SlideShare a Scribd company logo

უკან მიდევნებული ლამპარი

სამოდელო გაკვეთილის გეგმა და რეფლექსია

1 of 18
Download to read offline
პრობლემაზე ორიენტირებული გაკვეთილის გეგმა
მასწავლებლის სახელი ,გვარი : მაია კუხიანიძე
პირადი ნომერი : 53001050666
საგანი : ქართული ენა
სწავლებლის საფეხური /კლასი:დაწყებითი მე-4 კლასი
მოსწავლეთა რაოდენობა : 21 (სსსმ მოსწავლე კლასში არ არის)
გაკვეთილის თემა : სულხან-საბა ორბელიანის „უკან მიდევნებული ლამპარი“
გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის წაკითხვა, გაგება-გააზრება, ნაწარმოებში ასახული პრობლემის ამოცნობა, ამ
პრობლემის გაანალიზება და მისი გადაჭრის გზის პოვნა,დისკუსიის გამართვა, დასკვნის გამოტანა,აღნიშნული პრობლემის
ტრანსფერი.
გაკვეთილის თემისა და მიზნის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებთან :
კავშირი საგნობრივ სტანდარტთან:
ქართ.დაწყ.(I).3.მოსწავლემ უნდაშეძლოს:პირადიდამოკიდებულებისგამოხატვატექსტის თემის,მასშიგანხილული
საკითხების მიმართ;მხატვრულინაწარმოებისპერსონაჟ(ებ)ის,მისი/მათიქცევის შეფასებადასაკუთარითვალსაზრისისახსნა.
 აფასებს გმირის საქციელსდაგანმარტავს თავის დამოკიდებულებას;
 უკავშირებს პერსონაჟის მოქმედებას პირად ცხოვრებისეულგამოცდილებას დაიხსენებსმსგავს სიტუაციებს;
 მონაწილეობსმხატვრულინაწარმოებისშესახებ გამართულდისკუსიაში;
ქართ.დაწყ.(I).7.მოსწავლემ უნდაშეძლოსსტანდარტითგანსაზღვრულისხვადასხვატიპის ტექსტების წაკითხვადა გაგება-
გააზრება;ტექსტშივერბალურიდა არავერბალურიფორმით მოწოდებულიინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისადატექსტის)
ურთიერთადაკავშირება.
 ამოიცნობსნაწარმოების თემას,დედააზრს (მთავარ იდეას)
 გამოყოფს ტექსტის მთავარ საკითხებს,ტექსტის ცალკეულიმონაკვეთის არსებით ინფორმაციას;
ქართ.დაწყ.I.8.მოსწავლემ უნდაშეძლოსმცირეზომის მხატვრულიტექსტების ინტეპრეტირებავერბალურიდაარავერბალური
გზით (მაგ., პანტომიმით, ჟესტებით, მიმიკით,როლურითამაშით);
 როლის (მოლაპარაკეცხოველების,უსულო საგნების)განსასახიერებლად ადეკვატურად იყენებს დამხმარესაშუალებებს
(ჟესტს, მიმიკას,დამახასიათებელმოძრაობას,გარკვეულარტიკულაციას;
ქართ.დაწყ.(I).9.მოსწავლემ უნდაშეძლოსწაკითხულიტექსტის მიმართპირადიდამოკიდებულებისგამოხატვადაახსნა;
ტექსტის თემის და/ან მასშიგანხილულიკონკრეტულისაკითხების შეფასება.
 აკავშირებს ტექსტშიმოცემულინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან,
 მონაწილეობსწაკითხულის შესახებ გამართულდისკუსიებში;
ქართ.დაწყ.(I).12.მოსწავლემ უნდაშეძლოს კითხვის ნაცნობისტრატეგიების მიზნის შესაბამისად გამოყენება.
 ამოიცნობსუცნობისიტყვების /გამოთქმების მნიშვნელობასნაცნობიელემენტების დახმარებით;
გაკვეთილის გეგმაში გათვალისწინებულია მე-4 კლასის მე-2 სემესტრში საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე მიზნები,მეთოდები
და აქტივობები .
N აქტივობის აღწერა მეთოდი/მეთო
დები
კლასის
ორგანიზებ
ა
სასწავლო
რესურსები
დრო თითოეული აქტივობის
ბოლოს მისაღწევი
შდეგები
1. მასწავლებელი ესალმება კლასს და აცნობს
გაკვეთილის თემასა და მიზნებს,შეფასების
რუბრიკებსა და აქტივობათა ჩამონათვალს.
შემდეგ ახსენებს ქცევის წესებს.
როგორ ფიქრობთ რა წესები უნდა დავიცვათ
საგაკვეთილო პროცესში?
 მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეთა
მოსაზრებებს და ხაზსს უსვამს რომ
ვიყოთ ყურადღებით, მოვუსმინოთ და
პატივი ვცეთ ერთმანეთის მოსაზრებებს,
რადგან ჩვენ დღეს მოგვიწევს,როგორც
ინდივიდუალური, ასევე მცირე
ჯგუფებში მუშაობა, ერთმანეთის
დახმარება, დისკუსიაში ჩართვა.
დღევანდელი გაკვეთილის თემაა სულხან-საბა
ორბელიანის იგავ-არაკი „უკან მიდევნებული
ლამპარი”.
ვერბალური
ახსნა
კითხვა-პასუხი
მთელ
კლასთან
გაკვეთილის
მიზნები და
შეფასების რუბრიკა;
ილუსტრაცია.
2
წთ.
მოსწავლეებს
ეცოდინებათ
გაკვეთილის
თემა,მიზანი და
შეფასების
კრიტერიუმები.
2. მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს რა არის
პრობლემა?
როგორი შიძლება იყოს პრობლემა?
კითხვა-პასუხი მთელ
კლასთან
2 წთ შეძლებენ პრობლემის
განსაზღვრას.
შეძლებენ
პრობლემების
დახარისხებას.
3. დღეს ჩვენს გაკვეთილზე გავეცნობით ახალ
ლექსიკურ ერთეულებს , კერძოდ:
მოწყალე-
განაგებდა-
(წინასწარ აქვს გაკრული დაფაზე) მოსწავლეები
კითხულობენ სიტყვებს და მასწავლებლის
ვერბალური მთელ
კლასთან
სიტყვის ბარათი/
სიტყვის პირამიდა/
2
წთ.
ეცოდინებათ ახალი
სიტყვების
მნიშვნელობა
დახმარებით ხმამაღლა განმარტავენ. ავსებენ
სიტყვის პირამიდას ახალი სიტყვის
გამოყენებით, სიტყვა „მოწყალე“.
4. IIფაზა
მასწავლებელი უთითებს მოსწავლეებს
გადაშალონ წიგნები გვ: 43 -ზე . იწყებს თვითონ
ტექსტის გამომეტყველებით კითხვას, შემდეგ კი
მოსწავლეები გაგრძელების მეთოდით
ყურადღებით წაიკითხავენ ტექსტს.
საჩვენებელი
კითხვა;
გაგრძელებითი
კითხვა;
საერთო
საკლასო
სახელმძღვანელო 3
წთ.
ეცოდინებათ ტექსტის
შინაარსი
5
ტექსის გაგება-გააზრება;
მასწავლებელი სვამს კითხვებს ტექსტის
წაკითხვის შემდეგ:
რატომ გაამეფა ხელმწიფემ შვილი თავის
სიცოცხლეშივე?
რა დაუბარა მოხუცმა მეფემ შვილს?
რა უცნაური რჩევა ჰქონდა ახალგაზრდა მეფეს?
ხასიათის რა თვისება ჩანს მის დანაბარებში?
თქვენი აზრით, რას უფრო მეტი ძალა აქვს:
საკუთარი საქციელით აგრძნობინო, მიანიშნო
ადამიანს , თუ რა შეცდომას უშვებს ის, თუ
პირდაპირ უთხრა, როგორ უნდა გამოასწოროს
თავისი შეცდომა? დაასაბუთე შენი აზრი.
კითხვა-პასუხი;
მსჯელობა;
დისკუსია
საერთო
საკლასო
4
წთ.
გაიგებენ და
გაიაზრებენ ტექსტს.
6. მასწავლებელი ჯგუფებში არიგებს დავალების
ბარათებს და სთხოვს მათ შეავსონ ისინი
ინსტრუქციის შესაბამისად.ორ ჯგუფს მიეცემა
პერსონაჟის რუკა, დანარჩენი ორი კი
შეასრულებს წერილობით დავალებას
სახელმძღვანელოს 44-ე გვერდზე დავალება N9-
ს. (პერსონაჟის დახასიათება / თქვენი აზრით,
როგორია მოხუცი მეფე? შეავსეთ „პერსონაჟის
წერა
პრეზენტაცია
ჯგუფური სახელმძღვანელო;
დავალების
ბარათები;
„პერსონაჟის რუკა“.
10
წთ.
დაახსიათებენ
პერსონაჟებს.
რუკა.“).
პრეზენტაციის შემდეგ გაკეთდება
კონსტრუქციული უკუკავშირი და
განმავითარებელი შეფასება.
7. მასწავლებელი ავალებს თითოეულ ჯგუფს
ნაწარმოებიდან ამოიღონ პრობლემა,
ჩამოაყალიბონ და ახსნან რატომ ფიქრობენ რომ
ის პრობლებაა?
მასწავლებელი ასევე სთხოვს თავისსავე
დანახული პრობლემის გადაჭრის გზის პოვნასა
და ჩამოყალიბებას.მასწავლებელი
მოსწავლეების დახმარებით ავსებს მოთხრობის
რუკას.
გაკეთდება პრეზენტაცია და მიეცემათ
განმავითარებელი შეფასება.
წერა;
მსჯელობა ;
პრეზენტაცია
ჯგუფური „მოთხრობის რუკა“ 8
წთ.
შეძლებენ პრობლემის
ამოცნობას,კრიტიკულ
აზროვნებას,
მოვლენათა შეფასებას,
სხვისი აზრის
პატივისცემას.შეძლებენ
პრობლემის გადაჭრის
გზებზე მსჯელობას.
შეძლებენ ჯგუფური
მოსაზრების
დასაბუთებას,დაცვას,
სხვათა მოსაზრების
გაანალიზებას.
8. IIIფაზა
მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს შეაჯამონ
გაკვეთილი.
იგავში მთავარი აზრი სად იყო გამოთქმული?
მოძებნეთ შეგონება.
უკან მიდევნებული ლამპარი, რომელიც თავის
საქმეს ვერ ასრულებს და ადამიანს არაფერში
არგია (გზას ვერ უნათებს სიბნელეში
მოსიარულეს), ფუჭი, უაზრო საქმეების
სიმბოლოდ შეიძლება გავიაზროთ. რისი
სიმბოლოა მაშინ წინ წამძღვანებული ლამპარი?
მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს
აღნიშნული პრობლემის საკუთარ ცხოვრებიდან
გახსენებას და მსჯელობას.
მასწავლებელი მიმართავს მოსწავლეებს:
კითხვა-პასუხი;
მსჯელობა.
საერთო
საკალსო
დანართი (ფრაზები
სიკეთის კეთებაზე).
5
წთ.
ლოგიკური
აზროვნებისა და
დასკვის გამოტანის
უნარის ფლობა.
სიკეთის კეთება ადამიანის ბუნების ნაწილია,
რომლის გარეშეც სიცოცხლეს ფასი ეკარგება.
სიკეთის მარცვალი თითოეულ ადამიანშია,
მთავარია მისი გაღვივება. წარმოგიდგენთ
ფრაზებს, რომლებიც გვიბიძგებს უფრო მეტი
სიკეთე ვაკეთოთ ცხოვრებაში.(იხილეთ
დანართი).
9. საშინაო დავალება:
ტექსტი კითხვით;
მოიძიეთ ანდაზები სიკეთეზე და დაწერეთ
ერთ-ერთი მათგანის კომენტარი.
ვერბალური ინდივიდუ
ალური
სახელმძღვანელო;
ინტერნეტი
http://kids.ge/sayings
2
წთ.
დამოუკიდებლად
მუშაობისა და
ლოგიკური
აზროვნების უნარის
ქონა.
შესწავლილი მასალის
უკეთ გაცნობიერება.
10
.
შეფასება
მოსწავლეები ფასდებიან ყოველიაქტივობის
შესრულების შემდეგ წამახალისებელი
სიტყვებით , კომენტარებით : „ყოჩაღ“,„ვიცოდი,
რომ თქვენ შეძლებდით“.
ბოლოს ჯგუფურად ვაფასებ მოსწავლეებს ,
შემდეგკი ავსებენ ინდივიდუალურად
თვითშეფასების რუბრიკას.
ვერბალური ჯგუფური ჯგუფური
შეფასებისა და
თვითშეფასების
რუბრიკები
2
წთ.
განუვითარდებათ
შეფასების უნარები.
11

More Related Content

What's hot

ოქროსფერი შემოდგომა
ოქროსფერი შემოდგომაოქროსფერი შემოდგომა
ოქროსფერი შემოდგომაNatia Gvilia
 
ეზოპე .იგავები
ეზოპე .იგავებიეზოპე .იგავები
ეზოპე .იგავებიIrina Zaqareishvili
 
ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისა
ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისაფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისა
ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისაTinatin Khutsishvili
 
იაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისა
იაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისაიაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისა
იაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისაmanana bakradze
 
რიცხვში მონაცვლე ზმნები Copy
რიცხვში მონაცვლე ზმნები  Copyრიცხვში მონაცვლე ზმნები  Copy
რიცხვში მონაცვლე ზმნები CopyN2 public school
 
მათემატიკა
მათემატიკამათემატიკა
მათემატიკაNatia Khachiuri
 
ფიროსმანის ბიოგრაფია
ფიროსმანის ბიოგრაფიაფიროსმანის ბიოგრაფია
ფიროსმანის ბიოგრაფიაRusudan Gorgadze
 
ოთხი სურვილი
ოთხი სურვილიოთხი სურვილი
ოთხი სურვილიQetevan Zh
 
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმა
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმათორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმა
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმაmziaegiashvili
 
მოსწავლის ქცევის წესები
მოსწავლის ქცევის წესებიმოსწავლის ქცევის წესები
მოსწავლის ქცევის წესებიrusudan lomidze
 

What's hot (20)

ოქროსფერი შემოდგომა
ოქროსფერი შემოდგომაოქროსფერი შემოდგომა
ოქროსფერი შემოდგომა
 
ნაცვალსახელი
ნაცვალსახელი ნაცვალსახელი
ნაცვალსახელი
 
ეზოპე .იგავები
ეზოპე .იგავებიეზოპე .იგავები
ეზოპე .იგავები
 
ზედსართავი სახელი
ზედსართავი სახელიზედსართავი სახელი
ზედსართავი სახელი
 
ბედი ქართლისა (განხილვა) Pdf
ბედი ქართლისა (განხილვა) Pdfბედი ქართლისა (განხილვა) Pdf
ბედი ქართლისა (განხილვა) Pdf
 
ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისა
ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისაფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისა
ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისა
 
აკაკი წერეთელი Pdf
აკაკი წერეთელი Pdfაკაკი წერეთელი Pdf
აკაკი წერეთელი Pdf
 
არსებითი სახელი
არსებითი სახელი არსებითი სახელი
არსებითი სახელი
 
იაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისა
იაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისაიაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისა
იაკობ გოგოებაშვილი ბურჯი ეროვნებისა
 
რიცხვში მონაცვლე ზმნები Copy
რიცხვში მონაცვლე ზმნები  Copyრიცხვში მონაცვლე ზმნები  Copy
რიცხვში მონაცვლე ზმნები Copy
 
მეთოდები და აქტივობები
მეთოდები და აქტივობებიმეთოდები და აქტივობები
მეთოდები და აქტივობები
 
მათემატიკა
მათემატიკამათემატიკა
მათემატიკა
 
იაკობ გოგებაშვილი
იაკობ გოგებაშვილიიაკობ გოგებაშვილი
იაკობ გოგებაშვილი
 
ზმნიზედა
ზმნიზედა ზმნიზედა
ზმნიზედა
 
"იავნანამ რა ჰქმნა?!" ( ჯგუფური სამუშაო)
"იავნანამ რა ჰქმნა?!" ( ჯგუფური სამუშაო)"იავნანამ რა ჰქმნა?!" ( ჯგუფური სამუშაო)
"იავნანამ რა ჰქმნა?!" ( ჯგუფური სამუშაო)
 
ფიროსმანის ბიოგრაფია
ფიროსმანის ბიოგრაფიაფიროსმანის ბიოგრაფია
ფიროსმანის ბიოგრაფია
 
მეტყველების დამხმარე ნაწილები
მეტყველების დამხმარე ნაწილები მეტყველების დამხმარე ნაწილები
მეტყველების დამხმარე ნაწილები
 
ოთხი სურვილი
ოთხი სურვილიოთხი სურვილი
ოთხი სურვილი
 
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმა
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმათორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმა
თორნიკე ერისთავი - გაკვეთილის გეგმა
 
მოსწავლის ქცევის წესები
მოსწავლის ქცევის წესებიმოსწავლის ქცევის წესები
მოსწავლის ქცევის წესები
 

Similar to უკან მიდევნებული ლამპარი

საქართველოო ლამაზო
საქართველოო ლამაზოსაქართველოო ლამაზო
საქართველოო ლამაზოMaiaKukhianidze
 
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1George Mamatelashvili
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1TamunaNL
 
Module 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtuModule 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtuGeorge Mamatelashvili
 
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძე
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძეევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძე
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძეnvuadmin
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1George Mamatelashvili
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1TamunaNL
 
Syllabus Presentation
Syllabus PresentationSyllabus Presentation
Syllabus Presentationteateatea
 
Sullabus Presentation
Sullabus PresentationSullabus Presentation
Sullabus Presentationteateatea
 
Module 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtuModule 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtuTamunaNL
 
ხილი და ბოსტნეული
ხილი და ბოსტნეულიხილი და ბოსტნეული
ხილი და ბოსტნეულიMaiaKukhianidze
 
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''mananasvanadze
 
Module 7 7.2 presentation_version_gtu
Module 7 7.2 presentation_version_gtuModule 7 7.2 presentation_version_gtu
Module 7 7.2 presentation_version_gtuTamunaNL
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1TamunaNL
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1George Mamatelashvili
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1TamunaNL
 
Worksheet 3
Worksheet 3Worksheet 3
Worksheet 3shore
 
Module2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtuModule2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtuTamunaNL
 
ვაჟა ფშაველა
ვაჟა ფშაველავაჟა ფშაველა
ვაჟა ფშაველაNatia Gvilia
 

Similar to უკან მიდევნებული ლამპარი (20)

საქართველოო ლამაზო
საქართველოო ლამაზოსაქართველოო ლამაზო
საქართველოო ლამაზო
 
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.2-presentation_version-1
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
 
Module 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtuModule 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtu
 
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძე
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძეევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძე
ევროპული კავშირის სამართალი - გ.გაბრიჩიძე
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
 
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1Geo  module 5 5.1.3-presentation_version 1
Geo module 5 5.1.3-presentation_version 1
 
Syllabus Presentation
Syllabus PresentationSyllabus Presentation
Syllabus Presentation
 
Sullabus Presentation
Sullabus PresentationSullabus Presentation
Sullabus Presentation
 
Module 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtuModule 7 7.1 presentation_version_gtu
Module 7 7.1 presentation_version_gtu
 
ხილი და ბოსტნეული
ხილი და ბოსტნეულიხილი და ბოსტნეული
ხილი და ბოსტნეული
 
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
 
Module 7 7.2 presentation_version_gtu
Module 7 7.2 presentation_version_gtuModule 7 7.2 presentation_version_gtu
Module 7 7.2 presentation_version_gtu
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
 
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
Geo module-5 5.1.1-presentation_version-1
 
Worksheet 3
Worksheet 3Worksheet 3
Worksheet 3
 
Module2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtuModule2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtu
 
Module2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtuModule2 unit 3_final - gtu
Module2 unit 3_final - gtu
 
ვაჟა ფშაველა
ვაჟა ფშაველავაჟა ფშაველა
ვაჟა ფშაველა
 

More from MaiaKukhianidze

შეკრება ათეულის წარმოქმნით
შეკრება ათეულის წარმოქმნითშეკრება ათეულის წარმოქმნით
შეკრება ათეულის წარმოქმნითMaiaKukhianidze
 
გამოკლება ათეულის დაშლით
გამოკლება ათეულის დაშლითგამოკლება ათეულის დაშლით
გამოკლება ათეულის დაშლითMaiaKukhianidze
 
თვეები და სეზონები
თვეები და სეზონებითვეები და სეზონები
თვეები და სეზონებიMaiaKukhianidze
 
მელია და მამალი
მელია და მამალიმელია და მამალი
მელია და მამალიMaiaKukhianidze
 
სულხან-საბა ორბელიანი
სულხან-საბა ორბელიანისულხან-საბა ორბელიანი
სულხან-საბა ორბელიანიMaiaKukhianidze
 
ილია ჭავჭავაძე
ილია ჭავჭავაძეილია ჭავჭავაძე
ილია ჭავჭავაძეMaiaKukhianidze
 
აკაკი წერეთელი
აკაკი წერეთელიაკაკი წერეთელი
აკაკი წერეთელიMaiaKukhianidze
 

More from MaiaKukhianidze (8)

შეკრება ათეულის წარმოქმნით
შეკრება ათეულის წარმოქმნითშეკრება ათეულის წარმოქმნით
შეკრება ათეულის წარმოქმნით
 
გამოკლება ათეულის დაშლით
გამოკლება ათეულის დაშლითგამოკლება ათეულის დაშლით
გამოკლება ათეულის დაშლით
 
თვეები და სეზონები
თვეები და სეზონებითვეები და სეზონები
თვეები და სეზონები
 
მელია და მამალი
მელია და მამალიმელია და მამალი
მელია და მამალი
 
ზამთარი
ზამთარიზამთარი
ზამთარი
 
სულხან-საბა ორბელიანი
სულხან-საბა ორბელიანისულხან-საბა ორბელიანი
სულხან-საბა ორბელიანი
 
ილია ჭავჭავაძე
ილია ჭავჭავაძეილია ჭავჭავაძე
ილია ჭავჭავაძე
 
აკაკი წერეთელი
აკაკი წერეთელიაკაკი წერეთელი
აკაკი წერეთელი
 

უკან მიდევნებული ლამპარი

 • 1. პრობლემაზე ორიენტირებული გაკვეთილის გეგმა მასწავლებლის სახელი ,გვარი : მაია კუხიანიძე პირადი ნომერი : 53001050666 საგანი : ქართული ენა სწავლებლის საფეხური /კლასი:დაწყებითი მე-4 კლასი მოსწავლეთა რაოდენობა : 21 (სსსმ მოსწავლე კლასში არ არის) გაკვეთილის თემა : სულხან-საბა ორბელიანის „უკან მიდევნებული ლამპარი“ გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის წაკითხვა, გაგება-გააზრება, ნაწარმოებში ასახული პრობლემის ამოცნობა, ამ პრობლემის გაანალიზება და მისი გადაჭრის გზის პოვნა,დისკუსიის გამართვა, დასკვნის გამოტანა,აღნიშნული პრობლემის ტრანსფერი. გაკვეთილის თემისა და მიზნის შესაბამისობა ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებთან : კავშირი საგნობრივ სტანდარტთან: ქართ.დაწყ.(I).3.მოსწავლემ უნდაშეძლოს:პირადიდამოკიდებულებისგამოხატვატექსტის თემის,მასშიგანხილული საკითხების მიმართ;მხატვრულინაწარმოებისპერსონაჟ(ებ)ის,მისი/მათიქცევის შეფასებადასაკუთარითვალსაზრისისახსნა.  აფასებს გმირის საქციელსდაგანმარტავს თავის დამოკიდებულებას;  უკავშირებს პერსონაჟის მოქმედებას პირად ცხოვრებისეულგამოცდილებას დაიხსენებსმსგავს სიტუაციებს;  მონაწილეობსმხატვრულინაწარმოებისშესახებ გამართულდისკუსიაში; ქართ.დაწყ.(I).7.მოსწავლემ უნდაშეძლოსსტანდარტითგანსაზღვრულისხვადასხვატიპის ტექსტების წაკითხვადა გაგება- გააზრება;ტექსტშივერბალურიდა არავერბალურიფორმით მოწოდებულიინფორმაციის (მაგ., ილუსტრაციისადატექსტის) ურთიერთადაკავშირება.  ამოიცნობსნაწარმოების თემას,დედააზრს (მთავარ იდეას)  გამოყოფს ტექსტის მთავარ საკითხებს,ტექსტის ცალკეულიმონაკვეთის არსებით ინფორმაციას;
 • 2. ქართ.დაწყ.I.8.მოსწავლემ უნდაშეძლოსმცირეზომის მხატვრულიტექსტების ინტეპრეტირებავერბალურიდაარავერბალური გზით (მაგ., პანტომიმით, ჟესტებით, მიმიკით,როლურითამაშით);  როლის (მოლაპარაკეცხოველების,უსულო საგნების)განსასახიერებლად ადეკვატურად იყენებს დამხმარესაშუალებებს (ჟესტს, მიმიკას,დამახასიათებელმოძრაობას,გარკვეულარტიკულაციას; ქართ.დაწყ.(I).9.მოსწავლემ უნდაშეძლოსწაკითხულიტექსტის მიმართპირადიდამოკიდებულებისგამოხატვადაახსნა; ტექსტის თემის და/ან მასშიგანხილულიკონკრეტულისაკითხების შეფასება.  აკავშირებს ტექსტშიმოცემულინფორმაციას საკუთარ გამოცდილებასთან,  მონაწილეობსწაკითხულის შესახებ გამართულდისკუსიებში; ქართ.დაწყ.(I).12.მოსწავლემ უნდაშეძლოს კითხვის ნაცნობისტრატეგიების მიზნის შესაბამისად გამოყენება.  ამოიცნობსუცნობისიტყვების /გამოთქმების მნიშვნელობასნაცნობიელემენტების დახმარებით; გაკვეთილის გეგმაში გათვალისწინებულია მე-4 კლასის მე-2 სემესტრში საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე მიზნები,მეთოდები და აქტივობები . N აქტივობის აღწერა მეთოდი/მეთო დები კლასის ორგანიზებ ა სასწავლო რესურსები დრო თითოეული აქტივობის ბოლოს მისაღწევი შდეგები
 • 3. 1. მასწავლებელი ესალმება კლასს და აცნობს გაკვეთილის თემასა და მიზნებს,შეფასების რუბრიკებსა და აქტივობათა ჩამონათვალს. შემდეგ ახსენებს ქცევის წესებს. როგორ ფიქრობთ რა წესები უნდა დავიცვათ საგაკვეთილო პროცესში?  მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეთა მოსაზრებებს და ხაზსს უსვამს რომ ვიყოთ ყურადღებით, მოვუსმინოთ და პატივი ვცეთ ერთმანეთის მოსაზრებებს, რადგან ჩვენ დღეს მოგვიწევს,როგორც ინდივიდუალური, ასევე მცირე ჯგუფებში მუშაობა, ერთმანეთის დახმარება, დისკუსიაში ჩართვა. დღევანდელი გაკვეთილის თემაა სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკი „უკან მიდევნებული ლამპარი”. ვერბალური ახსნა კითხვა-პასუხი მთელ კლასთან გაკვეთილის მიზნები და შეფასების რუბრიკა; ილუსტრაცია. 2 წთ. მოსწავლეებს ეცოდინებათ გაკვეთილის თემა,მიზანი და შეფასების კრიტერიუმები. 2. მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს რა არის პრობლემა? როგორი შიძლება იყოს პრობლემა? კითხვა-პასუხი მთელ კლასთან 2 წთ შეძლებენ პრობლემის განსაზღვრას. შეძლებენ პრობლემების დახარისხებას. 3. დღეს ჩვენს გაკვეთილზე გავეცნობით ახალ ლექსიკურ ერთეულებს , კერძოდ: მოწყალე- განაგებდა- (წინასწარ აქვს გაკრული დაფაზე) მოსწავლეები კითხულობენ სიტყვებს და მასწავლებლის ვერბალური მთელ კლასთან სიტყვის ბარათი/ სიტყვის პირამიდა/ 2 წთ. ეცოდინებათ ახალი სიტყვების მნიშვნელობა
 • 4. დახმარებით ხმამაღლა განმარტავენ. ავსებენ სიტყვის პირამიდას ახალი სიტყვის გამოყენებით, სიტყვა „მოწყალე“. 4. IIფაზა მასწავლებელი უთითებს მოსწავლეებს გადაშალონ წიგნები გვ: 43 -ზე . იწყებს თვითონ ტექსტის გამომეტყველებით კითხვას, შემდეგ კი მოსწავლეები გაგრძელების მეთოდით ყურადღებით წაიკითხავენ ტექსტს. საჩვენებელი კითხვა; გაგრძელებითი კითხვა; საერთო საკლასო სახელმძღვანელო 3 წთ. ეცოდინებათ ტექსტის შინაარსი 5 ტექსის გაგება-გააზრება; მასწავლებელი სვამს კითხვებს ტექსტის წაკითხვის შემდეგ: რატომ გაამეფა ხელმწიფემ შვილი თავის სიცოცხლეშივე? რა დაუბარა მოხუცმა მეფემ შვილს? რა უცნაური რჩევა ჰქონდა ახალგაზრდა მეფეს? ხასიათის რა თვისება ჩანს მის დანაბარებში? თქვენი აზრით, რას უფრო მეტი ძალა აქვს: საკუთარი საქციელით აგრძნობინო, მიანიშნო ადამიანს , თუ რა შეცდომას უშვებს ის, თუ პირდაპირ უთხრა, როგორ უნდა გამოასწოროს თავისი შეცდომა? დაასაბუთე შენი აზრი. კითხვა-პასუხი; მსჯელობა; დისკუსია საერთო საკლასო 4 წთ. გაიგებენ და გაიაზრებენ ტექსტს. 6. მასწავლებელი ჯგუფებში არიგებს დავალების ბარათებს და სთხოვს მათ შეავსონ ისინი ინსტრუქციის შესაბამისად.ორ ჯგუფს მიეცემა პერსონაჟის რუკა, დანარჩენი ორი კი შეასრულებს წერილობით დავალებას სახელმძღვანელოს 44-ე გვერდზე დავალება N9- ს. (პერსონაჟის დახასიათება / თქვენი აზრით, როგორია მოხუცი მეფე? შეავსეთ „პერსონაჟის წერა პრეზენტაცია ჯგუფური სახელმძღვანელო; დავალების ბარათები; „პერსონაჟის რუკა“. 10 წთ. დაახსიათებენ პერსონაჟებს.
 • 5. რუკა.“). პრეზენტაციის შემდეგ გაკეთდება კონსტრუქციული უკუკავშირი და განმავითარებელი შეფასება. 7. მასწავლებელი ავალებს თითოეულ ჯგუფს ნაწარმოებიდან ამოიღონ პრობლემა, ჩამოაყალიბონ და ახსნან რატომ ფიქრობენ რომ ის პრობლებაა? მასწავლებელი ასევე სთხოვს თავისსავე დანახული პრობლემის გადაჭრის გზის პოვნასა და ჩამოყალიბებას.მასწავლებელი მოსწავლეების დახმარებით ავსებს მოთხრობის რუკას. გაკეთდება პრეზენტაცია და მიეცემათ განმავითარებელი შეფასება. წერა; მსჯელობა ; პრეზენტაცია ჯგუფური „მოთხრობის რუკა“ 8 წთ. შეძლებენ პრობლემის ამოცნობას,კრიტიკულ აზროვნებას, მოვლენათა შეფასებას, სხვისი აზრის პატივისცემას.შეძლებენ პრობლემის გადაჭრის გზებზე მსჯელობას. შეძლებენ ჯგუფური მოსაზრების დასაბუთებას,დაცვას, სხვათა მოსაზრების გაანალიზებას. 8. IIIფაზა მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს შეაჯამონ გაკვეთილი. იგავში მთავარი აზრი სად იყო გამოთქმული? მოძებნეთ შეგონება. უკან მიდევნებული ლამპარი, რომელიც თავის საქმეს ვერ ასრულებს და ადამიანს არაფერში არგია (გზას ვერ უნათებს სიბნელეში მოსიარულეს), ფუჭი, უაზრო საქმეების სიმბოლოდ შეიძლება გავიაზროთ. რისი სიმბოლოა მაშინ წინ წამძღვანებული ლამპარი? მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს აღნიშნული პრობლემის საკუთარ ცხოვრებიდან გახსენებას და მსჯელობას. მასწავლებელი მიმართავს მოსწავლეებს: კითხვა-პასუხი; მსჯელობა. საერთო საკალსო დანართი (ფრაზები სიკეთის კეთებაზე). 5 წთ. ლოგიკური აზროვნებისა და დასკვის გამოტანის უნარის ფლობა.
 • 6. სიკეთის კეთება ადამიანის ბუნების ნაწილია, რომლის გარეშეც სიცოცხლეს ფასი ეკარგება. სიკეთის მარცვალი თითოეულ ადამიანშია, მთავარია მისი გაღვივება. წარმოგიდგენთ ფრაზებს, რომლებიც გვიბიძგებს უფრო მეტი სიკეთე ვაკეთოთ ცხოვრებაში.(იხილეთ დანართი). 9. საშინაო დავალება: ტექსტი კითხვით; მოიძიეთ ანდაზები სიკეთეზე და დაწერეთ ერთ-ერთი მათგანის კომენტარი. ვერბალური ინდივიდუ ალური სახელმძღვანელო; ინტერნეტი http://kids.ge/sayings 2 წთ. დამოუკიდებლად მუშაობისა და ლოგიკური აზროვნების უნარის ქონა. შესწავლილი მასალის უკეთ გაცნობიერება. 10 . შეფასება მოსწავლეები ფასდებიან ყოველიაქტივობის შესრულების შემდეგ წამახალისებელი სიტყვებით , კომენტარებით : „ყოჩაღ“,„ვიცოდი, რომ თქვენ შეძლებდით“. ბოლოს ჯგუფურად ვაფასებ მოსწავლეებს , შემდეგკი ავსებენ ინდივიდუალურად თვითშეფასების რუბრიკას. ვერბალური ჯგუფური ჯგუფური შეფასებისა და თვითშეფასების რუბრიკები 2 წთ. განუვითარდებათ შეფასების უნარები. 11
 • 7. ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკა ჯგუფის ყველა წევრი ჩართულია ჯგუფის წევრები უსმენე ერთმანეთს ჯგუფის წევრები თანამშრომლობენ (აზრის გამოხატვის თანაბარი პირობები) ჯგუფი პრეზენტაციისას წარმოადგენს მთავარ იდეას, აკეთებს დასკვნებს ჯგუფი პასუხობს შეკითხვებს ჯგუფი იცავს დროის ლიმიტს
 • 8. მოსწავლია თვითშეფასების რუბრიკა სახელი------------- გვარი---------------------------- შეფასების საგანი ჩართულობის ხარისხი ვიყავი აქტიური ნაწილობრივ ვაქტიურობდი არ ვიყავი აქტიური წინარე ცოდნის გააქტიურება კითხვებზე პასუხის გაცემა ჯგუფური მუშობის დროს გაკვეთილის შეჯამების დროს
 • 9. გაკვეთილის თემა „უკან მიდევნებული ლამპარი“ სულხან-საბა ორბელიანი
 • 10. მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის წაკითხვა, გაგება- გააზრება, ნაწარმოებში ასახული პრობლემის ამოცნობა; ამ პრობლემის გაანალიზება და მისი გადაჭრის გზის პოვნა; დისკუსიის გამართვა; დასკვნის გამოტანა,აღნიშნული პრობლემის ტრანსფერი. გაკვეთილის მიზანი
 • 13. ჯგუფური დავალება როგორი იყო პერსონაჟი ტექსტის დასაწყისში? ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ---------------------------------- როგორია ის ტექსტის ბოლოს? -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------
 • 14. პერსონაჟის რუკა პერსონაჟი ჩემი დამოკიდებულება პერსონაჟის მიმართ თვისება თვისება არგუმენტი ტექსტიდან არგუმენტი ტექსტიდან
 • 15. ჯგუფური დავალება ინსტრუქცია დაასრულე წინადადებები და ახსენი ახალგაზრდა მეფის ხასიათის თვისებები: ა) ახალგაზდრა მეფე მორიდებულია, რადგან.....--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ბ) ახალგაზრდა მეფე გონიერია, რადგან......--------------------------------------------- --.------------------------------------------------------------------------------------------ გ) ახალგაზრდა მეფე კეთილი და კაცთმოყვარეა, რადგან......------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
 • 16. ფრაზები სიკეთეზე ნურასოდეს დაიზარებ სიკეთის კეთებას, ეს ყველაზე ტკბილი მოვალეობაა; სიკეთე აბედნიერებს, როგორც სიკეთის მქმნელს, ასევე მის მიმღებს; ადამიანი გამუდმებით უნდა ილტვოდეს სიკეთისაკენ; არასოდეს გადადო სიკეთის კეთება ხვალისთვის, ხვალ შეიძლება გვიანი იყოს. კეთილი ადამიანი იგივეა, რაც სინათლე გვირაბის ბოლოს. სიკეთე მზის შუქსა ჰგავს, ანათებს და ათბობს.
 • 17. საშინაო დავალება ტექსტი კითხვით; მოიძიეთანდაზები სიკეთეზე და დაწერეთ ერთ-ერთი მათგანის კომენტარი.