Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 3 Fungsi Perniagaan

115,476 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Bab 3 Fungsi Perniagaan

 1. 1. 3 : FUNGSI PERNIAGAAN 3.14 Pemetakan Pasaran3.1:- Pemasaran i. Pemetakan pasaran3.11 Definisi dan peranan pemasaran ii.Sasaran pasaran i. Definisi iii.Peletakan pasaran ii. Pengurusan pemasaran 3.15 Campuran pemasaran. iii. Hala tuju sistem pemasaran i. Produk3.12 Pendekatan Pemasaran -Definisi i.Falsafah pengurusan pemasaran -Ciri-ciri produk -Pendekatan pengeluaran -Klasifikasi produk -Pendekatan penjualan -Keputusan produk individu -Pedekatan pemasaran moden -Keputusan barisan produk ii. Pendekatan strategik -Keputusan campuran produk -Jenis portfolio perniagaan -Kitaran hayat produk -Proses pemasaran ii. Pengedaran3.13 Gelagat pengguna dan penyelidikan -Pengenalan saluran agihan pemasaran -tingkahlaku saluran agihan. i. Model gelagat pengguna -Rekabentuk saluran agihan ii. Faktor yang pengaruhi gelagat -Pengurusan saluran agihan pengguna. -Pengurusan logistik dan agihan fizikal iii. Jenis-jenis keputusan pembelian -Peruncitan -Proses pembelian barangan -Agen pengguna. -Pemborongan -Proses pembelian barangan baru. -Proses pembelian barangan industri. iv. Penyelidikan pemasaran 1
 2. 2. 3.2 Pengeluaran iii) Penentuan harga 3.2.1 Definisi dan peranan -Faktor-faktor yang i. Definisi mempengaruhi keputusan ii. Latar belakang penentuan harga. -Evolusi pengurusan pengeluaran -penentuan harga umum. -Kepentingan pengurusan pengeluaran. -penentuan harga produk baru -Cabaran yang dihadapi oleh pengurus -Strategi penentuan harga pengeluaran campuran produk -Perhubungan jabatan pengeluaran -Strategi penyelarasan harga dengan jabatan pemasaran, kewangan -Perubahan harga. dan sumber manusia. iv) promosi 3.2.2. Proses pengeluaran. -Tujuan promosi i. Sistem pengeluaran -Langkah-langkah dalam ii. Subsistem pengeluaran. mengembangkan komunikasi 3.2.3 Perancangan. yang berkesan. i. Lokasi kilang -Penetapan belanjawan promosi. -Objektif -Campuran promosi: -Faktor-faktor yang perlu diambil kira -pengiklanan. promosi jualan, dalam penentuan lokasi. publisisti dan perhubungan ii. Susun atur kilang awam dan jualan bersemuka. -Objektif -Perubahan dalam komunikasi -Jenis susun atur: pemasaran secara tetap, proses dan produk.. 3.2.4 Jenis-jenis pengeluaran i. Mengikut tempahan ii. Secara Massa iii. Secara berkelompok. 2
 3. 3. 3.2.5 Kawalan kualiti. iii. Merekayasa (Reengineering) i. Definisi -Definisi ii. Objektif -Objektif iii.Alat-alat kawalan kualiti -Kebaikan. - Kawalan proses secara statistik. iv. Rekabentuk Bantuan komputer/ (SPC) Pembuatan bantuan iv. Pemeriksaan komputer. -Pemeriksaan menyeluruh -Definisi -Pelan persempelan. -Objektif 3.2.6 Kawalan inventori. -Kebaikan. i. Definisi ii. Objektif3.2.7Pengurusan inventori i. Penyenggaraan peralatan. ii. Definisi iii.Objektif iv.Kaedah penyelenggaraan3.2.8 Konsep pengurusan pengeluaranmoden. i. Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) -Definisi -Objektif -Latar belakang -Prinsip-prinsip -Kebaikan. ii. ISO 9000 -Maksud ISO 9000 -Cara-cara untuk mendapatkan ISO 9000 3
 4. 4. 3.3:- KEWANGAN3.3.1 Definisi Dan Peranan 3.3.6 Perancangan Kewangan i. Definisi i. Penyata Perancangan kewangan ii. Kaitan kewangan dengan bidang -Penerimaan wang lain -Pembayaran wang iii. Peranan pengurus kewangan -Aliran wang bersih3.3.2 Penyata Kewangan -Lebihan/ kurangan wang i. Penyata pendapatan ii. Kunci kira-kira 3.3.7 Insurans iii. Penyata aliran dana i. definisi3.3.3 Objektif Kewangan ii.Peranan i.Memaksimumkan keuntungan iii. Prinsip syarikat iv. Prinsip Takaful ii.Memaksimumkan kekayaan v. Jenis-jenis pemegang saham syarikat vi. Ganti rugi/jaminan3.3.4 Sumber Dana i. Jenis -Ikut jangkamasa -Ikut tuntutan3.3.5:- Penggunaan Dana i. Jenis -Jangka pendek -Jangka panjang 4
 5. 5. 3.4 Sumber Manusia 3.4.1 Definisi dan peranan i. Definisi 3.4.4 Latihan dan pembangunan. ii. Peranan dan kepentingan. i) Definisi iii. Fungsi jabatan sumber manusia. ii) Peranan dan kepentingan iv. Cabaran iii)Pembentukan dan pelaksanaan 3.4.2 Perancangan sumber program manusia. iv) Jenis latihan yang dikendalikan i. Definisi serta kebaikan dan ii. Proses perancangan sumber manusia kelemahannya iii. Sumber tenaga. 3.4.5 Penilaian. -dalaman -luaran. i) Definisi 3.4.3 Pengambilan tenaga manusia. ii) Peranan dan kepentingan i. analisis kerja iii) Kaedah-kaedah -huraian kerja iv) Ciri-ciri penilaian yang berkesan. -spesifikasi kerja. v) Masalah dalam penilaian. ii. Pengrekrutan 3.4.6 Faedah, ganjaran dan -dalaman tindakan disiplin. -luaran. i) Faedah dan ganjaran iii. Proses Pemilihan -Bentuk wang - Borang permohonan - semakan rujukan -Bukan wang - temuduga -Penentu-penentu ganjaran. - ujian. ii) Tindakan disiplin. iv. Penawaran kerja. -Definisi -syarat perkhidmatan -Proses dan masalah dalam v. Induksi tindakan disiplin. -Tujuan -Hukuman - Kandungan program - Masalah pelaksanaan. 5
 6. 6. 6
 7. 7. Konsep• Keperluan -adalah asas kepada kehidupan manusia dan terhasil secara semulajadi tetapi boleh dipengaruhi oleh aktiviti pemasaran - Keperluan terdiri daripada keperluan fisiologi(makanan/minuman, pakaian) , keselamatan(tempat tinggal), sosial(kasih sayang), penghargaan diri(ingin dihormati) & pencapaian diri(sesuatu yang dapat dicapai seperti memenangi pingat Olimpik)• Kehendak - adalah pelengkap kepada keperluan dan ianya tidak terhad. Ianya terbentuk dan dipengaruhi oleh budaya serta personaliti seseorang individu. Contohnya, manusia memerlukan makanan(nasi) semasa lapar tetapi mereka boleh memilih untuk makan nasi kandar, nasi beriyani ataupun nasi putih seperti yang dikehendaki• Permintaan - Permintaa hanya berlaku jika seseorang yang mempunyai kehendak & kemampuan utk membeli (kehendak yg disokong oleh kuasa beli) 8
 8. 8. • Produk - Produk ialah sesuatu yang ditawarkan oleh penjual kepada bakal pembeli untuk perhatian, milikan atau kegunaan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pembeli. Ciri produk merangkumi sifat-sifat ketara seperti bahan, warna,saiz dan bentuk, dan sifat-sifat tidak ketara seperti jaminan, waranti, kredit, khidmat selepas jualan• Pertukaran – ialah suatu perbuatan untuk mendapatkan sesuatu produk daripada pihak lain bagi memuaskan keperluan dan kehendaknya dengan menawarkan sesuatu yang berbeza.• Transaksi/urusniaga -iaitu urusniaga antara dua pihak di mana kedua-dua pihak mendapat sesuatu yang bernilai yang diperlukan oleh mereka. Nilai –Perbezaan antara faedah memiliki ddan menggunakan produk yang telah dibeli dengan kos untuk mendapakannya.• Pasaran - Pasaran ialah tempat di mana kedua-dua pihak pembeli dan penjual membuat pertukaran terhadap barangan dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak 9
 9. 9. Definisi Pemasaran: Merupakan proses perancangandan pelaksanaan konsep berkaitan dengan perletakanharga, pengagihan barangan ataupun perkhidmatan, atauidea, untuk mewujudkan pertukaran bagi memenuhiobjektif individu dan matlamat organisasi. 10
 10. 10. Pengurusan PemasaranPengurusan Pemasaran didefinisikan sebagai aktivitimenganalisis, merancang, melaksana dan mengawal program yang direka bentukuntuk membina dan menyenggarakan hubungan pertukaran yang berfaedah antaraorganisasi dan pembeli sasaran dengan bermatlamat untuk mencapai objektiforganisasiHala tuju sistem pemasaranIanya bergantung kepada faktor persekitaran global dan domestik yang amat dinamikFaktor-faktor yang mempengaruhi HTSP ketika ini ialah ledakan sistemmaklumat, globalisasi, perubahan kepada ekonomi baru, dan peningkatantanggungjawab sosial.- Ledakan sistem maklumat iaitu perdagangan elektronik (e-commerce) yang telahmembuka cabang pemasaran baru kepada pengeluar dan pembekal produk. Pasaranadalah lebih luas, mudah dan murah dengan menggunakan komputer berinternet dimana-mana sahaja di dunia ini.- Globalisasi wujud akibat daripada perdagangan elektronik yang menjadikan duniasemakin kecil dan tidak dipagari oelh sempadan(dunia tanpa sempadan)- Akibat globalisai (Perubahan ekonomi baru), tiada lagi sekatan atau tarif danpasaran menjadi lebih besar dan tahap persaingan adalah tinggi. Pengeluar ataupembekal yang mempunyai kelebihan sahaja mampu bersaing dan merebut peluang.Mereka yang mempunyai kelebihan bersaing berupaya mengikut perubahan pasarandan ekonomi yang dinamik iaitu perubahan kepada ekonomi yang baru.- Peningkatan tanggungjawab sosial masa kini mempengaruhi corak aktiviti 11pemasaran sesuatu produk kerana pengguna lebih peka dan perihatin terhadap alam
 11. 11. 3.1.2 Pendekatan pemasaran i. Falsafah pengurusan pemasaran Pendekatan pengeluaran -Andaian-pengguna akan membeli atau menerima apa sahaja yang dikeluarkan oleh pengilang dan senang didapati dengan harga yang berpatutan. -Pengeluar lebih menumpukan kepada pengeluaran dan bukan pemasaran. Semua tenaga serta kemahiran ditumpukan kepada pengeluaran barangan sebanyak yang mungkin bagi memenuhi permintaan pengguna. Pendekatan penjualan - Andaian- pengguna akan membeli produk syarikat dengan banyak jika syarikat tersebut mengadakan jualan secara besar-besaran daan kempen promosi yang menyeluruh. - Jurujual dan iklan memainkan peranan penting dalam menyakinkan pengguna untuk membeli sesuatu produk -Syarikat perlu membentuk iklan yg kreatif dan membuat jualan peribadi bagi menyakinkan pengguna untuk membeli produk tertentu 12
 12. 12. Pendekatan pemasaran moden-jualan tidak bergantung kpd jualan yang agresif tetapi pemasaran adalah faktor penting dalam penjualan produkPenekanan diberikan kepada memuaskan keperluan dan kehendak konsumerDikenali sbg konsep pemasaran di mana syarikat(i) berusaha memnuhi kehendak konsumer dan(ii) pada masa yang sama mencapai matlamat syarikat iaitu memperolehi keuntungan 13
 13. 13. ii. Pendekatan strategikA. Jenis porfolio perniagaan Antara beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh syarikat dlm pendekatan strategik ialah: a) Mendefinisikan misi syarikat yang sebenar b) Membentuk objektif @ matlamat Syarikat c) Menganalisis jenis portfolio perniagaan yang sedang dijalankan a) Mendefinisi misi syarikat - Apakah perniagaan yang sedang dilakukan? - Siapakah pelanggan syarikat? - Apakah jenis perniagaan yang ingin dijalankan pada masa akan datang? - Apakah yang sepatutnya diniagakan oleh syarikat? Misi syarikat yang baik : berorientasikan kepada pasaran @ konsumer, realistik(boleh dicapai dan sesuai dengan persekitaran/kehendak pasaran). Misi boleh dijadikan penunjuk arah @ wawasan untuk mencapai kejayaan 14
 14. 14. b) Membentuk objektif Objektif- sesuatu yang ingin dicapai oleh syarikat. Berdasarkan misi syarikat. Objektif. yangg ingin dicapai mestilah konsisten dengan objektif fungsi-fungsi atau jabatan-jabatan lain dalam syarikat. Objektif mestilah memfokuskan kepada kepuasan pelanggan dan seterusnya perolehan keuntunganc) Menganalisis jenis portfolio perniagaan - Aktiviti Utama dalam perancangan strategik di mana pihak pengurusan perlu menilai semula jenis-jenis perniagaan yang dijalankan oleh syarikat. - Pihak pengurusan perlu mengenalpasti perniagaan yang dijalankan oleh syarikat. Setiap jenis atu bidang perniagaan yang diceburi oleh organisasi dikeniali sebagai unit perniagaan strategik -Contoh: Syarikat. DRB Hicom- pengeluaran kereta Proton, Bank EON dan bas Intrakota. Ketiga-tiga ini – unit perniagaan strategik DRB - Unit perniagaan strategik juga merujuk kepada sebuah jabatan dalam syarikat, satu lini produk, satu produk atau satu jenama 15
 15. 15. Peranan yang dimainkan oleh pemasaran dalammencapai objektif strategik: a. Menganalisis peluang-peluang pemasaran b. Memilih sasaran pasaran c. Membentuk campuran pemasaran d. Mengurus usaha-usaha pemasaran 16
 16. 16. B. Proses Pemasaran Proses pemasaran terdiri daripada empat proses utama iaitu:- 1. Proses menganalisis peluang pemasaran / Analisis Persekitaran. 2. Proses memilih pasaran tumpuan/ Membentuk Pemetakan pasaran. 3. Proses membangunkan campuran pemasaran/ Membentuk strategi pemasaran. 4. Proses mengurus aktiviti pemasaran Proses menganalisis peluang pemasaran / Analisis Persekitaran. Proses memilih pasaran tumpuan/ Membentuk Pemetakan pasaran. Proses membangunkan campuran pemasaran/ Membentuk strategi pemasaran. Proses mengurus aktiviti pemasaran 17
 17. 17. Proses Pemasaran Persekitaran Demografi- Persekitaran Ekonomi Pengantara Teknologi Pemasaran P Analisis Perancangan Pemasaran e Pemasaran Produ m k b Orang e Sasaran Harg Awam Tempa Pengguna a k t a Promosi l Kawalan Pelaksanaan Pemasaran PemasaranPersekitaran Politik & Persekitaran Undang2 Pesaing Sosio-budaya 18
 18. 18. 3.1.3 Gelagat pengguna dan penyelidikan pemasaran i. Model Gelagat Pengguna Gelagat Pengguna Gelagat Pengguna merupakan proses yang dilalui oleh pengguna dalam membuat keputusan belian, menggunakan barangan dan melupuskan barangan yang dibeli. Gelagat pengguna adalah berkaitan dengan mencari jawapan kepada persoalan berikut: Apakah yang dibeli? Di mana membeli? Bagaimana membeli? Banyak mana membeli? Bila membeli? Kenapa membeli? Model Gelagat pengguna Satu model yang menerangkan bagaimana pengguna memproses dan memahami rangsangan-rangsangan yang diterima dalam membuat pilihan pembelian. Model ini terdiri daripada tiga elemen iaitu:- a) Rangsangan-rangsangan b) Kotak hitam pengguna c) Maklumbalas pengguna 19
 19. 19. Model gelagat pengguna Rangsangan- Kotak hitam Maklum balas rangsangan pengguna penggunaPemasaran Lain-lain Ciri-ciri Proses keputusan pengguna Maklum balas pengguna penggunaProduk Ekonomi Memilih produk Budaya Kenalpasti keperluanHarga Teknologi Memilih jenama Sosial Mencari maklumatTempat Politik Memilih peniaga Individu Menilai alternatifPromosi Budaya Masa membeli Psikologi Keputusan membeli Jumlah belian Gelagat selepas membeli 20
 20. 20. Faktor situasi Demografi masa tempat Umur cara/bagaimana Pendidikan Tujuan Bangsa Perasaan semasa Jantina membeli Campuran Pemasaran Pendapatan  ProdukKewarganegaraan ii.FAKTOR  Harga MEMPENGARUHI  Tempat GELAGAT  Promosi PENGGUNA Dalaman(Psikologi) Luaran (Sosial)  Motivasi  Budaya Persepsi Kelas Sosial Personaliti Kumpulan Rujukan Sikap 21 Keluarga
 21. 21. iii. Jenis-jenis Keputusan Pembelian 1. Proses Pembelian Barangan Pengguna 2. Proses Pembelian Barangan Baru 3. Proses Pembelian barangan industri 22
 22. 22. Proses Pembelian barangan pengguna Mencari maklumat MenilaiMengenalpasti alternatifkeperluan Gelagat selepas Membuat belian keputusan 23
 23. 23. 1. Mengenal pasti keperluanProses pembelian bmula a/b konsumer menyedari keperluanCth. Pn. Hamidah menyedari keperluan sebuah kereta utk ke tempat kerjaKeperluan dirangsang oleh faktor dlman (keperluan kpd pengangkutan) atau faktor luaran(iklan kereta Proton yg disiarkan dlm akhbar)2. Mencari maklumatSetelah mengenalpasti keperluan & dirangsang oleh stimuli dlman dan luaran,kmdnPn. Hamidah mencari maklumat lanjut ttg kereta Proton.Makl. dr pelbagai sumber spt sumber komersial, peribadi dan awamSekiranya ia sgt memerlukan kereta pd masa tsbt, kptsn pembelian pd tahappenglibatan yg rendah – memendekkan proses pembelian – melangkau langkah dlmproses pembelianSebaliknya, ia dikatakan berada pd tahap peglibatan yg tinggi – melalui semualangkah2 dlm proses pembelianTahap penglibatan tinggi- dilalui a/b membeli brgan baru, brgan yg penting, berisikotinggi & brgan kompleks spt komputer . 24
 24. 24. 3. Menilai alternatifPengguna memproses maklumat untuk mencapai kepada keputusan belianPenilaian bgtg kpd pengguna itu sendiri dan situasi belian yg dihadapinya. Konsumermenyenaraikan jenama, harga dan agen sbg kriteria pembelianMisalnya mungkin harga yg murah & pembelian yg mudah diproses mjadi keutamaanberbanding dgn warna kereta @ no. pendaftaranKeutamaan kriteria jg bgtg kpd nasihat yg diterima drpd jurujual, kawan-kawan & kptsn2 ygpernah dibuat pd masa lalu4. Membuat Keputusan pembelianSlps kriteria dipertimbang & disenaraikan mengikut keutamaan, pengguna akanmencapai satu kptsn utk memilih alternatif terbaik yg disenaraikan spt kereta yg plgmurah harganyaSekiranya pilihan itu tidak ada, pengguna akan membeli alternatif kedua terbaik drpd ygdisenaraikan5. Gelagat selepas belianLangkah2 selanjutnya yg diambil oleh konsumer slps pembelian – pembelian memuaskan@ tidakPembelian tidak menepati jangkaan – dpt makl tambahan dr kawan yg memiliki kereta ygsamaPembelian menepati jangkaan – merasa puas dgn pembelian – akan diberitahu kpd kwnKaedah oleh pemasar- jaminan, polisi pemulangan brg & pkhdm slps jualan kpd pengguna 25
 25. 25. Proses Pembelian Barangan Baru 1. Kesedaran 2. Minat 3. Keinginan 4. PenerimaanProses Pembelian barangan industri1. Mengenalpasti Keperluan 2. Menentukan Spesifikasi Barang 3. Pencarian maklumat dan penilaian pembekal. 4. Mengadakan rundingan pembelian 5. Membuat keputusan dan menilai prestasi barangan. 26
 26. 26. iv. Penyelidikan pemasaran Definisi Merupakan teknik mengumpul data atau maklumat pasaranPenyelidikan secara sistematik, membuat analisis, dan interpretasi data Pemasaran berhubung dengan pasaran syarikat, pelanggan dan pesaing Langkah-langkah Dalam Proses Penyelidikan Pemasaran 1. Mendefinisikan objektif kajian 2.Reka Bentuk Penyelidikan 3. Mengumpul Data Sekunder 4. Mengumpul Data Primer 5. Analisis dan Interpretasi Data. 27
 27. 27. Langkah-langkah Dalam Proses Penyelidikan PemasaranAntara faktor yang mendorong syarikat untuk menlakukan penyelidikanpemasaran.-tekanan persaingan-meluaskan pasaran-kos pemasaran yang tinggi-jangkaan konsumer yang semakin meningkat 28
 28. 28. 3.1.4 Pemetakan Pasaran Tempat di mana kedua-dua pihak pembeli/ Pengguna dan Pasaran penjual/peniaga membuat pertukaran terhadap barangan dengan harga yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. i. Pemetakan pasaran Satu proses membahagikan pasaran kepada beberapa Petakan pasaran kumpulan pembeli yang mempunyai keperluan, ciri-ciri atau kelakuan yang berbeza yang memerlukan keluaran dan campuran pemasaran yang berlainan. Tujuan Pemetakan Pasaran - Untuk membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai bagi memenuhi keperluan satu atau lebih daripada satu segmen. - Mengenalpasti profil pengguna. - Mengenalpasti perbezaan pengguna bagi setiap segmen. 29
 29. 29. Kepentingan Pemetakan Pasaran1. Membolehkan pemasar membentuk campuran pemasaran yang sesuai.2. Menumpukan kepada segmen/bahagian yang dikenalpasti.3. Merancang dan membaharui produk mengikut keperluan asas pemetakan4. Merancang strategi pemasaran yang sesuai.5. Mengenalpasti peluang pasaran bagi produk sedia ada.Asas Pemetakan Pasaran Barangan Pengguna1. Pemetakan berdasarkan geografi.2. Pemetakan berdasarkan demografi.3. Pemetakan berdasarkan psikografi.4. Pemetakan berdasarkan gelagat /Kelakuan.5. Pemetakan berdasarkan faedah.Asas Pemetakan Pasaran Barangan Industri1. Pemetakan berdasarkan demografi.2. Pemetakan berdasarkan angkubah operasi.3. Pemetakan berdasarkan faktor situasi.4. Pemetakan berdasarkan ciri-ciri personal. 30
 30. 30. ii. Sasaran pasaran Kriteria utk penyasaran - Saiz & pertumbuhan segmen -Potensi persaingan -Kesesuaian dgn objektif syarikat Pemilihan Strategi sasaran pasaran 1. Pemasaran tak terbeza/Strategi pemasaran massa - syk tidak mengambilkira perbezaan yg tdpt dlm pasaran - syk menawarkan produk kpd semua segmen dgn mgunakan campuran pemasaran yg sama - menjimatkan kewangan syk krn pengeluaran dilakukan secara massa- jumlah yg banyak - digunakan syk2 besar spt Pepsi, Coke 2. Pemasaran tertumpu - syk memilih satu @ dua segmen pasaran yg blh disasarkan dgn campuran pmsrn yg sama - syk popular oleh syk2 kecil krn sumber terhad - syk boleh menapak & menguasai pasaran yg mpyi kemungkinan dimasuki pesaing lain. - Cth AirAsia –pemasaran tertumpu kpd penumpang domestik utk31 terbang dgn cepat & murah
 31. 31. 3. Pemasaran Terbeza - syk menyasarkan kpd bbrp segmen pasaran & cuba merekabentuk tawaran @ produk yg berbeza bg setiap segmen - Cth: Proton mengeluarkan pelbagai model sptWira,Iswara,Satria,Putra dll - Strategi campuran pmsrn iaitu pengedaran yg sama iaitupemasaran semua model melalui Edaran Otomobil Nasional(EON) - faktor spt produk,hargadan promosi berbeza bagi setiapsegmen pasaran 32
 32. 32. iii. Peletakan pasaran • Dilakukan setelah pemetakan dan penyasaran psrn dibuat • Merujuk kpd persepsi pengguna terhadap sesuatu produk berbanding dgn keluaran pesaing • Mengandaikan bhw pengguna membandingkan produk berdasarkan ciri2 utama produk sebuah syk dgn produk pesaing. • Cth: Pengguna-surirumah lebih suka mgunakan serbuk kari Adabi dlm masakan bbanding keluaran lain yg tdpt di pasaran. Ini krn keluaran Adabi – sedap serta halal & tjamin kebersihannya. • Sedap,halal&bersih adalah tiga ciri produk penting dijadikan strategi oleh Syk Adabi utk mbuat perletakan psrn produk keluarannya. • Ciri2 lain sbg strategi perletakan pasaran -harga rendah(Mydin Wholesaler, GlobeSilkStore) -prestij (Mercedes Benzs) • Pemasar perlu membuat penilaian mengenai kelebihan2 persaingan dan kemudian memilih satu kedudukan yang boleh meletakkan dan mengekalkan perletakan tersebut diminda pengguna. Perletakan pasaran mempunyai 3 peranan • Mendefinisikan produk kpd pengguna • Membantu pengguna mengingati produk • Menyampaikan ciri-ciri produk yg relevan kpd pengguna Utk mencapai tujuan tsbt, pengiklanan digunakan sbg saluran komunikasi bg membentuk & mengekalkan perletakan pasaran di minda pengguna 33
 33. 33. 3.1.5 Campuran Pemasaran Campuran Pemasaran terdiri drpd: • Produk (Product) • Pengedaran (Place) • Promosi (Promotion) • Penentuan Harga (Price)Price) Dlm Pmsrn, akt. Utama yg perlu dilakukan dibahagikan kpd 4 kategori – 4P (Product,Place,Promotion,Price) i. Produk • Definisi - Sesuatu yang ditawarkan oleh penjual kepada bakal pembeli untuk perhatian, milikan atau kegunaan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pembeli. • Ciri-ciri produk merangkumi sifat-sifat ketaranya seperti bahan,warna,saiz dan bentuk. Sifat-sifat tak ketara seperti jaminan,waranti,kredit,khidmat selepas jualan 34
 34. 34. Klasifikasi ProdukA. Produk pengguna • Produk yg dibeli oleh individu @ seisi rumah utk kegunaan peribadi @ sendiri 1. Produk mudah beli - Produk & perkhidamatan yg biasanya dibeli oleh pengguna dgn kerap dgn kadar perbandingan yg minimum. - misalnya, sabun, suratkhabar dll - biasanya berharga murah & pemasar meletakannya di byk saluran utk kemudahan org lain 2. Produk beli-belah - pengguna membeli dgn kadar yg kurang kerap-sebulan,setahun @ 5 tahun sekali -mrk akan membandingkan kesesuaian, mutu, harga & stail produk sblm mbuat keputusan utk membelinya. - Pengguna akan berusaha utk mdpt makl. & membuat perbandingan - cth: perabot,pakaian,kereta,jam,alat kosmetik - pemasar akan menjual produk mrk melalui saluran yg terhad ttp memberi sokongan jualan yg lebih mdalam kpd pengguna 35
 35. 35. 3. Produk khas - produk yg mpyi ciri2 unggul @ unik yg disukaioleh pengguna dr segi jenama, gaya @ jenisnya. Pengguna sanggup berusaha utk mperolehinya tidak kira berapa kos yg akan ditanggungnya. - Misalnya, barangan antik, kereta Rolls-Royce - Pengguna biasanya tidak membandingkan produk khas4. Produk tidak dicari - produk yg tidak diketahui oleh pembeli akan kewujudannya di pasaran @ tidak pernah difikirkan tentang pembeliannya. - Cth: insurans nyawa, ensiklopedia, derma darah - produk ini memerlukan byk pengiklanan, penjualan peribadi dan usaha-usaha pemasaran yg lain 36
 36. 36. B. Produk industri • Produk yg dibeli oleh individu @ organisasi utk tujuan digunakan dlm operasi syk, pengeluaran barangan lain @ utk dijual semula kpd pihak lain. • Cth: minyak masak yg dibeli oleh restoran • Perbezaan antara produk pengguna dgn produk industri adalah tujuan pembelian produk tsbt. • Merangkumi bahan & bahagian, item kapital, bekalan & perkhidmatan • Bahan dan bahagian - bhn mentah serta bhn pembuatan & bahagian 1. bhn mentah->meliputi produk ladang (cth:gandum,kapas,ternakan dll) dan produk semula jadi(ikan,kayu balak,petroleum dll) 2. bhn pembuatan&bahagian->bahan2 komponen(besi, wayar,simen dll) dan bahagian komponen(motor kecil,tayar) • Item kapital - produk2 industri yg membantu pembeli dlm proses pengeluaran @ operasi - tmsk pemasangan & kelengkapan aksesori 1. Pemasangan-pembelian utama spt bangunan(kilang,pejabat), kelengkapan tetap (generator, sistem komputer yg besar,lif) 2. Kelengkapan aksesori-peralatan kilang mudah alih serta alat2 & kelengkapan pejabat (faks,meja,kerusi) 37
 37. 37. • Bekalan & perkhidmatan 1.bekalan i) bekalan operasi (arang batu, kertas,pensil,minyak) ii) item-item pembaikan & penyelenggaraan (cat,paku,penyapu) 2. Perkhidmatan i) penyelenggaraan&pembaikan (membersihkan cermin tingkap,memperbaiki komputer) ii) perkhidmatan nasihat (undang-undang, rundingan pengurusan,pengiklanan) Keputusan Produk IndividuSifat2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBEZAKAN PRODUK SYARIKATproduk DENGAN PRODUK PESAING penjenamaan pembungkusan penglabelan Perkhidmatan sokongan produk 38
 38. 38. Keputusan Campuran produk • Item Produk – satu model,jenama @ saiz produk yg dijual oleh syk. Cth Proton jual Perdana • Lini Produk- produk yg dijual lebih kurang sama jenisnya @ yg berkaitan ant satu sama lain.Cth:Avon memasar gincu bibir dll alat kosmetik • Campuran produk- merangkumi beberapa & pelbagai lini @ barisan produk yg ditawarkan oleh syk. Cth: Nestle memasarkan minuman coklat,bijirin,susu bayi dll DEMENSI-DEMENSI ASAS DALAM CAMPURAN PRODUK • Kelebaran campuran produk- bilangan barisan/lini produk yg ditawarkan oleh pengeluar kepada pengguna. Campuran yg lebar atau luas dapat menarik pelbagai segmen pasaran • Kedalaman/kepanjangan campuran- bilangan item produk yg tdpt dlm sstu barisan produk.Campuran lebih dlm dpt menarik lebih segmen pengguna & memberikan lebih pilihan kpd pengguna • Ketekalan produk- kaitan ant bbrp barisan produk dr segi kesamaan penggunaan,pengedaran & pembeli serta harga 39
 39. 39. Kitaran Hayat Produk KuantitiJualan,Untung Peringkat Peringkat Peringkat pertumbuhan matang kemerosotan Peringkat pengenalan0 Masa 40
 40. 40. • Peringkat Pengenalan -Kategori produk baru,bentuk produk baru atau jenama baru dilancarkan. Jualan sangat rendah,matlamat syarikat mendapat tempat di pasaran -perlukan promosi agresif untuk galakkan penerimaan produk itu krn masih dicari oleh pembeli. Bakal pembeli mesti diberitahu kewujudan produk di pasaran,kebaikan serta kegunaanya. Ciri peringkat ini,kerugian dihadapi krn terpaksa membelanjakan wang yg banyak utk promosi,pengedaran dan pembentukan produk baru. -Memerlukan perbelanjaan wang yang banyak utk dapat keuntungan pd masa akan datang• Peringkat pertumbuhan/perkembangan -jualan mula meningkat dan syarikat mula mendapat keuntungan yang besar. Pesaing mula memasuki pasaran dan mereka akan mencuba mengeluarkan barangan terbaik dari segi rekabentuk dll. Ciri penting peringkat ini terjadinya pertandingan berbentuk monopoli. -Jualan keseluruhan meningkat dgn cepat kerana pembeli semakin ramai. Keuntungan maksimum akan dicapai. 41
 41. 41. • Peringkat kematangan - Ramai pesaing memasuki pasaran. Persaingan menjadi lebih agresif dan keuntungan terus jatuh disebabkan kos promosi semakin tinggi dan ada pesaing mula menurunkan harga untuk menarik pelanggan. -Promosi menjadi penting. Tidak banyak perbezaan antara produk syarikat yg ditawarkan kerana pesaing telah mengetahui cara tarikan yang paling berkesan. Meniru produk pesaing menjadi satu kebiasaan dan dalam pertandingan monopoli terdapat pertandingan hebat pada harga,promosi dan keluaran -Pemasar perlu sentiasa memanjangkan hayat produk• Peringkat penurunan/kemerosotan -produk baru menggantikan produk lama. Pertandingan harga di kalangan pengeluar yang masih ada menjadi semakin agresif tetapi bagi pengeluar yang masih ada pembeli setia, mereka mungkin masih mendapat keuntungan -Edaran hayat produk berbeza bergantung kepada jenis produk. Amnya, edaran hayat semakin singkat kerana persaingan semakin kuat di kalangan pesaing yang meniru produk lain. Syarikat perlu memikirkan strategi untuk mengembangkan keluarannya menjalani edaran hayat yang lengkap 42
 42. 42. ii. Pengedaran • Proses memindahkan dari pusat pengeluaran kepada pengguna di lokasi dan masa yang dikehendaki mereka. Pengedaran memerlukan saluran agihan untuk menggerakkan barangan daripada pengeluar kepada pengguna Pengedaran Penentuan Penyelidikan harga pemasaran Fungsi-fungsi yang dilakukan dalam saluran Perancangan produk pengedaran Pembelian Promosi Perkhidmatan pelanggan 43
 43. 43. Tingkah laku saluran agihan- Konflik berlaku pd dua peringkat iaitu : a) Konflik mendatar - Konflik yg berlaku ant. Firma di peringkat yg sama dlm saluran agihan spt ant dua @ lebih peruncit. - Cth: pengedar kereta proton di sp merungut ttg kereta toyota di pp yg mencuri pelanggannya dgn memberi tawaran harga yg rendah serta melakukan pengiklanan yg agresif di luar kawasan jualan yg telah ditetapkan - Keadaan ini berlaku a/b org2 tengah tidak diberikan hak pengedaran eksklusif @ utama oleh pihak pengeluarB) konflik menegak - Konflik ant bbrp tahap yg berbeza dlm saluran yg sama, misalnya ant. Pengeluar dgn pemborong @ pemborong dgn peruncit -Pengeluar tlh memberikan hak jualan dan pengedaran kpd pemborong ttp pd masa yg sama, pengeluar juga menjual brgan yg sama secara terus kpd pengguna -Cth: nestle menjual MILO terusa kpd pengguna & pd masa sama dia masih lagi mguna khidmat org tengah - Pengeluar bersaing dgn pemborong utk mdptkan jualan drpd pasaran yg sama. Sbb lain konflik berlaku = perbezaan matlamat, salah faham dll - Cara penyelesaian konflik ini, melalui kepimpinan pemimpin saluran yg boleh menguasai ahli2 dgn kuasa & autoriti yg ada pdnya. Pemimpin saluran boleh mengarah, memimpin & menyokong ahli2 lain dlm saluran agihan utk sama2 mencapai objektif 44
 44. 44. 3. Reka bentuk saluran agihan 2 jenis saluran agihan A. Saluran agihan berdimensi menegak I. Saluran terus/langsung - Pengeluar menjual terus kpd pelanggannya Cth: Jualan langsung AVON, TUPPERWARE, salun, bantuan guaman dll ii. Saluran tidak langsung - pengeluar memberi amanah @ tanggungjawab pengedaran barangan beli belah spt kereta B) saluran agihan berdimensi mendatar - Merujuk kpd jumlah ahli saluran yg mengendalikan sesuatu produk pd satu peringkat @ tahap dlm suatu saluran - Lebih byk yg terlibat pd sesuatu peringkat, maka lebuh luas sesuatu saluran tsbt & sebaliknya - Saluran utk proton lebih luas pd peringkat peruncitan jika dibandingkan dgn mercedes – proton ada byk pengedar 45
 45. 45. Jenis-jenis saluran agihan – Produk Konsumer/penggunaPengeluar Pengeluar Pengeluar Pengeluar Agen/broker Pemborong Pemborong Peruncit Peruncit Peruncit Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna 46
 46. 46. Jenis-jenis saluran agihan – Produk IndustriPengeluar Pengeluar Pengeluar Pengeluar Agen Agen Pengedar Pengedar Industri industri Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Industri Industri Industri Industri 47
 47. 47. Tahap Liputan Pengedaran Pasaran Pada Peringkat Peruncitan•Pengedaran intensif • Pengedaran selektif -Barangan beli-belah, istimewa & industri-Merangkumi liputan paling luas atau yang memrlukan usaha jualan yang maksimum . berbeza atau khusus oleh pihak-memastikan produk mudah didapati oleh pengantara pemasaran. pengguna di merata kedai -Strategi menghadkan pengedaran kepada-Pengantara pemasran perlu menyimpan beberapa pengantara atau orang tengah di stok produk yang banyak satu kawasan geografi berdasarkan prestasi yang ditunjuk oleh mereka.-Cth: pengeluar produk mudah beli seperti -Digunakan kerana jumlah pembeli sedikit tisu,minuman ringan,sabun. tetapi menyumbangkan sebhgin besar jumlh jualan•Pengedaran eksklusif-Produk yang dianggap istimewa oleh pengguna seperti jam tangan ROLEX barang kemas ekslusif.-Strategi untuk menghadkan pengedaran hanya kepada satu outlet/ kedai dalam satu kawasan geografi-Untuk pengeluar yang iginkan penolakan ke dalam pasaran secara maksimum oleh pengantara pemasaran-Bagi pengatara pemasaran kerana usaha promosi yang dilakukan memberikan faedah yang eksklusif kepada mereka dalam kawasan pasaran mereka beroperasi. 48
 48. 48. Tahap Liputan Pengedaran Pada Peringkat Peruncitan Intensif Selektif Eksklusif Pengeluar Pengeluar Pengeluar Pemborong Pemborong Banyak Peruncit Peruncit 1 Peruncit Peruncit 2 Terpilih Peruncit 3Contoh: Coca-cola Contoh: Jam tangan Contoh:Kasut Bally Rolex 49
 49. 49. Pengurusan Saluran Agihan  Memilih ahli saluran agihan -Supaya ahli yang dipilih sesuai dengan kehendak piawaian syarikat  Memberi Motivasi ahli saluran agihan -Supaya ahli sentiasa mencapai prestasi yang baik  Menilai prestasi ahli saluran agihan Supaya ahli dapat dinilai berdasarkan standard yang telah ditetapkan seperta dari segi kuota jualan, perkhidmatan kepada pelanggan,serta pengurusan inventori & pulangan barangan. 50
 50. 50. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMILIHAN SALURAN AGIHAN 1. Faktor Pasaran. -Faktor ini bergantung kepada petakan pasaran. -Contohnya bagi produk kesihatan sesuai menggunakan saluran agihan yang terus kepada pengguna 2. Faktor Produk. -Bergantung kepada jenis produk samada yang mahal, kompleks atau dibuat khas atau mudah pecah maka perlu memikirkan saluran aguhan yang sesuai. -Contohnya: kapal terbang perlu terus kepada pelanggannya. 3. Faktor Pengeluar. -Pengeluar yang mempunyai sumber kewangan yang banyak boleh membentuk saluran agihan sendiri dan boleh membentuk konsep pemasaran yang sesuai. 4. Faktor Persaingan. -Persaingan yang sengit akan menyebabkan syarikat menggunakan saluran agihan yang ringkas dan pendek supaya produknya terus sampai kepada pelanggan. 51
 51. 51. Pengurusan Logistik Dan Agihan FizikalDefinisi LogistikAktiviti yang berkaitan dengan pengaliran atau pemindahan bahan mentah daritempat pengeluaran ke tempat pemprosesan, pemindahan bahanmentah, produk separuh siap & siap di dalam dan antara kilang dengan tempatpenrgudangan serta pemindahan barangan siap kepada pengguna akhir.Aktiviti logistik Termasuk pembelian, pergudangan,pengendalian bahan atau sumber dan perkhidmatan pelanggan.Objektif Utama Logistik 1. Meminimakan jumlah kos logistik pada satu tahap perkhidmatan yang telah ditentukan dengan memastikan pengagihan dibuat untuk produk, tempat yang betul dan pada masa yang tepat. 2. menyediakan perkhidmatan pelanggan yang sempurna dan cekap kepada pengguna pada kos yang berpatutan) 52
 52. 52. Elemen-elemen dalam Sistem logistik Pengangkutan Pemprosesan Pesanan Sistem logistik Pergudangan Pengendalian Barang Kawalan inventori 53
 53. 53. Elemen-elemen dalam Sistem logistik Pengangkutan -Proses menggerakkan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. -Terdapat beberapa pengangkutan seperti, pegangkutan air, udara dan darat. Pergudangan -Merupakan satu kegiatan yang diatur atau disimpan supaya terdapat barangan apabila diperlukan. -Meliputi aktiviti seperti menerima dan mengenalpasti barangan, menyusun, menyimpan barang, memesan dan menghantar barangan. Kawalan inventori -Tujuannya adalah untuk menperkembangkan dan mengekalkan tahap serta jenis barangan yang dikeluarkan oleh syarikat. -Sekiranya inventori pada tahap yang rendah syarikat menghadapi risiko kehilangan jualan dan syarikat perlu mengimbangi risiko supaya berada pada tahap yang rendah. 54
 54. 54. Pengendalian Barang-Pengendalian barang bagi item-item barangan semasa pegangkutan dan pergudangandinyatakan sebagai pemegangan bahan.-Keadaan ini penting kerana akan memberi kesan ke atas kepuasan pelanggan dan kos-kos disebabkan kerosakkan barang. Pemprosesan PesananTujuan utama aktiviti ini adalah untuk menerima dan memfailkan pesanan-pesananpelanggan.Pemprosesan pesanan yang tepat dan cepat akan memberikan kelebihan kepadasyarikat. 55
 55. 55. AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN 1. Ejen Definisi Ejen: Merujuk kepada orang tengah yang biasanya terlibat dalam memasarkan barangan industri tanpa mengambil hak ke atas produk tersebut dan menjual produk bagi pihak pengeluar. Huraian berkaitan dengan Ejen -Ejen boleh memperolehi komisen daripada pengeluan . -ejen juga boleh menjual terus barangan kepada pengguna. -Ejen juga boleh menjadi broker. Definisi broker: Orang tengah yang mempertemukan pengeluar atau penjual dengan Pengguna. Broker akan memperolehi komisen daripada pertemuan yang dilakukan oleh kedua-dua Pihak. 56
 56. 56. AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN 2. Pemborongan Definisi Pemborong: Merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan pembelian secara pukal produk dari pengilang oleh orang tengah dan menjual kembali produk tersebut kepada pengguna awam tau pengguna industri. Huaraian berkaitan pemborong. Tiga kategori utama pemborong: a) Pemborong saudagar Pemilik persendirian syarikat pemborongan dan tidak dikawal oleh syarikat pengeluar. Mengkhusus dalam penjualan produk industri sebaliknya yang mengkhusus dalam penjualan produk konsumer dipanggil jober b) Broker dan Agen Orang tengah antara pembeli dan penjual dan dibayar komisen untuk perkhidmatan yang diberikan. Mereka mengendalikan produk tetapi tidak mempunyai hak ke atasnya. c) Pejabat dan cawangan jualan pengilang Syarikat pengeluar yang mengendalikan sendiri semua aktiviti pemborongan. 57
 57. 57. AHLI-AHLI SALURAN AGIHAN3.Peruncitan Definisi Peruncitan: Merujuk kepada semua aktiviti yang melibatkan penjualan atau penyewaan produk secara terus kepada pengguna akhir untuk kegunaan mereka atau organisasi. Huraian berkaitan dengan peruncitan • Aktiviti peruncitan boleh diklasifikasikan antaranya berdasarkan perkhidmatan dan perletakan harga • Peruncit khidmat penuh-menawarkan pelbagai perkhidmatan kpd pelanggan seperti penghantaran barang. • Peruncitan berkedai – amalan jualan kepada konsumer melalui kedai. Contohnya; kedai istimewa,kedai berjabatan,pasar raya,kedai mudah beli,superstore dan Hypermarket • Peruncitan tanpa kedai – amalan jualan kepada konsumer tanpa melalui kedai tetapi melalui kaedah seperti mel, katalog, telefon, televisyen, internet Contohnya; pemasaran langsung,jualan langsung,pembelian secara elektronik dan peruncitan secara automatik 58
 58. 58. iii. Penentuan harga Definisi Harga : Jumlah wang yang dikenakan untuk pemilikan atau penggunaan sesuatu produk atau nilai wang yang dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan sesuatu produk Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penentuan Harga 1. Faktor dalaman a)Objektif pemasaran i. Penakatan(survival) – syarikat akan cuba untuk terus beroperasi dalam pasaran bukan lagi untuk memperolehi keuntungan.Harga produk pada paras yang rendah ii. Memaksimakan keuntungan semasa – harga yang ditetapkan pada paras yang menghasilkan keuntungan iii. Pemimpin pasaran – syarikat meletakkan harga pada paras yang rendah bg menggalakkan peningkatan permintaan produk dlm pasaran iv. Kepimpinan kualiti produk – syarikat mestilah mengeluarkan produk yang berkualiti dan harga tinggi dikenakan untuk menarik pengguna yg mementingkan kualiti b)Strategi campuran pemasaran Harga yang ditawarkan mestilah mengambil kira reka bentuk produk, bentuk pengedaran dan jenis promosi. c)Kos Harga yang dikenakan mestilah mampu menampung kos pengeluaran iaitu kos berubah dan kos tetap d) Pertimbangan organisasi Syarikat akan menentukan siapakah yang akan membuat keputusan bagi 59 menentukan harga produk yang dikeluarkan
 59. 59. 2. Faktor Luarana) Pasaran dan permintaanPemasar perlu memahami hubungan pasaran dan permintaan sesuatu produksebelum meletakkan harga. Empat jenis pasaran iaitu persaingan tulen,persainganmonopolistik,persaingan oligopolistik dan persaingan monopoli. Bagi produk yangpermintaannya tinggi harga yang diletakkan terhadap produk tersebut pada tingkatharga yang tinggi dan sebaliknya.b) Persaingankos,harga dan tawaran yang dibuat oleh pesaing juga mempengaruhi penentuanharga. Strategi penentuan harga memberi kesan kepada bentuk persaingan dalampasaranc) PersekitaranKeadaan ekonomi negara dan dunia, kerajaan yang membuat kawalan harga danfaktor sosial di mana harga tidak membebankan pengguna 60
 60. 60. Penentuan Harga Umum1.Penentuan harga berdasarkan kos Dua pendekatan boleh digunakan: i. Penentuan harga tokokan kos ii. Penentuan harga pulangan modal dan harga untung sasaran2.Penentuan harga berdasarkan nilai pembeli -Harga ditentukan berdasarkan persepsi pembeli bukannya kos yang ditanggung oleh penjual3.Penentuan harga berdasarkan pesaing -Pengguna akan menilai harga sesuatu produk dengan membuat perbandingan harga pesaing. 2 jenis iaitu i)penentuan harga dengan kadar berterusan, ii) penentuan harga tawaran tertutup Penentuan Harga Produk Baru Dua strategi digunakan: A) Penentuan harga penarahan pasaran Harga pengenalan yang tinggi dikenakan untuk menarik pembeli yang mementingkan kualiti bukannya harga. Strategi ini untuk mendapatkan pulangan yang yang cepat atas kos R&D B) Harga penembusan pasaran Harga permulaan yang rendah untuk menembusi pasaran yang luas iaitu menarik dan mendapatkan pembeli yang ramai. Matlamat utama membina syer pasaran yang besar dan membentuk kesetiaan pengguna bagi jenama baru 61
 61. 61. Strategi Penentuan Harga Campuran Produk1. Penentuan harga barisan produk (Product line pricing) Harga anatara produk dalam barisan produk berbeza antara satu sama lain. Perbezaannya ditetapkan oleh syarikat berdasarkan kos pengeluaran yang berbeza2. Penentuan harga produk opsyenal Harga produk opsyenal berasingan dengan harga produk utama iaitu penentuan harga produk aksesori yang dijual bersama dengan produk utama.3. Penentuan harga produk tawanan Penentuan harga digunakan bagi produk yang dijual bersama produk utama.Cth: harga alat pencukur(produk utama) lebih rendah, tetapi harga pisau cukur(produk tawanan) lebih mahal kerana altenatif pencukur tidak dapat digunakan tanpa pisau.4. Penentuan harga produk sampingan(by product) Syarikat mengenakan harga harga produk sampingan bagi menjadikan produk utama lebih kompetitif. Minyak kelapa sawit (produk utama) dan hampas kelapa sawit (produk sampingan).5. Penentuan harga pakej (Bundle product) Penjual akan mencampurkan beberapa produk dan menjualnya pada harga tawaran. Contoh: sewa hotel (produk utama) dengan menjual pakej penginapan termasuk sarapan dan permainan golf percuma (produk opsyenal) 62
 62. 62. Strategi Penyelarasan Harga1. Penentuan harga berdasarkan diskaun dan elaun Diskaun terdiri daripada diskaun tunai,diskaun kuantiti,diskaun perdagangan dan diskaun bermusim. Elaun terdiri daripada elaun tukar beli (trade in) dan elaun promosi2. Penentuan harga psikologi Harga psikologi digunakan dengan andaian pengguna membuat belian berdasarkan emosi dan bukan secara rasional. Strategi yang digunakan seperti harga ganjil- genap,harga prestij,pembarisan harga3. Penentuan harga promosi Harga diturunkankan sementara untuk mendapat syer pasaran yang tinggi dalam jangka masa pendek4. Penentuan harga melalui pemetakan harga Syarikat mengenakan harga yang berbeza terhadap produk yang sama berdasarkan kepada pemetakan pengguna,mengikut produk,mengikut tempat dan mengikut masa5. Penentuan harga melalui nilai produk Syarikat akan menawarkan kombinasi dia antara kualiti produk yang baik dan perkhidmatan yang baik pada harga yang sepatutnya.6. Penentuan harga geografi Harga produk ditentukan berdasarkan kepada kedudukan geografi produk itu akan dijual. Empat jenis penentuan harga geografi: i) berdasrkan kos penghantaran ii)secara umum iii)mengikut zon iv) kos pengangkutan diserapkan 63
 63. 63. Perubahan Harga1. Membuat potongan harga Harga diturunkan berbanding dengan harga pesaing bagi meningkatkan perolehan syarikat2. Menaikkan harga Harga dinaikkan untuk menaikkan kadar keuntungan. 64
 64. 64. iv. Promosi Definisi Promosi: Proses untuk mempengaruhi seseorang dengan berkongsi idea, maklumat dan perasaan. Juga dikenali sebagai komunikasi pemasaran dimana ianya merupakan usaha-usaha yg dilakukan oleh pemasar untuk berkomunikasi dengan sasaran pengguna Tujuan promosi: 1. Untuk memberitahu atau memperkenalkan produk kepada pelanggan. 2. Menarik perhaian pelanggan terhadap produk. 3. Memberi pengetahuan kepada pelanggan tentang sesuatu produk 4. Untuk megingatkan pelanggan tentang produk yang ditawarkan. 5. Menimbulkan minat pelanggan terhadap produk 6. Untuk memujuk dan mempengaruhi pelanggan membeli produk syarikat 7. Menaikkan emej syarikat dan produk. 8. Mengekalkan daya saing perniagaan. 65
 65. 65. Langkah-langkah Dalam Mengembangkan Komunikasi Yang Berkesan 1. Mengenalpasti sasaran pengguna 2. Menentukan objektif atau matlamat komunikasi 3. Mereka bentuk mesej 4. Struktur mesej 5. Format mesej 6. Memilih media 7. Mendapatkan maklumbalasPenetapan belanjawan promosi4 kaedah yang sering digunakan dalam penetapan belanjawan promosi iaitu: a) Kaedah mengikut kemampuan b) kaedah peratusan jualan c) Kaedah bersaing d) Kaedah objektif dan tugas 66
 66. 66. Campuran promosi1. Pengiklanan – Komunikasi tidak langsung yang dibayar oleh pihak pengeluar melalui media massa, papan iklan, internet atau mel langsung2. Promosi jualan –syarikat menawarkan insentif jangka pendek kepada pembeli bagi mendorong pembelian oleh pengguna. Contohnya kupon,sampel,premium, potongan harga, rebat/pemulangan tunai,peraduan,tawaran istimewa dll3. Publisiti dan perhubungan awam – Publisiti ialah penghebahan ke atas sesuatu produk, perkhidmatan atau perniagaan melalui berita-berita komersil yang disiarkan melalui media elektronik dan cetak. Perhubungan awam digunakan untuk membina hubungan baik antara syarikat dengan pelbagai lapisan masyarakat4. Jualan bersemuka – syarikat akan menggunakan jurujual untuk melaksanakan jualan secara peribadi kepada pengguna. Ia adalah alat paling berkesan dari segi kos pada peringkat akhir proses pembelian. Perubahan dalam komunikasi pemasaran • Wujudnya konsep pemasaran baru seperti e-pemasaran(pemasaran elektronik) yang menggunakan internet, telepemasaran yang menggunakan telefon dan televisyen, online shopping yang memberi kemudahan kepada pengguna tanpa perlu berhubung secara langsung dengan pengeluar. 67
 67. 67. 68
 68. 68. 3.2 PENGELUARAN 3.2.1 Definisi dan Peranan Definisi Merupakan satu proses transformasi input yang terdiri daripada gabungan bahan mentah, buruh, mesin dan lain-lain bagi menghasilkan satu output dalam bentuk produk barangan atau perkhidmatan. Proses ini melibatkan suatu perancangan dan penyusunan, penstafan, pengarahan dan juga pengawalan bagi aktiviti-aktiviti yang terlibat. Latar belakang Proses pengeluaran bukanlah satu proses yang baru dan terlalu sukar. Ia sudah dimulakan semenjak dari manusia mengenali tamadun. Namun pengurusan pengeluaran telah mengalami perkembangan pesat apabila revolusi perusahaan berlaku di England dan negara-negara eropah sekitar kurun ke 18. Penggunaan mesin dalam pengeluaran , penggunaan buruh mahir, kaedah-kaedah pengkhususan dalam pekerjaan telah meningkatkan jumlah output dalam pasaran. Kemajuan teknologi dan penggunaan sistem pengurusan yang berkesan telah menyebabkan pengeluaran telah meningkat dengan pesatnya hingga menyebabkan peningkatan dalam aktiviti perniagaan. 69
 69. 69. Peranan dan kepentingan-merupakan satu daripada tiga fungsi utama bagi sebarang bentuk perniagaan selain pemasaran dan kewangan- Perlu memahami proses pengeluaran atau penghasilan sesuatu barangan bagi tujuan untuk penambahbaikkan.-Pengeluaran melibatkan kos yang tinggi, jadi ia perlu diurus dengan bijak dan berhati-hati untuk meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos dan pembaziran serta memaksimumkan keuntungan.Tanggungjawab pengurus pengeluaran ialah:a. memastikan produk yang dikeluarkan dapat memenuhi spesifikasi penggunab. produk yang dikeluarkan mematuhi standard atau kualiti yang telah ditetapkanc. bertanggungjawab terhadap masa pengeluaran, iaitu barangan hendaklah dikeluarkan mengikut tempoh yang dikehendaki oleh pelanggan. 70
 70. 70. Cabaran yang dihadapi oleh pengurus pengeluaran-Persekitaran perniagaan yang sentiasa berubah-ubah memerlukanpenguruspengeluaran yang sentiasa peka dan berpengetahuan terkini, memastikanpekerjanya sentias dilatih bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan-Perlu sedar akan keolehgantian antara modal dan buruh serta kos yang sentiasa berubah.-Sebagai pemangkin produktiviti, perlu bijak dalam penggunaan buruh,modal dan pengurusan untuk meningkatkan produktiviti1. Persaingan yang semakin hebat terhadap produk syarikat.2. Pasaran, sumber dan kewangan global.3. Kepentingan strategi dalam sesuatu perancangan.4. Produk yang beraneka jenis di pasaran5. Perkhidmatan yang lebih diperlukan oleh pengguna.6. Penekanan kepada kualiti produk.7. Kemajuan dalam teknologi pengeluaran.8. Mesti fleksibel dalam tindakan.9. Penglibatan pekerja dalam pembuatan keputusan10. Kesedaran tentang alam sekitar 71
 71. 71. Perhubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran, jabatankewangan dan jabatan sumber manusia. i. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran -Mewujudkan permintaan bagi barangan baru atau barangan sedia ada. -Kemudahan pengeluaran di lokasikan bagi melayan kehendak pelanggan. -Mengumpul maklumat dan rungutan pelanggan bagi pengubahsuaian produk dan perkhidmatan -Menerima pesanan berdasarkan kapasiti pengeluaran.ii. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan kewangan-Menentukan keberuntungan pelaburan bagi sesuatu keluaran-Menentukan titik pulang modal bagi tempahan khas yang diterima-Penambahan modal bagi pembangunan produk seterusnyaiii. Hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan sumber manusia-menentukan sumber manusia yang diperlukan dalam sesuatu pengeluaran-mengambil dan melatih pekerja bagi aktiviti-aktiviti pengeluaran 72
 72. 72. 3.2.2 Proses Pengeluarani. Sistem Pengeluaran Sistem adalah satu set pemboleh ubah yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu objektif atau misi. Fungsi pengeluaran merupakan satu sistem tranformasi yang menukar input kepada output ( barangan atau perkhidmatan). Untuk berfungsi dengan baik, setiap sistem harus mempunyai aliran maklumat yang dinamakan sebagai gelungan maklum balas. Sistem pengeluaran merangkumi semua yang mempengaruhi rancangan proses pengeluaran, keputusan kapasiti, standard kualiti, aras inventori dan jadual pengeluaran.ii. Subsistem PengeluaranSubsistem ialah sistem yang lebih kecil dalam suatu sistem yang besar dan rumit.Contohnya fungsi pengeluaran dilihat sebagai satu sistem yang terdiri daripada beberapasubsistem yang lebih kecil seperti subsistem inventori dan penjadualan, subsistempembelian, subsistem penyenggaraan, logistik , kawalan dan sebagainya lagi. 73
 73. 73. 3.2.3 Perancangan Pengeluarani. Lokasi KilangFaktor-faktor yang perlu diambil kira dalam penentuan sesuatu lokasi- Kemudahan prasarana- Sistem kerajaan tempatan- Kemudahan pendidikan- Kadar jenayah- Keadaan cuaca dan musim setempat- Sikap dan penerimaan komuniti terhadap perniagaan/ jenis perniagaa yang dijalankan.- Perkembangan masa depan- Nilai tanah sesuatu tempat- Kadar sewa dan hak milik tanahSusun Atur KilangObjektif- Memastikan kerja-kerja dapat dijalankan dengan licin ,- Maklumat dapat dialir dengan pantas- Ruang dapat digunakan dengan optim- Kos sewaan dapat dikira- Memudahkan aliran keluar masuk bahan mentah dan produk- Menggalakkan langkah-langkah keselamatan-Memudahkan aktiviti penyeliaan 74
 74. 74. Jenis susun atur: secara tetap;- Sesuai untuk industri besar dan berat- Peralatan-peralatan, mesin-mesin dan pasukan kerja dibawa ke tapak pengeluaran tersebut- Peralatan yang digunakan biasanya bersifat sementara.Mengikut proses;- Dikenali sebagai susun atur fungsian atau jobshop- Sesuai untuk peralatan yang digunakan secara am- Peralatan ini dikendalikan oleh pakar atau orang yang profesionalMengikut produk- Ia lebih mirip kepada barisan pemasangan yang terdapat di kilang-kilang pengeluaran- Semua mesin disusun mengikut barisan operasi yang diperlukan untuk memasang sesuatu produk.- Pekerja akan melakukan sesuatu kerja secara berulang-ulang 75
 75. 75. 3.2.4 Jenis-jenis Pengeluarani. Pengeluaran mengikut tempahan- Mengikut kemahuan atau tempahan pelanggan.- Mungkin mengambil masa yang lebih, melibatkan penghantaran dan pelaburan yang besar- Memerlukan modal yang banyak dan teknologi tertentu- Perlu mengiklut spesifikasi yang ditentukan oleh penggunaii. Pengeluaran secara massa (mass production)- Menghasilkan kuantiti yang banyak- Produk yang dihasilkan mengikut standard dan permintaan yang stabil- Berorientasikan modal dan bilangan pekerja yang ramai.iii. Pengeluaran secara berkelompok- Biasanya memproses banyak jenis produk dalam satu tempoh masa.- Dikenali sebagai jobshop .- Saiz pengeluaran mengikut kehendak pelanggan 76
 76. 76. 3.2.5 Kawalan Kualitii. Definisi- Merupakan satu proses menyemak produk bagi memastikan produk yang dikeluarkan mematuhi piawaian tertentu yang telah ditetapkan.ii. Objektif- Memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standard kualiti yang ditetapkan.- Bagi mengelakkan berlakunya kecacatan dan kesilapan semasa proses pengeluaran- Menentukan supaya proses pengeluaran mengikut spesifikasi dan peraturan undang- undang dari semasa ke semasa.- Bagi mengelakkan pembaziran akibat produk dipulangkan semula dan kos pembaikan semula. 77
 77. 77. i. Alat-alat kawalan kualitiAlat kawalan yang biasa digunakan ialah ;Kawalan Proses Secara Statistik (Statistical Process Control – SPC )Memberi fokus terhadap produk semasa dihasilkan, semasa proses pengeluaran untuk memastikan produk akhir berkualiti tinggi. - Ambil sampel secara berkala. - Periksa samada purata berada pada kawalan yang dibuat - Jika tidak ..... proses itu berada diluar kawalan. - Kesan punca masalah, dan atasinya - Jika purata berada pada had kawalan... proses akan terus beroperasi.- Jika pengeluaran cacat dan bervariasi ..... kenapa?...- Proses banyak bergantung kepada peralatan. Periksa peralatan ..!Sebab unik yang dapat dikenal pasti punca-puncanya.. - Peralatan rosak - Bahan cacat - Operator letih - Kaedah kerja yang lemah - Kekurangan latihan. 78
 78. 78. ii.Pemeriksaan- Bagi mengelakkan masalah-masalah kesilapan, kecacatan produk, keluaran bervariasi dan sebagainya, perlulah di adakan pemeriksaan.Dua cara pemeriksaan boleh dilakukan:i. Pemeriksaan Menyeluruh- Ambil setiap sampel keluaran untuk dipantau dan diperiksa.- Setiap item pengeluaran akan diperiksa.- Cara ini akan dapat menghindari kecacatan item kerana keseluruhan item yang dikeluarkan akan diperiksa. - Kos yang tinggi dan masa yang panjang terpaksa diambil.ii. Pelan Persampelan Boleh dilakukan melalui a) kaedah sampel tunggal, b) sampel kembar , dan c) sampel berganda. 79
 79. 79. a) Sampel Tunggal- Satu sampel rambang diambil dari setiap lot , diperiksa, di kategori sebagai “baik”atau “cacat”- Mana-mana sampel yang melebihi had akan ditolak- Pelan ini ditentukan oleh dua parameter , iaitu saiz sampel (n) dan bilangan itemcacat yang boleh diterima (Bc)- Contoh: n = 100 , Bc = 2.; Jika bilangan item yang cacat adalah 3 atau lebih,maka keseluruhan lot akan ditolak , jika item cacat adalah 2 atau kurang keseluruhan lotakan diterima.b) Sampel Kembar- Sekiranya sampel tunggal tiada membawa sebarang keputusan yang dikehendakioleh pengurus- Banyak bergantung kepada kualiti sampel pertama adalah tinggi, maka lot ituditerima tanpa perlu persampelan kedua.- Jika kualiti lot pertama rendah, maka lot itu akan ditolak.- Satu persampelan kedua akan dibuat, item diperiksa dan satu keputusan diambilsamada menerima atau menolak lot kedua itu 80
 80. 80. Persampelan kembar akan menetapkan kayu ukur atau syarat-syarat penerimaan ataupenolakan untuk sampel pertama.Contoh: Katakan; n¹ = saiz sampel pertama dan n¹ = 50 n² = saiz sampel kedua n² = 100 Bc¹ = Bilangan item cacat yang Bc¹ = 2 Boleh diterima untuk Persampelan pertama Bc² = Bilangan item cacat yang Bc² = 5 Boleh diterima untuk Persampelan kedua Tc¹ = Bilangan item cacat yang Tc¹ = 5 Tidak boleh diterima untuk Persampelan pertama Tc² = Bilangan item cacat yang Tc² = 6 Tidak boleh diterima untuk persampelan kedua Akan diterima jika cacat antara 0-5, 6 atau lebih , keseluruhannya ditolak.- Ini bererti sampel pertama diambil sebanyak 50 item secara rawak dan diperiksa- Jika bilangan item cacat antara 0 – 2, maka keseluruhan lot akan diterima.- Jika bilangan item cacat 5 atau lebih, keseluruhan lot akan ditolak- Namun, jika item cacat antara 3 atau 4, tiada keputusan boleh diambil, maka persampelan kedua dibuat dengan saiz 100; 81
 81. 81. c) Sampel Berganda- Sama seperti sampel berkembar, Cuma sampel lebih dari dua- Tentukan saiz sampel dan had atas dan had bawah bagi setiap sampel- Pengambilan sampel akan dihentikan dan lot akan ditolak apabila nombor kumulatif kecacatan sebarang sampel yang melebihi had atas yang dikhaskan untuk sampel tadi- Lot akan diterima jika nombor kumulatif kurang atau sama dengan had bawah- Sampel akan diambil semula dan proses akan diulang sehingga lot diterima atau ditolak apabila nombor kumulatif kecacatan terletak antara kedua-dua had (atas dan bawah) 82
 82. 82. 3.2.6 Kawalan Inventori i. Definisi Inventori ialah bahan-bahan atau barangan yang disimpan di dalam stor. Terdiri daripada bahan mentah, barang dalam proses dan juga barang siap. Penyimpanan inventori penting bagi memastikan proses pengeluaran dapat berjalan lancar dan sempurna. Permintaan pengguna dapat dipenuhi dengan cepat dan berterusan. Kawalan inventori merujuk kepada bagaimana organisasi menentukan supaya inventori dapat diagihkan dengan cekap dan berkesan ii. Objektif - Bagi menentukan bahawa inventori sentiasa berada pada paras yang mencukupi dan menguntungkan - Bagi mengelakkan pembaziran seperti lebihan stok - Bagi mengelakkan daripada tempahan stok tergendala akibat kekurangan stok bagi mengurang atau mengelakkan rasa tidak puas hati pelanggan dan masalah penghantaran barangan yang lambat 83
 83. 83. 3.2.7. Pengurusan InventoriTerdapat tiga kaedah pengurusan inventori iaitu:a) Analisis ABCSistem analisis ABC mengelaskan inventori mengikut nilai ringgit penggunaan. Terdapat tiga kelas item yang sentiasa diamalkan iaitu: A - Sangat penting B - Sederhana penting C - Kurang pentingPrinsip penting dalam kaedah ini ialah semakin tinggi nilai ringgit bagi inventori itu semakin ketat kawalan inventorinya.Nilai ringgit penggunaan inventori boleh diperolehi dengan mendarabkan kos seunit item inventori dengan permintaan tahunan item tersebut.Semua inventori itu kemudiannya disusun mengikut nilai ringgit penggunaan masing-masing – Tahap kawalan inventori sama ada ketat atau tidak akan ditentukan oleh nilai ringgit penggunaan inventori tadi. 84
 84. 84. b) Analisis Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (Model Economic Order Quantity)Kegunaan model ini ialah untuk menentukan kuantiti pesanan optimaBagi menentukan kuantiti optima yang patut untuk memesan semula inventori ialah dengan menggunakan formula berikut: EOQ = √ 2DO C Di mana, D = Permintaan sebenar untuk penggunaan inventori O = Kos pesanan inventori C = Kos pegangan seunit Inventori ( carrying cost)Andaian yang digunakan bagi model ini ialah: i. Permintaan adalah tetap ii. Tiada kekurangan dibenarkan iii. Masa senggang atau menunggu adalah tetap dan tidak berubah iv . Hanya dua kos relevan, iaitu kos pesanan dan kos pegangan v. Tiada kekangan atau had ke atas saiz lot item vii. Keputusan untuk sesuatu item tidak bergantung kepada keputusan bagi item yang lain. Pada sesuatu masa hanya satu item yang terlibat. Kebaikan EOQ ialah ia dapat meminimumkan jumlah kos pegangan dan kos pesanan inventori 85
 85. 85. c) Analisis Just In-Time (JIT)Ia berasal dari konsep pengurusan Jepun yang dikenali dengan sistem “kanban”Merupakan satu pendekatan bagi meminimumkan kos pegangan inventori denganhanya menempah inventori yang diperlukan sahaja.Konsep ini bertujuan bagi menghapuskan pembaziran dan meminimumkan inventoridan risiko pegangannya yang tinggi.ELEMEN-ELEMEN UNTUK MELAKSANAKAN JIT1. Tahap kualiti yang tinggi2. Inventori yang sedikit.3. Saiz lot yang kecil4. Pemasangan produk yang cepat dan mudah5. Susun atur yang sistematik.6. Pekerja boleh melakukan pelbagai tugas.7. Semangat bekerjasama dalam organisasi8. Pembekal yang boleh dipercayai. 86
 86. 86. Penyenggaraan Peralatani. Definisi Semua aktiviti yang melibatkan dengan penjagaan peralatan supaya alat-alat sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Pembaikan dan pemulihan dijalankan secara berterusan agar sistem pengeluaran dapat berjalan seperti yang dijadualkan dan berfungsi sepenuhnya.ii. Objektif- Semua mesin dan peralatan berada dalam keadaan baik dan boleh guna- Pembaikan dapat dilakukan dengan cepat jika berlaku kerosakan- Sistem operasi dapat berjalan lancar- Kos berada pada paras minima 87
 87. 87. i. Kaedah PenyelenggaraanTerdapat dua kaedah penyenggaraan iaitu:a. Penyengaraan kerosakan- kaedah ini digunakan apabila mesin atau jentera mengalami kerosakan- penyenggaraan ini juga dikenali sebagai reaktif iaitu penyenggaraan dilakukan selepas kerosakan berlakub. Penyenggaraan pencegahan- Kaedah berbentuk proaktif- Bertujuan untuk mengurangkan kerosakan melalui program pelinciran, pembersihan, pertukaran atau pemeriksaan bahagian-bahagian peralatan yang telah lama digunakan. Program pencegahan kerosakan Untuk mengurangkan risiko kerosakan: - Adakan inventori alat gantian yang boleh dipasang dengan cepat untuk mengurangkan tempoh menunggu alat ganti - Adakan alat-alat sokongan atau bantuan (back-up) yang boleh digunakan dengan segera - Lantik mekanik yang boleh menjalankan kerja pembaikan kecil - Wujudkan pasukan pembaikan yang terlatih bagi memeriksa dan mengatasi sebarang masalah mengenai pembaikan. 88
 88. 88. a. Penggantian- Apabila kerosakan kerap berlaku- Kos penggantian yang efisyen lebih murah secara relatifnya- Keperluan kepada penggantian peralatan yang lebih canggihb. Penyenggaraan pencegahan- Matlamat mengurangkan kes-kes kerosakan pada peralatan- Dijalankan mengikut jadual dan dijalankan secara berkala- Simpan rekod penyenggaraan supaya mudah untuk diselidik- Latih pekerja untuk senggara alat yang sering digunakan dan bertanggungjawab keatasnya.- Pastikan reka bentuk peralatan mudah untuk disenggarakan- Pastikan pekerja melakukan kerja mengikut proses kerja yang betul 89
 89. 89. 3.2.8 Konsep Pengurusan Pengeluaran Modeni. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Maksud TQM Merupakan satu proses pengurusan kualiti yang bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh kearah melahirkan satu organisasi yang cemerlang, berteraskan kepada tiga asas utama iaitu kepuasan pelanggan, penglibatan kakitangan dalam semua aspek organisasi dan penambahbaikan yang berterusan dari segi kualiti. Ia juga merupakan satu proses pengubahsuaian budaya dari segi sikap dan nilai, sistem dan prosedur, amalan-amalan dan struktur organisasi kearah yang lebih cemerlang. 90
 90. 90. Prinsip-prinsip Kualiti Menyeluruh (TQM)1. Pengguna yang mendefinisikan kualiti dan berbalik kepada pelanggan2. Pihak pengurusan menjadi pemimpin dalam pengurusan kualiti3. Mengurus dengan fakta yang kukuh4. Penambahbaikan yang berterusan5. Pemberian kuasa kepada pekerja membuat keputusan6. Melibatkan kerja berpasukan7. Kemajuan kualiti serta kaedah penyelesaian masalah adalah berdasarkan kaedah kawalan proses statistik (SPC)8. Latihan dan pendidikan berterusan diberikan kepada semua pekerja sebagai asas kemajuan kualiti berterusan.9. Kecacatan sifar- tiada kecacatan dalam proses ( buat betul pada kali pertama)Kebaikan TQMPeningkatan kualiti produk yang boleh membawa kepada peningkatankepuasan pelanggan dan produktiviti organisasi.1. Komunikasi lebih berkesan2. Pengurangan ralat dan pembaziran3. komitment kerja yang tinggi dari individu dalam organisasi4. meningkatkan kecekapan operasi seluruh organisasi5. Dapat bersaing dengan lebih efektif 91
 91. 91. • i. ISO 9000•• Maksud ISO 9000•• ISO 9000 ialah satu gelaran standard bertulis yang menetap dan menerangkan elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan.• Prinsip-prinsip ISO 9000•1. ISO 9000 adalah standard bagi kualiti bukan standard untuk produk atau perkhidmatan yang dihasilkan2. Berdasarkan dokumentasi. Prinsip ini menekankan kepada :• - Dokumenkan apa yang dibuat• - Buat apa yang didokumenkan• - Buktikan.3. Menekankan pencegahan, iaitu mencegah daripada berlakunya masalah, bukannya mengatasi masalah selepas ia berlaku.4. Menggariskan keperluan asas secara umum tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam menjayakan sesuatu prosedur.• 92
 92. 92. Siri ISO 9000ISO 9000Garis panduan yang memperkenalkan standard-standard yang lain dalam siri ISO9000. Juga memberikan definisi istilah dan konsep berkaitan dengan kualiti.ISO 9001Model kepastian kualiti untuk reka bentuk, pembangunan, pengeluaran,pemasangan dan perkhidmatan.ISO 9002Model kepastian untuk pengeluaran, instalasi dan perkhidmatan.ISO 9003Model kepastian kualiti untuk pemeriksaan akhir dan pengujian.ISO 9004Garis panduan bagi melaksanakan elemen sistem pengurusan kualiti. 93
 93. 93. Faedah-faedah Pensijilan ISO 90001. Mengelakkan masalah daripada berlaku, ini dapat mengurangkan tindakan pembetulan2. Setiap proses kerja yang kritikal didokumentasikan, membolehkan setiap pekerja memahami tanggungjawab masing-masing, seterusnya dapat menjalankan kerja dengan betul pada kali pertama dan setiap kali.3. Menyediakan format dokumentasi standard yang dapat digunakan oleh keseluuruhan organisasi. Ini akan memudahkan rujukan, kerja-kerja mengemaskini proses kerja, program latihan dan usaha-usaha penambahbaikan.4. Memudahkan aktiviti-aktiviti audit samada audit dalam atau audit luaran.5. Memudahkan pihak pengurusan membuat keputusan. 94
 94. 94. MerekayasaDefinisi Melibatkan pemikiran semula asas-asas dan mereka bentuk semula secara radikal, proses perniagaan untuk mencapai kemajuan dalam bidang-bidang tertentu seperti kos, kualiti, perkhidmatan dan kelajuan.Objektif1.Memerlukan pihak pengurusan kembali kepada asas dan memecahkan setiap langkah dalam proses kerja , bagi mengenalpasti cara yang lebih baik untuk menyelaras dan menyatupadukan aktiviti-aktiviti supaya produk dan perkhidmatan dapat disediakan kepada pengguna.2.Memberi fokus kepada proses perniagaan, iaitu sebarang aktiviti yang penting dalam penghantaran cepat produk dan perkhidmatan kepada pengguna, atau mempromosikan kualiti tinggi(dengan kos rendah). Contohnya ialah memproses pesanan, kawalan inventori dan reka bentuk produk.3.Untuk mencapai kemajuan besar dalam prestasi perniagaanKebaikan1.Menyediakan produk dan perkhidmatan yang baik dan berkualiti dengan kos paling rendah2.Cara-cara yang lebih baik untuk menguruskan aktiviti-aktiviti supaya mengurangkan kos operasi. Proses perniagaan akan melibatkan pengorganisasian semula dan diuruskan oleh pasukan yang boleh berfungsi bagi memaksimumkan kepuasan pengguna.3.Jika proses merekayasa berjaya, keuntungan yang diterima adalah besar dalam jangka panjang. Pembangunan produk kini dikendalikan oleh pasukan pakar dari berbagai jabatan, bagi menyediakan produk yang lebih baik dan murah kepada pengguna. 95
 95. 95. Rekabentuk Bantuan Komputer / Pembuatan Bantuan KomputerMereka bentuk dengan komputer atau computer aided design adalah satu perisisn yang menggunakan grafik komputer untuk mencipta, mengubahsuai dan menganalisis sesuatu reka bentuk barangan.Pembuatan Bantuan Komputer atau Computer Aided Manufacturing pula merupakan penggunaan automasi dalam proses pembuatan sesuatu produk.Objektif- menjimatkan masa pengeluaran- memastikan penghasilan produk adalah tepat seperti yang dikehendaki pengguna- memudahkan proses mereka bentuk, pengubahsuaian produk yang ditempah pelanggan- menjimatkan kos mereka bentuk sesuatu produk Kebaikan CAD/CAM- Mengurangkan masa untuk pengenalan sesuatu produk baru. Kerjapenyemakan rekabentuk dan pengubahsuaian lebih cepat berbanding caramanual- Kebolehan untuk memecahkan atau mengasingkan semula sesuatu rekabentuk, bagi memudahkan bahagian-bahagian distandardkan. Idea baru dapatdihasilkan.- Barangan rekabentuk baru dapat dihasilkan dengan cepat- Dokumentasi rekabentuk dapat dibuat dalam berbagai bentuk untuk tujuanpenjualan- Dapat membaiki teknologi pengeluaran tanpa menggunakan acuan (mould)- Dapat menyatu padukan setiap peringkat reka bentuk seperti reka bentuk 96produk, fungsi reka bentuk produk, dan reka bentuk pengeluaran.
 96. 96. 97
 97. 97. 3.3.1 Definisi dan peranan i. Definisi Kewangan Kewangan merupakan satu fungsi perniagaan bertangungjawab bagi mendapat dan menguruskan dana dengan cekap dan berkesan dalam usaha mencapai matlamat organisasi ii. Kaitan kewangan dengan bidang lain Jabatan pemasaran Jabatan kewangan menyediakan & meluluskan belanjawan untuk promosi bagi meningkatkan jualan. Jabatan kewangan perlu mencari sumber kewangan dari dalam dan luaran bagi membiayai belanja promosi. Jabatan pengeluaran Jabatan kewangan menyediakan belanjawan untuk pembelian aset,bahan mentah & inventori Jabatan Sumber Manusia Jabatan kewangan akan membuat bayaran gaji dan imbuhan,membuat bayaran caruman kepada KWSP 98
 98. 98. iii. Peranan pengurus kewangan1.Analisis dan perancangan kewangan – menyediakan belanjawan, penyata aliran tunai2.Mengurus struktur aset3.Mengurus struktur modal – mengurus hutang/ekuiti,menentukan pembiayaan4.Menjaga kecairan, keberuntungan,risiko syarikat – sumber penggunaan dana, kemampuan membayar3.3.2 Penyata Kewangan i. Penyata pendapatan: 1. belanja 2. Hasil/jualan 3. Untung/Rugi ii. Kunci kira-kira / Lembaran Imbangan: 1. Aset 2. Liabiliti 3. Ekuiti/Modal iii. Penyata aliran dana: 1. Aliran tunai dari aktiviti operasi 2. Aliran tunai dari aktiviti pelaburan jangka panjang 3. Aliran tunai dari aktiviti pembiayaan 99
 99. 99. 3.3.3 Objektif kewangan Perbandingan antara matlamat memaksimumkan keuntungan dan memaksimumkan kekayaan pemegang saham Matlamat memaksimumkan Matlamat memaksimumkan kekayaan keuntungan pemegang saham Tumpuan kepada keuntungan sahaja Tumpuan lebih menyeluruh dan bukan dan tidak menyeluruh keuntungan semata-mata Tidak mengambilkira nilai masa wang Mengambilkira nilai masa wang. Masa sebaliknya mengambilkira jumlah aliran aliran tunai sangat penting tunai Hanya melihat keuntungan, tidak Mengambilkira risiko iaitu risiko mengambilkira ketidakpastian/risiko tinggi,pulangan juga tinggi Hayat perniagaan mungkin singkat Hayat perniagaan lebih panjang kerana kerana hanya mementingkan syarikat mengambilkira semua faktor keuntungan yang terlibat 100
 100. 100. 3.3.4 Sumber Dana Ikut Jangka masa 1. Sumber Pembiayaan Jangka pendek – kurang dari setahun a) Overdraf – kemudahan kpd pelanggan mengeluarkan wang lebih drpd baki akaun semasa b) Pinjaman berkala – satu kekudahan di mana pelanggan/peminjam boleh membayar balik pinjaman dan faedah secara beransur dan jumlah bayarannya sama rata dalm kala tempoh ditetapkan c) Pemfaktoran/memfaktor akaun belum terima – satu kemudahan di mana pelanggan mendiskaunkan(menjual) invois kepada bank/syarikat pemfaktoran d) Nota janji – satu kemudahan jangka pendek di mana jumlah bayaran adalah sekali gus pada satu tarikh matang yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak peminjam dan pemberi pinjaman e) Kredit Dagangan – Kemudahan kredit yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli 101
 101. 101. 2. Sumber pembiayaan jangka panjang-lebih dari setahuna) Bon – merujuk kpd instrumen/kemudahan pinjaman di mana peminjam menerbitkan sekuriti hutang iaitu bon. Penerbit bon berjanji membayar bunga/kupon sepanjang tempoh bon tersebut dan juga membayar pokok pada tarikh matangb) Saham biasa – syarikat menerbitkan sekuriti/syer yang diterbitkan dijual pada pelabur dan mencerminkan hak pemilihan syarikatc) pinjaman jangka panjang – kemudahan pinjaman yang diberikan oleh pihak institusi kewangan kepada pelanggan/syarikat dan pinjaman ini di bayar balik dalam jangka panjang (melebihi setahun). Bayaran berkala bunga dan pokok.d) Debentur – kemudahan pinjaman jangka panjang dan tidak bercagar 3. Ikut tuntutan 1. Pembiayaan hutang -syarikat menerbitkan sekuriti hutang dan dijual kepada pelabur awam dan institusi -mempunyai obligasi untuk membayar faedah (bunga) dan prinsipal (bayaran pokok) 2. Pembiayaan ekuiti - syarikat menerbitkan saham biasa dan dibeli oleh pelabur awam dan institusi - tiada obligasi untuk membayar dividen - modal – sumbangan pelabur/pemilik –perolehan tertahan 102
 102. 102. 3.3.5 Penggunaan dana A. Penggunaan dana jangka pendek Melibatkan perbelanjaan hasil dan digunakan berulang-ulang kali. Contohnya belanja gaji tak langsung,sewa bangunan,belanja promosi B. Penggunaan dana jangka panjang Melibatkan perbelanjaan modal. Contohnya belanja membaiki dan menggantikan bangunan atau jentera yang rosak,belanja memasang mesin atau jentera 103
 103. 103. 3.3.6 Perancangan kewangan (Belanjawan) Definisi Perancangan Kewangan (Belanjawan) Perancangan kewangan melibatkan analisis jangkamasa pendek dan jangka masa panjang yang akan memberi gambaran aliran masuk dan keluar wang syarikat. Langkah utama dalam membuat perancangan kewangan 1. Ramalan keperluan kewangan 2. Membentuk Belanjawan 3. Mewujudkan kawalan kewangan. Kepentingan /tujuan belanjawan dibuat. 1. Perancangan 2. Kawalan 3. Kordinasi 4. Motivasi 5. Penilaian prestasi. 104
 104. 104. 3.3.6 Perancangan kewangan (Belanjawan) Penyata perancangan kewangan A. Belanjawan Aliran tunai Definisi: Merujuk kepada perancangan kewangan yang menganggarkan penerimaan dan pembayaran tunai oleh syarikat dalam satu tempoh masa tertentu. Contoh: Penerimaan seperti hasil jualan tunai, sumbangan modal (tunai dll) dan pembayaran seperti gaji, pembelian bahan atau aset secara tunai dll. Jika penerimaan tunai melebihi pembayaran tunai baki tunai adalah positif dan sebaliknya. Kegunaan Penyata aliran tunai. 1. Menunjukkan keupayaan tunai perniagaaan untuk membayar semua tangunggan seperti pinjaman, sewa, pembelian bahan dan lain-lian. 2. Merancang, memantau dan mengawal tunai supaya syarikat sentiasa mempunyai wang yang cukup. 3. Menunjukkan punca-punca pendapatan perniagaan. 4. Menunjukkan semua perbelanjaan yang akan dibuat oleh syarikat 5. Untuk kegunaan pihak luar, terutamanya bank, kreditor. 6. Untuk menilai prestasi syarikat dalam mengurus hal-hal kewangan. 105
 105. 105. Penyediaan penyata Kewangan Langkah-langkah Penyediaan penyata alir tunai 1. Membuat ramalan jualan 2. Membuat anggaran penerimaan tunai 3. Membuat anggaran pembayaran tunai. 4. Tentukan alir tunai bersih. 5. Tentukan lebihan (kurangan) tunai. Contoh penyata alir tunai syarikat B. Belanjawan modal Definisi: Anggaran/pelunjuran/ramalan/perancangan syarikat yang melibatkan pelaburan/ pembelian aset tetap untuk kegunaan sesuatu projek Contoh: Seperti pembelian mesin,peralatan,bangunan dll. 106
 106. 106. 3.3.7 Insurans i. Definisi •Satu perjanjian atau kontrak ganti rugi antara penginsurans (syarikat yang menawarkan perlindungan insurans) dengan si diinsurans (pihak atau yang membeli insurans untuk melindungi dirinya atau hartanya daripada pelbagai risiko ii. Peranan 1. Melindungi perniagaan dari bencana 2. Pampasan akan diberi 3. Insurans kebakaran, insurans kecurian 4. Insurans perkapalan,kemalangan pekerja 5. Insurans liabiliti awam 6. Insurans jaminan amanah 107

×