Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا

برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا پروژه‌ای است که در همکاری با معلمان مدارس و استادان دانشگاه، می‌کوشد تا دانش‌آموزان و دانشجویان را ترغیب کند که تکالیف و پروژه‌های کلاسی‌شان را در ویکی‌پدیا انجام دهند تا افراد بیش‌تری از تلاش آن‌ها استفاده کنند و بتوانند بر جهان واقعی و محیط پیرامون‌شان تأثیر بگذارند.
در حالت سنتی، دانش‌آموز یا دانشجو یک موضوع را انتخاب می‌کند و پس از تحقیق دربارهٔ آن و جستجو در منابع، نتیجهٔ آن پژوهش را به کلاس ارائه می‌دهد؛ یا با سخنرانی در کلاس یا نوشتن آن به‌صورت تحقیق و پروژه. در این حالت فقط اعضای یک کلاس از نتیجهٔ پژوهش استفاده می‌کنند و زحمات دانشجو در جایی ثبت نخواهد شد و افراد بیرون از آن کلاس، از این پژوهش بی‌بهره می‌مانند. اما اگر همین موضوع به‌جای آنکه به‌صورت تحقیق به کلاس ارائه شود، در ویکی‌پدیا ثبت گردد، میلیون‌ها نفر امکان استفاده از آن را خواهند داشت و دانشجو می‌تواند علاوه بر انجام تکلیف و گرفتن نمره، در تولید دانش و ارائهٔ آن به دیگران نیز سهیم باشد و با کار گروهی و ویکی‌نویسی نیز آشنا گردد.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

برنامهٔ آموزشی ویکی‌پدیا

 1. 1. ‫‌پدیا‬‫ی‬‫ه‌آموزشی‌ویک‬‫ه‬ ‫برنام‬ ‫محمد‌حیدرزاده‬ ‌‫مهر‬۱۳۹۵
 2. 2. ‫تعریف‌برنامه‬ ‫تعریف‬ ‫پیشینه‬ ‫ه‌برنامه‬‫ه‬ ‫فلسف‬
 3. 3. ‫ه‌آموزشی‌در‌کشورهای‌مختلف‬‫ه‬ ‫برنام‬
 4. 4. ‫‌پدیا؟‬‫ی‬‫چرا‌ویک‬ ‌‫‌آموزان‌یا‌دانشجویان‌را‌ترغیب‬‫ش‬‫چه‌لزومی‌دارد‌دان‬ ‫‌پدیا‌انجام‌دهند؟‬‫ی‬‫‌شان‌را‌در‌ویک‬‫ف‬‫کنیم‌تا‌تکالی‬
 5. 5. ‫‌پدیا؟‬‫ی‬‫چرا‌ویک‬ •‫میزان‌بازدید‬ •‫دسترسی‌آسان‌و‌رایگان‬ •‫گستردگی‌موضوعات‬ •‫اعتماد‌بازدیدکنندگان‬ •‫گسترش‌دانش‬
 6. 6. :‫‌پدیای‌فارسی‬‫ی‬‫ه‌ویک‬‫ه‬ ‫انداز‬ ‌‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‌‫للد‬‫ل‬‫ج‬ ‌‫للر‬‫ه‬ ‌‫برای‬۲۵‌ ‌،‫‌متر‌طول‬‫ی‬‫سانت‬۵‌‫‌متر‬‫ی‬‫‌سانت‬ ‌،‫قطر‬۵۰۰‌،‫‌برگه‬۲‌‫‌صفحه‌در‌هر‬ ‌،‫برگه،‌دو‌ستون‌در‌هر‌ردیف‬ ۵۰‌‫‌کاراکتر‌در‌هر‌سطر‌در‌نظر‬ .‫گرفت‬
 7. 7. ‫اهمیت‌همکاری‬ •‫‌چیز‌است‬‫ه‬‫ه‌هم‬‫ه‬ ‫‌ای‌دربار‬‫ه‬‫‌پدیا‌دانشنام‬‫ی‬‫ویک‬ •‫مقالت‌تخصصی‬ •‫نواقص‌سیستم‌سنتی‬ •‫ه‌آموزشی‬‫ه‬ ‫مزایای‌برنام‬ –‫برای‌استاد‬ –‫برای‌دانشجو‬
 8. 8. ‫داوطلبان‬ •‫‌پدیا‬‫ی‬‫داوطلبان‌یا‌سفیران‌ویک‬ –‫داوطلبان‌دانشگاهی‬ –‫برخط‬‫ب‬ ‌‫داوطلبان‬
 9. 9. ‫چگونگی‌همکاری‬ •‫هماهنگی‌با‌استاد‬ •‫‌پدیای‌فارسی‬‫ی‬‫ایجاد‌دوره‌در‌ویک‬ •‌‫ه‌فهرست‌مقالت‬‫ه‬ ‫تهی‬ •‫آموزش‌به‌دانشجویان‬ •‫تعیین‌جدول‌زمانی‬ •‫‌های‌دانشجویان‬‫ش‬‫بررسی‌ویرای‬
 10. 10. ‫‌های‌متداول‌استادان‬‫ش‬‫پرس‬ •‌‫‌پدیا‌استناد‌کرد‌و‌اعتبار‌ندارد!‌چرا‬‫ی‬‫‌توان‌به‌ویک‬‫ی‬‫نم‬ ‫دانشجویانم‌را‌به‌اینجا‌بفرستم؟‬ •‌‫‌پدیای‌فارسی‌یک‌خطی‌یا‬‫ی‬‫چرا‌بسیاری‌از‌مقالت‌ویک‬ ‫ناقص‌هستند؟‬ •‌‫در‬ ‌‫شخصی‬ ‌‫‌های‬‫ل‬‫تحلی‬ ‌‫از‬ ‌‫للد‬‫ن‬‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‌‫دانشجویان‬ ‌‫للا‬‫ی‬‫آ‬ ‫‌پدیا‌استفاده‌کنند؟‬‫ی‬‫ویک‬ •‫‌پدیا‌مجاز‌است؟‬‫ی‬‫آیا‌استفاده‌از‌منابع‌اولیه‌در‌ویک‬
 11. 11. ‫از‬!‫سپاسگزارم‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ @Darafsh Darafsh_wiki@hotmail.com

×