SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
D.AUSUBEL
Anlamlı Öğrenme
2006
Sunuş Yoluyla Öğrenme;
 Ausubel’in “anlamlı öğrenme”Ausubel’in “anlamlı öğrenme”
(meaningfull learning) teorisi,(meaningfull learning) teorisi,
bilgilerin öğrenciye sunularakbilgilerin öğrenciye sunularak
kazandırılmasıdır.kazandırılmasıdır.
 bilgilerin çok dikkatli düzenlenmesi
 sıralanması
 ve öğrencinin alabileceği tarzda verilmesi
sürecidir.
Anlamlı Öğrenmenin Başlaması İçin
1- Öğrenilecek bilgiler kendi
içinde bir bütünlük ve
anlamlılık taşımalı;
2- Anlamlı öğrenme için
öğrencide olumlu yönde
hazırlık olmalıdır.
Hazırlanmış Bilgilerin Öğrencilere Sunularak
Öğrenilmesinde şu hususlar yer alır:
1- Anlamlı öğrenmede; öğretmenin konuyu
açıklaması yanında öğrencinin ilgili konuda
düşüncelerini, takıldığı noktaları, yeni bilgiler
arasındaki ilişkileri ve sonuçları ortaya çıkarması
istenir.
2- Ağırlık anlatım ve konuşmadadır, fakat bol
örnek kullanılmalıdır.
- soru-cevap ve tartışma teknikleri kullanmalı,
- resimlerle şemalar üzerinde çalışılmalı,
- görsel araç ve çizimlerle desteklenmelidir.
3- Tümdengelim düşünme yolu kullanılır.
Genel ilke ve kavramlar önce, ayrıntılar
bunlara bağlı olarak açıklanır veya
gruplanır.
4- Mantıklı bir süre içinde gerçekleşir.
Açıklanacak konu, bütünlük içinde ve
konuyu oluşturan unsurların birbirileriyle
ilişkileri görülecek şekilde sıralanmalı ve
işlenmelidir.
Anlamlı Öğrenmede
Organize Edici Bilgiler (organizerorganizer)
 Organize edici; bir kavram, ilke, bir
genelleme ve bir kural olabilir.
Örneğin; İlkokulda üçgenlerin isimlendirilmesini işleyen
bir öğretmenin “Üçgenler açılarına ve kenarlarına
göre isimlendirilir” diye bir kuralla başlangıç
yapmasında, söz konusu kuralın “organize edici” bir
bilgi özelliği vardır.
 Organize ediciler, daha sonra öğrenilecek
bilgileri anlamlı bir duruma getirirler.
Bunlar yoluyla ayrıntılı bilgilerin anlamlı
olarak yerleştirileceği çerçeve hazırlanmış
olur. Diğer bir ifade ile organize ediciler,
öğrencinin daha önce öğrenmiş olduğu
bilgilerle yeni bilgiler arasında köprü görevi
görür.
Başka bir örnek ise; ders kitapları yada bilimsel
makalelerin başındaki özetler, konunun anahtar
kelimeleri birer organize edicidirler.
Organize Ediciler ikiye ayrılır:
1- Açıklayıcı (hiç karşılaşılmamış konu
hakkında genel açıklama)
2- Karşılaştırıcı (benzerlik ve farklılıkları
ortaya koyacak şekilde yapılan genel
açıklama)
Anlamlı Öğrenmede
Anlatım Tekniğinin Kullanılması
Takrir çok dikkatli kullanılmalı. Bunun için;
 1- Öğrencinin öğretilecek konuda hazır
bulunuş düzeyini anlamak
 2- Öğrenciye kazandırılacak bilgiyi
seçmek
 3- Öğrencilere bir bilgi yığını sunmak
yerine önemli noktaları açıklamak, temel
kavram ve ilkeleri vurgulamak ve dikkat
çekmek.
 4- Kullanılacak örnekler, öğrencilerin
geçirmiş olduğu yaşatılara uygun olmalı.
 5- Ders kitabı kaynaktır, fakat olduğu gibi
aktarılmamalı.
 6- Anlatıma geçmeden organize edicilerin
ve bilgilerin kapsamına girecek temel
kavram ve genellemeler önceden
tanımlanmalı ve hazırlanmalı.
 Ausubel, ezberci öğrenme yerine alternatif olarak
anlamlı öğrenme modelini geliştirmiştir.
Anlamlı
Öğrenme
Verilmek istenen bilginin tıpkısı gibi değil, yeni bilginin zihinsel
yapıda isimlendirilmesidir.
Zihindeki yapıyı oluşturmak için isteyerek yapılan bir çabadır.
Öğrenme cisim ve olaylar ile doğrudan deneyimle gerçekleşir.
Önceki bilgi ile yenisi arasında etkili bağ kurmadır.
Ezbere
Öğrenme
Verilmek istenen bilginin tıpkısı kazandırılır; yeni bilgi zihin
yapısında isimlendirilmez.
Zihinde var olan bilgi ile yenisi arasında istekli bir çaba yoktur.
Öğrenme cisim ve olaylar ile doğrudan deneyim sonucunda
gerçekleşmez.
Önceki bilgiler ile yenisi arasında etkili bir bağ kurulamaz.
KAYNAKÇA:
1. YAPICI, Ş., M., 2005, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı
Yayıncılık, Ankara.
2. SELÇUK, Z., 2004, Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık,
Ankara.
3. AYDIN, A., 1999, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı Yayıncılık,
Ankara.
4. FİDAN, N., Okulda Öğrenme ve Öğretme, Alkım Yayınevi,
Ankara.
5. ATAMAN, A., 2004, Gelişim ve Öğrenme, Gündüz Eğitim
Yayınevi, Ankara.
6. www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kitaplar/kimya/wite3.doc
(23.03.2006)
7. www.toget.net/articles/3114.htm.95k (23.03.2006)
8. tr.wikipedia.org./wiki/D._Ausubel’in_Ögrenme_Kuramı_15k
(23.03.2006)
9. www.yedinisan.k12.tr./ogretim_yontem_veteknikleri.ppt.
(26.03.2006)
ROBERT GAGNE (1916-2002)
ÖĞRENME KOŞULLARI
MODELİ
Gagne, 1960’lı yıllarda yeni
davranışçı ekolün temsilcilerinden
biri olarak kabul edilirken,
günümüzde daha çok bilişsel
alanın bir temsilcisi olarak
görülmektedir.
Gagne’nin öğrenme koşulları modeli,
tüm disiplinlerin öğretim tasarımında
kullanılmış, genel kabul görmüş bir
modeldir.
Gagne’ye göre öğretimin amacı,Gagne’ye göre öğretimin amacı,
öğrencilerin problem çözmeöğrencilerin problem çözme
becerilerinin geliştirilmesidir.becerilerinin geliştirilmesidir.
• Gagne’ye göre öğrenme, dışsal uyaranların
bilişsel süreçlerle yapılandırılmasına bağlı bir
işlemdir.
• Öğrenme, öğretim materyali, pekiştirme, tekrar
gibi iç faktörlerin etkileşimine bağlıdır.
• Ancak bilişsel stratejiler içinde bireyin duygusal
özelliklerini tanımlayan ilgi, beklenti, tutum ve
değerlerde önemli bir etkendir.
• Bu nedenle Gagne’nin yaklaşımı bilişsel öğrenme
kuramlarının özgün bir sentezi olarak
değerlendirilebilir.
VARSAYIMLAR ÖĞRENME ÜRÜNLERİ TEMEL BOYUTLAR
1. Birbirinden farklı 1- Zihinsel Beceriler 1- Dikkat Çekme
öğrenme türleri 2- Sözel Bilgiler 2- Öğrenciye Hedefler
2. Öğrenme aşamalı ve 3- Tutumlar Hakkında Bilgi Verme
birikimli süreçtir. 4- Psiko-motor Beceriler 3- Ön Bilgileri Hatırlatma
3. Farklı öğrenme 5- Bilişsel Stratejiler 4- Uyarıcı Materyalin Sunma
stratejileri kullanmalı 5- Öğrenciye Rehberlik Etme
4. Yaparak-yaşayarak 6- Davranışı Ortaya Çıkarma
öğrenmelidir. 7- Geribildirim Verme
8- Performans Değerlendirme
9- Kalıcılığı ve Transferi
Sağlama
GAGNE MODELİNİN UNSURLARI
Gagne’nin öğrenme modeli şu varsayımlara dayanır.
• Birbirinden farklı öğrenme türleri vardır.
Örneğin, bir kavramın öğrenilmesi ile bir
matemetik probleminin çözümü, farklı
öğrenme-öğretme etkinliği gerektirir.
• Öğrenme, birbirine dayalı aşamalı ve birikimli
bir süreçtir.
Yeni öğrenme yaşantıları, daha önce
edinilmiş bilgi becerilerle bütünleştirilerek
öğrenilir.
• Farklı öğrenme ürünleri, farklı öğretme-
öğrenme stratejilerinin bir arada kullanılmasını
gerektirir.
Öğretmen, öğrenme ürünlerinin niteliklerine
uygun öğretim kuram ve ilkelerini etkili biçimde
kullanabilecek mesleki yeterlilikler taşımalıdır.
• Öğrenci kendi deneyimleri yoluyla yaparak-
yaşayarak öğrenir.
Eğitimde öğretimden çok öğrenme,
öğretmenden çok öğrencinin etkin olması
gerekir.
Gagne’ye göre Öğrenme Ürünleri beş
grupta toplanmaktadır.
• Zihinsel beceriler
• Sözel bilgiler
• Tutumlar
• Psiko-motor beceriler
• Bilişsel stratejiler
Gagne’ye Göre Zihinsel Becerilerin Hiyerarşik Dizilişi
Zihinsel beceri düzeyi Öğrenme Ürünü
1. İşaret Öğrenme En alt düzeydeki zihinsel becerileri tanımlayan işaret öğrenme kavramı,
refleks niteliğinde olan davranımları( korkma, kaçınma vb.) kapsamaktadır.
2. Uyarıcı-tepki ilişkisini
öğrenme
Edimsel koşullanma kuramında olduğu gibi, uyaran-tepki arasındaki bağ
kurma yoluyla öğrenmedir.
3. Basit Zincirleme Ardışık olarak verilen uyaranlara bütünlük içinde düzenli tepkiler
geliştirmeyi öğrenmedir.
4. Sözel İlişkilendirme Şiir ezberleme, konuşma, yazma, gibi ilgili kavram ve anlamları
bütünleştirerek öğrenmedir.
5. Ayırt Etmeyi öğrenme Örneğin, trafik işaretleri gibi bir dizi farklı sembole farklı davranımlar
geliştirmek, ayırt etmeyi öğrenmekle olanaklıdır.
6. Kavram Öğrenme Kavram, olgu ve nesneleri benzerlik ve aykırılıklarına göre sınıflayarak
kategorik genellemelere ve ayırt etmeye ilişkin öğrenme türüdür.
7. İlke Öğrenme İki veya daha fazla çok kavram ve olgu arasında ilke ve yasaları gözleyerek
anlamlı ilişkiler kurmayı öğrenmektir.
8. Problem Çözme En yüksek düzeyde entelektüel beceriler göstermeyi gerektiren problem
çözüme kavramı bağımsız, ara ve bağımlı değişkenleri ayırt ederek, özgün
çözümlere ulaşmayı tanımlamaktadır.
Sözel Bilgiler:
• Sözel bilgiler, neyin nasıl öğrenileceğine
ilişkin kavram ve dizgeler edinmeyi
tanımlamaktadır.
• Terimler, isimler, tanımlar, semboller,
fonksiyonlar ve kategorik bilgi kümeleri sözel
öğrenme kapsamındadır.
• Etkili bir sözel bilgi öğrenme süreci, kavram
ve olguları ilişkilendirmeye dönük olmalı ve
daha sonraki öğrenmeler için yönlendirici
nitelikler taşımalıdır.
Tutumlar:
• Tutum, bireyin bir uyarana, olaya veya nesneye
olumlu veya olumsuz vaziyet alış biçimi olarak
tanımlanabilir.
• Tutumlar, organizmanın biyolojik kalıtımıyla
değil, yaşantılar yoluyla edinilmektedir.
• Etkili bir öğretim modeli, öğrenciye olumlu
tutumlar kazandırmak amacıyla
düzenlenmelidir.
• Öğrenciler olumlu bir benlik algısı
geliştirmeleri için yüreklendirilmelidir. Bu
amaçla başvurulacak yöntemler şöyledir.
1- Kararlılık ve özgüven geliştirmeleri
sağlanmalıdır.
2- Uygun öğrenme ortamları sağlanmalıdır.
3- Olumlu duyuşsal özellikler kazanmalarına
rehberlik etmelidir.
4- Öğrencilerin başarılı olma gereksinimleri
karşılanarak, bu yöndeki çabaları düzenli
olarak ödüllendirilmelidir.
Psiko-motor Beceriler:
• Bireyin performansına yansıyan önemli bir
öğrenme alanıdır.
• Bilişsel yeterliklerin ve duyuşsal özelliklerin
ürünü olan becerilerin kazandırılmasında
temel amaç, hareketleri doğru, hızlı ve
düzgün biçimde yapabilmektir.
Bilişsel Stratejiler:
• Öğrenme yoluyla kazanılan zihinsel şema ve
yapılar anlamındadır.
• Bilişsel stratejiler dikkat, algılama,
depolama, kontrol, geri çağırma, yeniden
örgütleme ve transfer gibi boyutlardan
oluşmaktadır.
Gagne’nin geliştirdiği öğretim modelinin
temel boyutları:
• Dikkat Çekme:
Öğrencinin ilgisini derse çekmede
kullanılan sorular, materyaller, gösterim
yöntemleri gibi uyarıcılardır.
• Öğrenciye Hedefler Hakkında Bilgi Verme:
Öğrencinin, dersin sonunda kendisinden
ne beklendiğini bilmesi, onun derse katılımını
ve performansını artırır. Fakat hedefler
öğrencinin seviyesine uygun olarak
verilmelidir. Örneğin, ilköğretim öğrencisine,
ders planında yer alan şekliyle hedefler
söylemek onun anlamasını güçleştirecektir.
• Ön Bilgilerin Hatırlatılması:
Öğrenilecek konu tümüyle yeni olduğunda,
bu konu ile ilgili bilgilerin uzun bellekten
çağırılması, konunun anlamlı olarak
öğrenilmesini sağlar. Bu şekilde yeni bilgi,
uzun süreli bellekte diğer bilgilerle ilişki
kurularak kodlanır.
• Uyarıcı Materyalin Sunulması:
Öğrencinin derse olan ilgisi sağlandıktan
sonra öğrenmede yardımcı olacak
materyaller öğretmen tarafından çeşitli
teknikler kullanılarak sunulur.
• Öğrenciye Rehberlik Etme:
Öğrencinin belirlenen hedeflere
ulaşmasında onlara yardımcı olmak, yol
göstermek olarak tanımlanabilir. Burada
izlenecek yaklaşım öğrenciye doğru cevabı
söylemek yerine, onun bilişsel stratejilerini
kullanmasını sağlayarak doğru cevaba giden
yolları göstermektir.(Balık tutmayı öğretmek)
• Davranışı Ortaya Çıkarma:
Öğrencinin cevapları bulması, ilke veya
kavramları öğrenmesinin ardından, ne
öğrendiğini gözlemek amacıyla
gerçekleştirilen etkinliklerdir.
• Geribildirim Verme:
Geribildirimler, bir önceki aşamada,
beklenilen davranışı ortaya çıkaramayan
öğrencinin eksikliklerinin giderilmesi veya
öğrencinin gösterdiği davranışın doğru olduğu
hakkında bilgilendirilmesi için kullanılır.
Geribildirimler sözel olabileceği gibi,
gülümseme, baş sallama gibi davranışsal
formda da olabilir.
• Performansı Değerlendirme:
Öğrenme çıktılarının hedefler ile örtüşüp
örtüşmediğini anlamada kullanılır.
Örtüşme: overlapping, üst üste binme
• Kalıcılığı ve Transferi Sağlama:
Öğrenciye ders boyunca verilen bilgilerin
öğrenilmesi için, bu bilginin farklı durumlarda
ve çeşitli problemlerin çözümlerine
uygulanabilmesi gerekmektedir. Örneğin,
öğrenci bilgilerin kalıcı olmalarını sağlamak
amacıyla belli aralıklarla tekrarlayabilir.
KAYNAKÇA:
• ATAMAN, A., 2004, Gelişim ve Öğrenme,
Gündüz Eğitim Yayınevi, Ankara.
• AYDIN, A., 1999, Gelişim ve Öğrenme
Psikolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.
• FİDAN, N., Okulda Öğrenme ve Öğretme,
Alkım Yayınevi, Ankara.
• SENEMOĞLU, N., 2004, Gelişim Öğrenme ve
Öğretim, Gazi Kitapevi, Ankara.
• YAPICI, Ş., M., 2005, Gelişim ve Öğrenme
Psikolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.
• www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/1266/unite02.pdf
(15.03.2006)
• www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/1265/unite05.pdf
(15.03.2006)
• www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK-5/
b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t88d.pdf (15.03.2006)
• www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/
b_kitabi/PDF/Fizik/Bildiri/t102d.pdf (17.03.2006)
• www.ilkogretim-online.org.tr/ vol5say1/kitap-
ozsevgec_cerrah.PDF(20.03.2006)
• www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/612.pdf
( 24.03.2006)
• www.mbaser.web.ibu.edu.tr/fenbilgisi/
4_zihinsel_gelisim_yapisalcilik.pdf (25.03.2006)

More Related Content

What's hot

Workshop Interdisciplinar 23oct4nov 2014 CIEDI
Workshop Interdisciplinar 23oct4nov 2014 CIEDIWorkshop Interdisciplinar 23oct4nov 2014 CIEDI
Workshop Interdisciplinar 23oct4nov 2014 CIEDIElena Jurado
 
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİ
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİNİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİ
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİCan Abbak
 
Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli
Carroll'un Okulda Öğrenme ModeliCarroll'un Okulda Öğrenme Modeli
Carroll'un Okulda Öğrenme ModeliZafer Erkan
 
Çelik Yapı Detay Çizim Örnekleri.pdf
Çelik Yapı Detay Çizim Örnekleri.pdfÇelik Yapı Detay Çizim Örnekleri.pdf
Çelik Yapı Detay Çizim Örnekleri.pdfHilmiCoskun
 
Reklam Mesajında stil, ton ve yapım formatları
Reklam Mesajında stil, ton ve yapım formatlarıReklam Mesajında stil, ton ve yapım formatları
Reklam Mesajında stil, ton ve yapım formatlarıumrtnr
 
Yarı Deneysel (Quasi Experimental) Model
Yarı Deneysel (Quasi Experimental) ModelYarı Deneysel (Quasi Experimental) Model
Yarı Deneysel (Quasi Experimental) ModelHülya Düzenli
 
Buyume ve Rekabet Stratejileri
Buyume ve Rekabet StratejileriBuyume ve Rekabet Stratejileri
Buyume ve Rekabet StratejileriElshan S. Maharov
 
Yapılandırmacılık
YapılandırmacılıkYapılandırmacılık
Yapılandırmacılıkcanhsn
 
Motivasyon Teknikleri
Motivasyon TeknikleriMotivasyon Teknikleri
Motivasyon TeknikleriKemal ASLAN
 
Modern yöneti̇m dönemi̇
Modern yöneti̇m dönemi̇Modern yöneti̇m dönemi̇
Modern yöneti̇m dönemi̇Murat Aydin
 
Research Methods - Araştirma Yöntemleri - Sampling - Örnekleme
Research Methods - Araştirma Yöntemleri - Sampling - ÖrneklemeResearch Methods - Araştirma Yöntemleri - Sampling - Örnekleme
Research Methods - Araştirma Yöntemleri - Sampling - ÖrneklemeDoğukan ÖZBAY
 
Dış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak KullanımıDış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak Kullanımıexriz
 
Parametrik Testlerin Sayıltıları
Parametrik Testlerin SayıltılarıParametrik Testlerin Sayıltıları
Parametrik Testlerin SayıltılarıGülşah Başol
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilikofoozer
 

What's hot (20)

Veri̇anali̇zi̇
Veri̇anali̇zi̇Veri̇anali̇zi̇
Veri̇anali̇zi̇
 
Workshop Interdisciplinar 23oct4nov 2014 CIEDI
Workshop Interdisciplinar 23oct4nov 2014 CIEDIWorkshop Interdisciplinar 23oct4nov 2014 CIEDI
Workshop Interdisciplinar 23oct4nov 2014 CIEDI
 
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİ
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİNİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİ
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE ÖRNEKLEM SEÇİMİ
 
Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli
Carroll'un Okulda Öğrenme ModeliCarroll'un Okulda Öğrenme Modeli
Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli
 
Çelik Yapı Detay Çizim Örnekleri.pdf
Çelik Yapı Detay Çizim Örnekleri.pdfÇelik Yapı Detay Çizim Örnekleri.pdf
Çelik Yapı Detay Çizim Örnekleri.pdf
 
Reklam Mesajında stil, ton ve yapım formatları
Reklam Mesajında stil, ton ve yapım formatlarıReklam Mesajında stil, ton ve yapım formatları
Reklam Mesajında stil, ton ve yapım formatları
 
Yarı Deneysel (Quasi Experimental) Model
Yarı Deneysel (Quasi Experimental) ModelYarı Deneysel (Quasi Experimental) Model
Yarı Deneysel (Quasi Experimental) Model
 
Pazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileriPazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileri
 
Buyume ve Rekabet Stratejileri
Buyume ve Rekabet StratejileriBuyume ve Rekabet Stratejileri
Buyume ve Rekabet Stratejileri
 
Yapılandırmacılık
YapılandırmacılıkYapılandırmacılık
Yapılandırmacılık
 
Sınıf yönetimi
Sınıf yönetimiSınıf yönetimi
Sınıf yönetimi
 
Motivasyon Teknikleri
Motivasyon TeknikleriMotivasyon Teknikleri
Motivasyon Teknikleri
 
Öğrenme stili modelleri
Öğrenme stili modelleriÖğrenme stili modelleri
Öğrenme stili modelleri
 
Modern yöneti̇m dönemi̇
Modern yöneti̇m dönemi̇Modern yöneti̇m dönemi̇
Modern yöneti̇m dönemi̇
 
Research Methods - Araştirma Yöntemleri - Sampling - Örnekleme
Research Methods - Araştirma Yöntemleri - Sampling - ÖrneklemeResearch Methods - Araştirma Yöntemleri - Sampling - Örnekleme
Research Methods - Araştirma Yöntemleri - Sampling - Örnekleme
 
Dış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak KullanımıDış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak Kullanımı
 
İş Analizi 101
İş Analizi 101İş Analizi 101
İş Analizi 101
 
İKY - Kariyer Yönetimi
İKY - Kariyer YönetimiİKY - Kariyer Yönetimi
İKY - Kariyer Yönetimi
 
Parametrik Testlerin Sayıltıları
Parametrik Testlerin SayıltılarıParametrik Testlerin Sayıltıları
Parametrik Testlerin Sayıltıları
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
 

Similar to Ausubel gagne

Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiElif Güllübudak
 
Yapılandıenme
YapılandıenmeYapılandıenme
Yapılandıenmemassive501
 
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇Emre Aydemir
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem GürbüzMeryemGrbz1
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfssuser283336
 
Yapilandirmaci yaklasim22222
Yapilandirmaci yaklasim22222Yapilandirmaci yaklasim22222
Yapilandirmaci yaklasim22222mclord123
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxMustafaKoyun6
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfSenakszolu
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfBushraSh5
 

Similar to Ausubel gagne (20)

Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
 
Yapılandıenme
YapılandıenmeYapılandıenme
Yapılandıenme
 
Ozelogretim
OzelogretimOzelogretim
Ozelogretim
 
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
 
Kuramlar
KuramlarKuramlar
Kuramlar
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
Bagli ogrenme
Bagli ogrenmeBagli ogrenme
Bagli ogrenme
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
FATMA YUMUŞAK.pptx
FATMA YUMUŞAK.pptxFATMA YUMUŞAK.pptx
FATMA YUMUŞAK.pptx
 
Yapilandirmaci yaklasim22222
Yapilandirmaci yaklasim22222Yapilandirmaci yaklasim22222
Yapilandirmaci yaklasim22222
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
gagne .pptx
gagne .pptxgagne .pptx
gagne .pptx
 
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfGAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 

More from ummagan

Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilikummagan
 
Ausebel sunus yolu
Ausebel sunus yolu Ausebel sunus yolu
Ausebel sunus yolu ummagan
 
Benjamin bloom tam ögrenme
Benjamin bloom tam ögrenmeBenjamin bloom tam ögrenme
Benjamin bloom tam ögrenmeummagan
 
edi̇msel kosullanma
edi̇msel kosullanmaedi̇msel kosullanma
edi̇msel kosullanmaummagan
 
Bilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıBilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıummagan
 
Bilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıBilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıummagan
 
2 edi̇msel koşullanma-1
2 edi̇msel koşullanma-12 edi̇msel koşullanma-1
2 edi̇msel koşullanma-1ummagan
 
Bilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıBilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıummagan
 

More from ummagan (8)

Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
 
Ausebel sunus yolu
Ausebel sunus yolu Ausebel sunus yolu
Ausebel sunus yolu
 
Benjamin bloom tam ögrenme
Benjamin bloom tam ögrenmeBenjamin bloom tam ögrenme
Benjamin bloom tam ögrenme
 
edi̇msel kosullanma
edi̇msel kosullanmaedi̇msel kosullanma
edi̇msel kosullanma
 
Bilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıBilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramı
 
Bilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıBilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramı
 
2 edi̇msel koşullanma-1
2 edi̇msel koşullanma-12 edi̇msel koşullanma-1
2 edi̇msel koşullanma-1
 
Bilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıBilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramı
 

Ausubel gagne

 • 2. Sunuş Yoluyla Öğrenme;  Ausubel’in “anlamlı öğrenme”Ausubel’in “anlamlı öğrenme” (meaningfull learning) teorisi,(meaningfull learning) teorisi, bilgilerin öğrenciye sunularakbilgilerin öğrenciye sunularak kazandırılmasıdır.kazandırılmasıdır.  bilgilerin çok dikkatli düzenlenmesi  sıralanması  ve öğrencinin alabileceği tarzda verilmesi sürecidir.
 • 3. Anlamlı Öğrenmenin Başlaması İçin 1- Öğrenilecek bilgiler kendi içinde bir bütünlük ve anlamlılık taşımalı; 2- Anlamlı öğrenme için öğrencide olumlu yönde hazırlık olmalıdır.
 • 4. Hazırlanmış Bilgilerin Öğrencilere Sunularak Öğrenilmesinde şu hususlar yer alır: 1- Anlamlı öğrenmede; öğretmenin konuyu açıklaması yanında öğrencinin ilgili konuda düşüncelerini, takıldığı noktaları, yeni bilgiler arasındaki ilişkileri ve sonuçları ortaya çıkarması istenir. 2- Ağırlık anlatım ve konuşmadadır, fakat bol örnek kullanılmalıdır. - soru-cevap ve tartışma teknikleri kullanmalı, - resimlerle şemalar üzerinde çalışılmalı, - görsel araç ve çizimlerle desteklenmelidir.
 • 5. 3- Tümdengelim düşünme yolu kullanılır. Genel ilke ve kavramlar önce, ayrıntılar bunlara bağlı olarak açıklanır veya gruplanır. 4- Mantıklı bir süre içinde gerçekleşir. Açıklanacak konu, bütünlük içinde ve konuyu oluşturan unsurların birbirileriyle ilişkileri görülecek şekilde sıralanmalı ve işlenmelidir.
 • 6. Anlamlı Öğrenmede Organize Edici Bilgiler (organizerorganizer)  Organize edici; bir kavram, ilke, bir genelleme ve bir kural olabilir. Örneğin; İlkokulda üçgenlerin isimlendirilmesini işleyen bir öğretmenin “Üçgenler açılarına ve kenarlarına göre isimlendirilir” diye bir kuralla başlangıç yapmasında, söz konusu kuralın “organize edici” bir bilgi özelliği vardır.
 • 7.  Organize ediciler, daha sonra öğrenilecek bilgileri anlamlı bir duruma getirirler. Bunlar yoluyla ayrıntılı bilgilerin anlamlı olarak yerleştirileceği çerçeve hazırlanmış olur. Diğer bir ifade ile organize ediciler, öğrencinin daha önce öğrenmiş olduğu bilgilerle yeni bilgiler arasında köprü görevi görür. Başka bir örnek ise; ders kitapları yada bilimsel makalelerin başındaki özetler, konunun anahtar kelimeleri birer organize edicidirler.
 • 8. Organize Ediciler ikiye ayrılır: 1- Açıklayıcı (hiç karşılaşılmamış konu hakkında genel açıklama) 2- Karşılaştırıcı (benzerlik ve farklılıkları ortaya koyacak şekilde yapılan genel açıklama)
 • 9. Anlamlı Öğrenmede Anlatım Tekniğinin Kullanılması Takrir çok dikkatli kullanılmalı. Bunun için;  1- Öğrencinin öğretilecek konuda hazır bulunuş düzeyini anlamak  2- Öğrenciye kazandırılacak bilgiyi seçmek  3- Öğrencilere bir bilgi yığını sunmak yerine önemli noktaları açıklamak, temel kavram ve ilkeleri vurgulamak ve dikkat çekmek.
 • 10.  4- Kullanılacak örnekler, öğrencilerin geçirmiş olduğu yaşatılara uygun olmalı.  5- Ders kitabı kaynaktır, fakat olduğu gibi aktarılmamalı.  6- Anlatıma geçmeden organize edicilerin ve bilgilerin kapsamına girecek temel kavram ve genellemeler önceden tanımlanmalı ve hazırlanmalı.
 • 11.  Ausubel, ezberci öğrenme yerine alternatif olarak anlamlı öğrenme modelini geliştirmiştir. Anlamlı Öğrenme Verilmek istenen bilginin tıpkısı gibi değil, yeni bilginin zihinsel yapıda isimlendirilmesidir. Zihindeki yapıyı oluşturmak için isteyerek yapılan bir çabadır. Öğrenme cisim ve olaylar ile doğrudan deneyimle gerçekleşir. Önceki bilgi ile yenisi arasında etkili bağ kurmadır. Ezbere Öğrenme Verilmek istenen bilginin tıpkısı kazandırılır; yeni bilgi zihin yapısında isimlendirilmez. Zihinde var olan bilgi ile yenisi arasında istekli bir çaba yoktur. Öğrenme cisim ve olaylar ile doğrudan deneyim sonucunda gerçekleşmez. Önceki bilgiler ile yenisi arasında etkili bir bağ kurulamaz.
 • 12. KAYNAKÇA: 1. YAPICI, Ş., M., 2005, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara. 2. SELÇUK, Z., 2004, Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara. 3. AYDIN, A., 1999, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara. 4. FİDAN, N., Okulda Öğrenme ve Öğretme, Alkım Yayınevi, Ankara. 5. ATAMAN, A., 2004, Gelişim ve Öğrenme, Gündüz Eğitim Yayınevi, Ankara. 6. www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kitaplar/kimya/wite3.doc (23.03.2006) 7. www.toget.net/articles/3114.htm.95k (23.03.2006) 8. tr.wikipedia.org./wiki/D._Ausubel’in_Ögrenme_Kuramı_15k (23.03.2006) 9. www.yedinisan.k12.tr./ogretim_yontem_veteknikleri.ppt. (26.03.2006)
 • 14. Gagne, 1960’lı yıllarda yeni davranışçı ekolün temsilcilerinden biri olarak kabul edilirken, günümüzde daha çok bilişsel alanın bir temsilcisi olarak görülmektedir.
 • 15. Gagne’nin öğrenme koşulları modeli, tüm disiplinlerin öğretim tasarımında kullanılmış, genel kabul görmüş bir modeldir. Gagne’ye göre öğretimin amacı,Gagne’ye göre öğretimin amacı, öğrencilerin problem çözmeöğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir.becerilerinin geliştirilmesidir.
 • 16. • Gagne’ye göre öğrenme, dışsal uyaranların bilişsel süreçlerle yapılandırılmasına bağlı bir işlemdir. • Öğrenme, öğretim materyali, pekiştirme, tekrar gibi iç faktörlerin etkileşimine bağlıdır. • Ancak bilişsel stratejiler içinde bireyin duygusal özelliklerini tanımlayan ilgi, beklenti, tutum ve değerlerde önemli bir etkendir. • Bu nedenle Gagne’nin yaklaşımı bilişsel öğrenme kuramlarının özgün bir sentezi olarak değerlendirilebilir.
 • 17. VARSAYIMLAR ÖĞRENME ÜRÜNLERİ TEMEL BOYUTLAR 1. Birbirinden farklı 1- Zihinsel Beceriler 1- Dikkat Çekme öğrenme türleri 2- Sözel Bilgiler 2- Öğrenciye Hedefler 2. Öğrenme aşamalı ve 3- Tutumlar Hakkında Bilgi Verme birikimli süreçtir. 4- Psiko-motor Beceriler 3- Ön Bilgileri Hatırlatma 3. Farklı öğrenme 5- Bilişsel Stratejiler 4- Uyarıcı Materyalin Sunma stratejileri kullanmalı 5- Öğrenciye Rehberlik Etme 4. Yaparak-yaşayarak 6- Davranışı Ortaya Çıkarma öğrenmelidir. 7- Geribildirim Verme 8- Performans Değerlendirme 9- Kalıcılığı ve Transferi Sağlama GAGNE MODELİNİN UNSURLARI
 • 18. Gagne’nin öğrenme modeli şu varsayımlara dayanır. • Birbirinden farklı öğrenme türleri vardır. Örneğin, bir kavramın öğrenilmesi ile bir matemetik probleminin çözümü, farklı öğrenme-öğretme etkinliği gerektirir. • Öğrenme, birbirine dayalı aşamalı ve birikimli bir süreçtir. Yeni öğrenme yaşantıları, daha önce edinilmiş bilgi becerilerle bütünleştirilerek öğrenilir.
 • 19. • Farklı öğrenme ürünleri, farklı öğretme- öğrenme stratejilerinin bir arada kullanılmasını gerektirir. Öğretmen, öğrenme ürünlerinin niteliklerine uygun öğretim kuram ve ilkelerini etkili biçimde kullanabilecek mesleki yeterlilikler taşımalıdır. • Öğrenci kendi deneyimleri yoluyla yaparak- yaşayarak öğrenir. Eğitimde öğretimden çok öğrenme, öğretmenden çok öğrencinin etkin olması gerekir.
 • 20. Gagne’ye göre Öğrenme Ürünleri beş grupta toplanmaktadır. • Zihinsel beceriler • Sözel bilgiler • Tutumlar • Psiko-motor beceriler • Bilişsel stratejiler
 • 21. Gagne’ye Göre Zihinsel Becerilerin Hiyerarşik Dizilişi Zihinsel beceri düzeyi Öğrenme Ürünü 1. İşaret Öğrenme En alt düzeydeki zihinsel becerileri tanımlayan işaret öğrenme kavramı, refleks niteliğinde olan davranımları( korkma, kaçınma vb.) kapsamaktadır. 2. Uyarıcı-tepki ilişkisini öğrenme Edimsel koşullanma kuramında olduğu gibi, uyaran-tepki arasındaki bağ kurma yoluyla öğrenmedir. 3. Basit Zincirleme Ardışık olarak verilen uyaranlara bütünlük içinde düzenli tepkiler geliştirmeyi öğrenmedir. 4. Sözel İlişkilendirme Şiir ezberleme, konuşma, yazma, gibi ilgili kavram ve anlamları bütünleştirerek öğrenmedir. 5. Ayırt Etmeyi öğrenme Örneğin, trafik işaretleri gibi bir dizi farklı sembole farklı davranımlar geliştirmek, ayırt etmeyi öğrenmekle olanaklıdır. 6. Kavram Öğrenme Kavram, olgu ve nesneleri benzerlik ve aykırılıklarına göre sınıflayarak kategorik genellemelere ve ayırt etmeye ilişkin öğrenme türüdür. 7. İlke Öğrenme İki veya daha fazla çok kavram ve olgu arasında ilke ve yasaları gözleyerek anlamlı ilişkiler kurmayı öğrenmektir. 8. Problem Çözme En yüksek düzeyde entelektüel beceriler göstermeyi gerektiren problem çözüme kavramı bağımsız, ara ve bağımlı değişkenleri ayırt ederek, özgün çözümlere ulaşmayı tanımlamaktadır.
 • 22. Sözel Bilgiler: • Sözel bilgiler, neyin nasıl öğrenileceğine ilişkin kavram ve dizgeler edinmeyi tanımlamaktadır. • Terimler, isimler, tanımlar, semboller, fonksiyonlar ve kategorik bilgi kümeleri sözel öğrenme kapsamındadır. • Etkili bir sözel bilgi öğrenme süreci, kavram ve olguları ilişkilendirmeye dönük olmalı ve daha sonraki öğrenmeler için yönlendirici nitelikler taşımalıdır.
 • 23. Tutumlar: • Tutum, bireyin bir uyarana, olaya veya nesneye olumlu veya olumsuz vaziyet alış biçimi olarak tanımlanabilir. • Tutumlar, organizmanın biyolojik kalıtımıyla değil, yaşantılar yoluyla edinilmektedir. • Etkili bir öğretim modeli, öğrenciye olumlu tutumlar kazandırmak amacıyla düzenlenmelidir.
 • 24. • Öğrenciler olumlu bir benlik algısı geliştirmeleri için yüreklendirilmelidir. Bu amaçla başvurulacak yöntemler şöyledir. 1- Kararlılık ve özgüven geliştirmeleri sağlanmalıdır. 2- Uygun öğrenme ortamları sağlanmalıdır. 3- Olumlu duyuşsal özellikler kazanmalarına rehberlik etmelidir. 4- Öğrencilerin başarılı olma gereksinimleri karşılanarak, bu yöndeki çabaları düzenli olarak ödüllendirilmelidir.
 • 25. Psiko-motor Beceriler: • Bireyin performansına yansıyan önemli bir öğrenme alanıdır. • Bilişsel yeterliklerin ve duyuşsal özelliklerin ürünü olan becerilerin kazandırılmasında temel amaç, hareketleri doğru, hızlı ve düzgün biçimde yapabilmektir.
 • 26. Bilişsel Stratejiler: • Öğrenme yoluyla kazanılan zihinsel şema ve yapılar anlamındadır. • Bilişsel stratejiler dikkat, algılama, depolama, kontrol, geri çağırma, yeniden örgütleme ve transfer gibi boyutlardan oluşmaktadır.
 • 27. Gagne’nin geliştirdiği öğretim modelinin temel boyutları: • Dikkat Çekme: Öğrencinin ilgisini derse çekmede kullanılan sorular, materyaller, gösterim yöntemleri gibi uyarıcılardır.
 • 28. • Öğrenciye Hedefler Hakkında Bilgi Verme: Öğrencinin, dersin sonunda kendisinden ne beklendiğini bilmesi, onun derse katılımını ve performansını artırır. Fakat hedefler öğrencinin seviyesine uygun olarak verilmelidir. Örneğin, ilköğretim öğrencisine, ders planında yer alan şekliyle hedefler söylemek onun anlamasını güçleştirecektir.
 • 29. • Ön Bilgilerin Hatırlatılması: Öğrenilecek konu tümüyle yeni olduğunda, bu konu ile ilgili bilgilerin uzun bellekten çağırılması, konunun anlamlı olarak öğrenilmesini sağlar. Bu şekilde yeni bilgi, uzun süreli bellekte diğer bilgilerle ilişki kurularak kodlanır.
 • 30. • Uyarıcı Materyalin Sunulması: Öğrencinin derse olan ilgisi sağlandıktan sonra öğrenmede yardımcı olacak materyaller öğretmen tarafından çeşitli teknikler kullanılarak sunulur.
 • 31. • Öğrenciye Rehberlik Etme: Öğrencinin belirlenen hedeflere ulaşmasında onlara yardımcı olmak, yol göstermek olarak tanımlanabilir. Burada izlenecek yaklaşım öğrenciye doğru cevabı söylemek yerine, onun bilişsel stratejilerini kullanmasını sağlayarak doğru cevaba giden yolları göstermektir.(Balık tutmayı öğretmek)
 • 32. • Davranışı Ortaya Çıkarma: Öğrencinin cevapları bulması, ilke veya kavramları öğrenmesinin ardından, ne öğrendiğini gözlemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerdir.
 • 33. • Geribildirim Verme: Geribildirimler, bir önceki aşamada, beklenilen davranışı ortaya çıkaramayan öğrencinin eksikliklerinin giderilmesi veya öğrencinin gösterdiği davranışın doğru olduğu hakkında bilgilendirilmesi için kullanılır. Geribildirimler sözel olabileceği gibi, gülümseme, baş sallama gibi davranışsal formda da olabilir.
 • 34. • Performansı Değerlendirme: Öğrenme çıktılarının hedefler ile örtüşüp örtüşmediğini anlamada kullanılır. Örtüşme: overlapping, üst üste binme
 • 35. • Kalıcılığı ve Transferi Sağlama: Öğrenciye ders boyunca verilen bilgilerin öğrenilmesi için, bu bilginin farklı durumlarda ve çeşitli problemlerin çözümlerine uygulanabilmesi gerekmektedir. Örneğin, öğrenci bilgilerin kalıcı olmalarını sağlamak amacıyla belli aralıklarla tekrarlayabilir.
 • 36. KAYNAKÇA: • ATAMAN, A., 2004, Gelişim ve Öğrenme, Gündüz Eğitim Yayınevi, Ankara. • AYDIN, A., 1999, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara. • FİDAN, N., Okulda Öğrenme ve Öğretme, Alkım Yayınevi, Ankara. • SENEMOĞLU, N., 2004, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitapevi, Ankara. • YAPICI, Ş., M., 2005, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • 37. • www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/1266/unite02.pdf (15.03.2006) • www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/1265/unite05.pdf (15.03.2006) • www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK-5/ b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t88d.pdf (15.03.2006) • www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/ b_kitabi/PDF/Fizik/Bildiri/t102d.pdf (17.03.2006) • www.ilkogretim-online.org.tr/ vol5say1/kitap- ozsevgec_cerrah.PDF(20.03.2006) • www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/612.pdf ( 24.03.2006) • www.mbaser.web.ibu.edu.tr/fenbilgisi/ 4_zihinsel_gelisim_yapisalcilik.pdf (25.03.2006)

Editor's Notes

 1. Şahin,20.04.2006