SlideShare a Scribd company logo
1 of 59
ნონა ჭაბაშვილი
მოსწავლეთა ცუდი ქცევის
ფსიქოლოგიური მოტივები,
პრევენცია, მართვა
ქ.წნორი,კერძო სკოლა “ეტალონი-2015”
სასკოლო ცხოვრებაში თვითდამკვიდრების
მოთხოვნილების რეალიზაცია 3 სფეროში უნდა
განხორციელდეს: მოსწავლემ უნდა მიაღწიოს
ინტელექტუალურ, კომუნიკაციურ და
სოციალურ კომპეტენტურობას. ამას ის მისთვის
მისაწვდომი ხერხებით ცდილობს და თუ ეს
ხერხები არასწორია, შედეგად ვიღებთ
დისციპლინის დარღვევას ანუ “ცუდ ქცევას”.
რა განაპირობებს დისციპლინის
დარღვევას
1.ყურადღების მიპყრობის სურვილი
2.ძალაუფლების სურვილი
3.შურისძიების სურვილი
4. წარუმატებლობისგან გაქცევის სურვილი.
ეს მოტივები გამოყო ამერიკელმა პედაგოგმა რუდოლფ დრეიკურსმა. მას
მიაჩნია, რომ ქცევითი დარღვევის ათიდან ცხრა შემთხვევაში მიზეზი ამ
ოთხიდან ერთია. მისი სწორი განსაზღვრა კი ეფექტიანი მუშაობის
აუცილებელი წინა პირობაა, მასზეა დამოკიდებული ჩარევის ხერხების
სწორად შერჩევა, არასასურველი ქცევის აღკვეთა და პროსოციალური
ქცევების ფორმირება
როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა
ცუდი ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება
• არ არსებობს ქცევის გამოსწორების
უნივერსალური ხერხი, ამიტომ დისციპლინის
გასაუმჯობესებლად მუშაობა
ინდივიდუალურ მიდგომას უნდა
ეყრდნობოდეს. მუშაობა 5 ნაბიჯს მოიცავს:
როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა ცუდი
ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება
• ნაბიჯი 1. შევკრიბოთ და სწორად აღვწეროთ
კონკრეტული ფაქტები,
• მოვერიდოთ სუბიექტურ შეფასებას.
• სად, როდის, რა?
• არ გამოვიყენოთ სიტყვები: “არასოდეს”,
“ყოველთვის”, “არაფერი” და ა.შ.
• ვიყოთ ზედმიწევნით ობიექტური და
აკურატული.
როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა ცუდი
ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება
• ნაბიჯი 2. ზუსტად განვსაზღვროთ
დისციპლინის დარღვევის მიზეზი. ეს
მიზეზი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ,
შეიძლება იყოს: ყურადღების მიპყრობის,
ძალაუფლების, შურისძიების ან
წარუმატებლობისგან თავის დაღწევის
სურვილი. ქცევის მოტივის ცოდნა საჭიროა
არა მხოლოდ იმისთვის, რომ სწორად
განვსაზღვროთ საპასუხო ქცევა, არამედ
იმისთვისაც, რომ გამოვიცნოთ მოსწავლის
რეაქცია ჩვენს პედაგოგიურ ზემოქმედებაზე.
როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა ცუდი
ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება
• ნაბიჯი 3. ავირჩიოთ დასციპლინის დარღვევის
მომენტში გადაუდებელი ჩარევის ხერხები.
გვახსოვდეს, ჩარევა არ გულისხმობს დასჯას; მას ორი
მიზანი აქვს: შეაჩეროს არასასურველი ქცევა და
იმოქმედოს მოსწავლეზე იმგვარად, რომ მისი
შემდგომი ქცევა უფრო მისაღები იყოს.
• ჩარევა ეფექტიანი რომ იყოს, საჭიროა, ის მოხდეს
დაუყოვნებლივ (“აქ და ამჟამად”) და სწორად.
სისწრაფე არ გულისხმობს იმპულსურობას,
სპონტანურობას, აგრესიულობას. სისწორე კი
ეფუძნება ტექნიკის სწორ შერჩევას (მაგ.,
ძალაუფლებისმოყვარე და წარუმატებლობის მოშიში
ბავშვები სხვადასხვანაირ ზემოქმედებას მოითხოვენ).
• .
როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა ცუდი
ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება
• ნაბიჯი 4. შევიმუშაოთ თვითპატივისცემის
ფორმირების ხელშემწყობი სტრატეგიები. მოსწავლეში
ეს გრძნობა ფორმირდება მაშინ, როცა ის:
• 1. გრძნობს რომ აქვს სათანადო ინტელექტუალური
შესაძლებლობები, უკიდურეს შემთხვევაში, თავს არ
გრძნობს არაკომპეტენტურად. ეს გახლავთ ე.წ.
ინტელექტუალური კომპეტენცია.
• 2. აგებს მისაღები ფორმის სოციალურ ურთიერთობებს
თანატოლებსა და მასწავლებელთან. ეს არის ე.წ.
კომუნიკაციური კომპეტენცია.
• 3. შეაქვს პირადი წვლილი კლასისა და სკოლის
ცხოვრებაში (ჩართულია საქმიანობაში), რასაც
გულისხმობს ე.წ. სოციალური კომპეტენცია.
• .
როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა ცუდი
ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება
• ნაბიჯი 5. ეფექტიანად ვიმუშაოთ
მშობლებთან: მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი
მუშაობის შესახებ, მოვამზადოთ მათთვის
ბავშვთან მუშაობის პროგრამის მოკლე
ვარიანტი (აუცილებლად წერილობითი
ფორმით), ვაქციოთ ის ამ პროცესის
თანამონაწილედ და ხელშემწყობად.
.
მოსწავლის ქცევის აღწერა
• რას აკეთებს მოსწავლე, როცა ცუდად იქცევა,
• . ჩვეულებრივ, როდის იქცევა ასე
• რა სიხშირით იქცევა ასე
• შეეცადეთ, აღწეროთ მხოლოდ ფაქტები.
მოსწავლის ქცევის აღწერა
არასწორია:
• “გიგა აუტანლად იქცევა”,
“ნინო დაბნეულია”,
“ზურაბი ინფანტილურია”,
“რუსუდანი
არაკომუნიკაბელურია”,
“გაგა მოუთოკავია” და სხვა.
• ეს ნაწყენი მასწავლებლის
სიტყვებია, რომლებიც
მასწავლებლის პრობლემებზე
უფრო მიუთითებს, ვიდრე
მოსწავლისაზე.
სწორია:
• “ნიკამ ფეხები გასასვლელში
დააწყო და სხვა
მოსწავლეებმა ფეხი
წამოჰკრეს”, “ნატამ ერთხელ
აიწია ხელი ინგლისურის
გაკვეთილზე”, “დათო სკამს
არწევს და უკანა მერხს
ეჯახება”, “როცა ნინოს
ვთხოვ, უფრო სრული
პასუხი გამცეს, ის მეუბნება:
“არ ვარ ვალდებული”.
• ეს დებულებები მოსწავლის
საქციელს გვამცნობს და არა
მასწავლებლის ემოციებს.
სიტყვები ,რომელთა გამოყენება,
პრობლემას ქმნის
• იშვიათად, ჩვეულებრივ,
ხშირად, დროდადრო,
მუდმივად, ყოველთვის,
არასოდეს და სხვა.
• ეს სიტყვები
გაუგებრობას იწვევს
თავისი
განუსაზღვრელობით.
როგორ
გამოასწორებინებ
მოსწავლეს “აუტანელ”
საქციელს, თუ
სათქმელი არ
დააკონკრეტე?
ყურადღების მისაპყრობად მიმართული
პრობლემური ქცევის ორი ფორმა:
აქტიური
• ფანქრის კაკუნი, წრიალი,
გაუჩერებლად ლაპარაკი,
ფეხის გამოდება, სხვადასხვა
მიმიკა, სისტემატური
დაგვიანება, კითხვების დასმა,
განმარტოებით დაჯდომა და
ათასი სხვა რამ. ასეთი ქცევა
კლასის ყურადღებას იპყრობს
და თუ რეაგირება დროულად
არ მოხდა, შესაძლოა,
მასწავლებელმა კლასზე
კონტროლი დაკარგოს.
პასიური
• ის უარს არ ამბობს თქვენი
მოთხოვნების შესრულებაზე,
მაგრამ ყველაფერს აკეთებს
ნელა და ტემპს თანდათან
უფრო ანელებს. ის რვეულს
მაშინ გადაშლის, როცა
სხვებს უკვე სამი ამოცანა
აქვთ ამოხსნილი.. “რას
მერჩით, რას ვაკეთებ ცუდს?”
– გეკითხებათ გაოცებული
სახით.
რისი ბრალია ამგვარი ქცევა?
• 1. როგორ ისწავლა ბავშვმა
ცუდი ქცევით უფროსის
ყურადღების მიპყრობა? ეს
მოდელი მას თანდათან
კლასშიც გადააქვს..
•
ნინო მშვიდად და
ყურადღებით მუშაობს
ამოცანის ამოხსნაზე,
ქეთევანი კი მეგობარს
ხმამაღლა ელაპარაკება
მერხის უკან, რითაც
მასწავლებელს
აღიზიანებს. როგორ
ფიქრობთ, უპირველესად
ვის მიაქცევს
მასწავლებელი
ყურადღებას?
რასაკვირველია, ქეთევანს
რისი ბრალია ამგვარი ქცევა?
• 2. არავინ ასწავლის ბავშვს,
როგორ მოითხოვოს
ყურადღება მისაღები
ფორმით...
•
ყურადღების
მოთხოვნილება საბაზო
ფსიქოლოგიური
მოთხოვნილებაა, ისეთივე,
როგორიც ჭამისა
ფიზიოლოგიური
თვალსაზრისით. თუ
ბავშვს ასწავლიან,
საჭიროების შემთხვევაში
როგორ მოითხოვოს
საჭმელი მისაღები
ფორმით, მაშ, რა დააშავა
“ფსიქოლოგიურმა
შიმშილმა?”
რისი ბრალია ამგვარი ქცევა?
• 3. რაც ნაკლები
ყურადღება ექცევა
ბავშვს სახლში, მით
მეტია ალბათობა,
ყურადღება მოითხოვოს
სკოლაში.
• ამ ტიპის დარღვევებს
ერთი დადებითი მხარეც
აქვს, რაც ასევე კარგად
უნდა გააცნობიეროს
მასწავლებელმა:
მოსწავლეები,
რომლებიც ყურადღებას
მოითხოვენ, უბრალოდ
გვაჩვენებენ, რომ
მასწავლებელთან
ურთიერთობა სურთ,
მაგრამ არ იცნობენ ამ
სურვილის გამოხატვის
სწორ ფორმას.
როგორ მოვიქცეთ, რომ ქცევითი დარღვევები არ
გამეორდეს?
• ყურადღება მივაქციოთ იმათ, ვინც კარგად იქცევა. მეტი ყურადღება კარგ
ქცევას!
• ვასწავლოთ მოსწავლეებს, მარტივად და ღიად მოითხოვონ მასწავლებლის
ან კლასის ყურადღება, როცა ეს განსაკუთრებით სჭირდებათ.
• ყურადღების მინიმალიზაცია,მაშინ, როდესაც მოზარდი ცუდად იქცევა
და შენიშვნას იმსახურებს.
• თვალით კონტაქტი. ფიზიკური მიახლოება . გამოვიყენოთ მოსწავლის
სახელი. შეიძლება გამოვიყენოთ რაიმე ჟესტი, რომლის მნიშვნელობაც
მოსწავლეებმა იციან. მაგ., თითის ტუჩთან მიდებით ანიშნეთ, შეწყვიტოს
საუბარი.
• გავაკეთოთ წერილობითი შენიშვნები.
• ნების დამრთველი ქცევა. ზღვრამდე მივიყვანოთ დემონსტრატიული
გამოხტომა. გამოვიყენოთ “ნებართვის კვოტა”/-მხოლოდ უნდა
დავრწმუნდეთ, რომ მოსწავლეს მართლა ყურადღების მიპყრობა სურს/
• ჩავიდინოთ მოულოდნელი საქციელი. მოსწავლის ყურადღება სხვა
შინაარსზე გადავიტანოთ. ვუცვალოთ მოსწავლეებს ადგილები. “ფიქრის
სკამი”.
ქცევის შეფასებისა და მართვის
ზოგადი პრინციპები
• ქცევათა უმეტესობა დასწავლილია და ემსახურება გარკვეულ
მიზანს ან კონკრეტულ მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას.
• თუ ბავშვი კონკრეტული ქცევით ვერ აღწევს მიზანს ის წყვეტს ამ
ქცევას.
• როგორც სასურველი ასევე არასასურველი ქცევა ხორციელდება
გარკვეულ კონტექსტში. ნებისმიერ ქცევას გააჩნია თავისი
წინაპირობა და შედეგი, რის მისაღწევად ბავშვი იქცევა ასე და არა
სხვაგვარად.
• ქცევა იცვლება სხვადასხვა ფაქტორების ზემოქმედებით. ამ
ფაქტორების შესწავლით და მათი მანიპულირებით შესაძლებელია
ქცევაზე ზემოქმედების მოხდენა;
წყარო:
• www.mastsavlebeli.ge
• http://tpdc.gov.ge/uploads/pdf_documents/problemuriqceva.pdf
• http://mshoblebistvis.ge/?p=89
• http://www.nplg.gov.ge/ ბავშვზე ორიენტირებული სკოლის გზამკვლევი
• საძიებო სისტემა:google.ge
პრეზენტაცია მომზადებულის პედაგოგთა
შიდასასკოლო სემინარისთვის
გმადლობთ ყურადღებისთვის!
2016-2917 სასწ.წელი

More Related Content

What's hot

გაკვეთილის ანალიზის სახეები
გაკვეთილის ანალიზის სახეებიგაკვეთილის ანალიზის სახეები
გაკვეთილის ანალიზის სახეებიRusudan Gonashvuli
 
გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი
გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესიგაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი
გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესინინო კაჟაშვილი
 
სუფთა ნივთიერებები და ნარევები
სუფთა ნივთიერებები და ნარევებისუფთა ნივთიერებები და ნარევები
სუფთა ნივთიერებები და ნარევებიaroshidzemakvala
 
სახალისო მათემატიკური ამოცანები
სახალისო მათემატიკური ამოცანებისახალისო მათემატიკური ამოცანები
სახალისო მათემატიკური ამოცანებიXatuna Mekokishvili
 
სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა
სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმასკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა
სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმაDavit Chivadze
 
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალიერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალიmmchedlishvili
 
უკან მიდევნებული ლამპარი
უკან მიდევნებული ლამპარიუკან მიდევნებული ლამპარი
უკან მიდევნებული ლამპარიMaiaKukhianidze
 
კონფლიქტი და თანამშრომლობა - მარიამ მერკვილაძე
კონფლიქტი და თანამშრომლობა - მარიამ მერკვილაძეკონფლიქტი და თანამშრომლობა - მარიამ მერკვილაძე
კონფლიქტი და თანამშრომლობა - მარიამ მერკვილაძეMary Merkviladze
 
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესიჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესიirma
 
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptx
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptxგანმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptx
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptxMarine Rekhviashvili
 
ცხოვრების ჯანსაღი წესი
ცხოვრების ჯანსაღი წესიცხოვრების ჯანსაღი წესი
ცხოვრების ჯანსაღი წესიEto Gvaramadze
 
გამჭოლი კომპეტენციები
გამჭოლი კომპეტენციებიგამჭოლი კომპეტენციები
გამჭოლი კომპეტენციებიNino Akhalkatsi
 
მართკუთხა პარალელეპიპედი
მართკუთხა პარალელეპიპედიმართკუთხა პარალელეპიპედი
მართკუთხა პარალელეპიპედიLarisa Kavtaradze
 
პროფესიული განვითარების გეგმის რეფლექსია
პროფესიული განვითარების გეგმის რეფლექსიაპროფესიული განვითარების გეგმის რეფლექსია
პროფესიული განვითარების გეგმის რეფლექსიაMaia Siradze
 
მასწავლებლის პორტფოლიოს სტრუქტურა
მასწავლებლის პორტფოლიოს სტრუქტურამასწავლებლის პორტფოლიოს სტრუქტურა
მასწავლებლის პორტფოლიოს სტრუქტურაKhatuna Khalvashi
 
ეროვნული სასწავლო გეგმა
ეროვნული სასწავლო გეგმაეროვნული სასწავლო გეგმა
ეროვნული სასწავლო გეგმაRusudan Gonashvuli
 

What's hot (20)

გაკვეთილის ანალიზის სახეები
გაკვეთილის ანალიზის სახეებიგაკვეთილის ანალიზის სახეები
გაკვეთილის ანალიზის სახეები
 
უჯრედი
უჯრედიუჯრედი
უჯრედი
 
გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი
გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესიგაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი
გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი
 
სუფთა ნივთიერებები და ნარევები
სუფთა ნივთიერებები და ნარევებისუფთა ნივთიერებები და ნარევები
სუფთა ნივთიერებები და ნარევები
 
სახალისო მათემატიკური ამოცანები
სახალისო მათემატიკური ამოცანებისახალისო მათემატიკური ამოცანები
სახალისო მათემატიკური ამოცანები
 
სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა
სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმასკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა
სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმა
 
Testebi
TestebiTestebi
Testebi
 
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალიერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
 
უკან მიდევნებული ლამპარი
უკან მიდევნებული ლამპარიუკან მიდევნებული ლამპარი
უკან მიდევნებული ლამპარი
 
კონფლიქტი და თანამშრომლობა - მარიამ მერკვილაძე
კონფლიქტი და თანამშრომლობა - მარიამ მერკვილაძეკონფლიქტი და თანამშრომლობა - მარიამ მერკვილაძე
კონფლიქტი და თანამშრომლობა - მარიამ მერკვილაძე
 
ჯიგსოუ
ჯიგსოუჯიგსოუ
ჯიგსოუ
 
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესიჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
 
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptx
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptxგანმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptx
განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება.pptx
 
შეფასება
შეფასებაშეფასება
შეფასება
 
ცხოვრების ჯანსაღი წესი
ცხოვრების ჯანსაღი წესიცხოვრების ჯანსაღი წესი
ცხოვრების ჯანსაღი წესი
 
გამჭოლი კომპეტენციები
გამჭოლი კომპეტენციებიგამჭოლი კომპეტენციები
გამჭოლი კომპეტენციები
 
მართკუთხა პარალელეპიპედი
მართკუთხა პარალელეპიპედიმართკუთხა პარალელეპიპედი
მართკუთხა პარალელეპიპედი
 
პროფესიული განვითარების გეგმის რეფლექსია
პროფესიული განვითარების გეგმის რეფლექსიაპროფესიული განვითარების გეგმის რეფლექსია
პროფესიული განვითარების გეგმის რეფლექსია
 
მასწავლებლის პორტფოლიოს სტრუქტურა
მასწავლებლის პორტფოლიოს სტრუქტურამასწავლებლის პორტფოლიოს სტრუქტურა
მასწავლებლის პორტფოლიოს სტრუქტურა
 
ეროვნული სასწავლო გეგმა
ეროვნული სასწავლო გეგმაეროვნული სასწავლო გეგმა
ეროვნული სასწავლო გეგმა
 

Similar to მოსწავლის ქცევის მოტივები და მართვა

მასწავლებლის თვითშეფასება და მისი გავლენა სასწავლო პროცესზე
მასწავლებლის თვითშეფასება და მისი გავლენა სასწავლო პროცესზემასწავლებლის თვითშეფასება და მისი გავლენა სასწავლო პროცესზე
მასწავლებლის თვითშეფასება და მისი გავლენა სასწავლო პროცესზეMisha Giorgadze
 
სააღმზრდელო სტრატეგია
სააღმზრდელო სტრატეგიასააღმზრდელო სტრატეგია
სააღმზრდელო სტრატეგიაmziaegiashvili
 
ემოციური---განვითარება თეთრი მასალა.pptx
ემოციური---განვითარება თეთრი მასალა.pptxემოციური---განვითარება თეთრი მასალა.pptx
ემოციური---განვითარება თეთრი მასალა.pptxNinoPantsulaia
 
კვლევის ანგ.სსსმ
კვლევის ანგ.სსსმკვლევის ანგ.სსსმ
კვლევის ანგ.სსსმmziaegiashvili
 
კომუნიკაცია,ნაწილი 2pptx
კომუნიკაცია,ნაწილი 2pptxკომუნიკაცია,ნაწილი 2pptx
კომუნიკაცია,ნაწილი 2pptxRusudan Gonashvuli
 
ჰუმანისტური თეორია.pptx
ჰუმანისტური თეორია.pptxჰუმანისტური თეორია.pptx
ჰუმანისტური თეორია.pptxNinoPantsulaia
 
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...Maia Metreveli
 
თანამშრომლობა
თანამშრომლობათანამშრომლობა
თანამშრომლობაIrma Kardava
 
ინკლუზიური ადრეული განათლება, ს ა ფ უ ძ ვ ლ ე ბ ი.pptx
ინკლუზიური ადრეული განათლება, ს ა ფ უ ძ ვ ლ ე ბ ი.pptxინკლუზიური ადრეული განათლება, ს ა ფ უ ძ ვ ლ ე ბ ი.pptx
ინკლუზიური ადრეული განათლება, ს ა ფ უ ძ ვ ლ ე ბ ი.pptxMarine Rekhviashvili
 
Tamar mgaloblisvilis kvlevis angarisi
Tamar mgaloblisvilis kvlevis angarisiTamar mgaloblisvilis kvlevis angarisi
Tamar mgaloblisvilis kvlevis angarisissuser40ab08
 
ანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიურიანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიურიMaia Siradze
 
ანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიურიანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიურიMaia Siradze
 
ანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიურიანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიურიMaia Siradze
 
დაბალი აკადემიური მოსწრების პროფილაქტიკა
დაბალი აკადემიური მოსწრების პროფილაქტიკადაბალი აკადემიური მოსწრების პროფილაქტიკა
დაბალი აკადემიური მოსწრების პროფილაქტიკაRusudan Gonashvuli
 
მშობლები და სკოლა
მშობლები და სკოლამშობლები და სკოლა
მშობლები და სკოლაKhatuna Tsikhelashvili
 
ინკლუზიური განათლება
ინკლუზიური განათლებაინკლუზიური განათლება
ინკლუზიური განათლებაnino abuladze
 
Nino imnadzis pedagogiuri praqtikis kvleva
Nino imnadzis pedagogiuri praqtikis kvlevaNino imnadzis pedagogiuri praqtikis kvleva
Nino imnadzis pedagogiuri praqtikis kvlevaTinatin Khutsishvili
 

Similar to მოსწავლის ქცევის მოტივები და მართვა (20)

მასწავლებლის თვითშეფასება და მისი გავლენა სასწავლო პროცესზე
მასწავლებლის თვითშეფასება და მისი გავლენა სასწავლო პროცესზემასწავლებლის თვითშეფასება და მისი გავლენა სასწავლო პროცესზე
მასწავლებლის თვითშეფასება და მისი გავლენა სასწავლო პროცესზე
 
განწყობის თეორია
განწყობის თეორია განწყობის თეორია
განწყობის თეორია
 
სააღმზრდელო სტრატეგია
სააღმზრდელო სტრატეგიასააღმზრდელო სტრატეგია
სააღმზრდელო სტრატეგია
 
ემოციური---განვითარება თეთრი მასალა.pptx
ემოციური---განვითარება თეთრი მასალა.pptxემოციური---განვითარება თეთრი მასალა.pptx
ემოციური---განვითარება თეთრი მასალა.pptx
 
კვლევის ანგ.სსსმ
კვლევის ანგ.სსსმკვლევის ანგ.სსსმ
კვლევის ანგ.სსსმ
 
კომუნიკაცია,ნაწილი 2pptx
კომუნიკაცია,ნაწილი 2pptxკომუნიკაცია,ნაწილი 2pptx
კომუნიკაცია,ნაწილი 2pptx
 
ჰუმანისტური თეორია.pptx
ჰუმანისტური თეორია.pptxჰუმანისტური თეორია.pptx
ჰუმანისტური თეორია.pptx
 
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...
არგუმენტირებული ესეს პარამეტრები...
 
Jgufuri mushaoba
Jgufuri mushaobaJgufuri mushaoba
Jgufuri mushaoba
 
თანამშრომლობა
თანამშრომლობათანამშრომლობა
თანამშრომლობა
 
ინკლუზიური ადრეული განათლება, ს ა ფ უ ძ ვ ლ ე ბ ი.pptx
ინკლუზიური ადრეული განათლება, ს ა ფ უ ძ ვ ლ ე ბ ი.pptxინკლუზიური ადრეული განათლება, ს ა ფ უ ძ ვ ლ ე ბ ი.pptx
ინკლუზიური ადრეული განათლება, ს ა ფ უ ძ ვ ლ ე ბ ი.pptx
 
Tamar mgaloblisvilis kvlevis angarisi
Tamar mgaloblisvilis kvlevis angarisiTamar mgaloblisvilis kvlevis angarisi
Tamar mgaloblisvilis kvlevis angarisi
 
Teenagers
TeenagersTeenagers
Teenagers
 
ანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიურიანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიური
 
ანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიურიანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიური
 
ანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიურიანგარიში ინკლუზიური
ანგარიში ინკლუზიური
 
დაბალი აკადემიური მოსწრების პროფილაქტიკა
დაბალი აკადემიური მოსწრების პროფილაქტიკადაბალი აკადემიური მოსწრების პროფილაქტიკა
დაბალი აკადემიური მოსწრების პროფილაქტიკა
 
მშობლები და სკოლა
მშობლები და სკოლამშობლები და სკოლა
მშობლები და სკოლა
 
ინკლუზიური განათლება
ინკლუზიური განათლებაინკლუზიური განათლება
ინკლუზიური განათლება
 
Nino imnadzis pedagogiuri praqtikis kvleva
Nino imnadzis pedagogiuri praqtikis kvlevaNino imnadzis pedagogiuri praqtikis kvleva
Nino imnadzis pedagogiuri praqtikis kvleva
 

More from Nona Chabashvili

შექმენი შენი კეთილდღეობა
შექმენი შენი კეთილდღეობაშექმენი შენი კეთილდღეობა
შექმენი შენი კეთილდღეობაNona Chabashvili
 
მომავალი ჩვენია
მომავალი ჩვენიამომავალი ჩვენია
მომავალი ჩვენიაNona Chabashvili
 
Nch -სამოქალაქო განათლება
Nch -სამოქალაქო განათლებაNch -სამოქალაქო განათლება
Nch -სამოქალაქო განათლებაNona Chabashvili
 
Nch გაკვეთილის გეგმა-სამოქალაქო -x klasi
Nch გაკვეთილის გეგმა-სამოქალაქო -x klasiNch გაკვეთილის გეგმა-სამოქალაქო -x klasi
Nch გაკვეთილის გეგმა-სამოქალაქო -x klasiNona Chabashvili
 
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვა
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვასულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვა
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვაNona Chabashvili
 
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentationქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)PresentationNona Chabashvili
 
შუშანიკის წამება Presentation
შუშანიკის წამება Presentationშუშანიკის წამება Presentation
შუშანიკის წამება PresentationNona Chabashvili
 

More from Nona Chabashvili (7)

შექმენი შენი კეთილდღეობა
შექმენი შენი კეთილდღეობაშექმენი შენი კეთილდღეობა
შექმენი შენი კეთილდღეობა
 
მომავალი ჩვენია
მომავალი ჩვენიამომავალი ჩვენია
მომავალი ჩვენია
 
Nch -სამოქალაქო განათლება
Nch -სამოქალაქო განათლებაNch -სამოქალაქო განათლება
Nch -სამოქალაქო განათლება
 
Nch გაკვეთილის გეგმა-სამოქალაქო -x klasi
Nch გაკვეთილის გეგმა-სამოქალაქო -x klasiNch გაკვეთილის გეგმა-სამოქალაქო -x klasi
Nch გაკვეთილის გეგმა-სამოქალაქო -x klasi
 
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვა
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვასულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვა
სულხან-საბა ორბელიანი, ბიოგრაფიული მიმოხილვა
 
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentationქართული მწერლობის      ისტორია(დასაწყისი)Presentation
ქართული მწერლობის ისტორია(დასაწყისი)Presentation
 
შუშანიკის წამება Presentation
შუშანიკის წამება Presentationშუშანიკის წამება Presentation
შუშანიკის წამება Presentation
 

მოსწავლის ქცევის მოტივები და მართვა

 • 1. ნონა ჭაბაშვილი მოსწავლეთა ცუდი ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივები, პრევენცია, მართვა ქ.წნორი,კერძო სკოლა “ეტალონი-2015”
 • 2.
 • 3. სასკოლო ცხოვრებაში თვითდამკვიდრების მოთხოვნილების რეალიზაცია 3 სფეროში უნდა განხორციელდეს: მოსწავლემ უნდა მიაღწიოს ინტელექტუალურ, კომუნიკაციურ და სოციალურ კომპეტენტურობას. ამას ის მისთვის მისაწვდომი ხერხებით ცდილობს და თუ ეს ხერხები არასწორია, შედეგად ვიღებთ დისციპლინის დარღვევას ანუ “ცუდ ქცევას”.
 • 4. რა განაპირობებს დისციპლინის დარღვევას 1.ყურადღების მიპყრობის სურვილი 2.ძალაუფლების სურვილი 3.შურისძიების სურვილი 4. წარუმატებლობისგან გაქცევის სურვილი. ეს მოტივები გამოყო ამერიკელმა პედაგოგმა რუდოლფ დრეიკურსმა. მას მიაჩნია, რომ ქცევითი დარღვევის ათიდან ცხრა შემთხვევაში მიზეზი ამ ოთხიდან ერთია. მისი სწორი განსაზღვრა კი ეფექტიანი მუშაობის აუცილებელი წინა პირობაა, მასზეა დამოკიდებული ჩარევის ხერხების სწორად შერჩევა, არასასურველი ქცევის აღკვეთა და პროსოციალური ქცევების ფორმირება
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13. როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა ცუდი ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება • არ არსებობს ქცევის გამოსწორების უნივერსალური ხერხი, ამიტომ დისციპლინის გასაუმჯობესებლად მუშაობა ინდივიდუალურ მიდგომას უნდა ეყრდნობოდეს. მუშაობა 5 ნაბიჯს მოიცავს:
 • 14.
 • 15. როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა ცუდი ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება • ნაბიჯი 1. შევკრიბოთ და სწორად აღვწეროთ კონკრეტული ფაქტები, • მოვერიდოთ სუბიექტურ შეფასებას. • სად, როდის, რა? • არ გამოვიყენოთ სიტყვები: “არასოდეს”, “ყოველთვის”, “არაფერი” და ა.შ. • ვიყოთ ზედმიწევნით ობიექტური და აკურატული.
 • 16.
 • 17.
 • 18. როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა ცუდი ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება • ნაბიჯი 2. ზუსტად განვსაზღვროთ დისციპლინის დარღვევის მიზეზი. ეს მიზეზი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შეიძლება იყოს: ყურადღების მიპყრობის, ძალაუფლების, შურისძიების ან წარუმატებლობისგან თავის დაღწევის სურვილი. ქცევის მოტივის ცოდნა საჭიროა არა მხოლოდ იმისთვის, რომ სწორად განვსაზღვროთ საპასუხო ქცევა, არამედ იმისთვისაც, რომ გამოვიცნოთ მოსწავლის რეაქცია ჩვენს პედაგოგიურ ზემოქმედებაზე.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22. როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა ცუდი ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება • ნაბიჯი 3. ავირჩიოთ დასციპლინის დარღვევის მომენტში გადაუდებელი ჩარევის ხერხები. გვახსოვდეს, ჩარევა არ გულისხმობს დასჯას; მას ორი მიზანი აქვს: შეაჩეროს არასასურველი ქცევა და იმოქმედოს მოსწავლეზე იმგვარად, რომ მისი შემდგომი ქცევა უფრო მისაღები იყოს. • ჩარევა ეფექტიანი რომ იყოს, საჭიროა, ის მოხდეს დაუყოვნებლივ (“აქ და ამჟამად”) და სწორად. სისწრაფე არ გულისხმობს იმპულსურობას, სპონტანურობას, აგრესიულობას. სისწორე კი ეფუძნება ტექნიკის სწორ შერჩევას (მაგ., ძალაუფლებისმოყვარე და წარუმატებლობის მოშიში ბავშვები სხვადასხვანაირ ზემოქმედებას მოითხოვენ). • .
 • 23.
 • 24. როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა ცუდი ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება • ნაბიჯი 4. შევიმუშაოთ თვითპატივისცემის ფორმირების ხელშემწყობი სტრატეგიები. მოსწავლეში ეს გრძნობა ფორმირდება მაშინ, როცა ის: • 1. გრძნობს რომ აქვს სათანადო ინტელექტუალური შესაძლებლობები, უკიდურეს შემთხვევაში, თავს არ გრძნობს არაკომპეტენტურად. ეს გახლავთ ე.წ. ინტელექტუალური კომპეტენცია. • 2. აგებს მისაღები ფორმის სოციალურ ურთიერთობებს თანატოლებსა და მასწავლებელთან. ეს არის ე.წ. კომუნიკაციური კომპეტენცია. • 3. შეაქვს პირადი წვლილი კლასისა და სკოლის ცხოვრებაში (ჩართულია საქმიანობაში), რასაც გულისხმობს ე.წ. სოციალური კომპეტენცია. • .
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28. როგორ უნდა მოახდინოს მასწავლებელმა ცუდი ქცევის მოტივის იდენტიფიცირება • ნაბიჯი 5. ეფექტიანად ვიმუშაოთ მშობლებთან: მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი მუშაობის შესახებ, მოვამზადოთ მათთვის ბავშვთან მუშაობის პროგრამის მოკლე ვარიანტი (აუცილებლად წერილობითი ფორმით), ვაქციოთ ის ამ პროცესის თანამონაწილედ და ხელშემწყობად. .
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32. მოსწავლის ქცევის აღწერა • რას აკეთებს მოსწავლე, როცა ცუდად იქცევა, • . ჩვეულებრივ, როდის იქცევა ასე • რა სიხშირით იქცევა ასე • შეეცადეთ, აღწეროთ მხოლოდ ფაქტები.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37. მოსწავლის ქცევის აღწერა არასწორია: • “გიგა აუტანლად იქცევა”, “ნინო დაბნეულია”, “ზურაბი ინფანტილურია”, “რუსუდანი არაკომუნიკაბელურია”, “გაგა მოუთოკავია” და სხვა. • ეს ნაწყენი მასწავლებლის სიტყვებია, რომლებიც მასწავლებლის პრობლემებზე უფრო მიუთითებს, ვიდრე მოსწავლისაზე. სწორია: • “ნიკამ ფეხები გასასვლელში დააწყო და სხვა მოსწავლეებმა ფეხი წამოჰკრეს”, “ნატამ ერთხელ აიწია ხელი ინგლისურის გაკვეთილზე”, “დათო სკამს არწევს და უკანა მერხს ეჯახება”, “როცა ნინოს ვთხოვ, უფრო სრული პასუხი გამცეს, ის მეუბნება: “არ ვარ ვალდებული”. • ეს დებულებები მოსწავლის საქციელს გვამცნობს და არა მასწავლებლის ემოციებს.
 • 38.
 • 39.
 • 40. სიტყვები ,რომელთა გამოყენება, პრობლემას ქმნის • იშვიათად, ჩვეულებრივ, ხშირად, დროდადრო, მუდმივად, ყოველთვის, არასოდეს და სხვა. • ეს სიტყვები გაუგებრობას იწვევს თავისი განუსაზღვრელობით. როგორ გამოასწორებინებ მოსწავლეს “აუტანელ” საქციელს, თუ სათქმელი არ დააკონკრეტე?
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44. ყურადღების მისაპყრობად მიმართული პრობლემური ქცევის ორი ფორმა: აქტიური • ფანქრის კაკუნი, წრიალი, გაუჩერებლად ლაპარაკი, ფეხის გამოდება, სხვადასხვა მიმიკა, სისტემატური დაგვიანება, კითხვების დასმა, განმარტოებით დაჯდომა და ათასი სხვა რამ. ასეთი ქცევა კლასის ყურადღებას იპყრობს და თუ რეაგირება დროულად არ მოხდა, შესაძლოა, მასწავლებელმა კლასზე კონტროლი დაკარგოს. პასიური • ის უარს არ ამბობს თქვენი მოთხოვნების შესრულებაზე, მაგრამ ყველაფერს აკეთებს ნელა და ტემპს თანდათან უფრო ანელებს. ის რვეულს მაშინ გადაშლის, როცა სხვებს უკვე სამი ამოცანა აქვთ ამოხსნილი.. “რას მერჩით, რას ვაკეთებ ცუდს?” – გეკითხებათ გაოცებული სახით.
 • 45.
 • 46.
 • 47. რისი ბრალია ამგვარი ქცევა? • 1. როგორ ისწავლა ბავშვმა ცუდი ქცევით უფროსის ყურადღების მიპყრობა? ეს მოდელი მას თანდათან კლასშიც გადააქვს.. • ნინო მშვიდად და ყურადღებით მუშაობს ამოცანის ამოხსნაზე, ქეთევანი კი მეგობარს ხმამაღლა ელაპარაკება მერხის უკან, რითაც მასწავლებელს აღიზიანებს. როგორ ფიქრობთ, უპირველესად ვის მიაქცევს მასწავლებელი ყურადღებას? რასაკვირველია, ქეთევანს
 • 48.
 • 49.
 • 50. რისი ბრალია ამგვარი ქცევა? • 2. არავინ ასწავლის ბავშვს, როგორ მოითხოვოს ყურადღება მისაღები ფორმით... • ყურადღების მოთხოვნილება საბაზო ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებაა, ისეთივე, როგორიც ჭამისა ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით. თუ ბავშვს ასწავლიან, საჭიროების შემთხვევაში როგორ მოითხოვოს საჭმელი მისაღები ფორმით, მაშ, რა დააშავა “ფსიქოლოგიურმა შიმშილმა?”
 • 51.
 • 52. რისი ბრალია ამგვარი ქცევა? • 3. რაც ნაკლები ყურადღება ექცევა ბავშვს სახლში, მით მეტია ალბათობა, ყურადღება მოითხოვოს სკოლაში. • ამ ტიპის დარღვევებს ერთი დადებითი მხარეც აქვს, რაც ასევე კარგად უნდა გააცნობიეროს მასწავლებელმა: მოსწავლეები, რომლებიც ყურადღებას მოითხოვენ, უბრალოდ გვაჩვენებენ, რომ მასწავლებელთან ურთიერთობა სურთ, მაგრამ არ იცნობენ ამ სურვილის გამოხატვის სწორ ფორმას.
 • 53.
 • 54. როგორ მოვიქცეთ, რომ ქცევითი დარღვევები არ გამეორდეს? • ყურადღება მივაქციოთ იმათ, ვინც კარგად იქცევა. მეტი ყურადღება კარგ ქცევას! • ვასწავლოთ მოსწავლეებს, მარტივად და ღიად მოითხოვონ მასწავლებლის ან კლასის ყურადღება, როცა ეს განსაკუთრებით სჭირდებათ. • ყურადღების მინიმალიზაცია,მაშინ, როდესაც მოზარდი ცუდად იქცევა და შენიშვნას იმსახურებს. • თვალით კონტაქტი. ფიზიკური მიახლოება . გამოვიყენოთ მოსწავლის სახელი. შეიძლება გამოვიყენოთ რაიმე ჟესტი, რომლის მნიშვნელობაც მოსწავლეებმა იციან. მაგ., თითის ტუჩთან მიდებით ანიშნეთ, შეწყვიტოს საუბარი. • გავაკეთოთ წერილობითი შენიშვნები. • ნების დამრთველი ქცევა. ზღვრამდე მივიყვანოთ დემონსტრატიული გამოხტომა. გამოვიყენოთ “ნებართვის კვოტა”/-მხოლოდ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ მოსწავლეს მართლა ყურადღების მიპყრობა სურს/ • ჩავიდინოთ მოულოდნელი საქციელი. მოსწავლის ყურადღება სხვა შინაარსზე გადავიტანოთ. ვუცვალოთ მოსწავლეებს ადგილები. “ფიქრის სკამი”.
 • 55. ქცევის შეფასებისა და მართვის ზოგადი პრინციპები • ქცევათა უმეტესობა დასწავლილია და ემსახურება გარკვეულ მიზანს ან კონკრეტულ მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას. • თუ ბავშვი კონკრეტული ქცევით ვერ აღწევს მიზანს ის წყვეტს ამ ქცევას. • როგორც სასურველი ასევე არასასურველი ქცევა ხორციელდება გარკვეულ კონტექსტში. ნებისმიერ ქცევას გააჩნია თავისი წინაპირობა და შედეგი, რის მისაღწევად ბავშვი იქცევა ასე და არა სხვაგვარად. • ქცევა იცვლება სხვადასხვა ფაქტორების ზემოქმედებით. ამ ფაქტორების შესწავლით და მათი მანიპულირებით შესაძლებელია ქცევაზე ზემოქმედების მოხდენა;
 • 56. წყარო: • www.mastsavlebeli.ge • http://tpdc.gov.ge/uploads/pdf_documents/problemuriqceva.pdf • http://mshoblebistvis.ge/?p=89 • http://www.nplg.gov.ge/ ბავშვზე ორიენტირებული სკოლის გზამკვლევი • საძიებო სისტემა:google.ge
 • 57.
 • 58.
 • 59. პრეზენტაცია მომზადებულის პედაგოგთა შიდასასკოლო სემინარისთვის გმადლობთ ყურადღებისთვის! 2016-2917 სასწ.წელი