Advertisement

داده‌کاوی و زبان برنامه‌نویسی R

Jan. 4, 2017
Advertisement

More Related Content

Similar to داده‌کاوی و زبان برنامه‌نویسی R(20)

Advertisement

More from جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران (20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

داده‌کاوی و زبان برنامه‌نویسی R

 1. ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫نویس‬‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫کاوی‬‫داده‬R ‫نویس‬‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫کاوی‬‫داده‬R :‫مقاله‬ ‫نویسندگان‬ ) ‫حصارک‬ ‫الهام‬‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ ‫مقطع‬ ‫دانشجوی‬( ) ‫جزی‬ ‫داورپناه‬ ‫محمد‬ ‫دکتر‬‫دانشگاه‬ ‫استادیار‬( ‫فولدا‬ ‫صنعتی‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫موسسه‬
 2. ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫نویس‬‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫کاوی‬‫داده‬R ‫نویس‬‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫کاوی‬‫داده‬R :‫دهنده‬‫ارائه‬ ‫حصارک‬ ‫الهام‬ . @ .Elham hesaraki gmail com
 3. ۱‫از‬۳۲ ‫کارگاه‬ ‫محتوای‬ ‫مقدمه‬ ‫کاوی‬‫داده‬ R‫و‬RStudio ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬
 4. ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫ب‏ندی‬‫دسته‬‫)اکاف‬۱۹۸۹( •‫داده‬ •‫اطلعاات‬ •‫دانش‬ •‫ادراک‬ •‫خرد‬ •‫نویز‬ :‫مقدمه‬‫خرد‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫شکل‬۱‫)اکاف‬ ‫خرد‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫از‬ :۱۹۸۹.( ۲‫از‬۳۲
 5. ‫داده‬ ‫تولید‬ ‫رشد‬‫ب‏ه‬‫رو‬‫روند‬ •‫گیگاب‏ایت‬ ‫ب‏ه‬ ‫مگاب‏ایت‬ •‫تراب‏ایت‬ ‫ب‏ه‬ ‫گیگاب‏ایت‬ •‫پتاب‏ایت‬ ‫ب‏ه‬ ‫تراب‏ایت‬ •‫اگزاب‏ایت‬ ‫ب‏ه‬ ‫پتاب‏ایت‬ ‫شکل‬۲:‫داده‬ ‫تولید‬ ‫رشد‬‫ب‏ه‬‫رو‬ ‫روند‬‫ل‬ ‫و‬ ‫چوآ‬ ،‫ون‬ ،‫)هو‬۲۰۱۴.( :‫مقدمه‬‫ابداع‬ ‫تا‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ۳‫از‬۳۲
 6. ‫شکل‬۳:‫اطلعاات‬ ‫فقر‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫غن‬ ‫جهان‬. :‫مقدمه‬.... ،‫داده‬ ،‫داده‬ ۴‫از‬۳۲ •‫آورم‬ ‫دست‬‫ب‏ه‬ ‫توانم‬‫نم‬ ‫را‬ ‫نیازم‬ ‫مورد‬ ‫داده‬ •‫اند‬‫شده‬ ‫پراکنده‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫نیازم‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫داده‬ •‫کنم‬‫نم‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫نیازم‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫داده‬ •‫کنم‬ ‫استفاده‬ ‫توانم‬‫نم‬ ‫را‬ ‫کرده‬ ‫کشف‬ ‫های‬‫داده‬
 7. ● ‫ی‬‫ای‬‫رشته‬‫میان‬ ‫عالم‬ ‫ک‬(‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫های‬‫سیستم‬ ،‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ،‫آمار‬ ،‫مصنوعای‬ ‫)هوش‬ •‫داده‬ ‫انبود‬ ‫حجم‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫الگوهای‬ ‫کشف‬ :‫کاوی‬‫داده‬‫چیست؟‬ ‫کاوی‬‫داده‬ ۵‫از‬۳۲ ‫شکل‬۴.‫کاوی‬‫داده‬ :
 8. ● ‫واحد‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫ب‏رای‬ ‫گوناگون‬ ‫عابارات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :‫کاوی‬‫داده‬‫چیست؟‬ ‫کاوی‬‫داده‬ ۶‫از‬۳۲ ‫کنندگان‬‫استفاده‬ ‫نام‬ ‫سال‬ ‫آمار‬ ‫کارشناسان‬ ،‫داده‬ ‫لیروب‬ ‫داده‬ ‫گیری‬‫ماهی‬ ۱۹۶۰ ،‫مصنوعای‬ ‫هوش‬ ‫کارب‏ری‬ ‫جامعه‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫کشف‬ ‫داده‬ ‫های‬‫پایگاه‬ ۱۹۸۹ ،‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫جامعه‬ ‫کار‬‫و‬‫کسب‬ ‫کاوی‬‫داده‬ ۱۹۹۰ ‫کشف‬ ،‫اطلعاات‬ ‫هرس‬ ،‫داده‬ ‫شناس‬‫ب‏استان‬ :‫اسام‬ ‫سایر‬ ‫دانش‬ ‫استخراج‬ ،‫اطلعاات‬ ‫جدول‬۱.‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫ب‏رای‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬‫نام‬ :
 9. ● ‫اطلعاات‬ ‫فناوری‬ ‫طبیعی‬ ‫تکامل‬ ‫نتیجه‬ ‫کاوی‬‫داده‬ :‫کاوی‬‫داده‬‫چیست؟‬ ‫کاوی‬‫داده‬ ۷‫از‬۳۲ ‫شکل‬۵‫همکاران‬ ‫و‬ ‫)هان‬ ‫کاوی‬‫داده‬ ‫و‬ ‫اطلعاات‬ ‫فناوری‬ ‫تکامل‬ :۲۰۱۲.(
 10. •‫است‬ ‫پذیر‬‫ب‏ازگشت‬ ‫و‬ ‫تکرارشونده‬ ‫ای‬‫مرحله‬ ‫هفت‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫کاوی‬‫داده‬ :‫کاوی‬‫داده‬‫کاوی‬‫داده‬ ‫فرآیند‬ ۸‫از‬۳۲ ‫شکل‬۶‫همکاران‬ ‫و‬ ‫)هان‬ ‫کاوی‬‫داده‬ ‫فرآیند‬ ‫گام‬ ‫هفت‬ :۲۰۱۲.(
 11. •‫داده‬ ‫پاکسازی‬(‫ناسازگار‬ ‫های‬‫داده‬ ‫و‬ ‫نویز‬ ‫)حذف‬ •‫داده‬ ‫سازی‬‫یکپارچه‬(‫چندگانه‬ ‫داده‬ ‫مناب‏ع‬ ‫)ترکیب‬ •‫داده‬ ‫انتخاب‬(‫تحلیل‬ ‫ب‏ا‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬‫داده‬ ‫)انتخاب‬ •‫داده‬ ‫نگاشت‬ •‫کاوی‬‫داده‬(‫دانش‬ ‫کشف‬ ‫جهت‬ ‫هوشمندانه‬ ‫های‬‫روش‬ ‫از‬ ‫)استفاده‬ •‫الگو‬ ‫ارزیاب‬(‫ب‏ودن‬ ‫جالب‬ ‫های‬‫)سنجه‬ •‫دانش‬ ‫ارائه‬ :‫کاوی‬‫داده‬‫کاوی‬‫داده‬ ‫فرآیند‬ ۹‫از‬۳۲ ‫پردازش‬‫پیش‬
 12. ● Cross Industry Standard Process for Data Mining •‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫در‬ ‫کاوی‬‫داده‬ ‫کارشناسان‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫رویکردهای‬ ‫از‬ ‫مدل‬ :‫کاوی‬‫داده‬‫فرآیند‬ ‫مدل‬-CRISP DM ۱۰‫از‬۳۲ ‫شکل‬۷:‫مدل‬-CRISP DM.
 13. ● (‫ای‬‫)راب‏طه‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫های‬‫داده‬ •(‫تراکنش‬ ‫داده‬ ‫)پایگاه‬ ‫تراکنش‬ ‫های‬‫داده‬ •‫داده‬ ‫انبار‬ ‫های‬‫داده‬ •‫زمان‬ ،‫فضای‬ ‫های‬‫داده‬ ،‫داده‬ ‫جریان‬ ‫های‬‫داده‬ •‫ترتیب‬ ،‫متن‬ ،‫ای‬‫چندرسانه‬ ‫های‬‫داده‬ •‫ها‬‫درخت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گراف‬ :‫کاوی‬‫داده‬‫کاوش‬ ‫قابل‬ ‫های‬‫داده‬ ‫انواع‬ ۱۱‫از‬۳۲
 14. ● ‫کلس/مفهوم‬ ‫توصیف‬(‫تمایز‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫)مشخصه‬ •‫همبستگ‬ ‫و‬ ‫واب‏ستگ‬ ،‫مکرر‬ ‫الگوهای‬ •‫رگرسیون‬ ‫و‬ ‫ب‏ندی‬‫طبقه‬ •‫ب‏ندی‬‫خوشه‬ •‫دورافتادگ‬ ‫تحلیل‬ :‫کاوی‬‫داده‬‫کشف‬ ‫قابل‬ ‫الگوهای‬ ‫انواع‬ ۱۲‫از‬۳۲ ‫شکل‬۸:.‫الگو‬ ‫کشف‬
 15. ● ‫ب‏ودن‬ ‫ب‏دیع‬ ‫و‬ ‫نو‬ •‫انسان‬ ‫ب‏رای‬ ‫ب‏ودن‬ ‫درک‬ ‫قاب‏ل‬ •‫ب‏ودن‬ ‫کارا‬ •‫قطعیت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫درجه‬ ‫ب‏ا‬ ‫آزمون‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫داده‬ ‫ب‏رای‬ ‫داشتن‬ ‫صحت‬ •(‫منطقی‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫یک‬ ‫ب‏ر‬ ‫گذاشتن‬ ‫)صحه‬ .‫کند‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫دانش‬ ،‫جالب‬ ‫الگوی‬ ‫یک‬ :‫کاوی‬‫داده‬‫الگوها‬ ‫جالب‬ ‫های‬‫سنجه‬ ۱۳‫از‬۳۲
 16. ● ‫هرکجا‬ ‫در‬ ‫کاوی‬‫داده‬ ،‫جا‬‫همه‬ :‫کاوی‬‫داده‬‫کاربرد‬ ‫های‬‫زمینه‬ ۱۴‫از‬۳۲ ‫شکل‬۹:.‫شرح‬ ‫ب‏دون‬
 17. :‫کاوی‬‫داده‬‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫آشنای‬ ۱۵‫از‬۳۲ ‫جدول‬۲:.‫کاوی‬‫داده‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫واژگان‬ ‫ب‏رخی‬ Instances Attribute Sample Feature Example Dimention Data Point Column Objects Variable Raw Field Record Tuple
 18. :‫کاوی‬‫داده‬‫ها‬‫خصیصه‬ ‫انواع‬ ۱۶‫از‬۳۲ ‫عاددی‬ ●‫ای‬‫فاصله‬ ‫عاددی‬ ‫های‬‫خصیصه‬ ●‫نسبت‬ ‫عاددی‬ ‫های‬‫خصیصه‬ ‫ترتیب‬ (‫ای‬‫)دسته‬ ‫اسم‬ ●‫اسم‬ ●(‫)ب‏ولین‬ ‫دودوی‬ ‫پیوسته‬ ‫یا‬ ‫گسسته‬ ‫جدول‬۳:.‫ها‬‫خصیصه‬ ‫انواع‬
 19. :‫کاوی‬‫داده‬‫مقدمات‬ ‫آماری‬ ‫مفاهیم‬ ۱۷‫از‬۳۲ ● ‫وسط‬ ‫رنج‬ ،‫مد‬ ،‫میانه‬ ،‫میانگین‬ :‫مرکزی‬ ‫گرایش‬ ● ‫و‬ ‫واریانس‬ ، ‫چارک‬‫میان‬ ‫ج‬ ‫رن‬ ،‫چندک‬ ‫و‬ ‫چارک‬ ،‫ج‬ ‫رن‬ :‫پراکندی‬ ‫نجش‬ ‫س‬ ‫معیار‬ ‫انحراف‬ ● ‫آماری‬ ‫نمودارهای‬ ● ‫مشاب‏هت‬ ‫عادم‬ ‫و‬ ‫مشاب‏هت‬ ‫گیری‬‫اندازه‬ ‫های‬‫روش‬ ● ،‫نمایه‬ ‫ب‏ر‬ ‫مبتن‬ ،‫هندس‬ ‫تصویرسازی‬ ،‫پیکسل‬ ‫ب‏ر‬ ‫)مبتن‬ ‫داده‬ ‫سازی‬‫ب‏صری‬ (‫پیچیده‬ ‫های‬‫داده‬ ‫نمایش‬ ،‫مراتب‬‫سلسله‬
 20. :‫کاوی‬‫داده‬‫مقدمات‬ ‫آماری‬ ‫مفاهیم‬ ۱۸‫از‬۳۲ ‫شکل‬۱۰:.‫مرکزی‬ ‫های‬‫گرایش‬ ‫شکل‬۱۱:.‫چندک‬ ‫و‬ ‫چارک‬
 21. :‫کاوی‬‫داده‬‫کاوی‬‫داده‬ ‫های‬‫روش‬ ۱۹‫از‬۳۲ ‫شکل‬۱۲:.‫ها‬‫الگوریتم‬ ‫ب‏ندی‬‫دسته‬
 22. :‫کاوی‬‫داده‬‫کاوی‬‫داده‬ ‫های‬‫الگوریتم‬ ‫مقایسه‬ ۲۰‫از‬۳۲ ‫شکل‬۱۳:) ‫داده‬ ‫دانشمندان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ب‏رتر‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫الگوریتم‬ ‫ده‬.kdnuggets com.(
 23. :‫کاوی‬‫داده‬‫کاوی‬‫داده‬ ‫های‬‫الگوریتم‬ ‫مقایسه‬ ۲۱‫از‬۳۲ ‫سایر‬ ‫ها‬‫روش‬ ‫استفاده‬ ‫متا‬ ‫از‬ ‫نظارت‬ ‫نشده‬ ‫نظارت‬ ‫شده‬ ‫میانگین‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫الگوریتم‬ ‫رأی‬ ‫دهندگان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫استفاده‬ ‫کاربری‬ ‫نوع‬ ۸۳٪ ۵۵٪ ۸۱٪ ۹۴٪ ۸/۴ ۵۹٪ ‫صنعت‬ ۸۹٪ ۴۹٪ ۸۹٪ ۹۱٪ ۹/۵ ۴/۱٪ ‫دولت/ناسودب‏ر‬ ۷۷٪ ۴۷٪ ۷۶٪ ۹۴٪ ۸/۱ ۱۶٪ ‫آموزی‬‫دانش‬ ۷۷٪ ۴۴٪ ۸۱٪ ۹۵٪ ۷/۲ ۱۲٪ ‫آکادمیک‬ ۸۱٪ ۴۸٪ ۸۲٪ ۹۴٪ ۸/۳ ‫همه‬ ‫جدول‬۴) ‫کارب‏ری‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫ب‏ر‬ ‫ها‬‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ :.kdnuggets com.(
 24. :‫کاوی‬‫داده‬‫کاوی‬‫داده‬ ‫های‬‫الگوریتم‬ ‫مقایسه‬ ۲۲‫از‬۳۲ ‫جدول‬۵) .‫کارب‏ری‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫عامیق‬ ‫یادگیری‬ +‫ب‏رتر‬ ‫الگوریتم‬ ‫ده‬ :.kdnuggets com.( ‫همه‬ ‫آموزی‬‫دانش‬ ‫آکادمیک‬ ‫دولت/ناسودبر‬ ‫صنعت‬ ‫الگوریتم‬ ۶۷٪ ۶۴٪ ۵۱٪ ۶۳٪ ۷۱٪ ‫رگرسیون‬ ۵۷٪ ۵۸٪ ۵۱٪ ۶۳٪ ۵۸٪ ‫بندی‬‫خوشه‬ ۵۵٪ ۵۷٪ ۳۸٪ ۶۳٪ ۵۹٪ ‫تصمیم‬ ۴۹٪ ۴۷٪ ۲۸٪ ۷۱٪ ۵۵٪ ‫سازی‬‫بصری‬ ۴۶٪ ۴۷٪ ۴۸٪ ۵۴٪ ۴۶٪ KNN ۴۳٪ ۴۰٪ ۴۸٪ ۵۷٪ ۴۳٪ PCA ۴۳٪ ۳۶٪ ۳۷٪ ۴۹٪ ۴۷٪ ‫ها‬‫آماری‬ ۳۸٪ ۳۶٪ ۲۹٪ ۴۰٪ ۴۰٪ ‫تصادفی‬ ‫جنگل‬ ۳۷٪ ۲۴٪ ۲۶٪ ۵۴٪ ۴۲٪ ‫زمانی‬ ‫های‬‫سری‬ ۳۶٪ ۳۸٪ ۳۳٪ ۴۰٪ ۳۶٪ ‫کاوی‬‫متن‬ ۱۹٪ ۱۹٪ ۲۴٪ ۹٪ ۱۸٪ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬
 25. :‫کاوی‬‫داده‬‫کاوی‬‫داده‬ ‫های‬‫الگوریتم‬ ‫مقایسه‬ ۲۳‫از‬۳۲ ‫شکل‬۱۴:‫کارب‏رد‬ ‫اساس‬ ‫ب‏ر‬ ‫ها‬‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سوگیری‬).kdnuggets com(.
 26. :‫کاوی‬‫داده‬‫کاوی‬‫داده‬ ‫روش‬ ‫انتخاب‬ ۲۴‫از‬۳۲ ● !‫کنم‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫هستم‬ ‫مسلط‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ● ‫داده‬ ‫حجم‬ ،‫داده‬ ‫نوع‬ ،‫مساله‬ ‫هدف‬ ‫اساس‬ ‫ب‏ر‬ ‫ها‬‫الگوریتم‬ ‫ب‏ندی‬‫دسته‬ ● ‫کارب‏رد‬ ‫دامنه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫پیشین‬ ‫کارهای‬ ‫ب‏ررس‬ ‫شکل‬۱۵:.‫شرح‬ ‫ب‏دون‬
 27. :‫کاوی‬‫داده‬‫کاوی‬‫داده‬ ‫ابزارهای‬ ۲۵‫از‬۳۲ ● ‫نویس‬‫ب‏رنامه‬ ‫های‬‫زب‏ان‬)R(‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫پایتون‬ ، ● ‫کارب‏ردی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬،‫مطلب‬ ،‫)وکا‬IBM SPSS Modeler(‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫شکل‬۱۶:.‫کاوی‬‫داده‬ ‫آزاد‬ ‫اب‏زارهای‬ ‫ب‏رخی‬
 28. :‫کاوی‬‫داده‬‫واقعی‬ ‫جهان‬ ‫های‬‫مثال‬ ۲۶‫از‬۳۲ ● ‫گوگل‬ ● ‫سرطان‬ ‫ب‏ین‬‫پیش‬ ● ‫انتخاب‏ات‬ ‫نتایج‬ ‫تعیین‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫اجتماعای‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫تحلیل‬ ● ‫مشتریان‬ ‫ب‏ندی‬‫ب‏خش‬(‫اینترنت‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬‫ارائه‬ ‫یک‬ ‫)ایران‬– ● ‫ب‏دحساب‬ ‫و‬ ‫حساب‬‫خوش‬ ‫مشتریان‬ ‫شناسای‬(‫)ایران-ایرانسل‬ ● ‫دیگر‬ ‫ب‏سیار‬ ‫موارد‬ ‫و‬(‫پنهان‬ ‫کاوی‬‫داده‬ ‫)شامل‬
 29. :‫آر‬‫نویس‬‫برنامه‬ ‫زبان‬R ۲۷‫از‬۳۲ ● ‫نویس‬‫ب‏رنامه‬ ‫زب‏ان‬+‫ها‬‫داده‬ ‫عالم‬ ‫و‬ ‫آماری‬ ‫محاسبات‬ ‫ب‏رای‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫محیط‬ ● ‫ب‏راساس‬ ‫شده‬ ‫سازی‬‫پیاده‬‫اسکیم‬ ‫و‬ ‫اس‬ ‫های‬‫زب‏ان‬ ● ‫گنو‬ ‫همگان‬ ‫عاموم‬ ‫نامه‬‫اجازه‬ ‫تحت‬ ،‫آزاد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ● ‫رایگان‬ ● ‫و‬ ‫خطی‬ ‫ازی‬ ‫س‬‫)مدل‬ ‫آماری‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫ای‬‫ترده‬ ‫گس‬ ‫محدوده‬ ‫حاوی‬ ،‫ب‏ندی‬‫رده‬ ،‫زمان‬ ‫های‬‫سری‬ ‫تحلیل‬ ،‫آماری‬ ‫کلسیک‬ ‫های‬‫آزمون‬ ،‫غیرخطی‬ (‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ب‏ندی‬‫خوشه‬ ● ‫نمودارها‬ ‫و‬ ‫گرافیک‬ ‫اشکال‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫قدرتمند‬ ● ‫در‬R‫س‬ ،‫س‬ ‫کدهای‬ ،++‫دارند‬ ‫فراخوان‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫قاب‏لیت‬ ‫فورترن‬ ‫و‬
 30. :‫آر‬‫نویس‬‫برنامه‬ ‫زبان‬R ۲۸‫از‬۳۲ ‫شکل‬۱۷:‫سال‬ ‫ب‏رتر‬ ‫کاوی‬‫داده‬ ‫اب‏زارهای‬۲۰۱۵).kdnuggets com.(
 31. :‫آر‬‫نویس‬‫برنامه‬ ‫زبان‬R ۲۹‫از‬۳۲ ‫شکل‬۱۸:)‫کاوی‬‫داده‬ ‫اب‏زارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.kdnuggets com.(
 32. :‫آر‬‫یکپارچه‬ ‫توسعه‬ ‫محیط‬R ۳۰‫از‬۳۲ ● ‫نویس‬‫ب‏رنامه‬ ‫زب‏ان‬ ‫ب‏رای‬ ‫یکپارچه‬ ‫توسعه‬ ‫محیط‬ ‫یک‬‫ی‬R ● ‫آفرو‬ ‫گنو‬ ‫همگان‬ ‫عاموم‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫نامه‬‫اجازه‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ● ‫سرور‬ ‫و‬ ‫رومیزی‬ ‫ویرایش‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ● ++‫س‬ ‫زب‏ان‬ ‫ب‏ه‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ● ‫گرافیک‬ ‫کارب‏ری‬ ‫راب‏ط‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫کیوت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 33. :‫آر‬‫با‬ ‫کاوی‬‫داده‬R ۳۱‫از‬۳۲ ● ‫اب‏تدا‬R‫سپس‬ ،‫کنید‬ ‫نصب‬Rstudio ● ‫ه‬‫ک‬ ‫های‬‫داده‬ ‫نوع‬R،‫دیتافرم‬ ،‫لیست‬ ،‫س‬‫ماتری‬ ،‫ب‏ردار‬ :‫د‬‫کن‬‫م‬ ‫پشتیبان‬ ‫ای‬‫نرده‬ ‫های‬‫کمیت‬ ● ‫سرور‬ ‫و‬ ‫رومیزی‬ ‫ویرایش‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ● ++‫س‬ ‫زب‏ان‬ ‫ب‏ه‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ● ‫گرافیک‬ ‫کارب‏ری‬ ‫راب‏ط‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫کیوت‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 34. :‫آر‬‫با‬ ‫کاوی‬‫داده‬R(‫افزار‬‫نرم‬ ‫در‬ ‫)ادامه‬ ۳۲‫از‬۳۲ ● ‫در‬ ‫کدزندی‬ ‫ب‏ه‬ ‫مقدمات‬ ‫نگاه‬R ● ‫در‬ ‫خافظ‬ ‫اشعار‬ ‫کلودتگ‬ ‫ترسیم‬R
 35. ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬ [۱] , ., , ., & , . (2004). , , , .Bellinger G Castro D Mills A Data information knowledge and wisdom : :// . - . / / . .URL http www systems thinking org dikw dikw htm [۲] ' ,Mouthann N Efects of big data analytic on organization s value creation Faculty of ,science and faculty of economics and business University of Amsterdam [۳] , . (2012, 4). - ? , 45.Ras P May Big data wat was de vraag Computable [۴] , . . ( . .). : . . 17,Leeuwen R V n d De opvolger van de cloud big data Sync Retrieved October 2011, :// . / - - - - - - .from http sync nl de opvolger van de cloud big data [۵] , , . , " :Hu H Wen Y Chua T S Li X Toward sable systems for big data analytics A technology ", 2014, .tutorial IEEE [۶] , " : ",Han J and Kamber M and Cerra d Data Mining Concepts and Techniques Morgan , , , , 2012.Kaufmann Waltham Massachusetts USA [۷] , " : , , , ", &Kantardzic M Data Mining Concepts Models Methods and Algorithms John Wiley , , , , , , , 2011.Sons Inc Hoboken NJ USA Second Edition
 36. ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫منابع‬ [۸] , " ",Tamilselvi R and Kalaiselvi s An Overview of Data Mining Techniques and Applications ( ), 2(2), 506-509, 2013.International Journal of Science and Research IJSR [۹] , - , "Gibert K Sànchez Marrè M and Codina V Choosing the Right Data Mining : ",Technique Classifcation of Methods and Intelligent Recommendation International ,Congress on Environmental Modelling and Software Modelling for Environment’s Sake , , 2010.Ottawa Canada [۱۰] :// . . /2016/09/ - - - - .http www kdnuggets com poll algorithms used data scientists html (‫آخرین‬ ‫تتتاریخ‬‫ت‬ ‫در‬ ‫تتتازدید‬‫ب‬۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ). [۱۱] :// . . /2015/05/ - - - - - - .http www kdnuggets com poll r rapidminer python big data spark html (‫آخرین‬ ‫تتتاریخ‬‫ت‬ ‫در‬ ‫تتتازدید‬‫ب‬۱۳۹۵/۰۷/۰۷ ). [۱۲] , : , 2012.Zahao Y “R and Data mining Examples and Case Studies” junuary
Advertisement