SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Комунальний вищий навчальний заклад
«БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В. Ф. БЕНЬКОВСЬКОГО»
Херсонської обласної ради
Обробка та оформлення результатів
педагогічного дослідження
Підготувала викладач педагогіки
Деменнікова Т.В.
2017 р.
Заключним етапом педагогічного дослідження є обробка,
узагальнення та оформлення його результатів у вигляді
статистичного зведення та групування таблиць,
графічних методів зображення даних
Під зведенням результатів розуміється процес наукової
обробки первинних матеріалів тестування, анкетування,
педагогічного спостереження, вивчення документації … для
виведення узагальнюючих кількісних показників.
Результати зведення оформляються у статистичні таблиці.
Одержані результати дослідження слід викласти у формі:
 словесній;
 статистичних таблиць;
 графіків.
Таблиці повинні:
 мати нумерацію і назву;
 бути лаконічними та зрозумілими;
 містити в собі тільки ті відомості, які потрібні для вивчення конкретного
явища;
 мати інформацію про місце та період часу (місяць, рік, день), на які
припадають відображені в ній дані;
 мати чітко, граматично та правильно оформлені заголовки рядків;
 дотримуватись таких умовних позначень: якщо явище відсутнє,
ставиться тире (-); якщо немає даних - три крапки (...); коли величини
показника не перевищує 0,05 тоді ставиться 0,0.
Абсолютні дані в межах однієї графи слід округлювати з однаковим
ступенем точності.
Стилі педагогічного
спілкування
Студенти БПК
(58 опитаних)
12.03.2015 р.
Вчителі БПК
(31 опитаних)
17.02.2015 р.
Вчителі БЗОШ №3
(10 опитаних)
19-27.02.2015 р.
Кількість
виборів
% Кількість
виборів
% Кількість
виборів
%
Авторитарний 1 1,7 - - - -
Ліберальний - - - - - -
Демократичний 4 6,9 4 12,9 1 10
Гуманістичний 8 13,8 5 16,1 2 20
На основі творчої
взаємодії
21 36,2 6 19,4 2 20
Змішаний (особистісно
орієнтований)
24 41,4 16 51,6 5 50
Таблиця 2.2.
Узагальнені результати дослідження стилів педагогічного спілкування
Одним із складових елементів зведення є статистичне групування за
системою показників. Розподіл усієї сукупності досліджуваних суспільних явищ
за тією чи іншою ознакою називається групуванням.
Наприклад, одержані шляхом опитування, бесід, інтерв’ю та інших
методів дані про майбутні професійні наміри старшокласників зведено у
таблиці 1.1 (дані наведені умовно).
З таблиці видно, що привабливість професії N і бажання її отримання
учнями в регіоні Р систематично зменшується з IX по XI клас. Ця
тенденція спостерігається і в розрізі збільшення років.
У процесі інтерпретації динаміки даних важливо давати пояснення
причин і факторів, що є причиною цієї динаміки.
Роки
Учні
2014 2015 2016 2017
Усі старшокласники у тому числі: 100 100 100 100
Учні 9-х класів 15,4 12,3 8,1 3,7
Учні 10-х класів 14,3 10 5,2 3,5
Учні 11-х класів 12,5 8,4 3,6 3
В середньому 14 10,2 5,6 3,4
Таблиця 1.1
Динаміка професійних намірів старшокласників відносно
професії N у регіоні Р (у відсотках)
Таблиця 2.1.
Узагальнені результати науково-методичної роботи викладачів
Бериславського педагогічного коледжу
№ Вид діяльності 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 р.р.
1.
Публікації у
фахових виданнях
23 39 18 32
2.
Методичні
посібники
3 метод. посіб. затв.
Вч. радою
4 навч.-метод. посіб.
11 навчально-
методичн.
посібників
104
методичних
посібники для
самостійної
роботи
студентів
75 методичних
посібники для
практичних і
лабораторних р.
3.
Участь у наукових
конференціях
13 викл. у
7-ми Всеукр. та
Регіон.
20 викл., 1 студ.
у 9-и Всеукр.
та Регіон.
14 викладачів,
1 студент
у 4-ох Всеук-
раїнських і
регіональних
11 викладачів у 11
Всеукраїнських і
регіональних
Рис. 2. 1. Моніторинг науково-методичної роботи викладачів з 2012-2013 н.р.
по 2015-2016 н.р.
0
20
40
60
80
100
120
2012-2013
н.р.
2013-2014
н.р.
2014-2015
н.р.
2015-2016
н.р.
публікації у фахових
виданнях
методичні посібники
участь у конференціях
Графік – спосіб наочного зображення та узагальнення даних про соціальні,
педагогічні, психічні явища та процеси за допомогою графічних (геометричних)
малюнків, образів, схем і пояснювальних записів до них.
Діаграма – вид графіка, в якому цифровий матеріал
зображають за допомогою геометричних фігур або ліній.
Для побудови лінійних і стовпчикових діаграм використовується система
прямокутних координат. На горизонтальній лінії (вісь абсцис) фіксуються періоди,
а на вертикальній (вісь ординат) відкладаються масштаби (розміри).
Рис. 3.3. Порівняння показників виразності особистісних якостей по
кожному досліджуваному фактору
Рис. 2.2. Узагальнений показник дослідження стилів
педагогічного спілкування
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Авторитарний
стиль
Ліберальний
стиль
Демократичний
стиль
Гуманістичний
стиль
Стиль на основі
творчої взаємодії
Змішаний
(особистісно
орієнтований)
стиль
Студенти БПК
Викладачі БПК
Вчителі БЗОШ № 3
Узагальнення даних дослідження має завершуватись визначенням середніх
величин.
До середньої величини вдаються у тих випадках, коли значення досліджуваної
ознаки варіює (змінюється). Наприклад, дані про успішність учнів чи розмір
заробітної плати вчителів конкретної школи неоднакові. Тому узагальнюючу
характеристику показника успішності учнів або розміру фактичної заробітної плати
учителів можна дати лише у вигляді середньої.
Найпоширенішою з них є середня арифметична. Обчислюються вона шляхом
додавання окремих величин і ділення одержаної суми на число доданків:
∑ – знак суми;
1,2,3 …
– ознака, що змінюється;
n – кількість показників.
Скажімо, є такі дані про місячну заробітну плату учителів конкретної школи: 100,120,
80, 150 (грн). Визначаємо всю одержану зарплату:
(100+120+80+150=450) і ділимо на 4 (450:4=112,5 грн)
Як скласти методичні рекомендації?
У навчальному процесі чи професійній діяльності досить часто доводиться
використовувати методичні рекомендації. Цей документ регламентує певний
порядок виконання будь-якої роботи. Це набір і послідовність дій і правил,
вироблених на основі позитивного досвіду, необхідних для успішного виконання
відповідної роботи.
При складанні рекомендацій слід охоплювати цілісно всі складові будь-якого
виду діяльності:
• мету і завдання діяльності;
• підходи, принципи організації діяльності;
• зміст діяльності;
• методи, прийоми, засоби навчання (виховання, розвитку);
• форми роботи;
• створення умов для діяльності;
• аналіз результатів та визначення перспектив подальшої діяльності.
Як скласти методичні рекомендації?
При формулюванні методичних рекомендацій, порад треба використовувати
наступні словесні конструкції:
• На нашу думку слід звертати увагу … (розпочинати, завершувати,
розглядати з позиції, поєднувати, розкривати, пам’ятати, враховувати,
уникати, об’єднувати, залучати, використовувати, пов’язувати,
застосовувати, формувати, розвивати …);
• Доцільно розглядати з позиції…(розпочинати, завершувати, поєднувати …);
• Важливо враховувати…(розпочинати, завершувати, розглядати з позиції …);
• Логічно розпочинати … (завершувати, розглядати з позиції, поєднувати …);
• Вважаємо, що розкривати … (розпочинати, завершувати, розвивати …);
• Краще уникати … (розпочинати, завершувати, розвивати …).
Як укласти збірку завдань (вправ, ігор, занять, виховних заходів,
конспектів уроків) до практичної частини курсової роботи?
Етапи роботи та рекомендації
1. Визначитися з читацькою аудиторією (студенти, учні, діти, батьки,
вихователі, вчителі) та назвою збірки, вона повинна бути сформульована
коротким реченням, відображати її зміст і пробуджувати інтерес у читачів,
бажання познайомитися з її змістом. Це може бути слоган, заклик, крилатий
вислів.
2. Відбір матеріалів до збірки. Слід відбирати тільки ті матеріали (завдання,
вправи, ігри …), які відповідають меті і завданням курсової роботи, мають
дидактичну і методичну цінність, відповідають сучасним вимогам. Важливо
підчас збору матеріалів одночасно формувати посилання і список
використаних джерел до збірки, вимоги до його оформлення такі ж, як і до
курсової.
Як укласти збірку завдань (вправ, ігор, занять, виховних заходів,
конспектів уроків) до практичної частини курсової роботи?
Етапи роботи та рекомендації
3. Формування текстової частини передбачає зведення в один текстовий
документ зібраного матеріалу. Слід зразу задати технічні параметри брошури
(всі поля 1 см, шрифт Times New Roman №11, інтервал 1, абзацний відступ 1,
вирівнювання по ширині, нумерація сторінок внизу або зверху посередині,
кожен розділ збірки розпочинати з нової сторінки, відступ у 2 рядки між
вправами, іграми іншими видами матеріалу).
4. Під час форматування тексту слід видалити всі зайві елементи
(автоматичне виставлення інтервалу перед і після тексту, злиття слів,
табуляцію по сторонам тексту…), що штучно збільшують кількість сторінок
збірки, яка не повинна перевищувати 40 с.
Як укласти збірку завдань (вправ, ігор, занять, виховних заходів,
конспектів уроків) до практичної частини курсової роботи?
Рекомендації
5. Під час формування текстової частини слід застосовувати автоматичне
збирання змісту, що полегшить подальшу роботу над збіркою.
6. Будова збірки:
 обкладинка;
 титульна сторінка;
 сторінка з бібліографічними відомостями та анотацією;
 зміст з вказаними розділами, підрозділами, сторінками;
 вступ;
 виклад змісту відповідно до зазначених розділів, підрозділів;
 список використаних джерел;
 сторінка з відомостями про відповідальних за зміст збірки і адресою
видання
Як укласти збірку завдань (вправ, ігор, занять, виховних заходів,
конспектів уроків) до практичної частини курсової роботи?
Етапи роботи та рекомендації
7. Обкладинку краще оформлювати окремим документом,
що полегшить друк збірки. Вона повинна
притягувати увагу, бути кольоровою, але з
урахуванням співвідношення кольорів і
шрифтів, зображення мають відповідати назві.
8. Титульна сторінка повинна містити назву коледжу,
логотипи коледжу і предметної (циклової) комісії,
назву, місце та рік видання.
9. Остаточно відредаговану збірку краще зберегти у
форматі PDF і тільки тоді роздруковувати.
10.Сторінка з бібліографічними відомостями та
анотацією оформлюється за наступним зразком.
Зразок титульної сторінки Зразок 2-ї сторінки з бібліографічними
(це 1 сторінка, але номер на ній не виставляються) відомостями
2
Зразок 3-ї сторінки Зразок останньої сторінки з відомостями
про відповідальних за зміст збірки
Вимоги до виступу під час захисту наукової
роботи
Зміст виступу :
• має бути коротким узагальненням змісту курсової роботи;
• містити опис практичного дослідження з опорою на унаочнення його
результатів у вигляді таблиць, графіків, діаграм;
• повинен містити короткі висновки.
Зміст презентації – це унаочнення виступу!
Слайди мають включати тільки:
• схеми, таблиці, фото, відео матеріали;
• інформацію про місце, час, етапи проведення педагогічного дослідження,
його результати.
Вимоги до підготовки виступу до захисту курсової
роботи
• тривалість доповіді 7хв;
• рукопис доповіді бажано мати у друкованому вигляді;
• доцільно підкреслювати найважливіші фрази, словосполучення, слова;
• при друкуванні залишати широкі поля, щоб можна було доповнити
написане коментарями;
• доповідь має бути чітко структурованою;
• виступ не має бути читанням раніше підготовлених тез доповіді,
оцінюється лише усвідомлене вільне володіння студентом змістом
курсової роботи і фаховою термінологією;
• під час доповіді необхідно зосередитись на інтонації, логічному
наголосі, на підвищенні чи зниженні тону;
• обов'язковим є супроводження доповіді мультимедійною презентацією.

More Related Content

Similar to Оформлення педагогічного дослідження та розробка методички 2017

МЕТОДИЧКА з написаня робіт
МЕТОДИЧКА з написаня робітМЕТОДИЧКА з написаня робіт
МЕТОДИЧКА з написаня робітКовпитська ЗОШ
 
Лекція №5
Лекція №5Лекція №5
Лекція №5stecenko_nm
 
розробка д.к. охріменко о.в. 6фм
розробка д.к. охріменко о.в. 6фмрозробка д.к. охріменко о.в. 6фм
розробка д.к. охріменко о.в. 6фмLex172
 
Geometrija 10-klas-nelin-2018
Geometrija 10-klas-nelin-2018Geometrija 10-klas-nelin-2018
Geometrija 10-klas-nelin-2018kreidaros1
 
Робочий зошит (Ч.2) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В...
Робочий зошит (Ч.2) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В...Робочий зошит (Ч.2) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В...
Робочий зошит (Ч.2) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В...VsimPPT
 
Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогі...
Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогі...Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогі...
Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогі...tcherkassova2104
 
4 информ левшин_лодатко_2015_укр
4 информ левшин_лодатко_2015_укр4 информ левшин_лодатко_2015_укр
4 информ левшин_лодатко_2015_укрAira_Roo
 
4 klas informatika_levshin_2015
4 klas informatika_levshin_20154 klas informatika_levshin_2015
4 klas informatika_levshin_2015Svinka Pepa
 
Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладівНавчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладівHelenDz
 
методичні рекомендації по підготовці методичної розробки
методичні рекомендації по підготовці методичної розробкиметодичні рекомендації по підготовці методичної розробки
методичні рекомендації по підготовці методичної розробкиsansanych86
 
методичні рекомендації по підготовці методичної розробки
методичні рекомендації по підготовці методичної розробкиметодичні рекомендації по підготовці методичної розробки
методичні рекомендації по підготовці методичної розробкиsansanych86
 
Сучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освітіСучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освітіpetrosemenjuk
 
Навчальна програма з математики для 1-го класу
Навчальна програма з математики для 1-го класуНавчальна програма з математики для 1-го класу
Навчальна програма з математики для 1-го класуКовпитська ЗОШ
 
8 положення юний філолог 2016
8 положення юний філолог 20168 положення юний філолог 2016
8 положення юний філолог 2016Rebbit2015
 
успішне зно(дидактичний тренажер)
успішне зно(дидактичний тренажер)успішне зно(дидактичний тренажер)
успішне зно(дидактичний тренажер)Cshkilniy
 

Similar to Оформлення педагогічного дослідження та розробка методички 2017 (20)

МЕТОДИЧКА з написаня робіт
МЕТОДИЧКА з написаня робітМЕТОДИЧКА з написаня робіт
МЕТОДИЧКА з написаня робіт
 
Лекція №5
Лекція №5Лекція №5
Лекція №5
 
розробка д.к. охріменко о.в. 6фм
розробка д.к. охріменко о.в. 6фмрозробка д.к. охріменко о.в. 6фм
розробка д.к. охріменко о.в. 6фм
 
Geometrija 10-klas-nelin-2018
Geometrija 10-klas-nelin-2018Geometrija 10-klas-nelin-2018
Geometrija 10-klas-nelin-2018
 
Робочий зошит (Ч.2) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В...
Робочий зошит (Ч.2) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В...Робочий зошит (Ч.2) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В...
Робочий зошит (Ч.2) за стандартом НУШ, 1 клас, Автори: С. О. Скворцова, О. В...
 
Koliv chvili
Koliv chviliKoliv chvili
Koliv chvili
 
Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогі...
Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогі...Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогі...
Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогі...
 
4 информ левшин_лодатко_2015_укр
4 информ левшин_лодатко_2015_укр4 информ левшин_лодатко_2015_укр
4 информ левшин_лодатко_2015_укр
 
4 klas informatika_levshin_2015
4 klas informatika_levshin_20154 klas informatika_levshin_2015
4 klas informatika_levshin_2015
 
Plan.doc
Plan.docPlan.doc
Plan.doc
 
3.matem5 9
3.matem5 93.matem5 9
3.matem5 9
 
Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладівНавчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
 
методичні рекомендації по підготовці методичної розробки
методичні рекомендації по підготовці методичної розробкиметодичні рекомендації по підготовці методичної розробки
методичні рекомендації по підготовці методичної розробки
 
методичні рекомендації по підготовці методичної розробки
методичні рекомендації по підготовці методичної розробкиметодичні рекомендації по підготовці методичної розробки
методичні рекомендації по підготовці методичної розробки
 
Сучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освітіСучасні підходи до планування в освіті
Сучасні підходи до планування в освіті
 
Навчальна програма з математики для 1-го класу
Навчальна програма з математики для 1-го класуНавчальна програма з математики для 1-го класу
Навчальна програма з математики для 1-го класу
 
Ukr lit-kovalenko-e
Ukr lit-kovalenko-eUkr lit-kovalenko-e
Ukr lit-kovalenko-e
 
8 положення юний філолог 2016
8 положення юний філолог 20168 положення юний філолог 2016
8 положення юний філолог 2016
 
наступн сть математики
наступн сть математикинаступн сть математики
наступн сть математики
 
успішне зно(дидактичний тренажер)
успішне зно(дидактичний тренажер)успішне зно(дидактичний тренажер)
успішне зно(дидактичний тренажер)
 

More from Екатерина Шаповалова

Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)
Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)
Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)Екатерина Шаповалова
 

More from Екатерина Шаповалова (14)

Scienceday/День науки 2017. Усний журнал
Scienceday/День науки 2017. Усний журналScienceday/День науки 2017. Усний журнал
Scienceday/День науки 2017. Усний журнал
 
фото звіт з практики
фото звіт з практикифото звіт з практики
фото звіт з практики
 
122 фотозвіт
122 фотозвіт122 фотозвіт
122 фотозвіт
 
Krugly stol 2014
Krugly stol 2014 Krugly stol 2014
Krugly stol 2014
 
конференція
конференція конференція
конференція
 
Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)
Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)
Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)
 
конфлікти в дитячому таборі
конфлікти в дитячому таборіконфлікти в дитячому таборі
конфлікти в дитячому таборі
 
профілактика суїциду
профілактика суїциду профілактика суїциду
профілактика суїциду
 
педагогічні погляди сковорода
педагогічні погляди сковорода педагогічні погляди сковорода
педагогічні погляди сковорода
 
емоц.вигорання
емоц.вигорання емоц.вигорання
емоц.вигорання
 
доповідь віктимна повдінка
доповідь віктимна повдінка доповідь віктимна повдінка
доповідь віктимна повдінка
 
вплив комп'ютера
вплив комп'ютера вплив комп'ютера
вплив комп'ютера
 
с позитивом для работы
с позитивом для работыс позитивом для работы
с позитивом для работы
 
супровід
супровідсупровід
супровід
 

Recently uploaded

Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура ІндіїCupCakeDoo
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfschool_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікschool_inform72
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Adriana Himinets
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікschool_inform72
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...school_inform72
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfssuserd1824d
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Adriana Himinets
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfschool_inform72
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціschool_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікschool_inform72
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...tetiana1958
 

Recently uploaded (14)

Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура Індії
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2023 рік
 
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
Відкритий бюджет (благодійні внескі) за 2024 рік по закладам освіти за січень...
 
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
 
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
 
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
 

Оформлення педагогічного дослідження та розробка методички 2017

 • 1. Комунальний вищий навчальний заклад «БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В. Ф. БЕНЬКОВСЬКОГО» Херсонської обласної ради Обробка та оформлення результатів педагогічного дослідження Підготувала викладач педагогіки Деменнікова Т.В. 2017 р.
 • 2. Заключним етапом педагогічного дослідження є обробка, узагальнення та оформлення його результатів у вигляді статистичного зведення та групування таблиць, графічних методів зображення даних Під зведенням результатів розуміється процес наукової обробки первинних матеріалів тестування, анкетування, педагогічного спостереження, вивчення документації … для виведення узагальнюючих кількісних показників. Результати зведення оформляються у статистичні таблиці.
 • 3. Одержані результати дослідження слід викласти у формі:  словесній;  статистичних таблиць;  графіків. Таблиці повинні:  мати нумерацію і назву;  бути лаконічними та зрозумілими;  містити в собі тільки ті відомості, які потрібні для вивчення конкретного явища;  мати інформацію про місце та період часу (місяць, рік, день), на які припадають відображені в ній дані;  мати чітко, граматично та правильно оформлені заголовки рядків;  дотримуватись таких умовних позначень: якщо явище відсутнє, ставиться тире (-); якщо немає даних - три крапки (...); коли величини показника не перевищує 0,05 тоді ставиться 0,0. Абсолютні дані в межах однієї графи слід округлювати з однаковим ступенем точності.
 • 4. Стилі педагогічного спілкування Студенти БПК (58 опитаних) 12.03.2015 р. Вчителі БПК (31 опитаних) 17.02.2015 р. Вчителі БЗОШ №3 (10 опитаних) 19-27.02.2015 р. Кількість виборів % Кількість виборів % Кількість виборів % Авторитарний 1 1,7 - - - - Ліберальний - - - - - - Демократичний 4 6,9 4 12,9 1 10 Гуманістичний 8 13,8 5 16,1 2 20 На основі творчої взаємодії 21 36,2 6 19,4 2 20 Змішаний (особистісно орієнтований) 24 41,4 16 51,6 5 50 Таблиця 2.2. Узагальнені результати дослідження стилів педагогічного спілкування
 • 5. Одним із складових елементів зведення є статистичне групування за системою показників. Розподіл усієї сукупності досліджуваних суспільних явищ за тією чи іншою ознакою називається групуванням. Наприклад, одержані шляхом опитування, бесід, інтерв’ю та інших методів дані про майбутні професійні наміри старшокласників зведено у таблиці 1.1 (дані наведені умовно). З таблиці видно, що привабливість професії N і бажання її отримання учнями в регіоні Р систематично зменшується з IX по XI клас. Ця тенденція спостерігається і в розрізі збільшення років. У процесі інтерпретації динаміки даних важливо давати пояснення причин і факторів, що є причиною цієї динаміки.
 • 6. Роки Учні 2014 2015 2016 2017 Усі старшокласники у тому числі: 100 100 100 100 Учні 9-х класів 15,4 12,3 8,1 3,7 Учні 10-х класів 14,3 10 5,2 3,5 Учні 11-х класів 12,5 8,4 3,6 3 В середньому 14 10,2 5,6 3,4 Таблиця 1.1 Динаміка професійних намірів старшокласників відносно професії N у регіоні Р (у відсотках)
 • 7. Таблиця 2.1. Узагальнені результати науково-методичної роботи викладачів Бериславського педагогічного коледжу № Вид діяльності 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 р.р. 1. Публікації у фахових виданнях 23 39 18 32 2. Методичні посібники 3 метод. посіб. затв. Вч. радою 4 навч.-метод. посіб. 11 навчально- методичн. посібників 104 методичних посібники для самостійної роботи студентів 75 методичних посібники для практичних і лабораторних р. 3. Участь у наукових конференціях 13 викл. у 7-ми Всеукр. та Регіон. 20 викл., 1 студ. у 9-и Всеукр. та Регіон. 14 викладачів, 1 студент у 4-ох Всеук- раїнських і регіональних 11 викладачів у 11 Всеукраїнських і регіональних
 • 8. Рис. 2. 1. Моніторинг науково-методичної роботи викладачів з 2012-2013 н.р. по 2015-2016 н.р. 0 20 40 60 80 100 120 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. публікації у фахових виданнях методичні посібники участь у конференціях Графік – спосіб наочного зображення та узагальнення даних про соціальні, педагогічні, психічні явища та процеси за допомогою графічних (геометричних) малюнків, образів, схем і пояснювальних записів до них.
 • 9. Діаграма – вид графіка, в якому цифровий матеріал зображають за допомогою геометричних фігур або ліній. Для побудови лінійних і стовпчикових діаграм використовується система прямокутних координат. На горизонтальній лінії (вісь абсцис) фіксуються періоди, а на вертикальній (вісь ординат) відкладаються масштаби (розміри). Рис. 3.3. Порівняння показників виразності особистісних якостей по кожному досліджуваному фактору
 • 10. Рис. 2.2. Узагальнений показник дослідження стилів педагогічного спілкування 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Авторитарний стиль Ліберальний стиль Демократичний стиль Гуманістичний стиль Стиль на основі творчої взаємодії Змішаний (особистісно орієнтований) стиль Студенти БПК Викладачі БПК Вчителі БЗОШ № 3
 • 11. Узагальнення даних дослідження має завершуватись визначенням середніх величин. До середньої величини вдаються у тих випадках, коли значення досліджуваної ознаки варіює (змінюється). Наприклад, дані про успішність учнів чи розмір заробітної плати вчителів конкретної школи неоднакові. Тому узагальнюючу характеристику показника успішності учнів або розміру фактичної заробітної плати учителів можна дати лише у вигляді середньої. Найпоширенішою з них є середня арифметична. Обчислюються вона шляхом додавання окремих величин і ділення одержаної суми на число доданків: ∑ – знак суми; 1,2,3 … – ознака, що змінюється; n – кількість показників. Скажімо, є такі дані про місячну заробітну плату учителів конкретної школи: 100,120, 80, 150 (грн). Визначаємо всю одержану зарплату: (100+120+80+150=450) і ділимо на 4 (450:4=112,5 грн)
 • 12. Як скласти методичні рекомендації? У навчальному процесі чи професійній діяльності досить часто доводиться використовувати методичні рекомендації. Цей документ регламентує певний порядок виконання будь-якої роботи. Це набір і послідовність дій і правил, вироблених на основі позитивного досвіду, необхідних для успішного виконання відповідної роботи. При складанні рекомендацій слід охоплювати цілісно всі складові будь-якого виду діяльності: • мету і завдання діяльності; • підходи, принципи організації діяльності; • зміст діяльності; • методи, прийоми, засоби навчання (виховання, розвитку); • форми роботи; • створення умов для діяльності; • аналіз результатів та визначення перспектив подальшої діяльності.
 • 13. Як скласти методичні рекомендації? При формулюванні методичних рекомендацій, порад треба використовувати наступні словесні конструкції: • На нашу думку слід звертати увагу … (розпочинати, завершувати, розглядати з позиції, поєднувати, розкривати, пам’ятати, враховувати, уникати, об’єднувати, залучати, використовувати, пов’язувати, застосовувати, формувати, розвивати …); • Доцільно розглядати з позиції…(розпочинати, завершувати, поєднувати …); • Важливо враховувати…(розпочинати, завершувати, розглядати з позиції …); • Логічно розпочинати … (завершувати, розглядати з позиції, поєднувати …); • Вважаємо, що розкривати … (розпочинати, завершувати, розвивати …); • Краще уникати … (розпочинати, завершувати, розвивати …).
 • 14. Як укласти збірку завдань (вправ, ігор, занять, виховних заходів, конспектів уроків) до практичної частини курсової роботи? Етапи роботи та рекомендації 1. Визначитися з читацькою аудиторією (студенти, учні, діти, батьки, вихователі, вчителі) та назвою збірки, вона повинна бути сформульована коротким реченням, відображати її зміст і пробуджувати інтерес у читачів, бажання познайомитися з її змістом. Це може бути слоган, заклик, крилатий вислів. 2. Відбір матеріалів до збірки. Слід відбирати тільки ті матеріали (завдання, вправи, ігри …), які відповідають меті і завданням курсової роботи, мають дидактичну і методичну цінність, відповідають сучасним вимогам. Важливо підчас збору матеріалів одночасно формувати посилання і список використаних джерел до збірки, вимоги до його оформлення такі ж, як і до курсової.
 • 15. Як укласти збірку завдань (вправ, ігор, занять, виховних заходів, конспектів уроків) до практичної частини курсової роботи? Етапи роботи та рекомендації 3. Формування текстової частини передбачає зведення в один текстовий документ зібраного матеріалу. Слід зразу задати технічні параметри брошури (всі поля 1 см, шрифт Times New Roman №11, інтервал 1, абзацний відступ 1, вирівнювання по ширині, нумерація сторінок внизу або зверху посередині, кожен розділ збірки розпочинати з нової сторінки, відступ у 2 рядки між вправами, іграми іншими видами матеріалу). 4. Під час форматування тексту слід видалити всі зайві елементи (автоматичне виставлення інтервалу перед і після тексту, злиття слів, табуляцію по сторонам тексту…), що штучно збільшують кількість сторінок збірки, яка не повинна перевищувати 40 с.
 • 16. Як укласти збірку завдань (вправ, ігор, занять, виховних заходів, конспектів уроків) до практичної частини курсової роботи? Рекомендації 5. Під час формування текстової частини слід застосовувати автоматичне збирання змісту, що полегшить подальшу роботу над збіркою. 6. Будова збірки:  обкладинка;  титульна сторінка;  сторінка з бібліографічними відомостями та анотацією;  зміст з вказаними розділами, підрозділами, сторінками;  вступ;  виклад змісту відповідно до зазначених розділів, підрозділів;  список використаних джерел;  сторінка з відомостями про відповідальних за зміст збірки і адресою видання
 • 17. Як укласти збірку завдань (вправ, ігор, занять, виховних заходів, конспектів уроків) до практичної частини курсової роботи? Етапи роботи та рекомендації 7. Обкладинку краще оформлювати окремим документом, що полегшить друк збірки. Вона повинна притягувати увагу, бути кольоровою, але з урахуванням співвідношення кольорів і шрифтів, зображення мають відповідати назві. 8. Титульна сторінка повинна містити назву коледжу, логотипи коледжу і предметної (циклової) комісії, назву, місце та рік видання. 9. Остаточно відредаговану збірку краще зберегти у форматі PDF і тільки тоді роздруковувати. 10.Сторінка з бібліографічними відомостями та анотацією оформлюється за наступним зразком.
 • 18. Зразок титульної сторінки Зразок 2-ї сторінки з бібліографічними (це 1 сторінка, але номер на ній не виставляються) відомостями 2
 • 19. Зразок 3-ї сторінки Зразок останньої сторінки з відомостями про відповідальних за зміст збірки
 • 20. Вимоги до виступу під час захисту наукової роботи Зміст виступу : • має бути коротким узагальненням змісту курсової роботи; • містити опис практичного дослідження з опорою на унаочнення його результатів у вигляді таблиць, графіків, діаграм; • повинен містити короткі висновки. Зміст презентації – це унаочнення виступу! Слайди мають включати тільки: • схеми, таблиці, фото, відео матеріали; • інформацію про місце, час, етапи проведення педагогічного дослідження, його результати.
 • 21. Вимоги до підготовки виступу до захисту курсової роботи • тривалість доповіді 7хв; • рукопис доповіді бажано мати у друкованому вигляді; • доцільно підкреслювати найважливіші фрази, словосполучення, слова; • при друкуванні залишати широкі поля, щоб можна було доповнити написане коментарями; • доповідь має бути чітко структурованою; • виступ не має бути читанням раніше підготовлених тез доповіді, оцінюється лише усвідомлене вільне володіння студентом змістом курсової роботи і фаховою термінологією; • під час доповіді необхідно зосередитись на інтонації, логічному наголосі, на підвищенні чи зниженні тону; • обов'язковим є супроводження доповіді мультимедійною презентацією.