SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Download to read offline
BİLGİYİ İŞLEME MODELİ BEDİR ERMANOĞLU 276-287
• Kaynak II; Eğitim Psikolojisi
Yazar;B.YEŞİLYAPRAK
Hazırlayan;Bedir ERMANOĞLU 2005-2006
Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ ,
1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın.
2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın.
3-Sonra Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz.
4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz.
• 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız.
BilgiyiBilgiyi İşİşleme Modelileme Modeli
• Bilginin insan zihninde
nasıl işlendiği ve
depolandığı konusunda
bir çok model
geliştirilmiştir. Ancak en
çok kabul gören model
bilgiyi işleme modelidir.
Bu model insan zihninin işleme
şeklini, bilgisayarın işleme şekline
benzeterek açıklar. Buna göre,
hem insanlar hem de bilgisayarlar
bilgiyi alırlar, depolarlar, geri
getirirler ve bu bilgilere dayanarak
karar verirler. Bilgisayarlar girdi
olarak sembolleri kullanırlar, onlara
işlemleri uygularlar ve çıktı
meydana getirirler. İnsanlar da
aynı şeyi yaparlar.
Örneğin, bir matematik
problemi ile
karşılaşıldığında, sayı ve
yazı şeklindeki semboller
kullanır (girdi), problem
üzerinde çalışılır (işlem
uygulama) ve bir çözüm
meydana getirilir (çıktı)
Öğrenme bilgiyi işleme
fonksiyonunun sağlayan bir seri
işlemler bütünü olarak kabul edilir ve
şu sorulara cevap aranır: insan zihni
bilgiyi nasıl kazanır? Ne kadar bilginin
öğrenildiğini ne belirler? Niçin bir kısım
bilgiler uzun süre hatırlanır, diğerleri
unutulur? Daha fazla bilginin
kazanılması ve hatırlanması için ne
yapılmalıdır? Bu sorulara verilecek
cevaplar insanın bilgiyi nasıl
kazandığını, depoladığını, uyguladığını
ve transfer ettiğini ortaya koyar.
Bilgiyi işleme modeli, yukarıdaki sorulara cevap ararken
bazı varsayımları kendi yaklaşımının temeline alır ve
araştırmalarını bu varsayımlara dayanarak sürdürür.
1. Bazı öğrenme süreçleri sadece insanlara özel olabilir.
2. Zihinsel olaylar incelemenin odağıdır.
3. İnsan öğrenmesi üzerindeki araştırmalar objektif ve
bilimsel olmalıdır.
4. Bireyler öğrenme sürecine aktif olarak katılırlar.
5. Öğrenme, mutlaka açık davranış değişmelerinde
gözlenmesi gerekmeyen zihinsel çağrışım biçimini
kapsar.
6. Bilgi örgütlenmiş şekilde bulunur.
7. Öğrenme yeni bilginin önceden öğrenilmiş bilgi ile ilişki
kurduğu bir süreçtir.
Bilgiyi işleme modeline göre
insan zihninde öğrenmenin
oluşumu, bilgi işleme
fonksiyonunu yerine getirirken
kullandıkları süreçler bakımdan
üç ana öğe olarak
sınıflandırılabilir.
1. Bilgi depoları
2. Bilişsel süreçler
3. Yürütücü süreçler (bilişi
yönetme)
Bu üç öğe,
çevreden alınan
uyarıcılar zihinsel
yapıda işlenirken
birbirleriyle bağlantılı
olarak fonksiyonlarını
yerine getirirler.
Bilgi DepolarBilgi Depolarıı
• Bilgi depoları, bilginin tutulduğu ve
bilgiyi işlemenin gerçekleştiği
depolardı. Dış çevreden gelen
uyarıcılar, bu depolarda bilgi
formuna dönüştürülür, anlamlı
yapılar halinde işlenir ve daha
sonra kullanılmak üzere örgütlü bir
yapıda depolanır. Bütün bilişsel
psikologların üzerinde anlaştıkları
üç ana bellek deposu vardır.
Bunlar:
1)Duyusal Bellek
2)Kısa Süreli Bellek
3)Uzun Süreli
Bellek
Duyusal BellekDuyusal Bellek
• Duyusal bellek,
çevreden alınan
bilginin işleme
sistemine girmeden
önce kısa bir süre
tutulduğu bilgi
deposudur.
KapasiteKapasite
• Duyusal belleğin
çevresel uyarıcıları alma
kapasitesi sınırsızdır.
Duyu organlarının
ulaşabildiği bütün
uyarıları alabilir ve kısa
bir süre depolayabilirler.
DepolamaDepolama şşekliekli
Duyusal bellekte kapsanılan bilgi diş çevrenin ilk
izidir ve dış uyarıcıların tam bir kopyasıdır. Duyu
organlarının aldığı şekilde depolanır: görsel bilgi
görsel biçimde, işitsel bilgi işitsel biçimde vb. bir
süre için depolanır. Birey bilginin farkına varmaz.
Bilgi anlaşılmaz ve yorumlanamaz, sadece kısa bir
süre için depolanır. Anlamlı hale getirilmek istenen
bilgi, işleme sistemi olan kısa süreli belleğe
(çalışan bellek) aktarılır. Bu aktarma işlevini
sağlayan mekanizma “dikkat”tir.
Depolama sDepolama süüresiresi
Duyusal belleğe alınan bilgi kısa bir
sürede işleme sistemine aktarılmaz ise
kaybolur ve tekrar geri getirilemez.
Duyusal bilgiyi ne kadar süre
tutabildiğine ilişkin kesin veriler
sunmak oldukça zordur ve bu noktada
psikologlar arasında tam bir fikir birliği
yoktur.
KKıısa Ssa Süüreli Bellekreli Bellek
• Kısa süreli belek
duyusal kayıttan
aktarılan sınırlı
miktardaki bilgiyi kısa
süreli depolama
görevini
üstlenmektedir.
Kısa süreli
bellekte bilinçli
olarak bilginin
farkına varılır ve
bilgi anlamlı bir
şekle
dönüştürülür.
KapasiteKapasite
• Duyusal belleğin tersine, kısa
süreli bellek sınırlı miktarda bilgiyi
alma kapasitesine sahiptir. Miller
birçok araştırmayı incelemiş ve
araştırma bulgularına dayanarak
kısa süreli bellek kapasitesinin
sınırlarını “7” birim olarak kabul
etmiştir. Ortalama olarak bu
bellek kapasitesinin sınırları 7±2
(5–9) olarak değişebilmektedir.
Kısa süreli bellek
kapasitesinin sınırlarını
arttırmak için iki temel
yol kullanılabilir:
Bunlar: Gruplandırarak
birimleri genişletme ve
İşleme süresini
kısaltmadır.
GruplandGruplandıırarak Birimlerirarak Birimleri
GeniGenişşletmeletme
• Alınan bilginin kısa
süreli bellekte uzun
süre tutulması için
kelimeyi veya
rakamları
gruplandırmak
süreyi arttırır.
Örneğin; telefon
numarasının
05356927414
şeklinde kodlamak
yerine 0535 692 74
14 şeklinde kodlamak
bilgiyi daha uzun süre
tutar.
İşİşleme sleme süüresini kresini kıısaltmasaltma
İşlenmiş bilgi miktarını artırmanın bir diğer
yolu ise işleme süresini daha etkin
kullanabilmektir. Duyusal bellekten gelen
bir bilginin işleme sistemine girebilmesi için
sistemin boş olması gerekir. Yani, daha
önce alınan bilginin işlenerek depolanmak
üzere uzun süreli belleğe gönderilmiş
olması gerekir. Zihnin bir işlemle meşgul
olması durumunda sunulan bir başka işlemi
bilinçli olarak alması mümkün değildir.
DepolamaDepolama ŞŞekliekli
Kısa süreli bellekte bilgiler çoğunlukta
görsel ve işitsel olarak depolanır. Ancak
işitsel depolama daha baskındır. Özellikle
yetişkinler işitsel olarak depolanan durumları
daha iyi hatırlamaktadırlar. Ancak, kodlama
şekli, bireyin özelliklerine ve durumlara göre
farklılık gösterebilir. Örneğin; işitme özürlü
çocuklar muhtemelen bilgiyi görsel biçimde
depolarlar. Ayrıca, küçük çocuklar işitsel
kodlamayı yetişkinlerden daha az kullanırlar.
Bir işleme tabu
tutulmadan, bilginin kısa
süreli bellekte tutulma
süresi yaklaşık olarak 15-20
saniyedir. Bu süre içersinde
bilgi işlenerek uzun süreli
belleğe gönderilemezse
unutulur ve unutulan bilgi
geri getirilemez.
Örneğin: rehberden bir
telefon numarasına bakarak
telefon edilebilir, ancak bir
kodlama yapmadan ikinci
kez numarayı hatırlamak
oldukça zordur ve tamamen
unutulur. Bu süreyi
artırmanın yolu “zihinsel
tekrar”dır. Zihinsel tekrar
yoluyla bu süre artırılabilir.
Bilgiyi iBilgiyi işşlemeleme şşekliekli
• Kısa süreli bellek
işleme merkezi olarak
kabul edilir. Kısa süreli
bellekte işlenen bilgi uzun
süreli depoya gönderilir.
Kısa süreli bellekte, bilgiyi
işleme ve depoya
gönderme sürecinde iki
temel form kullanılır.
Birincisi, bilgiyi duyusal
bellekten alındığı şekliyle
aynen işleme ve depolama
(ezberleme) ve ikincisi de,
uzun süreli bellekteki ilişkili
bilgi ile bütünleştirerek ilişkili
şemalar içerisine depolama
(anlamlandırma). Kısa süreli
bellek, bilgiyi tekrarlayarak
veya anlamlandırarak uzun
süreli belleğe gönderir.
Ezberleme yoluyla
öğrenmede kullanılan temel
bilişsel süreç “tekrar”dır. Bilgi
aynen tekrarlanarak, alındığı
şekliyle bağımsız bir birim
olarak uzun süreli bellekte
depolanır. Ezberlenen bilgi,
depolanırken başka bir
şemayla bağlantı kurulmadığı
için, hatırlama zorluğu
yaşanır.
Bir diğer öğrenme (işleme) şekli
anlamlandırmadır. Anlamlandırma
uzun süreli bellekteki bilginin, yeni
gelen bilgi ile kısa süreli bellekle
ilişkilendirmesi yoluyla yani bilgiye
anlam verilerek gerçekleştirilir. Bu
bilgi etkili bir şekilde kodlandıktan
sonra uzun süreli bellekteki ilişkili
şemalarla bağlantılı olarak
depolanır. Anlamlı bilgi, ilişkili
şemaların çağrışımı yoluyla geri
getirilebileceği için, hatırlanması
daha kolay olur.
Uzun sUzun süüreli Bellekreli Bellek
• Uzun süreli bellek, sürekli
bellek deposu olarak kabul
edilir. Kısa süreli bellekte
işlenmiş olan bilgi uzun süreli
belleğe gönderilerek
depolanır. Bir bilginin
öğrenilmiş kabul edilmesi için
mutlaka uzun süreli bellekte
depolanmış olması gerekir.
Uzun süreli bellek bir kütüphaneye benzetilebilir.
Bir kütüphanede binlerce kitap bulunur. Kitaplar
belirli bir referans sistemine göre yerleştirildiği için
kullanılmak istenen kitabı bulmak çok zaman
almaz. Referans sistemi ne kadar iyi
yapılandırılırsa, istenilen kitabı bulmak o kadar
kolaylaşır. Uzun süreli bellekteki depolamada da
bir kodlama sistemi kullanılır. Bilgi ilişkili şemalar
içersinde depolanır. Bir bilgi birimi depolanırken,
içinde bulunduğu ana şema ve ilişkili diğer bilgi
birimlerle ne kadar iyi bağlantılar kurularak
depolanırsa, hatırlama o kadar kolay ve etkili olur.
KapasiteKapasite
Uzun süreli belleğin
kapasitesi sınırsız olarak
kabul edilmektedir. Çok
miktarda farklı bilgiyi
kapsayabilir. Bir bilgi
biriminin depolanabilmesi
için bazı bilgilerin
kaybolması ve yeni
gelenlere yer açılması
gerekmez.
DepolamaDepolama ŞŞekliekli
• Uzun süreli
bellekte bilgi iki
ana yapı içerisinde
depolanır.
1) Açıklayıcı bilgi
2) İşlemsel bilgi.
Açıklayıcı bilgi, kavramlar,
olgular, tanımlar ve kurallarla
ilgili olan bilgidir. İşlemsel bilgi,
bir işin nasıl yapılacağını
gösteren bilgidir. Bir işin yerine
getirilmesinde, takip edilmesi
gereken sıralamadaki her bir
işlemin nasıl yapılacağını
kapsar. Örneğin, bir otomobili
kullanırken sıralamada her bir
işlemin nasıl yapılacağını
kapsar.
Bildirimsel bilgi üç ana
form içersinde
depolanır
1)Sözel kodlar
2)İmgelem
3) Anlam ve önermeler
1.1.SSöözel Kodlarzel Kodlar
• Bilgi büyük oranda
kelimeler olarak depolanır.
Bireyler kendi
yaşantılarındaki birçok
olay ve nesneler için sözel
etiketler kullanırlar. Bir
hikaye anlatımı, atasözleri
vb. hep sözel formlarda
düzenlenmiştir.
2.2.İİmgelemmgelem
• İmgelem bireyin bir
yapı veya olayı
depolarken zihinsel
resmini oluşturmasıdır.
Görsel bir yapının
zihinsel resmi
çıkarılabileceği gibi
işitsel bir yapının da
zihinsel resmi
çıkarılabilir.
3.Anlam ve3.Anlam ve ÖÖnermelernermeler
• Bir nesne veya
olayın özellikleri,
bağlantılı olduğu
öğeler, doğru yanlış
yargısı içinde ele
alınan önermeler vb.
kapsar.
Depolama sDepolama süüresiresi
• Duyusal bellek ve
kısa süreli belleğin
tersine uzun süreli
belleğin depolama
süresi oldukça
uzundur, hatta sınırsız
olarak kabul
edilmektedir.
Uzun süreli bellek
genel olarak iki ana
yapı içerisinde
değerlendirilir:
1)Anısal bellek
2) Anlamsal bellek.
AnAnıısal Belleksal Bellek
• Yaşantı içerisindeki
olayların depolanmasıdır.
İzlediği bir futbol maçındaki
olaylar, bir defile, doğum
günü vb. bu olayların
zamanı, geçtiği yer, içinde
bulunan kişiler, olayların
akışı ve sonuçları anısal
bellekte depolanır.
Anlamsal BellekAnlamsal Bellek
• Kısa süreli bellekte
işlenerek anlam
kazandırılan ve
depolanmak üzere uzun
süreli belleğe gönderilen
örgütlenmiş bilgi
bütünlerini kapsar.
Anlamsal bellekteki
bilgi örgütlenmesi üç
ana yapı içerisinde
olabilir:
1) Hiyerarşik düzenleme
2) Önerme ağı
3) Şema
1)Hiyerar1)Hiyerarşşik Dik Düüzenlemezenleme
• Bilgilerin genelden özele
doğru ilişkili olarak aşamalı
bir şekilde düzenlenmesidir.
Bu düzenlemeden en genel
bilgi en üste yazılır. İkinci
dereceden genel olanlar alt
sıraya yazılır ve diğer
aşamalar sırayla devam
eder.
2)2)ÖÖnerme anerme ağığı
• Önerme ağı birbirleriyle
ilişkili fikirler seti olarak
görülebilir. Önermede bir
yargı vardır. “Kanarya bir
kuştur” yargısı bir önermedir.
Bir fikri açıklayan bir
cümlenin içerisinde birden
fazla önerme vardır ve
bunlar uzun süreli bellekte
bir ağ şeklinde depolanırlar.
3)3)ŞŞemaema
• Şemalar, bütünleştirilmiş
bilgi birikimleridir. Nesneler
ve olaylar, bireyler, duygular
ve onlar arasındaki ilişkileri
gösteren büyük miktarlardaki
bilgilerin örgütlendiği yapıları
içerirler. Şemalar, bireylerin
duydukları ve okuduklarını
nasıl algılayacaklarını ve
anlamlandıracaklarını
etkilerler.

More Related Content

What's hot

RPP SMK Komunikasi Bisnis Kelas XI
RPP SMK Komunikasi Bisnis Kelas XIRPP SMK Komunikasi Bisnis Kelas XI
RPP SMK Komunikasi Bisnis Kelas XIDiva Pendidikan
 
LK. 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah pembelajaran peserta didik SMK.docx
LK. 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah pembelajaran peserta didik SMK.docxLK. 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah pembelajaran peserta didik SMK.docx
LK. 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah pembelajaran peserta didik SMK.docxDewiLadjimDewi
 
Düşünme stilleri
Düşünme stilleriDüşünme stilleri
Düşünme stilleriYasemin Kır
 
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 3
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 3Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 3
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 3Ömer Durmuş
 
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 6
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 6Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 6
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 6Ömer Durmuş
 
rational emotive behavior therapy
rational emotive behavior therapyrational emotive behavior therapy
rational emotive behavior therapyDeddy Irawan
 
Pendekatan teori rational emotif
Pendekatan teori rational emotifPendekatan teori rational emotif
Pendekatan teori rational emotifFATHATUL FIKRIYAH
 
Analisis dan perkiraan kebutuhan
Analisis dan perkiraan kebutuhanAnalisis dan perkiraan kebutuhan
Analisis dan perkiraan kebutuhanPT Lion Air
 
managemen sumberdaya manusia POWER POINT, OLEH ABD WAHAB SUMBER BOTO
managemen sumberdaya manusia POWER POINT, OLEH ABD WAHAB SUMBER BOTOmanagemen sumberdaya manusia POWER POINT, OLEH ABD WAHAB SUMBER BOTO
managemen sumberdaya manusia POWER POINT, OLEH ABD WAHAB SUMBER BOTOSUPRIYO S.Pd.I, M.Pd
 
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 5
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 5Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 5
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 5Ömer Durmuş
 
TEORI KEPRIBADIAN HUMANISTIK MENURUT ABRAHAM MASLOW
TEORI KEPRIBADIAN HUMANISTIK MENURUT ABRAHAM MASLOWTEORI KEPRIBADIAN HUMANISTIK MENURUT ABRAHAM MASLOW
TEORI KEPRIBADIAN HUMANISTIK MENURUT ABRAHAM MASLOWNur Arifaizal Basri
 
PPT TEORI PEMROSESAN INFORMASI GAGNE.pptx
PPT TEORI PEMROSESAN INFORMASI GAGNE.pptxPPT TEORI PEMROSESAN INFORMASI GAGNE.pptx
PPT TEORI PEMROSESAN INFORMASI GAGNE.pptxRenisaAldian
 
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 10
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 10Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 10
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 10Ömer Durmuş
 
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawan
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawanMsdm tunjangan dan pelayanan karyawan
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawanbagibagiilmu
 

What's hot (16)

RPP SMK Komunikasi Bisnis Kelas XI
RPP SMK Komunikasi Bisnis Kelas XIRPP SMK Komunikasi Bisnis Kelas XI
RPP SMK Komunikasi Bisnis Kelas XI
 
LK. 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah pembelajaran peserta didik SMK.docx
LK. 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah pembelajaran peserta didik SMK.docxLK. 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah pembelajaran peserta didik SMK.docx
LK. 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah pembelajaran peserta didik SMK.docx
 
Düşünme stilleri
Düşünme stilleriDüşünme stilleri
Düşünme stilleri
 
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 3
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 3Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 3
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 3
 
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 6
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 6Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 6
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 6
 
rational emotive behavior therapy
rational emotive behavior therapyrational emotive behavior therapy
rational emotive behavior therapy
 
Pendekatan teori rational emotif
Pendekatan teori rational emotifPendekatan teori rational emotif
Pendekatan teori rational emotif
 
PSIKOLOGI UMUM
PSIKOLOGI UMUMPSIKOLOGI UMUM
PSIKOLOGI UMUM
 
Analisis dan perkiraan kebutuhan
Analisis dan perkiraan kebutuhanAnalisis dan perkiraan kebutuhan
Analisis dan perkiraan kebutuhan
 
managemen sumberdaya manusia POWER POINT, OLEH ABD WAHAB SUMBER BOTO
managemen sumberdaya manusia POWER POINT, OLEH ABD WAHAB SUMBER BOTOmanagemen sumberdaya manusia POWER POINT, OLEH ABD WAHAB SUMBER BOTO
managemen sumberdaya manusia POWER POINT, OLEH ABD WAHAB SUMBER BOTO
 
Working memory
Working memoryWorking memory
Working memory
 
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 5
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 5Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 5
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 5
 
TEORI KEPRIBADIAN HUMANISTIK MENURUT ABRAHAM MASLOW
TEORI KEPRIBADIAN HUMANISTIK MENURUT ABRAHAM MASLOWTEORI KEPRIBADIAN HUMANISTIK MENURUT ABRAHAM MASLOW
TEORI KEPRIBADIAN HUMANISTIK MENURUT ABRAHAM MASLOW
 
PPT TEORI PEMROSESAN INFORMASI GAGNE.pptx
PPT TEORI PEMROSESAN INFORMASI GAGNE.pptxPPT TEORI PEMROSESAN INFORMASI GAGNE.pptx
PPT TEORI PEMROSESAN INFORMASI GAGNE.pptx
 
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 10
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 10Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 10
Günümüzde İnsan ve İnanlar - Bölüm 10
 
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawan
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawanMsdm tunjangan dan pelayanan karyawan
Msdm tunjangan dan pelayanan karyawan
 

Viewers also liked

öğRenme ve bellek
öğRenme ve belleköğRenme ve bellek
öğRenme ve bellekTolga Meric
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilikummagan
 
SOSYAL BİLİŞSEL KURAM-Albert Bandura
SOSYAL BİLİŞSEL KURAM-Albert BanduraSOSYAL BİLİŞSEL KURAM-Albert Bandura
SOSYAL BİLİŞSEL KURAM-Albert BanduraSimla Ar?kan A
 
Bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org)Bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
 
Davranisci Kuramlar
Davranisci KuramlarDavranisci Kuramlar
Davranisci Kuramlarosskpss
 
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
 
EğItim Bilimleri 3
EğItim Bilimleri 3EğItim Bilimleri 3
EğItim Bilimleri 3derslopedi
 
EğItim Bilimleri 2
EğItim Bilimleri 2EğItim Bilimleri 2
EğItim Bilimleri 2derslopedi
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilikofoozer
 
Klasik Koşullanma (Classical Conditioning)
Klasik Koşullanma (Classical Conditioning) Klasik Koşullanma (Classical Conditioning)
Klasik Koşullanma (Classical Conditioning) S. Y.
 
Cognition & Development: Vygotsky
Cognition & Development: VygotskyCognition & Development: Vygotsky
Cognition & Development: VygotskySimon Bignell
 
Yapılandırmacılık
YapılandırmacılıkYapılandırmacılık
Yapılandırmacılıkcanhsn
 
Oyunun Çocuğun Gelişimine Etkileri
Oyunun Çocuğun Gelişimine Etkileri Oyunun Çocuğun Gelişimine Etkileri
Oyunun Çocuğun Gelişimine Etkileri okuloncesiveoyun
 
Davranışçı YaklaşıM
Davranışçı YaklaşıMDavranışçı YaklaşıM
Davranışçı YaklaşıMLaikaa
 
Sosyal öğrenme kuramları
Sosyal öğrenme kuramlarıSosyal öğrenme kuramları
Sosyal öğrenme kuramlarıozgeok
 
3 gelişim psik. giriş
3  gelişim psik. giriş3  gelişim psik. giriş
3 gelişim psik. girişKenan Polat
 

Viewers also liked (20)

öğRenme ve bellek
öğRenme ve belleköğRenme ve bellek
öğRenme ve bellek
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
 
SOSYAL BİLİŞSEL KURAM-Albert Bandura
SOSYAL BİLİŞSEL KURAM-Albert BanduraSOSYAL BİLİŞSEL KURAM-Albert Bandura
SOSYAL BİLİŞSEL KURAM-Albert Bandura
 
Bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org)Bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org)
Bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org)
 
Sevinç Kırıcı
Sevinç KırıcıSevinç Kırıcı
Sevinç Kırıcı
 
Vygotsky&kohlberg
Vygotsky&kohlbergVygotsky&kohlberg
Vygotsky&kohlberg
 
Davranisci Kuramlar
Davranisci KuramlarDavranisci Kuramlar
Davranisci Kuramlar
 
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme ve bellek (fazlası için www.tipfakultesi.org )
 
EğItim Bilimleri 3
EğItim Bilimleri 3EğItim Bilimleri 3
EğItim Bilimleri 3
 
Davranisci Kuramlar
Davranisci KuramlarDavranisci Kuramlar
Davranisci Kuramlar
 
EğItim Bilimleri 2
EğItim Bilimleri 2EğItim Bilimleri 2
EğItim Bilimleri 2
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
 
Klasik Koşullanma (Classical Conditioning)
Klasik Koşullanma (Classical Conditioning) Klasik Koşullanma (Classical Conditioning)
Klasik Koşullanma (Classical Conditioning)
 
Cocuk ve oyun
Cocuk ve oyunCocuk ve oyun
Cocuk ve oyun
 
Cognition & Development: Vygotsky
Cognition & Development: VygotskyCognition & Development: Vygotsky
Cognition & Development: Vygotsky
 
Yapılandırmacılık
YapılandırmacılıkYapılandırmacılık
Yapılandırmacılık
 
Oyunun Çocuğun Gelişimine Etkileri
Oyunun Çocuğun Gelişimine Etkileri Oyunun Çocuğun Gelişimine Etkileri
Oyunun Çocuğun Gelişimine Etkileri
 
Davranışçı YaklaşıM
Davranışçı YaklaşıMDavranışçı YaklaşıM
Davranışçı YaklaşıM
 
Sosyal öğrenme kuramları
Sosyal öğrenme kuramlarıSosyal öğrenme kuramları
Sosyal öğrenme kuramları
 
3 gelişim psik. giriş
3  gelişim psik. giriş3  gelişim psik. giriş
3 gelişim psik. giriş
 

Similar to Bilgiyi işleme kuramı

13. ders-Bilgiyi işleme modeli.ppt
13. ders-Bilgiyi işleme modeli.ppt13. ders-Bilgiyi işleme modeli.ppt
13. ders-Bilgiyi işleme modeli.pptilkimenhg
 
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfBİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfsemanur aktaş
 
bilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxbilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxNazmiye KOYUN
 
Açık ve Uzaktan Öğrenme- Bazı Kuramlar
Açık ve Uzaktan Öğrenme- Bazı KuramlarAçık ve Uzaktan Öğrenme- Bazı Kuramlar
Açık ve Uzaktan Öğrenme- Bazı KuramlarMerveKarako2
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxMustafaKoyun6
 
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdföğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdfssuser283336
 
Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme TahaAKGN1
 
blgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptxblgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptxilkimenhg
 
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptx
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptxBilgi işlem kuramı Esma Elban.pptx
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptxEsmaElban
 
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptxBİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptxpinar27
 
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxBilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxHikmetBelge1
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptxZehra Ertaş
 
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdfBilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdfEmineEkinci2
 
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI
BİLGİYİ İŞLEME KURAMIBİLGİYİ İŞLEME KURAMI
BİLGİYİ İŞLEME KURAMINeslihanKara3
 
bilgiyi işleme kuramı.pptx
bilgiyi işleme kuramı.pptxbilgiyi işleme kuramı.pptx
bilgiyi işleme kuramı.pptxOmerDilber1
 
Bilgiyi İşleme Kuramı.pdf
Bilgiyi İşleme Kuramı.pdfBilgiyi İşleme Kuramı.pdf
Bilgiyi İşleme Kuramı.pdfBushraSh5
 
Sule yildiz
Sule yildiz Sule yildiz
Sule yildiz SudeYldz4
 

Similar to Bilgiyi işleme kuramı (20)

13. ders-Bilgiyi işleme modeli.ppt
13. ders-Bilgiyi işleme modeli.ppt13. ders-Bilgiyi işleme modeli.ppt
13. ders-Bilgiyi işleme modeli.ppt
 
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfBİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
 
bilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxbilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptx
 
Açık ve Uzaktan Öğrenme- Bazı Kuramlar
Açık ve Uzaktan Öğrenme- Bazı KuramlarAçık ve Uzaktan Öğrenme- Bazı Kuramlar
Açık ve Uzaktan Öğrenme- Bazı Kuramlar
 
Bilgi.pptx
Bilgi.pptxBilgi.pptx
Bilgi.pptx
 
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptxbilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
bilgiilemekuram-230324212005-0e602f07.pptx
 
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdföğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
öğretim teknolojileri,bigiyi işleme kuramı.pdf
 
Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme Açik ve uzaktan öğrenme
Açik ve uzaktan öğrenme
 
blgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptxblgy-leme-kurami.pptx
blgy-leme-kurami.pptx
 
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptx
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptxBilgi işlem kuramı Esma Elban.pptx
Bilgi işlem kuramı Esma Elban.pptx
 
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptxBİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
 
bilgiyi işleme kuramı.pptx
bilgiyi işleme kuramı.pptxbilgiyi işleme kuramı.pptx
bilgiyi işleme kuramı.pptx
 
bilgiyi işleme kuramı.pptx
bilgiyi işleme kuramı.pptxbilgiyi işleme kuramı.pptx
bilgiyi işleme kuramı.pptx
 
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxBilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Bilgiyi İşleme Kuramı Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
 
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptxZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
ZEHRA ERTAŞ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖDEVİ.pptx 2-1.pptx
 
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdfBilgiyi işleme kuramı.pdf
Bilgiyi işleme kuramı.pdf
 
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI
BİLGİYİ İŞLEME KURAMIBİLGİYİ İŞLEME KURAMI
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI
 
bilgiyi işleme kuramı.pptx
bilgiyi işleme kuramı.pptxbilgiyi işleme kuramı.pptx
bilgiyi işleme kuramı.pptx
 
Bilgiyi İşleme Kuramı.pdf
Bilgiyi İşleme Kuramı.pdfBilgiyi İşleme Kuramı.pdf
Bilgiyi İşleme Kuramı.pdf
 
Sule yildiz
Sule yildiz Sule yildiz
Sule yildiz
 

More from ummagan

Ausubel gagne
Ausubel gagneAusubel gagne
Ausubel gagneummagan
 
Ausebel sunus yolu
Ausebel sunus yolu Ausebel sunus yolu
Ausebel sunus yolu ummagan
 
Benjamin bloom tam ögrenme
Benjamin bloom tam ögrenmeBenjamin bloom tam ögrenme
Benjamin bloom tam ögrenmeummagan
 
edi̇msel kosullanma
edi̇msel kosullanmaedi̇msel kosullanma
edi̇msel kosullanmaummagan
 
Bilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıBilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıummagan
 
2 edi̇msel koşullanma-1
2 edi̇msel koşullanma-12 edi̇msel koşullanma-1
2 edi̇msel koşullanma-1ummagan
 

More from ummagan (6)

Ausubel gagne
Ausubel gagneAusubel gagne
Ausubel gagne
 
Ausebel sunus yolu
Ausebel sunus yolu Ausebel sunus yolu
Ausebel sunus yolu
 
Benjamin bloom tam ögrenme
Benjamin bloom tam ögrenmeBenjamin bloom tam ögrenme
Benjamin bloom tam ögrenme
 
edi̇msel kosullanma
edi̇msel kosullanmaedi̇msel kosullanma
edi̇msel kosullanma
 
Bilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramıBilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramı
 
2 edi̇msel koşullanma-1
2 edi̇msel koşullanma-12 edi̇msel koşullanma-1
2 edi̇msel koşullanma-1
 

Bilgiyi işleme kuramı

 • 1. BİLGİYİ İŞLEME MODELİ BEDİR ERMANOĞLU 276-287 • Kaynak II; Eğitim Psikolojisi Yazar;B.YEŞİLYAPRAK Hazırlayan;Bedir ERMANOĞLU 2005-2006 Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ , 1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın. 2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 3-Sonra Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz. 4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz. • 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız.
 • 2. BilgiyiBilgiyi İşİşleme Modelileme Modeli • Bilginin insan zihninde nasıl işlendiği ve depolandığı konusunda bir çok model geliştirilmiştir. Ancak en çok kabul gören model bilgiyi işleme modelidir.
 • 3. Bu model insan zihninin işleme şeklini, bilgisayarın işleme şekline benzeterek açıklar. Buna göre, hem insanlar hem de bilgisayarlar bilgiyi alırlar, depolarlar, geri getirirler ve bu bilgilere dayanarak karar verirler. Bilgisayarlar girdi olarak sembolleri kullanırlar, onlara işlemleri uygularlar ve çıktı meydana getirirler. İnsanlar da aynı şeyi yaparlar.
 • 4. Örneğin, bir matematik problemi ile karşılaşıldığında, sayı ve yazı şeklindeki semboller kullanır (girdi), problem üzerinde çalışılır (işlem uygulama) ve bir çözüm meydana getirilir (çıktı)
 • 5. Öğrenme bilgiyi işleme fonksiyonunun sağlayan bir seri işlemler bütünü olarak kabul edilir ve şu sorulara cevap aranır: insan zihni bilgiyi nasıl kazanır? Ne kadar bilginin öğrenildiğini ne belirler? Niçin bir kısım bilgiler uzun süre hatırlanır, diğerleri unutulur? Daha fazla bilginin kazanılması ve hatırlanması için ne yapılmalıdır? Bu sorulara verilecek cevaplar insanın bilgiyi nasıl kazandığını, depoladığını, uyguladığını ve transfer ettiğini ortaya koyar.
 • 6. Bilgiyi işleme modeli, yukarıdaki sorulara cevap ararken bazı varsayımları kendi yaklaşımının temeline alır ve araştırmalarını bu varsayımlara dayanarak sürdürür. 1. Bazı öğrenme süreçleri sadece insanlara özel olabilir. 2. Zihinsel olaylar incelemenin odağıdır. 3. İnsan öğrenmesi üzerindeki araştırmalar objektif ve bilimsel olmalıdır. 4. Bireyler öğrenme sürecine aktif olarak katılırlar. 5. Öğrenme, mutlaka açık davranış değişmelerinde gözlenmesi gerekmeyen zihinsel çağrışım biçimini kapsar. 6. Bilgi örgütlenmiş şekilde bulunur. 7. Öğrenme yeni bilginin önceden öğrenilmiş bilgi ile ilişki kurduğu bir süreçtir.
 • 7. Bilgiyi işleme modeline göre insan zihninde öğrenmenin oluşumu, bilgi işleme fonksiyonunu yerine getirirken kullandıkları süreçler bakımdan üç ana öğe olarak sınıflandırılabilir. 1. Bilgi depoları 2. Bilişsel süreçler 3. Yürütücü süreçler (bilişi yönetme)
 • 8. Bu üç öğe, çevreden alınan uyarıcılar zihinsel yapıda işlenirken birbirleriyle bağlantılı olarak fonksiyonlarını yerine getirirler.
 • 9. Bilgi DepolarBilgi Depolarıı • Bilgi depoları, bilginin tutulduğu ve bilgiyi işlemenin gerçekleştiği depolardı. Dış çevreden gelen uyarıcılar, bu depolarda bilgi formuna dönüştürülür, anlamlı yapılar halinde işlenir ve daha sonra kullanılmak üzere örgütlü bir yapıda depolanır. Bütün bilişsel psikologların üzerinde anlaştıkları üç ana bellek deposu vardır.
 • 10. Bunlar: 1)Duyusal Bellek 2)Kısa Süreli Bellek 3)Uzun Süreli Bellek
 • 11. Duyusal BellekDuyusal Bellek • Duyusal bellek, çevreden alınan bilginin işleme sistemine girmeden önce kısa bir süre tutulduğu bilgi deposudur.
 • 12. KapasiteKapasite • Duyusal belleğin çevresel uyarıcıları alma kapasitesi sınırsızdır. Duyu organlarının ulaşabildiği bütün uyarıları alabilir ve kısa bir süre depolayabilirler.
 • 13. DepolamaDepolama şşekliekli Duyusal bellekte kapsanılan bilgi diş çevrenin ilk izidir ve dış uyarıcıların tam bir kopyasıdır. Duyu organlarının aldığı şekilde depolanır: görsel bilgi görsel biçimde, işitsel bilgi işitsel biçimde vb. bir süre için depolanır. Birey bilginin farkına varmaz. Bilgi anlaşılmaz ve yorumlanamaz, sadece kısa bir süre için depolanır. Anlamlı hale getirilmek istenen bilgi, işleme sistemi olan kısa süreli belleğe (çalışan bellek) aktarılır. Bu aktarma işlevini sağlayan mekanizma “dikkat”tir.
 • 14. Depolama sDepolama süüresiresi Duyusal belleğe alınan bilgi kısa bir sürede işleme sistemine aktarılmaz ise kaybolur ve tekrar geri getirilemez. Duyusal bilgiyi ne kadar süre tutabildiğine ilişkin kesin veriler sunmak oldukça zordur ve bu noktada psikologlar arasında tam bir fikir birliği yoktur.
 • 15. KKıısa Ssa Süüreli Bellekreli Bellek • Kısa süreli belek duyusal kayıttan aktarılan sınırlı miktardaki bilgiyi kısa süreli depolama görevini üstlenmektedir.
 • 16. Kısa süreli bellekte bilinçli olarak bilginin farkına varılır ve bilgi anlamlı bir şekle dönüştürülür.
 • 17. KapasiteKapasite • Duyusal belleğin tersine, kısa süreli bellek sınırlı miktarda bilgiyi alma kapasitesine sahiptir. Miller birçok araştırmayı incelemiş ve araştırma bulgularına dayanarak kısa süreli bellek kapasitesinin sınırlarını “7” birim olarak kabul etmiştir. Ortalama olarak bu bellek kapasitesinin sınırları 7±2 (5–9) olarak değişebilmektedir.
 • 18. Kısa süreli bellek kapasitesinin sınırlarını arttırmak için iki temel yol kullanılabilir: Bunlar: Gruplandırarak birimleri genişletme ve İşleme süresini kısaltmadır.
 • 19. GruplandGruplandıırarak Birimlerirarak Birimleri GeniGenişşletmeletme • Alınan bilginin kısa süreli bellekte uzun süre tutulması için kelimeyi veya rakamları gruplandırmak süreyi arttırır.
 • 20. Örneğin; telefon numarasının 05356927414 şeklinde kodlamak yerine 0535 692 74 14 şeklinde kodlamak bilgiyi daha uzun süre tutar.
 • 21. İşİşleme sleme süüresini kresini kıısaltmasaltma İşlenmiş bilgi miktarını artırmanın bir diğer yolu ise işleme süresini daha etkin kullanabilmektir. Duyusal bellekten gelen bir bilginin işleme sistemine girebilmesi için sistemin boş olması gerekir. Yani, daha önce alınan bilginin işlenerek depolanmak üzere uzun süreli belleğe gönderilmiş olması gerekir. Zihnin bir işlemle meşgul olması durumunda sunulan bir başka işlemi bilinçli olarak alması mümkün değildir.
 • 22. DepolamaDepolama ŞŞekliekli Kısa süreli bellekte bilgiler çoğunlukta görsel ve işitsel olarak depolanır. Ancak işitsel depolama daha baskındır. Özellikle yetişkinler işitsel olarak depolanan durumları daha iyi hatırlamaktadırlar. Ancak, kodlama şekli, bireyin özelliklerine ve durumlara göre farklılık gösterebilir. Örneğin; işitme özürlü çocuklar muhtemelen bilgiyi görsel biçimde depolarlar. Ayrıca, küçük çocuklar işitsel kodlamayı yetişkinlerden daha az kullanırlar.
 • 23. Bir işleme tabu tutulmadan, bilginin kısa süreli bellekte tutulma süresi yaklaşık olarak 15-20 saniyedir. Bu süre içersinde bilgi işlenerek uzun süreli belleğe gönderilemezse unutulur ve unutulan bilgi geri getirilemez.
 • 24. Örneğin: rehberden bir telefon numarasına bakarak telefon edilebilir, ancak bir kodlama yapmadan ikinci kez numarayı hatırlamak oldukça zordur ve tamamen unutulur. Bu süreyi artırmanın yolu “zihinsel tekrar”dır. Zihinsel tekrar yoluyla bu süre artırılabilir.
 • 25. Bilgiyi iBilgiyi işşlemeleme şşekliekli • Kısa süreli bellek işleme merkezi olarak kabul edilir. Kısa süreli bellekte işlenen bilgi uzun süreli depoya gönderilir. Kısa süreli bellekte, bilgiyi işleme ve depoya gönderme sürecinde iki temel form kullanılır.
 • 26. Birincisi, bilgiyi duyusal bellekten alındığı şekliyle aynen işleme ve depolama (ezberleme) ve ikincisi de, uzun süreli bellekteki ilişkili bilgi ile bütünleştirerek ilişkili şemalar içerisine depolama (anlamlandırma). Kısa süreli bellek, bilgiyi tekrarlayarak veya anlamlandırarak uzun süreli belleğe gönderir.
 • 27. Ezberleme yoluyla öğrenmede kullanılan temel bilişsel süreç “tekrar”dır. Bilgi aynen tekrarlanarak, alındığı şekliyle bağımsız bir birim olarak uzun süreli bellekte depolanır. Ezberlenen bilgi, depolanırken başka bir şemayla bağlantı kurulmadığı için, hatırlama zorluğu yaşanır.
 • 28. Bir diğer öğrenme (işleme) şekli anlamlandırmadır. Anlamlandırma uzun süreli bellekteki bilginin, yeni gelen bilgi ile kısa süreli bellekle ilişkilendirmesi yoluyla yani bilgiye anlam verilerek gerçekleştirilir. Bu bilgi etkili bir şekilde kodlandıktan sonra uzun süreli bellekteki ilişkili şemalarla bağlantılı olarak depolanır. Anlamlı bilgi, ilişkili şemaların çağrışımı yoluyla geri getirilebileceği için, hatırlanması daha kolay olur.
 • 29. Uzun sUzun süüreli Bellekreli Bellek • Uzun süreli bellek, sürekli bellek deposu olarak kabul edilir. Kısa süreli bellekte işlenmiş olan bilgi uzun süreli belleğe gönderilerek depolanır. Bir bilginin öğrenilmiş kabul edilmesi için mutlaka uzun süreli bellekte depolanmış olması gerekir.
 • 30. Uzun süreli bellek bir kütüphaneye benzetilebilir. Bir kütüphanede binlerce kitap bulunur. Kitaplar belirli bir referans sistemine göre yerleştirildiği için kullanılmak istenen kitabı bulmak çok zaman almaz. Referans sistemi ne kadar iyi yapılandırılırsa, istenilen kitabı bulmak o kadar kolaylaşır. Uzun süreli bellekteki depolamada da bir kodlama sistemi kullanılır. Bilgi ilişkili şemalar içersinde depolanır. Bir bilgi birimi depolanırken, içinde bulunduğu ana şema ve ilişkili diğer bilgi birimlerle ne kadar iyi bağlantılar kurularak depolanırsa, hatırlama o kadar kolay ve etkili olur.
 • 31. KapasiteKapasite Uzun süreli belleğin kapasitesi sınırsız olarak kabul edilmektedir. Çok miktarda farklı bilgiyi kapsayabilir. Bir bilgi biriminin depolanabilmesi için bazı bilgilerin kaybolması ve yeni gelenlere yer açılması gerekmez.
 • 32. DepolamaDepolama ŞŞekliekli • Uzun süreli bellekte bilgi iki ana yapı içerisinde depolanır. 1) Açıklayıcı bilgi 2) İşlemsel bilgi.
 • 33. Açıklayıcı bilgi, kavramlar, olgular, tanımlar ve kurallarla ilgili olan bilgidir. İşlemsel bilgi, bir işin nasıl yapılacağını gösteren bilgidir. Bir işin yerine getirilmesinde, takip edilmesi gereken sıralamadaki her bir işlemin nasıl yapılacağını kapsar. Örneğin, bir otomobili kullanırken sıralamada her bir işlemin nasıl yapılacağını kapsar.
 • 34. Bildirimsel bilgi üç ana form içersinde depolanır 1)Sözel kodlar 2)İmgelem 3) Anlam ve önermeler
 • 35. 1.1.SSöözel Kodlarzel Kodlar • Bilgi büyük oranda kelimeler olarak depolanır. Bireyler kendi yaşantılarındaki birçok olay ve nesneler için sözel etiketler kullanırlar. Bir hikaye anlatımı, atasözleri vb. hep sözel formlarda düzenlenmiştir.
 • 36. 2.2.İİmgelemmgelem • İmgelem bireyin bir yapı veya olayı depolarken zihinsel resmini oluşturmasıdır. Görsel bir yapının zihinsel resmi çıkarılabileceği gibi işitsel bir yapının da zihinsel resmi çıkarılabilir.
 • 37. 3.Anlam ve3.Anlam ve ÖÖnermelernermeler • Bir nesne veya olayın özellikleri, bağlantılı olduğu öğeler, doğru yanlış yargısı içinde ele alınan önermeler vb. kapsar.
 • 38. Depolama sDepolama süüresiresi • Duyusal bellek ve kısa süreli belleğin tersine uzun süreli belleğin depolama süresi oldukça uzundur, hatta sınırsız olarak kabul edilmektedir.
 • 39. Uzun süreli bellek genel olarak iki ana yapı içerisinde değerlendirilir: 1)Anısal bellek 2) Anlamsal bellek.
 • 40. AnAnıısal Belleksal Bellek • Yaşantı içerisindeki olayların depolanmasıdır. İzlediği bir futbol maçındaki olaylar, bir defile, doğum günü vb. bu olayların zamanı, geçtiği yer, içinde bulunan kişiler, olayların akışı ve sonuçları anısal bellekte depolanır.
 • 41. Anlamsal BellekAnlamsal Bellek • Kısa süreli bellekte işlenerek anlam kazandırılan ve depolanmak üzere uzun süreli belleğe gönderilen örgütlenmiş bilgi bütünlerini kapsar.
 • 42. Anlamsal bellekteki bilgi örgütlenmesi üç ana yapı içerisinde olabilir: 1) Hiyerarşik düzenleme 2) Önerme ağı 3) Şema
 • 43. 1)Hiyerar1)Hiyerarşşik Dik Düüzenlemezenleme • Bilgilerin genelden özele doğru ilişkili olarak aşamalı bir şekilde düzenlenmesidir. Bu düzenlemeden en genel bilgi en üste yazılır. İkinci dereceden genel olanlar alt sıraya yazılır ve diğer aşamalar sırayla devam eder.
 • 44. 2)2)ÖÖnerme anerme ağığı • Önerme ağı birbirleriyle ilişkili fikirler seti olarak görülebilir. Önermede bir yargı vardır. “Kanarya bir kuştur” yargısı bir önermedir. Bir fikri açıklayan bir cümlenin içerisinde birden fazla önerme vardır ve bunlar uzun süreli bellekte bir ağ şeklinde depolanırlar.
 • 45. 3)3)ŞŞemaema • Şemalar, bütünleştirilmiş bilgi birikimleridir. Nesneler ve olaylar, bireyler, duygular ve onlar arasındaki ilişkileri gösteren büyük miktarlardaki bilgilerin örgütlendiği yapıları içerirler. Şemalar, bireylerin duydukları ve okuduklarını nasıl algılayacaklarını ve anlamlandıracaklarını etkilerler.