Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation1

266 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation1

  1. 1. Piglenilamsabehathahua he sama,<br />Nelinelisikhomoshiya,<br />Na kahi he zami,<br />Na kahiaasma,<br />Sarsarati hue thenia,pathia,<br />Kehrahi he ek bus tum ho yaha,<br />Sirfmeinhu,<br />Merisasehaiaurmeridhadkhanhai,<br />Esigeharayiyaesitanhayiaaurmay,sirf may,<br />Upne hone bhimujkoyakeenagaya.<br />
  2. 2. Ekbaathototak hey jo aye nahi,<br />Bas akhon se he chapthi,<br />Tumsekabhimujsekabhi,<br />Kuchlabz he o kudti,<br />Jin kopehankehototakajayewo,<br />Awajkibahon me bahedalkeitalaiwo,<br />Lekinjo ye baathai,<br />Ehasaas hi ehasaashai,<br />Kushboo se haijasihawameindarthi,<br />Kushboojobiawaajhai,<br />Jis ka patatumko bi hai.<br />Jiskikabarmujkobhihai,<br />Duniya se be chupthanahi,<br />E janekeseraazhai.<br />
  3. 3. Jab jabdard ka baddalchaya,<br />Jab hum ka sayaleharaya,<br />Jab asu pal kodukaya,<br />Jab he tanahadilgabraya,<br />Hum ne dilko e samjayadilakarikyurothahai,<br />Duniyameinyuhihotahai,<br />E jogeharesanatehai,<br />Waqthaisabko hi bate hai,<br />Thoda gum he sabkoessa,<br />Thodidoop he sabkoessa,<br />Aakhteribekarinamhai,<br />Har pal eknayamausamhai,<br />Kyuntuesi pal kothahai,<br />Dilakarikyunrothahai.<br />
  4. 4. Dilomeintumapnebethabilekechalrahi ho to zinda ho tum,<br />Nazaro ne khobo ka bhigililekechalrahi ho to zinda ho tum,<br />Hawakejokokejeseazadrehanaseko,<br />Tumedhariyakejeseleheromeinbehanaseko,<br />Hareklamhe se tummilokuleapnebahe,<br />Harek pal nayesamadekhe e nigahe,<br />Jo apneakhonmeinheraniyachalrahi to zinda ho tum,<br />Dilomeintumapnebetabialekechalrahi ho to zinda ho tum.<br />

×