SlideShare a Scribd company logo
อินเทอร์เน็ต
(Internet)
Krusine_com ÿ
อินเทอร์เน็ต หมายถึง ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ต่างๆ เข้าด้วยกันนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์วิธีการติดต่อสื่อสารที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่บรรจุ
ข้อมูลข่าวสารไว้มากมายจากหลายแหล่งข้อมูล และเป็นข้อมูลที่หลากหลาย
ประเภท อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งสารสนเทศที่สาคัญเพื่อให้
ทุกคนเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ ทาให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มีบทบาทต่อการทางาน และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน
เป็นอย่างยิ่ง
ความหมายของอินเทอร์เน็ต
การบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการแต่ละ
บุคคลที่จะเลือกนาไปใช้เมื่อเข้ามาท่องโลกบนอินเทอร์เน็ตจะมีจุดมุ่งหมายที่
แตกต่างกัน และจะเลือกบริการให้เหมาะสมกับงาน หรือตามจุดประสงค์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตควรทาความเข้าใจถึงบริการดังต่อไปนี้
1. เครือข่ายใยแมงมุม (www) การเชื่อมโยงเอกสารในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ทั่วโลก
คล้ายกับใยแมงมุม
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต
ลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูล คือการเชื่อมโยงเอกสาร
หรือที่เรียกว่า Link จากเอกสารภายในหน้าเดียวกันเชื่อมโยง
ไปยังหน้าอื่นๆ หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ได้โดยการเชื่อมโยง
ในลักษณะของข้อความหรือไฮเปอร์เท็กซ์ และสื่อประสมต่างๆ
> เว็บเพจ คือ หน้าเอกสารเว็บแต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงกันได้
เปรียบเสมือนหน้าของหนังสือที่เราอ่านแต่ละหน้า
> เว็บไซต์ คือ หน้าเว็บเพจหลายๆ หน้านามารวมกันเปรียบ
ได้กับหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบด้วยหน้าของหนังสือหลายหน้า
> โฮมเพจ คือ หน้าแรกของเว็บไซต์เปรียบได้กับหนังสือ
หน้าแรกสุด
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
2. โดเมนเนม (Domain Name) โดเมนเนม หรือที่เราเรียกว่า
ที่อยู่ของเว็บไซต์เป็นชื่อที่ถูกเรียกแทนหมายเลข IP Address เนื่องจากเกิด
ความยุ่งยากในการจาหมายเลข เวลาที่ต้องการท่องเที่ยวในอินเทอร์เน็ตจึงได้
นาตัวอักษรมาใช้แทนมักเป็นชื่อที่สื่อความหมายเป็นหน่วยงาน หรือเจ้าของ
เว็บไซต์นั้น ชื่อของโดเมนเนมแต่ละชื่อจะมีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้น
2.1 Organization Domains โดเมนเนม 2 ระดับ
แสดงถึงองค์กร หรือหน่วยงานที่มีลักษณะดังนี้ เช่น
www.thai2learn.com www.berkeley.edu
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
การแสดงตัวอย่างประเภทองค์กร สาหรับ Organization Domains
ตัวย่อ ประเภทองค์กร
.com บริษัท หรือองค์กรพาณิชย์
.edu สถาบันการศึกษา
.net องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย
.mil องค์กรทางทหาร
.org องค์กรที่ไม่แสวงผลกาไร
.gov องค์กรของรัฐ
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
2.2 Geographical Domains โดเมน 3 ระดับ
มีลักษณะดังนี้ www.google.com www.nvc-koran.ac.th แตกต่างจาก
รูปแบบ 2 ระดับ คือหลังจากบอกประเภทองค์กรแล้วจะตามด้วยชื่อประเทศ
ที่ตั้งขององค์กรนั้นการแสดงตัวย่อของประเภทองค์กรสาหรับ
Geographical Domains
ตัวย่อ ประเภทองค์กร
.co บริษัทหรือองค์กรพาณิชย์
.ac สถาบันการศึกษา
.go องค์กรของรัฐ
.net องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
3. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการหนึ่งที่ได้รับการนิยมมาก เพราะ
เป็นวิธีติดต่อที่เป็นมาตรฐาน สามารถรับและส่งเอกสารที่เป็นเอกสารข้อความ
และเเบบมัลติมีเดีย มีทั้งภาพและเสียง โดยสามารถสื่อสารกันได้ไม่ว่าผู้รับหรือ
ผู้ส่งจะอยู่ไกลหรือใกล้เพียงใดก็ตามบุรุษไปรษณีย์จะทาหน้าที่ส่งจดหมายให้กับ
เรา คือ เว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้บริการเมื่อลงทะเบียน
เรียบร้อยเเล้วจะได้ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับติดต่อสื่อสาร
กับผู้อื่นที่เรียกว่า E-mail Address
ที่มีรูปแบบดังนี้
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
ตัวอย่าง Krusinesoyo@gmail.com
ชื่อผู้ใช้ @ ที่อยู่
> ผู้ใช้ คือ ชื่ออะไรก็ได้ที่ผู้ใช้บริการอีเมล์ได้ตั้งขึ้นโดยจะต้องไม่ซ้า
กับสมาชิกของคนอื่น
> @ คือ อ่านว่า “แอท” เป็นสัญญาลักษณ์ที่คั่นระหว่างชื่อ
และที่อยู่ของอีเมล์แอดเดรส
> ที่อยู่ คือ ชื่อโดเมนเนมของเว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมล์
เช่น gmail.com hotmail.com
เป็นต้น
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
4. การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย
> FTP หรือ File Transfer Protocol เป็นบริการโอนย้ายข้อมูลข้าม
เครือข่ายข้อมูล โอนย้ายมีหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ เพลง ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว ข่าวสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
การโอนย้ายข้อมูลแบ่งเป็น 2 แบบ 1.การดาวน์โหลด คือ การนาไฟล์
ข้อมูลโปรแกรมหรือภาพจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเก็บไว้ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของเรา ดังนี้ อินเทอร์เน็ต ไฟล์ คอมพิวเตอร์
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
2.การอัพโหลด คือ การนาไฟล์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
ไปเก็บไว้ยังระบบเครือข่ายไปยังอินเทอร์เน็ต เช่น การสร้างเว็บไซต์บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเมื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จะต้องส่งข้อมูลเหล่านั้นไปเก็บยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ได้เชื่อมต่อกับ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า “Web Server”
คอมพิวเตอร์ ไฟล์ อินเทอร์เน็ต
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
5. การบริการค้นหาข้อมูลข้ามเครือข่าย การค้นหาข้อมูลบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นอีกบริการหนึ่งที่นิยมมาก เพราะอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลอยู่เป็นจานวนมาก ดั้งนั้นการ
ค้นหาข้อมูลจาเป็นต้องมีโปรแกรมเพื่อให้ทราบแหล่งที่อยู่ข้อมูล
เครื่องจักรค้นหา (Search Engines) คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการในด้านการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ใช้บริการ การใช้วิธีการค้นหาข้อมูล
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบ่งรูปแบบในการค้นหาออกเป็น 2
ลักษณะ ดังนี้ 1. การระบุคาเพื่อใช้
ในการค้นหาหรือที่เรียกว่า “คีย์เวิร์ค”
2. การค้นหาจากหมวดหมู่หรือ
“ไดเรกทอรี”
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
6. การบริการสนทนาออนไลน์ (Chat) การบริการสนทนา
ออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Chat เป็นการสนทนาระหว่างบุคคลที่ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตมีการโต้ตอบกันทันที โดยไม่ต้องรอคาตอบเหมือนการใช้อีเมล์
พิมพ์ข้อความ หรือใช้เสียงในการสนทนาได้ การสนทนาสามารถกระทาได้ใน
กลุ่มสนทนา เป็นการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปัจจุบันนี้ได้นา
วิธีการสนทนาออนไลน์มาประยุกต์ใช้กับการประชุมทางไกล
(VDO Conference) โดยใช้อุปกรณ์ เช่น
กล้องที่ใช้ในการส่งภาพไมโครโฟน
เป็นต้น โปรแกรมที่ได้รับความนิยม ได้แก่
MSN Messenger Pirch ICQ Facebook
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
7. กระดานข่าว (Bulletin Board System : BBS)
กระดานข่าว เป็นบริการในรูปแบบของกลุ่มสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ในกลุ่มของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันโดยจะต้องเป็น
"กลุ่มข่าว (News Group)" เช่น กลุ่มผู้ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ ด้านดนตรี
ด้านศิลปะ หรือแม้กระทั่งแบ่งตามกลุ่มอาชีพ และกลุ่มอายุก็ได้ เช่น
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้หญิงทางาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะใช้
บริการเลือกกลุ่มเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป็นเวที
ให้แสดงความคิดเห็น หรือเมื่อต้องการสอบถามในเรื่องที่สงสัย
และต้องการคาตอบผู้ที่อยู่ภายในกลุ่มให้คาแนะนา หรือตอบ
ข้อสงสัยได้ ทาให้เราได้รับประโยชน์และได้ความรู้ใหม่ๆ
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
8. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นระบบการค้าที่มี
การซื้อขายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโลกยุคดิจิทัล ระบบการค้ามิได้ยึดรูป
แบบเดิมๆ คือต้องหาทาเลเพื่อตั้งร้านค้า หรือหาพนักงานในการดาเนิน
การค้า แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการสื่อสารจึงทาได้สะดวกและ
รวดเร็วประหยัดกว่ารูปแบบเดิม
สามารถดาเนินการค้าได้ไม่เฉพาะแต่ภายในประเทศ หรือในเขตที่ตั้ง
ร้านเท่านั้นแต่สามารถค้าขายได้กับทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นวิธีทา
การค้าที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแต่นั่งอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
ก็สามารถซื้อขายสินค้าได้ ดั้งนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์
จึงเปรียบเสมือนประตูที่เปิดสู่ร้านค้าทั่วโลก
รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่เอื้ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ในลักษณะของการสื่อสารที่ผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ และช่องทางการสื่อสารชนิดต่างๆ ไม่ได้เป็นการสื่อสารจาก
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยตรง จึงทาให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษใน
การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
1.สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นทั่วโลก
2.สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ
ได้เสมือนกับเราไปนั่งอยู่
ที่ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลมากมายจากทั่วทุกมุมโลก
ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต
3.เปรียบเสมือนเวทีที่ให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ ภายในห้อง
สนทนา (chat room) และกระดานข่าว (Web room) เป็นการเปิดโลก
กว้างและวิสัยทัศน์ในเรื่องที่น่าสนใจ
4.สามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว
5.สามารถเปิดการค้าได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องหาสถานที่จัดตั้งร้าน
หรือพนักงานบริการ แต่สามารถทาการค้าได้ด้วยตนเองคนเดียว
6.สามารถซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้า สั่งซื้อ
ผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการ การชาระเงินก็สะดวก เช่น
ชาระผ่านบัตรเครดิต การหักเงินผ่านบัญชีธนาคารและทาง
ไปรษณีย์
ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
7.สามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นการส่ง
จดหมายที่ไม่ต้องเสียค่าบริการและรับส่งจดหมายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ นอกจากจดหมายที่เป็นข้อความแล้วยังส่งบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ
ได้อีก โดยไม่ต้องเสียเงินในการซื้อบัตรอวยพร
8.สามารถอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ บทความ และเรื่องราวต่างๆ
ได้ฟรีเหมือนกับเราซื้อหนังสือฉบับนั้นมาอ่านเอง
9.สามารถติดประกาศข้อความต่างๆ ที่ต้องการประกาศ
ให้ผู้อื่นทราบได้ เช่น ประกาศขายบ้าน ประกาศสมัครงาน
10.มีของฟรีอีกมากมายที่สามารถใช้บริการได้จาก
อินเทอร์เน็ต เช่น ภาพ เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดูหนัง เกม
ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
โทษของอินเทอร์เน็ต
1.อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากมายเข้ามาใช้บริการ
เป็นเวทีเปิดกว้างและให้อิสระกับทุกคนที่เข้ามาเขียนข้อมูล หรือติดประกาศ
ต่างๆ โดยปราศจากการกลั่นกรองที่ดี ทาให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่
2.เกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือ
รูปภาพมารวบรวมขาย หรือที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งคือการตัดต่อภาพ
บุคคลที่มีชื่อเสียงให้กลายเป็นภาพแบบอนาจารหรือเสียหายได้
ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
3.ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม เพราะการเล่นอินเทอร์เน็ต
เช่น การล่อลวงหญิงไปในทางที่ไม่ดี การก่อคดีข่มขืนเนื่องจากเว็บไซต์โป๊
4.ก่อให้เกิดปัญหาการหมกมุ่นของเยาวชนที่เข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่เป็น
ประโยชน์ จนทาให้เกิด “โรคติดอินเทอร์เน็ต” ทาให้เกิดอันตรายต่อตนเอง
เเละสังคมได้
ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
เรียกว่าบัญญัติ 10 ประการ
- ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาร้ายหรือละเมิดผู้อื่น
- ต้องไม่รบกวนการทางานของผู้อื่น
- ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
- ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
- ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
- ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
- ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีลิขสิทธิ์
- ต้องไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
- ต้องคานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทาของท่าน
- ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา
และมารยาท
ที่มา : http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html
มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต (ต่อ)

More Related Content

What's hot

กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.
กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.
กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.Worrachet Boonyong
 
คู่มือ Thunkable
คู่มือ Thunkableคู่มือ Thunkable
คู่มือ Thunkable
Khunakon Thanatee
 
บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
russana
 
เรื่องที่ 10 ความร้อน
เรื่องที่ 10 ความร้อนเรื่องที่ 10 ความร้อน
เรื่องที่ 10 ความร้อนthanakit553
 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวันเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวันเกวลิน แก้ววิจิตร
 
Microsoft word ใบงาน การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์
Microsoft word  ใบงาน การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์Microsoft word  ใบงาน การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์
Microsoft word ใบงาน การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์
Thanyamon Chat.
 
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมwordข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
peter dontoom
 
ใบความรู้ Powerpoint 2010
ใบความรู้ Powerpoint 2010 ใบความรู้ Powerpoint 2010
ใบความรู้ Powerpoint 2010
สุดรัก หวานใจ
 
กระบวนการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ (Human Perception)
กระบวนการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ (Human Perception)กระบวนการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ (Human Perception)
กระบวนการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ (Human Perception)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
ยาเสพติด
ยาเสพติดยาเสพติด
ยาเสพติด
พัน พัน
 
ใบงานหน่วยที่ 1.1 เรื่อง เริ่มต้นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ใบงานหน่วยที่ 1.1 เรื่อง เริ่มต้นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใบงานหน่วยที่ 1.1 เรื่อง เริ่มต้นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ใบงานหน่วยที่ 1.1 เรื่อง เริ่มต้นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตNuunamnoy Singkham
 
ข้อสอบปลายภาค50ข้อexcel 07 2558
ข้อสอบปลายภาค50ข้อexcel 07 2558ข้อสอบปลายภาค50ข้อexcel 07 2558
ข้อสอบปลายภาค50ข้อexcel 07 2558
peter dontoom
 
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตIssara Mo
 
พลังงาน
พลังงานพลังงาน
พลังงาน
Piyawan Be Storng
 
สมบัติของสารและการจำแนก
สมบัติของสารและการจำแนกสมบัติของสารและการจำแนก
สมบัติของสารและการจำแนกSupaluk Juntap
 
บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร
บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร  บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร
บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร
Pinutchaya Nakchumroon
 
พันธุกรรมและความหลากหลาย
พันธุกรรมและความหลากหลายพันธุกรรมและความหลากหลาย
พันธุกรรมและความหลากหลาย
Thanyamon Chat.
 
ประโยชน์ของผังงาน
ประโยชน์ของผังงานประโยชน์ของผังงาน
ประโยชน์ของผังงาน
Pannathat Champakul
 
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุนบทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
Ornkapat Bualom
 
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

What's hot (20)

กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.
กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.
กิจกรรม การทดลอง ฟิสิกส์ สสวท.
 
คู่มือ Thunkable
คู่มือ Thunkableคู่มือ Thunkable
คู่มือ Thunkable
 
บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
 
เรื่องที่ 10 ความร้อน
เรื่องที่ 10 ความร้อนเรื่องที่ 10 ความร้อน
เรื่องที่ 10 ความร้อน
 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวันเทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
 
Microsoft word ใบงาน การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์
Microsoft word  ใบงาน การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์Microsoft word  ใบงาน การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์
Microsoft word ใบงาน การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์
 
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมwordข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword
 
ใบความรู้ Powerpoint 2010
ใบความรู้ Powerpoint 2010 ใบความรู้ Powerpoint 2010
ใบความรู้ Powerpoint 2010
 
กระบวนการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ (Human Perception)
กระบวนการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ (Human Perception)กระบวนการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ (Human Perception)
กระบวนการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ (Human Perception)
 
ยาเสพติด
ยาเสพติดยาเสพติด
ยาเสพติด
 
ใบงานหน่วยที่ 1.1 เรื่อง เริ่มต้นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ใบงานหน่วยที่ 1.1 เรื่อง เริ่มต้นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใบงานหน่วยที่ 1.1 เรื่อง เริ่มต้นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ใบงานหน่วยที่ 1.1 เรื่อง เริ่มต้นกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
ข้อสอบปลายภาค50ข้อexcel 07 2558
ข้อสอบปลายภาค50ข้อexcel 07 2558ข้อสอบปลายภาค50ข้อexcel 07 2558
ข้อสอบปลายภาค50ข้อexcel 07 2558
 
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
 
พลังงาน
พลังงานพลังงาน
พลังงาน
 
สมบัติของสารและการจำแนก
สมบัติของสารและการจำแนกสมบัติของสารและการจำแนก
สมบัติของสารและการจำแนก
 
บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร
บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร  บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร
บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร
 
พันธุกรรมและความหลากหลาย
พันธุกรรมและความหลากหลายพันธุกรรมและความหลากหลาย
พันธุกรรมและความหลากหลาย
 
ประโยชน์ของผังงาน
ประโยชน์ของผังงานประโยชน์ของผังงาน
ประโยชน์ของผังงาน
 
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุนบทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
 
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)
เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Begining)
 

Similar to อินเทอร์เน็ต (Internet)

งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1gotchagon
 
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นAmmarirat
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1Suphattra
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1Ammarirat
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1Suphattra
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1Suphattra
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1puangtong
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1puangtong
 
อิรเตอร์เน็ต
อิรเตอร์เน็ตอิรเตอร์เน็ต
อิรเตอร์เน็ตNaluemonPcy
 
งานนำเสนอ1(ติ่ง)
งานนำเสนอ1(ติ่ง)งานนำเสนอ1(ติ่ง)
งานนำเสนอ1(ติ่ง)Paveenut
 
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตSarocha Makranit
 
บทที่3เรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
บทที่3เรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งานบทที่3เรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
บทที่3เรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งานPiyanoot Ch
 
สรุปอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล
สรุปอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูลสรุปอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล
สรุปอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล
Happy Sara
 
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Assumption College Rayong
 
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Assumption College Rayong
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
Sutin Yotyavilai
 

Similar to อินเทอร์เน็ต (Internet) (20)

Lernning 05
Lernning 05Lernning 05
Lernning 05
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
อิรเตอร์เน็ต
อิรเตอร์เน็ตอิรเตอร์เน็ต
อิรเตอร์เน็ต
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
งานนำเสนอ1(ติ่ง)
งานนำเสนอ1(ติ่ง)งานนำเสนอ1(ติ่ง)
งานนำเสนอ1(ติ่ง)
 
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
 
บทที่3เรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
บทที่3เรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งานบทที่3เรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
บทที่3เรื่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
 
สรุปอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล
สรุปอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูลสรุปอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล
สรุปอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล
 
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ลักษณะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
 
Internet
InternetInternet
Internet
 

More from Krusine soyo

ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์Krusine soyo
 
ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศKrusine soyo
 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์Krusine soyo
 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์Krusine soyo
 
ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการKrusine soyo
 
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์Krusine soyo
 
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์Krusine soyo
 
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5)
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5) การเข้าหัว RJ-45 (CAT5)
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5) Krusine soyo
 

More from Krusine soyo (9)

ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความหมายและขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
 
ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศ
 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 
ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ
 
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์
 
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์
ใบงาน เรื่อง ฮาร์ดแวร์
 
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5)
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5) การเข้าหัว RJ-45 (CAT5)
การเข้าหัว RJ-45 (CAT5)
 
Hardware
HardwareHardware
Hardware
 

อินเทอร์เน็ต (Internet)

 • 2. อินเทอร์เน็ต หมายถึง ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงระบบ เครือข่ายต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย ต่างๆ เข้าด้วยกันนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์วิธีการติดต่อสื่อสารที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่บรรจุ ข้อมูลข่าวสารไว้มากมายจากหลายแหล่งข้อมูล และเป็นข้อมูลที่หลากหลาย ประเภท อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งสารสนเทศที่สาคัญเพื่อให้ ทุกคนเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ ทาให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีบทบาทต่อการทางาน และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เป็นอย่างยิ่ง ความหมายของอินเทอร์เน็ต
 • 3. การบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการแต่ละ บุคคลที่จะเลือกนาไปใช้เมื่อเข้ามาท่องโลกบนอินเทอร์เน็ตจะมีจุดมุ่งหมายที่ แตกต่างกัน และจะเลือกบริการให้เหมาะสมกับงาน หรือตามจุดประสงค์บน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตควรทาความเข้าใจถึงบริการดังต่อไปนี้ 1. เครือข่ายใยแมงมุม (www) การเชื่อมโยงเอกสารในเครือข่าย อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ทั่วโลก คล้ายกับใยแมงมุม รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต
 • 4. ลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูล คือการเชื่อมโยงเอกสาร หรือที่เรียกว่า Link จากเอกสารภายในหน้าเดียวกันเชื่อมโยง ไปยังหน้าอื่นๆ หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ได้โดยการเชื่อมโยง ในลักษณะของข้อความหรือไฮเปอร์เท็กซ์ และสื่อประสมต่างๆ > เว็บเพจ คือ หน้าเอกสารเว็บแต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงกันได้ เปรียบเสมือนหน้าของหนังสือที่เราอ่านแต่ละหน้า > เว็บไซต์ คือ หน้าเว็บเพจหลายๆ หน้านามารวมกันเปรียบ ได้กับหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบด้วยหน้าของหนังสือหลายหน้า > โฮมเพจ คือ หน้าแรกของเว็บไซต์เปรียบได้กับหนังสือ หน้าแรกสุด รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 5. 2. โดเมนเนม (Domain Name) โดเมนเนม หรือที่เราเรียกว่า ที่อยู่ของเว็บไซต์เป็นชื่อที่ถูกเรียกแทนหมายเลข IP Address เนื่องจากเกิด ความยุ่งยากในการจาหมายเลข เวลาที่ต้องการท่องเที่ยวในอินเทอร์เน็ตจึงได้ นาตัวอักษรมาใช้แทนมักเป็นชื่อที่สื่อความหมายเป็นหน่วยงาน หรือเจ้าของ เว็บไซต์นั้น ชื่อของโดเมนเนมแต่ละชื่อจะมีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้น 2.1 Organization Domains โดเมนเนม 2 ระดับ แสดงถึงองค์กร หรือหน่วยงานที่มีลักษณะดังนี้ เช่น www.thai2learn.com www.berkeley.edu รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 6. การแสดงตัวอย่างประเภทองค์กร สาหรับ Organization Domains ตัวย่อ ประเภทองค์กร .com บริษัท หรือองค์กรพาณิชย์ .edu สถาบันการศึกษา .net องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย .mil องค์กรทางทหาร .org องค์กรที่ไม่แสวงผลกาไร .gov องค์กรของรัฐ รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 7. 2.2 Geographical Domains โดเมน 3 ระดับ มีลักษณะดังนี้ www.google.com www.nvc-koran.ac.th แตกต่างจาก รูปแบบ 2 ระดับ คือหลังจากบอกประเภทองค์กรแล้วจะตามด้วยชื่อประเทศ ที่ตั้งขององค์กรนั้นการแสดงตัวย่อของประเภทองค์กรสาหรับ Geographical Domains ตัวย่อ ประเภทองค์กร .co บริษัทหรือองค์กรพาณิชย์ .ac สถาบันการศึกษา .go องค์กรของรัฐ .net องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 8. 3. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการหนึ่งที่ได้รับการนิยมมาก เพราะ เป็นวิธีติดต่อที่เป็นมาตรฐาน สามารถรับและส่งเอกสารที่เป็นเอกสารข้อความ และเเบบมัลติมีเดีย มีทั้งภาพและเสียง โดยสามารถสื่อสารกันได้ไม่ว่าผู้รับหรือ ผู้ส่งจะอยู่ไกลหรือใกล้เพียงใดก็ตามบุรุษไปรษณีย์จะทาหน้าที่ส่งจดหมายให้กับ เรา คือ เว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อขอใช้บริการเมื่อลงทะเบียน เรียบร้อยเเล้วจะได้ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับติดต่อสื่อสาร กับผู้อื่นที่เรียกว่า E-mail Address ที่มีรูปแบบดังนี้ รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 9. ตัวอย่าง Krusinesoyo@gmail.com ชื่อผู้ใช้ @ ที่อยู่ > ผู้ใช้ คือ ชื่ออะไรก็ได้ที่ผู้ใช้บริการอีเมล์ได้ตั้งขึ้นโดยจะต้องไม่ซ้า กับสมาชิกของคนอื่น > @ คือ อ่านว่า “แอท” เป็นสัญญาลักษณ์ที่คั่นระหว่างชื่อ และที่อยู่ของอีเมล์แอดเดรส > ที่อยู่ คือ ชื่อโดเมนเนมของเว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมล์ เช่น gmail.com hotmail.com เป็นต้น รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 10. 4. การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย > FTP หรือ File Transfer Protocol เป็นบริการโอนย้ายข้อมูลข้าม เครือข่ายข้อมูล โอนย้ายมีหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ เพลง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข่าวสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การโอนย้ายข้อมูลแบ่งเป็น 2 แบบ 1.การดาวน์โหลด คือ การนาไฟล์ ข้อมูลโปรแกรมหรือภาพจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเก็บไว้ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา ดังนี้ อินเทอร์เน็ต ไฟล์ คอมพิวเตอร์ รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 11. 2.การอัพโหลด คือ การนาไฟล์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ไปเก็บไว้ยังระบบเครือข่ายไปยังอินเทอร์เน็ต เช่น การสร้างเว็บไซต์บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเมื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องส่งข้อมูลเหล่านั้นไปเก็บยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ได้เชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า “Web Server” คอมพิวเตอร์ ไฟล์ อินเทอร์เน็ต รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 12. 5. การบริการค้นหาข้อมูลข้ามเครือข่าย การค้นหาข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเป็นอีกบริการหนึ่งที่นิยมมาก เพราะอานวยความสะดวกให้แก่ ผู้ใช้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลอยู่เป็นจานวนมาก ดั้งนั้นการ ค้นหาข้อมูลจาเป็นต้องมีโปรแกรมเพื่อให้ทราบแหล่งที่อยู่ข้อมูล เครื่องจักรค้นหา (Search Engines) คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการในด้านการค้นหา ข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ใช้บริการ การใช้วิธีการค้นหาข้อมูล บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบ่งรูปแบบในการค้นหาออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. การระบุคาเพื่อใช้ ในการค้นหาหรือที่เรียกว่า “คีย์เวิร์ค” 2. การค้นหาจากหมวดหมู่หรือ “ไดเรกทอรี” รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 13. 6. การบริการสนทนาออนไลน์ (Chat) การบริการสนทนา ออนไลน์ หรือที่เรียกว่า Chat เป็นการสนทนาระหว่างบุคคลที่ใช้บริการ อินเทอร์เน็ตมีการโต้ตอบกันทันที โดยไม่ต้องรอคาตอบเหมือนการใช้อีเมล์ พิมพ์ข้อความ หรือใช้เสียงในการสนทนาได้ การสนทนาสามารถกระทาได้ใน กลุ่มสนทนา เป็นการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปัจจุบันนี้ได้นา วิธีการสนทนาออนไลน์มาประยุกต์ใช้กับการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยใช้อุปกรณ์ เช่น กล้องที่ใช้ในการส่งภาพไมโครโฟน เป็นต้น โปรแกรมที่ได้รับความนิยม ได้แก่ MSN Messenger Pirch ICQ Facebook รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 14. 7. กระดานข่าว (Bulletin Board System : BBS) กระดานข่าว เป็นบริการในรูปแบบของกลุ่มสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ในกลุ่มของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันโดยจะต้องเป็น "กลุ่มข่าว (News Group)" เช่น กลุ่มผู้ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ ด้านดนตรี ด้านศิลปะ หรือแม้กระทั่งแบ่งตามกลุ่มอาชีพ และกลุ่มอายุก็ได้ เช่น กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้หญิงทางาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะใช้ บริการเลือกกลุ่มเข้าไปสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป็นเวที ให้แสดงความคิดเห็น หรือเมื่อต้องการสอบถามในเรื่องที่สงสัย และต้องการคาตอบผู้ที่อยู่ภายในกลุ่มให้คาแนะนา หรือตอบ ข้อสงสัยได้ ทาให้เราได้รับประโยชน์และได้ความรู้ใหม่ๆ รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 15. 8. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นระบบการค้าที่มี การซื้อขายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโลกยุคดิจิทัล ระบบการค้ามิได้ยึดรูป แบบเดิมๆ คือต้องหาทาเลเพื่อตั้งร้านค้า หรือหาพนักงานในการดาเนิน การค้า แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการสื่อสารจึงทาได้สะดวกและ รวดเร็วประหยัดกว่ารูปแบบเดิม สามารถดาเนินการค้าได้ไม่เฉพาะแต่ภายในประเทศ หรือในเขตที่ตั้ง ร้านเท่านั้นแต่สามารถค้าขายได้กับทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นวิธีทา การค้าที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแต่นั่งอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ก็สามารถซื้อขายสินค้าได้ ดั้งนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงเปรียบเสมือนประตูที่เปิดสู่ร้านค้าทั่วโลก รูปแบบการบริการบนอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 16. ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เอื้ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ในลักษณะของการสื่อสารที่ผ่านทาง คอมพิวเตอร์ และช่องทางการสื่อสารชนิดต่างๆ ไม่ได้เป็นการสื่อสารจาก บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งโดยตรง จึงทาให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษใน การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 1.สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นทั่วโลก 2.สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้เสมือนกับเราไปนั่งอยู่ ที่ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต
 • 17. 3.เปรียบเสมือนเวทีที่ให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ ภายในห้อง สนทนา (chat room) และกระดานข่าว (Web room) เป็นการเปิดโลก กว้างและวิสัยทัศน์ในเรื่องที่น่าสนใจ 4.สามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว 5.สามารถเปิดการค้าได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องหาสถานที่จัดตั้งร้าน หรือพนักงานบริการ แต่สามารถทาการค้าได้ด้วยตนเองคนเดียว 6.สามารถซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปยังร้านค้า สั่งซื้อ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการ การชาระเงินก็สะดวก เช่น ชาระผ่านบัตรเครดิต การหักเงินผ่านบัญชีธนาคารและทาง ไปรษณีย์ ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 18. 7.สามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นการส่ง จดหมายที่ไม่ต้องเสียค่าบริการและรับส่งจดหมายได้ทั้งภายในและภายนอก ประเทศ นอกจากจดหมายที่เป็นข้อความแล้วยังส่งบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ ได้อีก โดยไม่ต้องเสียเงินในการซื้อบัตรอวยพร 8.สามารถอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ บทความ และเรื่องราวต่างๆ ได้ฟรีเหมือนกับเราซื้อหนังสือฉบับนั้นมาอ่านเอง 9.สามารถติดประกาศข้อความต่างๆ ที่ต้องการประกาศ ให้ผู้อื่นทราบได้ เช่น ประกาศขายบ้าน ประกาศสมัครงาน 10.มีของฟรีอีกมากมายที่สามารถใช้บริการได้จาก อินเทอร์เน็ต เช่น ภาพ เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดูหนัง เกม ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 19. โทษของอินเทอร์เน็ต 1.อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากมายเข้ามาใช้บริการ เป็นเวทีเปิดกว้างและให้อิสระกับทุกคนที่เข้ามาเขียนข้อมูล หรือติดประกาศ ต่างๆ โดยปราศจากการกลั่นกรองที่ดี ทาให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถ ตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ 2.เกิดปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือ รูปภาพมารวบรวมขาย หรือที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งคือการตัดต่อภาพ บุคคลที่มีชื่อเสียงให้กลายเป็นภาพแบบอนาจารหรือเสียหายได้ ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 20. 3.ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม เพราะการเล่นอินเทอร์เน็ต เช่น การล่อลวงหญิงไปในทางที่ไม่ดี การก่อคดีข่มขืนเนื่องจากเว็บไซต์โป๊ 4.ก่อให้เกิดปัญหาการหมกมุ่นของเยาวชนที่เข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่เป็น ประโยชน์ จนทาให้เกิด “โรคติดอินเทอร์เน็ต” ทาให้เกิดอันตรายต่อตนเอง เเละสังคมได้ ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต (ต่อ)
 • 21. เรียกว่าบัญญัติ 10 ประการ - ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาร้ายหรือละเมิดผู้อื่น - ต้องไม่รบกวนการทางานของผู้อื่น - ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
 • 22. - ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร - ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ - ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ - ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีลิขสิทธิ์ - ต้องไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน - ต้องคานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทาของท่าน - ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมารยาท ที่มา : http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต (ต่อ)