SlideShare a Scribd company logo
சித்தர்கள்
ப ோற்றும்
வோலை
தங்க ப ோதி ஞோன சல
தங்க ப ோதி ஞோன
சல தந்தவள்
தரிசனம் தந்த தங்க
கன்னி!
அகிை பைோக நோயகி
குமரி அன்லன
உைகுயிர்க்ககல்ைோம் தோய்
திருவருட் பிரகோச வள்ளைோர்
ரோமலிங்க சுவோமிகள் அவர்கலள
ஞோன சற்குருவோக க ற்ற அடிபயன்
கன்னி 'ய' குமரி கவதியம்மனோன
வோலைத் தோயின் ரிபூரண அருளோல்
கன்னியோகுமரியில் தங்க ப ோதி ஞோன
சல யில் ஞோன சற் குருவோக இருத்தி
லவக்க ட்டு உள்பளன்! அடிபயன்
கசய்த தவம் தோன் யோபதோ?!
ஞான சற்குரு சிவசசல்வராஜ்
கன்னியோகுமரிக்கு அலைத்து
ஆட்ககோண்டு அருளி, தங்க
ப ோதி ஞோன சல யும் தந்து
ஞோன உ பதசம் ஞோன தீட்லச
நோடி வரு வருக்கு தர லவத்து
கோத்தும் தன் திருவடி தோமலரயில்ஞான சற்குரு சிவசசல்வராஜ்
சித்தர்களுக்ககல்ைோம் சித்தர்
கோக புசுண்டரோல்
கன்னியோகுமரி
ோடப் ட்ட புண்ணிய ஸ்தைம்.
ரசுரோமரோல் பிரதிஷ்லட
அசுரர்கலள அழிக்க உக்கிரமோகும் தோய் ஆதி
சக்தி,
ஞோனிகளுக்கு அருள குைந்லதயோக
வருகிறோள்! ஞோனிகள் இயல்பில்
குைந்லதயோகி விடுவதோல் தோபனோ, என்னபவோ
அந்த ஆதி சக்தியும் குைந்லதயோக வோலையோக
ோைோ திரிபுரசுந்தரியோக கன்னிகோ
ரபமஸ்வரியோக கன்னிகோ கோம பேத்திரம்
சித்தர்கள் ப ோற்றும்
வோலைகயன் ர். இந்த
கன்னியோகுமரிலயபய!
வோலைலய வணங்கோத சித்தன்
இல்லை என் து ஆன்பறோர்
கமோழிபய!
இன்றும் சித்தர்கள்
எல்ைோம் சூட்சுமமோக
கன்னியோகுமரியோன
வோலைலய வந்து
வணங்கி கசல்வதோக
ஐதீகம்.
ஆதி சங்கரர்
கசௌந்தர்ய ைகரி
ோடிப் ரவினோர்
வோலைலய
ப ோற்றிபய !
குமோரகுரு ருக்கு குைந்லதயோக
வோலையோக கோட்சி தந்து அருள்கிறோள்
மதுலர மீனோட்சி!
ஊர் மோறி ப ர் மோறி நின்றோலும்
எங்கும் விளங்கும் ஆதி சக்திபய அது
என உணர்ந்தோபை உண்லம ஞோனம்
கதளியும்.
தோயிட் சிறந்த பகோயிலுமில்லை - எதனோல்
இலத ஞோனிகள் கூறியிருப் ோர்! வோலை - ஆதி
சக்தி பகோயில் ககோண்ட பகோயிபை சிறந்த
பகோயிைோம்! ஏன் இப் டி க ோருள் ககோள்ள
கூடோது? எல்ைோபம தோயின் பகோயில் தோன்
கோமோட்சியும் மீனோட்சியும் விசோைோட்சியும்
அபிரோமியும் கன்னியோகுமரியும் கோந்திமதியும்
கற் கோம் ோளும் ஒன்று தோன்!!
கன்னியோகபவ குமரியோகபவ
குைந்லதயோகபவ பகோவில் ககோண்டு
இருக்கிறோள். கன்னியோகுமரியிபை!
அதுதோன் சிறப்பு ! மற்கறங்கும் சிவமும்
சக்தியுமோக தோபன கோட்சி!
கன்னியோகுமரியிபைோ சக்திமயம்! வோலை
மட்டுபம ! ஆதி சக்திபய! அகிை பைோக
அன்லன மட்டுபம!
கன்னியோகுமரியில் ோை
கசௌந்தரி தியோக கசௌந்தரி என இரு
பதோழியர் சூை வோலை மட்டுபம
பகோவில் ககோண்டுள்ளோள்! இதுபவ
கன்னியகுமரியின் சிறப்பு!
தனிக்கோட்டு ரோணி !
சீர்கோழியில் திருஞோன சம் ந்தருக்கு 3
வயதில் அமுதூட்டிய தோபய குமரகுரு ருக்கு
மதுலரயிபை மீனோட்சி தோபய வள்ளைோருக்கு
திருகவற்றியுரிபை வடிவுலட அம்மன்
அமுதூட்டி அருள் ோளிதோர்கள்.
வோலை
கன்னியோகுமரி
கன்னியோம் குமரிபய வோலையோம்!
கோமத்லத கவல்ை அருளும் கோமோட்சியம்
மீன் ப ோை கண்ணோல் ோர்த்து ஞோனம்
அருளும்
மீனோட்சியும் அவபளயோம்!
நடமோடும் பகோயிைோன மனித உடலில்
வோலை என்ற ோைோவின் இடம் முச்சுடரும்
ஒன்றோகும் நம் சிர நடுபவ உள் விளங்கும்
நம் ஜீவஸ்தோனபம! அவபள மபனோன்மணி
தோய் எனவும் சித்தர்களோல் ப ோற்ற
டுகிறோள்!
வோலை
மதுலர மீனோட்சி
கோஞ்சி
கோமோட்சி
வடிவுலட
அம்மன்
அன்லன
அபிரோமி
கோசி
விசோைோட்சி
தோய்
கநல்லை
கோந்திமதி
நம் மனலத திருவடியோகிய
நமது கண்களில் நிலை
நிறுத்தி தவம் கசய்யச்
கசய்ய மனம்
ககோஞ்சம் ககோஞ்சமோக
கசயலிைக்கும்! மனம்
இறந்தோபை மபனோன்மணி
தோய் கோட்சி!
அவபன ஞோனி ! மனம்
இருப் வன் மனிதன்! மனம்
வோலைலய ப ோற்றி அருள்
க ற்று அமுதம் உண்பட
ஞோனம் க ற முடியும்!
வோலை இன்றி ஞோனம்
இல்லை ! இந்த
வோலைபய நமக்கு முக்தி
அருள் வள்! மூன்று தீலய
- சூரிய தீ - சந்திர தீ-
அக்னி தீ ஆகிய மூன்று
தீலய அருள் வள்!
நம் இரு கண்ணும் உள்
பசரும் இடத்தில், நம் உச்சிக்கு
கீபை அண்ணோக்குக்கு பமபை
உள்ள அந்த இடபம அந்த
அரங்கபம அந்தரங்கமோன
வோலை இடமோம்!! இதுபவ
ஞோன ரகசியமோம்!
முதலும் முடிவுமோன அவபள
வோலை என் ர்! ோைோ
என் ர்! சக்தி என் ர்!
கண்ணோல் தோபன ோர்க்க முடியும்?
ஆம் உள் கண்ணோபை மனலத அங்பக
நிறுத்தி மனக்கண்ணோபை உணர்ந்து
உணர்ந்து இருந்தோபை தவம் கசய்தோபை
கோணைோம்! உன்னுள் இருக்கும்
வோலைலய! இது தோன் ஞோனம் க ற வழி
! அதற்க்கு விழி விழி என விழித்திருந்து
தியோனம் கசய்ய பவண்டும்.
"மோனுட பகோட்லடலய
பிடித்தனளோம் "
என்று ககோங்கன சித்தரும்
பகோடிட்டு கோட்டியுள்ளோர்! மோனுட
பகோட்லட, மனித உடபை வோலை
இருந்து நடத்தும் பகோயிைோம்!
அவபள மகமோயி ! மகோ மோலய -
க ரிய மோலய! கோம
குபரோததிகலள கோட்டி அதிலிருந்து
குைந்லதயோக கண்டோல்
வோலைலய ணிந்தோல் நம் துர்
குணங்கள் நீங்கி ஞோனம்
க றைோம்! குைந்லத தோய்!
தோபய குைந்லதயோக,
கன்னியோகுமரியிபை வோலை!
கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓபடோடி
வருவோள் குைந்லத தோய்!
குமரகுரு ர் கூப்பிட ஓபடோடி
மும்மூர்த்திகளுக்கும் குைந்லதயோகபவ
கோட்சி தந்து அருள் ோலித்தோள்
கோஞ்சியிபை வோலை கோமோட்சியோக!
திருகசந்தூரிபை ோைோ -
ோைசுப்பிமணியமோகவும்
குருவோயுரிபை ோைோ - ோை
கிருஷ்ணனோகவும் விளங்கும்
வோலை கன்னியோகுமரியிபை ோைோ
திரிபுர சுந்தரியோக ோைோ
ரபமஸ்வரியோக ோைவோக ஆறு
வயது குைந்லதயோக நின்று அருள்
ோலிக்கிறோள்! கண்டவர்
மனக்குளிர கண்ணிபை நின்றருளும்
கன்னியோகுமரி ணிந்தோல்
ோர்த்தோல் உணர்ந்தோல் கிட்டும்
குைந்லத கண்ணலன ப ோற்றோதவர்
உண்படோ? ோைவிநோயகர் ஔலவக்கு
ஞோனம் அருளிய குைந்லதயல்ைவோ?
நோமும் உள்ளத்தோல் குைந்லதயோனோல்?
குைந்லதயோன வோலை அருள் கிட்டும்
இைகுவோக! அைகு - குைந்லத தோபன !
குப ரன் "ப ரைலக கோண
விலளந்த ப ோது கதன் திலசயில்
கலடக்பகோடியிபை முக்கடலும்
சங்கமிக்கும் குமரிக்கடற் கலரயிபை
நின்றருளும் கன்னியோம் வோலைலய
கோண் என்பற அருள் வோக்கு
கிட்டியதோம்!
அந்த கன்னிலய வோலைலய கோண கண்
பகோடி
பவண்டுபம ! கனிவுடன் கடலில்
குளித்து கண்ணீர் மல்க அன்றோடம்
கோலையிபை கன்னியோம்
வோலைக்பகோயிலை வைம் வந்தோல்
கோணைோம் கன்னி அவலள ஆறு வயது
குைந்லதயோகபவ! நம் முன்பன
திருவருட் பிரகோச வள்ளைோர் ரோமலிங்க
சுவோமிகள் அவர்கலள ஞோன சற்குருவோக
க ற்ற அடிபயன் கன்னி 'ய' குமரி கவதியம்ம
வோலைத்தோயின் ரிபூரண அருளோல்
கன்னியோகுமரியில் தங்க ப ோதி ஞோன
சல யில் ஞோன சற்குருவோக இருத்தி லவக்க
ட்டு உள்பளன்!
தங்க ப ோதி ஞோன சல வருக
திருவடி தீட்லச க ற்று
தவம் கசய்க வோலை அருள்
கிட்டும்.
CONTACT
9944009497 - 9994499739 – 9940102227 -
9500204199 - 9865114241

More Related Content

What's hot

Lotka volterra model
Lotka  volterra modelLotka  volterra model
Lotka volterra model
Sandeep Kumar
 
Vulnerabilita' inquinamento falde PFAS veneto
Vulnerabilita' inquinamento falde PFAS venetoVulnerabilita' inquinamento falde PFAS veneto
Vulnerabilita' inquinamento falde PFAS veneto
Giovanni Cecconi
 
Lex tmsl 02
Lex tmsl 02Lex tmsl 02
Lex tmsl 02
jimp-yuri
 
Ascorbic acid
Ascorbic acidAscorbic acid
Ascorbic acid
Liudmila Sidorenko
 
Novokain
NovokainNovokain
Geostatistic utm
Geostatistic utmGeostatistic utm
Geostatistic utm
GeoMedeelel
 
Урлаг гэж юу вэ
Урлаг гэж юу вэУрлаг гэж юу вэ
Урлаг гэж юу вэidree_ts247
 
Antibiotics of the heterocyclic structure (benzylpenicillin, ampicillin)
Antibiotics of the heterocyclic structure (benzylpenicillin, ampicillin)Antibiotics of the heterocyclic structure (benzylpenicillin, ampicillin)
Antibiotics of the heterocyclic structure (benzylpenicillin, ampicillin)
Liudmila Sidorenko
 
фармацевтична хімія підручник
фармацевтична хімія підручникфармацевтична хімія підручник
фармацевтична хімія підручник
Timtimati
 
Лекція 2_Хім_склад_клітин
Лекція 2_Хім_склад_клітинЛекція 2_Хім_склад_клітин
Лекція 2_Хім_склад_клітин
Виктория Красинько
 
Uzuulelt 2017
Uzuulelt 2017Uzuulelt 2017
Uzuulelt 2017
Gantulga Nyamdorj
 
розчин та його компоненти
розчин та його компонентирозчин та його компоненти
розчин та його компоненти
Ольга Крутова-Оникиенко
 
Or.tuhai lekts 2012
Or.tuhai lekts 2012Or.tuhai lekts 2012
Or.tuhai lekts 2012davaa627
 

What's hot (13)

Lotka volterra model
Lotka  volterra modelLotka  volterra model
Lotka volterra model
 
Vulnerabilita' inquinamento falde PFAS veneto
Vulnerabilita' inquinamento falde PFAS venetoVulnerabilita' inquinamento falde PFAS veneto
Vulnerabilita' inquinamento falde PFAS veneto
 
Lex tmsl 02
Lex tmsl 02Lex tmsl 02
Lex tmsl 02
 
Ascorbic acid
Ascorbic acidAscorbic acid
Ascorbic acid
 
Novokain
NovokainNovokain
Novokain
 
Geostatistic utm
Geostatistic utmGeostatistic utm
Geostatistic utm
 
Урлаг гэж юу вэ
Урлаг гэж юу вэУрлаг гэж юу вэ
Урлаг гэж юу вэ
 
Antibiotics of the heterocyclic structure (benzylpenicillin, ampicillin)
Antibiotics of the heterocyclic structure (benzylpenicillin, ampicillin)Antibiotics of the heterocyclic structure (benzylpenicillin, ampicillin)
Antibiotics of the heterocyclic structure (benzylpenicillin, ampicillin)
 
фармацевтична хімія підручник
фармацевтична хімія підручникфармацевтична хімія підручник
фармацевтична хімія підручник
 
Лекція 2_Хім_склад_клітин
Лекція 2_Хім_склад_клітинЛекція 2_Хім_склад_клітин
Лекція 2_Хім_склад_клітин
 
Uzuulelt 2017
Uzuulelt 2017Uzuulelt 2017
Uzuulelt 2017
 
розчин та його компоненти
розчин та його компонентирозчин та його компоненти
розчин та його компоненти
 
Or.tuhai lekts 2012
Or.tuhai lekts 2012Or.tuhai lekts 2012
Or.tuhai lekts 2012
 

Viewers also liked

Nebosh Oil and Gas opearational safety certificate (2)
Nebosh Oil and Gas opearational safety certificate (2)Nebosh Oil and Gas opearational safety certificate (2)
Nebosh Oil and Gas opearational safety certificate (2)Gulf Test Safety Consultancies
 
урок знам и мога
урок знам и могаурок знам и мога
урок знам и могаChavdara Veleva
 
IT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboid
IT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboidIT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboid
IT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboid
István Kolozsi
 
Checkout proceso optimizavimas el. parduotuvėse
Checkout proceso optimizavimas el. parduotuvėseCheckout proceso optimizavimas el. parduotuvėse
Checkout proceso optimizavimas el. parduotuvėse
Vladas Sapranavicius
 
00025233
0002523300025233
00025233
fpem
 
Почему не работают корпоративные социальные сети?
Почему не работают корпоративные социальные сети?Почему не работают корпоративные социальные сети?
Почему не работают корпоративные социальные сети?
Anna Nesmeeva
 
شهادة جامعة دمشق
شهادة جامعة دمشقشهادة جامعة دمشق
شهادة جامعة دمشقMohammad Shammout
 
List Down Your Expectations
List Down Your ExpectationsList Down Your Expectations
List Down Your Expectations
SV.CO
 
Como realizar un plan de clases
Como realizar un plan de clasesComo realizar un plan de clases
Como realizar un plan de clases
Claudia Gisela Gimenez
 
Open Educational Resources: Policy Implications
Open Educational Resources: Policy ImplicationsOpen Educational Resources: Policy Implications
Open Educational Resources: Policy Implications
Oystein Johannessen
 
Solliciteren: social media of toch die traditionele sollicitatiebrief? (Natio...
Solliciteren: social media of toch die traditionele sollicitatiebrief? (Natio...Solliciteren: social media of toch die traditionele sollicitatiebrief? (Natio...
Solliciteren: social media of toch die traditionele sollicitatiebrief? (Natio...
Tanker Communicatie
 
Η αγαπημένη μου πόλη
Η αγαπημένη μου πόληΗ αγαπημένη μου πόλη
Η αγαπημένη μου πόλη
droula_
 
Plan clases orinson valenciano
Plan clases orinson valencianoPlan clases orinson valenciano
Plan clases orinson valenciano
orinsonvalenciano11c
 
Marie Curie
Marie CurieMarie Curie
Marie Curie
KSSP
 
Sig App4
Sig App4Sig App4
Sig App4
Kenji Ono
 
Luko paljetak
Luko paljetakLuko paljetak
Luko paljetak
Frizbi Frizbić
 
Afstuderen eindverslag final
Afstuderen eindverslag finalAfstuderen eindverslag final
Afstuderen eindverslag final
hanskanns
 
I16092.00_E501-E501
I16092.00_E501-E501I16092.00_E501-E501
I16092.00_E501-E501
Samantha Merritt
 

Viewers also liked (20)

Mis02 Hc04
Mis02 Hc04Mis02 Hc04
Mis02 Hc04
 
Nebosh Oil and Gas opearational safety certificate (2)
Nebosh Oil and Gas opearational safety certificate (2)Nebosh Oil and Gas opearational safety certificate (2)
Nebosh Oil and Gas opearational safety certificate (2)
 
урок знам и мога
урок знам и могаурок знам и мога
урок знам и мога
 
IT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboid
IT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboidIT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboid
IT+Summer Edition - Alkossunk élményt - Kolozsi István, kolboid
 
Checkout proceso optimizavimas el. parduotuvėse
Checkout proceso optimizavimas el. parduotuvėseCheckout proceso optimizavimas el. parduotuvėse
Checkout proceso optimizavimas el. parduotuvėse
 
00025233
0002523300025233
00025233
 
Почему не работают корпоративные социальные сети?
Почему не работают корпоративные социальные сети?Почему не работают корпоративные социальные сети?
Почему не работают корпоративные социальные сети?
 
شهادة جامعة دمشق
شهادة جامعة دمشقشهادة جامعة دمشق
شهادة جامعة دمشق
 
List Down Your Expectations
List Down Your ExpectationsList Down Your Expectations
List Down Your Expectations
 
Como realizar un plan de clases
Como realizar un plan de clasesComo realizar un plan de clases
Como realizar un plan de clases
 
ספר וטהר לבנו השלם.
ספר וטהר לבנו השלם.ספר וטהר לבנו השלם.
ספר וטהר לבנו השלם.
 
Open Educational Resources: Policy Implications
Open Educational Resources: Policy ImplicationsOpen Educational Resources: Policy Implications
Open Educational Resources: Policy Implications
 
Solliciteren: social media of toch die traditionele sollicitatiebrief? (Natio...
Solliciteren: social media of toch die traditionele sollicitatiebrief? (Natio...Solliciteren: social media of toch die traditionele sollicitatiebrief? (Natio...
Solliciteren: social media of toch die traditionele sollicitatiebrief? (Natio...
 
Η αγαπημένη μου πόλη
Η αγαπημένη μου πόληΗ αγαπημένη μου πόλη
Η αγαπημένη μου πόλη
 
Plan clases orinson valenciano
Plan clases orinson valencianoPlan clases orinson valenciano
Plan clases orinson valenciano
 
Marie Curie
Marie CurieMarie Curie
Marie Curie
 
Sig App4
Sig App4Sig App4
Sig App4
 
Luko paljetak
Luko paljetakLuko paljetak
Luko paljetak
 
Afstuderen eindverslag final
Afstuderen eindverslag finalAfstuderen eindverslag final
Afstuderen eindverslag final
 
I16092.00_E501-E501
I16092.00_E501-E501I16092.00_E501-E501
I16092.00_E501-E501
 

Similar to சித்தர்கள் போற்றும் வாலை

இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன் இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
திருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சைதிருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சை
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம் ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
வள்ளலார் பாடல்
வள்ளலார் பாடல் வள்ளலார் பாடல்
வள்ளலார் பாடல்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
மனிதனாகுக
மனிதனாகுகமனிதனாகுக
மனிதனாகுக
Thanga Jothi Gnana sabai
 
யோக முத்திர
யோக முத்திரயோக முத்திர
யோக முத்திரNaga Rajan
 
Kaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Kaashmora Tamil Movie Songs LyricsKaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Kaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Paadal Varigal
 
Saivism and Smartism
Saivism and SmartismSaivism and Smartism
Saivism and Smartism
PrathapanKrishnakuma1
 
Tamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship SongsTamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship SongsAngelin R
 
Agathiyar Geetham Audio CD lyrics
Agathiyar Geetham Audio CD lyricsAgathiyar Geetham Audio CD lyrics
Agathiyar Geetham Audio CD lyrics
Shanmugam Avadaiyappa
 
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்BASKARAN P
 
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
Miriamramesh
 
Kuruthogai
KuruthogaiKuruthogai
Kuruthogai
priyaR92
 
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli tamil
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli  tamilBhagavan sathiya sai babavin amutha thuli  tamil
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli tamil
Perumalsamy Navaraj
 
ஞானதானம்
ஞானதானம்ஞானதானம்
ஞானதானம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015
Santhi K
 
Periyaazhvar pirabhandham
Periyaazhvar pirabhandhamPeriyaazhvar pirabhandham
Periyaazhvar pirabhandham
Raja Sekar
 
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengahBT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
rajeswaryganish
 

Similar to சித்தர்கள் போற்றும் வாலை (20)

இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன் இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
 
சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி
 
திருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சைதிருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சை
 
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம் ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
 
வள்ளலார் பாடல்
வள்ளலார் பாடல் வள்ளலார் பாடல்
வள்ளலார் பாடல்
 
மனிதனாகுக
மனிதனாகுகமனிதனாகுக
மனிதனாகுக
 
யோக முத்திர
யோக முத்திரயோக முத்திர
யோக முத்திர
 
Kaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Kaashmora Tamil Movie Songs LyricsKaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Kaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
 
Saivism and Smartism
Saivism and SmartismSaivism and Smartism
Saivism and Smartism
 
Tamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship SongsTamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship Songs
 
Agathiyar Geetham Audio CD lyrics
Agathiyar Geetham Audio CD lyricsAgathiyar Geetham Audio CD lyrics
Agathiyar Geetham Audio CD lyrics
 
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
 
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
 
Kuruthogai
KuruthogaiKuruthogai
Kuruthogai
 
Complete bakti assignment
Complete bakti assignmentComplete bakti assignment
Complete bakti assignment
 
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli tamil
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli  tamilBhagavan sathiya sai babavin amutha thuli  tamil
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli tamil
 
ஞானதானம்
ஞானதானம்ஞானதானம்
ஞானதானம்
 
April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015
 
Periyaazhvar pirabhandham
Periyaazhvar pirabhandhamPeriyaazhvar pirabhandham
Periyaazhvar pirabhandham
 
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengahBT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
 

More from Thanga Jothi Gnana sabai

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ் குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணிகண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெறகுருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Quit Non Veg
Quit Non VegQuit Non Veg
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய் ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
Thanga Jothi Gnana sabai
 
திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Thiruvadi - Cards
Thiruvadi - CardsThiruvadi - Cards
Thiruvadi - Cards
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Thiruvadi
Thiruvadi Thiruvadi
Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Guru Gita
Guru GitaGuru Gita
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஞான தானம்
ஞான தானம் ஞான தானம்
ஞான தானம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Surrender to lotus feet
Surrender to lotus feetSurrender to lotus feet
Surrender to lotus feet
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன் ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவஞ்சி
குருவஞ்சி குருவஞ்சி
குருவஞ்சி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Lotus feet Meditation
Lotus feet MeditationLotus feet Meditation
Lotus feet Meditation
Thanga Jothi Gnana sabai
 

More from Thanga Jothi Gnana sabai (20)

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
 
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ் குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
 
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணிகண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
 
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெறகுருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
 
Quit Non Veg
Quit Non VegQuit Non Veg
Quit Non Veg
 
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய் ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
 
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
 
திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை
 
Thiruvadi - Cards
Thiruvadi - CardsThiruvadi - Cards
Thiruvadi - Cards
 
Thiruvadi
Thiruvadi Thiruvadi
Thiruvadi
 
Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?
 
Guru Gita
Guru GitaGuru Gita
Guru Gita
 
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
 
ஞான தானம்
ஞான தானம் ஞான தானம்
ஞான தானம்
 
Surrender to lotus feet
Surrender to lotus feetSurrender to lotus feet
Surrender to lotus feet
 
ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன் ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன்
 
குருவஞ்சி
குருவஞ்சி குருவஞ்சி
குருவஞ்சி
 
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
 
Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?
 
Lotus feet Meditation
Lotus feet MeditationLotus feet Meditation
Lotus feet Meditation
 

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை

 • 2. தங்க ப ோதி ஞோன சல தந்தவள் தரிசனம் தந்த தங்க கன்னி! அகிை பைோக நோயகி குமரி அன்லன உைகுயிர்க்ககல்ைோம் தோய்
 • 3. திருவருட் பிரகோச வள்ளைோர் ரோமலிங்க சுவோமிகள் அவர்கலள ஞோன சற்குருவோக க ற்ற அடிபயன் கன்னி 'ய' குமரி கவதியம்மனோன வோலைத் தோயின் ரிபூரண அருளோல் கன்னியோகுமரியில் தங்க ப ோதி ஞோன சல யில் ஞோன சற் குருவோக இருத்தி லவக்க ட்டு உள்பளன்! அடிபயன் கசய்த தவம் தோன் யோபதோ?! ஞான சற்குரு சிவசசல்வராஜ்
 • 4. கன்னியோகுமரிக்கு அலைத்து ஆட்ககோண்டு அருளி, தங்க ப ோதி ஞோன சல யும் தந்து ஞோன உ பதசம் ஞோன தீட்லச நோடி வரு வருக்கு தர லவத்து கோத்தும் தன் திருவடி தோமலரயில்ஞான சற்குரு சிவசசல்வராஜ்
 • 6. அசுரர்கலள அழிக்க உக்கிரமோகும் தோய் ஆதி சக்தி, ஞோனிகளுக்கு அருள குைந்லதயோக வருகிறோள்! ஞோனிகள் இயல்பில் குைந்லதயோகி விடுவதோல் தோபனோ, என்னபவோ அந்த ஆதி சக்தியும் குைந்லதயோக வோலையோக ோைோ திரிபுரசுந்தரியோக கன்னிகோ ரபமஸ்வரியோக கன்னிகோ கோம பேத்திரம்
 • 7. சித்தர்கள் ப ோற்றும் வோலைகயன் ர். இந்த கன்னியோகுமரிலயபய! வோலைலய வணங்கோத சித்தன் இல்லை என் து ஆன்பறோர் கமோழிபய!
 • 9. ஆதி சங்கரர் கசௌந்தர்ய ைகரி ோடிப் ரவினோர் வோலைலய ப ோற்றிபய !
 • 10. குமோரகுரு ருக்கு குைந்லதயோக வோலையோக கோட்சி தந்து அருள்கிறோள் மதுலர மீனோட்சி! ஊர் மோறி ப ர் மோறி நின்றோலும் எங்கும் விளங்கும் ஆதி சக்திபய அது என உணர்ந்தோபை உண்லம ஞோனம் கதளியும்.
 • 11. தோயிட் சிறந்த பகோயிலுமில்லை - எதனோல் இலத ஞோனிகள் கூறியிருப் ோர்! வோலை - ஆதி சக்தி பகோயில் ககோண்ட பகோயிபை சிறந்த பகோயிைோம்! ஏன் இப் டி க ோருள் ககோள்ள கூடோது? எல்ைோபம தோயின் பகோயில் தோன் கோமோட்சியும் மீனோட்சியும் விசோைோட்சியும் அபிரோமியும் கன்னியோகுமரியும் கோந்திமதியும் கற் கோம் ோளும் ஒன்று தோன்!!
 • 12. கன்னியோகபவ குமரியோகபவ குைந்லதயோகபவ பகோவில் ககோண்டு இருக்கிறோள். கன்னியோகுமரியிபை! அதுதோன் சிறப்பு ! மற்கறங்கும் சிவமும் சக்தியுமோக தோபன கோட்சி! கன்னியோகுமரியிபைோ சக்திமயம்! வோலை மட்டுபம ! ஆதி சக்திபய! அகிை பைோக அன்லன மட்டுபம!
 • 13. கன்னியோகுமரியில் ோை கசௌந்தரி தியோக கசௌந்தரி என இரு பதோழியர் சூை வோலை மட்டுபம பகோவில் ககோண்டுள்ளோள்! இதுபவ கன்னியகுமரியின் சிறப்பு! தனிக்கோட்டு ரோணி !
 • 14. சீர்கோழியில் திருஞோன சம் ந்தருக்கு 3 வயதில் அமுதூட்டிய தோபய குமரகுரு ருக்கு மதுலரயிபை மீனோட்சி தோபய வள்ளைோருக்கு திருகவற்றியுரிபை வடிவுலட அம்மன் அமுதூட்டி அருள் ோளிதோர்கள்.
 • 16. கன்னியோம் குமரிபய வோலையோம்! கோமத்லத கவல்ை அருளும் கோமோட்சியம் மீன் ப ோை கண்ணோல் ோர்த்து ஞோனம் அருளும் மீனோட்சியும் அவபளயோம்!
 • 17. நடமோடும் பகோயிைோன மனித உடலில் வோலை என்ற ோைோவின் இடம் முச்சுடரும் ஒன்றோகும் நம் சிர நடுபவ உள் விளங்கும் நம் ஜீவஸ்தோனபம! அவபள மபனோன்மணி தோய் எனவும் சித்தர்களோல் ப ோற்ற டுகிறோள்!
 • 25. நம் மனலத திருவடியோகிய நமது கண்களில் நிலை நிறுத்தி தவம் கசய்யச் கசய்ய மனம் ககோஞ்சம் ககோஞ்சமோக கசயலிைக்கும்! மனம் இறந்தோபை மபனோன்மணி தோய் கோட்சி! அவபன ஞோனி ! மனம் இருப் வன் மனிதன்! மனம்
 • 26. வோலைலய ப ோற்றி அருள் க ற்று அமுதம் உண்பட ஞோனம் க ற முடியும்! வோலை இன்றி ஞோனம் இல்லை ! இந்த வோலைபய நமக்கு முக்தி அருள் வள்! மூன்று தீலய - சூரிய தீ - சந்திர தீ- அக்னி தீ ஆகிய மூன்று தீலய அருள் வள்!
 • 27. நம் இரு கண்ணும் உள் பசரும் இடத்தில், நம் உச்சிக்கு கீபை அண்ணோக்குக்கு பமபை உள்ள அந்த இடபம அந்த அரங்கபம அந்தரங்கமோன வோலை இடமோம்!! இதுபவ ஞோன ரகசியமோம்! முதலும் முடிவுமோன அவபள வோலை என் ர்! ோைோ என் ர்! சக்தி என் ர்!
 • 28. கண்ணோல் தோபன ோர்க்க முடியும்? ஆம் உள் கண்ணோபை மனலத அங்பக நிறுத்தி மனக்கண்ணோபை உணர்ந்து உணர்ந்து இருந்தோபை தவம் கசய்தோபை கோணைோம்! உன்னுள் இருக்கும் வோலைலய! இது தோன் ஞோனம் க ற வழி ! அதற்க்கு விழி விழி என விழித்திருந்து தியோனம் கசய்ய பவண்டும்.
 • 29. "மோனுட பகோட்லடலய பிடித்தனளோம் " என்று ககோங்கன சித்தரும் பகோடிட்டு கோட்டியுள்ளோர்! மோனுட பகோட்லட, மனித உடபை வோலை இருந்து நடத்தும் பகோயிைோம்! அவபள மகமோயி ! மகோ மோலய - க ரிய மோலய! கோம குபரோததிகலள கோட்டி அதிலிருந்து
 • 30. குைந்லதயோக கண்டோல் வோலைலய ணிந்தோல் நம் துர் குணங்கள் நீங்கி ஞோனம் க றைோம்! குைந்லத தோய்! தோபய குைந்லதயோக, கன்னியோகுமரியிபை வோலை! கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓபடோடி வருவோள் குைந்லத தோய்! குமரகுரு ர் கூப்பிட ஓபடோடி
 • 31. மும்மூர்த்திகளுக்கும் குைந்லதயோகபவ கோட்சி தந்து அருள் ோலித்தோள் கோஞ்சியிபை வோலை கோமோட்சியோக! திருகசந்தூரிபை ோைோ - ோைசுப்பிமணியமோகவும்
 • 32. குருவோயுரிபை ோைோ - ோை கிருஷ்ணனோகவும் விளங்கும் வோலை கன்னியோகுமரியிபை ோைோ திரிபுர சுந்தரியோக ோைோ ரபமஸ்வரியோக ோைவோக ஆறு வயது குைந்லதயோக நின்று அருள் ோலிக்கிறோள்! கண்டவர் மனக்குளிர கண்ணிபை நின்றருளும் கன்னியோகுமரி ணிந்தோல் ோர்த்தோல் உணர்ந்தோல் கிட்டும்
 • 33. குைந்லத கண்ணலன ப ோற்றோதவர் உண்படோ? ோைவிநோயகர் ஔலவக்கு ஞோனம் அருளிய குைந்லதயல்ைவோ? நோமும் உள்ளத்தோல் குைந்லதயோனோல்? குைந்லதயோன வோலை அருள் கிட்டும் இைகுவோக! அைகு - குைந்லத தோபன !
 • 34. குப ரன் "ப ரைலக கோண விலளந்த ப ோது கதன் திலசயில் கலடக்பகோடியிபை முக்கடலும் சங்கமிக்கும் குமரிக்கடற் கலரயிபை நின்றருளும் கன்னியோம் வோலைலய கோண் என்பற அருள் வோக்கு கிட்டியதோம்!
 • 35. அந்த கன்னிலய வோலைலய கோண கண் பகோடி பவண்டுபம ! கனிவுடன் கடலில் குளித்து கண்ணீர் மல்க அன்றோடம் கோலையிபை கன்னியோம் வோலைக்பகோயிலை வைம் வந்தோல் கோணைோம் கன்னி அவலள ஆறு வயது குைந்லதயோகபவ! நம் முன்பன
 • 36. திருவருட் பிரகோச வள்ளைோர் ரோமலிங்க சுவோமிகள் அவர்கலள ஞோன சற்குருவோக க ற்ற அடிபயன் கன்னி 'ய' குமரி கவதியம்ம வோலைத்தோயின் ரிபூரண அருளோல் கன்னியோகுமரியில் தங்க ப ோதி ஞோன சல யில் ஞோன சற்குருவோக இருத்தி லவக்க ட்டு உள்பளன்!
 • 37. தங்க ப ோதி ஞோன சல வருக திருவடி தீட்லச க ற்று தவம் கசய்க வோலை அருள் கிட்டும். CONTACT 9944009497 - 9994499739 – 9940102227 - 9500204199 - 9865114241