SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
தங்க ஜ ோதி ஞோன
சபை
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
எட்டும் இரண்டுமோக
இருப்ைது இரு கண்கஜே!
சிவ சக்தியோக இருப்ைது இரு
கண்கஜே!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
ஜீவன் தன் இயல்ைோன நிபைக்கு - இபை
நிபைக்கு வர வவோட்டோமல், ஆணவம்,
கன்மம், மோபய ஆகிய மும்மைங்கேோல்
நமது கண்ணில் நோம் உட்புகும் வோசல்
துவோரம் அபடைட்டுள்ேது.
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
உடலுக்குள் நுபைய வோசல் “கண்” தோன்!
கண்பணத்தோன் ஞோனிகள் வமய்வைோருள் “திருவடி”
என்றும் இன்னும் ைற்ைை வையர்களிலும் ைரிைோபையோக
கூறியிருக்கிைோர்கள்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
கண் மூைமோக எப்ைடி இபைவபன
அபடவது என்ை வழிமுபைகபேயும்
வசோல்லி பவத்துள்ேனர்
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
தோயின் கருவிஜை
வயிற்றிஜை உருவோகிைது பிண்டம், மூன்று
மோதத்திற்கு பிைகு தோன் உயிர் வருகிைது!
இதுஜவ அற்புதம் கருவுக்கு உயிர்
எப்ைடி வந்தது?
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
“ஒத்தது அறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் றவக்கப் படும்”
இந்த ஒரு குைளுக்கு வைோருள் வதரிந்தோஜை ஜைோதும் அவனுக்கு
ஞோனம் கிட்டும்! இந்த உைகத்திலுள்ே அபனத்து மக்களுக்கும்
ஒத்து இருப்ைது ஒஜர ஜைோல் இருப்ைது கண்மணி என்ைபத
அறிைவன் உயிர்வோழ்வோன்! சோகமோட்டோன்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
எல்ைோம் வல்ை அந்த இபைவஜன கருபணஜய
உருவோனவன்! அருங்கடல்!
எல்ைோ உயிர்களும் தன்பன அபடய அருள்மபை
வைோழிகிைோன்! மனிதனோக பிைக்கும் அபனவருக்கும்
இபைவன் அருளும் அரிய சந்தர்ப்ைம் இது!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருவரே!
அவரே பறைக்கிைார் அப்ரபாது அவர் பிேம்மா!
அவரே காக்கிைார் அப்ரபாது அவர் விஷ்ணு!
அவரே மறைக்கிைார் அப்ரபாது அவர் மரகஸ்வேன்!
அவரே அருள்கிைார் அப்ரபாது அவர் ெதாசிவன்!
அவரே அழிக்கிைார் அப்ரபாது அவரே ருத்திேன்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
தவம் எப்ைடி வசய்ய ஜவண்டும்? தவம் என்ைோல் மந்திர
ைமல்ை! தவம் என்ைோல் பூப வசய்வஜதோ யோகம்
வேர்ப்ைஜதோ அல்ை! தவம் என்ைோல் பிரோணோயோமஜமோ
வோசி ஜயோகஜமோ இன்னபிை ஜயோகங்கஜேோ அல்ை! தவம்
என்ைோல் உடபை வருத்தி வசய்யும் எந்த வசயலுமல்ை!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
தவம் என்ைோல், நோன் யோர்? என அறிய உணர
வமய்ஞ்ஞோன சற்குருவிடம் ஞோனதோனம் வைற்று
ஜகட்டபத உணர்ந்து அறிய சும்மோ இருந்து
வசய்யும் ையிற்சிஜய! முயற்சிஜய!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
இபைவன் நமது உடலில் கண்ணில் மணியில் மத்தியில்
ஊசிமுபனயேவு துவோரத்தின் உள்ஜே ஊசிமுபனயேவு
ஒளியோக துைங்குகிைோர்! ஊசிமுபனயேவு துவோரத்பத
வமல்லிய வ்வு ஒன்று மூடியுள்ேது! இபதத்தோன்
வள்ேைோர் திபர என்ைோர்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
வடலூரில் சத்திய ஞோனசபை ஜ ோதி தரிசனம் இந்த
தத்துவ அபமப்பிஜை தோன் கட்டப்ைட்டது!
கோட்டப்ைடுகிைது! "சத்திய ஞோன சபைபய என்னுள்
கண்டனன் சன்மோர்க்க சித்திபய நோன் வைற்றுக்
வகோண்டனன்" என்று வள்ேல் வைருமோன் கூறியபத
கவனிக்கவும்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
குருதீட்பச வைற்று நம் கண்ணில் உணர்வு வைற்று
அபத நிபனந்து நிபனந்து உணர்ந்து அதனோல்
ஏற்ைடும் வநகிழ்ச்சியில் திபைத்து திபைத்து சும்மோ
இருக்க இருக்க நம் கண்களில் கண்ணீர் ஆைோக
வைருக்வகடுத்து வகோட்டும் அருவிவயன!! இங்ஙனம்
தவம் வதோடர்ந்தோல் ைைவித அனுைவங்கள் நோம்
வைைைோம்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
நமது வள்ேல்வைருமோன் ஞோனசரிபயயில் கூறியைடி
நோம் இங்ஙனம் தவம் வசய்து வந்தோல் வைைைோம் நல்ை
வரஜம! மரணமில்ைோ வைருவோழ்ஜவ!
பிைவோப்வைருநிபை! அருட்வைரும்ஜ ோதி இபைவஜனோடு
அந்த ைரமோத்மோஜவோடு ஜைஜரோளிஜயோடு நோமும்
ஒளியோகி இபணயைோம்! ஐக்கியமோகைோம்! ஜைரின்ைம்
வைைைோம்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
இன்பைய உைகில் ஏரோேமோன குருமோர்கள் ஜதோன்றி
ஏரோேமோன ையிற்சிகபே வசோல்லிக்வகோடுக்கின்ைனர். இபவ
எபவயும் ஞோனத்பத தரோது! ஒரு சிை ையிற்சிகேோல்
உடல்நைம் வைைைோம். ஒரு சிை சித்துக்கள் பகக்கூடைோம்
இவதல்ைோம் ஒன்றும் ஞோனம் இல்பை! ஞோனம் தன்பன
உணர்தஜை!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
"தவம் செய்வார்க்கு அவம் ஒரு நாளுமில்றல"
ஔபவயோர் பிரோட்டிதோஜன தோனமும் தவமும்
வசய்ய வசோன்னது! மனிதோ தவம் வசய்தோல்
உனக்கு ஒரு துன்ைமும் கிபடயோது என உறுதி
கூறுகிைோர்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
தவம் வசய்ய நோம் கோட்டுக்கு ஜைோக
ஜவண்டியதில்பை! குடும்ைத்பத விட்டு ஓட
ஜவண்டியதில்பை! கோவி உடுத்து தோடி முடி
வேர்த்து உருத்திரோட்சம் அணிந்து உைகம் சுற்ை
ஜவண்டியதில்பை!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
நமது உடபை வவறுத்து வருத்தோது துன்புருத்தோது இருக்க
ஜவண்டும்! உணபவ வவறுத்து இபை உணவோக
ஜவண்டோம்! கடுபமயோன ை தோைங்கள் ஜவண்டோம்!
சுருக்கமோக கூறுவதனோல் ஒன்றும் வசய்ய ஜவண்டோம்!
சும்மோ இருந்தோஜை ஜைோதும்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
திருமணம் ஞோனம் வைை ஒரு தபடயல்ை! இப்ஜைோது
எப்ைடி இருக்கின்றீர்கஜேோ, என்ன வசய்து
வகோண்டிருக்கின்றீர்கஜேோ அப்ைடிஜய இருங்கள். இந்த
தவத்பத மட்டும் விடோது வதோடர்ந்து 30 நிமிடஜமோ ஒரு
மணி ஜநரஜமோ வசய்தோல் ஜைோதுமோனது!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
ஞோனதோனம் குருவிடமிருந்து வைறு.
நீ மற்ைவர்க்கு ஞோனதோனம் வசய்.
குரு வமோழி தட்டோது தவம் வசய்
உன் வைரும்துன்ைமோன விபன கூட
உன்பன ைோதிக்கோது!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
நீதி ஜநர்பம ஒழுக்கஜம உங்கள் தவத்பத சிைப்பிக்கும்!
ஜவைம் ஜைோடோதீர்கள்! எந்த தீய ைைக்கவைக்கமும்
இல்ைோது ைோர்த்துக் வகோள்ளுங்கள்! குடும்ை வைோறுப்பு
உணர்ந்து உங்கள் கடபமபய சரிவரச் வசய்யுங்கள்!
இபைவன் உங்களுள் இருக்கிைோனல்ைவோ? வவளிஜய
ஜகோயில், குேங்களில், மபைகளில் ஜதடோதீர்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
அருஜே வடிவோன இபைவன் அரவபணத்து கோப்ைோன்!
எந்த ஆைத்தும் வரோமல் தடுப்ைோன்! எந்த நிபையிலும்
பகவிட மோட்டோன்! தோயுமோனவனோகி அரவபணத்து,
தந்பதயுமோகி ைரோமரித்து, குருவுமோகி நம்பம
கண்கோணித்து நோஜன நீ என்று அறிவித்து அபடவித்து
அகங்குளிர்வித்து அன்ஜைோடு தன்ஜனோடு ஜசர்த்துக்
வகோள்வோன்.
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
தவம் வசய்ஜவோர் சுத்த பசவ உணபவஜய உட்வகோள்ே
ஜவண்டும். நல்ைோபர கோண்ைது நமக்கு நன்பம
ையக்கும்! நல்ைோர் உைஜதசம் ஜகட்ைது நமக்கு ைை
வதளிவுகள், வைை ஏதுவோகும்! நல்ஜைோபர சோர்ந்து
அவஜரோடு வசயல்ைடுதல் ஜமலும் ஜமலும் புண்ணியம்
கிட்டிய வழியோகும்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
அதிகோபையில் பிரம்ம முஹூர்த்ததில் எழுந்து
தவம்வசய்தல் உத்தமம்! இந்த ஞோன சோதபனபய
எப்வைோழுதும் எந்த ஒரு இடத்திலிருந்தும் வசய்யைோம்! ஆத்ம
சோதகன் - தவம் வசய்ைவன் ைட்டினி கிடக்கக்கூடோது.
சிறிதேவோவது உணவு உட்வகோள்ே ஜவண்டும்.
பிரச்சபனகளிலிருந்து விடுைடுவது உத்தமம். இனிய
வசோற்கபேஜய அேந்து ஜைசு.
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
விழித்திருந்து தியோனியுங்கள் ைரமபிதோ நம்ஜமோடு
என்ஜை எல்ைோ ஞோனியும் கூறுவர்! கண்பண
மூடினோன் என்ைோல் வசத்தோன் என்ஜை வைோருள்.
தூங்கோது, மயங்கோது விழிப்புணர்வுடன் இருப்ைவஜன
மரணத்பத வவல்வோன்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
விழிப்புணர்வு என்ைோல், ோக்கிரபதயோக என்றும்
விழியில் புணர்வுடன் அதோவது கண்விழியினுள்
உள்ே ஜ ோதியுடன் ஜசர்த்தல் என்று வமய்ப்வைோருள்
விேக்கம் கூறுவர்! நோம் வசய்யும் தவம்
விழியில்புணர்வு! ஞோனம் வைை விழிப்புணர்வு மிக
அவசியம்!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
ஞோனதோனம் வசய்து அதனோல் கிட்டும் புண்ணியம்
ைைன் ஜமஜைோங்கி தவம் சித்தித்து ஞோனம் வைற்று
ஜைரின்ைம் வைறுக! தோனமும் தவமுஜம ஞோனம்
வைை ஒஜர வழி! ஞோனதோனஜம ஞோன சோதபனஜய
நம்பம இபைவனிடம் ஜசர்ப்பிக்கும்.
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
குருவில்ைோ வித்பத ைோழ்
குருவனடி ைணிந்து கூடுவதல்ைோர்கு
அருவமோய் நிற்கும் சிவம்.
குருபவ நோடி திருவடி அறிந்து உணர்ந்து இபைவனடி
ஜசர்ஜவோம்
"அபனவரும் நடுக்கண்பண தகுந்த ஆசோரியன் மூைம்
திைக்கப் வைற்றுக் வகோள்வது நைம். "
இது வள்ேல் வைருமோன் உைஜதசம். கண்ணில் நடுவில்
இருக்கும் மபைப்பை நீக்கிவிட குருபவ நோடுக. தீட்பச
வைருக. வள்ேைோர் வழி கோட்டுவோர்.
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
சூட்சும சரீரஜம ஆன்மசரீரம்;
ஆன்ம சரீரம் பிைப்ைது
தீட்பசயினோல்தோன்! முதலில்
பிைக்கணும்! பின்னர் ைக்குவமோகணும்!
பின்னஜர கல்யோணம்! வோருங்கள்!
தீட்பசயின் மூைம் மீண்டும் பிைக்க! கோத்திருக்கிஜைோம்!
கடவுள் ைணிவசய்ய!
தீட்பச வைற்ைவஜன முழுபமயோன மனிதன்!
பிைப்பின் ஜநோக்கம் பூர்த்தியோக ஒஜரவழி தீட்பச
வைறுதஜை!
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
பகயறுவிைோத நடுகண் புருவ
பூட்டு கண்டு களி வகோண்டு
திைந்துண்டு நடுநோட்ட
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
தங்க ஜ ோதி ஞோன சபை வருக!
தீட்பச வைற்று தவம் வசய்க சும்மோ
இருங்கள்.
http://www.vallalyaar.com/contact-us/
இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

திருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சைதிருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சை
 
மறைவானது ஒன்றுமில்லை
மறைவானது ஒன்றுமில்லைமறைவானது ஒன்றுமில்லை
மறைவானது ஒன்றுமில்லை
 
அவரே தீர்வு
அவரே தீர்வுஅவரே தீர்வு
அவரே தீர்வு
 
Kalangina nerangalil
Kalangina nerangalilKalangina nerangalil
Kalangina nerangalil
 
தேவனின் தெரிந்தெடுப்பு
தேவனின் தெரிந்தெடுப்புதேவனின் தெரிந்தெடுப்பு
தேவனின் தெரிந்தெடுப்பு
 
Childrens songs
Childrens songsChildrens songs
Childrens songs
 
Bharathiyin pathu kattalaigal
Bharathiyin pathu kattalaigal  Bharathiyin pathu kattalaigal
Bharathiyin pathu kattalaigal
 
அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன்
அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன்அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன்
அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன்
 
மேன்மையில் இருந்து
மேன்மையில் இருந்துமேன்மையில் இருந்து
மேன்மையில் இருந்து
 
கோடியில் ஒருவர்
கோடியில் ஒருவர்கோடியில் ஒருவர்
கோடியில் ஒருவர்
 
தேவனுடைய மனுஷன் Man of god - part 3
தேவனுடைய மனுஷன்  Man of god - part 3தேவனுடைய மனுஷன்  Man of god - part 3
தேவனுடைய மனுஷன் Man of god - part 3
 
Levi songs _ John jebaraj
Levi songs _ John jebarajLevi songs _ John jebaraj
Levi songs _ John jebaraj
 
இமைப்பொழுதிலே
இமைப்பொழுதிலேஇமைப்பொழுதிலே
இமைப்பொழுதிலே
 
பாரமற்ற இருதயம்
பாரமற்ற இருதயம்பாரமற்ற இருதயம்
பாரமற்ற இருதயம்
 
கனிகொடுத்தல்
கனிகொடுத்தல்கனிகொடுத்தல்
கனிகொடுத்தல்
 
பேதுரு
பேதுருபேதுரு
பேதுரு
 
தேவனுடைய மனுஷன்(Man of god - part 2)
தேவனுடைய மனுஷன்(Man of god - part 2)தேவனுடைய மனுஷன்(Man of god - part 2)
தேவனுடைய மனுஷன்(Man of god - part 2)
 
Dua
DuaDua
Dua
 
விசுவாசத்தின் அடையாளங்கள்
விசுவாசத்தின் அடையாளங்கள்விசுவாசத்தின் அடையாளங்கள்
விசுவாசத்தின் அடையாளங்கள்
 
ஐசுவரியம்
ஐசுவரியம்ஐசுவரியம்
ஐசுவரியம்
 

Viewers also liked (11)

Lotus feet Penance
Lotus feet PenanceLotus feet Penance
Lotus feet Penance
 
Lotus feet Meditation
Lotus feet MeditationLotus feet Meditation
Lotus feet Meditation
 
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
 
Guru Gita
Guru GitaGuru Gita
Guru Gita
 
மனிதனாகுக
மனிதனாகுகமனிதனாகுக
மனிதனாகுக
 
ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன் ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன்
 
Macroeconomía
MacroeconomíaMacroeconomía
Macroeconomía
 
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
 
David ricardo
David ricardoDavid ricardo
David ricardo
 
ஞான தானம்
ஞான தானம் ஞான தானம்
ஞான தானம்
 
Karls marx
Karls marxKarls marx
Karls marx
 

Similar to சுட்டும் விழி - திருவடி

கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
BASKARAN P
 
யோக முத்திர
யோக முத்திரயோக முத்திர
யோக முத்திர
Naga Rajan
 
இது போராட்ட சமையல் 11 March 2014
இது போராட்ட சமையல் 11 March 2014இது போராட்ட சமையல் 11 March 2014
இது போராட்ட சமையல் 11 March 2014
The Savera Hotel
 

Similar to சுட்டும் விழி - திருவடி (17)

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை சித்தர்கள் போற்றும் வாலை
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை
 
Periyaazhvar pirabhandham
Periyaazhvar pirabhandhamPeriyaazhvar pirabhandham
Periyaazhvar pirabhandham
 
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
 
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம் ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
 
சீர்ப்படுத்துவார்
சீர்ப்படுத்துவார்சீர்ப்படுத்துவார்
சீர்ப்படுத்துவார்
 
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamilself-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
 
வணக்கமண்ணே
வணக்கமண்ணேவணக்கமண்ணே
வணக்கமண்ணே
 
Tamil - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Tamil - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfTamil - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Tamil - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள் சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
 
Kaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Kaashmora Tamil Movie Songs LyricsKaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Kaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
 
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance! (Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
 
யோக முத்திர
யோக முத்திரயோக முத்திர
யோக முத்திர
 
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
 
Kumari kandam 2 in tamil
Kumari kandam 2 in tamilKumari kandam 2 in tamil
Kumari kandam 2 in tamil
 
All devotionals upto mar 14
All devotionals upto mar 14All devotionals upto mar 14
All devotionals upto mar 14
 
இது போராட்ட சமையல் 11 March 2014
இது போராட்ட சமையல் 11 March 2014இது போராட்ட சமையல் 11 March 2014
இது போராட்ட சமையல் 11 March 2014
 
The lion and the rabbit
The lion and the rabbitThe lion and the rabbit
The lion and the rabbit
 

More from Thanga Jothi Gnana sabai

ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய் ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
Thanga Jothi Gnana sabai
 

More from Thanga Jothi Gnana sabai (16)

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
 
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ் குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
 
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணிகண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
 
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெறகுருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
 
Quit Non Veg
Quit Non VegQuit Non Veg
Quit Non Veg
 
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய் ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
 
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
 
திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை
 
Thiruvadi - Cards
Thiruvadi - CardsThiruvadi - Cards
Thiruvadi - Cards
 
Thiruvadi
Thiruvadi Thiruvadi
Thiruvadi
 
Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?
 
ஞானதானம்
ஞானதானம்ஞானதானம்
ஞானதானம்
 
Surrender to lotus feet
Surrender to lotus feetSurrender to lotus feet
Surrender to lotus feet
 
குருவஞ்சி
குருவஞ்சி குருவஞ்சி
குருவஞ்சி
 
Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?
 
Lotus feet Inititation
Lotus feet InititationLotus feet Inititation
Lotus feet Inititation
 

சுட்டும் விழி - திருவடி

 • 1. தங்க ஜ ோதி ஞோன சபை
 • 3. எட்டும் இரண்டுமோக இருப்ைது இரு கண்கஜே! சிவ சக்தியோக இருப்ைது இரு கண்கஜே! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 5. ஜீவன் தன் இயல்ைோன நிபைக்கு - இபை நிபைக்கு வர வவோட்டோமல், ஆணவம், கன்மம், மோபய ஆகிய மும்மைங்கேோல் நமது கண்ணில் நோம் உட்புகும் வோசல் துவோரம் அபடைட்டுள்ேது. இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 6. உடலுக்குள் நுபைய வோசல் “கண்” தோன்! கண்பணத்தோன் ஞோனிகள் வமய்வைோருள் “திருவடி” என்றும் இன்னும் ைற்ைை வையர்களிலும் ைரிைோபையோக கூறியிருக்கிைோர்கள்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 7. கண் மூைமோக எப்ைடி இபைவபன அபடவது என்ை வழிமுபைகபேயும் வசோல்லி பவத்துள்ேனர் இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 8. தோயின் கருவிஜை வயிற்றிஜை உருவோகிைது பிண்டம், மூன்று மோதத்திற்கு பிைகு தோன் உயிர் வருகிைது! இதுஜவ அற்புதம் கருவுக்கு உயிர் எப்ைடி வந்தது? இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 9. “ஒத்தது அறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் றவக்கப் படும்” இந்த ஒரு குைளுக்கு வைோருள் வதரிந்தோஜை ஜைோதும் அவனுக்கு ஞோனம் கிட்டும்! இந்த உைகத்திலுள்ே அபனத்து மக்களுக்கும் ஒத்து இருப்ைது ஒஜர ஜைோல் இருப்ைது கண்மணி என்ைபத அறிைவன் உயிர்வோழ்வோன்! சோகமோட்டோன்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 10. எல்ைோம் வல்ை அந்த இபைவஜன கருபணஜய உருவோனவன்! அருங்கடல்! எல்ைோ உயிர்களும் தன்பன அபடய அருள்மபை வைோழிகிைோன்! மனிதனோக பிைக்கும் அபனவருக்கும் இபைவன் அருளும் அரிய சந்தர்ப்ைம் இது! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 11. எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருவரே! அவரே பறைக்கிைார் அப்ரபாது அவர் பிேம்மா! அவரே காக்கிைார் அப்ரபாது அவர் விஷ்ணு! அவரே மறைக்கிைார் அப்ரபாது அவர் மரகஸ்வேன்! அவரே அருள்கிைார் அப்ரபாது அவர் ெதாசிவன்! அவரே அழிக்கிைார் அப்ரபாது அவரே ருத்திேன்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 12. தவம் எப்ைடி வசய்ய ஜவண்டும்? தவம் என்ைோல் மந்திர ைமல்ை! தவம் என்ைோல் பூப வசய்வஜதோ யோகம் வேர்ப்ைஜதோ அல்ை! தவம் என்ைோல் பிரோணோயோமஜமோ வோசி ஜயோகஜமோ இன்னபிை ஜயோகங்கஜேோ அல்ை! தவம் என்ைோல் உடபை வருத்தி வசய்யும் எந்த வசயலுமல்ை! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 13. தவம் என்ைோல், நோன் யோர்? என அறிய உணர வமய்ஞ்ஞோன சற்குருவிடம் ஞோனதோனம் வைற்று ஜகட்டபத உணர்ந்து அறிய சும்மோ இருந்து வசய்யும் ையிற்சிஜய! முயற்சிஜய! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 14. இபைவன் நமது உடலில் கண்ணில் மணியில் மத்தியில் ஊசிமுபனயேவு துவோரத்தின் உள்ஜே ஊசிமுபனயேவு ஒளியோக துைங்குகிைோர்! ஊசிமுபனயேவு துவோரத்பத வமல்லிய வ்வு ஒன்று மூடியுள்ேது! இபதத்தோன் வள்ேைோர் திபர என்ைோர்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 15. வடலூரில் சத்திய ஞோனசபை ஜ ோதி தரிசனம் இந்த தத்துவ அபமப்பிஜை தோன் கட்டப்ைட்டது! கோட்டப்ைடுகிைது! "சத்திய ஞோன சபைபய என்னுள் கண்டனன் சன்மோர்க்க சித்திபய நோன் வைற்றுக் வகோண்டனன்" என்று வள்ேல் வைருமோன் கூறியபத கவனிக்கவும்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 16. குருதீட்பச வைற்று நம் கண்ணில் உணர்வு வைற்று அபத நிபனந்து நிபனந்து உணர்ந்து அதனோல் ஏற்ைடும் வநகிழ்ச்சியில் திபைத்து திபைத்து சும்மோ இருக்க இருக்க நம் கண்களில் கண்ணீர் ஆைோக வைருக்வகடுத்து வகோட்டும் அருவிவயன!! இங்ஙனம் தவம் வதோடர்ந்தோல் ைைவித அனுைவங்கள் நோம் வைைைோம்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 17. நமது வள்ேல்வைருமோன் ஞோனசரிபயயில் கூறியைடி நோம் இங்ஙனம் தவம் வசய்து வந்தோல் வைைைோம் நல்ை வரஜம! மரணமில்ைோ வைருவோழ்ஜவ! பிைவோப்வைருநிபை! அருட்வைரும்ஜ ோதி இபைவஜனோடு அந்த ைரமோத்மோஜவோடு ஜைஜரோளிஜயோடு நோமும் ஒளியோகி இபணயைோம்! ஐக்கியமோகைோம்! ஜைரின்ைம் வைைைோம்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 18. இன்பைய உைகில் ஏரோேமோன குருமோர்கள் ஜதோன்றி ஏரோேமோன ையிற்சிகபே வசோல்லிக்வகோடுக்கின்ைனர். இபவ எபவயும் ஞோனத்பத தரோது! ஒரு சிை ையிற்சிகேோல் உடல்நைம் வைைைோம். ஒரு சிை சித்துக்கள் பகக்கூடைோம் இவதல்ைோம் ஒன்றும் ஞோனம் இல்பை! ஞோனம் தன்பன உணர்தஜை! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 19. "தவம் செய்வார்க்கு அவம் ஒரு நாளுமில்றல" ஔபவயோர் பிரோட்டிதோஜன தோனமும் தவமும் வசய்ய வசோன்னது! மனிதோ தவம் வசய்தோல் உனக்கு ஒரு துன்ைமும் கிபடயோது என உறுதி கூறுகிைோர்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 20. தவம் வசய்ய நோம் கோட்டுக்கு ஜைோக ஜவண்டியதில்பை! குடும்ைத்பத விட்டு ஓட ஜவண்டியதில்பை! கோவி உடுத்து தோடி முடி வேர்த்து உருத்திரோட்சம் அணிந்து உைகம் சுற்ை ஜவண்டியதில்பை! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 21. நமது உடபை வவறுத்து வருத்தோது துன்புருத்தோது இருக்க ஜவண்டும்! உணபவ வவறுத்து இபை உணவோக ஜவண்டோம்! கடுபமயோன ை தோைங்கள் ஜவண்டோம்! சுருக்கமோக கூறுவதனோல் ஒன்றும் வசய்ய ஜவண்டோம்! சும்மோ இருந்தோஜை ஜைோதும்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 22. திருமணம் ஞோனம் வைை ஒரு தபடயல்ை! இப்ஜைோது எப்ைடி இருக்கின்றீர்கஜேோ, என்ன வசய்து வகோண்டிருக்கின்றீர்கஜேோ அப்ைடிஜய இருங்கள். இந்த தவத்பத மட்டும் விடோது வதோடர்ந்து 30 நிமிடஜமோ ஒரு மணி ஜநரஜமோ வசய்தோல் ஜைோதுமோனது! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 23. ஞோனதோனம் குருவிடமிருந்து வைறு. நீ மற்ைவர்க்கு ஞோனதோனம் வசய். குரு வமோழி தட்டோது தவம் வசய் உன் வைரும்துன்ைமோன விபன கூட உன்பன ைோதிக்கோது! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 24. நீதி ஜநர்பம ஒழுக்கஜம உங்கள் தவத்பத சிைப்பிக்கும்! ஜவைம் ஜைோடோதீர்கள்! எந்த தீய ைைக்கவைக்கமும் இல்ைோது ைோர்த்துக் வகோள்ளுங்கள்! குடும்ை வைோறுப்பு உணர்ந்து உங்கள் கடபமபய சரிவரச் வசய்யுங்கள்! இபைவன் உங்களுள் இருக்கிைோனல்ைவோ? வவளிஜய ஜகோயில், குேங்களில், மபைகளில் ஜதடோதீர்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 25. அருஜே வடிவோன இபைவன் அரவபணத்து கோப்ைோன்! எந்த ஆைத்தும் வரோமல் தடுப்ைோன்! எந்த நிபையிலும் பகவிட மோட்டோன்! தோயுமோனவனோகி அரவபணத்து, தந்பதயுமோகி ைரோமரித்து, குருவுமோகி நம்பம கண்கோணித்து நோஜன நீ என்று அறிவித்து அபடவித்து அகங்குளிர்வித்து அன்ஜைோடு தன்ஜனோடு ஜசர்த்துக் வகோள்வோன். இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 26. தவம் வசய்ஜவோர் சுத்த பசவ உணபவஜய உட்வகோள்ே ஜவண்டும். நல்ைோபர கோண்ைது நமக்கு நன்பம ையக்கும்! நல்ைோர் உைஜதசம் ஜகட்ைது நமக்கு ைை வதளிவுகள், வைை ஏதுவோகும்! நல்ஜைோபர சோர்ந்து அவஜரோடு வசயல்ைடுதல் ஜமலும் ஜமலும் புண்ணியம் கிட்டிய வழியோகும்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 27. அதிகோபையில் பிரம்ம முஹூர்த்ததில் எழுந்து தவம்வசய்தல் உத்தமம்! இந்த ஞோன சோதபனபய எப்வைோழுதும் எந்த ஒரு இடத்திலிருந்தும் வசய்யைோம்! ஆத்ம சோதகன் - தவம் வசய்ைவன் ைட்டினி கிடக்கக்கூடோது. சிறிதேவோவது உணவு உட்வகோள்ே ஜவண்டும். பிரச்சபனகளிலிருந்து விடுைடுவது உத்தமம். இனிய வசோற்கபேஜய அேந்து ஜைசு. இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 28. விழித்திருந்து தியோனியுங்கள் ைரமபிதோ நம்ஜமோடு என்ஜை எல்ைோ ஞோனியும் கூறுவர்! கண்பண மூடினோன் என்ைோல் வசத்தோன் என்ஜை வைோருள். தூங்கோது, மயங்கோது விழிப்புணர்வுடன் இருப்ைவஜன மரணத்பத வவல்வோன்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 29. விழிப்புணர்வு என்ைோல், ோக்கிரபதயோக என்றும் விழியில் புணர்வுடன் அதோவது கண்விழியினுள் உள்ே ஜ ோதியுடன் ஜசர்த்தல் என்று வமய்ப்வைோருள் விேக்கம் கூறுவர்! நோம் வசய்யும் தவம் விழியில்புணர்வு! ஞோனம் வைை விழிப்புணர்வு மிக அவசியம்! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 30. ஞோனதோனம் வசய்து அதனோல் கிட்டும் புண்ணியம் ைைன் ஜமஜைோங்கி தவம் சித்தித்து ஞோனம் வைற்று ஜைரின்ைம் வைறுக! தோனமும் தவமுஜம ஞோனம் வைை ஒஜர வழி! ஞோனதோனஜம ஞோன சோதபனஜய நம்பம இபைவனிடம் ஜசர்ப்பிக்கும். இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 31. குருவில்ைோ வித்பத ைோழ் குருவனடி ைணிந்து கூடுவதல்ைோர்கு அருவமோய் நிற்கும் சிவம். குருபவ நோடி திருவடி அறிந்து உணர்ந்து இபைவனடி ஜசர்ஜவோம்
 • 32. "அபனவரும் நடுக்கண்பண தகுந்த ஆசோரியன் மூைம் திைக்கப் வைற்றுக் வகோள்வது நைம். " இது வள்ேல் வைருமோன் உைஜதசம். கண்ணில் நடுவில் இருக்கும் மபைப்பை நீக்கிவிட குருபவ நோடுக. தீட்பச வைருக. வள்ேைோர் வழி கோட்டுவோர். இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 33. சூட்சும சரீரஜம ஆன்மசரீரம்; ஆன்ம சரீரம் பிைப்ைது தீட்பசயினோல்தோன்! முதலில் பிைக்கணும்! பின்னர் ைக்குவமோகணும்! பின்னஜர கல்யோணம்! வோருங்கள்!
 • 34. தீட்பசயின் மூைம் மீண்டும் பிைக்க! கோத்திருக்கிஜைோம்! கடவுள் ைணிவசய்ய! தீட்பச வைற்ைவஜன முழுபமயோன மனிதன்! பிைப்பின் ஜநோக்கம் பூர்த்தியோக ஒஜரவழி தீட்பச வைறுதஜை! இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 35. பகயறுவிைோத நடுகண் புருவ பூட்டு கண்டு களி வகோண்டு திைந்துண்டு நடுநோட்ட இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்
 • 36. தங்க ஜ ோதி ஞோன சபை வருக! தீட்பச வைற்று தவம் வசய்க சும்மோ இருங்கள். http://www.vallalyaar.com/contact-us/ இபைவன் திருவடிகஜே நம் கண்கள்