Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Παρουσίαση Διατροφή

1,759 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Παρουσίαση Διατροφή

 1. 1. Ρρόγραμμα Αγωγισ Υγείασ «Διατροφι» ΢χολικό ζτοσ 2012-2013 29ο Δθμοτικό ςχολείο Πάτρασ
 2. 2. •Υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί: Πετροποφλου Βαςιλικι – Χαλκιοποφλου Ιωάννα •Τάξθ: Β1 - Β2 •Συνεργαηόμενθ εκπαιδευτικόσ: Γάκθ Καλλιρρόθ (μουςικόσ)
 3. 3. Αθνξκή γηα λα αζρνιεζνύκε κε ηε ζωζηή θαη πγηεηλή δηαηξνθή ήηαλ θάπνην επαλαιακβαλόκελν γεγνλόο πνπ ζπρλά δνύζακε ζηελ ηάμε καο. Τν πξώην δίωξν, παξόιν πνπ είλαη ηόζν ζπνπδαίν, θάπνηα παηδηά ην πεξλνύζαλ πνιύ δύζθνια γηαηί δηακαξηύξνληαλ πωο πνλνύζε ε «άδεηα» -όπωο ηειηθά δηαπηζηώζεθε- θνηιίηζα ηνπο. Πεξίκελαλ κε αλππνκνλεζία ην δηάιεηκκα γηα λα θάλε ηόηε ην πξωηλό ηνπο. Έηζη, ζπρλά βξεζήθακε λα ζπδεηάκε γηα ηελ αμία ηνπ πξωηλνύ γεύκαηνο θαη μεθηλώληαο από απηό απνθαζίζακε όινη καδί όηη πξέπεη λα βάινπκε ηε δηαηξνθή καο ζε κηα ζεηξά…
 4. 4. Από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ ακολουκοφςαμε κυρίωσ τθν ομαδοςυνεργατικι μζκοδο διδαςκαλίασ. Ζτςι οι μακθτζσ μασ ιταν ιδθ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ εργαςίασ κακϊσ και τα κρανία ιταν τοποκετθμζνα ανάλογα. Αυτό που χρειάςτθκε ιταν να αποκτιςουν ονόματα για να τα χρθςιμοποιιςουν ςτθ διάρκεια του προγράμματοσ. Πιραμε ονόματα μζςα από ζνα παιχνίδι. Κάκε ομάδα ζγραψε ονόματα φροφτων και λαχανικϊν από κάκε γράμμα τθσ αλφαβιτασ. Νίκθςε θ ομάδα που βρικε τα περιςςότερα και μετά κάκε ομάδα διάλεξε για όνομα ζνα φροφτο ι λαχανικό που είχε γράψει. Ζτςι προζκυψαν τα ονόματα των ομάδων που ςτθ ςυνζχεια «ςτολίςαμε» με ζνα ταιριαςτό επίκετο, όπωσ μάκαμε ςτθ Γλϊςςα. 1) Ζουμερά πορτοκάλια 3) Μυτερά καρότα 2) Ολόγλυκα κεράςια 4)Καταπράςινα μαροφλια Ζτςι, ξεκινιςαμε το ταξίδι τθσ υγιεινισ διατροφισ και μπικαμε ςτθν περιπζτεια να αλλάξουμε τισ κακζσ μασ διατροφικζσ ςυνικειεσ.
 5. 5. Ιδιαίτερθ θ αγάπθ μασ ςτα φροφτα! Φαίνεται κι απ’ τισ ηωγραφιζσ μασ…. Βρικαν ξεχωριςτι κζςθ ςτθν καρδιά μασ αλλά κυρίωσ ςτθ διατροφι μασ!
 6. 6. Στο ςχολείο μάσ μοίραςαν φροφτα! Διαβάςαμε ςτθ ςυςκευαςία τουσ για τισ ιδιαίτερεσ ωφζλειεσ που προςφζρουν, τα φάγαμε με ευχαρίςτθςθ και… …επιτζλουσ καταλάβαμε ότι είναι μια καλι και υγιεινι ιδζα να τρϊμε φροφτα ςτο διάλειμμα!
 7. 7. Τθν κυρα-Σαρακοςτι που ‘ναι ζκιμο παλιό οι γιαγιάδεσ μασ τθν φτιάχναν με αλεφρι και νερό!
 8. 8. Έχω μια κολοκυκιά που κάνει 10 κολοκφκια….
 9. 9. Φζρτε ςκοφπεσ φτερωτζσ μαρουλόβεργεσ και βλίτα και φωνάξτε ςτθν προβλιτα όλεσ τισ καλζσ τροφζσ! Μϋ ζνα πράςινο παπιγιόν προχωρϊ για το χορό των μπιηελιϊν. Ήρκϋ θ ϊρα πια κι εγϊ να χορζψω με λαχτάρα, αγκαλιά με μια αγκινάρα το πρϊτο μου ταγκό!
 10. 10. Η ιδζα από το βιβλίο τθσ Γλϊςςασ. Απλά τα υλικά μασ… Ζνα πορτοκάλι, πολλά γαρίφαλα και μια κορδζλα. Σο αποτζλεςμα πανζμορφο! Ζνα αρωματικό διακοςμθτικό!
 11. 11. Επιςκεφτικαμε το εργοςτάςιο γάλακτοσ «ΠΡΩΣΟ»… …και μάκαμε πϊσ το γάλα φτάνει κάκε μζρα φρζςκο από τισ αγελάδεσ ςτο ποτιρι μασ.
 12. 12. Παρατθριςαμε βοθκοφν ςτθ τροφίμων, τισ ςυςκευαςίεσ ςωςτι ςυντιρθςθ που των προςζξαμε τθν θμερομθνία λιξθσ, μάκαμε να διαβάηουμε τα ςυςτατικά τουσ,
 13. 13. καταλάβαμε πϊσ πρζπει να διαλζγουμε ζνα προϊόν, αλλά και ποια να αποφεφγουμε! Στο τζλοσ ψωνίςαμε τα απαραίτθτα για ζνα υγιεινό πρωινό!
 14. 14. ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤ΢ΟΦΗΣ Αγγουράκια και ντομάτεσ, κολοκφκια και πατάτεσ, νόςτιμα λαχανικά να τα τρωσ πολφ ςυχνά. Βιταμίνεσ ψάξε, βρεσ ςε ωφζλιμεσ τροφζσ. ΢τα φροφτα, ςτα λαχανικά και ςτα δθμθτριακά. Γάλα πίνε το πρωί που ‘χει αςβζςτιο πολφ. Θα ‘χεισ κόκαλα γερά και ςτα πόδια ςου φτερά. Διατροφι ςωςτι κα ζχεισ, αν το φαγθτό ςου ελζγχεισ. Να ‘χει καλά ςυςτατικά κι όχι μονάχα νοςτιμιά! Ελαιόλαδο, παιδιά, ςε ςαλάτεσ, φαγθτά. Προϊόν ελλθνικό, ς’ όλο τον κόςμο ξακουςτό! Ζάχαρθ και ηαχαρωτά γλυκά και τόςα παγωτά μασ αρζςουνε πολφ μα, φζρνουν τθν καταςτροφι! Από το Α ωσ το Ω γράψαμε τα μυςτικά μασ! Όςα μάκαμε και όςα αποφαςίςαμε να προςπακιςουμε να πραγματοποιιςουμε ςτθν κακθμερινι μασ ηωι! Η ςωςτι διατροφι δίνει υγεία και ηωι. Πρζπει να τθν φροντίςουμε χρόνια πολλά να ηιςουμε! Θερμίδεσ ζχουν αρκετζσ μζςα τουσ όλεσ οι τροφζσ. Μα άκου: κάκε κερμίδα περιττι γίνεται λίποσ ςτο κορμί. Κνεσ φυτικζσ πολλζσ μζςα ςτα φροφτα ψάξε, βρεσ. Μθν ξεχνάσ όμωσ κι αυτά τα πράςινα λαχανικά. Καρότα τρϊμε ςα λαγοί για να είμαςτε γεροί. Δίνουν δφναμθ ςτο ςϊμα και νικάμε κάκε αγϊνα! Λαχανικά φρζςκα, ωμά ι απ’ τθ μαμά μαγειρευτά. Κάκε μζρα να τα τρωσ για να είςαι δυνατόσ. Μεςογειακι διατροφι ς’ όλο τον κόςμο είναι γνωςτι. Σθ γνωρίςαμε καλά ςτθν τάξθ ετοφτθ τθ χρονιά.
 15. 15. Νερό, νεράκι δροςερό βάηω ςτο ποτιρι μου να πιω. Μθν ξεχνάσ κι εςφ να πίνεισ υγιισ αν κεσ να μείνεισ. Ξθροί καρποί τα καρυδάκια, φιςτίκια και αμυγδαλάκια νόςτιμα, μικροκαμωμζνα και με ενζργεια φορτωμζνα. Πςπρια τρϊνε από παλιά όλοι οι Ζλλθνεσ, παιδιά. Δυο φορζσ μεσ ςτθ βδομάδα τρϊμε φακζσ ι φαςολάδα. Ρυραμίδα φτιάξαμε διατροφισ για να είμαςτε όλοι υγιείσ. Φροφτα και λαχανικά ςυχνά, ςπάνια ηάχαρθ και γλυκά. ΢όδια, μιλα και αχλάδια μπανανοφλεσ, πορτοκάλια. Φροφτα τρϊμε κάκε μζρα τουσ γιατροφσ κάνουμε πζρα. Σαρακοςτι με νοςτιμιζσ χαλβά, ντομάτα και ελιζσ. Σόςα πολλά νθςτίςιμα ωφζλιμα και χριςιμα. Κάκε γραμματάκι κι ζνα ποιθματάκι, μια ςυμβουλι ςθμαντικι κι απόφαςθ για αλλαγι. Τρϊω όςα φτιάχνει θ μαμά με προςεγμζνα υλικά. Ασ μ’ αρζςουν οι λιχουδιζσ, τισ παίρνω ελάχιςτεσ φορζσ. Υδρογονωμζνα λίπθ τζτοια νοςτιμιά να λείπει. Κρφβονται μεσ ςτθ λιχουδιά και καταςτρζφουν τθν καρδιά. Φοφρνιςε θ μαμά ψωμιά, το ςπίτι μασ μοςχοβολά. Μια φετοφλα από ψωμί πάντοτε δίπλα ςτο φαΐ. Χρυςό το μζλι μεσ ςτο βάηο πάνω ςτο ψωμί το βάηω. Είναι νόςτιμο, γλυκό, αλλά κυρίωσ κρεπτικό. Ψάρια ολόφρεςκα ψθτά κι άλλοτε μπορεί βραςτά. Απαραίτθτα είν’ πολφ ςτθ ςωςτι διατροφι. Ώρα πια να χαιρετιςω τθν παρζα ςασ ν’ αφιςω. Σελευταία ςυμβουλι: «υγιεινι διατροφι!»
 16. 16. Χαροφμενοι αλλά και ωφελθμζνοι από όςα μάκαμε, κελιςαμε να μοιραςτοφμε τισ αποφάςεισ μασ και με άλλα παιδιά του ςχολείου. Σε μια απλι γιορτοφλα, παρουςιάςαμε με ποιθματάκια τθν αλφαβιτα τθσ διατροφισ,
 17. 17. με μικρά κεατρικά δείξαμε τισ ομάδεσ των τροφίμων και μιλιςαμε για τθν αξία του πλοφςιου πρωινοφ και του υγιεινοφ κολατςιοφ …
 18. 18. Είπαμε ςτουσ κεατζσ μασ «νόςτιμα αινίγματα» και μασ τα ζλυςαν! ΢το τζλοσ τουσ διαςκεδάςαμε με όργανα, τραγοφδια και χορό!
 19. 19. Σο ταξίδι τθσ διατροφισ κφλθςε μζςα ςε κλίμα ενκουςιαςμοφ, χαράσ και ςυνεργαςίασ!
 20. 20. Προβλθματιςτικαμε… ψάξαμε γράψαμε μυρίςαμε ηωγραφίςαμε χορζψαμε ανακαλφψαμε καταςκευάςαμε γευκικαμε παίξαμε τραγουδιςαμε
 21. 21. …και ςυμφωνιςαμε ςτο μζλλον να ςυνεχίςουμε…. Γιατί ζνα τόςο όμορφο ταξίδι δε κζλουμε να τελειϊςει ποτζ! Καλό καλοκαίρι!

×