SlideShare a Scribd company logo
โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 1 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125
คู่มือการประกอบหัวสาย LAN (RJ-45 Capping)
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์เรามากขึ้น การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในหน่วยงาน
เช่น ในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า Intranet ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกวัน อาทิ ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังของเรา รวมกันกันก็เป็นเครือข่าย Intranet ที่มีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันไม่ต่ํากว่า 5,000 เครื่อง
และเมื่อนําเครือข่าย Intranet หลายๆเครือข่ายมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วก็เรียกว่าระบบเครือข่าย Internet หรือ World
Wide Web : www นั่นคือคอมพิวเตอร์ของเราสามารถเชื่อมโยงและมองเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รอบโลก จํานวนเครื่อง
ไม่ต่ํากว่า 1,000,000,000 เครื่อง นอกจากนี้ สาย LAN และหัว RJ-45 ยังขยายวงกว้างไปถึง สามารถนําไปใช้ในระบบ
รักษาความปลอดภัย เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Scan ลายนิ้วมือ รวมถึงในวงการอุตสาหกรรม นั่นคือการควบคุม
เครื่องจักรกลต่างๆ ด้วยเหตุผลที่สาย LAN ที่เราใช้เดินในอาคาร (สายสีขาวหรือสีเทา) ที่เรียกว่ามาตรฐาน 10Base T 10
– 10/100 หรือบางคนอาจจะเรียกว่าสาย CAT5 หรือ CAT5E จะสามารถรองรับความเร็วในการสื่อสารข้อมูลได้สูงถึง 10-
100 เมกกะบิตต่อวินาที (100 megabit per second) ดังนั้นเราจึงต้องตระหนักว่า การที่เราจะเชื่อมโยงเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีนั้นเราต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสาย LAN ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งในการที่เราจะประกอบหัว RJ-
45 หรือ LAN ให้ได้มาตรฐานนั้นเราต้องกลับไปศึกษารายละเอียดของมาตรฐานElectronic Industry Association/Telecommunications
IndustryAssociation'sStandard568B(EIA/TIA-568BRJ-45) ดังตารางต่อไปนี้
ขาที่ ต้นสาย
ปลายสาย
แบบสายตรง (เสียบผ่าน Switch) แบบสายไขว้ (Cross Over)
1 ขาว-ส้ม ขาว-ส้ม ขาว-เขียว
2 ส้ม ส้ม เขียว
3 ขาว-เขียว ขาว-เขียว ขาว-ส้ม
4 น้ําเงิน น้ําเงิน น้ําเงิน
5 ขาว-น้ําเงิน ขาว-น้ําเงิน ขาว-น้ําเงิน
6 เขียว เขียว ส้ม
7 ขาว-น้ําตาล ขาว-น้ําตาล ขาว-น้ําตาล
8 น้ําตาล น้ําตาล น้ําตาล
ตารางที่ 1 การจัดเรียงสายตามมาตรฐาน EIA/TIA
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบหัว RJ-45
1. หัว RJ-45 แสดงไว้ในรูปที่ 1
รูปที่ 1 หัว RJ-45
การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 2 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 
2. สาย UTP จะมีลักษณะเป็นเส้นอ่อนๆ สีขาวหรือสีเทา ดังแสดงในรูปที่ 2.1 โดยส่วนมากแล้วเมื่อ
บริษัทผลิตเสร็จแล้วจะบรรจุใส่กล่องไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ดังรูปที่ 2.2
รูปที่ 2.1 สาย UTP แบบใช้ภายในอาคาร รูปที่ 2.2 กล่องบรรจุสาย UTP
3. RJ-45 Jacket เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการทําสัญญลักษณ์และป้องกันตัว Lock ของหัว RJ-45 หัก
ดังแสดงในรูปที่ 3
รูปที่ 3 RJ-45 Jacket
4. ตัวติดหมายเลขสาย LAN (LAN Cable Maker)RJ-45 Jacket เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการติด
Number หมายเลขบนสาย LAN เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คสาย ดังแสดงในรูปที่ 4
รูปที่ 4 LAN Cable Markers
โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 3 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125
เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบหัว RJ-45
เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการประกอบหัว RJ-45 แสดงดังรูปที่ 5
รูปที่ 5 เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการ Cap หัวสาย LAN
1. คีมตัดสาย ใช้ในการตัดสายให้ขาดหลังจากที่เราวัดสายได้ความยาวตามต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 6
รูปที่ 6 คีมตัดสาย
2. Cutter ใช้ปอกสายเพื่อให้ตัวนํายื่นออกมา และตัดเส้นด้าย ดังแสดงในรูปที่ 7
รูปที่ 7 Cutter
การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 4 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 
3. คีมเข้าหัวสาย LAN แสดงในรูปที่ 8
รูปที่ 8 คีมเข้าหัวสาย
4. อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณ แสดงไว้ในรูปที่ 9
รูปที่ 9 อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณ
โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 5 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125
ขั้นตอนการประกอบหัว RJ-45
1. จับปลายสายที่เสียบไว้บริเวณใกล้กับปากรูพลาสติก พยายามดึงสาย LAN ออกจากกล่องกระดาษ
เบาๆพร้อมกับสังเกตความยาวของสาย เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 10.1 และรูปที่
10.2
รูปที่ 10.1 ปลายสาย LAN เสียบไว้ที่กล่อง รูปที่ 10.2 ดึงสาย LAN ออกจากกล่องเบาๆ
เวลาดึงสายออกจากกล่องกระดาษควรสังเกตให้ดีว่าที่ตัวสาย LAN จะมีตัวหนังสือ พิมพ์ติดไว้เยอะแยะ
มากมาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตและอ่านดูให้ดี จะมีตัวหนังสือสีดําที่พิมพ์ข้อความประมาณ
00144146 METER ตรงนี้คือสิ่งที่เราควรทําความเข้าใจ เพราะตัวเลขนี้เองที่ป็นตัวระบุความยาวของ
สาย LAN เพื่อให้ได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการ เราคํานวณระยะความยาวโดยใช้วิธีการนําตัวเลขทั้ง
สองตัวนี้มาลบกัน
ตัวอย่าง ที่สาย LAN มีตัวหนังสือ 00144146 METER กับ 00144147 METER ดังแสดงในรูปที่
11.1 และรูปที่ 11.2
วิธีทํา นําตัวเลข 00144147 – 00144146 = 1
ดังนั้น ระยะจาก 00144146 METER ถึง 00144147 METER มีระยะความยาวเท่ากับ 1 เมตร
ตอบ 1 เมตร
รูปที่ 11.1 สาย LAN ที่ระยะความยาว 144146 เมตร รูปที่ 11.2 สาย LAN ที่ระยะความยาว 144147 เมตร
สาย LAN ที่ระยะความยาว 00144146 เมตร สาย LAN ที่ระยะความยาว 00144147 เมตร
การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 6 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 
2. เมื่อดึงสาย LAN ออกมาได้ระยะตามที่ต้องการแล้ว ใช้คีมตัดสาย ดังแสดงในรูปที่ 12
รูปที่ 12 ตัดสาย
3. นํา RJ-45 Jacket สวมเข้าไปที่สายในทิศทางตามรูป แล้วเลื่อนเข้าไปที่ระยะ 4-5 นิ้ว เพื่อให้
สามารถปอกสายได้สะดวก ดังแสดงในรูปที่ 13
รูปที่ 13 ใส่ RJ-45 Jacket
4. ใช้ Cutter ปอกสาย โดยกะว่าทิ้งให้มีความยาวจากปลายสายมาถึงปลาย Cutter ประมาณ 2-3
นิ้ว โดยการควั่นรอบสายเพียงเบาๆ ระวังอย่าปอกลึก เพราะใบมีดจะโดนเส้นตัวนํา ดังแสดงในรูปที่
14
รูปที่ 14 ปอกสาย
2-3 นิ้ว
โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 7 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125
5. หักฉนวนหรือเปลือกนอกในทิศทางบน-ล่าง หรือ ซ้าย-ขวา แล้วดึงเปลือกออก ดังแสดงในรูปที่ 15
รูปที่ 15 หักและดึงฉนวนออก
6. ใช้ Cutter ตัดเส้นด้ายที่อยู่ภายในฉนวนให้ขาด ระวัง Cutter โดนสายตัวนํา ดังแสดงในรูปที่ 16
รูปที่ 16 ตัดเส้นด้าย
7. คลี่สายออก แล้วเรียงคู่สายตามมาตรฐานโดยจัดเรียงคู่สีจากซ้ายไปขวา คู่ส้ม คู่เขียว
คู่น้ําเงิน คู่น้ําตาล ดังแสดงในรูปที่ 17
รูปที่ 17 จัดเรียงคู่สาย
การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 8 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 
8. แยกเส้นที่ติดเป็นคู่ออกจากกัน แล้วทําการจัดเรียงสาย ตามมาตรฐาน EIA/TIA ดังตารางที่ 1 จาก
ซ้ายไปขวา ได้แก่ ขาว-ส้ม ส้ม ขาว-เขียว น้ําเงิน ข า ว -น้ํา เ งิน เ ขีย ว
ขาว-น้ําตาล น้ําตาล จัดเรียงโดยการรีดสายแต่ละเส้นแล้วดึงสายทุกเส้นให้เป็นระเบียบ เรียบ
และชิดกัน ดังแสดงในรูปที่ 18
รูปที่ 18 จัดเรียงสายตามตารางที่ 1
9. ตัดสายตัวนําให้มีความยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 19
รูปที่ 19 ตัดสายยาว 15 มิลลิเมตร
15 มม.
15 มม.
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 4 5 6 7 8
โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 9 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125
10. จัดระเบียบสายตัวนําอีกครั้งแล้วเสียบเข้าไปที่หัว RJ-45 โดยหันด้านที่เป็น pin หรือฟันทองเหลือง
ออกมาด้านหน้า ดังแสดงในรูปที่ 20.1 ออกแรงกดเพื่อให้สายตัวนําเสียบเข้าไปชนด้านในหัวพลาสติก
พอดี ดังแสดงในรูปที่ 20.2
รูปที่ 20.1 จัดระเบียนสายตัวนํา เตรียมพร้อมเข้าหัว RJ-45
รูปที่ 20.2 เสียบสายตัวนําเข้าไปที่หัว RJ-45 ให้สุดระยะ
1 2 3 4 5 6 7 8 
การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 10 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 
11. เมื่อเสียบสาย UTP เข้าไปที่หัว RJ-45 แล้ว อย่าขยับสายและหัว RJ ระวังสายตัวนําเลื่อนระยะ
ออกจากหัว RJ-45 ใช้มือจับที่สาย แล้วนําหัว RJ-45 เสียบเข้าไปที่รูของคีมบีบสายจนสุดระยะ ดัง
แสดงในรูปที่ 21.1 ออกแรงกดให้เต็มที่เพียง 1 ครั้งแล้วคลายที่บีบออก ดังแสดงในรูปที่ 21.2
รูปที่ 21.1 เสียบหัว RJ เข้าไปที่คีม รูปที่ 21.2 ใช้คีมบีบหัวสายแล้วปล่อย
12. เมื่อบีบหัว RJ-45 เสร็จแล้ว เลื่อนปลอกหรือ RJ-45 Jacket ขึ้นมาปิดหัว RJ-45 ดังแสดงในรูปที่
22
รูปที่ 22 เลื่อน RJ-45 Jacket มาปิดหัว RJ-45
โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 11 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125
13. สาย LAN ที่ประกอบเสร็จแล้ว ที่ด้านหน้าและด้านข้าง เราจะสังเกตเห็นว่าในด้านข้าง จะมีสายตัว
นําเสียบเข้าไปชนที่ระยะสุดปลายหัวพลาสติกพอดี และจะมีส่วนของเปลือกสายที่ถูกบีบด้วยฟัน
พลาสติกเพื่อป้องกันการดึงตัวนําหลุดออกจากหัว Pin ส่วนด้านหน้าก็เห็นว่าเราจัดเรียงสายได้ถูกต้อง
และเป็นระเบียบ ดังนั้น สาย LAN เส้นนี้ประกอบได้สําเร็จ สามารถนําไปใช้งานได้ หากตัวนําเสียบไป
ไม่ถึงหัวพลาสติก อาจทําให้สายหลวม หลุด ไม่มีสัญญาณ เมื่อพบเช่นนี้ ควรตัดหัว RJ-45 ทิ้งแล้ว
ประกอบหัวใหม่ทันที ดังแสดงในรูปที่ 23
รูปที่ 23 หัว RJ-45 ที่ประกอบเสร็จ
14. สาย LAN ที่ประกอบเสร็จแล้ว ด้านหน้าและด้านข้าง เราจะสังเกตเห็นว่า ในด้านหน้าจะมองเห็น
ว่ามีการจัดเรียงสายอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ ในด้านข้างจะเห็นสายตัวนําทุกเส้นเสียบเข้าไปจนสุด
ระยะ สามารถนําสัญญาณได้ถูกต้อง แม่นยํา ดังแสดงในรูปที่ 24
รูปที่ 24 หัว RJ-45 ที่ประกอบเสร็จ
ชนหัวพลาลติกพอดี
ฟันพลาสติกทําหน้าที่บีบ เพื่อป้องกันสายตัวนําหลุด
1 2 3 4 5 6 7 8
ง่าย จุงเบย ?!
การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 12 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 
ขั้นตอนการตรวจเช็คสาย LAN
วิธีที่1. เราสามารถทําการตรวจเช็คสาย LAN ได้โดยการนําปลายสายทั้ง 2 ข้างมาเสียบที่อุปกรณ์
ตรวจเช็คสาย แล้วกดปุ่ม Power ON
รูปที่ 25.1 นําต้นสายเสียบอุปกรณ์ตรวจเช็ค รูปที่ 25.2 นําปลายสายเสียบอุปกรณ์ตรวจเช็ค
หากมีการเชื่อมต่อครบ ถูกต้อง จะมีสัญญาณไฟกะพริบเป็นจังหวะเดียวกันจาก 1 2 3 4
5 6 7 8 ดังแสดงในรูปที่ 26 หากมีไฟบางดวงไม่ติด แสดงว่าขาสัญญาณขานั้นอาจจะ
หลุด หลวม หรือกดไม่แน่น แต่หากมีไฟบางดวงติดสลับกันแสดงว่ามีการเสียบขาสัญญาณสลับกัน ควร
รีบทําการแก้ไข
รูปที่ 26 ไฟกะพริบพร้อมกันจาก 1 8
กดปุม
เสียบ
เสียบ
โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 13 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125
วิธีที่2. หากเราไม่อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณ เราสามารถตรวจสอบสายได้โดยการทดสอบส่งข้อมูลไป
ยังเครื่องที่เป็น Gateway ของเรา โดยใช้คําสั่ง ping ดังนี้
2.1 Click ที่ปุ่ม Start แล้ว click mouse เลือกคําสั่ง Run… ดังแสดงในรูปที่ 27
รูปที่ 27 Start Run
2.2 พิมพ์คําสั่ง cmd แล้วกดปุ่ม Enter หรือ Click ที่ปุ่ม OK ดังแสดงในรูปที่ 21
รูปที่ 28 คําสั่ง cmd
2.3 พิมพ์คําสั่ง ping 161.246.62.1 -t แล้วกดปุ่ม Enter แสดงในรูปที่ 29
รูปที่ 29 คําสั่ง ping
2.4 หากมีตัวหนังสื่อวิ่ง แสดงข้อความว่า Reply from 161.246.62.1 :… ดังแสดงในรูปที่ 30
แสดงว่า สาย LAN ที่เราประกอบสามารถใช้งานได้ แต่หากมีข้อความ Destination host
unreachable. หรือ Request time out แสดงดังรูปที่ 31-33 แสดงว่าสาย LAN ที่เราประกอบยังไม่
สามารถใช้งานได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ควรตัดหัว RJ-45 ทิ้ง แล้วประกอบใหม่ทันที
การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 14 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 
รูปที่ 30 มีการ Reply ข้อมูลกลับมาที่เครื่องของเรา
รูปที่ 31 ไม่มีการ Reply ข้อมูลกลับ
รูปที่ 32 ไม่มีการ Reply ข้อมูลกลับ
โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 15 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125
รูปที่ 33 มองไม่เห็น IP Address ดังกล่าว
การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 16 จาก 16
จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 
ข้อแนะนําในการติดตั้งสาย LAN
1. ควรประกอบสาย UTP กับหัว RJ-45 ให้ครอบและถูกตําแหน่งซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 8 เส้น ตามมาตรฐาน
EIA/TIA
2. ไม่ควรติดตั้งสาย LAN เกินระยะ 100 เมตร เพราะยิ่งระยะยาวขึ้นค่าความต้านทานจะยิ่งสูง ส่งผล
ให้สัญญาณถูกลดทอน และไม่สามารถส่งข้อมูลได้ในที่สุด
3. ไม่ควรพับหรือหักงอสาย เพราะจะทําให้สายขาดใน หรือเกิดคลื่นรบกวนภายในสาย
4. ไม่ควรม้วนหรือวางสาย LAN เป็นขดๆ มากกว่า 10 รอบ เนื่องจากจะเกิดสัญญาณรบกวนภายใน
สาย
5. ไม่ควรติดตั้งสาย UTP ไว้นอกอาคารเนื่องจากสายชนิดนี้ไม่สามารถรับแรงดึงได้สูง ทนความร้อนได้
สูงมาก และนอกจากนี้สายชนิดนี้ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ ถ้ามีความจําเป็นต้องติดตั้งนอกอาคาร
ให้ใช้สายสีดํา ดังแสดงในรูปที่ 34
รูปที่ 34 สาย LAN แบบ External (เดินนอกอาคาร)
6. การติดตั้งสาย ให้ใช้สายเส้นเดียวตลอดการเดิน 1 จุด (ห้ามนําสายมาเชื่อมต่อกัน)
7. ในการต่อ Switch Hub พ่วงกันมากกว่า 1 ตัว สาย UTP ที่ใช้เชื่อมระหว่าง Hub จะต้องมีความ
ยาวไม่เกิน 100 เมตร และใน 1 Data Patch จะต้องมี Hub ไม่เกิน 3 ระดับ
8. ขณะเดินสายควรทําเครื่องหมายระบุหมายเลขไว้ที่ต้นสายและปลายสายด้วย มิฉะนั้นอาจสลับสาย
เกิดความยุ่งยากในการตรวจเช็ค
9. อย่าเดินสาย LAN ใกล้กับแหล่งจ่ายไฟ หรือบริเวณที่มีสัญญาณแม่เหล็กรบกวน เช่น มอเตอร์ หม้อ
แปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า แต่หากจําเป็นต้องติดตั้งสาย LAN บริเวณดังกล่าว ให้เดินห่างจากบริเวณที่มี
สัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 6 ฟุต
10. เมื่อเดินสายสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรเขียนแปลนหรือวาดเส้นทางการเดินของสายสัญญาณ
และตําแหน่ง Switch HUB เก็บไว้อ้างอิงด้วย

More Related Content

Featured

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
Search Engine Journal
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 

Featured (20)

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 

การเข้าหัว RJ-45 (CAT5)

 • 1. โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 1 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 คู่มือการประกอบหัวสาย LAN (RJ-45 Capping) ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์เรามากขึ้น การเชื่อมโยงเครือข่ายภายในหน่วยงาน เช่น ในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า Intranet ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกวัน อาทิ ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังของเรา รวมกันกันก็เป็นเครือข่าย Intranet ที่มีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันไม่ต่ํากว่า 5,000 เครื่อง และเมื่อนําเครือข่าย Intranet หลายๆเครือข่ายมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วก็เรียกว่าระบบเครือข่าย Internet หรือ World Wide Web : www นั่นคือคอมพิวเตอร์ของเราสามารถเชื่อมโยงและมองเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รอบโลก จํานวนเครื่อง ไม่ต่ํากว่า 1,000,000,000 เครื่อง นอกจากนี้ สาย LAN และหัว RJ-45 ยังขยายวงกว้างไปถึง สามารถนําไปใช้ในระบบ รักษาความปลอดภัย เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Scan ลายนิ้วมือ รวมถึงในวงการอุตสาหกรรม นั่นคือการควบคุม เครื่องจักรกลต่างๆ ด้วยเหตุผลที่สาย LAN ที่เราใช้เดินในอาคาร (สายสีขาวหรือสีเทา) ที่เรียกว่ามาตรฐาน 10Base T 10 – 10/100 หรือบางคนอาจจะเรียกว่าสาย CAT5 หรือ CAT5E จะสามารถรองรับความเร็วในการสื่อสารข้อมูลได้สูงถึง 10- 100 เมกกะบิตต่อวินาที (100 megabit per second) ดังนั้นเราจึงต้องตระหนักว่า การที่เราจะเชื่อมโยงเครือข่ายให้มี ประสิทธิภาพที่ดีนั้นเราต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสาย LAN ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งในการที่เราจะประกอบหัว RJ- 45 หรือ LAN ให้ได้มาตรฐานนั้นเราต้องกลับไปศึกษารายละเอียดของมาตรฐานElectronic Industry Association/Telecommunications IndustryAssociation'sStandard568B(EIA/TIA-568BRJ-45) ดังตารางต่อไปนี้ ขาที่ ต้นสาย ปลายสาย แบบสายตรง (เสียบผ่าน Switch) แบบสายไขว้ (Cross Over) 1 ขาว-ส้ม ขาว-ส้ม ขาว-เขียว 2 ส้ม ส้ม เขียว 3 ขาว-เขียว ขาว-เขียว ขาว-ส้ม 4 น้ําเงิน น้ําเงิน น้ําเงิน 5 ขาว-น้ําเงิน ขาว-น้ําเงิน ขาว-น้ําเงิน 6 เขียว เขียว ส้ม 7 ขาว-น้ําตาล ขาว-น้ําตาล ขาว-น้ําตาล 8 น้ําตาล น้ําตาล น้ําตาล ตารางที่ 1 การจัดเรียงสายตามมาตรฐาน EIA/TIA อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบหัว RJ-45 1. หัว RJ-45 แสดงไว้ในรูปที่ 1 รูปที่ 1 หัว RJ-45
 • 2. การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 2 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125  2. สาย UTP จะมีลักษณะเป็นเส้นอ่อนๆ สีขาวหรือสีเทา ดังแสดงในรูปที่ 2.1 โดยส่วนมากแล้วเมื่อ บริษัทผลิตเสร็จแล้วจะบรรจุใส่กล่องไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ดังรูปที่ 2.2 รูปที่ 2.1 สาย UTP แบบใช้ภายในอาคาร รูปที่ 2.2 กล่องบรรจุสาย UTP 3. RJ-45 Jacket เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการทําสัญญลักษณ์และป้องกันตัว Lock ของหัว RJ-45 หัก ดังแสดงในรูปที่ 3 รูปที่ 3 RJ-45 Jacket 4. ตัวติดหมายเลขสาย LAN (LAN Cable Maker)RJ-45 Jacket เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการติด Number หมายเลขบนสาย LAN เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คสาย ดังแสดงในรูปที่ 4 รูปที่ 4 LAN Cable Markers
 • 3. โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 3 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบหัว RJ-45 เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการประกอบหัว RJ-45 แสดงดังรูปที่ 5 รูปที่ 5 เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการ Cap หัวสาย LAN 1. คีมตัดสาย ใช้ในการตัดสายให้ขาดหลังจากที่เราวัดสายได้ความยาวตามต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 6 รูปที่ 6 คีมตัดสาย 2. Cutter ใช้ปอกสายเพื่อให้ตัวนํายื่นออกมา และตัดเส้นด้าย ดังแสดงในรูปที่ 7 รูปที่ 7 Cutter
 • 4. การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 4 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125  3. คีมเข้าหัวสาย LAN แสดงในรูปที่ 8 รูปที่ 8 คีมเข้าหัวสาย 4. อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณ แสดงไว้ในรูปที่ 9 รูปที่ 9 อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณ
 • 5. โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 5 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 ขั้นตอนการประกอบหัว RJ-45 1. จับปลายสายที่เสียบไว้บริเวณใกล้กับปากรูพลาสติก พยายามดึงสาย LAN ออกจากกล่องกระดาษ เบาๆพร้อมกับสังเกตความยาวของสาย เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 10.1 และรูปที่ 10.2 รูปที่ 10.1 ปลายสาย LAN เสียบไว้ที่กล่อง รูปที่ 10.2 ดึงสาย LAN ออกจากกล่องเบาๆ เวลาดึงสายออกจากกล่องกระดาษควรสังเกตให้ดีว่าที่ตัวสาย LAN จะมีตัวหนังสือ พิมพ์ติดไว้เยอะแยะ มากมาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตและอ่านดูให้ดี จะมีตัวหนังสือสีดําที่พิมพ์ข้อความประมาณ 00144146 METER ตรงนี้คือสิ่งที่เราควรทําความเข้าใจ เพราะตัวเลขนี้เองที่ป็นตัวระบุความยาวของ สาย LAN เพื่อให้ได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการ เราคํานวณระยะความยาวโดยใช้วิธีการนําตัวเลขทั้ง สองตัวนี้มาลบกัน ตัวอย่าง ที่สาย LAN มีตัวหนังสือ 00144146 METER กับ 00144147 METER ดังแสดงในรูปที่ 11.1 และรูปที่ 11.2 วิธีทํา นําตัวเลข 00144147 – 00144146 = 1 ดังนั้น ระยะจาก 00144146 METER ถึง 00144147 METER มีระยะความยาวเท่ากับ 1 เมตร ตอบ 1 เมตร รูปที่ 11.1 สาย LAN ที่ระยะความยาว 144146 เมตร รูปที่ 11.2 สาย LAN ที่ระยะความยาว 144147 เมตร สาย LAN ที่ระยะความยาว 00144146 เมตร สาย LAN ที่ระยะความยาว 00144147 เมตร
 • 6. การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 6 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125  2. เมื่อดึงสาย LAN ออกมาได้ระยะตามที่ต้องการแล้ว ใช้คีมตัดสาย ดังแสดงในรูปที่ 12 รูปที่ 12 ตัดสาย 3. นํา RJ-45 Jacket สวมเข้าไปที่สายในทิศทางตามรูป แล้วเลื่อนเข้าไปที่ระยะ 4-5 นิ้ว เพื่อให้ สามารถปอกสายได้สะดวก ดังแสดงในรูปที่ 13 รูปที่ 13 ใส่ RJ-45 Jacket 4. ใช้ Cutter ปอกสาย โดยกะว่าทิ้งให้มีความยาวจากปลายสายมาถึงปลาย Cutter ประมาณ 2-3 นิ้ว โดยการควั่นรอบสายเพียงเบาๆ ระวังอย่าปอกลึก เพราะใบมีดจะโดนเส้นตัวนํา ดังแสดงในรูปที่ 14 รูปที่ 14 ปอกสาย 2-3 นิ้ว
 • 7. โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 7 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 5. หักฉนวนหรือเปลือกนอกในทิศทางบน-ล่าง หรือ ซ้าย-ขวา แล้วดึงเปลือกออก ดังแสดงในรูปที่ 15 รูปที่ 15 หักและดึงฉนวนออก 6. ใช้ Cutter ตัดเส้นด้ายที่อยู่ภายในฉนวนให้ขาด ระวัง Cutter โดนสายตัวนํา ดังแสดงในรูปที่ 16 รูปที่ 16 ตัดเส้นด้าย 7. คลี่สายออก แล้วเรียงคู่สายตามมาตรฐานโดยจัดเรียงคู่สีจากซ้ายไปขวา คู่ส้ม คู่เขียว คู่น้ําเงิน คู่น้ําตาล ดังแสดงในรูปที่ 17 รูปที่ 17 จัดเรียงคู่สาย
 • 8. การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 8 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125  8. แยกเส้นที่ติดเป็นคู่ออกจากกัน แล้วทําการจัดเรียงสาย ตามมาตรฐาน EIA/TIA ดังตารางที่ 1 จาก ซ้ายไปขวา ได้แก่ ขาว-ส้ม ส้ม ขาว-เขียว น้ําเงิน ข า ว -น้ํา เ งิน เ ขีย ว ขาว-น้ําตาล น้ําตาล จัดเรียงโดยการรีดสายแต่ละเส้นแล้วดึงสายทุกเส้นให้เป็นระเบียบ เรียบ และชิดกัน ดังแสดงในรูปที่ 18 รูปที่ 18 จัดเรียงสายตามตารางที่ 1 9. ตัดสายตัวนําให้มีความยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 19 รูปที่ 19 ตัดสายยาว 15 มิลลิเมตร 15 มม. 15 มม. 1 2 3 4 5 6 7 8  1 2 3 4 5 6 7 8
 • 9. โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 9 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 10. จัดระเบียบสายตัวนําอีกครั้งแล้วเสียบเข้าไปที่หัว RJ-45 โดยหันด้านที่เป็น pin หรือฟันทองเหลือง ออกมาด้านหน้า ดังแสดงในรูปที่ 20.1 ออกแรงกดเพื่อให้สายตัวนําเสียบเข้าไปชนด้านในหัวพลาสติก พอดี ดังแสดงในรูปที่ 20.2 รูปที่ 20.1 จัดระเบียนสายตัวนํา เตรียมพร้อมเข้าหัว RJ-45 รูปที่ 20.2 เสียบสายตัวนําเข้าไปที่หัว RJ-45 ให้สุดระยะ 1 2 3 4 5 6 7 8 
 • 10. การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 10 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125  11. เมื่อเสียบสาย UTP เข้าไปที่หัว RJ-45 แล้ว อย่าขยับสายและหัว RJ ระวังสายตัวนําเลื่อนระยะ ออกจากหัว RJ-45 ใช้มือจับที่สาย แล้วนําหัว RJ-45 เสียบเข้าไปที่รูของคีมบีบสายจนสุดระยะ ดัง แสดงในรูปที่ 21.1 ออกแรงกดให้เต็มที่เพียง 1 ครั้งแล้วคลายที่บีบออก ดังแสดงในรูปที่ 21.2 รูปที่ 21.1 เสียบหัว RJ เข้าไปที่คีม รูปที่ 21.2 ใช้คีมบีบหัวสายแล้วปล่อย 12. เมื่อบีบหัว RJ-45 เสร็จแล้ว เลื่อนปลอกหรือ RJ-45 Jacket ขึ้นมาปิดหัว RJ-45 ดังแสดงในรูปที่ 22 รูปที่ 22 เลื่อน RJ-45 Jacket มาปิดหัว RJ-45
 • 11. โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 11 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 13. สาย LAN ที่ประกอบเสร็จแล้ว ที่ด้านหน้าและด้านข้าง เราจะสังเกตเห็นว่าในด้านข้าง จะมีสายตัว นําเสียบเข้าไปชนที่ระยะสุดปลายหัวพลาสติกพอดี และจะมีส่วนของเปลือกสายที่ถูกบีบด้วยฟัน พลาสติกเพื่อป้องกันการดึงตัวนําหลุดออกจากหัว Pin ส่วนด้านหน้าก็เห็นว่าเราจัดเรียงสายได้ถูกต้อง และเป็นระเบียบ ดังนั้น สาย LAN เส้นนี้ประกอบได้สําเร็จ สามารถนําไปใช้งานได้ หากตัวนําเสียบไป ไม่ถึงหัวพลาสติก อาจทําให้สายหลวม หลุด ไม่มีสัญญาณ เมื่อพบเช่นนี้ ควรตัดหัว RJ-45 ทิ้งแล้ว ประกอบหัวใหม่ทันที ดังแสดงในรูปที่ 23 รูปที่ 23 หัว RJ-45 ที่ประกอบเสร็จ 14. สาย LAN ที่ประกอบเสร็จแล้ว ด้านหน้าและด้านข้าง เราจะสังเกตเห็นว่า ในด้านหน้าจะมองเห็น ว่ามีการจัดเรียงสายอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ ในด้านข้างจะเห็นสายตัวนําทุกเส้นเสียบเข้าไปจนสุด ระยะ สามารถนําสัญญาณได้ถูกต้อง แม่นยํา ดังแสดงในรูปที่ 24 รูปที่ 24 หัว RJ-45 ที่ประกอบเสร็จ ชนหัวพลาลติกพอดี ฟันพลาสติกทําหน้าที่บีบ เพื่อป้องกันสายตัวนําหลุด 1 2 3 4 5 6 7 8 ง่าย จุงเบย ?!
 • 12. การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 12 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125  ขั้นตอนการตรวจเช็คสาย LAN วิธีที่1. เราสามารถทําการตรวจเช็คสาย LAN ได้โดยการนําปลายสายทั้ง 2 ข้างมาเสียบที่อุปกรณ์ ตรวจเช็คสาย แล้วกดปุ่ม Power ON รูปที่ 25.1 นําต้นสายเสียบอุปกรณ์ตรวจเช็ค รูปที่ 25.2 นําปลายสายเสียบอุปกรณ์ตรวจเช็ค หากมีการเชื่อมต่อครบ ถูกต้อง จะมีสัญญาณไฟกะพริบเป็นจังหวะเดียวกันจาก 1 2 3 4 5 6 7 8 ดังแสดงในรูปที่ 26 หากมีไฟบางดวงไม่ติด แสดงว่าขาสัญญาณขานั้นอาจจะ หลุด หลวม หรือกดไม่แน่น แต่หากมีไฟบางดวงติดสลับกันแสดงว่ามีการเสียบขาสัญญาณสลับกัน ควร รีบทําการแก้ไข รูปที่ 26 ไฟกะพริบพร้อมกันจาก 1 8 กดปุม เสียบ เสียบ
 • 13. โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 13 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 วิธีที่2. หากเราไม่อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณ เราสามารถตรวจสอบสายได้โดยการทดสอบส่งข้อมูลไป ยังเครื่องที่เป็น Gateway ของเรา โดยใช้คําสั่ง ping ดังนี้ 2.1 Click ที่ปุ่ม Start แล้ว click mouse เลือกคําสั่ง Run… ดังแสดงในรูปที่ 27 รูปที่ 27 Start Run 2.2 พิมพ์คําสั่ง cmd แล้วกดปุ่ม Enter หรือ Click ที่ปุ่ม OK ดังแสดงในรูปที่ 21 รูปที่ 28 คําสั่ง cmd 2.3 พิมพ์คําสั่ง ping 161.246.62.1 -t แล้วกดปุ่ม Enter แสดงในรูปที่ 29 รูปที่ 29 คําสั่ง ping 2.4 หากมีตัวหนังสื่อวิ่ง แสดงข้อความว่า Reply from 161.246.62.1 :… ดังแสดงในรูปที่ 30 แสดงว่า สาย LAN ที่เราประกอบสามารถใช้งานได้ แต่หากมีข้อความ Destination host unreachable. หรือ Request time out แสดงดังรูปที่ 31-33 แสดงว่าสาย LAN ที่เราประกอบยังไม่ สามารถใช้งานได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ควรตัดหัว RJ-45 ทิ้ง แล้วประกอบใหม่ทันที
 • 14. การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 14 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125  รูปที่ 30 มีการ Reply ข้อมูลกลับมาที่เครื่องของเรา รูปที่ 31 ไม่มีการ Reply ข้อมูลกลับ รูปที่ 32 ไม่มีการ Reply ข้อมูลกลับ
 • 15. โครงการ “CSC Manual’s for KMITL” หน้า 15 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125 รูปที่ 33 มองไม่เห็น IP Address ดังกล่าว
 • 16. การเข้าหัว RJ-45 CAT5 หน้า 16 จาก 16 จัดทําโดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ โทร 02-3298253 หรือ 02-3298000 ต่อ 6125  ข้อแนะนําในการติดตั้งสาย LAN 1. ควรประกอบสาย UTP กับหัว RJ-45 ให้ครอบและถูกตําแหน่งซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 8 เส้น ตามมาตรฐาน EIA/TIA 2. ไม่ควรติดตั้งสาย LAN เกินระยะ 100 เมตร เพราะยิ่งระยะยาวขึ้นค่าความต้านทานจะยิ่งสูง ส่งผล ให้สัญญาณถูกลดทอน และไม่สามารถส่งข้อมูลได้ในที่สุด 3. ไม่ควรพับหรือหักงอสาย เพราะจะทําให้สายขาดใน หรือเกิดคลื่นรบกวนภายในสาย 4. ไม่ควรม้วนหรือวางสาย LAN เป็นขดๆ มากกว่า 10 รอบ เนื่องจากจะเกิดสัญญาณรบกวนภายใน สาย 5. ไม่ควรติดตั้งสาย UTP ไว้นอกอาคารเนื่องจากสายชนิดนี้ไม่สามารถรับแรงดึงได้สูง ทนความร้อนได้ สูงมาก และนอกจากนี้สายชนิดนี้ไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ ถ้ามีความจําเป็นต้องติดตั้งนอกอาคาร ให้ใช้สายสีดํา ดังแสดงในรูปที่ 34 รูปที่ 34 สาย LAN แบบ External (เดินนอกอาคาร) 6. การติดตั้งสาย ให้ใช้สายเส้นเดียวตลอดการเดิน 1 จุด (ห้ามนําสายมาเชื่อมต่อกัน) 7. ในการต่อ Switch Hub พ่วงกันมากกว่า 1 ตัว สาย UTP ที่ใช้เชื่อมระหว่าง Hub จะต้องมีความ ยาวไม่เกิน 100 เมตร และใน 1 Data Patch จะต้องมี Hub ไม่เกิน 3 ระดับ 8. ขณะเดินสายควรทําเครื่องหมายระบุหมายเลขไว้ที่ต้นสายและปลายสายด้วย มิฉะนั้นอาจสลับสาย เกิดความยุ่งยากในการตรวจเช็ค 9. อย่าเดินสาย LAN ใกล้กับแหล่งจ่ายไฟ หรือบริเวณที่มีสัญญาณแม่เหล็กรบกวน เช่น มอเตอร์ หม้อ แปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า แต่หากจําเป็นต้องติดตั้งสาย LAN บริเวณดังกล่าว ให้เดินห่างจากบริเวณที่มี สัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 6 ฟุต 10. เมื่อเดินสายสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรเขียนแปลนหรือวาดเส้นทางการเดินของสายสัญญาณ และตําแหน่ง Switch HUB เก็บไว้อ้างอิงด้วย