SlideShare a Scribd company logo
1 of 56
Download to read offline
1
‫و‬ ‫افزارری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫بررسی‬
‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬
‫علیرضا‬‫عبدشاه‬
eMicro.ir@Gmail.com
2
‫فصل‬‫اول‬:
‫دهندگان‬ ‫سرویس‬
‫اشیا‬ ‫اینترنت‬
3
‫می‬ ‫کار‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫خدمات‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مشهور‬ ‫شرکت‬ ‫چندین‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫توسعه‬‫شرکت‬ ‫بیشتر‬ .‫هستند‬ ‫خود‬ ‫مخصوص‬ ‫پلتفرم‬ ‫ی‬‫ارائه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫پتانسیل‬ ‫ی‬‫برای‬ ‫موجود‬ ‫های‬
‫اینترنت‬‫دستگاه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اشیا‬‫می‬ ،‫صرفه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫های‬‫میلیون‬ .‫کرد‬ ‫فراهم‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫توان‬‫ها‬
‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫کم‬ ‫انرژی‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬
‫دستگاه‬‫شرکت‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫میسر‬ ‫ها‬‫سرویس‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اش‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫یا‬‫می‬ ‫کنند‬،‫مایکروسافت‬ ‫به‬ ‫توان‬
‫آی‬ ‫و‬ ‫آرم‬ ،‫سامسونگ‬‫بی‬‫البته‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫ام‬‫چندین‬‫شرکت‬‫های‬‫خصوصی‬‫نیز‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫جدی‬‫جهت‬
‫ارائه‬‫ی‬‫سرویس‬‫های‬‫اینترنت‬‫اشیا‬‫در‬‫حال‬‫فعالیت‬‫هستند‬.
4
1-2‫سامسونگ‬
‫شرکت‬ ‫معدود‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سامسونگ‬‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جدی‬‫کمپانی‬ ‫این‬ .‫کند‬
‫سرویس‬ ‫از‬ ‫تاکنون‬‫پلتفرم‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫رونمایی‬ ‫خود‬ ‫های‬‫دیگری‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سامسونگ‬ ‫دهد‬
‫فعالیت‬.‫دارد‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهمی‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫سامسونگ‬‫حاال‬‫امیدوار‬‫است‬‫تا‬‫با‬‫پلتفرم‬Artik‫عصر‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ،‫خود‬
‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬‫بخشد‬ ‫سرعت‬. Artik‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سامسونگ‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫اصل‬ ‫در‬
‫امتحان‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫عصر‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫اجازه‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬
‫کنند‬.
‫کره‬‫ای‬‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫ماژول‬ ‫سه‬ ‫ها‬‫اند‬:
‫اول‬ ‫ماژول‬Artik 1‫نام‬‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دارد‬۱۲‫طریق‬ ‫از‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫میلیمتری‬
‫سنج‬ ‫حرکت‬ ‫سنسور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بلوتوث‬۹‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫محوره‬.
‫دوم‬ ‫ماژول‬Artik 5‫کالک‬ ‫فرکانس‬ ‫با‬ ‫هسته‬ ‫دو‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نام‬۱‫می‬ ‫بهره‬ ‫گیگاهرتز‬
‫گیرد‬.
‫سوم‬ ‫ماژول‬‫نیز‬Artik 10‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نام‬۸،‫ای‬ ‫هسته‬۲‫و‬ ‫رم‬ ‫حافظه‬ ‫گیگابایت‬۱۶
‫است‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫گیگابایت‬.
5
‫جز‬ ‫به‬Artik 1‫و‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫اتصال‬ ‫شامل‬ ‫دیگر‬ ‫نمونه‬ ‫دو‬ ،Zigbee‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نیز‬‫ماژول‬ ‫شود‬‫های‬
‫دن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ابزارهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫خوبی‬ ‫ارتباط‬ ‫بتوانند‬ ‫شده‬ ‫یاد‬‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫سامسونگ‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫یای‬
‫اپ‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫مخصوص‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ،‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫سرعت‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬
‫پلتفرم‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫افراد‬ ‫این‬Artik‫سرویس‬ ‫حتی‬ ‫سامسونگ‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫اصل‬ ‫در‬‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ابری‬ ‫های‬
‫تو‬ ‫اختیار‬‫ببخشند‬ ‫سرعت‬ ‫کارهایشان‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دهندگان‬ ‫سعه‬.
‫سان‬ ‫یانگ‬‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫نمایندگان‬ ‫از‬ ‫که‬‫گفت‬ ‫است‬ ‫الکترونیکز‬ ‫سامسونگ‬ ‫در‬ ‫مشغول‬ ‫های‬:
‫فناوری‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫سامسونگ‬ ‫قدرت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬،‫شرکت‬ ‫این‬ ‫های‬ARTIK‫برای‬
‫یک‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬‫ایده‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫طالیی‬ ‫فرصت‬‫بفرستند‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬.
‫مدت‬ ‫سامسونگ‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫است‬ ‫ها‬‫رهبر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ،‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫سایر‬ ‫میان‬ ‫در‬
‫شرکت‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬‫شرکت‬ ،‫کمپانی‬ ‫این‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫شود؛‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ی‬SmartThings‫مبلغ‬ ‫با‬ ‫را‬۲۰۰
‫میلیون‬‫کرد‬ ‫تصاحب‬ ‫دالر‬.
‫تا‬ ‫سامسونگ‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫سامسونگ‬ ‫شرکت‬ ‫مدیرعامل‬۵‫به‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫آینده‬ ‫سال‬
‫سال‬ ‫اگر‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫همراه‬۲۰۲۰‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫دور‬ ‫خیلی‬ ‫شما‬ ‫برای‬‫گفته‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کمتر‬ ‫را‬ ‫بازه‬ ‫این‬ ‫سامسونگ‬ ،‫آید‬
‫سال‬ ‫تا‬ ‫حداکثر‬۲۰۱۷‫حدود‬۹۰‫این‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫درصد‬‫می‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫وارد‬ ‫شرکت‬‫برنامه‬ .‫شوند‬‫ی‬
‫مایکروویوها‬ ‫و‬ ‫گازها‬ ‫اجاق‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫مطبوع‬ ‫تهویه‬ ‫واحد‬ ،‫لباسشویی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫سامسونگ‬
‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬‫شود‬.
‫گفت‬ ،‫شود‬ ‫یکپارچه‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫سامسونگ‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬:
‫ی‬ ‫جهت‬‫و‬ ،‫کنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫باز‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ،‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ‫کپارچه‬
‫آینده‬ ‫در‬‫خواهیم‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مجهز‬ ‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫نزدیک‬ ‫ای‬
‫شوند‬ ‫متصل‬ ‫اکوسیستم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫مشتریان‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫کرد‬.
‫نمایشگاه‬ ‫در‬IFA 2015‫پیدا‬ ‫حضور‬ ‫پر‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫سامسونگ‬ ‫نیز‬ ‫نمانده‬ ‫باقی‬ ‫بیشتر‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫تا‬ ‫که‬
‫کره‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬‫ای‬‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫نمایشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫قصد‬ ‫ها‬‫رونمایی‬ ‫خود‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫قدرتمند‬ ‫پلتفرم‬ ‫جدید‬ ‫های‬
‫کنند‬.
6
2-2‫مایکروسافت‬
‫عقیده‬ ‫به‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫لزوم‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫پیچیدگی‬ ‫نباید‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ،‫مایکروسافت‬ ‫ی‬
‫میلیون‬‫همه‬ ،‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ .‫است‬ ‫بیهوده‬ ‫امر‬ ‫یک‬ ‫دستگاه‬ ‫ها‬‫داشته‬ ‫ارتباط‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫ی‬
‫می‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫یکدیگر‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬‫م‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫تشریح‬ ‫ایکروسافت‬‫دستگاه‬ ‫اتصال‬ ،‫گام‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫کند‬‫ها‬
‫دستگاه‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫است؛‬ ‫اطالعات‬ ،‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫تنها‬ .‫است‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬‫اینترنت‬ ‫های‬
‫خواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تحولی‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫مایکروسافت‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫اشیا‬
‫کر‬‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ .‫د‬‫دستگاه‬ ‫سپس‬ ‫شد؛‬ ‫خواهد‬ ‫برقرار‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫آن‬ ‫از‬ ‫روزه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ها‬
‫می‬ ‫استفاده‬.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫متصل‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫شود‬‫یکی‬‫از‬‫سرویس‬‫های‬‫قدرتمند‬‫مایکروسافت‬‫در‬‫حوزه‬‫ی‬
‫اینترنت‬،‫اشیا‬‫نسخه‬‫ی‬‫اینترنت‬‫اشیای‬‫آژور‬‫است‬.‫به‬‫واسطه‬‫ی‬‫آژور‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫بهبود‬‫و‬‫بازدهی‬‫دستگاه‬‫های‬‫شبکه‬
‫نظارت‬‫داشت‬.‫جهت‬‫ایجاد‬‫ن‬‫می‬ ‫وآوری‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫درایو‬ ‫عملیاتی‬ ‫عملکرد‬ ‫توان‬‫پیشرفته‬ ‫های‬
‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫تاثیر‬ ‫کوچک‬ ‫تغییرات‬ ‫حتی‬ ،‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحول‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫خواهند‬‫بهره‬ ‫مایکروسافت‬ ‫ابری‬ ‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫داشت‬‫می‬ ‫مند‬‫می‬ ،‫شوید‬‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫آژور‬ ‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫توانید‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬.
7
‫شرکت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫سرویس‬ ‫مایکروسافت‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫دهد‬:
Kaiser Permanente:‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫واس‬ ‫به‬ ،‫سالمت‬ ‫ی‬‫طه‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫اینترنت‬ ‫های‬
‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫سیستم‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫بیماران‬ ‫برای‬ ‫هوشمند‬ ‫پلتفرمی‬ ،‫مایکروسافت‬ ‫آژور‬ ‫و‬ ‫اشیا‬
‫می‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫سرویس‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫دور‬‫موبایل‬ ‫تواند‬‫را‬ ‫بیماران‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬
‫دستگاه‬ ‫به‬‫قند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫فشار‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیماران‬ ‫وضعیت‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫متصل‬ ‫خون‬
‫می‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کنترل‬ ‫وقفه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫واقعی‬‫نشانه‬ ‫کنترل‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .‫دهد‬‫و‬ ‫پرستاران‬ ‫به‬ ‫بیماران‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬
‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫بسیاری‬ ‫کمک‬ ‫بیماران‬ ‫حال‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫پزشکان‬.
Lido Stone Works:‫سرویس‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫اینتر‬ ‫های‬‫قادر‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اشیای‬ ‫نت‬
‫ماشین‬ ‫تا‬ ‫است‬‫کارخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تجاری‬ ‫های‬‫کارخانه‬ ‫درآمد‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ .‫کند‬ ‫متصل‬ ‫سرورها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫ی‬
‫مذکور‬۷۰‫تولید‬ ‫میزان‬ ،‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫درصد‬۳۰‫درکل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بیشتر‬ ‫درصد‬۵۰۰‫این‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫کمپانی‬.
ThyssenKrupp Elevator:‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫ی‬‫از‬ ‫نیز‬ ‫آسانسور‬ ‫ی‬
‫بهره‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫امکانات‬‫اینترنت‬ ‫پلتفرم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آسانسورهای‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫است؛‬ ‫شده‬ ‫مند‬
‫اصلی‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫متصل‬ ‫اشیا‬‫بهره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سرویسی‬ ‫ترین‬‫واسطه‬ ‫به‬ ‫است؛‬ ‫آژور‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫مند‬‫در‬ ‫آژور‬ ‫ی‬
‫مصارف‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫خود‬.
Rockwell Automation:‫خرابی‬ ‫از‬ ‫توانسته‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫های‬
‫دستگاه‬‫کمپانی‬ .‫شود‬ ‫مطلع‬ ‫آنی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬Rockwell‫نرم‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫سیستم‬
‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫سنسورها‬ ،‫افزارها‬‫یکدی‬ ‫به‬ ‫ها‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آگاه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مشکل‬ ‫بروز‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫گر‬.
Autolib:‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫بهره‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫خودرو‬ ‫ی‬‫مند‬
‫است‬ ‫شده‬. Autolib‫کیوسک‬ ‫تمامی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫هوشمندی‬ ‫سیستم‬‫ایستگاه‬ ،‫ها‬‫خودرو‬ ‫شارژ‬ ‫های‬
‫سیستم‬ ‫و‬‫خو‬ ‫داخلی‬ ‫های‬‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫مرکزی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫درو‬.
‫گذشته‬ ‫سال‬ .‫دارد‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫کوالکام‬ ‫کمپانی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫جدی‬ ‫همکاری‬ ‫مایکروسافت‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫ردموندی‬‫پروژه‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫عضویت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫عنوان‬ ‫با‬ ‫کوالکام‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬AllSeen Alliance
.‫درآمدند‬‫طی‬‫این‬‫پروژه‬‫قرار‬‫است‬‫انواع‬‫مختلفی‬‫از‬‫ابزارهای‬‫هوشمند‬‫همانند‬،‫خودروها‬‫تلفن‬‫های‬،‫هوشمند‬‫خانه‬‫های‬
‫هوشمند‬‫و‬‫غیره‬‫با‬‫کمک‬‫فریم‬‫ورک‬‫متن‬ِ‫ز‬‫با‬AllJoyn‫سایر‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫امکان‬
‫کمپانی‬‫در‬ ‫حاضر‬ ‫های‬AllSeen Alliance‫می‬‫دی‬ ،‫سیستمز‬ ‫سیسکو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫ال‬ ،‫لینک‬،‫الکترونیکس‬ ‫جی‬
‫پان‬‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫شارپ‬ ‫و‬ ‫اسونیک‬.
8
3-2ARM
ARM‫پلتفرم‬ ‫اخیرا‬mBed‫بازار‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫مقتدارنه‬ ‫حضوری‬ ‫برای‬ ‫را‬IoT‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫نموده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
‫عامل‬۳۲‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫اجزای‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ویژه‬ ‫بیتی‬. mBed OS‫می‬ ‫را‬‫برای‬ ‫جدی‬ ‫تهدیدی‬ ‫توان‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫سایر‬‫اصطالح‬ ‫در‬ ‫های‬‫شده‬ ‫جاسازی‬(embedded)‫بری‬ ‫بلک‬ ‫و‬ ‫امبدد‬ ‫ویندوز‬ ‫همانند‬QNX
‫عامل‬ ‫سیستم‬ .‫دانست‬mBed OS‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬‫های‬M2M‫وب‬ ‫پروتکل‬ ‫مانند‬CoAP‫پشتیبانی‬ ‫را‬
‫می‬‫پروتکل‬ ‫کند‬CoAP‫مخفف‬ ‫که‬Constrained Application Protocol‫دستگاه‬ ‫مخصوص‬ ‫است‬‫های‬
‫فایل‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬‫است‬ ‫ها‬. CoAP‫زبان‬ ‫متودهای‬ ‫از‬HTML‫مانند‬GET, PUT, POST,‫و‬
DELETE‫می‬ ‫استفاده‬‫دست‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫تفاوت‬ ‫سنسور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫کند‬
‫برنامه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫آوردن‬‫ندارد‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫ی‬.
‫میکروکنترل‬ ‫برای‬ ‫صرفا‬ ‫آرم‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫سری‬ ‫های‬Cortex-M‫کمپانی‬ ‫این‬‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬
‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫پشتیبانی‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫عطف‬ ‫نقاط‬‫پروتکل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫یک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬
‫دهنده‬ ‫توسعه‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫ی‬‫خود‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫محصول‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫طرح‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬
‫می‬ ‫فراهم‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ .‫کند‬mBed OS‫تمامی‬‫اینترنت‬ ‫دستگاه‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫امکانات‬
‫و‬ ‫اتصاالت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫اشیا‬
9
‫قابلیت‬‫قبیل‬ ‫از‬ ‫هایی‬IP‫نسخه‬‫ی‬۴‫نسخه‬ ‫و‬‫ی‬۶‫وای‬ ،‫بلوتوث‬ ،،‫فای‬6LoWPAN‫شبکه‬ ‫و‬‫های‬3G‫و‬2G GSM
‫شامل‬ ‫را‬‫می‬‫نکته‬ ‫شاید‬ .‫شود‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫جالب‬ ‫ی‬‫عامل‬‫تعلق‬ ‫ها‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫نوع‬ ‫چهار‬ ،‫است‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫دارد‬‫می‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬‫گوشی‬ ‫در‬ .‫شود‬‫های‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫اندروید‬ ‫از‬ ‫هوشمند‬‫ا‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫شود‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫جزو‬ ‫ندروید‬‫چند‬ ‫های‬
‫وظیفه‬‫وظیفه‬ ‫چند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫ای‬‫گوشی‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫نیاز‬ ‫نیز‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫ای‬‫هوشمند‬ ‫های‬
‫پردازنده‬ ‫دارای‬ ‫مدرن‬‫هسته‬ ‫هشت‬ ‫یا‬ ‫چهار‬ ‫ی‬‫پردازنده‬ ‫دارای‬ ،‫ای‬‫حافظه‬ ‫گیگابایت‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫ی‬‫رم‬ ‫ی‬
‫هستند‬.
‫اینترنت‬ ‫دستگاه‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬‫پردازنده‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫اشیا‬‫آرم‬ ‫ی‬Cortex-M‫فرکانس‬ ‫با‬۱۰۰.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مگاهرتز‬
‫متفاوت‬ ‫کامال‬ ‫پردازنده‬ ‫این‬‫پردازنده‬ ‫از‬ ‫تر‬‫های‬۱.۵‫تا‬۲.۵‫گوشی‬ ‫گیگاهرتزی‬‫می‬ ‫عمل‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬‫همین‬ ‫به‬ .‫کند‬
‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫ترتیب‬‫دارای‬ ‫حداکثر‬ ‫ها‬۲۵۶‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬‫مقد‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫باز‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫رم‬ ‫ی‬‫گوشی‬ ‫با‬ ‫ار‬‫های‬
‫برنامه‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫هوشمند‬‫اولی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫نهفته‬ ‫های‬
RTOS‫است‬. RTOS‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بالدرنگ‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫ها‬‫عمل‬ ‫حیطه‬ ‫حداقل‬ ‫کنند‬
‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫وظایف‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫زمانبندی‬ ‫برای‬‫کن‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫کوچک‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫این‬ .‫ند‬‫عامل‬‫پردازنده‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫های‬
‫زمان‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫محدود‬ ‫منابع‬ ‫دارای‬‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫بندی‬
‫زمان‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫وظایف‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫بینی‬‫می‬ ‫تضمین‬ ‫خاص‬ ‫بندی‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫شوند‬
‫سیستم‬ ‫در‬‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫هواپیماها‬ ،‫خودروها‬‫نمی‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬‫این‬ ‫توان‬
‫سیستم‬ ‫نوع‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫دانست‬ ‫کارآمد‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫نیستند‬ ‫ضروری‬ ‫همیشه‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬.
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫طبقه‬ ‫ها‬‫نمی‬ ‫بندی‬‫نوعی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیرا‬ ،‫شود‬‫سخت‬‫افزار‬
‫می‬ ‫شناخته‬‫نرم‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫شود‬‫چرخه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دستگاه‬ ‫افزار‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫نامحدودی‬ ‫ی‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫سخت‬‫سازنده‬ ‫درایورهای‬ ‫برخی‬ ‫توسط‬ ‫افزارها‬‫دستگاه‬ ‫ی‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫ها‬‫ساده‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ .‫شود‬‫آسان‬ ‫و‬ ‫ترین‬‫روش‬ ‫ترین‬
‫دستگاه‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫نهفته‬ ‫های‬‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مردم‬Arduino‫کرده‬ ‫استفاده‬‫آشنا‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫یا‬
‫شده‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آخر‬ ‫نوع‬ .‫اند‬‫عامل‬‫که‬ ‫بوده‬ ‫پایین‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫دارای‬ ‫های‬mbed OS‫آن‬ ‫جزو‬.‫است‬ ‫ها‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫نگرانی‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫باتری‬ ‫عمر‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫ها‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ای‬
‫شد‬ ‫طراحی‬‫ه‬‫استندبای‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫اند‬‫بی‬ ‫های‬‫می‬ ‫خارج‬ ‫مورد‬‫تمامی‬ ‫به‬ ،‫مداوم‬ ‫اجرای‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬
‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫لحظه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫رویدادها‬‫سیستم‬ ‫این‬ .‫دهد‬‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫پایین‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬
‫ی‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ذخیره‬ ‫بیشتری‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫باتری‬ ‫عمر‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫مناسب‬‫باشند‬ ‫مستقر‬ ‫محل‬ ‫ک‬.
10
4-2‫گوگل‬
‫نسخه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫گوگل‬‫نام‬ ‫با‬ ‫اندروید‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬Project Brillo‫گوگل‬ .‫است‬
‫نسخه‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫میالدی‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫سوم‬ ‫ماهه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫نمایش‬ ‫پیش‬ ‫ی‬
‫پروژه‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫عرضه‬ ‫دهندگان‬‫ی‬Brillo‫اندروید‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫دستگاه‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫اما‬ ‫بوده‬‫رده‬ ‫های‬
‫ارتباط‬ ‫از‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫پایین‬‫وای‬ ‫های‬‫ارتباط‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫بلوتوث‬ ،‫فای‬‫پشتیبانی‬ ‫ها‬
‫می‬‫کند‬.
‫رایج‬ ،‫اندروید‬‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫ترین‬‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬
‫سیست‬ ‫این‬ ‫کمبودهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫پلتفرم‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کمرنگ‬ ‫حضور‬ ،‫عامل‬ ‫م‬
‫دستگاه‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫است‬‫به‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫نشده‬ ‫طراحی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫سنسورهایی‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫دستگاه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫آسانی‬‫حافظه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫میسر‬ ‫را‬ ‫ها‬‫باشد.گوگل‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کمتری‬ ‫ی‬
‫خرید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بخصوص‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬Nest‫فعالیت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خبری‬ ،‫زمینه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫های‬‫ی‬
‫این‬ ‫از‬ ‫بود؛‬ ‫نکرده‬ ‫اعالم‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬‫فعالیت‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫رو‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬
‫می‬ ‫انتظار‬ .‫کند‬ ‫عرضه‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫پلتفرم‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫گسترش‬‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫رود‬‫رم‬ ‫با‬ ‫هایی‬
‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫کمتر‬.
11
5-2‫اپل‬
‫معرفی‬ ‫هنگام‬ ‫اپل‬iOS 8‫سیستم‬ ‫از‬HomeKit‫واسطه‬ ‫کرد.به‬ ‫رونمایی‬ ‫نیز‬،‫سیستم‬ ‫این‬ ‫ی‬‫به‬‫زودی‬‫کاربران‬
‫از‬‫طریق‬‫آیفون‬‫قادر‬‫خواهند‬‫بود‬‫تا‬‫لوازم‬‫هوشمند‬‫منزل‬‫همچون‬‫درهای‬‫برقی‬‫گاراژ‬،‫ها‬‫چراغ‬‫ها‬‫و‬‫حتی‬‫دوربین‬‫های‬
‫امنیتی‬‫را‬‫کنترل‬‫کنند‬.‫به‬‫عالوه‬‫جذابیت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫بهتری‬ ‫جلوه‬ ‫سیری‬ ‫با‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬
‫می‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫خواب‬ ‫وقت‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫سیری‬ ‫به‬ ‫توان‬
‫چراغ‬‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫استراحت‬ ‫برای‬ ‫آرامی‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خاموش‬ ‫منزل‬ ‫های‬.
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫اما‬‫شرکت‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬‫برای‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫اکوسیستم‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اپل‬ ‫ها‬
‫سرپرست‬ ‫که‬ ‫آنطور‬ ‫ولی‬ ،‫ندارد‬ ‫دقیقی‬ ‫چندان‬ ‫پاسخ‬ ‫هنوز‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫کرد؟‬ ‫خواهند‬ ‫یاری‬ ‫منازل‬ ‫سازی‬ ‫هوشمند‬
‫نرم‬ ‫بخش‬‫توسعه‬ ‫ساالنه‬ ‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫اپل‬ ‫افزاری‬‫اپلیکیشن‬ ‫نیز‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫دهندگان‬‫دستگ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اه‬‫های‬
‫همکاری‬ ‫بیشتر‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫اپل‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬،‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫داده‬ ‫صورت‬ ‫را‬ ‫اقداماتی‬‫در‬‫ابتدای‬،‫راه‬‫قرار‬‫است‬‫شرکت‬‫هایی‬‫از‬‫جمله‬August‫قفل‬ ‫تولید‬ ‫بخاطر‬ ‫که‬‫های‬
‫ع‬ ‫به‬ ‫فیلیپس‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مشهور‬ ‫زیبایش‬ ‫هوشمند‬‫المپ‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫نوان‬،‫هوشمند‬ ‫های‬Honeywell,
iHome, TI.‫کنند‬ ‫یاری‬ ‫هوشمند‬ ‫خانه‬ ‫آرمانی‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اپل‬ ‫دیگر‬ ‫شرکت‬ ‫دوازده‬ ‫و‬‫شرکت‬‫هایی‬
‫همچون‬Elgato, Ecobee, Lutron, iHome‫و‬Insteon‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫همگی‬ ‫نیز‬‫آن‬ ‫محصوالت‬ ‫که‬ ‫اند‬‫به‬ ‫ها‬
‫پلتفرم‬ ‫با‬ ‫زودی‬HomeKit‫اپل‬‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫سازگاری‬HomeKit‫نظیر‬ ‫استانداردهایی‬ ‫با‬
ZigBee‫و‬Z-Wave‫سازگاری‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫اخیرا‬ ‫نیز‬ ‫فیلیپس‬ ‫شرکت‬ ‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫مطابقت‬
‫دستگاه‬‫با‬ ‫را‬ ‫تولیداش‬ ‫های‬HomeKit‫می‬ ‫آغاز‬ ‫امسال‬ ‫پاییز‬ ‫از‬‫کند‬.
12
6-2‫سونی‬
‫تازه‬ ‫رویکردی‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سونی‬‫دارد‬ ‫لوازم‬ ‫سازی‬ ‫هوشمند‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬MESH.‫ایده‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫است‬ ‫هایی‬
‫ماژول‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫سونی‬ ‫که‬‫که‬ ‫کوچکی‬ ‫های‬«‫تگ‬»‫می‬ ‫نامیده‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫هوشمندتر‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫اطراف‬ ‫لوازم‬ ،‫شوند‬
‫جذاب‬ ‫زندگی‬ ‫یک‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬.‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫برایمان‬ ‫را‬ ‫تر‬‫تگ‬‫ها‬‫به‬‫شکل‬‫بی‬‫سیم‬‫به‬‫واسطه‬‫اپلیکیشنی‬‫که‬‫برای‬
‫موبایل‬‫یا‬‫تبلت‬‫از‬‫پیش‬‫نصب‬‫شده‬،‫است‬‫قاب‬‫می‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫کنترل‬ ‫ل‬‫از‬ ‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫نیازی‬ ‫گفت‬ ‫توان‬
‫تگ‬ ‫برخی‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫کاربر‬ ‫سوی‬‫آن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫سنج‬ ‫شتاب‬ ‫همچون‬ ‫سنسورهایی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫آن‬ ‫شدن‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫متصل‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬‫از‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫برایتان‬ ‫ایمیلی‬ ،LED‫یا‬
‫می‬ ‫بهره‬ ‫فیزیکی‬ ‫کلید‬ ‫یک‬‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫استفاده‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫کاربر‬ ‫خالقیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫برند‬.‫برد‬ ‫ها‬‫در‬‫حقیقت‬
‫تگ‬‫هایی‬‫که‬‫در‬‫پلتفرم‬MESH‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬‫خالق‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫گیرند‬‫یت‬
‫شوند‬ ‫هوشمندتر‬ ‫اطراف‬ ‫لوازم‬ ،‫کاربر‬.
13
7-2‫هواوی‬
‫شرکت‬ ‫جزو‬ ‫نیز‬ ‫هواوی‬ ‫چینی‬ ‫شرکت‬‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫آماده‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫مخصوص‬ ‫پلتفرم‬ ‫ی‬
‫می‬‫که‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ .‫کند‬Lite OS‫تنها‬ ،‫دارد‬ ‫نام‬۱۰‫سال‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫اذعان‬ ‫هواوی‬ !‫دارد‬ ‫حجم‬ ‫بایت‬ ‫کیلو‬۲۰۲۵‫تعداد‬ ،
۱۰۰‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫وجود‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫دستگاه‬ ‫میلیارد‬۲‫میلیون‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تولید‬ ‫سنسور‬‫این‬‫کمپانی‬‫گفته‬‫که‬‫پلتفرم‬‫مذکور‬‫نرم‬‫افزاری‬‫سبک‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫همه‬‫توسعه‬‫دهندگان‬
‫قرار‬‫خواهد‬‫داد‬‫تا‬‫آن‬‫ها‬‫نیز‬‫بتوانند‬‫به‬‫سرعت‬‫محصوالت‬‫و‬‫یا‬‫اپلیکی‬‫به‬ .‫دهند‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫شن‬
‫عقیده‬‫پلتفرم‬ ،‫هواوی‬ ‫ی‬Lite OS‫پلتفرم‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫برای‬‫وآی‬ ‫اندروید‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬‫با‬ ‫بلکه‬ ،‫نشده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫اواس‬
‫کنند‬ ‫رهبری‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫فقط‬ ‫دارند‬ ‫قصد‬ ‫آنها‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬.
14
8-2‫کوالکام‬
‫از‬ ‫کوالکام‬‫وعده‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چندین‬.‫بود‬ ‫داده‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حضور‬ ‫ی‬‫این‬‫کمپانی‬‫در‬CES
2015.‫کرد‬ ‫رونمایی‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬‫کوالکام‬‫می‬‫خواهد‬‫تمامی‬‫دستگاه‬‫های‬،‫پوشیدنی‬
،‫خودروها‬‫المپ‬‫های‬‫خانگی‬‫و‬‫دستگاه‬‫های‬‫پزشکی‬‫پوشیدنی‬‫را‬‫با‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬‫تکنولوژی‬‫مشهور‬‫خود‬‫یکدیگر‬ ‫به‬
.‫کند‬ ‫متصل‬‫کوالکام‬‫به‬‫شراکت‬‫های‬‫مهم‬‫با‬‫کمپانی‬‫های‬‫بزرگ‬‫در‬‫حوزه‬‫های‬‫اینترنت‬‫اشیا‬‫اشاره‬‫کرده‬‫است؛‬‫به‬‫عنوان‬
‫مثال‬‫کمپانی‬‫هایی‬‫مانند‬Walgreens‫و‬Novartis‫کمپانی‬ ‫مشهورترین‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬
‫تکنولوژی‬‫مشارکت‬ ‫کوالکام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬‫آن‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کوالکام‬ ‫داشت؛‬ ‫خواهند‬‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫ها‬
‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬‫شرکت‬ ‫با‬ ‫کوالکام‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫همراه‬ ‫مانتیورینگ‬ ‫های‬Lifx‫همکاری‬ ‫نیز‬
‫داشت؛‬ ‫خواهد‬Lifx‫تجربه‬ ‫چنین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تبدیل‬ ‫هوشمند‬ ‫المپ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫المپی‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫قادر‬‫پیگیری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬
‫راه‬‫است‬ ‫دیده‬ ‫مناسب‬ ‫جدیدش‬.
15
9-2‫اینتل‬
‫شرکت‬ ‫جزو‬ ‫نیز‬ ‫اینتل‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫های‬‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخصوص‬ ‫پلتفرم‬ ‫کمپانی‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬
‫واسطه‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬‫آن‬ ‫ی‬‫شرکت‬‫های‬‫دیگر‬‫را‬‫برای‬،‫تست‬‫استفاده‬‫و‬‫ایمن‬‫سازی‬
‫دستگاه‬‫های‬‫هوشمند‬‫یاری‬‫کند‬.‫عالوه‬‫بر‬،‫این‬‫اینتل‬‫نرم‬ ‫از‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫برپایه‬ ‫جدید‬ ‫افزارهای‬
‫می‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫رونمایی‬‫راحت‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫بلوک‬ ‫مانند‬ ‫اینتل‬ ‫پلتفرم‬ .‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫زندگی‬ ‫شدن‬ ‫تر‬‫یک‬ ‫های‬‫هستند‬ ‫ساختمان‬
.‫رسانند‬ ‫می‬ ‫سرانجام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬‫استفاده‬‫از‬‫پردازنده‬‫های‬‫با‬‫ک‬‫ارایی‬‫باالی‬Xenon‫اینتل‬
‫می‬‫قابلیت‬ ‫رفتن‬ ‫باالتر‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫ی‬ ‫پردازنده‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسخه‬ ‫اینتل‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫محاسباتی‬ ‫های‬
‫اتم‬X3‫گجت‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫همانند‬ ،‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫هوشند‬‫این‬‫پردازنده‬‫به‬‫صورت‬‫پیش‬‫فر‬‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ارتباط‬ ‫از‬ ‫ض‬3G‫و‬LTE
‫می‬ ‫پشتیبانی‬‫بمانند‬ ‫باقی‬ ‫آنالین‬ ‫شرایطی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫ابزارهای‬ ‫تا‬ ‫کند‬.
16
10-2‫مدیاتک‬
‫از‬ ‫نماندن‬ ‫جا‬ ‫برای‬ ‫مدیاتک‬‫بازار‬‫اشیا‬ ‫اینترنت‬‫راه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫پروژه‬ ‫اندازی‬‫با‬ ‫ای‬‫عنوان‬MediaTek Lab's
‫گستره‬ ‫که‬ ‫کرده‬‫سخت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫ی‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫گجت‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬‫های‬
‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫پوشیدنی‬‫شود‬.
‫سال‬ ‫در‬‫کمپانی‬ ‫اخیر‬ ‫های‬‫گجت‬ ‫تولید‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫قدم‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬‫برداشته‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫پوشیدنی‬ ‫های‬‫که‬ ‫اند‬
‫نیز‬ ‫مدیاتک‬‫پروژه‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫با‬‫نام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ای‬MediaTek Lab's‫پروژه‬ .‫است‬ ‫زده‬ ‫کلید‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ی‬
‫جمله‬ ‫از‬‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫ی‬‫شنید‬ ‫خواهیم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بسیار‬ ‫نزدیک‬ ‫ی‬.
‫راه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مدیاتک‬‫پروژه‬ ‫این‬ ‫اندازی‬‫توسعه‬ ‫جدید‬ ‫دستاوردهای‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫نشر‬ ‫مرکز‬ ‫به‬‫دهن‬‫دگان‬
‫پروژه‬ ‫انواع‬ ‫از‬‫پروژه‬ ‫تا‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫ها‬‫می‬ ‫بزرگ‬ ‫تجاری‬ ‫های‬‫راه‬ ‫با‬ .‫شود‬‫پروژه‬ ‫این‬ ‫اندازی‬
‫کیت‬ ‫انواع‬ ‫مدیاتک‬‫توسعه‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫ی‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫نمونه‬ ،‫فنی‬ ‫مستندات‬ ،‫افزاری‬‫در‬ ‫را‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫کدهای‬ ‫ی‬
‫توسعه‬ ‫و‬ ‫عالقمندان‬ ‫اختیار‬‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دهندگان‬‫فروم‬ ‫همچنین‬‫مباحثه‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫توسعه‬ ‫ی‬‫و‬ ‫دهندگان‬
‫برنامه‬‫راه‬ ‫نویسان‬‫جمله‬ ‫از‬ ‫مدیاتک‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫اندازی‬‫کمپانی‬ ‫ی‬‫سال‬ ‫در‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫دیرتر‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬۲۰۰۹
17
‫تلفن‬ ‫صنعت‬ ‫وارد‬‫های‬‫به‬ ‫اما‬ ،‫شده‬ ‫هوشمند‬‫واسطه‬‫ارائه‬ ‫ی‬‫معماری‬ ‫با‬ ‫محصوالتی‬ ‫ی‬‫تع‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پرطرفدار‬ ‫های‬‫یین‬
‫قیمت‬‫پردازنده‬ ‫برای‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬‫کمپانی‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫بین‬ ‫زیادی‬ ‫محبوبیت‬ ،‫خود‬ ‫های‬
‫سریع‬ ‫واکنش‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫چینی‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موفقیتی‬ ‫چنین‬ ‫تر‬‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصوالت‬ ‫ی‬
‫گجت‬ ‫و‬ ‫اشیا‬‫کند‬ ‫کسب‬ ‫پوشیدنی‬ ‫های‬.
‫سخت‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫وقتی‬‫تو‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫محصوالت‬ ‫لید‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫گجت‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬‫پوشیدنی‬ ‫های‬
‫می‬‫می‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫مختلفی‬ ‫محصوالت‬ ،‫کنیم‬‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫به‬ ‫سخن‬ ‫ها‬
‫است‬ ‫آمده‬ ‫میان‬.
18
‫مثال‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫باشیم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫فوق‬ ‫نمودار‬ ‫در‬
‫می‬‫برپایه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پوشیدنی‬ ‫گجت‬ ‫دو‬ ‫توان‬‫نرم‬ ‫عملکرد‬ ‫ی‬‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫قدرتمند‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫ی‬‫زیاد‬ ‫های‬
‫می‬ ً‫ا‬‫یقین‬ ‫اما‬ ‫کرد؛‬ ‫تقسیم‬‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫گجتی‬ ‫توان‬‫فر‬ ‫با‬ ‫قوی‬ ‫ی‬‫کم‬ ‫میکروکنترلری‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫کاری‬ ‫کانس‬‫مصرف‬
‫تلفن‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫کرد‬ ‫تولید‬‫های‬‫گجت‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬‫می‬ ‫عرضه‬ ‫امکانی‬ ‫چنین‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫از‬ ‫که‬ ‫کنند‬
19
‫جمله‬‫آن‬ ‫ی‬‫می‬ ‫ها‬‫ابزار‬ ‫ساخت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫موتوروال‬ ‫ایکس‬ ‫موتو‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اینتل‬ ‫ادیسون‬ ‫به‬ ‫توان‬‫های‬
‫هیبریدی‬‫پیچیده‬‫دارند‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫شانس‬ ‫نیز‬ ‫یگانه‬ ‫کارکرد‬ ‫با‬ ‫محصوالتی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تر‬.
‫می‬ ‫مثال‬ ‫برای‬‫ساعت‬ ‫به‬ ‫توان‬‫ترموستات‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پبل‬ ‫هوشمند‬‫تنها‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫نست‬ ‫کمپانی‬ ‫ساخت‬ ‫های‬
‫کم‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫یک‬ ‫از‬‫می‬ ‫بهره‬ ‫مصرف‬‫خود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫برند‬‫نموده‬‫پی‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫نیز‬ ‫مدیاتک‬ .‫اند‬
‫پیاده‬‫ارائه‬ ‫با‬ ‫سیاستی‬ ‫چنین‬ ‫سازی‬‫که‬ ‫است‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫پلتفرم‬ ‫اولین‬ ‫ی‬LinkIt‫است‬ ‫گرفته‬ ‫نام‬.
LinkIt‫است‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫میکروکنترلرهای‬ ‫مخصوص‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫مدیاتک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نامی‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫به‬ ‫که‬‫تراشه‬ ‫همراه‬‫این‬ ‫جدید‬ ‫ی‬‫یعنی‬ ‫کمپانی‬Aster‫همان‬ ‫یا‬MT2502‫استودیوی‬ ‫همچنین‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫عرضه‬
Seed‫سخت‬ ‫شریک‬ ‫که‬‫کیت‬ ،‫است‬ ‫مدیاتک‬ ‫افزاری‬‫توسعه‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫ی‬‫در‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫افزاری‬
‫کیت‬ ‫که‬ ‫حالی‬‫نرم‬ ‫های‬‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫افزاری‬‫سفت‬ ‫ی‬‫پلتفرم‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کدهای‬ ‫انتقال‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫افزار‬Arduino
‫آماده‬‫شده‬‫اند‬.
20
‫اصلی‬‫هسته‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬‫تراشه‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫ی‬‫ی‬Aster MT2502‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬
‫یا‬ ‫میکروکنترلر‬MCU‫یا‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫مدیریت‬ ‫قسمت‬ ،PMU‫نسخه‬ ‫بلوتوث‬ ،‫حافظه‬ ،‫ی‬4‫سیم‬ ‫دو‬ ‫ماژول‬ ‫و‬‫کارته‬
‫شبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬‫های‬GSM‫و‬GPRS‫کانال‬ ‫در‬‫های‬850/900/1800/1900‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫مگاهرتزی‬
‫برابر‬ ‫تراشه‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫ابعاد‬ .‫است‬۵.۴‫در‬۶.۲‫میلی‬‫ارتباط‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫متر‬
GPS/GLONASS/BEIDOU‫یا‬WiFi b/g/n‫هریک‬ ‫برای‬ ‫مدیاتک‬ ،‫باشد‬IC‫در‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫خارجی‬ ‫های‬
‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫نظر‬.
21
‫توسعه‬‫ع‬ ‫که‬ ‫دهندگانی‬‫می‬ ،‫هستند‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫القمند‬‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ ‫توانند‬‫ی‬۷۹‫بورد‬ ‫دالری‬
‫سخت‬‫توسعه‬ ‫افزاری‬‫ی‬LinkIt‫ساخت‬ ‫که‬ ‫را‬Seed Studio‫تراشه‬ ‫شامل‬ ‫بورد‬ ‫این‬ .‫نمایند‬ ‫خود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫است‬‫ی‬
Aster MT2502A،MT5931‫نسخه‬ ‫برای‬‫وای‬ ‫های‬-‫و‬ ‫فای‬MT3332‫برای‬GPS‫کدک‬ ،،‫صوتی‬ ‫های‬
‫حافظ‬‫ه‬‫ی‬SD‫اینترفیس‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬‫است‬ ‫ورودی/خروجی‬ ‫های‬.
22
‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫مدیاتک‬‫کیت‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫ی‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫برنامه‬ ،‫متنوعی‬ ‫افزاری‬‫شاهد‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫ریزی‬
‫عرضه‬‫تراشه‬ ‫ی‬‫سخت‬ ‫شرکای‬ ‫توسط‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬‫دادن‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬ ‫مدیاتک‬ .‫باشیم‬ ‫مدیاتک‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫افزاری‬
‫گجت‬‫و‬ ‫پوشیدنی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫نیز‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫محصوالت‬‫شبیه‬ ‫بتای‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫کیت‬ ‫و‬ ‫ساز‬‫ی‬
‫نرم‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫اندروید‬ ‫افزاری‬.
23
11-2‫پارتیکل‬(Particle)
‫شامل‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پلتفورم‬ ‫یک‬ ‫پارتیکل‬‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫افزار‬ ‫سخت‬‫می‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫د‬
.‫باشد‬‫عمومی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫بنیاد‬ ‫توسط‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پارتیکل‬KickStarter‫آمده‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬
‫در‬ ‫آن‬ ‫پروتوتایپ‬ ‫بردهای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ )‫موبایل‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ( ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫دارای‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ .‫است‬
‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫شامل‬ ‫همچنین‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باال‬ ‫تصویر‬SparkJS‫برای‬ ‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫به‬
‫و‬ ‫اندروید‬ ‫برای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫کیت‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫توسعه‬IOS‫پارتیکل‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ .‫باشد‬ ‫می‬
C++.‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫ور‬ ‫فریم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آردوینو‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫و‬‫دارای‬ ‫فوق‬ ‫ها‬ ‫برد‬
‫میکروکنترلر‬ARM Cortex-m3‫های‬ ‫ماژول‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بوده‬WiFi‫و‬GSM‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.
‫اجرا‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫عملی‬ ‫پروژه‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫پارتیکل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫در‬
.‫کنیم‬ ‫می‬
24
‫فصل‬‫د‬:‫وم‬
‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫بررسی‬
‫پلتفرم‬Particle
25
1-3‫پارتیکل‬ ‫پروژه‬ ‫معرفی‬
‫دارای‬ ‫پارتیکل‬ ‫پروژه‬‫سازی‬ ‫نمونه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫برد‬ ‫سه‬(Prototyping)‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫اشتراک‬ ‫سرویس‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سورس‬ ‫تمام‬ ‫م‬ ‫بوده‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫قبل‬ ‫فصل‬ ‫در‬
‫کد‬Github‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫در‬IoT‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬‫بازار‬ ‫به‬ ‫آماده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بردها‬ ‫این‬
‫شماتیک‬ ‫نقشه‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تحت‬ ‫ها‬ ‫برد‬ ‫این‬ ‫چاپی‬ ‫مدار‬ ‫و‬Eagle‫زبان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫فریمور‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫در‬C‫کامپایلر‬ ‫تحت‬ ‫و‬
GCC.‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬‫میکروکنترلر‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫بردها‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ARM Cortex-M3‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫ماژول‬ ‫یک‬ ‫و‬
‫فریمور‬ ‫برنامه‬ ‫نمودن‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫سریال‬ ‫واسط‬ ‫با‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫یک‬ ‫و‬ )‫سلولی‬ ‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫شبکه(شبکه‬ ‫با‬
.‫باشند‬ ‫می‬
‫پورت‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫برد‬ ‫این‬USB‫مد‬ ‫در‬CDC‫راه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ )‫مجازی‬ ‫سریال‬ ‫(پورت‬‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫اندازی‬
‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ابری‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اولیه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بردها‬ ‫این‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫یابی‬ ‫عیب‬
.‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫بورد‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬
26
1-1-3‫برد‬Spark Core
Spark Core‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پارتیکل‬ ‫پروژه‬ ‫برد‬ ‫اولین‬‫سال‬ ‫در‬2013‫قیمت‬ ‫با‬
40‫به‬ ‫دالر‬‫شد‬ ‫فروش‬ ‫پیش‬‫جایگزین‬ ‫فوتون‬ ‫برد‬ ‫و‬ ‫نمیشود‬ ‫تولید‬ ‫دیگر‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫و‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫آن‬‫آنتن‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫آنتن‬ ‫با‬ ‫مدل‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫برد‬ ‫این‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫برد‬ ‫مشخصات‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫خارجی‬
‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫دارای‬Texas Instruments CC3000
‫میکروکنترلر‬ ‫دارای‬STM32F103‫کاری‬ ‫فرکانس‬ ‫با‬72‫مگاهرتز‬
‫پردازشی‬ ‫هسته‬ ‫و‬Cortex-M3
‫دارای‬128،‫داخلی‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬20‫رم‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬
‫و‬2‫خارجی‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫مگابایت‬
‫استاندارد‬ ‫با‬ ‫سازگار‬IEEE802.11b/g
‫های‬ ‫تأییدیه‬ ‫دارای‬FCC/CE/IC
2-1-3‫برد‬Particle Photon
‫برد‬ ‫شده‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫نسخه‬ ‫برد‬ ‫این‬Spark Core‫کامال‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬
‫نیز‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫امگانات‬ ‫دارای‬ ‫همچنین‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قبلی‬ ‫برد‬ ‫با‬ ‫سازگار‬
‫قیمت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬19‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫برد‬ ‫این‬ ‫مشخصات‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫دالر‬
:‫باشد‬
‫برد‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫سازگاری‬Spark Core
‫ماژول‬ ‫دارای‬‫فای‬ ‫وای‬Broadcom BCM43362
‫میکروکنترلر‬ ‫دارای‬STM32F205‫کاری‬ ‫فرکانس‬ ‫با‬120‫مگاهرتز‬
‫پردازشی‬ ‫هسته‬ ‫و‬ARM Cortex-M3
‫دارای‬1‫و‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫مگابایت‬128‫رم‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬
‫استاندارد‬ ‫با‬ ‫سازگار‬IEEE802.11b/g/n
27
‫های‬ ‫تأییدیه‬ ‫دارای‬FCC/CE/IC
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫پیکربندی‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬‫مد‬ ‫در‬ ‫ی‬AP
3-1-3‫برد‬Electron
Electron‫دارای‬‫قابلیت‬‫سلولی‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫اتصال‬2G‫و‬3G‫با‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫سرویس‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫برد‬ ‫این‬M2M)‫ماشین‬ ‫به‬ ‫ماشین‬ ‫(ارتباط‬‫توسط‬ ‫که‬
.‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫داخلی‬ ‫مبایل‬ ‫های‬ ‫اپراتور‬‫پیش‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫برد‬ ‫این‬
‫قیمت‬ ‫با‬ ‫سفارش‬39.‫است‬ ‫نرسیده‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دالر‬
‫فوتون‬ ‫برد‬ ‫با‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫سازگاری‬
‫های‬ ‫تأییدیه‬FCC/CE/IC/PTCRB
‫میکروکنترلر‬ ‫دارای‬STM32F203
1‫و‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫مگابایت‬128‫رم‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬
‫ماژول‬ ‫دارای‬u-blox sara G350/U260/U270
cellular modem
‫دارای‬36‫شامل‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫پین‬
GPIO,Rx/Tx,Vin,VBAT,RST
‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬
‫برد‬ ‫کارکرد‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬Spark Core.‫پردازیم‬ ‫می‬
28
2-3‫برد‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫بررسی‬Spark Core
‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫فوق‬ ‫تصویر‬ ‫در‬‫نقشه‬‫برد‬ ‫شماتیک‬Spark Core‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ ‫که‬Eagle‫طراحی‬
‫نقشه‬ ‫از‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬‫پورت‬ ‫تغذیه‬ ‫مدار‬ ‫شامل‬USB‫مدار‬ ‫تغذیه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫و‬5‫می‬ ‫ولت‬
‫پورت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫باشد‬USB‫پایه‬ ‫یا‬ ‫و‬Vin‫نمود‬ ‫تأمین‬ ‫برد‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫ولتاژ‬ ‫با‬ ‫مدار‬ ‫قطعات‬ ‫بیشتر‬ ،3.3
‫کا‬ ‫ولت‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تأمین‬ ‫رگوالتور‬ ‫سی‬ ‫آی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫ر‬.
‫پورت‬USB‫واحد‬ ‫به‬USB Controller‫اولیه‬ ‫پیکربندی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫داخلی‬
‫مد‬ ‫در‬ ‫پورت‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫دیباگ‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬CDC‫می‬ ‫عمل‬ ‫مجازی‬ ‫سریال‬ ‫پورت‬ ‫همان‬ ‫یا‬
.‫کند‬‫برد‬ ‫این‬ ‫اتصال‬ ‫با‬‫می‬ ‫مجازی‬ ‫سریال‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫درایور‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬
.‫شناسد‬
29
‫برد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ماژول‬CC3000‫ساخت‬Texas Instruments.‫باشد‬ ‫می‬
‫واسط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ماژول‬ ‫این‬SPI‫سرعت‬ ‫حداکثر‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫به‬16‫کار‬ ‫مگاهرتز‬
.‫کند‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫مشخصات‬
‫از‬ ‫تغذیه‬ ‫ولتاژ‬3.3‫تا‬12‫ولت‬
‫اینترفیس‬SPI‫سرعت‬ ‫حداکثر‬ ‫با‬16‫مگاهرتز‬
‫پروتکل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیتا‬ ‫انتقال‬ ‫سرعت‬ ‫حداگثر‬TCP4‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫مگابیت‬
‫اس‬ ‫با‬ ‫سازگار‬‫تاندارد‬IEEE 802.11 b/g
‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫مد‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬WEP,WPA/WPA2‫رمزگذاری‬ ‫قابلیت‬ ‫(با‬AES)
‫های‬ ‫تأییدیه‬ ‫دارای‬FCC,IC,CE‫و‬TELEC
‫خارجی‬ ‫آنتن‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫آنتن‬
‫بین‬ ‫کاری‬ ‫دمای‬ ‫رنج‬20-‫تا‬70‫درجه‬
30
‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫مدار‬ ‫شماتیک‬ ‫دوم‬ ‫قسمت‬‫آن‬ ‫جانبی‬ ‫مدارات‬ ‫و‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫شامل‬
‫ریست‬ ،‫کالک‬ ‫تأمین‬ ‫(مدار‬،)‫ساعت‬ ‫اسیالتور‬ ‫و‬ ‫دیکوپلینگ‬ ‫های‬ ‫خازن‬‫های‬ ‫نشانگر‬ ،‫خارجی‬ ‫سریال‬ ‫حافظه‬ ،LED
‫توسعه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫هدر‬ ‫و‬.‫باشد‬ ‫می‬
‫برد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫میکروکنترلر‬STM32F103CBT6‫پردازشی‬ ‫هسته‬ ‫دارای‬ARM Cortex-M3‫و‬
‫کالک‬ ‫حداکثر‬72‫پروتکل‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫اصلی‬ ‫فریمور‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مگاهرتز‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫این‬ ‫داخلی‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫امن‬ ‫های‬‫بر‬ ‫کاربر‬ ‫برنامه‬
‫واسط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫خارجی‬ ‫سریال‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫روی‬SPI‫ب‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫است‬ ‫متصل‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫ه‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫مشخصاتی‬ ‫دارای‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫این‬
‫پردازشی‬ ‫هسته‬32‫بیتی‬ARM Cortex-M3
‫کالک‬ ‫حداکثر‬72‫مگاهرتز‬‫(اجرای‬1.25)‫مگاهرتز‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫دستور‬ ‫میلیون‬
31
128‫و‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬20‫رم‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬
‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫پین‬ ‫کاری‬ ‫ولتاژ‬ ‫محدوده‬2‫تا‬3.6‫ولت‬
‫بین‬ ‫ورودی‬ ‫کریستال‬ ‫فرکانس‬4‫تا‬16‫مگاهرتز‬
‫داخلی‬ ‫اسیالتور‬RC8‫مگاهرتز‬
‫ساعت‬ ‫اسیالتور‬ ‫ورودی‬
‫دیجیتال‬ ‫به‬ ‫آنالوگ‬ ‫مبدل‬ ‫واحد‬ ‫دو‬12‫بیتی‬
‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫کانال‬ ‫هفت‬DMA)‫حافظه‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫(دسترسی‬
‫/شمارنده‬ ‫تایمر‬ ‫عدد‬ ‫هفت‬‫عمومی‬
‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫واحد‬UART,SPI,I2C,Can‫و‬USB
32
3-3‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬Particle
‫پارتیکل‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬C++‫آردویینو‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سازگار‬ ‫آردویینو‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫توابع‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬
‫همان‬ ‫هز‬ ‫هم‬ ‫پارتیکل‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫توابع‬ ‫دارای‬
‫ند‬ ‫خاصی‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ساده‬ ‫توابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫توابع‬.‫ارد‬
‫های‬ ‫برد‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫سه‬Particle: ‫دارد‬ ‫وجود‬
1.‫آنالین‬ ‫توسعه‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬BUILD Particle
2.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Particle Dev‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫که‬
3.‫طریق‬ ‫از‬ ‫برد‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫متن‬ ‫ویرایشگر‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Particle CLI
‫این‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آردویینو‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫پارتیکل‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫آردویینو‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پارتیکل‬ ‫مختص‬ ‫که‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫توابعی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫نوشتار‬
.‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫موجود‬
1-3-3‫کلو‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫توابع‬‫د‬
‫ه‬ ‫برد‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫با‬ ‫پارتیکل‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫ای‬‫اطال‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫د‬‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫عات‬
‫کلو‬ ‫توابع‬.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫د‬‫فانکشن‬ ‫و‬ ‫متغیرها‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬‫و‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫هایی‬
‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫در‬‫یا‬ ‫و‬ ‫خواند‬ ‫را‬ ‫متغیرها‬ ‫این‬ ‫مقدار‬ ‫د‬.‫نمود‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫توابع‬
2-3-3‫کلو‬ ‫متغیر‬‫د‬(Cloud Variable)
‫میکروکنتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫برنامه‬ ‫در‬‫کلو‬ ‫متغیر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫لر‬‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫زیر‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫د‬
‫در‬ ‫و‬API‫کلو‬ ‫های‬.‫داشت‬ ‫دسترسی‬ ‫آنها‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫د‬
Particle.variable(“cloud_variable_name”,variable_name);
Variable_name‫خواه‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متغیری‬ ‫نام‬‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫یم‬‫دس‬ ‫د‬‫داشته‬ ‫ترسی‬
‫کلو‬ ‫متغیر‬ ‫برای‬ .‫باشیم‬‫قسمت‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫د‬cloud_variable_name‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تعریف‬
‫می‬ ‫نام‬‫کلو‬ ‫متغیر‬ ‫نام‬ ‫طول‬ .‫داشت‬ ‫دسترسی‬ ‫کلود‬ ‫سرویس‬ ‫در‬ ‫متغیر‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫توان‬‫د‬‫تا‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حداکثر‬12‫کاراکتر‬
.‫باشد‬‫توان‬ ‫می‬ ‫حداکثر‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫برنامه‬ ‫در‬10‫عدد‬‫کلو‬ ‫متغیر‬ .‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫کلود‬ ‫متغیر‬‫صحیح‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫د‬
INT‫اعشاری‬ ،DOUBLE‫رشته‬ ‫و‬STRING‫طول‬ ‫به‬622.‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫کاراکتر‬
33
‫مث‬ ‫در‬‫کلو‬ ‫متغیر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫زیر‬ ‫ال‬‫در‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫د‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ابری‬ ‫سرویس‬
int analogvalue = 0;
double tempC = 0;
char *message = "my name is particle";
void setup()
{
// variable name max length is 12 characters long
Particle.variable("analogvalue", &analogvalue, INT);
Particle.variable("temp", &tempC, DOUBLE);
if (Particle.variable("mess", message, STRING)==false)
// variable not registered! pinMode(A0, INPUT);
}
.‫نمود‬ ‫چاپ‬ ‫خروجی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫مقادیر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫کد‬ ‫اجرای‬ ‫با‬
# EXAMPLE REQUEST IN TERMINAL
# Device ID is 0123456789abcdef
# Your access token is 123412341234
curl "https://api.particle.io/v1/devices/0123456789abcdef/analogvalue?access_token=123412341234"
curl "https://api.particle.io/v1/devices/0123456789abcdef/temp?access_token=123412341234"
curl "https://api.particle.io/v1/devices/0123456789abcdef/mess?access_token=123412341234"
# In return you'll get something like this:
960
27.44322344322344
my name is particle
34
3-3-3‫کلو‬ ‫فانکشن‬‫د‬(Cloud Function)
‫ت‬ ‫را‬ ‫توابعی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫برنامه‬ ‫در‬‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫عریف‬‫آنها‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫فراخوانی‬ ‫امکان‬ ‫د‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬‫و‬ ‫زیر‬ ‫فرم‬ ‫به‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫تعریف‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫استاندارد‬ ‫فانکشن‬ ‫یک‬ ‫ابتدا‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬
‫متد‬ ‫با‬Particle‫کلو‬ ‫فانکشن‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫د‬
Particle.function(“cloud_func_name”,func_name);
Func_name‫تاب‬ ‫نام‬‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عی‬‫قس‬ ‫کنیم.در‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫د‬‫مت‬
cloud_func_name‫کلو‬ ‫تابع‬ ‫نام‬‫کنی‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫د‬‫کلو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تابع‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫م‬‫استفاده‬ ‫نام‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫د‬
.‫شود‬ ‫می‬‫حد‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫برنامه‬ ‫در‬‫تا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اکثر‬4‫کلو‬ ‫فانکشن‬ ‫عدد‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فانکشن‬ ‫کرد.این‬ ‫تعریف‬ ‫د‬
‫نوع‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫آرگومان‬ ‫دارای‬String‫حداکثر‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫و‬63.‫باشد‬ ‫کاراکتر‬
‫برنام‬ ‫در‬‫کلو‬ ‫فانکشن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫زیر‬ ‫ه‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫د‬
int brewCoffee(String command);
void setup()
{
// register the cloud function
Particle.function("brew", brewCoffee);
}
void loop()
{
// this loops forever
}
// this function automagically gets called upon a matching POST request
int brewCoffee(String command)
{
// look for the matching argument "coffee" <-- max of 64 characters long
if(command == "coffee")
{
// some example functions you might have
//activateWaterHeater();
//activateWaterPump();
return 1;
}
else return -1;
}
35
4-3-3‫توابع‬WiFi
Particle.‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫داخلی‬ ‫توابع‬ ‫دارای‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫برای‬
WiFi.on().‫باشد‬ ‫می‬ ‫بودن‬ ‫خاموش‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫منظور‬ ‫به‬
WiFi.off().‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫کاهش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬
WiFi.conect().‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫اعتباری‬ ‫هیج‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫تالش‬
WiFi.disconect()‫سیم‬ ‫بی‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫اتصال‬ ‫قطع‬
WiFi.ready()‫دارای‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫اگر‬IP‫مقدار‬ ‫تابع‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫متصل‬true.‫گرداند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬
WiFi.macAddress().‫گرداند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫مک‬ ‫مقدار‬ ‫تابع‬ ‫این‬
WiFi.SSID().‫گرداند‬ ‫برمی‬ ‫کاراکتری‬ ‫رشته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫متصل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ماژول‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫نام‬ ‫تابع‬ ‫این‬
WiFi.BSSID()‫ای‬.‫گرداند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫شبکه‬ ‫آدرس‬ ‫مک‬ ‫تابع‬ ‫ن‬
WiFi.RSSI()‫میزان‬ ‫تابع‬ ‫این‬‫از‬ ‫دیسبل‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سیگنال‬ ‫قدرت‬127-‫تا‬1-.‫گرداند‬ ‫می‬ ‫بر‬
WiFi.ping(IPAddress)‫از‬ ‫تابع‬ ‫این‬IP Address.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫پینگ‬
WiFi.scan()‫در‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫گرداند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اسکن‬ ‫را‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫تابع‬ ‫این‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫مثال‬
WiFiAccessPoint aps[20];
int found = WiFi.scan(aps, 20);
for (int i=0; i<found; i++) {
WiFiAccessPoint& ap = aps[i];
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(ap.ssid);
Serial.print("Security: ");
Serial.println(ap.security);
Serial.print("Channel: ");
Serial.println(ap.channel);
Serial.print("RSSI: ");
Serial.println(ap.rssi);
}
36
‫فصل‬‫سو‬:‫م‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بررسی‬
‫پلتفرم‬Particle
37
‫پلتفرم‬Particle.‫باشد‬ ‫می‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ابزارهای‬ ‫دارای‬‫فریم‬
‫اسکرپت‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫ورک‬(Node.JS)‫نام‬ ‫با‬Particle JS.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬
‫نام‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫مدیریت‬ ‫سرویس‬ ‫دارای‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫همچنین‬Particle Dashboard.‫باشد‬ ‫می‬‫منظور‬ ‫به‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫تحت‬ ‫ابزاری‬ ‫پارتیکل‬ ‫های‬ ‫برد‬ ‫اولیه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫پیکربندی‬Particle CLI‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫مک‬ ‫های‬‫کل‬ ‫سرویس‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫پارتیکل‬‫و‬‫دارای‬ ‫د‬Cloud API‫باشد‬ ‫می‬.
‫به‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬‫استفاده‬ ‫نحوه‬‫کلو‬‫د‬‫د‬‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫ر‬.
1-4Particle CLI
Particle CLI‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫تحت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬(Command Line Interface)‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬
،‫پارتیکل‬ ‫های‬ ‫برد‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ،‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫پارتیکل‬
‫نرم‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بردها‬ ‫اطالعات‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫مانیتورینگ‬ ،‫برد‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کامپایل‬
‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫تحت‬ ‫و‬NodeJS‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬‫پایتون‬ ‫باید‬
‫و‬NodeJS‫ابزار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫نصب‬ .‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬npm‫های‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫ابزار‬ ‫که‬NodeJS‫باشد‬ ‫می‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬
،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬Particle CLI.‫شود‬ ‫می‬ ‫نصب‬
npm install –g particle-cli
‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫برای‬‫آدرس‬ ‫از‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫پارتیکل‬ ‫د‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫افزوده‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پارتیکل‬ ‫های‬ ‫برد‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫زیر‬
https://build.particle.io/signup
‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬Particle CLI‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬particle login‫آدرس‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬‫حساب‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬
‫کلو‬ ‫کاربری‬‫پورت‬ ‫به‬ ‫برد‬ ‫بودن‬ ‫وصل‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫الگین‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫د‬USB‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬particle setup
‫صورت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬wizard‫ب‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫و‬‫کلو‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پارتیکل‬ ‫رد‬‫آ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫اضافه‬ ‫د‬‫هر‬ ‫به‬ ‫خر‬
‫کلید‬ ‫باید‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫برد‬ ‫نشدن‬ ‫شناخته‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫اختصاص‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫برد‬MOD‫مدت‬ ‫به‬ ‫را‬10
‫تا‬ ‫داشت‬ ‫نگه‬ ‫ثانیه‬LED.‫شود‬ ‫روشن‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫برد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬‫پ‬ ‫دستورات‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫رکاربرد‬
Particle CLI.‫پردازیم‬ ‫می‬
38
‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬particle‫تمام‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫خروجی‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫متن‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫دستورات‬particle cli.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫دستورات‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ‫دستور‬ ‫هر‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫آن‬ ‫در‬
Welcome to the Particle Command line utility!
Version 1.10.0
https://github.com/spark/particle-cli
Usage: particle <command_name> <arguments>
Common Commands:
setup, list, call, get, device, identify, flash, subscribe
compile, monitor, login, logout, help
Less Common Commands:
token, binary, cloud, config, function, keys, serial, udp
update, variable, webhook, wireless
For more information Run: particle help <command_name>
Particle list
‫برد‬ ‫شناسه‬ ‫کد‬ ،‫نام‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کلود‬ ‫اکانت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫بردهای‬ ‫دستور‬ ‫این‬‫متغیر‬ ،‫را‬ ‫کالد‬ ‫های‬ ‫فانکشن‬ ‫و‬ ‫ها‬
.‫است‬ ‫زیر‬ ‫فرم‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬
$ particle list
Checking with the cloud...
Retrieving devices... (this might take a few seconds)
my_device_name (0123456789ABCDEFGHI) 0 variables, and 4 functions
Functions:
int digitalWrite(string)
int digitalRead(string)
int analogWrite(string)
int analogRead(string)
39
particle identify
‫پورت‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫برد‬ ‫شناسه‬ ‫کد‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬USB.‫شود‬ ‫می‬ ‫چاپ‬ ‫خروجی‬ ‫در‬
$ particle identify
$ particle identify 1
$ particle identify COM3
$ particle identify /dev/cu.usbmodem12345
$ particle identify
0123456789ABCDEFGHI
Particle device add
‫پورت‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫برد‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬USB‫نمود.برای‬ ‫اضافه‬ ‫کلود‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫را‬
.‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫قبل‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫برد‬ ‫شناسه‬ ‫کد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬
$ particle device add 0123456789ABCDEFGHI
Claiming device 0123456789ABCDEFGHI
Successfully claimed device 0123456789ABCDEFGHI
Particle device remove
.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جدید‬ ‫برد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نام‬ ‫دادن‬ ‫اختصاص‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫یک‬ ‫نام‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫دستور‬ ‫این‬
$ particle device rename 0123456789ABCDEFGHI "pirate frosting"
Particle device rename
‫حذ‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫برد‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬.‫نمود‬ ‫ف‬
$ particle device remove 0123456789ABCDEFGHI
Are you sure? Please Type yes to continue: yes
releasing device 0123456789ABCDEFGHI server said { ok: true }
Okay!
40
Particle flash
‫برد‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫کلود‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫پوشه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫فایل‬ ،‫باینری‬ ‫فایل‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬
‫پسوند‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫فایل‬ .‫کرد‬ ‫منتقل‬ino‫یا‬ ‫و‬c++.‫باشد‬
$ particle flash 0123456789ABCDEFGHI my_project
‫صو‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫چند‬ ‫کردن‬ ‫پروگرام‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫رت‬
$ particle flash 0123456789ABCDEFGHI app.ino library1.cpp library1.h
Particle call
‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫نمود‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫برد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫کلود‬ ‫توابع‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫توسط‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫خروجی‬ ‫در‬ ‫تابع‬ ‫بازگشتی‬ ‫مقدار‬
$ particle call 0123456789ABCDEFGHI digitalWrite "D7,HIGH" 1
Particle get
.‫داد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫برد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫کلود‬ ‫متغیر‬ ‫مقدار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬
# how to get a variable value from a device
$ particle get 0123456789ABCDEFGHI temperature
72.1
41
2-4Cloud API
‫از‬ ‫کالد‬ ‫سرویس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫برد‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫منظور‬ ‫به‬Cloud API.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫پروتکل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫برقراری‬HTTP‫به‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫کلیدی‬ ‫توسط‬ ‫مقصد‬ ‫و‬ ‫مبدا‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫نام‬Access Token‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کلید‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫رمزنگاری‬Particle Build‫در‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫یا‬
Particle CLI.‫آورد‬ ‫بدست‬
Particle token list
‫به‬ ‫دسترسی‬API‫از‬‫آدرس‬ ‫طریق‬https://particle.io‫طریق‬ ‫از‬http.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬‫پروژه‬ ‫این‬ ‫در‬
‫ن‬‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫افزار‬ ‫رم‬‫کالد‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫افزاری‬ ‫نورم‬ ‫توابع‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫نسخه‬ ‫پایتون‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫موجود‬3,5‫کتابخوانه‬ ‫و‬spyrk‫شده‬ ‫استفاده‬
‫ماژول‬ .‫است‬spyrk‫کتا‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫را‬.‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫پایتون‬ ‫های‬ ‫بخوانه‬
Pip install spyrk
‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫هاب‬ ‫گیت‬ ‫سرویس‬ ‫روی‬ ‫بر‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫موجود‬
https://github.com/Alidron/spyrk
‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬from spyrk import SparkCloud‫ماژول‬spyrk‫می‬ ‫فراخوانی‬ ‫پایتون‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫را‬
.‫کنیم‬‫مقدار‬ ‫ادامه‬ ‫در‬access token.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫زیر‬ ‫متغیرهای‬ ‫در‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ‫و‬
USERNAME = 'he.ho@example.com'
PASSWORD = 'pasSs'
ACCESS_TOKEN = '12adza445452d4za524524524d5z2a4'
‫یک‬ ‫هر‬ ‫اجرای‬ ‫با‬‫دستور‬ ‫دو‬ ‫از‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫زیر‬access token‫سرور‬ ‫در‬ ،‫کلود‬ ‫سرویس‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ‫و‬
.‫نمود‬ ‫الگین‬
spark = SparkCloud(USERNAME, PASSWORD)
# Or
spark = SparkCloud(ACCESS_TOKEN)
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء

More Related Content

What's hot

اینترنت اشیا در 10 دقیقه
اینترنت اشیا در 10 دقیقهاینترنت اشیا در 10 دقیقه
اینترنت اشیا در 10 دقیقهMahmood Neshati (PhD)
 
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزها
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزهافرصتهای شغلی با اینترنت چیزها
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزهاAmir Ghorbanali
 
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردیMajid Moradnouri
 

What's hot (7)

اینترنت اشیا در 10 دقیقه
اینترنت اشیا در 10 دقیقهاینترنت اشیا در 10 دقیقه
اینترنت اشیا در 10 دقیقه
 
داده های متصل
داده های متصلداده های متصل
داده های متصل
 
IOT security
IOT securityIOT security
IOT security
 
security of IOT
security of IOTsecurity of IOT
security of IOT
 
Cloud ofthings
Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthings
 
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزها
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزهافرصتهای شغلی با اینترنت چیزها
فرصتهای شغلی با اینترنت چیزها
 
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی
 

Viewers also liked

مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاء
مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاءمروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاء
مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاءstartupIoT
 
استارتاپ و حومه
استارتاپ و حومهاستارتاپ و حومه
استارتاپ و حومهmohammad zahedi
 
Internet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industriesInternet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industriesMahdi Nasseri
 
نقش فضاهای عمومی برای زنان در جهت ارتقاء اجتماع پذیری درسکونتگاه های غیر رسمی...
نقش فضاهای عمومی برای زنان در جهت ارتقاء اجتماع پذیری درسکونتگاه های غیر رسمی...نقش فضاهای عمومی برای زنان در جهت ارتقاء اجتماع پذیری درسکونتگاه های غیر رسمی...
نقش فضاهای عمومی برای زنان در جهت ارتقاء اجتماع پذیری درسکونتگاه های غیر رسمی...Regional Urban Upgrading Working Group (RUUWG)
 
Memory forensics - مبانی پزشکی قانونی حافظه
Memory forensics - مبانی پزشکی قانونی حافظهMemory forensics - مبانی پزشکی قانونی حافظه
Memory forensics - مبانی پزشکی قانونی حافظهHosein Khoshraftar
 
How to program with c in persian
How to program with c in persianHow to program with c in persian
How to program with c in persianmoein jazemi
 
جلسه اول گروه کاشان
جلسه اول گروه کاشانجلسه اول گروه کاشان
جلسه اول گروه کاشانm_nezadi
 
Visualizing Business Models and Value Propositions In Private Banking And Wea...
Visualizing Business Models and Value Propositions In Private Banking And Wea...Visualizing Business Models and Value Propositions In Private Banking And Wea...
Visualizing Business Models and Value Propositions In Private Banking And Wea...Alexander Osterwalder
 
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش اول
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش اولآموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش اول
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش اولpouyafani
 
هویت حرفه‌ای در اینترنت - سمیه جلیلی
هویت حرفه‌ای در اینترنت - سمیه جلیلیهویت حرفه‌ای در اینترنت - سمیه جلیلی
هویت حرفه‌ای در اینترنت - سمیه جلیلیsomaieh jalily
 
Cloud Security and Risk Management
Cloud Security and Risk ManagementCloud Security and Risk Management
Cloud Security and Risk ManagementMorteza Javan
 
انفجار تجربه‌کاربری
انفجار تجربه‌کاربریانفجار تجربه‌کاربری
انفجار تجربه‌کاربریWeb Standards School
 
How google works_final
How google works_finalHow google works_final
How google works_finalkirantej1920
 
DISC ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک قسمت اول
DISC   ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک قسمت اولDISC   ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک قسمت اول
DISC ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک قسمت اولAlireza Tafreshi
 

Viewers also liked (20)

مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاء
مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاءمروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاء
مروی بر استارترکیتها و پلتفرمهای اینترنت اشیاء
 
Internet of Things
Internet of ThingsInternet of Things
Internet of Things
 
استارتاپ و حومه
استارتاپ و حومهاستارتاپ و حومه
استارتاپ و حومه
 
Internet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industriesInternet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industries
 
نقش فضاهای عمومی برای زنان در جهت ارتقاء اجتماع پذیری درسکونتگاه های غیر رسمی...
نقش فضاهای عمومی برای زنان در جهت ارتقاء اجتماع پذیری درسکونتگاه های غیر رسمی...نقش فضاهای عمومی برای زنان در جهت ارتقاء اجتماع پذیری درسکونتگاه های غیر رسمی...
نقش فضاهای عمومی برای زنان در جهت ارتقاء اجتماع پذیری درسکونتگاه های غیر رسمی...
 
Memory forensics - مبانی پزشکی قانونی حافظه
Memory forensics - مبانی پزشکی قانونی حافظهMemory forensics - مبانی پزشکی قانونی حافظه
Memory forensics - مبانی پزشکی قانونی حافظه
 
How to program with c in persian
How to program with c in persianHow to program with c in persian
How to program with c in persian
 
جلسه اول گروه کاشان
جلسه اول گروه کاشانجلسه اول گروه کاشان
جلسه اول گروه کاشان
 
workplace psychology
workplace psychologyworkplace psychology
workplace psychology
 
Visualizing Business Models and Value Propositions In Private Banking And Wea...
Visualizing Business Models and Value Propositions In Private Banking And Wea...Visualizing Business Models and Value Propositions In Private Banking And Wea...
Visualizing Business Models and Value Propositions In Private Banking And Wea...
 
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش اول
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش اولآموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش اول
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش اول
 
هویت حرفه‌ای در اینترنت - سمیه جلیلی
هویت حرفه‌ای در اینترنت - سمیه جلیلیهویت حرفه‌ای در اینترنت - سمیه جلیلی
هویت حرفه‌ای در اینترنت - سمیه جلیلی
 
Cloud Security and Risk Management
Cloud Security and Risk ManagementCloud Security and Risk Management
Cloud Security and Risk Management
 
انفجار تجربه‌کاربری
انفجار تجربه‌کاربریانفجار تجربه‌کاربری
انفجار تجربه‌کاربری
 
Intro Lean Startup
Intro Lean StartupIntro Lean Startup
Intro Lean Startup
 
How google works_final
How google works_finalHow google works_final
How google works_final
 
Team work
Team workTeam work
Team work
 
DISC ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک قسمت اول
DISC   ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک قسمت اولDISC   ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک قسمت اول
DISC ارتباطات حرفه ای بر اساس مدل جهانی دیسک قسمت اول
 
Lean Startup
Lean StartupLean Startup
Lean Startup
 
innovative thinling
innovative thinlinginnovative thinling
innovative thinling
 

Similar to پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریAharsoft
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
 
Presentation research method
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research methodamirhosseinshahed
 
امنیت شبکه
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکهarichoana
 
Android system architecture
Android system architectureAndroid system architecture
Android system architecturemehdi erfan
 
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت  تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت abbas pirnazaraine
 
پردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبریAmin Younesi
 
طراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریtarasad
 
مجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازىmarketingfarkhad
 
شبکه های هوشمند
شبکه های هوشمندشبکه های هوشمند
شبکه های هوشمندkkaramatnia
 
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip ServerMikrotik Voip Server
Mikrotik Voip ServerSajjad Brj
 
Applying event driven architecture to mobile computing
Applying event driven architecture to mobile computingApplying event driven architecture to mobile computing
Applying event driven architecture to mobile computingMehdi Rizvandi
 

Similar to پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء (20)

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
 
ABOUT INDUSTRY 4.0
ABOUT INDUSTRY 4.0ABOUT INDUSTRY 4.0
ABOUT INDUSTRY 4.0
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
 
Presentation research method
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research method
 
HotSpot
HotSpotHotSpot
HotSpot
 
امنیت شبکه
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکه
 
ارائهٔ DLP
ارائهٔ DLPارائهٔ DLP
ارائهٔ DLP
 
Android system architecture
Android system architectureAndroid system architecture
Android system architecture
 
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت  تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
 
پردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
 
Microsoft BI Sumery
Microsoft BI SumeryMicrosoft BI Sumery
Microsoft BI Sumery
 
Proxmox
ProxmoxProxmox
Proxmox
 
طراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتری
 
مجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
 
NativeWT of BMS
NativeWT of BMSNativeWT of BMS
NativeWT of BMS
 
NativeWT of BMS
NativeWT of BMSNativeWT of BMS
NativeWT of BMS
 
شبکه های هوشمند
شبکه های هوشمندشبکه های هوشمند
شبکه های هوشمند
 
Software architecture002
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002
 
Mikrotik Voip Server
Mikrotik Voip ServerMikrotik Voip Server
Mikrotik Voip Server
 
Applying event driven architecture to mobile computing
Applying event driven architecture to mobile computingApplying event driven architecture to mobile computing
Applying event driven architecture to mobile computing
 

پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء

 • 1. 1 ‫و‬ ‫افزارری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫بررسی‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫علیرضا‬‫عبدشاه‬ eMicro.ir@Gmail.com
 • 3. 3 ‫می‬ ‫کار‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫خدمات‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مشهور‬ ‫شرکت‬ ‫چندین‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫توسعه‬‫شرکت‬ ‫بیشتر‬ .‫هستند‬ ‫خود‬ ‫مخصوص‬ ‫پلتفرم‬ ‫ی‬‫ارائه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫باور‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫پتانسیل‬ ‫ی‬‫برای‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫اینترنت‬‫دستگاه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اشیا‬‫می‬ ،‫صرفه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ارزان‬ ‫های‬‫میلیون‬ .‫کرد‬ ‫فراهم‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫توان‬‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫دستگاه‬‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫کم‬ ‫انرژی‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬‫شرکت‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫میسر‬ ‫ها‬‫سرویس‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اش‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫یا‬‫می‬ ‫کنند‬،‫مایکروسافت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫آی‬ ‫و‬ ‫آرم‬ ،‫سامسونگ‬‫بی‬‫البته‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫ام‬‫چندین‬‫شرکت‬‫های‬‫خصوصی‬‫نیز‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫جدی‬‫جهت‬ ‫ارائه‬‫ی‬‫سرویس‬‫های‬‫اینترنت‬‫اشیا‬‫در‬‫حال‬‫فعالیت‬‫هستند‬.
 • 4. 4 1-2‫سامسونگ‬ ‫شرکت‬ ‫معدود‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سامسونگ‬‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جدی‬‫کمپانی‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫تاکنون‬‫پلتفرم‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫رونمایی‬ ‫خود‬ ‫های‬‫دیگری‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سامسونگ‬ ‫دهد‬ ‫فعالیت‬.‫دارد‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهمی‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫سامسونگ‬‫حاال‬‫امیدوار‬‫است‬‫تا‬‫با‬‫پلتفرم‬Artik‫عصر‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ،‫خود‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬‫بخشد‬ ‫سرعت‬. Artik‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سامسونگ‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫امتحان‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫عصر‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تری‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫اجازه‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫کنند‬. ‫کره‬‫ای‬‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫ماژول‬ ‫سه‬ ‫ها‬‫اند‬: ‫اول‬ ‫ماژول‬Artik 1‫نام‬‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دارد‬۱۲‫طریق‬ ‫از‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫میلیمتری‬ ‫سنج‬ ‫حرکت‬ ‫سنسور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بلوتوث‬۹‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫محوره‬. ‫دوم‬ ‫ماژول‬Artik 5‫کالک‬ ‫فرکانس‬ ‫با‬ ‫هسته‬ ‫دو‬ ‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نام‬۱‫می‬ ‫بهره‬ ‫گیگاهرتز‬ ‫گیرد‬. ‫سوم‬ ‫ماژول‬‫نیز‬Artik 10‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫حاوی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نام‬۸،‫ای‬ ‫هسته‬۲‫و‬ ‫رم‬ ‫حافظه‬ ‫گیگابایت‬۱۶ ‫است‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫گیگابایت‬.
 • 5. 5 ‫جز‬ ‫به‬Artik 1‫و‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫اتصال‬ ‫شامل‬ ‫دیگر‬ ‫نمونه‬ ‫دو‬ ،Zigbee‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نیز‬‫ماژول‬ ‫شود‬‫های‬ ‫دن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ابزارهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫خوبی‬ ‫ارتباط‬ ‫بتوانند‬ ‫شده‬ ‫یاد‬‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫سامسونگ‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫یای‬ ‫اپ‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫مخصوص‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ،‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫سرعت‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫افراد‬ ‫این‬Artik‫سرویس‬ ‫حتی‬ ‫سامسونگ‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫اصل‬ ‫در‬‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ابری‬ ‫های‬ ‫تو‬ ‫اختیار‬‫ببخشند‬ ‫سرعت‬ ‫کارهایشان‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دهندگان‬ ‫سعه‬. ‫سان‬ ‫یانگ‬‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫نمایندگان‬ ‫از‬ ‫که‬‫گفت‬ ‫است‬ ‫الکترونیکز‬ ‫سامسونگ‬ ‫در‬ ‫مشغول‬ ‫های‬: ‫فناوری‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫سامسونگ‬ ‫قدرت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬،‫شرکت‬ ‫این‬ ‫های‬ARTIK‫برای‬ ‫یک‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬‫ایده‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫طالیی‬ ‫فرصت‬‫بفرستند‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬. ‫مدت‬ ‫سامسونگ‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫است‬ ‫ها‬‫رهبر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ،‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫سایر‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬‫شرکت‬ ،‫کمپانی‬ ‫این‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫شود؛‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ی‬SmartThings‫مبلغ‬ ‫با‬ ‫را‬۲۰۰ ‫میلیون‬‫کرد‬ ‫تصاحب‬ ‫دالر‬. ‫تا‬ ‫سامسونگ‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اعالم‬ ‫سامسونگ‬ ‫شرکت‬ ‫مدیرعامل‬۵‫به‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫اگر‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫همراه‬۲۰۲۰‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫دور‬ ‫خیلی‬ ‫شما‬ ‫برای‬‫گفته‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کمتر‬ ‫را‬ ‫بازه‬ ‫این‬ ‫سامسونگ‬ ،‫آید‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫حداکثر‬۲۰۱۷‫حدود‬۹۰‫این‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫درصد‬‫می‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫وارد‬ ‫شرکت‬‫برنامه‬ .‫شوند‬‫ی‬ ‫مایکروویوها‬ ‫و‬ ‫گازها‬ ‫اجاق‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫مطبوع‬ ‫تهویه‬ ‫واحد‬ ،‫لباسشویی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫سامسونگ‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬‫شود‬. ‫گفت‬ ،‫شود‬ ‫یکپارچه‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫سامسونگ‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬: ‫ی‬ ‫جهت‬‫و‬ ،‫کنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫باز‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ،‫کاربران‬ ‫بین‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ‫کپارچه‬ ‫آینده‬ ‫در‬‫خواهیم‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مجهز‬ ‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫نزدیک‬ ‫ای‬ ‫شوند‬ ‫متصل‬ ‫اکوسیستم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫مشتریان‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫کرد‬. ‫نمایشگاه‬ ‫در‬IFA 2015‫پیدا‬ ‫حضور‬ ‫پر‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫سامسونگ‬ ‫نیز‬ ‫نمانده‬ ‫باقی‬ ‫بیشتر‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کره‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬‫ای‬‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫نمایشگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫قصد‬ ‫ها‬‫رونمایی‬ ‫خود‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫قدرتمند‬ ‫پلتفرم‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫کنند‬.
 • 6. 6 2-2‫مایکروسافت‬ ‫عقیده‬ ‫به‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫لزوم‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫پیچیدگی‬ ‫نباید‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ،‫مایکروسافت‬ ‫ی‬ ‫میلیون‬‫همه‬ ،‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ .‫است‬ ‫بیهوده‬ ‫امر‬ ‫یک‬ ‫دستگاه‬ ‫ها‬‫داشته‬ ‫ارتباط‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫یکدیگر‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬‫م‬ .‫کنند‬‫می‬ ‫تشریح‬ ‫ایکروسافت‬‫دستگاه‬ ‫اتصال‬ ،‫گام‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫کند‬‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫است؛‬ ‫اطالعات‬ ،‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫تنها‬ .‫است‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬‫اینترنت‬ ‫های‬ ‫خواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تحولی‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫مایکروسافت‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫اشیا‬ ‫کر‬‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ .‫د‬‫دستگاه‬ ‫سپس‬ ‫شد؛‬ ‫خواهد‬ ‫برقرار‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫آن‬ ‫از‬ ‫روزه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ها‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫متصل‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫شود‬‫یکی‬‫از‬‫سرویس‬‫های‬‫قدرتمند‬‫مایکروسافت‬‫در‬‫حوزه‬‫ی‬ ‫اینترنت‬،‫اشیا‬‫نسخه‬‫ی‬‫اینترنت‬‫اشیای‬‫آژور‬‫است‬.‫به‬‫واسطه‬‫ی‬‫آژور‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫بهبود‬‫و‬‫بازدهی‬‫دستگاه‬‫های‬‫شبکه‬ ‫نظارت‬‫داشت‬.‫جهت‬‫ایجاد‬‫ن‬‫می‬ ‫وآوری‬‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫درایو‬ ‫عملیاتی‬ ‫عملکرد‬ ‫توان‬‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫بسیار‬ ‫تاثیر‬ ‫کوچک‬ ‫تغییرات‬ ‫حتی‬ ،‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تحول‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫خواهند‬‫بهره‬ ‫مایکروسافت‬ ‫ابری‬ ‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫داشت‬‫می‬ ‫مند‬‫می‬ ،‫شوید‬‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫آژور‬ ‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬.
 • 7. 7 ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫سرویس‬ ‫مایکروسافت‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫دهد‬: Kaiser Permanente:‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫واس‬ ‫به‬ ،‫سالمت‬ ‫ی‬‫طه‬‫سرویس‬ ‫ی‬‫اینترنت‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫سیستم‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫بیماران‬ ‫برای‬ ‫هوشمند‬ ‫پلتفرمی‬ ،‫مایکروسافت‬ ‫آژور‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫می‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫سرویس‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫دور‬‫موبایل‬ ‫تواند‬‫را‬ ‫بیماران‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬‫قند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫فشار‬ ‫کنترل‬ ‫های‬‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیماران‬ ‫وضعیت‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫متصل‬ ‫خون‬ ‫می‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کنترل‬ ‫وقفه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫واقعی‬‫نشانه‬ ‫کنترل‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .‫دهد‬‫و‬ ‫پرستاران‬ ‫به‬ ‫بیماران‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫بسیاری‬ ‫کمک‬ ‫بیماران‬ ‫حال‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫پزشکان‬. Lido Stone Works:‫سرویس‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫اینتر‬ ‫های‬‫قادر‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اشیای‬ ‫نت‬ ‫ماشین‬ ‫تا‬ ‫است‬‫کارخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تجاری‬ ‫های‬‫کارخانه‬ ‫درآمد‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ .‫کند‬ ‫متصل‬ ‫سرورها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫مذکور‬۷۰‫تولید‬ ‫میزان‬ ،‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫درصد‬۳۰‫درکل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بیشتر‬ ‫درصد‬۵۰۰‫این‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫هزار‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫کمپانی‬. ThyssenKrupp Elevator:‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫ی‬‫از‬ ‫نیز‬ ‫آسانسور‬ ‫ی‬ ‫بهره‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫امکانات‬‫اینترنت‬ ‫پلتفرم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آسانسورهای‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫است؛‬ ‫شده‬ ‫مند‬ ‫اصلی‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫متصل‬ ‫اشیا‬‫بهره‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سرویسی‬ ‫ترین‬‫واسطه‬ ‫به‬ ‫است؛‬ ‫آژور‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫مند‬‫در‬ ‫آژور‬ ‫ی‬ ‫مصارف‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫خود‬. Rockwell Automation:‫خرابی‬ ‫از‬ ‫توانسته‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫های‬ ‫دستگاه‬‫کمپانی‬ .‫شود‬ ‫مطلع‬ ‫آنی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫های‬Rockwell‫نرم‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫سیستم‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫سنسورها‬ ،‫افزارها‬‫یکدی‬ ‫به‬ ‫ها‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آگاه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مشکل‬ ‫بروز‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫گر‬. Autolib:‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫بهره‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫خودرو‬ ‫ی‬‫مند‬ ‫است‬ ‫شده‬. Autolib‫کیوسک‬ ‫تمامی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫هوشمندی‬ ‫سیستم‬‫ایستگاه‬ ،‫ها‬‫خودرو‬ ‫شارژ‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬‫خو‬ ‫داخلی‬ ‫های‬‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫مرکزی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫درو‬. ‫گذشته‬ ‫سال‬ .‫دارد‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫کوالکام‬ ‫کمپانی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫جدی‬ ‫همکاری‬ ‫مایکروسافت‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ردموندی‬‫پروژه‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫عضویت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫عنوان‬ ‫با‬ ‫کوالکام‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬AllSeen Alliance .‫درآمدند‬‫طی‬‫این‬‫پروژه‬‫قرار‬‫است‬‫انواع‬‫مختلفی‬‫از‬‫ابزارهای‬‫هوشمند‬‫همانند‬،‫خودروها‬‫تلفن‬‫های‬،‫هوشمند‬‫خانه‬‫های‬ ‫هوشمند‬‫و‬‫غیره‬‫با‬‫کمک‬‫فریم‬‫ورک‬‫متن‬ِ‫ز‬‫با‬AllJoyn‫سایر‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫امکان‬ ‫کمپانی‬‫در‬ ‫حاضر‬ ‫های‬AllSeen Alliance‫می‬‫دی‬ ،‫سیستمز‬ ‫سیسکو‬ ‫به‬ ‫توان‬‫ال‬ ،‫لینک‬،‫الکترونیکس‬ ‫جی‬ ‫پان‬‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫شارپ‬ ‫و‬ ‫اسونیک‬.
 • 8. 8 3-2ARM ARM‫پلتفرم‬ ‫اخیرا‬mBed‫بازار‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫مقتدارنه‬ ‫حضوری‬ ‫برای‬ ‫را‬IoT‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫نموده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫عامل‬۳۲‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫اجزای‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ویژه‬ ‫بیتی‬. mBed OS‫می‬ ‫را‬‫برای‬ ‫جدی‬ ‫تهدیدی‬ ‫توان‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫سایر‬‫اصطالح‬ ‫در‬ ‫های‬‫شده‬ ‫جاسازی‬(embedded)‫بری‬ ‫بلک‬ ‫و‬ ‫امبدد‬ ‫ویندوز‬ ‫همانند‬QNX ‫عامل‬ ‫سیستم‬ .‫دانست‬mBed OS‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬‫های‬M2M‫وب‬ ‫پروتکل‬ ‫مانند‬CoAP‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫می‬‫پروتکل‬ ‫کند‬CoAP‫مخفف‬ ‫که‬Constrained Application Protocol‫دستگاه‬ ‫مخصوص‬ ‫است‬‫های‬ ‫فایل‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬‫است‬ ‫ها‬. CoAP‫زبان‬ ‫متودهای‬ ‫از‬HTML‫مانند‬GET, PUT, POST,‫و‬ DELETE‫می‬ ‫استفاده‬‫دست‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫تفاوت‬ ‫سنسور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫آوردن‬‫ندارد‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫ی‬. ‫میکروکنترل‬ ‫برای‬ ‫صرفا‬ ‫آرم‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫سری‬ ‫های‬Cortex-M‫کمپانی‬ ‫این‬‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫پشتیبانی‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫عطف‬ ‫نقاط‬‫پروتکل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫یک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬‫شرکت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫معمولی‬ ‫ی‬‫خود‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫محصول‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫طرح‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫فراهم‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ .‫کند‬mBed OS‫تمامی‬‫اینترنت‬ ‫دستگاه‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫اتصاالت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫اشیا‬
 • 9. 9 ‫قابلیت‬‫قبیل‬ ‫از‬ ‫هایی‬IP‫نسخه‬‫ی‬۴‫نسخه‬ ‫و‬‫ی‬۶‫وای‬ ،‫بلوتوث‬ ،،‫فای‬6LoWPAN‫شبکه‬ ‫و‬‫های‬3G‫و‬2G GSM ‫شامل‬ ‫را‬‫می‬‫نکته‬ ‫شاید‬ .‫شود‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫جالب‬ ‫ی‬‫عامل‬‫تعلق‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫نوع‬ ‫چهار‬ ،‫است‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫دارد‬‫می‬ ‫مطرح‬ ‫ها‬‫گوشی‬ ‫در‬ .‫شود‬‫های‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫اندروید‬ ‫از‬ ‫هوشمند‬‫ا‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫شود‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫جزو‬ ‫ندروید‬‫چند‬ ‫های‬ ‫وظیفه‬‫وظیفه‬ ‫چند‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫ای‬‫گوشی‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫نیاز‬ ‫نیز‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫ای‬‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫پردازنده‬ ‫دارای‬ ‫مدرن‬‫هسته‬ ‫هشت‬ ‫یا‬ ‫چهار‬ ‫ی‬‫پردازنده‬ ‫دارای‬ ،‫ای‬‫حافظه‬ ‫گیگابایت‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫ی‬‫رم‬ ‫ی‬ ‫هستند‬. ‫اینترنت‬ ‫دستگاه‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬‫پردازنده‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫اشیا‬‫آرم‬ ‫ی‬Cortex-M‫فرکانس‬ ‫با‬۱۰۰.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مگاهرتز‬ ‫متفاوت‬ ‫کامال‬ ‫پردازنده‬ ‫این‬‫پردازنده‬ ‫از‬ ‫تر‬‫های‬۱.۵‫تا‬۲.۵‫گوشی‬ ‫گیگاهرتزی‬‫می‬ ‫عمل‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬‫همین‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫ترتیب‬‫دارای‬ ‫حداکثر‬ ‫ها‬۲۵۶‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬‫مقد‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫باز‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫رم‬ ‫ی‬‫گوشی‬ ‫با‬ ‫ار‬‫های‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫هوشمند‬‫اولی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫نهفته‬ ‫های‬ RTOS‫است‬. RTOS‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫بالدرنگ‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫ها‬‫عمل‬ ‫حیطه‬ ‫حداقل‬ ‫کنند‬ ‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫وظایف‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫زمانبندی‬ ‫برای‬‫کن‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫کوچک‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫این‬ .‫ند‬‫عامل‬‫پردازنده‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫های‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫محدود‬ ‫منابع‬ ‫دارای‬‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫وظایف‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫بینی‬‫می‬ ‫تضمین‬ ‫خاص‬ ‫بندی‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫سیستم‬ ‫در‬‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫هواپیماها‬ ،‫خودروها‬‫نمی‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬‫این‬ ‫توان‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬‫عامل‬‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫زیرا‬ ،‫دانست‬ ‫کارآمد‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫ها‬‫نیستند‬ ‫ضروری‬ ‫همیشه‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬. ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫طبقه‬ ‫ها‬‫نمی‬ ‫بندی‬‫نوعی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زیرا‬ ،‫شود‬‫سخت‬‫افزار‬ ‫می‬ ‫شناخته‬‫نرم‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫شود‬‫چرخه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫دستگاه‬ ‫افزار‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫نامحدودی‬ ‫ی‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫سخت‬‫سازنده‬ ‫درایورهای‬ ‫برخی‬ ‫توسط‬ ‫افزارها‬‫دستگاه‬ ‫ی‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫ها‬‫ساده‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ .‫شود‬‫آسان‬ ‫و‬ ‫ترین‬‫روش‬ ‫ترین‬ ‫دستگاه‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫نهفته‬ ‫های‬‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مردم‬Arduino‫کرده‬ ‫استفاده‬‫آشنا‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫شده‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آخر‬ ‫نوع‬ .‫اند‬‫عامل‬‫که‬ ‫بوده‬ ‫پایین‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫دارای‬ ‫های‬mbed OS‫آن‬ ‫جزو‬.‫است‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫نگرانی‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫باتری‬ ‫عمر‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫ها‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ای‬ ‫شد‬ ‫طراحی‬‫ه‬‫استندبای‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫اند‬‫بی‬ ‫های‬‫می‬ ‫خارج‬ ‫مورد‬‫تمامی‬ ‫به‬ ،‫مداوم‬ ‫اجرای‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫لحظه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫رویدادها‬‫سیستم‬ ‫این‬ .‫دهد‬‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫پایین‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫ذخیره‬ ‫بیشتری‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫باتری‬ ‫عمر‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫مناسب‬‫باشند‬ ‫مستقر‬ ‫محل‬ ‫ک‬.
 • 10. 10 4-2‫گوگل‬ ‫نسخه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫گوگل‬‫نام‬ ‫با‬ ‫اندروید‬ ‫اشیای‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬Project Brillo‫گوگل‬ .‫است‬ ‫نسخه‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫میالدی‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫سوم‬ ‫ماهه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫نمایش‬ ‫پیش‬ ‫ی‬ ‫پروژه‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫عرضه‬ ‫دهندگان‬‫ی‬Brillo‫اندروید‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫دستگاه‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫اما‬ ‫بوده‬‫رده‬ ‫های‬ ‫ارتباط‬ ‫از‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫پایین‬‫وای‬ ‫های‬‫ارتباط‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫بلوتوث‬ ،‫فای‬‫پشتیبانی‬ ‫ها‬ ‫می‬‫کند‬. ‫رایج‬ ،‫اندروید‬‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫ترین‬‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫سیست‬ ‫این‬ ‫کمبودهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫پلتفرم‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کمرنگ‬ ‫حضور‬ ،‫عامل‬ ‫م‬ ‫دستگاه‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫است‬‫به‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫نشده‬ ‫طراحی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫سنسورهایی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫آسانی‬‫حافظه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫میسر‬ ‫را‬ ‫ها‬‫باشد.گوگل‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کمتری‬ ‫ی‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بخصوص‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬Nest‫فعالیت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خبری‬ ،‫زمینه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫های‬‫ی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بود؛‬ ‫نکرده‬ ‫اعالم‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬‫فعالیت‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫رو‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ .‫کند‬ ‫عرضه‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫پلتفرم‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫گسترش‬‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫رود‬‫رم‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫کمتر‬.
 • 11. 11 5-2‫اپل‬ ‫معرفی‬ ‫هنگام‬ ‫اپل‬iOS 8‫سیستم‬ ‫از‬HomeKit‫واسطه‬ ‫کرد.به‬ ‫رونمایی‬ ‫نیز‬،‫سیستم‬ ‫این‬ ‫ی‬‫به‬‫زودی‬‫کاربران‬ ‫از‬‫طریق‬‫آیفون‬‫قادر‬‫خواهند‬‫بود‬‫تا‬‫لوازم‬‫هوشمند‬‫منزل‬‫همچون‬‫درهای‬‫برقی‬‫گاراژ‬،‫ها‬‫چراغ‬‫ها‬‫و‬‫حتی‬‫دوربین‬‫های‬ ‫امنیتی‬‫را‬‫کنترل‬‫کنند‬.‫به‬‫عالوه‬‫جذابیت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫بهتری‬ ‫جلوه‬ ‫سیری‬ ‫با‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫خواب‬ ‫وقت‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫سیری‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫چراغ‬‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫استراحت‬ ‫برای‬ ‫آرامی‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خاموش‬ ‫منزل‬ ‫های‬. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫اما‬‫شرکت‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬‫برای‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫اکوسیستم‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اپل‬ ‫ها‬ ‫سرپرست‬ ‫که‬ ‫آنطور‬ ‫ولی‬ ،‫ندارد‬ ‫دقیقی‬ ‫چندان‬ ‫پاسخ‬ ‫هنوز‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫کرد؟‬ ‫خواهند‬ ‫یاری‬ ‫منازل‬ ‫سازی‬ ‫هوشمند‬ ‫نرم‬ ‫بخش‬‫توسعه‬ ‫ساالنه‬ ‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫اپل‬ ‫افزاری‬‫اپلیکیشن‬ ‫نیز‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫دهندگان‬‫دستگ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اه‬‫های‬ ‫همکاری‬ ‫بیشتر‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫اپل‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬،‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫صورت‬ ‫را‬ ‫اقداماتی‬‫در‬‫ابتدای‬،‫راه‬‫قرار‬‫است‬‫شرکت‬‫هایی‬‫از‬‫جمله‬August‫قفل‬ ‫تولید‬ ‫بخاطر‬ ‫که‬‫های‬ ‫ع‬ ‫به‬ ‫فیلیپس‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫مشهور‬ ‫زیبایش‬ ‫هوشمند‬‫المپ‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫نوان‬،‫هوشمند‬ ‫های‬Honeywell, iHome, TI.‫کنند‬ ‫یاری‬ ‫هوشمند‬ ‫خانه‬ ‫آرمانی‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اپل‬ ‫دیگر‬ ‫شرکت‬ ‫دوازده‬ ‫و‬‫شرکت‬‫هایی‬ ‫همچون‬Elgato, Ecobee, Lutron, iHome‫و‬Insteon‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫همگی‬ ‫نیز‬‫آن‬ ‫محصوالت‬ ‫که‬ ‫اند‬‫به‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫با‬ ‫زودی‬HomeKit‫اپل‬‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫سازگاری‬HomeKit‫نظیر‬ ‫استانداردهایی‬ ‫با‬ ZigBee‫و‬Z-Wave‫سازگاری‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫اخیرا‬ ‫نیز‬ ‫فیلیپس‬ ‫شرکت‬ ‫همچنین‬ .‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫دستگاه‬‫با‬ ‫را‬ ‫تولیداش‬ ‫های‬HomeKit‫می‬ ‫آغاز‬ ‫امسال‬ ‫پاییز‬ ‫از‬‫کند‬.
 • 12. 12 6-2‫سونی‬ ‫تازه‬ ‫رویکردی‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سونی‬‫دارد‬ ‫لوازم‬ ‫سازی‬ ‫هوشمند‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬MESH.‫ایده‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫است‬ ‫هایی‬ ‫ماژول‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫سونی‬ ‫که‬‫که‬ ‫کوچکی‬ ‫های‬«‫تگ‬»‫می‬ ‫نامیده‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫هوشمندتر‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫اطراف‬ ‫لوازم‬ ،‫شوند‬ ‫جذاب‬ ‫زندگی‬ ‫یک‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬.‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫برایمان‬ ‫را‬ ‫تر‬‫تگ‬‫ها‬‫به‬‫شکل‬‫بی‬‫سیم‬‫به‬‫واسطه‬‫اپلیکیشنی‬‫که‬‫برای‬ ‫موبایل‬‫یا‬‫تبلت‬‫از‬‫پیش‬‫نصب‬‫شده‬،‫است‬‫قاب‬‫می‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫کنترل‬ ‫ل‬‫از‬ ‫نویسی‬ ‫کد‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫نیازی‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫تگ‬ ‫برخی‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫کاربر‬ ‫سوی‬‫آن‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫سنج‬ ‫شتاب‬ ‫همچون‬ ‫سنسورهایی‬ ‫از‬ ‫ها‬‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫متصل‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬‫از‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارسال‬ ‫برایتان‬ ‫ایمیلی‬ ،LED‫یا‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫فیزیکی‬ ‫کلید‬ ‫یک‬‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫استفاده‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫کاربر‬ ‫خالقیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫برند‬.‫برد‬ ‫ها‬‫در‬‫حقیقت‬ ‫تگ‬‫هایی‬‫که‬‫در‬‫پلتفرم‬MESH‫می‬ ‫قرار‬ ‫کاربر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬‫خالق‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ،‫گیرند‬‫یت‬ ‫شوند‬ ‫هوشمندتر‬ ‫اطراف‬ ‫لوازم‬ ،‫کاربر‬.
 • 13. 13 7-2‫هواوی‬ ‫شرکت‬ ‫جزو‬ ‫نیز‬ ‫هواوی‬ ‫چینی‬ ‫شرکت‬‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫آماده‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫مخصوص‬ ‫پلتفرم‬ ‫ی‬ ‫می‬‫که‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ .‫کند‬Lite OS‫تنها‬ ،‫دارد‬ ‫نام‬۱۰‫سال‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫اذعان‬ ‫هواوی‬ !‫دارد‬ ‫حجم‬ ‫بایت‬ ‫کیلو‬۲۰۲۵‫تعداد‬ ، ۱۰۰‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫دیگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫وجود‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫دستگاه‬ ‫میلیارد‬۲‫میلیون‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تولید‬ ‫سنسور‬‫این‬‫کمپانی‬‫گفته‬‫که‬‫پلتفرم‬‫مذکور‬‫نرم‬‫افزاری‬‫سبک‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫همه‬‫توسعه‬‫دهندگان‬ ‫قرار‬‫خواهد‬‫داد‬‫تا‬‫آن‬‫ها‬‫نیز‬‫بتوانند‬‫به‬‫سرعت‬‫محصوالت‬‫و‬‫یا‬‫اپلیکی‬‫به‬ .‫دهند‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫شن‬ ‫عقیده‬‫پلتفرم‬ ،‫هواوی‬ ‫ی‬Lite OS‫پلتفرم‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫برای‬‫وآی‬ ‫اندروید‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬‫با‬ ‫بلکه‬ ،‫نشده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫اواس‬ ‫کنند‬ ‫رهبری‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫فقط‬ ‫دارند‬ ‫قصد‬ ‫آنها‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬.
 • 14. 14 8-2‫کوالکام‬ ‫از‬ ‫کوالکام‬‫وعده‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫چندین‬.‫بود‬ ‫داده‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حضور‬ ‫ی‬‫این‬‫کمپانی‬‫در‬CES 2015.‫کرد‬ ‫رونمایی‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬‫کوالکام‬‫می‬‫خواهد‬‫تمامی‬‫دستگاه‬‫های‬،‫پوشیدنی‬ ،‫خودروها‬‫المپ‬‫های‬‫خانگی‬‫و‬‫دستگاه‬‫های‬‫پزشکی‬‫پوشیدنی‬‫را‬‫با‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬‫تکنولوژی‬‫مشهور‬‫خود‬‫یکدیگر‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫متصل‬‫کوالکام‬‫به‬‫شراکت‬‫های‬‫مهم‬‫با‬‫کمپانی‬‫های‬‫بزرگ‬‫در‬‫حوزه‬‫های‬‫اینترنت‬‫اشیا‬‫اشاره‬‫کرده‬‫است؛‬‫به‬‫عنوان‬ ‫مثال‬‫کمپانی‬‫هایی‬‫مانند‬Walgreens‫و‬Novartis‫کمپانی‬ ‫مشهورترین‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬‫مشارکت‬ ‫کوالکام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬‫آن‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کوالکام‬ ‫داشت؛‬ ‫خواهند‬‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬‫شرکت‬ ‫با‬ ‫کوالکام‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫همراه‬ ‫مانتیورینگ‬ ‫های‬Lifx‫همکاری‬ ‫نیز‬ ‫داشت؛‬ ‫خواهد‬Lifx‫تجربه‬ ‫چنین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫تبدیل‬ ‫هوشمند‬ ‫المپ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫المپی‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫قادر‬‫پیگیری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫راه‬‫است‬ ‫دیده‬ ‫مناسب‬ ‫جدیدش‬.
 • 15. 15 9-2‫اینتل‬ ‫شرکت‬ ‫جزو‬ ‫نیز‬ ‫اینتل‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫های‬‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخصوص‬ ‫پلتفرم‬ ‫کمپانی‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬‫آن‬ ‫ی‬‫شرکت‬‫های‬‫دیگر‬‫را‬‫برای‬،‫تست‬‫استفاده‬‫و‬‫ایمن‬‫سازی‬ ‫دستگاه‬‫های‬‫هوشمند‬‫یاری‬‫کند‬.‫عالوه‬‫بر‬،‫این‬‫اینتل‬‫نرم‬ ‫از‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫برپایه‬ ‫جدید‬ ‫افزارهای‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫رونمایی‬‫راحت‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫بلوک‬ ‫مانند‬ ‫اینتل‬ ‫پلتفرم‬ .‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫زندگی‬ ‫شدن‬ ‫تر‬‫یک‬ ‫های‬‫هستند‬ ‫ساختمان‬ .‫رسانند‬ ‫می‬ ‫سرانجام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫که‬‫استفاده‬‫از‬‫پردازنده‬‫های‬‫با‬‫ک‬‫ارایی‬‫باالی‬Xenon‫اینتل‬ ‫می‬‫قابلیت‬ ‫رفتن‬ ‫باالتر‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫ی‬ ‫پردازنده‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسخه‬ ‫اینتل‬ ‫همچنین‬ .‫کند‬ ‫کمک‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫محاسباتی‬ ‫های‬ ‫اتم‬X3‫گجت‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ‫همانند‬ ،‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫هوشند‬‫این‬‫پردازنده‬‫به‬‫صورت‬‫پیش‬‫فر‬‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ارتباط‬ ‫از‬ ‫ض‬3G‫و‬LTE ‫می‬ ‫پشتیبانی‬‫بمانند‬ ‫باقی‬ ‫آنالین‬ ‫شرایطی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫ابزارهای‬ ‫تا‬ ‫کند‬.
 • 16. 16 10-2‫مدیاتک‬ ‫از‬ ‫نماندن‬ ‫جا‬ ‫برای‬ ‫مدیاتک‬‫بازار‬‫اشیا‬ ‫اینترنت‬‫راه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫پروژه‬ ‫اندازی‬‫با‬ ‫ای‬‫عنوان‬MediaTek Lab's ‫گستره‬ ‫که‬ ‫کرده‬‫سخت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫ی‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫گجت‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬‫های‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫پوشیدنی‬‫شود‬. ‫سال‬ ‫در‬‫کمپانی‬ ‫اخیر‬ ‫های‬‫گجت‬ ‫تولید‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫قدم‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬‫برداشته‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫پوشیدنی‬ ‫های‬‫که‬ ‫اند‬ ‫نیز‬ ‫مدیاتک‬‫پروژه‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫با‬‫نام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ای‬MediaTek Lab's‫پروژه‬ .‫است‬ ‫زده‬ ‫کلید‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ی‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫ی‬‫شنید‬ ‫خواهیم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بسیار‬ ‫نزدیک‬ ‫ی‬. ‫راه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مدیاتک‬‫پروژه‬ ‫این‬ ‫اندازی‬‫توسعه‬ ‫جدید‬ ‫دستاوردهای‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫نشر‬ ‫مرکز‬ ‫به‬‫دهن‬‫دگان‬ ‫پروژه‬ ‫انواع‬ ‫از‬‫پروژه‬ ‫تا‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫ها‬‫می‬ ‫بزرگ‬ ‫تجاری‬ ‫های‬‫راه‬ ‫با‬ .‫شود‬‫پروژه‬ ‫این‬ ‫اندازی‬ ‫کیت‬ ‫انواع‬ ‫مدیاتک‬‫توسعه‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫ی‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫نمونه‬ ،‫فنی‬ ‫مستندات‬ ،‫افزاری‬‫در‬ ‫را‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫کدهای‬ ‫ی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫عالقمندان‬ ‫اختیار‬‫و‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫دهندگان‬‫فروم‬ ‫همچنین‬‫مباحثه‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫توسعه‬ ‫ی‬‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫برنامه‬‫راه‬ ‫نویسان‬‫جمله‬ ‫از‬ ‫مدیاتک‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫اندازی‬‫کمپانی‬ ‫ی‬‫سال‬ ‫در‬ ‫رقبا‬ ‫از‬ ‫دیرتر‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬۲۰۰۹
 • 17. 17 ‫تلفن‬ ‫صنعت‬ ‫وارد‬‫های‬‫به‬ ‫اما‬ ،‫شده‬ ‫هوشمند‬‫واسطه‬‫ارائه‬ ‫ی‬‫معماری‬ ‫با‬ ‫محصوالتی‬ ‫ی‬‫تع‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پرطرفدار‬ ‫های‬‫یین‬ ‫قیمت‬‫پردازنده‬ ‫برای‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬‫کمپانی‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫بین‬ ‫زیادی‬ ‫محبوبیت‬ ،‫خود‬ ‫های‬ ‫سریع‬ ‫واکنش‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫چینی‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موفقیتی‬ ‫چنین‬ ‫تر‬‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫محصوالت‬ ‫ی‬ ‫گجت‬ ‫و‬ ‫اشیا‬‫کند‬ ‫کسب‬ ‫پوشیدنی‬ ‫های‬. ‫سخت‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫وقتی‬‫تو‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫محصوالت‬ ‫لید‬‫حوزه‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫گجت‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫ی‬‫پوشیدنی‬ ‫های‬ ‫می‬‫می‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫مختلفی‬ ‫محصوالت‬ ،‫کنیم‬‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تفصیل‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫به‬ ‫سخن‬ ‫ها‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫میان‬.
 • 18. 18 ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ ‫باشیم‬ ‫آن‬ ‫شاهد‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫فوق‬ ‫نمودار‬ ‫در‬ ‫می‬‫برپایه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پوشیدنی‬ ‫گجت‬ ‫دو‬ ‫توان‬‫نرم‬ ‫عملکرد‬ ‫ی‬‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫قدرتمند‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫ی‬‫زیاد‬ ‫های‬ ‫می‬ ً‫ا‬‫یقین‬ ‫اما‬ ‫کرد؛‬ ‫تقسیم‬‫پردازنده‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫گجتی‬ ‫توان‬‫فر‬ ‫با‬ ‫قوی‬ ‫ی‬‫کم‬ ‫میکروکنترلری‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫کاری‬ ‫کانس‬‫مصرف‬ ‫تلفن‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫کرد‬ ‫تولید‬‫های‬‫گجت‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬‫می‬ ‫عرضه‬ ‫امکانی‬ ‫چنین‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫از‬ ‫که‬ ‫کنند‬
 • 19. 19 ‫جمله‬‫آن‬ ‫ی‬‫می‬ ‫ها‬‫ابزار‬ ‫ساخت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫موتوروال‬ ‫ایکس‬ ‫موتو‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اینتل‬ ‫ادیسون‬ ‫به‬ ‫توان‬‫های‬ ‫هیبریدی‬‫پیچیده‬‫دارند‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫شانس‬ ‫نیز‬ ‫یگانه‬ ‫کارکرد‬ ‫با‬ ‫محصوالتی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تر‬. ‫می‬ ‫مثال‬ ‫برای‬‫ساعت‬ ‫به‬ ‫توان‬‫ترموستات‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پبل‬ ‫هوشمند‬‫تنها‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫نست‬ ‫کمپانی‬ ‫ساخت‬ ‫های‬ ‫کم‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫یک‬ ‫از‬‫می‬ ‫بهره‬ ‫مصرف‬‫خود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫برند‬‫نموده‬‫پی‬ ‫در‬ ‫دقیقا‬ ‫نیز‬ ‫مدیاتک‬ .‫اند‬ ‫پیاده‬‫ارائه‬ ‫با‬ ‫سیاستی‬ ‫چنین‬ ‫سازی‬‫که‬ ‫است‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫پلتفرم‬ ‫اولین‬ ‫ی‬LinkIt‫است‬ ‫گرفته‬ ‫نام‬. LinkIt‫است‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫میکروکنترلرهای‬ ‫مخصوص‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫مدیاتک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نامی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫که‬‫تراشه‬ ‫همراه‬‫این‬ ‫جدید‬ ‫ی‬‫یعنی‬ ‫کمپانی‬Aster‫همان‬ ‫یا‬MT2502‫استودیوی‬ ‫همچنین‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫عرضه‬ Seed‫سخت‬ ‫شریک‬ ‫که‬‫کیت‬ ،‫است‬ ‫مدیاتک‬ ‫افزاری‬‫توسعه‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫ی‬‫در‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫افزاری‬ ‫کیت‬ ‫که‬ ‫حالی‬‫نرم‬ ‫های‬‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫افزاری‬‫سفت‬ ‫ی‬‫پلتفرم‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کدهای‬ ‫انتقال‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫افزار‬Arduino ‫آماده‬‫شده‬‫اند‬.
 • 20. 20 ‫اصلی‬‫هسته‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬‫تراشه‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫ی‬‫ی‬Aster MT2502‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یا‬ ‫میکروکنترلر‬MCU‫یا‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫مدیریت‬ ‫قسمت‬ ،PMU‫نسخه‬ ‫بلوتوث‬ ،‫حافظه‬ ،‫ی‬4‫سیم‬ ‫دو‬ ‫ماژول‬ ‫و‬‫کارته‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬‫های‬GSM‫و‬GPRS‫کانال‬ ‫در‬‫های‬850/900/1800/1900‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫مگاهرتزی‬ ‫برابر‬ ‫تراشه‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫ابعاد‬ .‫است‬۵.۴‫در‬۶.۲‫میلی‬‫ارتباط‬ ‫داشتن‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫متر‬ GPS/GLONASS/BEIDOU‫یا‬WiFi b/g/n‫هریک‬ ‫برای‬ ‫مدیاتک‬ ،‫باشد‬IC‫در‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫نظر‬.
 • 21. 21 ‫توسعه‬‫ع‬ ‫که‬ ‫دهندگانی‬‫می‬ ،‫هستند‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫القمند‬‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ ‫توانند‬‫ی‬۷۹‫بورد‬ ‫دالری‬ ‫سخت‬‫توسعه‬ ‫افزاری‬‫ی‬LinkIt‫ساخت‬ ‫که‬ ‫را‬Seed Studio‫تراشه‬ ‫شامل‬ ‫بورد‬ ‫این‬ .‫نمایند‬ ‫خود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫است‬‫ی‬ Aster MT2502A،MT5931‫نسخه‬ ‫برای‬‫وای‬ ‫های‬-‫و‬ ‫فای‬MT3332‫برای‬GPS‫کدک‬ ،،‫صوتی‬ ‫های‬ ‫حافظ‬‫ه‬‫ی‬SD‫اینترفیس‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬‫است‬ ‫ورودی/خروجی‬ ‫های‬.
 • 22. 22 ‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫مدیاتک‬‫کیت‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫ی‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫برنامه‬ ،‫متنوعی‬ ‫افزاری‬‫شاهد‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫ریزی‬ ‫عرضه‬‫تراشه‬ ‫ی‬‫سخت‬ ‫شرکای‬ ‫توسط‬ ‫تولیدی‬ ‫های‬‫دادن‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬ ‫مدیاتک‬ .‫باشیم‬ ‫مدیاتک‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫گجت‬‫و‬ ‫پوشیدنی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫نیز‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫محصوالت‬‫شبیه‬ ‫بتای‬ ‫ی‬‫توسعه‬ ‫کیت‬ ‫و‬ ‫ساز‬‫ی‬ ‫نرم‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫اندروید‬ ‫افزاری‬.
 • 23. 23 11-2‫پارتیکل‬(Particle) ‫شامل‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پلتفورم‬ ‫یک‬ ‫پارتیکل‬‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫افزار‬ ‫سخت‬‫می‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫د‬ .‫باشد‬‫عمومی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫بنیاد‬ ‫توسط‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پارتیکل‬KickStarter‫آمده‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پروتوتایپ‬ ‫بردهای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ )‫موبایل‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ( ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫دارای‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫شامل‬ ‫همچنین‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باال‬ ‫تصویر‬SparkJS‫برای‬ ‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اندروید‬ ‫برای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫کیت‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫توسعه‬IOS‫پارتیکل‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ .‫باشد‬ ‫می‬ C++.‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫ور‬ ‫فریم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آردوینو‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫و‬‫دارای‬ ‫فوق‬ ‫ها‬ ‫برد‬ ‫میکروکنترلر‬ARM Cortex-m3‫های‬ ‫ماژول‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بوده‬WiFi‫و‬GSM‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬. ‫اجرا‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫عملی‬ ‫پروژه‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫پارتیکل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫می‬
 • 25. 25 1-3‫پارتیکل‬ ‫پروژه‬ ‫معرفی‬ ‫دارای‬ ‫پارتیکل‬ ‫پروژه‬‫سازی‬ ‫نمونه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫برد‬ ‫سه‬(Prototyping)‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫سرویس‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سورس‬ ‫تمام‬ ‫م‬ ‫بوده‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫قبل‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫کد‬Github‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫در‬IoT‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬‫بازار‬ ‫به‬ ‫آماده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بردها‬ ‫این‬ ‫شماتیک‬ ‫نقشه‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫کد‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تحت‬ ‫ها‬ ‫برد‬ ‫این‬ ‫چاپی‬ ‫مدار‬ ‫و‬Eagle‫زبان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫فریمور‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫در‬C‫کامپایلر‬ ‫تحت‬ ‫و‬ GCC.‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬‫میکروکنترلر‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫بردها‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ARM Cortex-M3‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫ماژول‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫فریمور‬ ‫برنامه‬ ‫نمودن‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫سریال‬ ‫واسط‬ ‫با‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫یک‬ ‫و‬ )‫سلولی‬ ‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫شبکه(شبکه‬ ‫با‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫برد‬ ‫این‬USB‫مد‬ ‫در‬CDC‫راه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ )‫مجازی‬ ‫سریال‬ ‫(پورت‬‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫اندازی‬ ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ابری‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اولیه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بردها‬ ‫این‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫یابی‬ ‫عیب‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫بورد‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬
 • 26. 26 1-1-3‫برد‬Spark Core Spark Core‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پارتیکل‬ ‫پروژه‬ ‫برد‬ ‫اولین‬‫سال‬ ‫در‬2013‫قیمت‬ ‫با‬ 40‫به‬ ‫دالر‬‫شد‬ ‫فروش‬ ‫پیش‬‫جایگزین‬ ‫فوتون‬ ‫برد‬ ‫و‬ ‫نمیشود‬ ‫تولید‬ ‫دیگر‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫آن‬‫آنتن‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫آنتن‬ ‫با‬ ‫مدل‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫برد‬ ‫این‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫برد‬ ‫مشخصات‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫خارجی‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫دارای‬Texas Instruments CC3000 ‫میکروکنترلر‬ ‫دارای‬STM32F103‫کاری‬ ‫فرکانس‬ ‫با‬72‫مگاهرتز‬ ‫پردازشی‬ ‫هسته‬ ‫و‬Cortex-M3 ‫دارای‬128،‫داخلی‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬20‫رم‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬ ‫و‬2‫خارجی‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫مگابایت‬ ‫استاندارد‬ ‫با‬ ‫سازگار‬IEEE802.11b/g ‫های‬ ‫تأییدیه‬ ‫دارای‬FCC/CE/IC 2-1-3‫برد‬Particle Photon ‫برد‬ ‫شده‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫نسخه‬ ‫برد‬ ‫این‬Spark Core‫کامال‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫امگانات‬ ‫دارای‬ ‫همچنین‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قبلی‬ ‫برد‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬19‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫برد‬ ‫این‬ ‫مشخصات‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫دالر‬ :‫باشد‬ ‫برد‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫سازگاری‬Spark Core ‫ماژول‬ ‫دارای‬‫فای‬ ‫وای‬Broadcom BCM43362 ‫میکروکنترلر‬ ‫دارای‬STM32F205‫کاری‬ ‫فرکانس‬ ‫با‬120‫مگاهرتز‬ ‫پردازشی‬ ‫هسته‬ ‫و‬ARM Cortex-M3 ‫دارای‬1‫و‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫مگابایت‬128‫رم‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬ ‫استاندارد‬ ‫با‬ ‫سازگار‬IEEE802.11b/g/n
 • 27. 27 ‫های‬ ‫تأییدیه‬ ‫دارای‬FCC/CE/IC ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫پیکربندی‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬‫مد‬ ‫در‬ ‫ی‬AP 3-1-3‫برد‬Electron Electron‫دارای‬‫قابلیت‬‫سلولی‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫اتصال‬2G‫و‬3G‫با‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫برد‬ ‫این‬M2M)‫ماشین‬ ‫به‬ ‫ماشین‬ ‫(ارتباط‬‫توسط‬ ‫که‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫داخلی‬ ‫مبایل‬ ‫های‬ ‫اپراتور‬‫پیش‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫برد‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫سفارش‬39.‫است‬ ‫نرسیده‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دالر‬ ‫فوتون‬ ‫برد‬ ‫با‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫سازگاری‬ ‫های‬ ‫تأییدیه‬FCC/CE/IC/PTCRB ‫میکروکنترلر‬ ‫دارای‬STM32F203 1‫و‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫مگابایت‬128‫رم‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬ ‫ماژول‬ ‫دارای‬u-blox sara G350/U260/U270 cellular modem ‫دارای‬36‫شامل‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫پین‬ GPIO,Rx/Tx,Vin,VBAT,RST ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫برد‬ ‫کارکرد‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬Spark Core.‫پردازیم‬ ‫می‬
 • 28. 28 2-3‫برد‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫بررسی‬Spark Core ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫فوق‬ ‫تصویر‬ ‫در‬‫نقشه‬‫برد‬ ‫شماتیک‬Spark Core‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ ‫که‬Eagle‫طراحی‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬‫پورت‬ ‫تغذیه‬ ‫مدار‬ ‫شامل‬USB‫مدار‬ ‫تغذیه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫و‬5‫می‬ ‫ولت‬ ‫پورت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫باشد‬USB‫پایه‬ ‫یا‬ ‫و‬Vin‫نمود‬ ‫تأمین‬ ‫برد‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫ولتاژ‬ ‫با‬ ‫مدار‬ ‫قطعات‬ ‫بیشتر‬ ،3.3 ‫کا‬ ‫ولت‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تأمین‬ ‫رگوالتور‬ ‫سی‬ ‫آی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫ر‬. ‫پورت‬USB‫واحد‬ ‫به‬USB Controller‫اولیه‬ ‫پیکربندی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫متصل‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫داخلی‬ ‫مد‬ ‫در‬ ‫پورت‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫دیباگ‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬CDC‫می‬ ‫عمل‬ ‫مجازی‬ ‫سریال‬ ‫پورت‬ ‫همان‬ ‫یا‬ .‫کند‬‫برد‬ ‫این‬ ‫اتصال‬ ‫با‬‫می‬ ‫مجازی‬ ‫سریال‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫درایور‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ .‫شناسد‬
 • 29. 29 ‫برد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ماژول‬CC3000‫ساخت‬Texas Instruments.‫باشد‬ ‫می‬ ‫واسط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ماژول‬ ‫این‬SPI‫سرعت‬ ‫حداکثر‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫به‬16‫کار‬ ‫مگاهرتز‬ .‫کند‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫مشخصات‬ ‫از‬ ‫تغذیه‬ ‫ولتاژ‬3.3‫تا‬12‫ولت‬ ‫اینترفیس‬SPI‫سرعت‬ ‫حداکثر‬ ‫با‬16‫مگاهرتز‬ ‫پروتکل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیتا‬ ‫انتقال‬ ‫سرعت‬ ‫حداگثر‬TCP4‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫مگابیت‬ ‫اس‬ ‫با‬ ‫سازگار‬‫تاندارد‬IEEE 802.11 b/g ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫مد‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬WEP,WPA/WPA2‫رمزگذاری‬ ‫قابلیت‬ ‫(با‬AES) ‫های‬ ‫تأییدیه‬ ‫دارای‬FCC,IC,CE‫و‬TELEC ‫خارجی‬ ‫آنتن‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫آنتن‬ ‫بین‬ ‫کاری‬ ‫دمای‬ ‫رنج‬20-‫تا‬70‫درجه‬
 • 30. 30 ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫فوق‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫مدار‬ ‫شماتیک‬ ‫دوم‬ ‫قسمت‬‫آن‬ ‫جانبی‬ ‫مدارات‬ ‫و‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫شامل‬ ‫ریست‬ ،‫کالک‬ ‫تأمین‬ ‫(مدار‬،)‫ساعت‬ ‫اسیالتور‬ ‫و‬ ‫دیکوپلینگ‬ ‫های‬ ‫خازن‬‫های‬ ‫نشانگر‬ ،‫خارجی‬ ‫سریال‬ ‫حافظه‬ ،LED ‫توسعه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫هدر‬ ‫و‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫برد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫میکروکنترلر‬STM32F103CBT6‫پردازشی‬ ‫هسته‬ ‫دارای‬ARM Cortex-M3‫و‬ ‫کالک‬ ‫حداکثر‬72‫پروتکل‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫اصلی‬ ‫فریمور‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مگاهرتز‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫این‬ ‫داخلی‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫امن‬ ‫های‬‫بر‬ ‫کاربر‬ ‫برنامه‬ ‫واسط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫خارجی‬ ‫سریال‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫روی‬SPI‫ب‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫است‬ ‫متصل‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫ه‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫مشخصاتی‬ ‫دارای‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫این‬ ‫پردازشی‬ ‫هسته‬32‫بیتی‬ARM Cortex-M3 ‫کالک‬ ‫حداکثر‬72‫مگاهرتز‬‫(اجرای‬1.25)‫مگاهرتز‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫ثانیه‬ ‫بر‬ ‫دستور‬ ‫میلیون‬
 • 31. 31 128‫و‬ ‫فلش‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬20‫رم‬ ‫حافظه‬ ‫کیلوبایت‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫پین‬ ‫کاری‬ ‫ولتاژ‬ ‫محدوده‬2‫تا‬3.6‫ولت‬ ‫بین‬ ‫ورودی‬ ‫کریستال‬ ‫فرکانس‬4‫تا‬16‫مگاهرتز‬ ‫داخلی‬ ‫اسیالتور‬RC8‫مگاهرتز‬ ‫ساعت‬ ‫اسیالتور‬ ‫ورودی‬ ‫دیجیتال‬ ‫به‬ ‫آنالوگ‬ ‫مبدل‬ ‫واحد‬ ‫دو‬12‫بیتی‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫کانال‬ ‫هفت‬DMA)‫حافظه‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫(دسترسی‬ ‫/شمارنده‬ ‫تایمر‬ ‫عدد‬ ‫هفت‬‫عمومی‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫واحد‬UART,SPI,I2C,Can‫و‬USB
 • 32. 32 3-3‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬Particle ‫پارتیکل‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬C++‫آردویینو‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سازگار‬ ‫آردویینو‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫توابع‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫همان‬ ‫هز‬ ‫هم‬ ‫پارتیکل‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫توابع‬ ‫دارای‬ ‫ند‬ ‫خاصی‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ساده‬ ‫توابع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫توابع‬.‫ارد‬ ‫های‬ ‫برد‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫سه‬Particle: ‫دارد‬ ‫وجود‬ 1.‫آنالین‬ ‫توسعه‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬BUILD Particle 2.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Particle Dev‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫مک‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫که‬ 3.‫طریق‬ ‫از‬ ‫برد‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫متن‬ ‫ویرایشگر‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Particle CLI ‫این‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آردویینو‬ ‫با‬ ‫سازگار‬ ‫پارتیکل‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫آردویینو‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پارتیکل‬ ‫مختص‬ ‫که‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫توابعی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫نوشتار‬ .‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫موجود‬ 1-3-3‫کلو‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫توابع‬‫د‬ ‫ه‬ ‫برد‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫با‬ ‫پارتیکل‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫ای‬‫اطال‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫د‬‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫عات‬ ‫کلو‬ ‫توابع‬.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫د‬‫فانکشن‬ ‫و‬ ‫متغیرها‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬‫و‬ ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫در‬‫یا‬ ‫و‬ ‫خواند‬ ‫را‬ ‫متغیرها‬ ‫این‬ ‫مقدار‬ ‫د‬.‫نمود‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫توابع‬ 2-3-3‫کلو‬ ‫متغیر‬‫د‬(Cloud Variable) ‫میکروکنتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫برنامه‬ ‫در‬‫کلو‬ ‫متغیر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫لر‬‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫زیر‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫و‬API‫کلو‬ ‫های‬.‫داشت‬ ‫دسترسی‬ ‫آنها‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫د‬ Particle.variable(“cloud_variable_name”,variable_name); Variable_name‫خواه‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متغیری‬ ‫نام‬‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫یم‬‫دس‬ ‫د‬‫داشته‬ ‫ترسی‬ ‫کلو‬ ‫متغیر‬ ‫برای‬ .‫باشیم‬‫قسمت‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫د‬cloud_variable_name‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫تعریف‬ ‫می‬ ‫نام‬‫کلو‬ ‫متغیر‬ ‫نام‬ ‫طول‬ .‫داشت‬ ‫دسترسی‬ ‫کلود‬ ‫سرویس‬ ‫در‬ ‫متغیر‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫توان‬‫د‬‫تا‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حداکثر‬12‫کاراکتر‬ .‫باشد‬‫توان‬ ‫می‬ ‫حداکثر‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫برنامه‬ ‫در‬10‫عدد‬‫کلو‬ ‫متغیر‬ .‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫کلود‬ ‫متغیر‬‫صحیح‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫د‬ INT‫اعشاری‬ ،DOUBLE‫رشته‬ ‫و‬STRING‫طول‬ ‫به‬622.‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫کاراکتر‬
 • 33. 33 ‫مث‬ ‫در‬‫کلو‬ ‫متغیر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫زیر‬ ‫ال‬‫در‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫د‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫ابری‬ ‫سرویس‬ int analogvalue = 0; double tempC = 0; char *message = "my name is particle"; void setup() { // variable name max length is 12 characters long Particle.variable("analogvalue", &analogvalue, INT); Particle.variable("temp", &tempC, DOUBLE); if (Particle.variable("mess", message, STRING)==false) // variable not registered! pinMode(A0, INPUT); } .‫نمود‬ ‫چاپ‬ ‫خروجی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫مقادیر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫کد‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ # EXAMPLE REQUEST IN TERMINAL # Device ID is 0123456789abcdef # Your access token is 123412341234 curl "https://api.particle.io/v1/devices/0123456789abcdef/analogvalue?access_token=123412341234" curl "https://api.particle.io/v1/devices/0123456789abcdef/temp?access_token=123412341234" curl "https://api.particle.io/v1/devices/0123456789abcdef/mess?access_token=123412341234" # In return you'll get something like this: 960 27.44322344322344 my name is particle
 • 34. 34 3-3-3‫کلو‬ ‫فانکشن‬‫د‬(Cloud Function) ‫ت‬ ‫را‬ ‫توابعی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫برنامه‬ ‫در‬‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫عریف‬‫آنها‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫فراخوانی‬ ‫امکان‬ ‫د‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬‫و‬ ‫زیر‬ ‫فرم‬ ‫به‬ ‫کالس‬ ‫یک‬ ‫تعریف‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫استاندارد‬ ‫فانکشن‬ ‫یک‬ ‫ابتدا‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫متد‬ ‫با‬Particle‫کلو‬ ‫فانکشن‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫د‬ Particle.function(“cloud_func_name”,func_name); Func_name‫تاب‬ ‫نام‬‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عی‬‫قس‬ ‫کنیم.در‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫د‬‫مت‬ cloud_func_name‫کلو‬ ‫تابع‬ ‫نام‬‫کنی‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫د‬‫کلو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تابع‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫م‬‫استفاده‬ ‫نام‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫د‬ .‫شود‬ ‫می‬‫حد‬ ‫میکروکنترلر‬ ‫برنامه‬ ‫در‬‫تا‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اکثر‬4‫کلو‬ ‫فانکشن‬ ‫عدد‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فانکشن‬ ‫کرد.این‬ ‫تعریف‬ ‫د‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫آرگومان‬ ‫دارای‬String‫حداکثر‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫و‬63.‫باشد‬ ‫کاراکتر‬ ‫برنام‬ ‫در‬‫کلو‬ ‫فانکشن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫زیر‬ ‫ه‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫د‬ int brewCoffee(String command); void setup() { // register the cloud function Particle.function("brew", brewCoffee); } void loop() { // this loops forever } // this function automagically gets called upon a matching POST request int brewCoffee(String command) { // look for the matching argument "coffee" <-- max of 64 characters long if(command == "coffee") { // some example functions you might have //activateWaterHeater(); //activateWaterPump(); return 1; } else return -1; }
 • 35. 35 4-3-3‫توابع‬WiFi Particle.‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫داخلی‬ ‫توابع‬ ‫دارای‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫برای‬ WiFi.on().‫باشد‬ ‫می‬ ‫بودن‬ ‫خاموش‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫منظور‬ ‫به‬ WiFi.off().‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫کاهش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫فای‬ ‫وای‬ ‫ماژول‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬ WiFi.conect().‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫اعتباری‬ ‫هیج‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ WiFi.disconect()‫سیم‬ ‫بی‬ ‫شبکه‬ ‫با‬ ‫اتصال‬ ‫قطع‬ WiFi.ready()‫دارای‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫اگر‬IP‫مقدار‬ ‫تابع‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫متصل‬true.‫گرداند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ WiFi.macAddress().‫گرداند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آدرس‬ ‫مک‬ ‫مقدار‬ ‫تابع‬ ‫این‬ WiFi.SSID().‫گرداند‬ ‫برمی‬ ‫کاراکتری‬ ‫رشته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫متصل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ماژول‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫نام‬ ‫تابع‬ ‫این‬ WiFi.BSSID()‫ای‬.‫گرداند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫شبکه‬ ‫آدرس‬ ‫مک‬ ‫تابع‬ ‫ن‬ WiFi.RSSI()‫میزان‬ ‫تابع‬ ‫این‬‫از‬ ‫دیسبل‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سیگنال‬ ‫قدرت‬127-‫تا‬1-.‫گرداند‬ ‫می‬ ‫بر‬ WiFi.ping(IPAddress)‫از‬ ‫تابع‬ ‫این‬IP Address.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫پینگ‬ WiFi.scan()‫در‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫گرداند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اسکن‬ ‫را‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫تابع‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫مثال‬ WiFiAccessPoint aps[20]; int found = WiFi.scan(aps, 20); for (int i=0; i<found; i++) { WiFiAccessPoint& ap = aps[i]; Serial.print("SSID: "); Serial.println(ap.ssid); Serial.print("Security: "); Serial.println(ap.security); Serial.print("Channel: "); Serial.println(ap.channel); Serial.print("RSSI: "); Serial.println(ap.rssi); }
 • 37. 37 ‫پلتفرم‬Particle.‫باشد‬ ‫می‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ابزارهای‬ ‫دارای‬‫فریم‬ ‫اسکرپت‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫ورک‬(Node.JS)‫نام‬ ‫با‬Particle JS.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫مدیریت‬ ‫سرویس‬ ‫دارای‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫همچنین‬Particle Dashboard.‫باشد‬ ‫می‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫تحت‬ ‫ابزاری‬ ‫پارتیکل‬ ‫های‬ ‫برد‬ ‫اولیه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫پیکربندی‬Particle CLI‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫مک‬ ‫های‬‫کل‬ ‫سرویس‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫پارتیکل‬‫و‬‫دارای‬ ‫د‬Cloud API‫باشد‬ ‫می‬. ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬‫استفاده‬ ‫نحوه‬‫کلو‬‫د‬‫د‬‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫ر‬. 1-4Particle CLI Particle CLI‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫تحت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬(Command Line Interface)‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ،‫پارتیکل‬ ‫های‬ ‫برد‬ ‫بندی‬ ‫پیکر‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ،‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫پارتیکل‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بردها‬ ‫اطالعات‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫مانیتورینگ‬ ،‫برد‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کامپایل‬ ‫اسکریپت‬ ‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫تحت‬ ‫و‬NodeJS‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬‫پایتون‬ ‫باید‬ ‫و‬NodeJS‫ابزار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫نصب‬ .‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬npm‫های‬ ‫بسته‬ ‫مدیر‬ ‫ابزار‬ ‫که‬NodeJS‫باشد‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬Particle CLI.‫شود‬ ‫می‬ ‫نصب‬ npm install –g particle-cli ‫کلو‬ ‫سرویس‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫برای‬‫آدرس‬ ‫از‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫پارتیکل‬ ‫د‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫افزوده‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پارتیکل‬ ‫های‬ ‫برد‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫زیر‬ https://build.particle.io/signup ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬Particle CLI‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬particle login‫آدرس‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬‫حساب‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ ‫کلو‬ ‫کاربری‬‫پورت‬ ‫به‬ ‫برد‬ ‫بودن‬ ‫وصل‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫الگین‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫د‬USB‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬particle setup ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬wizard‫ب‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫و‬‫کلو‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پارتیکل‬ ‫رد‬‫آ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫اضافه‬ ‫د‬‫هر‬ ‫به‬ ‫خر‬ ‫کلید‬ ‫باید‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫برد‬ ‫نشدن‬ ‫شناخته‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫اختصاص‬ ‫نام‬ ‫یک‬ ‫برد‬MOD‫مدت‬ ‫به‬ ‫را‬10 ‫تا‬ ‫داشت‬ ‫نگه‬ ‫ثانیه‬LED.‫شود‬ ‫روشن‬ ‫آبی‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫برد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موجود‬‫پ‬ ‫دستورات‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫رکاربرد‬ Particle CLI.‫پردازیم‬ ‫می‬
 • 38. 38 ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬particle‫تمام‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫خروجی‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫متن‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دستورات‬particle cli.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫دستورات‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ‫دستور‬ ‫هر‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫آن‬ ‫در‬ Welcome to the Particle Command line utility! Version 1.10.0 https://github.com/spark/particle-cli Usage: particle <command_name> <arguments> Common Commands: setup, list, call, get, device, identify, flash, subscribe compile, monitor, login, logout, help Less Common Commands: token, binary, cloud, config, function, keys, serial, udp update, variable, webhook, wireless For more information Run: particle help <command_name> Particle list ‫برد‬ ‫شناسه‬ ‫کد‬ ،‫نام‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کلود‬ ‫اکانت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫بردهای‬ ‫دستور‬ ‫این‬‫متغیر‬ ،‫را‬ ‫کالد‬ ‫های‬ ‫فانکشن‬ ‫و‬ ‫ها‬ .‫است‬ ‫زیر‬ ‫فرم‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ $ particle list Checking with the cloud... Retrieving devices... (this might take a few seconds) my_device_name (0123456789ABCDEFGHI) 0 variables, and 4 functions Functions: int digitalWrite(string) int digitalRead(string) int analogWrite(string) int analogRead(string)
 • 39. 39 particle identify ‫پورت‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫برد‬ ‫شناسه‬ ‫کد‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬USB.‫شود‬ ‫می‬ ‫چاپ‬ ‫خروجی‬ ‫در‬ $ particle identify $ particle identify 1 $ particle identify COM3 $ particle identify /dev/cu.usbmodem12345 $ particle identify 0123456789ABCDEFGHI Particle device add ‫پورت‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫برد‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬USB‫نمود.برای‬ ‫اضافه‬ ‫کلود‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫قبل‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫برد‬ ‫شناسه‬ ‫کد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ $ particle device add 0123456789ABCDEFGHI Claiming device 0123456789ABCDEFGHI Successfully claimed device 0123456789ABCDEFGHI Particle device remove .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جدید‬ ‫برد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نام‬ ‫دادن‬ ‫اختصاص‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫یک‬ ‫نام‬ ‫تغییر‬ ‫برای‬ ‫دستور‬ ‫این‬ $ particle device rename 0123456789ABCDEFGHI "pirate frosting" Particle device rename ‫حذ‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫برد‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬.‫نمود‬ ‫ف‬ $ particle device remove 0123456789ABCDEFGHI Are you sure? Please Type yes to continue: yes releasing device 0123456789ABCDEFGHI server said { ok: true } Okay!
 • 40. 40 Particle flash ‫برد‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫کلود‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫پوشه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫فایل‬ ،‫باینری‬ ‫فایل‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫پسوند‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫فایل‬ .‫کرد‬ ‫منتقل‬ino‫یا‬ ‫و‬c++.‫باشد‬ $ particle flash 0123456789ABCDEFGHI my_project ‫صو‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫چند‬ ‫کردن‬ ‫پروگرام‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫رت‬ $ particle flash 0123456789ABCDEFGHI app.ino library1.cpp library1.h Particle call ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫نمود‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫برد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫کلود‬ ‫توابع‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫توسط‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫خروجی‬ ‫در‬ ‫تابع‬ ‫بازگشتی‬ ‫مقدار‬ $ particle call 0123456789ABCDEFGHI digitalWrite "D7,HIGH" 1 Particle get .‫داد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫برد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫کلود‬ ‫متغیر‬ ‫مقدار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ # how to get a variable value from a device $ particle get 0123456789ABCDEFGHI temperature 72.1
 • 41. 41 2-4Cloud API ‫از‬ ‫کالد‬ ‫سرویس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫برد‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫منظور‬ ‫به‬Cloud API.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پروتکل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ارتباط‬ ‫این‬ ‫برقراری‬HTTP‫به‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫کلیدی‬ ‫توسط‬ ‫مقصد‬ ‫و‬ ‫مبدا‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫نام‬Access Token‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کلید‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫رمزنگاری‬Particle Build‫در‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫یا‬ Particle CLI.‫آورد‬ ‫بدست‬ Particle token list ‫به‬ ‫دسترسی‬API‫از‬‫آدرس‬ ‫طریق‬https://particle.io‫طریق‬ ‫از‬http.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬‫پروژه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ن‬‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫افزار‬ ‫رم‬‫کالد‬ ‫سرویس‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫افزاری‬ ‫نورم‬ ‫توابع‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫پایتون‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫موجود‬3,5‫کتابخوانه‬ ‫و‬spyrk‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ماژول‬ .‫است‬spyrk‫کتا‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫از‬ ‫را‬.‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫پایتون‬ ‫های‬ ‫بخوانه‬ Pip install spyrk ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫در‬ ‫پایتون‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫سورس‬‫هاب‬ ‫گیت‬ ‫سرویس‬ ‫روی‬ ‫بر‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫موجود‬ https://github.com/Alidron/spyrk ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬from spyrk import SparkCloud‫ماژول‬spyrk‫می‬ ‫فراخوانی‬ ‫پایتون‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫کنیم‬‫مقدار‬ ‫ادامه‬ ‫در‬access token.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫زیر‬ ‫متغیرهای‬ ‫در‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ‫و‬ USERNAME = 'he.ho@example.com' PASSWORD = 'pasSs' ACCESS_TOKEN = '12adza445452d4za524524524d5z2a4' ‫یک‬ ‫هر‬ ‫اجرای‬ ‫با‬‫دستور‬ ‫دو‬ ‫از‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫زیر‬access token‫سرور‬ ‫در‬ ،‫کلود‬ ‫سرویس‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫یا‬ ‫و‬ .‫نمود‬ ‫الگین‬ spark = SparkCloud(USERNAME, PASSWORD) # Or spark = SparkCloud(ACCESS_TOKEN)