SlideShare a Scribd company logo
ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
Krusine_com
ความหมายของระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) คือโปรแกรมที่ทาหน้าที่
ในการจัดการระบบเพื่อติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
ให้สะดวกมากขึ้น เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางคอยจัดการระบบคอมพิวเตอร์
ระหว่างโปรแกรมกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์บางครั้งเราอาจเห็น
ระบบปฏิบัติการเป็น เฟิร์มแวร์ ก็ได้ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมากและ
เป็นที่รู้จักกันดี เช่น ดอส วินโดวส์ ยูนิกซ์ ลีนุกซ์ และแมคอินทอช
เป็นต้น
ประเภทของระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stan-alone Operating System) เป็น
ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้เพียงคนเดียว
เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในบ้าน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน
สานักงานในการพิมพ์เอกสาร การดูหนัง ฟังเพลง หรือการนาไปเชื่อมต่อ
กับระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้ เช่น DOS,
Windows XP, Windows Vista เป็นต้น
ประเภทของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)
2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network Operating System) เป็น
ระบบปฏิบัติการที่รองรับการทางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มี
รูปแบบการทางานแบบ Multi user ใช้สาหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กร
หรือหน่วยงานทั่วๆ ไป โดยการติดตั้งระบบปฏิบัติการชนิดนี้จะใช้สาหรับ
ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
ข้อมูล ส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้แต่ละคนภายในระบบ ระบบปฏิบัติการที่นิยม
ใช้ เช่น Unix, Linux, Windows เป็นต้น
ประเภทของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embeded Operating System) เป็น
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาทั่วๆ ไป เช่น Palm, Pocket,
Pc, Smart Phone เป็นต้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาปัจจุบันได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถนามาใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสาร
บันทึกข้อมูล ดูหนัง ฟังเพลง และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย
ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้ เช่น Pocket PC OS, Palm OS เป็นต้น
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการจะอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในลักษณะที่ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องทราบกลไกการทางานหรือฮาร์ดแวร์ของระบบ
แบ่งออกได้ดังนี้
1. ติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) คือ ผู้ที่ใช้สามารถติดต่อหรือ
ควบคุมการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางด้านระบบปฏิบัติการ
โดยที่ระบบปฏิบัติการนั้นจะส่งข้อความตอบโต้ไปยังผู้ใช้เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ป้อน
คาสั่งหรือสั่งการด้วยอุปกรณ์รับข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ ในขณะเดียวกัน
ก็ทาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างโปรมแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อติดต่อกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ขณะที่เราใช้งานด้วย
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)
2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์และการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
เนื่องจากผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบปฏิบัติการ อาจไม่จาเป็น
ต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทางานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทางานของอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้การทางานของระบบเป็นไปได้อย่างถูกต้องและสอดคล้อง
3. จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในระบบ
ทรัพยากร (Resource) คือ สิ่งที่ถูกใช้ไปเพื่อให้โปรแกรมดาเนินต่อไป
ได้ เช่น หน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจา (Memory)
อุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูล (Input/Output)
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)
ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะต้องจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ถ้าระบบปฏิบัติการสามารถจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
แล้ว การทางานของโปรแกรมต่างๆ ก็สามารถทาให้ได้รวดเร็ว และได้
ปริมาณงานเพิ่มขึ้นด้วย
ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม
>> ดอส (Disk Operating System : DOS) เป็นซอฟต์แวร์จัดระบบงาน
ที่พัฒนามานานแล้ว การใช้งานจึงใช้คาสั่งเป็นตัวอักษร ดอสเป็นซอฟต์แวร์
ที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในอดีต ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ
ดอสนั้นมีการใช้งานน้อยมาก
ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม (ต่อ)
>> วินโดวส์ (Windows) เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาต่อจากดอส โดยให้
ผู้ใช้สามารถสั่งงานได้จากเมาส์มากขึ้นแทนการใช้แผงแป้นอักขระเพียงอย่าง
เดียว นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ยังสามารถทางานหลายงานพร้อม
กันได้ โดยงานแต่ละงานจะอยู่ในกรอบช่องหน้าต่างบนจอภาพ การใช้งาน
เน้นรูปแบบกราฟิก ผู้ใช้งานสามารถใช้เมาส์เลื่อนตัวชี้เพื่อเลือกตาแหน่งที่
ปรากฏบนจอภาพ ทาให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่าย
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์จึงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน
ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม (ต่อ)
>> ยูนิกซ์ (Unix) เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาตั้งแต่ครั้งใช้กับเครื่อง
มินิคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นเทคโนโลยี
แบบเปิด (open system) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้ใช้ไม่ต้องผูกติดกับระบบใด
ระบบหนึ่งหรือใช้อุปกรณ์ที่มียี่ห้อเดียวกัน
ยูนิกซ์ยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานในลักษณะที่มีผู้ใช้ได้
หลายคนในเวลาเดียวกันที่เรียกว่า ระบบหลายผู้ใช้ (multiusers) และ
สามารถทางานได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกันในลักษณะที่เรียกว่า
ระบบหลายภารกิจ (multitasking) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จึงนิยมใช้กับ
เครื่องที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้งานร่วมกันหลายๆ เครื่องพร้อมกัน
ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม (ต่อ)
>> ลีนุกซ์ (linux) เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากระบบยูนิกซ์
เป็นระบบซึ่งมีการแจกจ่ายโปรแกรมต้นฉบับให้นักพัฒนาช่วยกันพัฒนา
คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เป็นที่นิยมกันมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมี
โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ทางานบนระบบลีนุกซ์จานวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโปรแกรมในกลุ่มของกูส์นิว (GNU) และสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ
ระบบลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการประเภทแจกฟรี (Free Ware)
ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม (ต่อ)
>> แมคอินทอช (macintosh) เป็นระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช ส่วนมากนาไปใช้งานด้านกราฟิก
ออกแบบและจัดแต่งเอกสาร นิยมใช้ในสานักพิมพ์ต่างๆ
นอกจากระบบปฏิบัติการที่กล่าวมาแล้วยังมีระบบปฏิบัติการอีกมาก เช่น
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทางาน
ร่วมกันเป็นระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการเน็ตแวร์ นอกจากนี้ยังมี
ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานเฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมา
เพื่องานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8
Windows 8 คือ ระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจาก Windows 7 ซึ่ง
ระบบปฏิบัติการนี้จะมีคุณสมบัติที่เน้นการทางานกับอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้น
ซึ่งสามารถใช้กับโน๊ตบุ๊ค (Notebook) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)
แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และสามารถใช้งานใน
รูปแบบของจอสัมผัส (Touch Screen) ได้ด้วย
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ)
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 สามารถรองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องเก่า หรือโน๊ตบุ๊คเครื่องเก่าได้ ซึ่งไม่มีปัญหาในการใช้งาน
เพราะระบบปฏิบัติการ Windows 8 รองรับได้ตั้งแต่ CPU RAM 1 GHz
ในแท็บเล็ต (Tablet) ทาให้ระบบปฏิบัติการที่ใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยมาก
(น้อยกว่าระบบ Windows 7) และง่ายต่อการพัฒนา Application ซึ่ง
พัฒนา Application ในครั้งเดียว ยังสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ได้
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ)
>> ส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าจอ Start Screen
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ)
>> เริ่มต้นใช้งาน Windows 8 การใช้ Windows 8 มี Mode การใช้
งาน 2 Mode ดังนี้ 1. Start Screen
2. Windows
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ)
>> แนะนาการใช้สตาร์ทสกรีน (Start Screen)
เข้าสู่หน้าจอแบบ Start Screen โดย
วิธีที่ 1 : กดปุ่ม Windows (ที่คีย์บอร์ด)
วิธีที่ 2 : กดปุ่ม Ctrl + Esc
วิธีที่ 3 : เลื่อนเมาส์ไปที่บริเวณมุมซ้ายล่างสุดจะแสดงแถบ
Start Screen แล้วทาการคลิกหน้าจอ Start Screen ขนาดเล็ก
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ)
>> การ Shut down คอมพิวเตอร์
1. กดปุ่ม Windows เลื่อนเมาส์ไปแตะมุมบนขวาสุด
2. คลิกที่ Setting คลิกที่ Power > Shutdown
- คลิกหรือแตะ Brightness ปรับความสว่างให้กับหน้าจอ
- คลิกหรือแตะ Sound ปรับความดังให้กับหน้าจอ
- คลิกหรือแตะ Network ปรับการเชื่อมต่อระบบ Network
- คลิกหรือแตะ Notifications ปรับการแจ้งเตือนของ
Windows 8 Network
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ)
- คลิกหรือแตะ Power ปิดคอมพิวเตอร์ หรือล็อกเอาท์ออกจาก
User Account ของ Windows 8
- คลิกหรือแตะ Keyboard ปรับเปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ด
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ)
>> การค้นหา Application โดยใช้ Charm Bar Search
1. เลื่อนเมาส์ไปที่ตาแหน่งขวาบนสุด หรือกดปุ่ม Windows + C
แสดง Charm Bar ขึ้นมา
2. คลิกในส่วนของ Search จะปรากฏหน้าจอส่วนด้านล่างนี้
3. ในส่วนของ Search แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Application,
Settings, Files
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกการค้นหาได้ตามต้องการ
และพิมพ์คาที่จะค้นหาตามต้องการ
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ)

More Related Content

What's hot

ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม (Meetings)
ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม (Meetings)ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม (Meetings)
ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม (Meetings)
Aj Muu
 
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมwordข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
peter dontoom
 
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
Yok Sarinee
 
PowerPoint for micro:bit makeCode (JavaScript Blocks editor ) Thai
PowerPoint for micro:bit makeCode (JavaScript Blocks editor ) ThaiPowerPoint for micro:bit makeCode (JavaScript Blocks editor ) Thai
PowerPoint for micro:bit makeCode (JavaScript Blocks editor ) Thai
Innovative Experiment Co.,Ltd.
 
คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศคำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Phatthira Thongdonmuean
 
Merge sort
Merge sortMerge sort
เรื่ององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
เรื่ององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์เรื่ององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
เรื่ององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
เผ่า พันธโคตร
 
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
Supitcha Kietkittinan
 
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์Fon Edu Com-sci
 
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
Jaturapad Pratoom
 
เฉลยข้อสอบเพาเวอร์พ้อยท์
เฉลยข้อสอบเพาเวอร์พ้อยท์เฉลยข้อสอบเพาเวอร์พ้อยท์
เฉลยข้อสอบเพาเวอร์พ้อยท์peter dontoom
 
ตัวอย่างการเขียนผังงาน
ตัวอย่างการเขียนผังงานตัวอย่างการเขียนผังงาน
ตัวอย่างการเขียนผังงาน
sarida ruangthai
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Introduction to Operating System)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Introduction to Operating System) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Introduction to Operating System)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Introduction to Operating System) Petpayao Yamyindee
 
อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ (Computer Accessories)
อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ (Computer Accessories)อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ (Computer Accessories)
อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ (Computer Accessories)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษา
การคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษาการคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษา
การคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษา
Klangpanya
 
2 4โครงสร้างผังงานทำซ้ำ
2 4โครงสร้างผังงานทำซ้ำ2 4โครงสร้างผังงานทำซ้ำ
2 4โครงสร้างผังงานทำซ้ำ
Pannathat Champakul
 
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะKittichai Pinlert
 
คำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
คำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีคำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
คำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
Hami dah'Princess
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Sup's Tueng
 

What's hot (20)

ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม (Meetings)
ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม (Meetings)ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม (Meetings)
ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม (Meetings)
 
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมwordข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
 
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
 
PowerPoint for micro:bit makeCode (JavaScript Blocks editor ) Thai
PowerPoint for micro:bit makeCode (JavaScript Blocks editor ) ThaiPowerPoint for micro:bit makeCode (JavaScript Blocks editor ) Thai
PowerPoint for micro:bit makeCode (JavaScript Blocks editor ) Thai
 
คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศคำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Merge sort
Merge sortMerge sort
Merge sort
 
เรื่ององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
เรื่ององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์เรื่ององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
เรื่ององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
 
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
 
เฉลยข้อสอบเพาเวอร์พ้อยท์
เฉลยข้อสอบเพาเวอร์พ้อยท์เฉลยข้อสอบเพาเวอร์พ้อยท์
เฉลยข้อสอบเพาเวอร์พ้อยท์
 
ตัวอย่างการเขียนผังงาน
ตัวอย่างการเขียนผังงานตัวอย่างการเขียนผังงาน
ตัวอย่างการเขียนผังงาน
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Introduction to Operating System)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Introduction to Operating System) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Introduction to Operating System)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Introduction to Operating System)
 
อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ (Computer Accessories)
อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ (Computer Accessories)อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ (Computer Accessories)
อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ (Computer Accessories)
 
การคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษา
การคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษาการคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษา
การคาดการณ์ประชากรไทยในอนาคต : ผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการศึกษา
 
2 4โครงสร้างผังงานทำซ้ำ
2 4โครงสร้างผังงานทำซ้ำ2 4โครงสร้างผังงานทำซ้ำ
2 4โครงสร้างผังงานทำซ้ำ
 
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
 
คำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
คำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีคำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
คำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
วิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร ป.5 ง3.1
วิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร ป.5 ง3.1วิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร ป.5 ง3.1
วิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร ป.5 ง3.1
 

Similar to ระบบปฏิบัติการ

Work3-ศวิตา40
Work3-ศวิตา40Work3-ศวิตา40
Work3-ศวิตา40
savimint
 
บทที่3-49
บทที่3-49บทที่3-49
บทที่3-49
jiratchayalert
 
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ (1)
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ (1)องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ (1)
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ (1)jiratchayalert
 
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์
Tieno Karan
 
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอมระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอมLookked2122
 
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์Aphison Pukon
 
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์Aphison Pukon
 
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์Aphison Pukon
 
iam
iamiam
ระบบปฏิบัติการ.Ppt
 ระบบปฏิบัติการ.Ppt ระบบปฏิบัติการ.Ppt
ระบบปฏิบัติการ.Ppt onthicha1993
 
โครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นโครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
kvcthidarat
 
โครงงานระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โครงงานระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นโครงงานระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โครงงานระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นwiratchadaporn
 
ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการRawiwan Kashornchan
 
ระบบปฏิบัติการ.Ppt
 ระบบปฏิบัติการ.Ppt ระบบปฏิบัติการ.Ppt
ระบบปฏิบัติการ.Ppt onthicha1993
 
ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการWirot Chantharoek
 
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอมระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอมLookked2122
 
Work3 48
Work3 48Work3 48
Work3 48
Apich Chaya
 
Powerpoint templat3 1_
Powerpoint templat3 1_Powerpoint templat3 1_
Powerpoint templat3 1_preawywp
 
ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการrunjaun
 

Similar to ระบบปฏิบัติการ (20)

Work3-ศวิตา40
Work3-ศวิตา40Work3-ศวิตา40
Work3-ศวิตา40
 
Learnning 04
Learnning 04Learnning 04
Learnning 04
 
บทที่3-49
บทที่3-49บทที่3-49
บทที่3-49
 
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ (1)
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ (1)องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ (1)
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ (1)
 
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์
องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์
 
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอมระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม
 
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
 
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
 
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม ณัฐพร อภิสันต์
 
iam
iamiam
iam
 
ระบบปฏิบัติการ.Ppt
 ระบบปฏิบัติการ.Ppt ระบบปฏิบัติการ.Ppt
ระบบปฏิบัติการ.Ppt
 
โครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นโครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โครงงาน ระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
 
โครงงานระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โครงงานระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นโครงงานระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
โครงงานระดับ ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
 
ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
 
ระบบปฏิบัติการ.Ppt
 ระบบปฏิบัติการ.Ppt ระบบปฏิบัติการ.Ppt
ระบบปฏิบัติการ.Ppt
 
ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ
 
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอมระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม
ระบบปฎิบัติการและเตรือข่ายคอม
 
Work3 48
Work3 48Work3 48
Work3 48
 
Powerpoint templat3 1_
Powerpoint templat3 1_Powerpoint templat3 1_
Powerpoint templat3 1_
 
ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ
 

More from Krusine soyo

ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์Krusine soyo
 
ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศKrusine soyo
 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์Krusine soyo
 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์Krusine soyo
 
อินเทอร์เน็ต (Internet)
อินเทอร์เน็ต (Internet)อินเทอร์เน็ต (Internet)
อินเทอร์เน็ต (Internet)Krusine soyo
 
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์Krusine soyo
 
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์Krusine soyo
 
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5)
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5) การเข้าหัว RJ-45 (CAT5)
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5) Krusine soyo
 

More from Krusine soyo (9)

ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
 
ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศ
 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 
อินเทอร์เน็ต (Internet)
อินเทอร์เน็ต (Internet)อินเทอร์เน็ต (Internet)
อินเทอร์เน็ต (Internet)
 
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์
 
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์
 
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5)
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5) การเข้าหัว RJ-45 (CAT5)
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5)
 
Hardware
HardwareHardware
Hardware
 

ระบบปฏิบัติการ

 • 2. ความหมายของระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) คือโปรแกรมที่ทาหน้าที่ ในการจัดการระบบเพื่อติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ให้สะดวกมากขึ้น เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางคอยจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่างโปรแกรมกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์บางครั้งเราอาจเห็น ระบบปฏิบัติการเป็น เฟิร์มแวร์ ก็ได้ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมากและ เป็นที่รู้จักกันดี เช่น ดอส วินโดวส์ ยูนิกซ์ ลีนุกซ์ และแมคอินทอช เป็นต้น
 • 3. ประเภทของระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stan-alone Operating System) เป็น ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้เพียงคนเดียว เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในบ้าน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน สานักงานในการพิมพ์เอกสาร การดูหนัง ฟังเพลง หรือการนาไปเชื่อมต่อ กับระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้ เช่น DOS, Windows XP, Windows Vista เป็นต้น
 • 4. ประเภทของระบบปฏิบัติการ (ต่อ) 2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network Operating System) เป็น ระบบปฏิบัติการที่รองรับการทางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มี รูปแบบการทางานแบบ Multi user ใช้สาหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กร หรือหน่วยงานทั่วๆ ไป โดยการติดตั้งระบบปฏิบัติการชนิดนี้จะใช้สาหรับ ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) ติดตั้ง ระบบปฏิบัติการไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ ข้อมูล ส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้แต่ละคนภายในระบบ ระบบปฏิบัติการที่นิยม ใช้ เช่น Unix, Linux, Windows เป็นต้น
 • 5. ประเภทของระบบปฏิบัติการ (ต่อ) 3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embeded Operating System) เป็น ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาทั่วๆ ไป เช่น Palm, Pocket, Pc, Smart Phone เป็นต้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาปัจจุบันได้รับความ นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถนามาใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสาร บันทึกข้อมูล ดูหนัง ฟังเพลง และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้ เช่น Pocket PC OS, Palm OS เป็นต้น
 • 6. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการจะอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องทราบกลไกการทางานหรือฮาร์ดแวร์ของระบบ แบ่งออกได้ดังนี้ 1. ติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) คือ ผู้ที่ใช้สามารถติดต่อหรือ ควบคุมการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางด้านระบบปฏิบัติการ โดยที่ระบบปฏิบัติการนั้นจะส่งข้อความตอบโต้ไปยังผู้ใช้เพื่อที่จะให้ผู้ใช้ป้อน คาสั่งหรือสั่งการด้วยอุปกรณ์รับข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ ในขณะเดียวกัน ก็ทาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างโปรมแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อติดต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ขณะที่เราใช้งานด้วย
 • 7. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ (ต่อ) 2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์และการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบปฏิบัติการ อาจไม่จาเป็น ต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทางานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทางานของอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อให้การทางานของระบบเป็นไปได้อย่างถูกต้องและสอดคล้อง 3. จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในระบบ ทรัพยากร (Resource) คือ สิ่งที่ถูกใช้ไปเพื่อให้โปรแกรมดาเนินต่อไป ได้ เช่น หน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจา (Memory) อุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูล (Input/Output)
 • 9. ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม >> ดอส (Disk Operating System : DOS) เป็นซอฟต์แวร์จัดระบบงาน ที่พัฒนามานานแล้ว การใช้งานจึงใช้คาสั่งเป็นตัวอักษร ดอสเป็นซอฟต์แวร์ ที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในอดีต ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ ดอสนั้นมีการใช้งานน้อยมาก
 • 10. ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม (ต่อ) >> วินโดวส์ (Windows) เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาต่อจากดอส โดยให้ ผู้ใช้สามารถสั่งงานได้จากเมาส์มากขึ้นแทนการใช้แผงแป้นอักขระเพียงอย่าง เดียว นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ยังสามารถทางานหลายงานพร้อม กันได้ โดยงานแต่ละงานจะอยู่ในกรอบช่องหน้าต่างบนจอภาพ การใช้งาน เน้นรูปแบบกราฟิก ผู้ใช้งานสามารถใช้เมาส์เลื่อนตัวชี้เพื่อเลือกตาแหน่งที่ ปรากฏบนจอภาพ ทาให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่าย ระบบปฏิบัติการวินโดวส์จึงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน
 • 11. ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม (ต่อ) >> ยูนิกซ์ (Unix) เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาตั้งแต่ครั้งใช้กับเครื่อง มินิคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นเทคโนโลยี แบบเปิด (open system) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้ใช้ไม่ต้องผูกติดกับระบบใด ระบบหนึ่งหรือใช้อุปกรณ์ที่มียี่ห้อเดียวกัน ยูนิกซ์ยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานในลักษณะที่มีผู้ใช้ได้ หลายคนในเวลาเดียวกันที่เรียกว่า ระบบหลายผู้ใช้ (multiusers) และ สามารถทางานได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกันในลักษณะที่เรียกว่า ระบบหลายภารกิจ (multitasking) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จึงนิยมใช้กับ เครื่องที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้งานร่วมกันหลายๆ เครื่องพร้อมกัน
 • 12. ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม (ต่อ) >> ลีนุกซ์ (linux) เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากระบบยูนิกซ์ เป็นระบบซึ่งมีการแจกจ่ายโปรแกรมต้นฉบับให้นักพัฒนาช่วยกันพัฒนา คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เป็นที่นิยมกันมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมี โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ทางานบนระบบลีนุกซ์จานวนมาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งโปรแกรมในกลุ่มของกูส์นิว (GNU) และสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ ระบบลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการประเภทแจกฟรี (Free Ware) ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • 13. ระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม (ต่อ) >> แมคอินทอช (macintosh) เป็นระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช ส่วนมากนาไปใช้งานด้านกราฟิก ออกแบบและจัดแต่งเอกสาร นิยมใช้ในสานักพิมพ์ต่างๆ นอกจากระบบปฏิบัติการที่กล่าวมาแล้วยังมีระบบปฏิบัติการอีกมาก เช่น ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทางาน ร่วมกันเป็นระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการเน็ตแวร์ นอกจากนี้ยังมี ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานเฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมา เพื่องานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา
 • 14. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 Windows 8 คือ ระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจาก Windows 7 ซึ่ง ระบบปฏิบัติการนี้จะมีคุณสมบัติที่เน้นการทางานกับอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้น ซึ่งสามารถใช้กับโน๊ตบุ๊ค (Notebook) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และสามารถใช้งานใน รูปแบบของจอสัมผัส (Touch Screen) ได้ด้วย
 • 15. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ) ระบบปฏิบัติการ Windows 8 สามารถรองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเก่า หรือโน๊ตบุ๊คเครื่องเก่าได้ ซึ่งไม่มีปัญหาในการใช้งาน เพราะระบบปฏิบัติการ Windows 8 รองรับได้ตั้งแต่ CPU RAM 1 GHz ในแท็บเล็ต (Tablet) ทาให้ระบบปฏิบัติการที่ใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยมาก (น้อยกว่าระบบ Windows 7) และง่ายต่อการพัฒนา Application ซึ่ง พัฒนา Application ในครั้งเดียว ยังสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ได้
 • 16. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ) >> ส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าจอ Start Screen
 • 17. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ) >> เริ่มต้นใช้งาน Windows 8 การใช้ Windows 8 มี Mode การใช้ งาน 2 Mode ดังนี้ 1. Start Screen 2. Windows
 • 18. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ) >> แนะนาการใช้สตาร์ทสกรีน (Start Screen) เข้าสู่หน้าจอแบบ Start Screen โดย วิธีที่ 1 : กดปุ่ม Windows (ที่คีย์บอร์ด) วิธีที่ 2 : กดปุ่ม Ctrl + Esc วิธีที่ 3 : เลื่อนเมาส์ไปที่บริเวณมุมซ้ายล่างสุดจะแสดงแถบ Start Screen แล้วทาการคลิกหน้าจอ Start Screen ขนาดเล็ก
 • 19. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ) >> การ Shut down คอมพิวเตอร์ 1. กดปุ่ม Windows เลื่อนเมาส์ไปแตะมุมบนขวาสุด 2. คลิกที่ Setting คลิกที่ Power > Shutdown - คลิกหรือแตะ Brightness ปรับความสว่างให้กับหน้าจอ - คลิกหรือแตะ Sound ปรับความดังให้กับหน้าจอ - คลิกหรือแตะ Network ปรับการเชื่อมต่อระบบ Network - คลิกหรือแตะ Notifications ปรับการแจ้งเตือนของ Windows 8 Network
 • 20. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ) - คลิกหรือแตะ Power ปิดคอมพิวเตอร์ หรือล็อกเอาท์ออกจาก User Account ของ Windows 8 - คลิกหรือแตะ Keyboard ปรับเปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ด
 • 21. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 (ต่อ) >> การค้นหา Application โดยใช้ Charm Bar Search 1. เลื่อนเมาส์ไปที่ตาแหน่งขวาบนสุด หรือกดปุ่ม Windows + C แสดง Charm Bar ขึ้นมา 2. คลิกในส่วนของ Search จะปรากฏหน้าจอส่วนด้านล่างนี้ 3. ในส่วนของ Search แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Application, Settings, Files ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกการค้นหาได้ตามต้องการ และพิมพ์คาที่จะค้นหาตามต้องการ