SlideShare a Scribd company logo
திருவடி தீட்சை 
தங்க ஜ ோதி ஞோன ைசை
ஒரு மனிதன் எப்ப ோது 
மனிதனோகிறோன்? மோதோ, 
பிதோவை 
ப ற்றைன் மனிதனல்ல!? 
குருவை ப ற்றைன் தோன் 
மனிதனோகிறோன்!
உருைத்தோல் மனிதனோனைன் 
உள்ளத்தோலும் ண் ட்டு 
உண்வமயிபலபே மனிதனோைது 
ஒரு ஞோன குருவை ப ற்ற 
பின்னபே!
மோதோ பிதோவை கோட்ட! 
பிதோ குருவை கோட்ட 
பைண்டும்! குருதோன் 
இவறைவன கோட்ட 
முடியும்!
வைே கோலங்களில் 
சிறுைனோயிருக்கும்ப ோபத எல்பலோவேயும் 
குருகுலத்தில் பேர்த்துவிடுைோர். அங்குதோன் 
அைனுக்கு எல்லோம் ப ோதிக்க டுகிறது. 
உலகில் ைோைவும் இவறைவன உணர்த்தியும், 
ஒருைவன முழு மனிதனோக மோற்றி விடுைது 
குருகுல ைோழ்க்வகபே!
இன்வறே கல்வி பைறும் 
ஏட்டுச்சுவேக்கோேோகபை உள்ளது. 
மோணைர்கள் மனனம் பேய்து 
மதிப்ப ண்கவள ப றுகிறோர்கள்?! 
ேோரும் புரிந்துபகோள்ைதில்வல.
ஒழுக்கமில்லோதைன் பேர்க்கும் ணம் 
நிவலப் தில்வல ணம் அல்ல 
ைோழ்க்வக! 
அடிப் வட பகோளோறு ஆேம் க் 
கல்வியிபலபே! ஒழுக்கம் 
கற்பிக்கப் டுைதில்வலபே!
மனித ைோழ்க்வக ஒழுக்கம் என்னும் 
அஸ்திைோேத்தில் பமல் எழுப் டுைபத!? 
"ஒழுக்கம் விழுப்ைம் தரலோன் ஒழுக்கம் 
உயிரினும் ஓம்ைப்ைடும்" ------- குறள்
"கல்பதோன்றி மண் பதோன்றோ கோலத்து 
முன் பதோன்றிே மூத்த தமிழ்" என்று 
உலபகோேோல் ப ோற்றப் டும் நம் தோய் 
பமோழிேோம் தமிழில் எத்தவனபேோ 
ஞோனநூற்கள் நீதி நூற்கள் உள்ளனபை!? 
டிப் து ேோர்?
இன்வறே உலகில் வைவமேோன பமோழி 
தமிழ்! இங்கு இது சிறப் வடே கோேணம் 
ஒழுக்கத்வத, நீதி பநறி தைறோத நல்ல 
ைோைக்வகவே அறிவுறுதிதேதுதோன். 
உலகமக்கள் அவனைருக்கும் ப ோதுைோன 
கலோேோேம் ைோழ்க்வகமுவற இங்கு 
ைைங்கப் ட்டதோல் தோன்! 
இதுதோன் ேனோதன தர்மம்
"ஐந்து கண்டம் அளோவிே தமிழ்" என 
திருமூலர் குறிப்பிடுகிறோர் என்றோல் 
ைங்கோலத்தில் உலகில் இருந்த 5 
கண்டங்களிலும் தமிழ் தமிைர் 
கலோச்ேோேம் - ேனோதன தர்மபம 
தவைத்பதோங்கியிருந்தது என் வத 
உணேலோமல்லைோ?!
இந்த ைோழ்வு முழுவமப றுைது நோம் ப றும் 
"வீடுப றில்" தோன் இருக்கிறது. 
அதற்க்கு ைழி ஒழுக்கம் - பின் குரு ைழி 
உ பதேம் தீட்வே ப ற்று நம் ைோழ்வை 
பமம் டுத்துைதுதோன்!
தை ைோழ்க்வகபே தன்வன 
உணரும் ைழி! பிறப்பு இறப்புக்கு 
கோேணமோன விவனகவள 
பைேறுக்க, ஒளிேோகிே நம் உயிவேப் 
ற்றி நின்றோபல முடியும்!
"சிவத்சத ஜைணல் தவத்திற்கு அழகு" 
ஔவைேோர் கூறிேது, சிைமோகிே 
ஒளிவே ப ணி ப ருக்குைபத தைம் 
என் பத!
ைக்கர நெறிநில் 
----------------- 
ஔவைேோர் கூறிேது ேக்கேம்ப ோல் 
உள்ள கண்மணிவேப் ற்றித்தோன்! 
"பைட்டோத ேக்கேம்" என இன்பனோரு 
ஞோனி கூறிேதும் இவதத்தோன்! 
கண்மணிவே - அதில் உள்ள ஒளிவே 
ற்றி அந்த பநறிப் டி ைோழ் என் பத ப ோருள்.!
ஜ ோனம் என்ைது ஞோனவரம்பு 
------------------------------- 
பமோனம் என்றோல் பமௌனம். பமௌனமோக இருப் பத 
ஞோனிகள் பேேல். பமௌனகமோ இருப் து என் து 
ைோய் ப ேோமல் இருப் தல்ல! 
பமளனமோக இருக்கும் கண்மணிவே 
குறிப் தோகும்.
"ஒத்த இடத்து நித்திவேபகோள்" 
முதுகுைலி கழுத்துைலி உடல் ைலிேோல் 
அைதிப் டும் 
பநோேோளிகளுக்கு இன்வறே டோக்டர்கள் ேமதவேயில் 
தவலேவண இன்றி டுத்து உறங்க பேோல்கிறோர்கள். 
இது உடலுக்கு ஆபேோக்கிேம்.
ஒத்த இடம் - ஒன்று ப ோல் இருக்கும் 
இரு இடம் நம் இரு கண்கள்தோன்! 
நம் கண்மணியில் உள்ள ஒளியில் 
நிவலத்து தூங்கோமல் தூங்குைபத 
ஞோனம்! 
இப் டி ப ோருள் பகோள்ைதுபை அறிவு 
உள்ளைர்கள் பேேல்.
"நைோறிவோயில் ஐந்தவித்தோன் நைோய்தீர ஒழுக் 
நெறி நின்றோர் நீடுவோழ் வோர்" - குறள் 
நைோய் நீக்கி ேத்திேமோக, ஒழுக்கமோக நல்ல 
பநறிபேோடு ைோழ் ைர்; தன் உடலில் ஐந்து 
ப ோறிகளுக்கும் ைோயிலோக கண்மணியில் 
உள்ள ஒளியில் ஐம்பூதங்கவளயும் சுட்டு எரித்து 
ைந்தோபல மேணமின்றி நீடுடி கோலம் ைோைலோம்.
"அன்பின் வழியது உயிர்நிசல அஃதிலோர்க்கு 
என்புஜதோல் ஜைோர்த்த உடம்பு" ---- குறள் 
எல்லோ உயிர்களிடமும் அன்பு ோேோட்டி ைோழ் ைபன 
தன் உடலில் உள்ள - கண்மணியில் சிறு 
ஒளிேோக துலங்கும் உயிவே அறிந்து உணர்ைோன், 
ைோழ்ைோன். உடலும் அழிேோது. 
அன்பில்லோதைன் உடல் பைறும் எலும்பும் 
பதோலுமோன பிண்டபம.
"கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ஜணோட்டம் அஃதின்ஜறல் 
புண்நணன்று உணரப் ைடும். ---- குறள் 
நம் கண்களின் சிறப்பு என்னபைன்றோல்; 
கண்மணியிலுள்ள சிறு ஒளிவே அறிந்து 
உணர்ந்து உள் ஓடிஅக்னியுடன் பேர்ைபத!? 
இவத அறிேோதைர்களுக்கு இருப் து 
புண்தோன்!
"நதய்வத்தோன் ஆகோது எனினும் முயற்சிதன் 
ந ய்வருத்தத் கூலி தரும்" ------------ குறள் 
எல்லோம் ைல்லைன் என இவறைவன 
பேோல்கிபறோம்! அப் டியிருக்க 
பதய்ைத்தோல் ஆகோதது என ைள்ளுைர் 
எவத பேோல்கிறோர்? 
இங்குதோன் குரு உ பதேத்தின் 
முக்கிேத்துைம் உணேலோம்!
பதய்ைம் ப பேோளிேோனது! 
நம் கண் மணியில் சிறு ஒளிேோக இருக்கிறது! 
நம் கண்மணியின் மத்தியில் உள்ள சிறு 
துைோேத்தின் உள் இந்த இவறைன் சிறு ப ோதிேோக 
துலங்குகிறோன். 
நம் கண்மணியின் மத்தியிலுள்ள சிறு 
துைோேம் ஒரு வ்ைோல் அவட ட்டுள்ளது! 
இவறைவன மவறத்து இருக்கிறது.
வ்ைோல் அவட ட்ட துைோேத்வத திறக்க 
வைக்க முேற்சிப் பத நோம் பேய்யும் தைம்! 
அந்த வ்வு நீங்கி நோம் நம் உயிேோன ஆத்ம 
ப ோதிவே தரிசிக்க பைண்டும். இதுதோன் 
நோம் பேய்ே பைண்டிேது. 
இங்பக பதய்ைம் உள்பள உள்ளது. 
ைோேலோகிே வ்வு மவறத்துள்ளது இங்பக 
பதய்ைத்தோலோகது!
குருமூலமோக தீட்வேற்று அந்த வ்வு 
நீங்க தைம் பேய்ைபத நோம் பேய்யும் 
முேற்சி. 
நம் முேற்சி தீவிேமோக, தீவிேமோக தீ- 
உேமோக, தீ-உேமோக, தீ-விவேைோக 
ப ருகி, சிறுைோேவல அவடத்து 
பகோண்டிருக்கும் 
பமல்லிே வ்வு உருகி கவேந்துவிடும்!?
இந்த வ்வு - மவறப்புதோன்; ஏழு திவேகளோக 
வைத்து அதன்பின் ப ோதிவைத்து ைடலூரில் 
ேத்திே ஞோனேவ யில் திைருட்பிேகோே ைள்ளலோர் 
இேோமலிங்க சுைோமிகளோல் ப ோதி தரிேனம் 
கோண்பிக்கப் டுகிறது. 
மனிதன் தன்னுள் கோண பைண்டிே உணே 
பைண்டிே ஆன்ம தரிேனக் கோட்சிபே ைள்ளலோர் 
புறத்பத கோட்டி நமக்கு அறிவுறுதியிருக்கிறோர்கள்.
வ்வுதோன் 7 திவேகள் என்று அதன் 
தன்வமகவள பைகு விளக்கமோக 
திருைருட் ோ – அருட்ப ரும்ப ோதி அகைலில் 
அருளியிருகிறோர்கள். 
வேை சித்தோந்தத்தில் க்திேோக 
கூறியிருக்கிறோர்கள். திேோகிே இவறைவன 
சுைோகிே ஆன்மோக்கள் அவடே தவடேோன 
ோேத்வத நீக்க பைண்டும் என் பத.
ோேந்தோன் மும்மலங்கள் – ஆணைம் 
கண்மம் மோவே என் து! மும்மலங்கள் 
நீங்க சிைத்வத ணிேபைண்டும். 
சிைம் என்றோல் ஒளி! 
ஒளிவே ற்றினோல் மும்மலமோகிே 
ோேத்திவேேற்று சு த்திவே 
அவடேலோம்!
இவத மிக மிக நுணுக்கமோக அறிந்து, 
உணர்ந்து நமக்கும் ைழிகோட்டி, ேத்திே ஞோன 
ேவ அவமத்து ப ோதி தரிேனம் கோட்டி 
உலபகோர் எல்பலோரும் மேணமில்லோ 
ப ருைோழ்வு ப ற உருைோக்கியிருக்கிறோர், 
அருளியிருக்கிறோர். 
அருவள அள்ளி அள்ளி பகோடுத்தோர் 
ைள்ளலோர்! அருள் ைள்ளல் ைள்ளலோபே! 
இவதபேல்லோம் உ பதசித்து தீட்வேயின் மூலம் 
உணர்த்துைபத எமது ணி!
எல்லோ மகோன்களும் துவனேோயிருந்து 
ைள்ளலோர் ைழி நடத்த, எங்கள் ஞோன 
ேற்குரு இருந்து தீட்வே பகோடுப் து 
இப் டிபே! 
நோம் எப் டி முேற்சி பேய்ே பைண்டும் தைம் 
பேய்ே பைண்டும் என உ பதசித்து 
உணர்வு பகோடுப் பத தீட்வே.
தீட்வேயின் மூலம் ப ற்ற உணர்ைோல் 
தைமுேற்சி பமற்பகோள்ள பமற்பகோள்ள 
நம் பமய்ேோகிே உடல் 
ைருத்த தைம் பேய்து,பமய்யிலுள்ள 
பமய்ப்ப ோருளோகிே கண்மணியில் உள்ள 
ஒளிவே உணர்ந்து அவ்பைோளிவே 
ப ருக்க முேற்சிப் பத நம் முேற்சி.
இப் டி நோம் முேற்சி பேய்பதோமோனோல், 
நம் பமய் 
ைருந்த முேற்சித்பதோமோனோல் 
உள்ளிருக்கும் 
பதய்ைம் பைளிப் டும். அதன்பின் 
எல்லோம் அைபன! அைபன நம்வம 
நடத்துைோன்.
இவதத்தோன் ைள்ளல் ப ருமோன் 
ஞோனேரிவேயில் 
கூறியிருக்கிறோர் நம் முேற்சி எப் டி அவமே 
பைண்டும் என கூறுகிறோர். 
நினந்துநிவனந்த் துணர்ந்துணர்ந்து பநகிழ்ந்துபநகிழ்ந்த்தன்ப 
நிவறந்து நிவறந் தூற்பறழுங்கண் ணீ ேதனோல் உடம்பு 
நவனந்துநவனந் தருளமுபத நன்னிதிபே ஞோன 
நடத்தேபே என்னுரிவம நோேகபன என்று 
ைவனந்துைவனந் பதத்துதும்நோம் ைம்மின்உல கிேலீர் 
மேணமில்லோப் ப ருைோழ்வில் ைோழ்ந்திடலோம் கண்டீர் 
புவனந்துவேபேன் ப ோய்புகபலன் ேத்திேஞ்பேோல்கின்பறன் 
ப ோற்ேவ யில் சிற்ேவ யில் புகுந்தருணம் இதுபை.
இவ்விதம் 
நம் முேற்சி 
பதோடருமோனோல் 
மேணமில்லோ ப ருைோழ்வு 
ப றலோம்.
தீட்வே - தீக்வக என்றும் கூறுைர். 
அட்ேத்தில் உள்ள தீவே உணர்த்துதல் 
தீட்வே! அட்ேம் என்றோல் கண். 
தீ உள்ள வகயில் - கண்ணில் உணர்வு 
பகோடுப் துதோன் தீக்வக!
சீடன் கண்மணியில் உள்ள தீவே, 
தன் கண்மணி ஒளிேோல் தூண்டுைபத 
தீட்வேேோகும்! 
பதோடோமல் பதோடுைது! 
உணர்ைோல் உணே வைப் து! 
கண்மணியில் உணர்வை பகோடுப் து! 
தீட்வே ப றுைதுதோன் மறுபிறப்பு!
தீட்வே ப ற்று பிேம்மமோகிே 
ேம்ப ோருவள ப ருஞ்ச்ப ோதிவே 
எண்ணி எண்ணி அதிபலபே 
லயிதிருப் ைபன - அவத ேோர்ந்திருப் ைபன 
பிேோமணன்! 
பிேம்மேோரி என் ைனும் இைபன! 
கல்ேோணம் பேய்ேோமல் இருப் ைன் 
பிேம்மேோரி இல்வல!
"இல்லறமல்லது நல்லறமன்று" 
திருமண ைோழ்க்வக பைண்டோம் என்று, 
விரும்பி துறவி ைோைக்வக 
பமற்பகோண்ட ஔவைேோர் பேோல்ைது 
தோன் "இல்லறமல்லது நல்லறமன்று" 
ஔவைேோர் கூறிே இல்லறம் எது 
பதரியுமோ?
இல் - என்றோல் இல்லம். நமது 
இல்லம் நமது உடல்தோபன! 
நமது இல் ஆகிே உடலில் 
குடிபகோண்டிருக்கும் 
இவறைபனோடு-உடலில் 
கண்மணியில் ஒளியில் நல்ல 
பநறிபேோடு அறத்துடன் 
ைோழ்ைதுதோன் நல்லறம்!
ஆத்மோக்கள் அவனைரும் ப ண். ேமோத்மோ 
மட்டுபம புருேன். ஆத்மோக்களோகிே நோம் 
புருப ோத்தமனோன ேமோத்மோபைோடு 
கூடுைபத இல்அறம் என சிறந்த இல்லறம் என 
ஞோனிகள் கூறுகின்றனர். 
ஜீைன் பிேம்மத்பதோடு ஐக்கிேமோைபத ஜீை 
பிேம்ம ஐக்கிே பைதோந்தம் உவேக்கிறது.
ஜீைன் இருக்குமிடம் - கண்மணி 
ஒளிேோக! கண் ஒளிவே ப ருக்கி நோம் 
க்குைமோகிே 
பின்னபே; அதோைது ப ண் ஆகிே நோம் 
பூப்ப ய்திே 
பின்னபே பூ - கண்மலர், எய்துைது அவடைது 
ேமோன்மோவை! பூப்ப ய்திே பின் தோபன 
கல்ேோணம்!? 
எல்லோபம ஞோனந்தோன்!
ப ண் ஆகிே ஆன்மோ ஆகிே நோம் 
க்குைம் ப றுைபத - கண் திறப் பத 
தீட்வேயின் லன்!? 
சூட்சும ேரீேபம ஆன்மேரீேம்; 
ஆன்ம ேரீேம் 
பிறப் து தீட்வேயினோல்தோன்!
முதலில் பிறக்கணும்! பின்னர் 
ைக்குவ ோகணும்! பின்னஜர கல்யோணம்! 
ைோருங்கள்! தீட்வேயின் 
மூலம் மீண்டும் பிறக்க! 
கோத்திருக்கிபறோம்! கடவுள் ணிபேய்ே! 
தீட்வே ப ற்றைபன முழுவமேோன 
மனிதன்! பிறப்பின் பநோக்கம் பூர்த்திேோக 
ஒபேைழி தீட்வே ப றுதபல!
திருவடி உைஜதைம் தீட்சை நைற 
தங்க ஜ ோதி ஞோன ைசை அன்ைர்கசை நதோடர்பு நகோள்க 
Mathi +919940102227 Chennai 
Saravanan +919443109560 Tiruchy 
Ganesh +919790480333 Tiruchy 
Logu +919380225365 Hosur 
Vinoth +919944767995 Coimbatore 
Vijayan +919916495495 Bangalore 
Vimal +917811809646 Vadalur 
Babu +919443211834 Kadalur 
Radha +919443900351 Neyveli 
www.vallalyaar.com/contact-us/

More Related Content

What's hot

சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 new
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 newதமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 new
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 newRaja Segaran
 
முன்ன‌றிவு Munnarivu
முன்ன‌றிவு Munnarivuமுன்ன‌றிவு Munnarivu
முன்ன‌றிவு Munnarivu
Sivashanmugam Palaniappan
 
Tamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship SongsTamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship SongsAngelin R
 
Neuro-linguistic programming # NLP
Neuro-linguistic programming # NLPNeuro-linguistic programming # NLP
Neuro-linguistic programming # NLP
Department of Linguistics,Bharathiar University
 
Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
Bishop Heber College, (Autonomous), Tiruchirappalli
 
Manimegalai (மணிமேகலை - சிறைக்கோட்டம் அறக்கோட்டம் ஆக்கிய காதை)
Manimegalai (மணிமேகலை - சிறைக்கோட்டம் அறக்கோட்டம் ஆக்கிய காதை)Manimegalai (மணிமேகலை - சிறைக்கோட்டம் அறக்கோட்டம் ஆக்கிய காதை)
Manimegalai (மணிமேகலை - சிறைக்கோட்டம் அறக்கோட்டம் ஆக்கிய காதை)
Bishop Heber College, (Autonomous), Tiruchirappalli
 
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
Bishop Heber College, (Autonomous), Tiruchirappalli
 
Semantics # பொருண்மையியல்
Semantics # பொருண்மையியல்Semantics # பொருண்மையியல்
Semantics # பொருண்மையியல்
Department of Linguistics,Bharathiar University
 
Neuro-linguistic programming
Neuro-linguistic programming Neuro-linguistic programming
Upsr teknik menjawab penulisan bt
Upsr teknik menjawab penulisan btUpsr teknik menjawab penulisan bt
Upsr teknik menjawab penulisan btSELVAM PERUMAL
 
தமிழ் மொழி தாள்1
தமிழ் மொழி தாள்1தமிழ் மொழி தாள்1
தமிழ் மொழி தாள்1
logaraja
 
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
Bishop Heber College, (Autonomous), Tiruchirappalli
 
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம் ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
மனிதனாகுக
மனிதனாகுகமனிதனாகுக
மனிதனாகுக
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Kuruthogai
KuruthogaiKuruthogai
Kuruthogai
priyaR92
 
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள் சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
Miriamramesh
 
Saivism and Smartism
Saivism and SmartismSaivism and Smartism
Saivism and Smartism
PrathapanKrishnakuma1
 

What's hot (20)

சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி
 
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 new
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 newதமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 new
தமிழ் மொழி கட்டுரை 2012 new
 
முன்ன‌றிவு Munnarivu
முன்ன‌றிவு Munnarivuமுன்ன‌றிவு Munnarivu
முன்ன‌றிவு Munnarivu
 
Ramalan upsr new
Ramalan upsr newRamalan upsr new
Ramalan upsr new
 
Tamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship SongsTamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship Songs
 
Neuro-linguistic programming # NLP
Neuro-linguistic programming # NLPNeuro-linguistic programming # NLP
Neuro-linguistic programming # NLP
 
Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
 
Manimegalai (மணிமேகலை - சிறைக்கோட்டம் அறக்கோட்டம் ஆக்கிய காதை)
Manimegalai (மணிமேகலை - சிறைக்கோட்டம் அறக்கோட்டம் ஆக்கிய காதை)Manimegalai (மணிமேகலை - சிறைக்கோட்டம் அறக்கோட்டம் ஆக்கிய காதை)
Manimegalai (மணிமேகலை - சிறைக்கோட்டம் அறக்கோட்டம் ஆக்கிய காதை)
 
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
 
Semantics # பொருண்மையியல்
Semantics # பொருண்மையியல்Semantics # பொருண்மையியல்
Semantics # பொருண்மையியல்
 
Neuro-linguistic programming
Neuro-linguistic programming Neuro-linguistic programming
Neuro-linguistic programming
 
Upsr teknik menjawab penulisan bt
Upsr teknik menjawab penulisan btUpsr teknik menjawab penulisan bt
Upsr teknik menjawab penulisan bt
 
தமிழ் மொழி தாள்1
தமிழ் மொழி தாள்1தமிழ் மொழி தாள்1
தமிழ் மொழி தாள்1
 
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
 
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம் ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
 
மனிதனாகுக
மனிதனாகுகமனிதனாகுக
மனிதனாகுக
 
Kuruthogai
KuruthogaiKuruthogai
Kuruthogai
 
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள் சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
 
Ethu arivu
Ethu arivuEthu arivu
Ethu arivu
 
Saivism and Smartism
Saivism and SmartismSaivism and Smartism
Saivism and Smartism
 

Similar to திருவடி தீட்சை

self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamilself-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
TamilThoughts
 
வணக்கமண்ணே
வணக்கமண்ணேவணக்கமண்ணே
வணக்கமண்ணே
Balaji Sharma
 
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptxEmergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
SSRF Inc.
 
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengahBT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
rajeswaryganish
 
Brunstad christian church
Brunstad christian churchBrunstad christian church
Brunstad christian church
Jayaseelan Samuel
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdfTamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
SSRF Inc.
 
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
Sivashanmugam Palaniappan
 
வணக்கமண்ணே
வணக்கமண்ணேவணக்கமண்ணே
வணக்கமண்ணேBalaji Sharma
 
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்BASKARAN P
 
Part2 jk
Part2 jkPart2 jk
Part2 jk
Girija Muscut
 
கல்வி எதிரலை Kalvi Ethiralai
கல்வி எதிரலை Kalvi Ethiralaiகல்வி எதிரலை Kalvi Ethiralai
கல்வி எதிரலை Kalvi Ethiralai
Sivashanmugam Palaniappan
 
தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்
தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்
தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்abinah
 
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
cdoecrt
 
ஆவியை விடாதிருக்கிறதற்கு
ஆவியை விடாதிருக்கிறதற்குஆவியை விடாதிருக்கிறதற்கு
ஆவியை விடாதிருக்கிறதற்கு
jesussoldierindia
 
April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015
Santhi K
 
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனைSINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
Carmel Ministries
 
நூல் பகிர்வு slide viji.pptx
நூல் பகிர்வு slide viji.pptxநூல் பகிர்வு slide viji.pptx
நூல் பகிர்வு slide viji.pptx
renumaniam
 
The lion and the rabbit
The lion and the rabbitThe lion and the rabbit
The lion and the rabbit
moggilavannan
 
நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ
நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோநெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ
நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ
Malathy Lingam
 
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkamKolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
Mohamed Bilal Ali
 

Similar to திருவடி தீட்சை (20)

self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamilself-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
 
வணக்கமண்ணே
வணக்கமண்ணேவணக்கமண்ணே
வணக்கமண்ணே
 
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptxEmergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
 
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengahBT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
 
Brunstad christian church
Brunstad christian churchBrunstad christian church
Brunstad christian church
 
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdfTamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
Tamil_Emergency Autosuggestions - Medical Emergencies_FINAL.pdf
 
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
 
வணக்கமண்ணே
வணக்கமண்ணேவணக்கமண்ணே
வணக்கமண்ணே
 
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
 
Part2 jk
Part2 jkPart2 jk
Part2 jk
 
கல்வி எதிரலை Kalvi Ethiralai
கல்வி எதிரலை Kalvi Ethiralaiகல்வி எதிரலை Kalvi Ethiralai
கல்வி எதிரலை Kalvi Ethiralai
 
தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்
தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்
தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்
 
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
 
ஆவியை விடாதிருக்கிறதற்கு
ஆவியை விடாதிருக்கிறதற்குஆவியை விடாதிருக்கிறதற்கு
ஆவியை விடாதிருக்கிறதற்கு
 
April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015
 
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனைSINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
 
நூல் பகிர்வு slide viji.pptx
நூல் பகிர்வு slide viji.pptxநூல் பகிர்வு slide viji.pptx
நூல் பகிர்வு slide viji.pptx
 
The lion and the rabbit
The lion and the rabbitThe lion and the rabbit
The lion and the rabbit
 
நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ
நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோநெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ
நெஞ்சில் நெஞ்சில் இதோ இதோ
 
Kolgai vilakkam
Kolgai vilakkamKolgai vilakkam
Kolgai vilakkam
 

More from Thanga Jothi Gnana sabai

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ் குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணிகண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெறகுருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Quit Non Veg
Quit Non VegQuit Non Veg
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய் ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
Thanga Jothi Gnana sabai
 
திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Thiruvadi - Cards
Thiruvadi - CardsThiruvadi - Cards
Thiruvadi - Cards
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Thiruvadi
Thiruvadi Thiruvadi
Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Guru Gita
Guru GitaGuru Gita
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஞான தானம்
ஞான தானம் ஞான தானம்
ஞான தானம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஞானதானம்
ஞானதானம்ஞானதானம்
ஞானதானம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Surrender to lotus feet
Surrender to lotus feetSurrender to lotus feet
Surrender to lotus feet
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன் ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவஞ்சி
குருவஞ்சி குருவஞ்சி
குருவஞ்சி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?
Thanga Jothi Gnana sabai
 

More from Thanga Jothi Gnana sabai (20)

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
 
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ் குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
 
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணிகண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
 
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெறகுருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
 
Quit Non Veg
Quit Non VegQuit Non Veg
Quit Non Veg
 
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய் ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
 
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
 
திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை
 
Thiruvadi - Cards
Thiruvadi - CardsThiruvadi - Cards
Thiruvadi - Cards
 
Thiruvadi
Thiruvadi Thiruvadi
Thiruvadi
 
Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?
 
Guru Gita
Guru GitaGuru Gita
Guru Gita
 
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
 
ஞான தானம்
ஞான தானம் ஞான தானம்
ஞான தானம்
 
ஞானதானம்
ஞானதானம்ஞானதானம்
ஞானதானம்
 
Surrender to lotus feet
Surrender to lotus feetSurrender to lotus feet
Surrender to lotus feet
 
ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன் ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன்
 
குருவஞ்சி
குருவஞ்சி குருவஞ்சி
குருவஞ்சி
 
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
 
Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?
 

திருவடி தீட்சை

 • 1. திருவடி தீட்சை தங்க ஜ ோதி ஞோன ைசை
 • 2. ஒரு மனிதன் எப்ப ோது மனிதனோகிறோன்? மோதோ, பிதோவை ப ற்றைன் மனிதனல்ல!? குருவை ப ற்றைன் தோன் மனிதனோகிறோன்!
 • 3. உருைத்தோல் மனிதனோனைன் உள்ளத்தோலும் ண் ட்டு உண்வமயிபலபே மனிதனோைது ஒரு ஞோன குருவை ப ற்ற பின்னபே!
 • 4. மோதோ பிதோவை கோட்ட! பிதோ குருவை கோட்ட பைண்டும்! குருதோன் இவறைவன கோட்ட முடியும்!
 • 5. வைே கோலங்களில் சிறுைனோயிருக்கும்ப ோபத எல்பலோவேயும் குருகுலத்தில் பேர்த்துவிடுைோர். அங்குதோன் அைனுக்கு எல்லோம் ப ோதிக்க டுகிறது. உலகில் ைோைவும் இவறைவன உணர்த்தியும், ஒருைவன முழு மனிதனோக மோற்றி விடுைது குருகுல ைோழ்க்வகபே!
 • 6. இன்வறே கல்வி பைறும் ஏட்டுச்சுவேக்கோேோகபை உள்ளது. மோணைர்கள் மனனம் பேய்து மதிப்ப ண்கவள ப றுகிறோர்கள்?! ேோரும் புரிந்துபகோள்ைதில்வல.
 • 7. ஒழுக்கமில்லோதைன் பேர்க்கும் ணம் நிவலப் தில்வல ணம் அல்ல ைோழ்க்வக! அடிப் வட பகோளோறு ஆேம் க் கல்வியிபலபே! ஒழுக்கம் கற்பிக்கப் டுைதில்வலபே!
 • 8. மனித ைோழ்க்வக ஒழுக்கம் என்னும் அஸ்திைோேத்தில் பமல் எழுப் டுைபத!? "ஒழுக்கம் விழுப்ைம் தரலோன் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்ைப்ைடும்" ------- குறள்
 • 9. "கல்பதோன்றி மண் பதோன்றோ கோலத்து முன் பதோன்றிே மூத்த தமிழ்" என்று உலபகோேோல் ப ோற்றப் டும் நம் தோய் பமோழிேோம் தமிழில் எத்தவனபேோ ஞோனநூற்கள் நீதி நூற்கள் உள்ளனபை!? டிப் து ேோர்?
 • 10. இன்வறே உலகில் வைவமேோன பமோழி தமிழ்! இங்கு இது சிறப் வடே கோேணம் ஒழுக்கத்வத, நீதி பநறி தைறோத நல்ல ைோைக்வகவே அறிவுறுதிதேதுதோன். உலகமக்கள் அவனைருக்கும் ப ோதுைோன கலோேோேம் ைோழ்க்வகமுவற இங்கு ைைங்கப் ட்டதோல் தோன்! இதுதோன் ேனோதன தர்மம்
 • 11. "ஐந்து கண்டம் அளோவிே தமிழ்" என திருமூலர் குறிப்பிடுகிறோர் என்றோல் ைங்கோலத்தில் உலகில் இருந்த 5 கண்டங்களிலும் தமிழ் தமிைர் கலோச்ேோேம் - ேனோதன தர்மபம தவைத்பதோங்கியிருந்தது என் வத உணேலோமல்லைோ?!
 • 12. இந்த ைோழ்வு முழுவமப றுைது நோம் ப றும் "வீடுப றில்" தோன் இருக்கிறது. அதற்க்கு ைழி ஒழுக்கம் - பின் குரு ைழி உ பதேம் தீட்வே ப ற்று நம் ைோழ்வை பமம் டுத்துைதுதோன்!
 • 13. தை ைோழ்க்வகபே தன்வன உணரும் ைழி! பிறப்பு இறப்புக்கு கோேணமோன விவனகவள பைேறுக்க, ஒளிேோகிே நம் உயிவேப் ற்றி நின்றோபல முடியும்!
 • 14. "சிவத்சத ஜைணல் தவத்திற்கு அழகு" ஔவைேோர் கூறிேது, சிைமோகிே ஒளிவே ப ணி ப ருக்குைபத தைம் என் பத!
 • 15. ைக்கர நெறிநில் ----------------- ஔவைேோர் கூறிேது ேக்கேம்ப ோல் உள்ள கண்மணிவேப் ற்றித்தோன்! "பைட்டோத ேக்கேம்" என இன்பனோரு ஞோனி கூறிேதும் இவதத்தோன்! கண்மணிவே - அதில் உள்ள ஒளிவே ற்றி அந்த பநறிப் டி ைோழ் என் பத ப ோருள்.!
 • 16. ஜ ோனம் என்ைது ஞோனவரம்பு ------------------------------- பமோனம் என்றோல் பமௌனம். பமௌனமோக இருப் பத ஞோனிகள் பேேல். பமௌனகமோ இருப் து என் து ைோய் ப ேோமல் இருப் தல்ல! பமளனமோக இருக்கும் கண்மணிவே குறிப் தோகும்.
 • 17. "ஒத்த இடத்து நித்திவேபகோள்" முதுகுைலி கழுத்துைலி உடல் ைலிேோல் அைதிப் டும் பநோேோளிகளுக்கு இன்வறே டோக்டர்கள் ேமதவேயில் தவலேவண இன்றி டுத்து உறங்க பேோல்கிறோர்கள். இது உடலுக்கு ஆபேோக்கிேம்.
 • 18. ஒத்த இடம் - ஒன்று ப ோல் இருக்கும் இரு இடம் நம் இரு கண்கள்தோன்! நம் கண்மணியில் உள்ள ஒளியில் நிவலத்து தூங்கோமல் தூங்குைபத ஞோனம்! இப் டி ப ோருள் பகோள்ைதுபை அறிவு உள்ளைர்கள் பேேல்.
 • 19. "நைோறிவோயில் ஐந்தவித்தோன் நைோய்தீர ஒழுக் நெறி நின்றோர் நீடுவோழ் வோர்" - குறள் நைோய் நீக்கி ேத்திேமோக, ஒழுக்கமோக நல்ல பநறிபேோடு ைோழ் ைர்; தன் உடலில் ஐந்து ப ோறிகளுக்கும் ைோயிலோக கண்மணியில் உள்ள ஒளியில் ஐம்பூதங்கவளயும் சுட்டு எரித்து ைந்தோபல மேணமின்றி நீடுடி கோலம் ைோைலோம்.
 • 20. "அன்பின் வழியது உயிர்நிசல அஃதிலோர்க்கு என்புஜதோல் ஜைோர்த்த உடம்பு" ---- குறள் எல்லோ உயிர்களிடமும் அன்பு ோேோட்டி ைோழ் ைபன தன் உடலில் உள்ள - கண்மணியில் சிறு ஒளிேோக துலங்கும் உயிவே அறிந்து உணர்ைோன், ைோழ்ைோன். உடலும் அழிேோது. அன்பில்லோதைன் உடல் பைறும் எலும்பும் பதோலுமோன பிண்டபம.
 • 21. "கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ஜணோட்டம் அஃதின்ஜறல் புண்நணன்று உணரப் ைடும். ---- குறள் நம் கண்களின் சிறப்பு என்னபைன்றோல்; கண்மணியிலுள்ள சிறு ஒளிவே அறிந்து உணர்ந்து உள் ஓடிஅக்னியுடன் பேர்ைபத!? இவத அறிேோதைர்களுக்கு இருப் து புண்தோன்!
 • 22. "நதய்வத்தோன் ஆகோது எனினும் முயற்சிதன் ந ய்வருத்தத் கூலி தரும்" ------------ குறள் எல்லோம் ைல்லைன் என இவறைவன பேோல்கிபறோம்! அப் டியிருக்க பதய்ைத்தோல் ஆகோதது என ைள்ளுைர் எவத பேோல்கிறோர்? இங்குதோன் குரு உ பதேத்தின் முக்கிேத்துைம் உணேலோம்!
 • 23. பதய்ைம் ப பேோளிேோனது! நம் கண் மணியில் சிறு ஒளிேோக இருக்கிறது! நம் கண்மணியின் மத்தியில் உள்ள சிறு துைோேத்தின் உள் இந்த இவறைன் சிறு ப ோதிேோக துலங்குகிறோன். நம் கண்மணியின் மத்தியிலுள்ள சிறு துைோேம் ஒரு வ்ைோல் அவட ட்டுள்ளது! இவறைவன மவறத்து இருக்கிறது.
 • 24. வ்ைோல் அவட ட்ட துைோேத்வத திறக்க வைக்க முேற்சிப் பத நோம் பேய்யும் தைம்! அந்த வ்வு நீங்கி நோம் நம் உயிேோன ஆத்ம ப ோதிவே தரிசிக்க பைண்டும். இதுதோன் நோம் பேய்ே பைண்டிேது. இங்பக பதய்ைம் உள்பள உள்ளது. ைோேலோகிே வ்வு மவறத்துள்ளது இங்பக பதய்ைத்தோலோகது!
 • 25. குருமூலமோக தீட்வேற்று அந்த வ்வு நீங்க தைம் பேய்ைபத நோம் பேய்யும் முேற்சி. நம் முேற்சி தீவிேமோக, தீவிேமோக தீ- உேமோக, தீ-உேமோக, தீ-விவேைோக ப ருகி, சிறுைோேவல அவடத்து பகோண்டிருக்கும் பமல்லிே வ்வு உருகி கவேந்துவிடும்!?
 • 26. இந்த வ்வு - மவறப்புதோன்; ஏழு திவேகளோக வைத்து அதன்பின் ப ோதிவைத்து ைடலூரில் ேத்திே ஞோனேவ யில் திைருட்பிேகோே ைள்ளலோர் இேோமலிங்க சுைோமிகளோல் ப ோதி தரிேனம் கோண்பிக்கப் டுகிறது. மனிதன் தன்னுள் கோண பைண்டிே உணே பைண்டிே ஆன்ம தரிேனக் கோட்சிபே ைள்ளலோர் புறத்பத கோட்டி நமக்கு அறிவுறுதியிருக்கிறோர்கள்.
 • 27. வ்வுதோன் 7 திவேகள் என்று அதன் தன்வமகவள பைகு விளக்கமோக திருைருட் ோ – அருட்ப ரும்ப ோதி அகைலில் அருளியிருகிறோர்கள். வேை சித்தோந்தத்தில் க்திேோக கூறியிருக்கிறோர்கள். திேோகிே இவறைவன சுைோகிே ஆன்மோக்கள் அவடே தவடேோன ோேத்வத நீக்க பைண்டும் என் பத.
 • 28. ோேந்தோன் மும்மலங்கள் – ஆணைம் கண்மம் மோவே என் து! மும்மலங்கள் நீங்க சிைத்வத ணிேபைண்டும். சிைம் என்றோல் ஒளி! ஒளிவே ற்றினோல் மும்மலமோகிே ோேத்திவேேற்று சு த்திவே அவடேலோம்!
 • 29. இவத மிக மிக நுணுக்கமோக அறிந்து, உணர்ந்து நமக்கும் ைழிகோட்டி, ேத்திே ஞோன ேவ அவமத்து ப ோதி தரிேனம் கோட்டி உலபகோர் எல்பலோரும் மேணமில்லோ ப ருைோழ்வு ப ற உருைோக்கியிருக்கிறோர், அருளியிருக்கிறோர். அருவள அள்ளி அள்ளி பகோடுத்தோர் ைள்ளலோர்! அருள் ைள்ளல் ைள்ளலோபே! இவதபேல்லோம் உ பதசித்து தீட்வேயின் மூலம் உணர்த்துைபத எமது ணி!
 • 30. எல்லோ மகோன்களும் துவனேோயிருந்து ைள்ளலோர் ைழி நடத்த, எங்கள் ஞோன ேற்குரு இருந்து தீட்வே பகோடுப் து இப் டிபே! நோம் எப் டி முேற்சி பேய்ே பைண்டும் தைம் பேய்ே பைண்டும் என உ பதசித்து உணர்வு பகோடுப் பத தீட்வே.
 • 31. தீட்வேயின் மூலம் ப ற்ற உணர்ைோல் தைமுேற்சி பமற்பகோள்ள பமற்பகோள்ள நம் பமய்ேோகிே உடல் ைருத்த தைம் பேய்து,பமய்யிலுள்ள பமய்ப்ப ோருளோகிே கண்மணியில் உள்ள ஒளிவே உணர்ந்து அவ்பைோளிவே ப ருக்க முேற்சிப் பத நம் முேற்சி.
 • 32. இப் டி நோம் முேற்சி பேய்பதோமோனோல், நம் பமய் ைருந்த முேற்சித்பதோமோனோல் உள்ளிருக்கும் பதய்ைம் பைளிப் டும். அதன்பின் எல்லோம் அைபன! அைபன நம்வம நடத்துைோன்.
 • 33. இவதத்தோன் ைள்ளல் ப ருமோன் ஞோனேரிவேயில் கூறியிருக்கிறோர் நம் முேற்சி எப் டி அவமே பைண்டும் என கூறுகிறோர். நினந்துநிவனந்த் துணர்ந்துணர்ந்து பநகிழ்ந்துபநகிழ்ந்த்தன்ப நிவறந்து நிவறந் தூற்பறழுங்கண் ணீ ேதனோல் உடம்பு நவனந்துநவனந் தருளமுபத நன்னிதிபே ஞோன நடத்தேபே என்னுரிவம நோேகபன என்று ைவனந்துைவனந் பதத்துதும்நோம் ைம்மின்உல கிேலீர் மேணமில்லோப் ப ருைோழ்வில் ைோழ்ந்திடலோம் கண்டீர் புவனந்துவேபேன் ப ோய்புகபலன் ேத்திேஞ்பேோல்கின்பறன் ப ோற்ேவ யில் சிற்ேவ யில் புகுந்தருணம் இதுபை.
 • 34. இவ்விதம் நம் முேற்சி பதோடருமோனோல் மேணமில்லோ ப ருைோழ்வு ப றலோம்.
 • 35. தீட்வே - தீக்வக என்றும் கூறுைர். அட்ேத்தில் உள்ள தீவே உணர்த்துதல் தீட்வே! அட்ேம் என்றோல் கண். தீ உள்ள வகயில் - கண்ணில் உணர்வு பகோடுப் துதோன் தீக்வக!
 • 36. சீடன் கண்மணியில் உள்ள தீவே, தன் கண்மணி ஒளிேோல் தூண்டுைபத தீட்வேேோகும்! பதோடோமல் பதோடுைது! உணர்ைோல் உணே வைப் து! கண்மணியில் உணர்வை பகோடுப் து! தீட்வே ப றுைதுதோன் மறுபிறப்பு!
 • 37. தீட்வே ப ற்று பிேம்மமோகிே ேம்ப ோருவள ப ருஞ்ச்ப ோதிவே எண்ணி எண்ணி அதிபலபே லயிதிருப் ைபன - அவத ேோர்ந்திருப் ைபன பிேோமணன்! பிேம்மேோரி என் ைனும் இைபன! கல்ேோணம் பேய்ேோமல் இருப் ைன் பிேம்மேோரி இல்வல!
 • 38. "இல்லறமல்லது நல்லறமன்று" திருமண ைோழ்க்வக பைண்டோம் என்று, விரும்பி துறவி ைோைக்வக பமற்பகோண்ட ஔவைேோர் பேோல்ைது தோன் "இல்லறமல்லது நல்லறமன்று" ஔவைேோர் கூறிே இல்லறம் எது பதரியுமோ?
 • 39. இல் - என்றோல் இல்லம். நமது இல்லம் நமது உடல்தோபன! நமது இல் ஆகிே உடலில் குடிபகோண்டிருக்கும் இவறைபனோடு-உடலில் கண்மணியில் ஒளியில் நல்ல பநறிபேோடு அறத்துடன் ைோழ்ைதுதோன் நல்லறம்!
 • 40. ஆத்மோக்கள் அவனைரும் ப ண். ேமோத்மோ மட்டுபம புருேன். ஆத்மோக்களோகிே நோம் புருப ோத்தமனோன ேமோத்மோபைோடு கூடுைபத இல்அறம் என சிறந்த இல்லறம் என ஞோனிகள் கூறுகின்றனர். ஜீைன் பிேம்மத்பதோடு ஐக்கிேமோைபத ஜீை பிேம்ம ஐக்கிே பைதோந்தம் உவேக்கிறது.
 • 41. ஜீைன் இருக்குமிடம் - கண்மணி ஒளிேோக! கண் ஒளிவே ப ருக்கி நோம் க்குைமோகிே பின்னபே; அதோைது ப ண் ஆகிே நோம் பூப்ப ய்திே பின்னபே பூ - கண்மலர், எய்துைது அவடைது ேமோன்மோவை! பூப்ப ய்திே பின் தோபன கல்ேோணம்!? எல்லோபம ஞோனந்தோன்!
 • 42.
 • 43. ப ண் ஆகிே ஆன்மோ ஆகிே நோம் க்குைம் ப றுைபத - கண் திறப் பத தீட்வேயின் லன்!? சூட்சும ேரீேபம ஆன்மேரீேம்; ஆன்ம ேரீேம் பிறப் து தீட்வேயினோல்தோன்!
 • 44. முதலில் பிறக்கணும்! பின்னர் ைக்குவ ோகணும்! பின்னஜர கல்யோணம்! ைோருங்கள்! தீட்வேயின் மூலம் மீண்டும் பிறக்க! கோத்திருக்கிபறோம்! கடவுள் ணிபேய்ே! தீட்வே ப ற்றைபன முழுவமேோன மனிதன்! பிறப்பின் பநோக்கம் பூர்த்திேோக ஒபேைழி தீட்வே ப றுதபல!
 • 45. திருவடி உைஜதைம் தீட்சை நைற தங்க ஜ ோதி ஞோன ைசை அன்ைர்கசை நதோடர்பு நகோள்க Mathi +919940102227 Chennai Saravanan +919443109560 Tiruchy Ganesh +919790480333 Tiruchy Logu +919380225365 Hosur Vinoth +919944767995 Coimbatore Vijayan +919916495495 Bangalore Vimal +917811809646 Vadalur Babu +919443211834 Kadalur Radha +919443900351 Neyveli www.vallalyaar.com/contact-us/