Perisian aplikasi 2.3.2

15,864 views

Published on

Published in: Technology, Education

Perisian aplikasi 2.3.2

 1. 1. PENGALAMAN ANDA!!!
 2. 2. PERISIAN APLIKASIDISEDIAKAN OLEH SURIYANA AHMAD SAMALUDIN
 3. 3. PerisianKomputerPerisianSistemSistemPengoperasianAturcara UtilitiPemacu PerantiPenterjemahBahasaPerisianAplikasiSumber TerbukaProprietaryPEMPROSESAN PERKATAAN(WORD PROCESSING)HAMPARAN ELEKTRONIK(SPREADSHEET)PANGKALAN DATA(DATABASE)PERSEMBAHAN(PRESENTATION)GRAFIKPENERBITAN ATASMEJA
 4. 4. Aturcara yang mengenalpasti aktivitipemprosesan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau masalah-masalah tertentu.Perisian aplikasi merupakan program yangmengarahkan komputer untuk membuatapa yang kita perlukan. Misalnya iadigunakan untuk memprosesperkataan, membentuk pangkalandata, membentuk dokumen yangmenarik, membuat carta dan lain-lainlagi.
 5. 5. PEMPROSESANPERKATAAN(WORDPROCESSING)HAMPARANELEKTRONIK(SPREADSHEET)PERSEMBAHAN(PRESENTATION)PANGKALANDATA(DATABASE)GRAFIKPENERBITANATAS MEJA
 6. 6. Perisian pemprosesanperkataan merujuk kepadaperisian yang digunakan untukmengolah, menyusun danmembentuk teks, menyimpandan mencetak dokumen.
 7. 7.  Mempunyai ciri-ciri utama semasamenyediakan dokumen:- Menghasilkan dokumen dengan memasukkanteks (Writing), teks yang berbezasaiz, font dan stail sama ada digariskanatau dihitamkan. Menyunting dan mengubah teks (Editing). Memadam teks (Deleting). Menyelaraskan rupa bentuk dan penampilandokumen (Formatting).
 8. 8.  Menyisip, menyalin dan menampal teks (Copy & Paste). Menyemak ejaan dan tatabahasa (Spelling & Grammar) Mencari perkataan seerti atau sinonim (Thesaurus). Mengimport grafik dari mana-mana sumber (Insert). Menyimpan hasil untuk diedit semula (Save). Beberapa salinan cetakan boleh dibuat pada dokumenyang asal (Print). Membina surat dengan membuat cantuman mel (MailMerge). Membina Header dan Footer. Membina Jadual dan Indeks dan lain-lain.
 9. 9.  Untuk perisian pemprosesan perkataan andaperlukan :- Komputer (Papan Kekunci). Monitor untuk skrin paparan. Pencetak. Storan. Contoh perisian Pemprosesan Perkataan ialahseperti Word Perfect, Easy Word, OpenOffice, Wordstar, Ami Pro, Lotus Word Pro, MSWord dan KWord.
 10. 10. MicrosoftWord
 11. 11. HAMPARAN ELEKTRONIK(SPREADSHEET)
 12. 12.  Aplikasi yang memproses maklumat dalambentuk “table”. Sel table ini akan memegangnilai seperti formula matematik. Membenarkan pengguna mengorganisasi danmemanipulasi data dalam bentuk baris danlajur. Menyediakan fungsi-fungsi ruang sediadibangunkan untukstatistik, kewangan, logikal, pangkalandata, grafik, data dan pengiraan masa.
 13. 13.  Digunakan untuk analisa dan merancangperniagaan. Berupaya untuk menterjemahkan datake dalam bentuk grafik. Contoh Perisian Hamparan Elektronikadalah seperti MS Excel, Lucid, Lotus123, QuattroPro, EasySpreadsheet, Open OfficeCalc dan K Spread.
 14. 14.  Pangkalan data merupakan himpunan data-data berkaitan yang dikongsi bersama olehpelbagai kategori pengguna bagi memenuhikehendak dan keperluan maklumat sesebuahorganisasi.Contoh kegunaan pangkalan data :a. Perpustakaanb. Pasarayac. Kad kreditd. Pelancongan
 15. 15. Microsoft AccessLotus Approach
 16. 16. ClipperSoftBASE
 17. 17.  Perisian aplikasi yang membenarkan pengguna merekavisual untuk persembahan bagi tujuanberkomunikasi, memberi mesej dan maklumatkepada kumpulan atau audien yang ramai. Perisian ini akan menghasilkan aplikasi dalam bentukpersembahan. Biasanya ia digunakan untukmempersembahkan sesuatu hasil kerja, mesyuaratdan juga promosi sesuatu barangan. Contoh perisian Aplikasi Persembahan adalah sepertiMS Powerpoint, EasyPresentation, Open OfficeImpress dan K Presenter.
 18. 18.  Aplikasi yang membenarkan pengguna bekerja danmembuat penggubahan ke atas maklumat bukanteks seperti lukisan, carta dan gambar. Ia memerlukan pengguna mempunyai kebolehanmerekacipta, memanipulasi dan mencetak grafik. Membantu membuatpersembahan, membangunkan brochur danilustrasi. Contoh perisian Grafik adalah sepertiCorelDraw, MsPaint, GIMP, AdobePhotoshop, Paint.NET, Photoscape.
 19. 19. PENERBITAN ATAS MEJA
 20. 20.  Menyediakan keupayaan bahan penerbitan yang bermutuprofesional kepada pengguna. Surat – surat yangdihasilkan mengandungi teks yang berbeza bentuk, saiz, gaya dan juga dari segi grafik, tetapi bolehdihasilkan atas meja. Penerbitan Atas Meja membolehkan pengguna menambahgambar dan grafik atau menyerlah teks dengan ciriformat khas. Ianya untuk memudahkan penghasilan risalah, bahanedaran dan dokumen. Contoh perisian Penerbitan Atas Meja adalah sepertiDesktopPublisher, PageMaker, QuarkXPress, Microsoft
 21. 21. Desktop publisherPagemaker
 22. 22. QuarkXPressMicrosoft Publisher
 23. 23. Transitional Page

×