SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ EĞİTMENLİĞİ

    CEIT 418

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
   AKTİF ÖĞRENME

   EMRE AYDEMİR

    20090831
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Aktif Öğrenme

Aktif öğrenme; öğrencinin kendi öğrenmesinin yönetim ve sorumluluğunu üzerine aldığı,
zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme biçimi olarak tanımlanabilir.
Aktif öğrenme bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alan, bireye çoklu öğrenme ve
değerlendirme fırsatları sunan bir yaklaşımdır.
Kısacası aktif öğrenme öğrencilere öğrenme deneyimleri kazanmaları için fırsat sağlar.

1 - Aktif Öğrenme Nedir? Ne Değildir?

Aktif öğrenme


Öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili karar alma fırsatlarının verildiği
Öğrencinin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme
sürecidir
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Dikkat edilirse burada vurgulanan öğrencinin ilgili kararlar alması ve düşünmenin
  aktifleşmesidir. Aktif öğrenme anlayışına göre öğrenmenin nasıl gerçekleştirileceği,
  ne kadar öğrenildiği ve öğrenmeyle ilgili eksiklerin neler olduğu gibi kararları
  öğrenen almalıdır. Gereksinim duyduğu zaman öğretenden yardım isteyebilir, ancak
  bu konuda düşünmesi gereken ve sorumluluk taşıyan öğrenendir.

İnsanlar bunu yapabilecek kapasitedir. Araştırmalar da bu görüşü desteklemektedir.
  Örneğin etkin bir şekilde öğrenen deneklerin ne zaman stratejik davrandıklarının ne
  zaman davranmadıklarının farkında oldukları ortaya çıkarılmıştır. Aktif öğrenme
  konusunda dikkati çeken bir başka nokta aktif öğrenmenin “öğrenmeye aktif katılım”ı
  aşan bir kavram olmasıdır. Aktif öğrenme için aktif katılım gerekli, ancak yeterli
  değildir.

Aktif öğrenme, aktif katılımın göstergeleri olan soru sorma, açıklama yapma vb.
  davranışların yanısıra öğrenme sürecini planlama, gözden geçirme gibi etkinlikleri de
  içermektedir.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ayrıca bazı durumlarda aktif öğrenmenin yanlış anlamalara yol açtığı görülmekte ve
  konuları öğrencilere paylaştırıp onlara anlattırılarak aktif öğrenmenin uygulandığı
  düşünülmektedir. Bunun aktif öğrenme olduğu söylenemez. Tam tersine öğretmenin
  yapması gereken bir işi bu konuda yeterli bilgisi olmayan öğrencilerin yapması verimi
  düşürmektedir.

Aktif öğrenme öğrencilere konuşma, dinleme, okuma, yazma ve düşünme imkanları
  sağlar. Ders içeriği, öğrenciden öğrendiğini uygulamayı gerektiren; problem çözme
  çalışmaları, informal küçük gruplar, simülasyonlar, örnek olaylar, rol yapma vb.
  etkinliklerle öğrenilir.

Bu noktada aktif öğrenmenin temelini oluşturan başlıca düşüncelere bir göz atmanın aktif
  öğrenmenin ne olduğunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

2 – Aktif Öğrenmenin Temel Düşünceleri

  Öğrenen, öğrenme sürecinin aktif bir öğesidir.
  Öğrenme birikimli bir süreçtir.
  Öğrenmede çevre ile aktif etkileşim önemlidir.
  Öğrencinin öğrenme becerileri geliştirilebilir.
  Öğretimsel işler (öğrenciye ne yaptırdığınız) önemlidir.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

3 – Aktif Öğrenmenin Kuramsal Temelleri

Davranışçı öğrenme kuramı : Davranışçı kuramlar, öğrenmenin uyarıcı ile
  davranış arasında bir bağ kurularak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış
  değiştirmenin gerçekleştiğini kabul eder.

Bilişsel öğrenme kuramı : Bilişsel kuramlara göre davranışçıların, davranışta
   değişme olarak tanımladıkları olay, gerçekte kişinin zihninde meydana gelen
   öğrenmenin dışa yansımasıdır.
Bilişsel kuramcılar, daha çok anlama, algılama, düşünme, duyuş ve yaratma gibi
   kavramlar üzerinde dururlar.

Yapılandırmacı öğrenme kuramı : Yapılandırmacı öğrenme
  kuramı, bilgiyi aktarma ve başkasının aktardığı bilgiyikaydetme yerine bilgiyi
  yapılandırmayı vurgulayan bir bakış açısıdır.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

4 – Aktif Öğrenmede Kullanılabilecek
Öğretimsel İşler

Eğitim literatüründe yıllarca öğretmen özellikleri öğretmen davranışları, eğitim programları
  gibi dışsal kontrol ögeleri üzerinde durulmuş öğrencinin ne yaptığı ne düşündüğü ne
  algıladığı pek dikkate alınmamıştır. Yukarıda değinilen gelişmelerden sonra öğrencinin
  algıları, davranışları ve bilişsel süreçleri üzerinde durulmaya başlanmıştır.
Öğrencinin ne ürettiği ve üretirken nasıl bir yol izlediği yani öğretimsel işler bu bağlamda
  dikkati çekmiştir. Örneğin, deneyin etkili bir yöntem olduğu bilinir. Eğer öğrenenlere
  deneyin nasıl yapılacağı, sonunda nelerin elde edileceği vb. bilgiler paketlenmiş bir
  biçimde sunulursa deney yapmak da fazla etkili olmayacaktır.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Deney yönteminin aktifleşmesi öğrenenin küçük yönlendirmelerle deneyi
  yapması ve sonuçları keşfetmesi ile sağlanacaktır.

Doyle’e göre öğretimsel işler öğrencinin dikkatini, içeriğin belli noktalarına
  çeker ve bilgi işleme yollarını belirler. Bu etkiler, bilgiyi anlam çıkarmak için
  işleme ve yüzeysel özellikler için işleme arasındaki farklılıklarda açıkça
  görülebilir. Eğer deneklerden bir fotoğrafın içindeki A’ları saymaları
  istenirse denekler fotoğraftaki diğer özelliklere dikkat etmeyeceklerdir.
  Benzer biçimde bir şiirdeki kafiyelerin bulunması oradaki ana düşüncenin
  gözden kaçmasına yol açacaktır.

Öğretimsel işler bu denli önemli iken geleneksel öğretim uygulamalarında
  genellikle daha önce karşılaşılan bilginin tekrarlanmasını gerektiren bellek
  işlerine ya da standart bir işlemin uygulanmasını gerektiren işlemsel işlere
  yer verdikleri görülmektedir.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ


5 – Aktif Öğrenme Teknikleri

Yöntemler :

  Tartışma
  Gösterip, Yaptırma
  Örnek Olay
  Problem Çözme
  Bireysel Çalışma
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Teknikler :

A)Grupla Öğretim Teknikleri:

  Beyin Fırtınası
  Dramatizasyon
  Soru-Cevap
  Yaratıcı Drama
  Benzetim
  İkili ve Grup Çalışmaları
  Mikro Öğretim
  Eğitsel Oyunlar
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ


B)Bireysel Öğretim Teknikleri :

  Bireyselleştirilmiş Öğretim
  Dönüşümlü Günlük Çalışmalar
  Beceri Geliştirme Çalışmaları
  Planlı Grup Çalışmaları
  Programlı Öğretim
  Bilgisayar Destekli Öğretim
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ


6 – İşbirlikçi Öğrenme

İşbirlikçi öğrenme, öğrencilerin ortak bir hedef doğrultusunda küçük
  gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek
  çalışmalarıdır. Bu çalışmada öğretmenler, sınıf içi öğrenme
  ortamını organize eder konumdadır. Klasik küme çalışmasına
  benzese de her grup çalışması işbirlikli öğrenme değildir.

Bir grup çalışmasının işbirlikli öğrenme olabilmesi için gruptaki
  öğrencilerden beklenen, hem kendilerinin hem de diğerlerinin
  öğrenmesini en üst düzeye çıkarmaya çalışmalarıdır. Sonuçta elde
  edilen başarı tek tek bireylerin katkısıyla elde edilmiş grup
  başarısıdır
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Bu tip eğitim süreçlerinin bireye katkısı yetişkinlikte herhangi bir şirket
  çalışanın "ben üzerime düşeni yaptım ama şirket zarar etti" yerine " ben ve
  arkadaşlarım çalışarak şirketi kar yapar duruma geçirdik " mantığıdır.
  Toplumumuzda önemli eksikliklerden olan takım ruhu ve takım çalışmasına
  yatkınlığı geliştirme konusunda çok önemli bir öğrenme kuramıdır.İşbirlikli
  öğrenme;
  -Birlikte Öğrenme
  -Akademik çelişki
  -Öğrenci takımları
  -Birleştirme
  -Buluş
  -Birlikte soralım, birlikte öğrenelim gibi birçok teknik içerir.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

  7 – Aktif Öğrenme Modelleri

Öğretim sürecinde öğretmenin kullanması gereken birçok öğretim yöntem ve tekniğinden
  söz edilebilir. Aktif öğrenmeye yönelik geliştirilen çok sayıda strateji ve taktik
  aşağıda sunulan yöntem ve teknikler kapsamında kullanılabilir
   Soru-Cevap: Öğretmenin formüle ettiği soruları öğrenenlerin sözel
  olarak cevaplamalarına dayanan bir öğrenim yöntemidir. İyi bir soru sorma
  tekniği öğrenenlerin düşünmelerine, değerlendirmelerine ve
  yaratıcılıklarına olanak sağlar.

   Problem (Sorun) Çözme: Problem çözme yöntemi belli bir
  amaca erişmek için karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir
  dizi çabayı içeren bir süreçtir.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Grup Tartışması: Bu yöntemde özde öğrenenlerin bir konu ya da bir
  sorun üzerinde birlikte konuşarak konunun temel boyutlarını ve mümkün
  olan çözüm yollarını aramalarına dayanır.


Beyin Fırtınası: Yaratıcı düşünceler üretmek için kullanılır. Çok sayıda
  fikri bir grup insandan kısa sürede elde etme olanağı sağlar.


Altı Şapkalı Düşünme: Altı Şapkalı Düşünme Tekniği düşünce ve
  önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için
  kullanılan bir yöntemdir. "Şapkalar" düşüncelerin ayrıştırılması için
  kullanılan bir semboldür.

Tartışma:   Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde,
  öğrenende tutumlar ve değerler geliştirmek amacıyla "Tartışma" yöntemi
  uygulanabilir.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Gösteri: Bu yöntem, öğretenin öğrenenlerin önünde bir şeyin nasıl
 yapılacağını göstermek ya da bir ilkeyi açıklamak için yaptığı
 işlemleri içerir. Gösteride hem görsel, hem de işitsel iletişim
 unsurları kullanılır.
Eğitsel Gezi: Eğitsel amaçları gerçekleştirmek için eğitim kurumu
 tarafından organize edilen geziye ilişkin etkinliklerin tümü eğitsel
 gezinin kapsamına girer. Bu yöntem öğrenenlere "gerçek dünyayı
 görme" olasılığı tanır. Eğitsel gezi basit bir ziyaret değildir.
 Öğretenin ön hazırlığını ve incelemesini gerektirir.
Mikro Öğretim: Mikro öğretim normal öğrenme ve öğretim süreçlerinin
 karmaşıklığını basitleştirmeyi amaçlayan bir laboratuar öğretim yöntemidir.
 Bu yöntem; eğiticilik öğreticilik mesleğinin hem başlangıç yıllarında hem de
 daha sonraki yıllarında olan eğiticilere/öğreticilere yeni öğretim
 stratejilerini planlama ve uygulama konusunda mükemmel olanaklar
 sağlar.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ


8 - Aktif Öğrenmede Soru Sorma
1.  Öğrencilere bir cevabın neden doğru olduğunu sorma.
2.  Bilginin kullanılmasının faydasını sorma
3.  Bir fikri farklı bir biçime çevirerek sorma
  Bir olay, Bir öyküyü vb. Biraz değiştirerek sorma.
  Bir şeyi bir başka şeyin yerine geçirerek sorma.
  Bir konuyu eklemeler yaparak,çoğaltarak genişleterek sorma
  Bir konuyu küçülterek, parçalara bölerek veya bazı bölümlerini iptal ederek
   sorma.
  Sıralamaları değiştirerek sorma.
  Olayları tam tersinden sorma.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

  Öğrencileri dikkatli bir analize yönelten birden fazla doğru cevabı olan sorular
   sorma.
  Kavramları, olguları, olayları değerlendirerek karşılaştırmayı gerektiren sorular
   sorma
  Sıra dışı ve yaratıcı fikirler gerektiren sorular sorma.
  Alışılmadık sorular sorma.


9 – Aktif Öğrenmeye Geçiş

Aktif öğrenme,ne tek bir programdır,ne de birkaç yöntemlik bir
    çalışmadır.Aktif öğrenme;öğreneni merkeze alarak,üst düzey düşünceler
    üretmesi noktasında yürüteceği bir etkinlik sistemidir.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Eğitim kurumlarının aktif öğrenme uygulamalarındaki başarı durumları okul
  toplumunu oluşturan bireylerin bilinç düzeyleri,aktif öğrenme felsefesine
  olan inançları,yaşama ve öğrenmeye dair bakışları ile doğrudan ilgilidir.Bir
  okulun başarısında birçok faktör bir araya gelir.Fakat başarılı olmaya ve
  öğrenmeye gönüllü öğretmenler,okulun başarısındaki en önemli faktörü
  oluşturur.
Öğrenme ortamlarının farklı yöntemlerle zenginleştirilmesi yoluyla
  oluşturulacak olan aktif öğrenme süreçlerinin doğrudan lideri olan
  öğretmenlerin,aktif öğrenme uygulamalarına geçiş sürecinde etkili bir
  hizmet-içi eğitim programından geçmelerinin önemi büyüktür.

10 – Aktif Öğrenme ve Çoklu Zeka

Çoklu zeka, Howard Gardner’in zekayı yeniden tanımlaması olarak çıkmış bir
  kavramdır. Çoklu zeka, çevresel ve genetik etmenlerle birlikte insanı yorumlamaya
  dair yeni bir bakış açısıdır. Buna göre insan çevresi ile kurduğu tüm ilişkide, iletişim
  ve etkileşimde zekasını kullanmaktadır.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ancak Gardner’ın yeni eklediği içten gelen bir form ile dünyayı algılayıp ilişkiye
  başlayıp sürdürdüğümüzdür. Çünkü beynimizin pek çok sayıda farklı
  çalışma merkezi ve işlevi bulunmakta ve bu işlevler her bireyde farklılık
  göstermektedir.
Birbirinden bağımsız ve ayrı olarak çalışan bu merkezler aynı zamanda bireyin
  öğrenme kimliğini ve bilişsel niteliğini de ortaya koymaktadır. Gardner
  çalışmaları sırasında insanın sözel, dilsel, içsel, kişilerarası, görsel, işitsel,
  bedensel gibi bilinen türlerde zeka türleri ortaya atmamış, bunun dışında
  duyundevinişsel, kinestetik, tatsal gibi diğer duyulara yönelik olarak da
  zeka alanları belirlemiştir.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Bu çoklu zeka kuramının türleri insan beyni ve zekası ile çevre
 etkileşimi sonucu daha da çoğalabilir.

7 ana gruba ayrılır:
 Dilsel zeka

Konuşma ve yazma dilinde kelimeleri etkili ve akıllıca kullanma kapasite ve
  yeteneğidir. (Şair, yazar, gazeteci ve politikacılar )

  Görsel zeka

Etrafindaki objektleri hayalinde canlandırma ve görme yeteneğidir. (Ressam,
  mimar, fotografcı ve dekoratörler)
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

  Matematik zekası

Numaralari akıllıca kullanmak ve sebep sonuç ilişkisi kurabilme
 yeteneğidir. (Bilim adamları, matematikciler ve bilgisayar
 programcıları)

  Bedensel zeka

Kişinin kendisini ifade etmesinde bedenini (dans, mimik, pandomim)
  kullanma kapasitesi ve kişinin ellerini birşeyler yaratmakta
  ( heykel ya da seramik çalışmaları) kullanma yeteneğidir.
  (atletler, aktörler, danscilar, heykeltıraşlar)
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

  Müzik zekası
Seslere hassaslık gösterme kapasitesi ve kendisini muzikle
 ifade etme yeteneğidir. (Müzisyenler)

  Kişilerarası zeka
Baskalarının ruh hallerini, hislerini, duygularını, mizaclarini anlama
 kapasitesi ve yetenegidir. ( ögut veren-danişman, ögretmen,
 politikal liderler)


  Kişinin kendine dönük zekası
Kendini yönlendirme, idare etme ve kendini tanıma kapasitesidir. (psikologlar,
  psikoterapistler, )

More Related Content

What's hot

Yansitici öğrenme
Yansitici öğrenmeYansitici öğrenme
Yansitici öğrenmeinanduzgun
 
Ausubel gagne
Ausubel gagneAusubel gagne
Ausubel gagneummagan
 
Yansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretimYansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretimfatmarecep
 
Yansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenmeYansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenmeismet
 
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı GünlüklerBto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlüklernihalmenzi
 
Aktif Öğrenme
Aktif ÖğrenmeAktif Öğrenme
Aktif Öğrenmeserdaryan
 
Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme poyraz92
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem GürbüzMeryemGrbz1
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeyneplihusam09
 
Etkili ogrenme-yontemleri
Etkili ogrenme-yontemleriEtkili ogrenme-yontemleri
Etkili ogrenme-yontemleriSevgi Sema
 
Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme poyraz92
 
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme YaklasimlariöğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme Yaklasimlariderslopedi
 
Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2alfaland
 
5E Öğretim Modeli
5E Öğretim Modeli5E Öğretim Modeli
5E Öğretim ModeliEmre Aydın
 
Yapılandıenme
YapılandıenmeYapılandıenme
Yapılandıenmemassive501
 

What's hot (18)

Bilişsel Strateji Öğretimi
Bilişsel Strateji ÖğretimiBilişsel Strateji Öğretimi
Bilişsel Strateji Öğretimi
 
Yansitici öğrenme
Yansitici öğrenmeYansitici öğrenme
Yansitici öğrenme
 
Ausubel gagne
Ausubel gagneAusubel gagne
Ausubel gagne
 
Yansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretimYansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretim
 
Yansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenmeYansıtıcı öğrenme
Yansıtıcı öğrenme
 
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı GünlüklerBto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
 
Buluş
BuluşBuluş
Buluş
 
Aktif Öğrenme
Aktif ÖğrenmeAktif Öğrenme
Aktif Öğrenme
 
Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
 
Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
Etkili ogrenme-yontemleri
Etkili ogrenme-yontemleriEtkili ogrenme-yontemleri
Etkili ogrenme-yontemleri
 
Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
 
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme YaklasimlariöğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
 
Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2
 
5E Öğretim Modeli
5E Öğretim Modeli5E Öğretim Modeli
5E Öğretim Modeli
 
Yapılandıenme
YapılandıenmeYapılandıenme
Yapılandıenme
 

Viewers also liked

mmms!gru 9
mmms!gru 9mmms!gru 9
mmms!gru 9Mmilva
 
О пожарной безопасности
О пожарной безопасностиО пожарной безопасности
О пожарной безопасностиDimov Viasheslav
 
Διαδίκτυο και γονείς (αυτο)
Διαδίκτυο και γονείς (αυτο)Διαδίκτυο και γονείς (αυτο)
Διαδίκτυο και γονείς (αυτο)10odskaterinis1
 
GT - Investment company technical release
GT - Investment company technical releaseGT - Investment company technical release
GT - Investment company technical releaseGrant Thornton
 
Digi pack Analysis
Digi pack AnalysisDigi pack Analysis
Digi pack AnalysisJazBro11
 
διαδικτυο και γονεις(αυτο)
διαδικτυο και γονεις(αυτο)διαδικτυο και γονεις(αυτο)
διαδικτυο και γονεις(αυτο)10odskaterinis1
 
Merawatperalatanmultimedia kd2 (ind)
Merawatperalatanmultimedia kd2 (ind)Merawatperalatanmultimedia kd2 (ind)
Merawatperalatanmultimedia kd2 (ind)Sayugo
 
Welcome to International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
Welcome to International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)Welcome to International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
Welcome to International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)IJERD Editor
 
Creative hats
Creative hatsCreative hats
Creative hatsgiotaargy
 
Opendeurdagen 2010
Opendeurdagen 2010Opendeurdagen 2010
Opendeurdagen 2010tpajotterke
 
Menggabungkanaudiokedalamsajianmultimedia 2 (ind)
Menggabungkanaudiokedalamsajianmultimedia 2 (ind)Menggabungkanaudiokedalamsajianmultimedia 2 (ind)
Menggabungkanaudiokedalamsajianmultimedia 2 (ind)Sayugo
 
Partnerships in VET - An Employer's Perspective - The Future in Your Hands 2...
Partnerships in VET - An Employer's Perspective - The Future in Your Hands 2...Partnerships in VET - An Employer's Perspective - The Future in Your Hands 2...
Partnerships in VET - An Employer's Perspective - The Future in Your Hands 2...EduSkills OECD
 
DevOps - Bridging the gap between development and operations
DevOps - Bridging the gap between development and operationsDevOps - Bridging the gap between development and operations
DevOps - Bridging the gap between development and operationsRicardo Wilkins
 
Предупреждающие знаки
Предупреждающие знакиПредупреждающие знаки
Предупреждающие знакиDimov Viasheslav
 

Viewers also liked (20)

mmms!gru 9
mmms!gru 9mmms!gru 9
mmms!gru 9
 
О пожарной безопасности
О пожарной безопасностиО пожарной безопасности
О пожарной безопасности
 
4
44
4
 
O net
O netO net
O net
 
Sentences 091
Sentences 091Sentences 091
Sentences 091
 
Διαδίκτυο και γονείς (αυτο)
Διαδίκτυο και γονείς (αυτο)Διαδίκτυο και γονείς (αυτο)
Διαδίκτυο και γονείς (αυτο)
 
GT - Investment company technical release
GT - Investment company technical releaseGT - Investment company technical release
GT - Investment company technical release
 
Digi pack Analysis
Digi pack AnalysisDigi pack Analysis
Digi pack Analysis
 
διαδικτυο και γονεις(αυτο)
διαδικτυο και γονεις(αυτο)διαδικτυο και γονεις(αυτο)
διαδικτυο και γονεις(αυτο)
 
Merawatperalatanmultimedia kd2 (ind)
Merawatperalatanmultimedia kd2 (ind)Merawatperalatanmultimedia kd2 (ind)
Merawatperalatanmultimedia kd2 (ind)
 
Bhubing Palace Chiangmai
Bhubing Palace ChiangmaiBhubing Palace Chiangmai
Bhubing Palace Chiangmai
 
Welcome to International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
Welcome to International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)Welcome to International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
Welcome to International Journal of Engineering Research and Development (IJERD)
 
Market Integrations | Marketing Possibilities
Market Integrations | Marketing PossibilitiesMarket Integrations | Marketing Possibilities
Market Integrations | Marketing Possibilities
 
スライスの種類
スライスの種類スライスの種類
スライスの種類
 
Creative hats
Creative hatsCreative hats
Creative hats
 
Opendeurdagen 2010
Opendeurdagen 2010Opendeurdagen 2010
Opendeurdagen 2010
 
Menggabungkanaudiokedalamsajianmultimedia 2 (ind)
Menggabungkanaudiokedalamsajianmultimedia 2 (ind)Menggabungkanaudiokedalamsajianmultimedia 2 (ind)
Menggabungkanaudiokedalamsajianmultimedia 2 (ind)
 
Partnerships in VET - An Employer's Perspective - The Future in Your Hands 2...
Partnerships in VET - An Employer's Perspective - The Future in Your Hands 2...Partnerships in VET - An Employer's Perspective - The Future in Your Hands 2...
Partnerships in VET - An Employer's Perspective - The Future in Your Hands 2...
 
DevOps - Bridging the gap between development and operations
DevOps - Bridging the gap between development and operationsDevOps - Bridging the gap between development and operations
DevOps - Bridging the gap between development and operations
 
Предупреждающие знаки
Предупреждающие знакиПредупреждающие знаки
Предупреждающие знаки
 

Similar to öZel öğreti̇m yöntemleri̇

Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraturgutaktugra
 
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraturgutaktugra
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeyneplihusam09
 
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunumEgitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunummcandan90
 
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  SunumEgitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunumramazan
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdfssuser283336
 
Açık ve Uzaktan Öğrenme Kuramlar
Açık ve Uzaktan Öğrenme KuramlarAçık ve Uzaktan Öğrenme Kuramlar
Açık ve Uzaktan Öğrenme KuramlarBeyzaNurErtrk
 
Davranışçı kuramlar
Davranışçı kuramlarDavranışçı kuramlar
Davranışçı kuramlarfatos11
 
öğRenme stilleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme stilleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )öğRenme stilleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme stilleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )www.tipfakultesi. org
 
Banu hoca strateji̇ler slayti
Banu hoca strateji̇ler slaytiBanu hoca strateji̇ler slayti
Banu hoca strateji̇ler slaytiElif Güllübudak
 

Similar to öZel öğreti̇m yöntemleri̇ (20)

Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
 
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğraSorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
Sorgulayıcı(inquiry)öğrenme ve ağ araştırması (web quest)turgut aktuğra
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunumEgitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
Egitim teknolojilerinde temel_kavramlar_-_sunum
 
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  SunumEgitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
 
Kuramlar
KuramlarKuramlar
Kuramlar
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Bagli ogrenme
Bagli ogrenmeBagli ogrenme
Bagli ogrenme
 
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdföğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
öğretim teknolojileri, GAGNENİN 9 ADIMLI KURAMI.pdf
 
Ceit 338 sunum
Ceit 338 sunumCeit 338 sunum
Ceit 338 sunum
 
Açık ve Uzaktan Öğrenme Kuramlar
Açık ve Uzaktan Öğrenme KuramlarAçık ve Uzaktan Öğrenme Kuramlar
Açık ve Uzaktan Öğrenme Kuramlar
 
Kuramlar
KuramlarKuramlar
Kuramlar
 
Davranışçı kuramlar
Davranışçı kuramlarDavranışçı kuramlar
Davranışçı kuramlar
 
öğRenme stilleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme stilleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )öğRenme stilleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )
öğRenme stilleri (fazlası için www.tipfakultesi.org )
 
Banu hoca strateji̇ler slayti
Banu hoca strateji̇ler slaytiBanu hoca strateji̇ler slayti
Banu hoca strateji̇ler slayti
 

öZel öğreti̇m yöntemleri̇

 • 1. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTMENLİĞİ CEIT 418 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ AKTİF ÖĞRENME EMRE AYDEMİR 20090831
 • 2. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Aktif Öğrenme Aktif öğrenme; öğrencinin kendi öğrenmesinin yönetim ve sorumluluğunu üzerine aldığı, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme biçimi olarak tanımlanabilir. Aktif öğrenme bireyin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alan, bireye çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sunan bir yaklaşımdır. Kısacası aktif öğrenme öğrencilere öğrenme deneyimleri kazanmaları için fırsat sağlar. 1 - Aktif Öğrenme Nedir? Ne Değildir? Aktif öğrenme Öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili karar alma fırsatlarının verildiği Öğrencinin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir
 • 3. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Dikkat edilirse burada vurgulanan öğrencinin ilgili kararlar alması ve düşünmenin aktifleşmesidir. Aktif öğrenme anlayışına göre öğrenmenin nasıl gerçekleştirileceği, ne kadar öğrenildiği ve öğrenmeyle ilgili eksiklerin neler olduğu gibi kararları öğrenen almalıdır. Gereksinim duyduğu zaman öğretenden yardım isteyebilir, ancak bu konuda düşünmesi gereken ve sorumluluk taşıyan öğrenendir. İnsanlar bunu yapabilecek kapasitedir. Araştırmalar da bu görüşü desteklemektedir. Örneğin etkin bir şekilde öğrenen deneklerin ne zaman stratejik davrandıklarının ne zaman davranmadıklarının farkında oldukları ortaya çıkarılmıştır. Aktif öğrenme konusunda dikkati çeken bir başka nokta aktif öğrenmenin “öğrenmeye aktif katılım”ı aşan bir kavram olmasıdır. Aktif öğrenme için aktif katılım gerekli, ancak yeterli değildir. Aktif öğrenme, aktif katılımın göstergeleri olan soru sorma, açıklama yapma vb. davranışların yanısıra öğrenme sürecini planlama, gözden geçirme gibi etkinlikleri de içermektedir.
 • 4. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Ayrıca bazı durumlarda aktif öğrenmenin yanlış anlamalara yol açtığı görülmekte ve konuları öğrencilere paylaştırıp onlara anlattırılarak aktif öğrenmenin uygulandığı düşünülmektedir. Bunun aktif öğrenme olduğu söylenemez. Tam tersine öğretmenin yapması gereken bir işi bu konuda yeterli bilgisi olmayan öğrencilerin yapması verimi düşürmektedir. Aktif öğrenme öğrencilere konuşma, dinleme, okuma, yazma ve düşünme imkanları sağlar. Ders içeriği, öğrenciden öğrendiğini uygulamayı gerektiren; problem çözme çalışmaları, informal küçük gruplar, simülasyonlar, örnek olaylar, rol yapma vb. etkinliklerle öğrenilir. Bu noktada aktif öğrenmenin temelini oluşturan başlıca düşüncelere bir göz atmanın aktif öğrenmenin ne olduğunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.
 • 5. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2 – Aktif Öğrenmenin Temel Düşünceleri  Öğrenen, öğrenme sürecinin aktif bir öğesidir.  Öğrenme birikimli bir süreçtir.  Öğrenmede çevre ile aktif etkileşim önemlidir.  Öğrencinin öğrenme becerileri geliştirilebilir.  Öğretimsel işler (öğrenciye ne yaptırdığınız) önemlidir.
 • 6. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 3 – Aktif Öğrenmenin Kuramsal Temelleri Davranışçı öğrenme kuramı : Davranışçı kuramlar, öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ kurularak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış değiştirmenin gerçekleştiğini kabul eder. Bilişsel öğrenme kuramı : Bilişsel kuramlara göre davranışçıların, davranışta değişme olarak tanımladıkları olay, gerçekte kişinin zihninde meydana gelen öğrenmenin dışa yansımasıdır. Bilişsel kuramcılar, daha çok anlama, algılama, düşünme, duyuş ve yaratma gibi kavramlar üzerinde dururlar. Yapılandırmacı öğrenme kuramı : Yapılandırmacı öğrenme kuramı, bilgiyi aktarma ve başkasının aktardığı bilgiyikaydetme yerine bilgiyi yapılandırmayı vurgulayan bir bakış açısıdır.
 • 7. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4 – Aktif Öğrenmede Kullanılabilecek Öğretimsel İşler Eğitim literatüründe yıllarca öğretmen özellikleri öğretmen davranışları, eğitim programları gibi dışsal kontrol ögeleri üzerinde durulmuş öğrencinin ne yaptığı ne düşündüğü ne algıladığı pek dikkate alınmamıştır. Yukarıda değinilen gelişmelerden sonra öğrencinin algıları, davranışları ve bilişsel süreçleri üzerinde durulmaya başlanmıştır. Öğrencinin ne ürettiği ve üretirken nasıl bir yol izlediği yani öğretimsel işler bu bağlamda dikkati çekmiştir. Örneğin, deneyin etkili bir yöntem olduğu bilinir. Eğer öğrenenlere deneyin nasıl yapılacağı, sonunda nelerin elde edileceği vb. bilgiler paketlenmiş bir biçimde sunulursa deney yapmak da fazla etkili olmayacaktır.
 • 8. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Deney yönteminin aktifleşmesi öğrenenin küçük yönlendirmelerle deneyi yapması ve sonuçları keşfetmesi ile sağlanacaktır. Doyle’e göre öğretimsel işler öğrencinin dikkatini, içeriğin belli noktalarına çeker ve bilgi işleme yollarını belirler. Bu etkiler, bilgiyi anlam çıkarmak için işleme ve yüzeysel özellikler için işleme arasındaki farklılıklarda açıkça görülebilir. Eğer deneklerden bir fotoğrafın içindeki A’ları saymaları istenirse denekler fotoğraftaki diğer özelliklere dikkat etmeyeceklerdir. Benzer biçimde bir şiirdeki kafiyelerin bulunması oradaki ana düşüncenin gözden kaçmasına yol açacaktır. Öğretimsel işler bu denli önemli iken geleneksel öğretim uygulamalarında genellikle daha önce karşılaşılan bilginin tekrarlanmasını gerektiren bellek işlerine ya da standart bir işlemin uygulanmasını gerektiren işlemsel işlere yer verdikleri görülmektedir.
 • 9. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 5 – Aktif Öğrenme Teknikleri Yöntemler :  Tartışma  Gösterip, Yaptırma  Örnek Olay  Problem Çözme  Bireysel Çalışma
 • 10. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Teknikler : A)Grupla Öğretim Teknikleri:  Beyin Fırtınası  Dramatizasyon  Soru-Cevap  Yaratıcı Drama  Benzetim  İkili ve Grup Çalışmaları  Mikro Öğretim  Eğitsel Oyunlar
 • 11. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ B)Bireysel Öğretim Teknikleri :  Bireyselleştirilmiş Öğretim  Dönüşümlü Günlük Çalışmalar  Beceri Geliştirme Çalışmaları  Planlı Grup Çalışmaları  Programlı Öğretim  Bilgisayar Destekli Öğretim
 • 12. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 6 – İşbirlikçi Öğrenme İşbirlikçi öğrenme, öğrencilerin ortak bir hedef doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarıdır. Bu çalışmada öğretmenler, sınıf içi öğrenme ortamını organize eder konumdadır. Klasik küme çalışmasına benzese de her grup çalışması işbirlikli öğrenme değildir. Bir grup çalışmasının işbirlikli öğrenme olabilmesi için gruptaki öğrencilerden beklenen, hem kendilerinin hem de diğerlerinin öğrenmesini en üst düzeye çıkarmaya çalışmalarıdır. Sonuçta elde edilen başarı tek tek bireylerin katkısıyla elde edilmiş grup başarısıdır
 • 13. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Bu tip eğitim süreçlerinin bireye katkısı yetişkinlikte herhangi bir şirket çalışanın "ben üzerime düşeni yaptım ama şirket zarar etti" yerine " ben ve arkadaşlarım çalışarak şirketi kar yapar duruma geçirdik " mantığıdır. Toplumumuzda önemli eksikliklerden olan takım ruhu ve takım çalışmasına yatkınlığı geliştirme konusunda çok önemli bir öğrenme kuramıdır.İşbirlikli öğrenme; -Birlikte Öğrenme -Akademik çelişki -Öğrenci takımları -Birleştirme -Buluş -Birlikte soralım, birlikte öğrenelim gibi birçok teknik içerir.
 • 14. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ  7 – Aktif Öğrenme Modelleri Öğretim sürecinde öğretmenin kullanması gereken birçok öğretim yöntem ve tekniğinden söz edilebilir. Aktif öğrenmeye yönelik geliştirilen çok sayıda strateji ve taktik aşağıda sunulan yöntem ve teknikler kapsamında kullanılabilir  Soru-Cevap: Öğretmenin formüle ettiği soruları öğrenenlerin sözel olarak cevaplamalarına dayanan bir öğrenim yöntemidir. İyi bir soru sorma tekniği öğrenenlerin düşünmelerine, değerlendirmelerine ve yaratıcılıklarına olanak sağlar.  Problem (Sorun) Çözme: Problem çözme yöntemi belli bir amaca erişmek için karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi çabayı içeren bir süreçtir.
 • 15. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Grup Tartışması: Bu yöntemde özde öğrenenlerin bir konu ya da bir sorun üzerinde birlikte konuşarak konunun temel boyutlarını ve mümkün olan çözüm yollarını aramalarına dayanır. Beyin Fırtınası: Yaratıcı düşünceler üretmek için kullanılır. Çok sayıda fikri bir grup insandan kısa sürede elde etme olanağı sağlar. Altı Şapkalı Düşünme: Altı Şapkalı Düşünme Tekniği düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. "Şapkalar" düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür. Tartışma: Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde, öğrenende tutumlar ve değerler geliştirmek amacıyla "Tartışma" yöntemi uygulanabilir.
 • 16. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Gösteri: Bu yöntem, öğretenin öğrenenlerin önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir ilkeyi açıklamak için yaptığı işlemleri içerir. Gösteride hem görsel, hem de işitsel iletişim unsurları kullanılır. Eğitsel Gezi: Eğitsel amaçları gerçekleştirmek için eğitim kurumu tarafından organize edilen geziye ilişkin etkinliklerin tümü eğitsel gezinin kapsamına girer. Bu yöntem öğrenenlere "gerçek dünyayı görme" olasılığı tanır. Eğitsel gezi basit bir ziyaret değildir. Öğretenin ön hazırlığını ve incelemesini gerektirir. Mikro Öğretim: Mikro öğretim normal öğrenme ve öğretim süreçlerinin karmaşıklığını basitleştirmeyi amaçlayan bir laboratuar öğretim yöntemidir. Bu yöntem; eğiticilik öğreticilik mesleğinin hem başlangıç yıllarında hem de daha sonraki yıllarında olan eğiticilere/öğreticilere yeni öğretim stratejilerini planlama ve uygulama konusunda mükemmel olanaklar sağlar.
 • 17. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 8 - Aktif Öğrenmede Soru Sorma 1. Öğrencilere bir cevabın neden doğru olduğunu sorma. 2. Bilginin kullanılmasının faydasını sorma 3. Bir fikri farklı bir biçime çevirerek sorma  Bir olay, Bir öyküyü vb. Biraz değiştirerek sorma.  Bir şeyi bir başka şeyin yerine geçirerek sorma.  Bir konuyu eklemeler yaparak,çoğaltarak genişleterek sorma  Bir konuyu küçülterek, parçalara bölerek veya bazı bölümlerini iptal ederek sorma.  Sıralamaları değiştirerek sorma.  Olayları tam tersinden sorma.
 • 18. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ  Öğrencileri dikkatli bir analize yönelten birden fazla doğru cevabı olan sorular sorma.  Kavramları, olguları, olayları değerlendirerek karşılaştırmayı gerektiren sorular sorma  Sıra dışı ve yaratıcı fikirler gerektiren sorular sorma.  Alışılmadık sorular sorma. 9 – Aktif Öğrenmeye Geçiş Aktif öğrenme,ne tek bir programdır,ne de birkaç yöntemlik bir çalışmadır.Aktif öğrenme;öğreneni merkeze alarak,üst düzey düşünceler üretmesi noktasında yürüteceği bir etkinlik sistemidir.
 • 19. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Eğitim kurumlarının aktif öğrenme uygulamalarındaki başarı durumları okul toplumunu oluşturan bireylerin bilinç düzeyleri,aktif öğrenme felsefesine olan inançları,yaşama ve öğrenmeye dair bakışları ile doğrudan ilgilidir.Bir okulun başarısında birçok faktör bir araya gelir.Fakat başarılı olmaya ve öğrenmeye gönüllü öğretmenler,okulun başarısındaki en önemli faktörü oluşturur. Öğrenme ortamlarının farklı yöntemlerle zenginleştirilmesi yoluyla oluşturulacak olan aktif öğrenme süreçlerinin doğrudan lideri olan öğretmenlerin,aktif öğrenme uygulamalarına geçiş sürecinde etkili bir hizmet-içi eğitim programından geçmelerinin önemi büyüktür. 10 – Aktif Öğrenme ve Çoklu Zeka Çoklu zeka, Howard Gardner’in zekayı yeniden tanımlaması olarak çıkmış bir kavramdır. Çoklu zeka, çevresel ve genetik etmenlerle birlikte insanı yorumlamaya dair yeni bir bakış açısıdır. Buna göre insan çevresi ile kurduğu tüm ilişkide, iletişim ve etkileşimde zekasını kullanmaktadır.
 • 20. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Ancak Gardner’ın yeni eklediği içten gelen bir form ile dünyayı algılayıp ilişkiye başlayıp sürdürdüğümüzdür. Çünkü beynimizin pek çok sayıda farklı çalışma merkezi ve işlevi bulunmakta ve bu işlevler her bireyde farklılık göstermektedir. Birbirinden bağımsız ve ayrı olarak çalışan bu merkezler aynı zamanda bireyin öğrenme kimliğini ve bilişsel niteliğini de ortaya koymaktadır. Gardner çalışmaları sırasında insanın sözel, dilsel, içsel, kişilerarası, görsel, işitsel, bedensel gibi bilinen türlerde zeka türleri ortaya atmamış, bunun dışında duyundevinişsel, kinestetik, tatsal gibi diğer duyulara yönelik olarak da zeka alanları belirlemiştir.
 • 21. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Bu çoklu zeka kuramının türleri insan beyni ve zekası ile çevre etkileşimi sonucu daha da çoğalabilir. 7 ana gruba ayrılır:  Dilsel zeka Konuşma ve yazma dilinde kelimeleri etkili ve akıllıca kullanma kapasite ve yeteneğidir. (Şair, yazar, gazeteci ve politikacılar )  Görsel zeka Etrafindaki objektleri hayalinde canlandırma ve görme yeteneğidir. (Ressam, mimar, fotografcı ve dekoratörler)
 • 22. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ  Matematik zekası Numaralari akıllıca kullanmak ve sebep sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğidir. (Bilim adamları, matematikciler ve bilgisayar programcıları)  Bedensel zeka Kişinin kendisini ifade etmesinde bedenini (dans, mimik, pandomim) kullanma kapasitesi ve kişinin ellerini birşeyler yaratmakta ( heykel ya da seramik çalışmaları) kullanma yeteneğidir. (atletler, aktörler, danscilar, heykeltıraşlar)
 • 23. ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ  Müzik zekası Seslere hassaslık gösterme kapasitesi ve kendisini muzikle ifade etme yeteneğidir. (Müzisyenler)  Kişilerarası zeka Baskalarının ruh hallerini, hislerini, duygularını, mizaclarini anlama kapasitesi ve yetenegidir. ( ögut veren-danişman, ögretmen, politikal liderler)  Kişinin kendine dönük zekası Kendini yönlendirme, idare etme ve kendini tanıma kapasitesidir. (psikologlar, psikoterapistler, )