SlideShare a Scribd company logo
Ô CHỮ BÍ MẬT
Trò Chơi Ô Chữ
LUẬT CHƠI TRÒ CHƠI Ô CHỮ:
- Ban tổ chức sẽ đưa ra hệ thống các ô chữ kèm theo câu hỏi
cho các bạn chơi. Các người chơi có nhiệm vụ dựa vào hiểu biết
của mình cũng như gợi ý chính là số lượng các ô chữ ở mỗi
hàng, cùng nhau bàn bạc trao đổi và đưa ra đáp án cho các câu
hỏi.
- Trong mỗi hàng ngang đều có 1 ô chữ khác màu hơn,
đây chính là ô chữ chìa khóa. Trả lời xong tất cả các câu
hỏi hàng ngang các bạn sẽ thu được các ô chữ chìa khóa
tương ứng, sắp xếp các chữ cái ở các ô chìa khóa này theo
thứ tự thích hợp sẽ cho ra từ khóa bí mật của cuộc chơi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D U O N G K A C H M E N H
C H I N H Q U O C
K H O N G B I E N B A C
C O N G N G H I E P H O A
T R I T H U C
M A T T R A N V I E T M I N H
L O I C A D A N G B A C
C H U N G H I A T U B A N
T A M D A N
C U T
N E N T A N G
N A M K Y T U T R I
C H U N G H I A X A H O I Từ
Khóa
Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ nào được
xem là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
Câu Hỏi
C Ô N G N G H I Ệ P H Ó A
Người đánh giá cao học thuyết … của Tôn
Trung Sơn: dân tộc độc lập, dân quyền tự
do, dân sinh hạnh phúc.
Câu Hỏi
T A M D Â N
HỌC THUYẾT TAM DÂN
• Là một cương lĩnh chính trị do Tôn Trung
Sơn đề suất
Tôn Trung Sơn (12/11/1866 – 12/3/1925)
• Nội dung cơ bản: “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”
• Chủ nghĩa dân tộc (dân tộc độc lập)
Ông nói về chủ nghĩa dân tộc hay nghĩa đen là chủ nghĩa dân túy. Theo tôn trung
sơn dân tộc độc lập có nghĩa là thoát khỏi sự thống trị và áp bức của đế quốc. Ý
thức về chủ nghĩa dân tộc này khác với ý tưởng về chủ nghĩa sắc tộc.
• Chủ nghĩa dân quyền (dân quyền tự do)
• Chủ nghĩa dân quyền nghĩa đen được hiểu là quyền lực của nhân dân
hoặc chính phủ do nhân dân. Gồm hai tập hợp quyền lực: quyền lực
chính trị và quyền lực quản trị. Quyền lực chính trị là quyền của người
dân được bày tỏ mong muốn chính trị của họ. Quyền lực quản trị là
quyền lực của quản lý.
• Để thực hiện dân quyền, phải thực hiện các quyền của dân và của chính
phủ. Ông cho rằng nhân dân có bốn quyền: quyền tuyển cử, quyền bãi
miễn, sáng chế, phúc quyết. Trong khi đó chính phủ có 5 quyền: quyền
hành chính, quyền lập pháp, quyền tư pháp, quyền khảo thí, quyền giám
sát. Dùng chính bốn quyền của nhân dân để quản lý năm chị quyền của
chính phủ như vậy mới được xem là một cơ quan chính trị dân quyền
hoàn hảo.
• Chủ nghĩa dân sinh (dân sinh hạnh phúc)
• Chủ nghĩa dân sinh đôi khi được dịch là “Phúc lợi/sinh kế của nhân dân”. Khi
bàn về chủ nghĩa dân sinh, Tôn Trung Sơn đã đưa ra định nghĩa: có thể nói chủ
nghĩa dân sinh là đời sống của nhân dân, sinh kế của quốc dân, sinh mệnh của
quần chúng.
• Nói đến chủ nghĩa Dân Sinh tức là phải chú trọng nâng cao đời sống
của nhân dân, phải làm cho tất cả Nhân dân có cơm ăn với giá rẻ. Đối
với ông chủ nghĩa dân sinh của ông mưu cầu cho tất cả Nhân dân đều
được hạnh phúc.
Bác đánh giá cao học thuyết Tam Dân của Tôn Trung Sơn
• Có thể nói, “trong tất cả các lý luận cách mạng, Bác cảm thấy
chủ nghĩa Tôn Văn là thích hợp nhất với hoàn cảnh cụ thể của
Việt Nam. Chủ nghĩa Tam dân của bác sĩ Tôn Dật Tiên có thể
tổng kết là:
• Chủ nghĩa dân tộc: độc lập cho mọi dân tộc.
• Chủ nghĩa dân quyền: tự do của nhân dân.
• Chủ nghĩa dân sinh: hạnh phúc và hưởng thụ của nhân dân.
• Đây là cái mà Việt Nam cần. Đây là cái mà dân tộc Việt Nam
đòi hỏi.
Nhiệm vụ lịch sử của thời kì quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam là “xây dựng ........vật
chất và kĩ thuật của CNXH”
Câu Hỏi
N Ề N T Ả N G
“Nghe những lời bình luận không đúng, cũng
làm thinh, ........... thậm chí nghe những lời
phản cách mạng cũng không báo cáo cho cấp
trên biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ”.
Câu Hỏi
K H Ô N G B I Ệ N B Á C
Chính quyền nào tồn tại từ năm 1946-1948
ở Nam Kỳ
Câu Hỏi
N A M K Ỳ T Ự T R Ị
Xác định đúng đắn cách mạng giải phóng dân tộc ở
Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế
giới, có mối quan hệ khăng khít với cách mạng vô sản
“..........”, cách mạng giải phóng dân tộc có tính chủ
động, có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản
“............", tác động tích cực tới cách mạng “.............".
Câu Hỏi
C H Í N H Q U Ố C
Trong Di chúc, Người cũng đã thể hiện niềm tin tuyệt
đối vào sự thắng lợi của cách mạng, vào sự thống
nhất nước nhà: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy,
nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế
quốc Mỹ nhất định phải .......... khỏi nước ta”
Câu Hỏi
C Ú T
Tác phẩm ghi lại những bài giảng của Nguyễn
Ái Quốc cho các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng
Châu phát hành lần đầu năm 1927 là gì?
Câu Hỏi
Đ Ư Ờ N G K Á C H M Ệ N H
ĐƯỜNG KÁCH MỆNH
• Là tác phẩm ghi lại những bài giảng của Nguyễn Ái
Quốc cho các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu do
Bộ tuyên truyền của “Hội Liên hiệp các dân tộc bị
áp bức ở Á Đông” phát hành vào đầu năm 1927.
Mục đích sách này là để nói cho đồng bào ta biết rõ:
(1) Vì sao chúng ta muốn sống thì phải Kách mệnh.
(2) Vì sao Kách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải
việc một hai người.
(3) Đem lịch sử Kách mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi.
(4) Đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ.
(5) Ai là bạn ta? Ai là thù ta?
(6) Kách mệnh thì phải làm thế nào
Theo Hồ Chí Minh sau khi đất nước dành độc
lập tất yếu phải đi lên?
Câu Hỏi
C H Ủ N G H Ĩ A X Ã H Ộ I
Đây là bài hát nào?
Câu Hỏi
L Ờ I C A D Â N G B Á C
T R I T H Ứ C
Hình ảnh dưới đây nói về 3 giai
cấp hạt nhân cốt lõi để xây dựng
lên mặt trận tư tư tưởng Hồ Chí
Minh. Cho biết giai cấp ở chính
giữ hình ảnh là giai cấp nào?
C H Ủ N G H Ĩ A T Ư B Ả N
Hình ảnh sau đây
nói về cái gì?
M Ặ T T R Ậ N V I Ệ T M I N H
Những hình ảnh sau
nói về sự kiện nào
được thành lập?
THỜI KỲ CẢI BIẾN
• Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng sâu
sắc, triệt để, toàn diện từ xã hội cũ thành xã hội mới: chủ nghĩa xã
hội. Nó diễn ra từ khi giai cấp vô sản giành được chính quyền bắt tay
vào xây dựng xã hội mới và kết thúc khi xây dựng thành công những
cơ sở của chủ nghĩa xã hội cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản
xuất, cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng.
• Ở nước ta, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ năm
1954 ở miền Bắc và từ năm 1975 trên phạm vi cả nước, sau khi cuộc
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành thắng lợi, đất
nước đã hoà bình thống nhất quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh

More Related Content

Similar to trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh

Co so qua trinh hinh thanh va phat trien tu tuong ho chi minh
Co so qua trinh hinh thanh va phat trien tu tuong ho chi minhCo so qua trinh hinh thanh va phat trien tu tuong ho chi minh
Co so qua trinh hinh thanh va phat trien tu tuong ho chi minh
NguynThnhNhtQuang
 
Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Độc Lập Dân Tộc Trong Chủ Động.doc
Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Độc Lập Dân Tộc Trong Chủ Động.docVận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Độc Lập Dân Tộc Trong Chủ Động.doc
Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Độc Lập Dân Tộc Trong Chủ Động.doc
Nhận viết đề tài trọn gói Số điện thoại / zalo / tele: 0917.193.864
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - TẢI ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - TẢI ...Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - TẢI ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - TẢI ...
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Giá trị tư tương Hồ Chí Minh & áp dụng tư tưởng HCM
Giá trị tư tương Hồ Chí Minh & áp dụng tư tưởng HCMGiá trị tư tương Hồ Chí Minh & áp dụng tư tưởng HCM
Giá trị tư tương Hồ Chí Minh & áp dụng tư tưởng HCM
Jenny Hương
 
tt-hcm-chuong-3.ppt
tt-hcm-chuong-3.ppttt-hcm-chuong-3.ppt
tt-hcm-chuong-3.ppt
NhtNguyn793799
 
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
 Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi... Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
Huy Nguyễn Tiến
 
8 câu-hỏi-tự-luận-thi-cuối-kì tư tưởng hcm
8 câu-hỏi-tự-luận-thi-cuối-kì tư tưởng hcm8 câu-hỏi-tự-luận-thi-cuối-kì tư tưởng hcm
8 câu-hỏi-tự-luận-thi-cuối-kì tư tưởng hcm
NguynKimNgn31
 
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
PhmThThuHin9
 
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
PhmThThuHin9
 
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930
wormblack
 
Tư tưởng HCM
Tư tưởng HCMTư tưởng HCM
Tư tưởng HCM
Linh Thuc
 
Tư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minhDat Namikaze
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh_ môn tư tưởng Hồ chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh_ môn tư tưởng Hồ chí MinhTư tưởng Hồ Chí Minh_ môn tư tưởng Hồ chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh_ môn tư tưởng Hồ chí Minh
tmqtmq09090909
 
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh
Nhân Hoàng Trường
 
Đề tài: Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng gi...
Đề tài: Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng gi...Đề tài: Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng gi...
Đề tài: Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng gi...
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảoTrắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
Tuan Le
 
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net 0973.287.149
 
Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!
Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!
Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 

Similar to trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh (20)

Co so qua trinh hinh thanh va phat trien tu tuong ho chi minh
Co so qua trinh hinh thanh va phat trien tu tuong ho chi minhCo so qua trinh hinh thanh va phat trien tu tuong ho chi minh
Co so qua trinh hinh thanh va phat trien tu tuong ho chi minh
 
Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Độc Lập Dân Tộc Trong Chủ Động.doc
Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Độc Lập Dân Tộc Trong Chủ Động.docVận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Độc Lập Dân Tộc Trong Chủ Động.doc
Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Độc Lập Dân Tộc Trong Chủ Động.doc
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - TẢI ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - TẢI ...Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - TẢI ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - TẢI ...
 
Giá trị tư tương Hồ Chí Minh & áp dụng tư tưởng HCM
Giá trị tư tương Hồ Chí Minh & áp dụng tư tưởng HCMGiá trị tư tương Hồ Chí Minh & áp dụng tư tưởng HCM
Giá trị tư tương Hồ Chí Minh & áp dụng tư tưởng HCM
 
tt-hcm-chuong-3.ppt
tt-hcm-chuong-3.ppttt-hcm-chuong-3.ppt
tt-hcm-chuong-3.ppt
 
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
 Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi... Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhi...
 
8 câu-hỏi-tự-luận-thi-cuối-kì tư tưởng hcm
8 câu-hỏi-tự-luận-thi-cuối-kì tư tưởng hcm8 câu-hỏi-tự-luận-thi-cuối-kì tư tưởng hcm
8 câu-hỏi-tự-luận-thi-cuối-kì tư tưởng hcm
 
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
 
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hộ...
 
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930
 
Tư tưởng HCM
Tư tưởng HCMTư tưởng HCM
Tư tưởng HCM
 
Tư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minh
 
Thanh nien
Thanh nienThanh nien
Thanh nien
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh_ môn tư tưởng Hồ chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh_ môn tư tưởng Hồ chí MinhTư tưởng Hồ Chí Minh_ môn tư tưởng Hồ chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh_ môn tư tưởng Hồ chí Minh
 
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh
Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh
 
Đề tài: Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng gi...
Đề tài: Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng gi...Đề tài: Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng gi...
Đề tài: Vấn đề con đường cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng gi...
 
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
 
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảoTrắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
Trắc nghiệm đường lối -2017- Full đảm bảo
 
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
TIỂU LUẬN Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tư tưởn...
 
Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!
Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!
Đồng chí cần làm gì, và phấn đấu như thế nào để trở thành Đảng viên!
 

Recently uploaded

Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docxTai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
NhNguynTQunh
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptxvật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
LinhTrn115148
 
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docxBài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
gorse871
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Man_Ebook
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
Luận Văn Uy Tín
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
LinhChu679649
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
williamminerva131
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptxNgon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
linhlevietdav
 
Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
PhcVngHunhTnh
 
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.docBài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
phamvanchinhlqd
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
HngNguyn2390
 
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
Luận Văn Uy Tín
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
huynhanhthu082007
 

Recently uploaded (20)

Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docxTai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
 
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptxvật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
 
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docxBài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
 
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
 
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptxNgon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
 
Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
 
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.docBài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
 
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
 

trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh

 • 1.
 • 2. Ô CHỮ BÍ MẬT
 • 3. Trò Chơi Ô Chữ LUẬT CHƠI TRÒ CHƠI Ô CHỮ: - Ban tổ chức sẽ đưa ra hệ thống các ô chữ kèm theo câu hỏi cho các bạn chơi. Các người chơi có nhiệm vụ dựa vào hiểu biết của mình cũng như gợi ý chính là số lượng các ô chữ ở mỗi hàng, cùng nhau bàn bạc trao đổi và đưa ra đáp án cho các câu hỏi. - Trong mỗi hàng ngang đều có 1 ô chữ khác màu hơn, đây chính là ô chữ chìa khóa. Trả lời xong tất cả các câu hỏi hàng ngang các bạn sẽ thu được các ô chữ chìa khóa tương ứng, sắp xếp các chữ cái ở các ô chìa khóa này theo thứ tự thích hợp sẽ cho ra từ khóa bí mật của cuộc chơi
 • 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D U O N G K A C H M E N H C H I N H Q U O C K H O N G B I E N B A C C O N G N G H I E P H O A T R I T H U C M A T T R A N V I E T M I N H L O I C A D A N G B A C C H U N G H I A T U B A N T A M D A N C U T N E N T A N G N A M K Y T U T R I C H U N G H I A X A H O I Từ Khóa
 • 5. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ nào được xem là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Câu Hỏi C Ô N G N G H I Ệ P H Ó A
 • 6. Người đánh giá cao học thuyết … của Tôn Trung Sơn: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Câu Hỏi T A M D Â N
 • 7. HỌC THUYẾT TAM DÂN • Là một cương lĩnh chính trị do Tôn Trung Sơn đề suất Tôn Trung Sơn (12/11/1866 – 12/3/1925) • Nội dung cơ bản: “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc” • Chủ nghĩa dân tộc (dân tộc độc lập) Ông nói về chủ nghĩa dân tộc hay nghĩa đen là chủ nghĩa dân túy. Theo tôn trung sơn dân tộc độc lập có nghĩa là thoát khỏi sự thống trị và áp bức của đế quốc. Ý thức về chủ nghĩa dân tộc này khác với ý tưởng về chủ nghĩa sắc tộc. • Chủ nghĩa dân quyền (dân quyền tự do) • Chủ nghĩa dân quyền nghĩa đen được hiểu là quyền lực của nhân dân hoặc chính phủ do nhân dân. Gồm hai tập hợp quyền lực: quyền lực chính trị và quyền lực quản trị. Quyền lực chính trị là quyền của người dân được bày tỏ mong muốn chính trị của họ. Quyền lực quản trị là quyền lực của quản lý. • Để thực hiện dân quyền, phải thực hiện các quyền của dân và của chính phủ. Ông cho rằng nhân dân có bốn quyền: quyền tuyển cử, quyền bãi miễn, sáng chế, phúc quyết. Trong khi đó chính phủ có 5 quyền: quyền hành chính, quyền lập pháp, quyền tư pháp, quyền khảo thí, quyền giám sát. Dùng chính bốn quyền của nhân dân để quản lý năm chị quyền của chính phủ như vậy mới được xem là một cơ quan chính trị dân quyền hoàn hảo. • Chủ nghĩa dân sinh (dân sinh hạnh phúc) • Chủ nghĩa dân sinh đôi khi được dịch là “Phúc lợi/sinh kế của nhân dân”. Khi bàn về chủ nghĩa dân sinh, Tôn Trung Sơn đã đưa ra định nghĩa: có thể nói chủ nghĩa dân sinh là đời sống của nhân dân, sinh kế của quốc dân, sinh mệnh của quần chúng. • Nói đến chủ nghĩa Dân Sinh tức là phải chú trọng nâng cao đời sống của nhân dân, phải làm cho tất cả Nhân dân có cơm ăn với giá rẻ. Đối với ông chủ nghĩa dân sinh của ông mưu cầu cho tất cả Nhân dân đều được hạnh phúc. Bác đánh giá cao học thuyết Tam Dân của Tôn Trung Sơn • Có thể nói, “trong tất cả các lý luận cách mạng, Bác cảm thấy chủ nghĩa Tôn Văn là thích hợp nhất với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Chủ nghĩa Tam dân của bác sĩ Tôn Dật Tiên có thể tổng kết là: • Chủ nghĩa dân tộc: độc lập cho mọi dân tộc. • Chủ nghĩa dân quyền: tự do của nhân dân. • Chủ nghĩa dân sinh: hạnh phúc và hưởng thụ của nhân dân. • Đây là cái mà Việt Nam cần. Đây là cái mà dân tộc Việt Nam đòi hỏi.
 • 8. Nhiệm vụ lịch sử của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là “xây dựng ........vật chất và kĩ thuật của CNXH” Câu Hỏi N Ề N T Ả N G
 • 9. “Nghe những lời bình luận không đúng, cũng làm thinh, ........... thậm chí nghe những lời phản cách mạng cũng không báo cáo cho cấp trên biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ”. Câu Hỏi K H Ô N G B I Ệ N B Á C
 • 10. Chính quyền nào tồn tại từ năm 1946-1948 ở Nam Kỳ Câu Hỏi N A M K Ỳ T Ự T R Ị
 • 11. Xác định đúng đắn cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới, có mối quan hệ khăng khít với cách mạng vô sản “..........”, cách mạng giải phóng dân tộc có tính chủ động, có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản “............", tác động tích cực tới cách mạng “.............". Câu Hỏi C H Í N H Q U Ố C
 • 12. Trong Di chúc, Người cũng đã thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự thắng lợi của cách mạng, vào sự thống nhất nước nhà: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải .......... khỏi nước ta” Câu Hỏi C Ú T
 • 13. Tác phẩm ghi lại những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu phát hành lần đầu năm 1927 là gì? Câu Hỏi Đ Ư Ờ N G K Á C H M Ệ N H
 • 14. ĐƯỜNG KÁCH MỆNH • Là tác phẩm ghi lại những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu do Bộ tuyên truyền của “Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông” phát hành vào đầu năm 1927. Mục đích sách này là để nói cho đồng bào ta biết rõ: (1) Vì sao chúng ta muốn sống thì phải Kách mệnh. (2) Vì sao Kách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người. (3) Đem lịch sử Kách mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi. (4) Đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ. (5) Ai là bạn ta? Ai là thù ta? (6) Kách mệnh thì phải làm thế nào
 • 15. Theo Hồ Chí Minh sau khi đất nước dành độc lập tất yếu phải đi lên? Câu Hỏi C H Ủ N G H Ĩ A X Ã H Ộ I
 • 16. Đây là bài hát nào? Câu Hỏi L Ờ I C A D Â N G B Á C
 • 17. T R I T H Ứ C Hình ảnh dưới đây nói về 3 giai cấp hạt nhân cốt lõi để xây dựng lên mặt trận tư tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho biết giai cấp ở chính giữ hình ảnh là giai cấp nào?
 • 18. C H Ủ N G H Ĩ A T Ư B Ả N Hình ảnh sau đây nói về cái gì?
 • 19. M Ặ T T R Ậ N V I Ệ T M I N H Những hình ảnh sau nói về sự kiện nào được thành lập?
 • 20. THỜI KỲ CẢI BIẾN • Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để, toàn diện từ xã hội cũ thành xã hội mới: chủ nghĩa xã hội. Nó diễn ra từ khi giai cấp vô sản giành được chính quyền bắt tay vào xây dựng xã hội mới và kết thúc khi xây dựng thành công những cơ sở của chủ nghĩa xã hội cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng. • Ở nước ta, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975 trên phạm vi cả nước, sau khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành thắng lợi, đất nước đã hoà bình thống nhất quá độ lên chủ nghĩa xã hội.