SlideShare a Scribd company logo
ஞான சற்குரு சிவசசல்வராஜ்
தங்க ஜ ாதி ஞான சபை
ராமன் சூரிய குலத்த ான்றல்
கிருஷ்ணர் சந்திர வம்சம்
ஒதரஇறறவறை
றசவர்கள்
சிவன் என்றைர்.
றவஷ்ணவர்கள்
நாராயணர்
என்கின்றைர் சங்கர நாராயணர்
உன் பாட்டன் முப்பாட்டறை தபாற்று
கின்றாயா?அவர் பபயர் உைக்கு ப ரியுமா?
இந் உலகில் வாழவா ங்கு வாழ
வழிகாட்டிய ஞானிகறை தபாற்றுகிறாம்.
அவர்கள் உறரத் ஞாைங்கறை குந் ஞாை
குரு மூலம் உபத சம் பபற்று தீட்றச பபற்று
நாமும் வம்(இறறவன் திருவடியில்) பசய்ய
அடிதயறை ஞாை சற்குருவாக அமர்த்தி
உலகருக்கு எல்லா உண்றமகளும் ரகசியமின்றி
பவளிப்பறடயாக உபத சிக்க பசய் , ஞாை
தீட்றச வழங்க பசய் ஒப்பற்ற ஞானிகள் ஸ்ரீ
இராமானுஜரும் ஸ்ரீராமலிங்கருதம ஆவர்.
ஞாை சற்குரு சிவபசல்வராஜ்
இறறவன் முழு மு ற்கடவுைாகதவ
றசவர்கள்,றவஷ்ணவர்கள் ,சாக் ர்கள்,
கிருஸ்துவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் சீக்கியர்கள்
றஜைர்கள், பசௌரம் காணாபத்யம் பகௌமாரம்
இன்னும் எல்தலாரும் ஆளுக்கு ஒரு பபயர்
றவத்து பகாண்டாடுகிறார்கதை விர இவர்கள்
எல்லாரும் ஒன்றற ான் - ஒளிறயத் ான்
தபாற்றி வணங்குகிறார்கள் !
பன்னிரு
ஆழ்வார்கள்
பகர்ந்த் தும்
பரமாத்மா -
புருத ாத் மன் -
நாராயணன் -
ஆதிமூலம் -
கண்ணன்
மகத்துவத்ற
கண்ணன் உபத சமாம்
பகவத் கீற யில், என்றை
சரண் அறடந் வன்
கர்மாக்கறை
நான் ஏற்று பகாள்கிதறன்!
சம்சார சகாரதில் மூழ்காமல்
காப்பற்றி கறர பசய்கிதறன்!
மானுடா நீ உன் கர்மாறவ
பசய் பலறை என்னிடம்
விட்டுவிடு என்று ாதை
அபனத்பதயும்
'கிருஷ்ணார்ப்ைணம்
ைண்ணிவிட்டால்' நமக்ஜகது
விபன? நமக்கு விபனயில்லா
விட்டால்
பிறவி வராஜத! பிறப்பு
இறப்பு எனும்
சுழலிலிருந்து விடுைட
அபனத்பதயும்
கண்ணன் எங்கக என்று ஊர்
உலகமெல்லாம் கேடாகே! இந்ே
பிரபஞ்சம் எங்கும் நீக்கெற நிறறந்துள்ள
பரொத்ொ! அங்கு இங்கு எனாேபடி
எங்கும் இருக்கும் அந்ே இறறவன்
ெனிேனிலும் இருப்பான்ோகன!
தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும்
இருப்பான்! ெனிே உடலிலும் இருப்பான்
அல்லவா?
இருக்கிறான்!! ெனிே கேகத்ேிலும் அந்ே
பரொத்ொ துலங்குகிறார் என்பறே இது
வறர உலகில் கோன்றிய அத்ேறன
ஞானிகளும் கூறியுருக்கின்றனர் !! இது
ோன் ஞானம்!!
கண்ணன் மனித
ஜதகத்தில் எங்கு எப்ைடி
சசயல்ைடுகிறான் என
அறிந்து அந்த கடவுபை
அபடய ைாடுைடுவஜத
தவம்! அறிந்து சதளிந்து
உணர்ைவஜன ஞானி!
றவஷ்ணவர்கள் எல்தலார்க்கும் ஒரு
படி தமல்! கண்ணாக இருக்கும்
கடவுறை கண்ணன் என்று தபாற்றி
துதித் ைர்! கண்ணிதல மணியிதல
ஒளியாக துலங்குபவறை! -
கிருஷ்ணமணிறயதய அவன்
உடலாக உருவாக நிறமாக கருதி
வர்ணித் ைர்! கண் அவன் ாதை ?
கண்ணன் -கண்+அவன்! கண்ணாக
இருப்பவதை பரமாத்மா! கண்தண
உண்றம! உன் பமய்! உன் பமய்யாக
உடலில் இருக்கும் உண்றமயாை
பபாருள்! பமய்ப்பபாருள்!
கண்தண - திருவடி! கண்றணத் ான் கண்ணிதல மணியிதல
ஒளியாக துலங்கும் அந் கண்ணறண ான்,
கண்ணிறணறயத் ான் - இரு கண்கறை - நம் இரு
கண்கறைத் ான் இறறவன் திருவடிகைாக திருப்ப ங்கைாக
ஞானிகறை பரிபாறசயாக கூறியருளிைார்!
இறறவனுக்கு எல்லா
உயிர்களும் ஒன்று ாதை!
தப மற்றவன்-அதப ன்!
அந் எல்லாம் வல்ல
இறறவன் எல்லா மனி
உடலிலும் ஒதர அைவில்
ஒதர ன்றமயில்
கண்ணாகதவ
துலங்குகிறான்!!
கண் ாைம் யார்
தவண்டுமாைாலும்
பசய்யலாமல்லவா? ஏன்? கண்
மட்டுந் ான் எவ்வி தப மின்றி
உலக மக்கள் அறைவருக்கும்
ஒன்று தபால் உள்ைது!? ஆண்
பபண்
சிறுவர் வதயாதிகர் எை
கண்ணில் தப தம கிறடயாத !
ஏன் ? எவ்வி தப மின்றி
கடவுள் நம்கண்ணில்
ஆழ்வார்கள் கண்றணதய
கண்ணறைதய காண ஆவல்பகாண்டு,
பாடி பரவசமாகி, எண்ணி உணர்ந்து
அறடந்து தபரின்ப பபருநிறல
பபற்றாகள்! ஞானிகறை பிரித்துப்
பார்க்காதீர்கள்; கருறணறய
வடிவாை கடவுறை
உணர்ந் வர்களும், அன்புமயமாகி
இரக்க சிந் றையுள்ைவராகி
கருறணதய வடிவாகி விடுகின்றைர்!
ஆழ்வார் என்றால் பரம்பபாருள் என்னும், பிரபஞ்சம் எங்கும் நிறறத்
தபபராளியில் ஆழ்பவர்கள் அமிழ்பவர்கள் என்தற பபாருள்! அ ாவது
இறறவதைாடு ஒன்றி தபாைவர்கள்! அப்படி பார்த் ால் ஆழ்வார்கள்
பன்னிருவர் அல்லர்! உலகில் உள்ை ஞானிகள் பமய்ஞானிகள்
அறைவருதம ஆழ்வார்கதை ! இறறவன் அருளில் அமிழ்ந்து
தபாைவர்கள்! ான் என்ற நிறலயற்று பரமப அனுபவம் பபற்று
அதில் ஊறி திறைத் வர்கள் ஆழ்வார்கள்!
சிறப்பு என்ைபவன்றால் " மிழ்"! மிழ் கூறும்
நல்லுலகத்திதல 63 நாயன்மார்கள் 18 சித் ர்கள் 12
ஆழ்வார்கள் இன்னும் எத் றை எத் றைதயா ஞானிகள்
வாழும் பூமி இந்திய மிழ்நாடு! மிழ் அதிவிறரவில்
சுத் சிவானுபூதிறய நல்க வல்லது என்கிறார்
வள்ைலார்! ஆழ்வார்கள் பாடியதும் அழகு மிழிதல!
பக்தியின் உச்சம் !
அதுதவ ஞாைத்தின்
எச்சம்! கண்ணா
கண்ணா என்று
க றி அழுது
அரற்றியவர்கதை
ஆழ்வார்கள்!
நீரில் வாழும் மீன், மச்சாவ ாரம்!
நீரிலும் பநருப்பிலும் வாழும் ஆறம
கூர்மாவ ாரம்
நிலத்தில் வாழும் பன்றிஅவ ாரம்
மிருகமும் மனி னுமாை நரசிம்மாவ ாரம்
சிறிய மனி ைாக வாமை அவ ாரம்
ரிஷியாக பரசுராம அவ ாரம்!
ஒருவருக்கு ஒருத்தியாக வாழும்
பநறிகாட்ட இராமவ ாரம்!
துஷ்ட நிக்கிரகரம் பலராம அவ ாரம்!
ராஜ ந்திரத்தில் மதியயூகத்து
கிருஷ்ணாவ ாரம் இப்படி
9 அவ ாரம் எடுத்து விட்டார் பரம்
மனி ைாக பிறந்து ஆன்மீக
முயற்சியிைால் ஞாைம்
பபற்று உலகில்
அஞ்ஞாைம் தபாக்கி
மக்கறை ஒரு குறடயின்
கீழ் ஞாை வாழ்க்றக வாழ
வழி கட்டுவத கல்கி
அவ ாரம்!
விறரவில் வரும்.
பத்தில் ஒன்பது நிகழ்ந் து
அதில் கிருஷ்ணாவதாரம்
இராமவதாரம் இரண்டுதம
மிகவும் சிறப்பாக
எல்தலாரும் தபாற்றி
புகழ்வது!
ராமன் சூரிய குலம்
கிருஷ்ணர் சந்திர வம்சம்.
ராமைால்
சிரஞ்சீவி
ஆைான்
ஹனுமான்!
திருவடி வம் பசய்யும் இற
அடியார்களுக்கு ஆபத்பாந் வ
மைம் ஒன்றி கண்ணனிடம் லயமாைால் ஞாைம்! மந்திரம் -
மைதின் திறம் பவளிப்படும் இடம் கண்தண!அந் கண்ணனிடம்
கண்ணில் லயமாைால் கிட்டுதம ஞாைம்(அறிவு) இற ப்பற்றி
பாடிைார்கள் ஆழ்வார்கள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந் மாக! அடிதயன்
பமய்ஞாை உறர எழு உட்கார்ந் தபாது அருளிைான் கண்ணன்.
கண்ணா கண்ஜண என்று
கதறாத ஞானிகள் இல்பல!
கண் சைற்ற நாம் ைாக்கிய
சாலிகைல்லவா? கண் ஒரு
உறுப்பு மட்டுமல்ல, இஜத
ஊனக்கண்ஜண ஞானக்
கண்ணாகவும் மாறும்
என்ைபத அறிந்தவன்
எவ்வைவு ைாக்கியசாலி!!
ஆன்மீக இரகசியங்கறை
உறடத்து விடு
பபாடியாக்கிய ஞாைச்
பசல்வங்கள் மகான் ஸ்ரீ
ராமானுஜரும் வள்ைல்
ஸ்ரீ இராமலிங்கரும் ன்
அடிதயனுக்கு கண்
தபான்றவர்கள்!
அவர்கள் காட்டிய
பாற யில் அடிதயன்
மு ல் முறறயாக
கண்மணிமாறல எனும்
ஆன்மீகம் குறிப்பிட்ட
மதத்துக்ஜகா குறிப்பிட்ட
பிரிவினருக்ஜகா உரியது
அல்ல! உலக மக்கள் 800
ஜகாடிசைருக்கும்
சைாதுவானது! இபறவன்
ஒருவன்தான்! 800 ஜகாடி
மக்கபை சைற்ற தாயும்
தந்பதயும் அவன்! ைரமாத்மா
ஆவான்!
பரமாத்மா பபற்ற 800 மக்களும்
ஜீவாத்மாதவ! இந் உண்றம
ப ரியா வன் உணரா வன் மனி தை
அல்ல!? பரமாத்மாறவ உணரும்
வறர மனி ன்-ஒரு ஜீவன் மீண்டும்
மீண்டும் பிறந்து இறந்து பிறந்து
காலச்சக்கரத்தில் சம்சார சாஹரத்தில்
சுழற்ன்று பகாண்தட இருக்கும்!
விதமாசைம் தவண்டாமா?
உன் ஜீவறை கருறணயுடன் பார்
இதுவறர இவ்வுலகில் இறற ரகசியத்ற மறறத்த றவத் ைர்?!
திருஅருட் பிரகா வள்ைலார் ராமலிங்க சுவாமிகதை இறற ரகசியத்ற
பவளிப்படுத்தி பவட்ட பவளியிதல சத்திய ஞாை சறப கட்டி ஒளியாை
இறறவறை ஒளியாக எல்தலாரும் காண தகாயில் அறமத்து ந் ார்! ற
பூச தஜாதி ரிசைம் காண வடலூருக்கு வாருங்கள் என்று கூவி
அறழத் ார்! வடலூரில் புறத்த இறறவறை தஜாதியாக கண்டது
தபாதல உங்கள் உடலூரில் அகத்த அத இறறவைாை தஜாதிறய காண்க
இப்படி ஞாதைாபத சம் பசய்யும் வள்ைலார் அ ற்க்கு வழியும் கூறுகிறார்! குந்
ஆச்சாரியன் மூலம் உங்கள் நடுக்கண்றண திறக்க பபற்றுபகாள்க எை
அறிவுறுத்துகிறார்!? விழிதய நம் உடலூரில் உள்தை புகும் வழியாகும். உடலூரின்
அகத்த ஆன்ம தஜாதிறய காண கண் வழிதய உணர்ந்து வம் பசய்ய தவண்டும்
என்று மிக மிக ரகசியமாக இருந் ஞாைத்ற உலகுக்கு பவளிப்படுத்திைார்
வள்ைலார் !
ஞாைத்ற மட்டுதம றவத்து அந்
கண்தணாட்டத்தில் பார்க்க
தவண்டும் அப்தபாது ான்
கண்ணறை நாம் அறிய முடியும்
கண்ணன் யார் என்று ப ளிவு
கிட்டும். பின்ைர் ான் கண்ணாதல
காணலாம்! கண்ணாக இருக்கும்
அவதை கண்ணன் எை உணரலாம்!
இன்று அஷ்டமி நல்ல காரியம் பசய்ய
கூடாது என்கின்றைர். அஷ்டமியில் ாதை
கண்ணன் பிறந் ான். கண்ணன் பிறந்
நாறை பவகு விமர்றசயாக
பகாண்டாடுகிதறாதம!
எட்டாக உள்ை கண்கள் ான் கண்ணன்
இருப்பிடம், இதுதவ ஞாைம்! நம்
முன்தைார்கள் பலரும் இந் எட்றட
பலபல பரிபாற யில் பாடி உள்ைைர்.
இரண்டு பூஜியத்ற ப ாட்ட படி
தபாட்டால் அது எட்டு. நிமிர்ந்து நின்ற 8
ஐ படுக்க றவத் ால் தபால் ! இரண்டு
கண்கள் தபால் உள்ைது அல்லவா?
கண் ஒளி ான் அவன்!
கண்ணன் வாறய திறந் ான் எல்லா
உலகமும் ப ரிந் து
என்று ாதை பாகவ ம்
கூறுகிறது.
நம் கண் அறடக்கப்பட்டு உள்ை ல்லவாநம் கண் அறடக்கப்பட்டு உள்ை ல்லவா?
அந் ஊசி முறை திறப்பற ான் கண்ணன் வாய் திறந் ால் அந் ராஜ்ஜியம்
பூராவும் ப ரியும் என்ற ாகும். அந் ஊசி முறை திறப்பற ான் கண்ணன் வாய்
திறந் ால் அந் ராஜ்ஜியம் பூராவும் ப ரியும் என்ற ாகும்.
பரிபாற !
இந் எட்டாை இரண்டு
கண்ணிலும் வலது கண்
'அ' என்னும் மிழில் மு ல்
எழுத்து என்றும் மிழ் எண்ணில்
எட்றட(8) குறிக்கும் என்று
இலக்கணம் கூறும்.
'உ' என்பது மிழ் எண்ணில்
இரண்றட குறிப்ப ாகும். இது
இடது கண்றண குறிப்ப ாகும்.
"எண்ணும் எழுத்தும் கண் என தகும்" -
இது ஔறவயார் வாக்கு. இற
திருவள்ளுவரும் ஆதமாதித் ார்! இப்படி ான்!
"எண்சணன்ை ஏபன எழுத்சதன்ை
இவ்விரண் டும்
கண்சணன்ை வாழும் உயிர்க்கு“
எண்ணாகவும் உள்ைது எழுத் ாகவும் உள்ைது -
அ ாவது உயிர் வாழ (இறக்காமல்
இருக்க) எண்ணாகவும் எழுத் ாகவும்
உள்ை அ, உ என்ற இரண்டும் நம்
கண் ான் என்பற அறிந்து
பகாள்ைதவண்டும்.
இற பசால்லி ருபவர் ான் குரு!
உபத சித்து உணர்த்துபவர் ான்
சற்குரு!
எட்டும் இரண்டும் அறிவித்தான் என்
இன்றறக்கும் ஊர் பக்கங்களில் பசால்லுவார்கள் தகட்டு
இருக்கரீர்கைா?
அ.ன.உ.ன
சதரியாத ையஜலாடு
என்ன ஜைச்சு என்பார்கைல்லவா?
நம் முன்தைார்கள் எட்டாகிய அ இரண்டாகிய உ
ப ரியா அறிவிலிகள் அவர்கதைாடு தபசாதீர் என்று
ஊர் புறங்களில் வீட்டில் பபரியவர்கள் பிள்றைகறை
எங்காவது தபாய்
எ ாவது வாங்கி வர பசல்ல மகதை
இரண்டு எட்டு ஜைாயிட்டு வா
என்று பசால்லி தகள்வி பட்டு
இருக்கிறீர்கைா?
பரிபாற
தகுதி
ஞாைம் எல்லாரும் பபறலாம்.
மனித பிறவிஜய இதற்க்கு தகுதி .
தவபறான்றும் த றவ இல்றல!
எை அறறகூவல் பகாடுத்து
வம்மின் உலகியலிர் மரண மில
பபருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம்.
வாரீர்! வாரீர்! என்று கூவி
அறழத்து தபாதித் ார் ஞாைத்ற .
இரகசியங்கபை உபடத்தார்.
வாடிய பயிறர கண்ட
தபாது வாடிைர்! வள்ைல்
இராமலிங்க சுவாமிகள்.
இப்படி எல்லா
ஜீவிகளுக்கும் இறங்கிய
கருறண உள்ைதம
இறறவன்
வாழும் ஆலயம்.
நாம் ஞாை குரு ஒருவறர பபற்று உபத சம்
பபற்று சூட்சும நிறலயில்
பிறப்பத மறுபிறவியாம்! அ ாவது உடலால்
பிறந் நாம் உணர்வால் நம் சூட்சம உடறல
பிறப்பிக்க ஒரு குருறவ பபற்தற ஆகதவண்டும்!
ஸ்தூல த கத்தில் பிறந் நாம் சூட்சுமத கத்தில்
பிறப்பத மறு பிறவி!
பிறந் இப்பிறவியிதல மீண்டும் பிறப்பது
"மறுபடியும் பிறவா வன் பரதலாக ராஜ்யத்தில் பிரதவசிக்க மாட்டான்"
மறுபடியும் பிறந் ால் ான் பரதலாக ராஜ்யம்!? எப்படி? எவன் ஒருவன்
அக்னியலும் பரிசுத் ஆவியாலும் ஞாைஸ்நாைம் பபறுகிறாதைா? அவதை
மறுபடியும் பிறந் வன். அவன் ான் பரதலாக ராஜ்யத்ற அறடவான்! அக்னியால்
ஞாைஸ்நாைம் என்பது ான் அக்னிறய பபருக்க வழி கூறும் உபநயைம்!
பவவ்தவறு பாறசயில் பசால்லப்பட்ட ஒதர வி யம்!
Brahmopadesham
துவிஜன் - மறுபடியும் பிறப்பவன்!
பிரம்மமாகிய ஒளிறய - கடவுறை அறடய -
உணர , பிரம்மத்தின் ன்றமயாகிய ஒளி நம்
கண்களில் துலங்குவற அறிந்து உணர்ந்து , இரு
கண்கள் வழி ஞாை தீட்றச பபற்று, அக்னியால்
ஞாைஸ்நாைம் பபற்று, தியாைம் பசய்வத
மறுபிறவி பபரும் வழி! இறறவன் அருள்வார்!
குரு மூலமாக உபநயைத்தில் தீட்றச பபற்று வம் பசய் ால் பிறப்பு
அறுக்கலாம். "மாற்றிப் பிறக்க வறகயறிந் ாயில்றல" எை அகஸ்தியர் கூறுவதும்
இதுதவ!
பிறந் இப்பிறப்பில் குரு மூலம் தீட்றச பபறுவத மாற்றி பிறப்ப ாகும்!
கண்றண திறந் ால் ாதை, நிபனந்து உணர்ந்து சநகிழ்ந்து வம்
பசய் ால் ாதை கண்ணீர் பபருக்பகடுத்து நம் உடலும் நறையும்.
ஆகதவ பமய்யுணர்வு பபற்று கண்றண திறந்து இருந்து ான் சும்மா
இருந்து ான் வம் பசய்ய தவண்டும்!! இது ஒன்று ான் ஞாை வழி.
கண்றண மூடி பசய்யும் எந் பயிற்சியும் தியாைமும் ஞாைத்ற ராது?!
ஞாை பபற வழி
உங்கள் அகக்கண்றண ஞாை சற்குரு
திறந்து திருவடி தீட்றச ருவார்!
உங்கள் அறிவுக்கண் திறக்கும்!
மைக்கண் திறக்கும்! ஞாைக்கண்
பபறுவீர்கள்! திருவடி உபத சம்
பபற்றவர் பமய்யுணர்வு பபற
திருவடி தீட்றச பபற
கன்னியாகுமரி ங்க தஜாதி ஞாை
சறபக்கு வருக! உங்கள் நடுக்கண்றண
திறந்து ஞாைம்பபற வழிகாட்டுவார்
வள்ைலார்! கண்றண திறந்து ான்
வம் பசய்ய தவண்டும்!
இறறவறை அறடய தவண்டும்
அறடந் தீர்வது என்ற ஆன்ம
பசிதயாடு சும்மா இருந்து மைதில்
எண்ணதம த ான்றா படி மைற தய
திருவடியில் ஒப்பறடத்து னித்திருந்து
வம் பசய்பவதை கண்றண திறந்து
இருந்து வம் பசய்பவதை ஞாைம்
பபறுவான்! ப வி-முக்தி-
தமாட்சம் கிட்டும்!
ங்க தஜாதி
ஞாை சறப வருக!
உபத சம் & தீட்றச பபருக!!
www.vallalyaar.com
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்

More Related Content

What's hot

Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
Bishop Heber College, (Autonomous), Tiruchirappalli
 
ஈரேழு 14 லோகங்கள் எவை 3
ஈரேழு 14 லோகங்கள் எவை 3ஈரேழு 14 லோகங்கள் எவை 3
ஈரேழு 14 லோகங்கள் எவை 3
Ramasubramanian H (HRS)
 
சிலம்பின் காலம்
சிலம்பின் காலம்சிலம்பின் காலம்
சிலம்பின் காலம்iraamaki
 
அபிவாதயே சொல்லி நமஸ்காரம் ப்ரவரம் மற்றும் கோத்ரம்
அபிவாதயே சொல்லி நமஸ்காரம் ப்ரவரம் மற்றும் கோத்ரம் அபிவாதயே சொல்லி நமஸ்காரம் ப்ரவரம் மற்றும் கோத்ரம்
அபிவாதயே சொல்லி நமஸ்காரம் ப்ரவரம் மற்றும் கோத்ரம்
Ramasubramanian H (HRS)
 
சிலப்பதிகாரமும் பஞ்சதந்திரமும்
சிலப்பதிகாரமும் பஞ்சதந்திரமும்சிலப்பதிகாரமும் பஞ்சதந்திரமும்
சிலப்பதிகாரமும் பஞ்சதந்திரமும்iraamaki
 
April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015
Santhi K
 
கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம்
கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம்கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம்
கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம்iraamaki
 
தோல்வியின் வெற்றி
தோல்வியின் வெற்றிதோல்வியின் வெற்றி
தோல்வியின் வெற்றி
Balaji Sharma
 
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
cdoecrt
 
பிறந்த
பிறந்தபிறந்த
பிறந்தMannar-Mama
 
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
Sivashanmugam Palaniappan
 
Thendral july 2011 issue
Thendral july 2011 issueThendral july 2011 issue
Thendral july 2011 issueSanthi K
 
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
Bishop Heber College, (Autonomous), Tiruchirappalli
 
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
Bishop Heber College, (Autonomous), Tiruchirappalli
 
தமிழர் தோற்றமும் மொழியுறவுகளும்
தமிழர் தோற்றமும் மொழியுறவுகளும்தமிழர் தோற்றமும் மொழியுறவுகளும்
தமிழர் தோற்றமும் மொழியுறவுகளும்iraamaki
 
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்BASKARAN P
 
தமிழ்மகனின் வெட்டுப்புலி
தமிழ்மகனின் வெட்டுப்புலிதமிழ்மகனின் வெட்டுப்புலி
தமிழ்மகனின் வெட்டுப்புலி
Srinivasan Rengasamy
 
அஞ்ஞாடி பூமணி
அஞ்ஞாடி பூமணிஅஞ்ஞாடி பூமணி
அஞ்ஞாடி பூமணி
Srinivasan Rengasamy
 

What's hot (20)

Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
Silappathigaram (சிலப்பதிகாரம் - அடைக்கலக்காதை)
 
ஈரேழு 14 லோகங்கள் எவை 3
ஈரேழு 14 லோகங்கள் எவை 3ஈரேழு 14 லோகங்கள் எவை 3
ஈரேழு 14 லோகங்கள் எவை 3
 
சிலம்பின் காலம்
சிலம்பின் காலம்சிலம்பின் காலம்
சிலம்பின் காலம்
 
அபிவாதயே சொல்லி நமஸ்காரம் ப்ரவரம் மற்றும் கோத்ரம்
அபிவாதயே சொல்லி நமஸ்காரம் ப்ரவரம் மற்றும் கோத்ரம் அபிவாதயே சொல்லி நமஸ்காரம் ப்ரவரம் மற்றும் கோத்ரம்
அபிவாதயே சொல்லி நமஸ்காரம் ப்ரவரம் மற்றும் கோத்ரம்
 
சிலப்பதிகாரமும் பஞ்சதந்திரமும்
சிலப்பதிகாரமும் பஞ்சதந்திரமும்சிலப்பதிகாரமும் பஞ்சதந்திரமும்
சிலப்பதிகாரமும் பஞ்சதந்திரமும்
 
April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015April updatedthendal 2015
April updatedthendal 2015
 
கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம்
கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம்கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம்
கண்ணகி, கோவலன், மாதவி - பெயர்ப் பின்புலம்
 
தோல்வியின் வெற்றி
தோல்வியின் வெற்றிதோல்வியின் வெற்றி
தோல்வியின் வெற்றி
 
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
குறியீடு எழுத - ஒரு சிறை உலக MATRIX அவுட் ஆன்மீக
 
பிறந்த
பிறந்தபிறந்த
பிறந்த
 
Ethu arivu
Ethu arivuEthu arivu
Ethu arivu
 
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
 
Thendral july 2011 issue
Thendral july 2011 issueThendral july 2011 issue
Thendral july 2011 issue
 
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
Saaba Vimosanam (சாபம் விமோசனம்) - நாடகம்
 
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
காப்பியங்கள், ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
 
தமிழர் தோற்றமும் மொழியுறவுகளும்
தமிழர் தோற்றமும் மொழியுறவுகளும்தமிழர் தோற்றமும் மொழியுறவுகளும்
தமிழர் தோற்றமும் மொழியுறவுகளும்
 
Babavin Arputhangal
Babavin ArputhangalBabavin Arputhangal
Babavin Arputhangal
 
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
 
தமிழ்மகனின் வெட்டுப்புலி
தமிழ்மகனின் வெட்டுப்புலிதமிழ்மகனின் வெட்டுப்புலி
தமிழ்மகனின் வெட்டுப்புலி
 
அஞ்ஞாடி பூமணி
அஞ்ஞாடி பூமணிஅஞ்ஞாடி பூமணி
அஞ்ஞாடி பூமணி
 

Similar to ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்

வள்ளலார் பாடல்
வள்ளலார் பாடல் வள்ளலார் பாடல்
வள்ளலார் பாடல்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
திருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சைதிருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சை
Thanga Jothi Gnana sabai
 
மரண பயம் மாற்றம் உண்டாக்கும் Fear of death will change the life style
மரண பயம் மாற்றம் உண்டாக்கும் Fear of death will change the life styleமரண பயம் மாற்றம் உண்டாக்கும் Fear of death will change the life style
மரண பயம் மாற்றம் உண்டாக்கும் Fear of death will change the life style
Narayanasamy Prasannam
 
Tamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship SongsTamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship SongsAngelin R
 
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengahBT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
rajeswaryganish
 
மனிதனாகுக
மனிதனாகுகமனிதனாகுக
மனிதனாகுக
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Saivism and Smartism
Saivism and SmartismSaivism and Smartism
Saivism and Smartism
PrathapanKrishnakuma1
 
இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன் இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Periyaazhvar pirabhandham
Periyaazhvar pirabhandhamPeriyaazhvar pirabhandham
Periyaazhvar pirabhandham
Raja Sekar
 
கிருபையை போக்கடித்தவர்கள் – பாகம் 5 (சிம்சோன்)
கிருபையை போக்கடித்தவர்கள் – பாகம் 5 (சிம்சோன்)கிருபையை போக்கடித்தவர்கள் – பாகம் 5 (சிம்சோன்)
கிருபையை போக்கடித்தவர்கள் – பாகம் 5 (சிம்சோன்)
jesussoldierindia
 
மறைவானது ஒன்றுமில்லை
மறைவானது ஒன்றுமில்லைமறைவானது ஒன்றுமில்லை
மறைவானது ஒன்றுமில்லை
jesussoldierindia
 
கு. அழகிரிசாமி பற்றிய வாழ்க்கைக் குறிப்பும் அன்பளிப்பு என்னும் சிறுகதையின் ஒ...
கு. அழகிரிசாமி பற்றிய வாழ்க்கைக் குறிப்பும் அன்பளிப்பு என்னும் சிறுகதையின் ஒ...கு. அழகிரிசாமி பற்றிய வாழ்க்கைக் குறிப்பும் அன்பளிப்பு என்னும் சிறுகதையின் ஒ...
கு. அழகிரிசாமி பற்றிய வாழ்க்கைக் குறிப்பும் அன்பளிப்பு என்னும் சிறுகதையின் ஒ...
umadeviallaghery
 
Agama
AgamaAgama
Agama
Ravin Ravi
 
yakkai nilaiyamai - valaiyapathi .pptx
yakkai nilaiyamai - valaiyapathi  .pptxyakkai nilaiyamai - valaiyapathi  .pptx
yakkai nilaiyamai - valaiyapathi .pptx
jayavvvc
 
Dua
DuaDua
உனக்குள் உள்ளது சக்தி
உனக்குள் உள்ளது சக்திஉனக்குள் உள்ளது சக்தி
உனக்குள் உள்ளது சக்திAarockia Samy
 
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனைSINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
Carmel Ministries
 
Thirukkural palaya urai
Thirukkural palaya uraiThirukkural palaya urai
Thirukkural palaya urai
ssuser04f70e
 

Similar to ஆழ்வார்கள் - பரமபதம் (20)

வள்ளலார் பாடல்
வள்ளலார் பாடல் வள்ளலார் பாடல்
வள்ளலார் பாடல்
 
திருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சைதிருவடி தீட்சை
திருவடி தீட்சை
 
மரண பயம் மாற்றம் உண்டாக்கும் Fear of death will change the life style
மரண பயம் மாற்றம் உண்டாக்கும் Fear of death will change the life styleமரண பயம் மாற்றம் உண்டாக்கும் Fear of death will change the life style
மரண பயம் மாற்றம் உண்டாக்கும் Fear of death will change the life style
 
Tamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship SongsTamil Christian Worship Songs
Tamil Christian Worship Songs
 
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengahBT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
BT PECUTAN AKHIR SPM 2024 BHG C.pdf tamil spm2023 bahasa tamil menengah
 
மனிதனாகுக
மனிதனாகுகமனிதனாகுக
மனிதனாகுக
 
Saivism and Smartism
Saivism and SmartismSaivism and Smartism
Saivism and Smartism
 
இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன் இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்
 
Atharvana vedham
Atharvana vedham Atharvana vedham
Atharvana vedham
 
Periyaazhvar pirabhandham
Periyaazhvar pirabhandhamPeriyaazhvar pirabhandham
Periyaazhvar pirabhandham
 
கிருபையை போக்கடித்தவர்கள் – பாகம் 5 (சிம்சோன்)
கிருபையை போக்கடித்தவர்கள் – பாகம் 5 (சிம்சோன்)கிருபையை போக்கடித்தவர்கள் – பாகம் 5 (சிம்சோன்)
கிருபையை போக்கடித்தவர்கள் – பாகம் 5 (சிம்சோன்)
 
மறைவானது ஒன்றுமில்லை
மறைவானது ஒன்றுமில்லைமறைவானது ஒன்றுமில்லை
மறைவானது ஒன்றுமில்லை
 
கு. அழகிரிசாமி பற்றிய வாழ்க்கைக் குறிப்பும் அன்பளிப்பு என்னும் சிறுகதையின் ஒ...
கு. அழகிரிசாமி பற்றிய வாழ்க்கைக் குறிப்பும் அன்பளிப்பு என்னும் சிறுகதையின் ஒ...கு. அழகிரிசாமி பற்றிய வாழ்க்கைக் குறிப்பும் அன்பளிப்பு என்னும் சிறுகதையின் ஒ...
கு. அழகிரிசாமி பற்றிய வாழ்க்கைக் குறிப்பும் அன்பளிப்பு என்னும் சிறுகதையின் ஒ...
 
Agama
AgamaAgama
Agama
 
yakkai nilaiyamai - valaiyapathi .pptx
yakkai nilaiyamai - valaiyapathi  .pptxyakkai nilaiyamai - valaiyapathi  .pptx
yakkai nilaiyamai - valaiyapathi .pptx
 
vedas
vedasvedas
vedas
 
Dua
DuaDua
Dua
 
உனக்குள் உள்ளது சக்தி
உனக்குள் உள்ளது சக்திஉனக்குள் உள்ளது சக்தி
உனக்குள் உள்ளது சக்தி
 
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனைSINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
SINGLE EYE STERLING PRAYER | தெளிவான பார்வை சரியான பிரார்த்தனை
 
Thirukkural palaya urai
Thirukkural palaya uraiThirukkural palaya urai
Thirukkural palaya urai
 

More from Thanga Jothi Gnana sabai

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ் குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணிகண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெறகுருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Quit Non Veg
Quit Non VegQuit Non Veg
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய் ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
Thanga Jothi Gnana sabai
 
திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Thiruvadi - Cards
Thiruvadi - CardsThiruvadi - Cards
Thiruvadi - Cards
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Thiruvadi
Thiruvadi Thiruvadi
Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Guru Gita
Guru GitaGuru Gita
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஞான தானம்
ஞான தானம் ஞான தானம்
ஞான தானம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஞானதானம்
ஞானதானம்ஞானதானம்
ஞானதானம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Surrender to lotus feet
Surrender to lotus feetSurrender to lotus feet
Surrender to lotus feet
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன் ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவஞ்சி
குருவஞ்சி குருவஞ்சி
குருவஞ்சி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
Thanga Jothi Gnana sabai
 

More from Thanga Jothi Gnana sabai (20)

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
 
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ் குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
 
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணிகண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
 
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெறகுருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
 
Quit Non Veg
Quit Non VegQuit Non Veg
Quit Non Veg
 
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய் ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
 
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
 
திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை
 
Thiruvadi - Cards
Thiruvadi - CardsThiruvadi - Cards
Thiruvadi - Cards
 
Thiruvadi
Thiruvadi Thiruvadi
Thiruvadi
 
Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?
 
Guru Gita
Guru GitaGuru Gita
Guru Gita
 
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
 
ஞான தானம்
ஞான தானம் ஞான தானம்
ஞான தானம்
 
சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி சுட்டும் விழி - திருவடி
சுட்டும் விழி - திருவடி
 
ஞானதானம்
ஞானதானம்ஞானதானம்
ஞானதானம்
 
Surrender to lotus feet
Surrender to lotus feetSurrender to lotus feet
Surrender to lotus feet
 
ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன் ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன்
 
குருவஞ்சி
குருவஞ்சி குருவஞ்சி
குருவஞ்சி
 
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
 

ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்

 • 2. ராமன் சூரிய குலத்த ான்றல் கிருஷ்ணர் சந்திர வம்சம்
 • 4. உன் பாட்டன் முப்பாட்டறை தபாற்று கின்றாயா?அவர் பபயர் உைக்கு ப ரியுமா? இந் உலகில் வாழவா ங்கு வாழ வழிகாட்டிய ஞானிகறை தபாற்றுகிறாம். அவர்கள் உறரத் ஞாைங்கறை குந் ஞாை குரு மூலம் உபத சம் பபற்று தீட்றச பபற்று நாமும் வம்(இறறவன் திருவடியில்) பசய்ய
 • 5. அடிதயறை ஞாை சற்குருவாக அமர்த்தி உலகருக்கு எல்லா உண்றமகளும் ரகசியமின்றி பவளிப்பறடயாக உபத சிக்க பசய் , ஞாை தீட்றச வழங்க பசய் ஒப்பற்ற ஞானிகள் ஸ்ரீ இராமானுஜரும் ஸ்ரீராமலிங்கருதம ஆவர். ஞாை சற்குரு சிவபசல்வராஜ்
 • 6. இறறவன் முழு மு ற்கடவுைாகதவ றசவர்கள்,றவஷ்ணவர்கள் ,சாக் ர்கள், கிருஸ்துவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் சீக்கியர்கள் றஜைர்கள், பசௌரம் காணாபத்யம் பகௌமாரம் இன்னும் எல்தலாரும் ஆளுக்கு ஒரு பபயர் றவத்து பகாண்டாடுகிறார்கதை விர இவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றற ான் - ஒளிறயத் ான் தபாற்றி வணங்குகிறார்கள் !
 • 7. பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பகர்ந்த் தும் பரமாத்மா - புருத ாத் மன் - நாராயணன் - ஆதிமூலம் - கண்ணன் மகத்துவத்ற
 • 8.
 • 9.
 • 10. கண்ணன் உபத சமாம் பகவத் கீற யில், என்றை சரண் அறடந் வன் கர்மாக்கறை நான் ஏற்று பகாள்கிதறன்! சம்சார சகாரதில் மூழ்காமல் காப்பற்றி கறர பசய்கிதறன்! மானுடா நீ உன் கர்மாறவ பசய் பலறை என்னிடம் விட்டுவிடு என்று ாதை
 • 11. அபனத்பதயும் 'கிருஷ்ணார்ப்ைணம் ைண்ணிவிட்டால்' நமக்ஜகது விபன? நமக்கு விபனயில்லா விட்டால் பிறவி வராஜத! பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழலிலிருந்து விடுைட அபனத்பதயும்
 • 12. கண்ணன் எங்கக என்று ஊர் உலகமெல்லாம் கேடாகே! இந்ே பிரபஞ்சம் எங்கும் நீக்கெற நிறறந்துள்ள பரொத்ொ! அங்கு இங்கு எனாேபடி எங்கும் இருக்கும் அந்ே இறறவன் ெனிேனிலும் இருப்பான்ோகன! தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான்! ெனிே உடலிலும் இருப்பான் அல்லவா? இருக்கிறான்!! ெனிே கேகத்ேிலும் அந்ே பரொத்ொ துலங்குகிறார் என்பறே இது வறர உலகில் கோன்றிய அத்ேறன ஞானிகளும் கூறியுருக்கின்றனர் !! இது ோன் ஞானம்!!
 • 13. கண்ணன் மனித ஜதகத்தில் எங்கு எப்ைடி சசயல்ைடுகிறான் என அறிந்து அந்த கடவுபை அபடய ைாடுைடுவஜத தவம்! அறிந்து சதளிந்து உணர்ைவஜன ஞானி!
 • 14. றவஷ்ணவர்கள் எல்தலார்க்கும் ஒரு படி தமல்! கண்ணாக இருக்கும் கடவுறை கண்ணன் என்று தபாற்றி துதித் ைர்! கண்ணிதல மணியிதல ஒளியாக துலங்குபவறை! - கிருஷ்ணமணிறயதய அவன் உடலாக உருவாக நிறமாக கருதி வர்ணித் ைர்! கண் அவன் ாதை ? கண்ணன் -கண்+அவன்! கண்ணாக இருப்பவதை பரமாத்மா! கண்தண உண்றம! உன் பமய்! உன் பமய்யாக உடலில் இருக்கும் உண்றமயாை பபாருள்! பமய்ப்பபாருள்!
 • 15. கண்தண - திருவடி! கண்றணத் ான் கண்ணிதல மணியிதல ஒளியாக துலங்கும் அந் கண்ணறண ான், கண்ணிறணறயத் ான் - இரு கண்கறை - நம் இரு கண்கறைத் ான் இறறவன் திருவடிகைாக திருப்ப ங்கைாக ஞானிகறை பரிபாறசயாக கூறியருளிைார்!
 • 16. இறறவனுக்கு எல்லா உயிர்களும் ஒன்று ாதை! தப மற்றவன்-அதப ன்! அந் எல்லாம் வல்ல இறறவன் எல்லா மனி உடலிலும் ஒதர அைவில் ஒதர ன்றமயில் கண்ணாகதவ துலங்குகிறான்!!
 • 17. கண் ாைம் யார் தவண்டுமாைாலும் பசய்யலாமல்லவா? ஏன்? கண் மட்டுந் ான் எவ்வி தப மின்றி உலக மக்கள் அறைவருக்கும் ஒன்று தபால் உள்ைது!? ஆண் பபண் சிறுவர் வதயாதிகர் எை கண்ணில் தப தம கிறடயாத ! ஏன் ? எவ்வி தப மின்றி கடவுள் நம்கண்ணில்
 • 18. ஆழ்வார்கள் கண்றணதய கண்ணறைதய காண ஆவல்பகாண்டு, பாடி பரவசமாகி, எண்ணி உணர்ந்து அறடந்து தபரின்ப பபருநிறல பபற்றாகள்! ஞானிகறை பிரித்துப் பார்க்காதீர்கள்; கருறணறய வடிவாை கடவுறை உணர்ந் வர்களும், அன்புமயமாகி இரக்க சிந் றையுள்ைவராகி கருறணதய வடிவாகி விடுகின்றைர்!
 • 19. ஆழ்வார் என்றால் பரம்பபாருள் என்னும், பிரபஞ்சம் எங்கும் நிறறத் தபபராளியில் ஆழ்பவர்கள் அமிழ்பவர்கள் என்தற பபாருள்! அ ாவது இறறவதைாடு ஒன்றி தபாைவர்கள்! அப்படி பார்த் ால் ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் அல்லர்! உலகில் உள்ை ஞானிகள் பமய்ஞானிகள் அறைவருதம ஆழ்வார்கதை ! இறறவன் அருளில் அமிழ்ந்து தபாைவர்கள்! ான் என்ற நிறலயற்று பரமப அனுபவம் பபற்று அதில் ஊறி திறைத் வர்கள் ஆழ்வார்கள்!
 • 20. சிறப்பு என்ைபவன்றால் " மிழ்"! மிழ் கூறும் நல்லுலகத்திதல 63 நாயன்மார்கள் 18 சித் ர்கள் 12 ஆழ்வார்கள் இன்னும் எத் றை எத் றைதயா ஞானிகள் வாழும் பூமி இந்திய மிழ்நாடு! மிழ் அதிவிறரவில் சுத் சிவானுபூதிறய நல்க வல்லது என்கிறார் வள்ைலார்! ஆழ்வார்கள் பாடியதும் அழகு மிழிதல!
 • 21. பக்தியின் உச்சம் ! அதுதவ ஞாைத்தின் எச்சம்! கண்ணா கண்ணா என்று க றி அழுது அரற்றியவர்கதை ஆழ்வார்கள்!
 • 22. நீரில் வாழும் மீன், மச்சாவ ாரம்! நீரிலும் பநருப்பிலும் வாழும் ஆறம கூர்மாவ ாரம் நிலத்தில் வாழும் பன்றிஅவ ாரம் மிருகமும் மனி னுமாை நரசிம்மாவ ாரம் சிறிய மனி ைாக வாமை அவ ாரம் ரிஷியாக பரசுராம அவ ாரம்! ஒருவருக்கு ஒருத்தியாக வாழும் பநறிகாட்ட இராமவ ாரம்! துஷ்ட நிக்கிரகரம் பலராம அவ ாரம்! ராஜ ந்திரத்தில் மதியயூகத்து கிருஷ்ணாவ ாரம் இப்படி 9 அவ ாரம் எடுத்து விட்டார் பரம்
 • 23. மனி ைாக பிறந்து ஆன்மீக முயற்சியிைால் ஞாைம் பபற்று உலகில் அஞ்ஞாைம் தபாக்கி மக்கறை ஒரு குறடயின் கீழ் ஞாை வாழ்க்றக வாழ வழி கட்டுவத கல்கி அவ ாரம்! விறரவில் வரும்.
 • 24. பத்தில் ஒன்பது நிகழ்ந் து அதில் கிருஷ்ணாவதாரம் இராமவதாரம் இரண்டுதம மிகவும் சிறப்பாக எல்தலாரும் தபாற்றி புகழ்வது! ராமன் சூரிய குலம் கிருஷ்ணர் சந்திர வம்சம்.
 • 26. மைம் ஒன்றி கண்ணனிடம் லயமாைால் ஞாைம்! மந்திரம் - மைதின் திறம் பவளிப்படும் இடம் கண்தண!அந் கண்ணனிடம் கண்ணில் லயமாைால் கிட்டுதம ஞாைம்(அறிவு) இற ப்பற்றி பாடிைார்கள் ஆழ்வார்கள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந் மாக! அடிதயன் பமய்ஞாை உறர எழு உட்கார்ந் தபாது அருளிைான் கண்ணன்.
 • 27. கண்ணா கண்ஜண என்று கதறாத ஞானிகள் இல்பல! கண் சைற்ற நாம் ைாக்கிய சாலிகைல்லவா? கண் ஒரு உறுப்பு மட்டுமல்ல, இஜத ஊனக்கண்ஜண ஞானக் கண்ணாகவும் மாறும் என்ைபத அறிந்தவன் எவ்வைவு ைாக்கியசாலி!!
 • 28. ஆன்மீக இரகசியங்கறை உறடத்து விடு பபாடியாக்கிய ஞாைச் பசல்வங்கள் மகான் ஸ்ரீ ராமானுஜரும் வள்ைல் ஸ்ரீ இராமலிங்கரும் ன் அடிதயனுக்கு கண் தபான்றவர்கள்! அவர்கள் காட்டிய பாற யில் அடிதயன் மு ல் முறறயாக கண்மணிமாறல எனும்
 • 29. ஆன்மீகம் குறிப்பிட்ட மதத்துக்ஜகா குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்ஜகா உரியது அல்ல! உலக மக்கள் 800 ஜகாடிசைருக்கும் சைாதுவானது! இபறவன் ஒருவன்தான்! 800 ஜகாடி மக்கபை சைற்ற தாயும் தந்பதயும் அவன்! ைரமாத்மா ஆவான்!
 • 30. பரமாத்மா பபற்ற 800 மக்களும் ஜீவாத்மாதவ! இந் உண்றம ப ரியா வன் உணரா வன் மனி தை அல்ல!? பரமாத்மாறவ உணரும் வறர மனி ன்-ஒரு ஜீவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறந்து பிறந்து காலச்சக்கரத்தில் சம்சார சாஹரத்தில் சுழற்ன்று பகாண்தட இருக்கும்! விதமாசைம் தவண்டாமா? உன் ஜீவறை கருறணயுடன் பார்
 • 31. இதுவறர இவ்வுலகில் இறற ரகசியத்ற மறறத்த றவத் ைர்?! திருஅருட் பிரகா வள்ைலார் ராமலிங்க சுவாமிகதை இறற ரகசியத்ற பவளிப்படுத்தி பவட்ட பவளியிதல சத்திய ஞாை சறப கட்டி ஒளியாை இறறவறை ஒளியாக எல்தலாரும் காண தகாயில் அறமத்து ந் ார்! ற பூச தஜாதி ரிசைம் காண வடலூருக்கு வாருங்கள் என்று கூவி அறழத் ார்! வடலூரில் புறத்த இறறவறை தஜாதியாக கண்டது தபாதல உங்கள் உடலூரில் அகத்த அத இறறவைாை தஜாதிறய காண்க
 • 32. இப்படி ஞாதைாபத சம் பசய்யும் வள்ைலார் அ ற்க்கு வழியும் கூறுகிறார்! குந் ஆச்சாரியன் மூலம் உங்கள் நடுக்கண்றண திறக்க பபற்றுபகாள்க எை அறிவுறுத்துகிறார்!? விழிதய நம் உடலூரில் உள்தை புகும் வழியாகும். உடலூரின் அகத்த ஆன்ம தஜாதிறய காண கண் வழிதய உணர்ந்து வம் பசய்ய தவண்டும் என்று மிக மிக ரகசியமாக இருந் ஞாைத்ற உலகுக்கு பவளிப்படுத்திைார் வள்ைலார் !
 • 33. ஞாைத்ற மட்டுதம றவத்து அந் கண்தணாட்டத்தில் பார்க்க தவண்டும் அப்தபாது ான் கண்ணறை நாம் அறிய முடியும் கண்ணன் யார் என்று ப ளிவு கிட்டும். பின்ைர் ான் கண்ணாதல காணலாம்! கண்ணாக இருக்கும் அவதை கண்ணன் எை உணரலாம்!
 • 34. இன்று அஷ்டமி நல்ல காரியம் பசய்ய கூடாது என்கின்றைர். அஷ்டமியில் ாதை கண்ணன் பிறந் ான். கண்ணன் பிறந் நாறை பவகு விமர்றசயாக பகாண்டாடுகிதறாதம! எட்டாக உள்ை கண்கள் ான் கண்ணன் இருப்பிடம், இதுதவ ஞாைம்! நம் முன்தைார்கள் பலரும் இந் எட்றட பலபல பரிபாற யில் பாடி உள்ைைர். இரண்டு பூஜியத்ற ப ாட்ட படி தபாட்டால் அது எட்டு. நிமிர்ந்து நின்ற 8 ஐ படுக்க றவத் ால் தபால் ! இரண்டு கண்கள் தபால் உள்ைது அல்லவா?
 • 35. கண் ஒளி ான் அவன்! கண்ணன் வாறய திறந் ான் எல்லா உலகமும் ப ரிந் து என்று ாதை பாகவ ம் கூறுகிறது. நம் கண் அறடக்கப்பட்டு உள்ை ல்லவாநம் கண் அறடக்கப்பட்டு உள்ை ல்லவா? அந் ஊசி முறை திறப்பற ான் கண்ணன் வாய் திறந் ால் அந் ராஜ்ஜியம் பூராவும் ப ரியும் என்ற ாகும். அந் ஊசி முறை திறப்பற ான் கண்ணன் வாய் திறந் ால் அந் ராஜ்ஜியம் பூராவும் ப ரியும் என்ற ாகும்.
 • 36. பரிபாற ! இந் எட்டாை இரண்டு கண்ணிலும் வலது கண் 'அ' என்னும் மிழில் மு ல் எழுத்து என்றும் மிழ் எண்ணில் எட்றட(8) குறிக்கும் என்று இலக்கணம் கூறும். 'உ' என்பது மிழ் எண்ணில் இரண்றட குறிப்ப ாகும். இது இடது கண்றண குறிப்ப ாகும்.
 • 37. "எண்ணும் எழுத்தும் கண் என தகும்" - இது ஔறவயார் வாக்கு. இற திருவள்ளுவரும் ஆதமாதித் ார்! இப்படி ான்! "எண்சணன்ை ஏபன எழுத்சதன்ை இவ்விரண் டும் கண்சணன்ை வாழும் உயிர்க்கு“ எண்ணாகவும் உள்ைது எழுத் ாகவும் உள்ைது -
 • 38. அ ாவது உயிர் வாழ (இறக்காமல் இருக்க) எண்ணாகவும் எழுத் ாகவும் உள்ை அ, உ என்ற இரண்டும் நம் கண் ான் என்பற அறிந்து பகாள்ைதவண்டும். இற பசால்லி ருபவர் ான் குரு! உபத சித்து உணர்த்துபவர் ான் சற்குரு! எட்டும் இரண்டும் அறிவித்தான் என்
 • 39. இன்றறக்கும் ஊர் பக்கங்களில் பசால்லுவார்கள் தகட்டு இருக்கரீர்கைா? அ.ன.உ.ன சதரியாத ையஜலாடு என்ன ஜைச்சு என்பார்கைல்லவா? நம் முன்தைார்கள் எட்டாகிய அ இரண்டாகிய உ ப ரியா அறிவிலிகள் அவர்கதைாடு தபசாதீர் என்று
 • 40.
 • 41. ஊர் புறங்களில் வீட்டில் பபரியவர்கள் பிள்றைகறை எங்காவது தபாய் எ ாவது வாங்கி வர பசல்ல மகதை இரண்டு எட்டு ஜைாயிட்டு வா என்று பசால்லி தகள்வி பட்டு இருக்கிறீர்கைா? பரிபாற
 • 42. தகுதி ஞாைம் எல்லாரும் பபறலாம். மனித பிறவிஜய இதற்க்கு தகுதி . தவபறான்றும் த றவ இல்றல! எை அறறகூவல் பகாடுத்து வம்மின் உலகியலிர் மரண மில பபருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம். வாரீர்! வாரீர்! என்று கூவி அறழத்து தபாதித் ார் ஞாைத்ற . இரகசியங்கபை உபடத்தார்.
 • 43. வாடிய பயிறர கண்ட தபாது வாடிைர்! வள்ைல் இராமலிங்க சுவாமிகள். இப்படி எல்லா ஜீவிகளுக்கும் இறங்கிய கருறண உள்ைதம இறறவன் வாழும் ஆலயம்.
 • 44. நாம் ஞாை குரு ஒருவறர பபற்று உபத சம் பபற்று சூட்சும நிறலயில் பிறப்பத மறுபிறவியாம்! அ ாவது உடலால் பிறந் நாம் உணர்வால் நம் சூட்சம உடறல பிறப்பிக்க ஒரு குருறவ பபற்தற ஆகதவண்டும்! ஸ்தூல த கத்தில் பிறந் நாம் சூட்சுமத கத்தில் பிறப்பத மறு பிறவி! பிறந் இப்பிறவியிதல மீண்டும் பிறப்பது
 • 45. "மறுபடியும் பிறவா வன் பரதலாக ராஜ்யத்தில் பிரதவசிக்க மாட்டான்" மறுபடியும் பிறந் ால் ான் பரதலாக ராஜ்யம்!? எப்படி? எவன் ஒருவன் அக்னியலும் பரிசுத் ஆவியாலும் ஞாைஸ்நாைம் பபறுகிறாதைா? அவதை மறுபடியும் பிறந் வன். அவன் ான் பரதலாக ராஜ்யத்ற அறடவான்! அக்னியால் ஞாைஸ்நாைம் என்பது ான் அக்னிறய பபருக்க வழி கூறும் உபநயைம்! பவவ்தவறு பாறசயில் பசால்லப்பட்ட ஒதர வி யம்!
 • 46. Brahmopadesham துவிஜன் - மறுபடியும் பிறப்பவன்! பிரம்மமாகிய ஒளிறய - கடவுறை அறடய - உணர , பிரம்மத்தின் ன்றமயாகிய ஒளி நம் கண்களில் துலங்குவற அறிந்து உணர்ந்து , இரு கண்கள் வழி ஞாை தீட்றச பபற்று, அக்னியால் ஞாைஸ்நாைம் பபற்று, தியாைம் பசய்வத மறுபிறவி பபரும் வழி! இறறவன் அருள்வார்! குரு மூலமாக உபநயைத்தில் தீட்றச பபற்று வம் பசய் ால் பிறப்பு அறுக்கலாம். "மாற்றிப் பிறக்க வறகயறிந் ாயில்றல" எை அகஸ்தியர் கூறுவதும் இதுதவ! பிறந் இப்பிறப்பில் குரு மூலம் தீட்றச பபறுவத மாற்றி பிறப்ப ாகும்!
 • 47. கண்றண திறந் ால் ாதை, நிபனந்து உணர்ந்து சநகிழ்ந்து வம் பசய் ால் ாதை கண்ணீர் பபருக்பகடுத்து நம் உடலும் நறையும். ஆகதவ பமய்யுணர்வு பபற்று கண்றண திறந்து இருந்து ான் சும்மா இருந்து ான் வம் பசய்ய தவண்டும்!! இது ஒன்று ான் ஞாை வழி. கண்றண மூடி பசய்யும் எந் பயிற்சியும் தியாைமும் ஞாைத்ற ராது?! ஞாை பபற வழி
 • 48. உங்கள் அகக்கண்றண ஞாை சற்குரு திறந்து திருவடி தீட்றச ருவார்! உங்கள் அறிவுக்கண் திறக்கும்! மைக்கண் திறக்கும்! ஞாைக்கண் பபறுவீர்கள்! திருவடி உபத சம் பபற்றவர் பமய்யுணர்வு பபற திருவடி தீட்றச பபற கன்னியாகுமரி ங்க தஜாதி ஞாை சறபக்கு வருக! உங்கள் நடுக்கண்றண திறந்து ஞாைம்பபற வழிகாட்டுவார் வள்ைலார்! கண்றண திறந்து ான் வம் பசய்ய தவண்டும்!
 • 49. இறறவறை அறடய தவண்டும் அறடந் தீர்வது என்ற ஆன்ம பசிதயாடு சும்மா இருந்து மைதில் எண்ணதம த ான்றா படி மைற தய திருவடியில் ஒப்பறடத்து னித்திருந்து வம் பசய்பவதை கண்றண திறந்து இருந்து வம் பசய்பவதை ஞாைம் பபறுவான்! ப வி-முக்தி- தமாட்சம் கிட்டும்!
 • 50.
 • 51. ங்க தஜாதி ஞாை சறப வருக! உபத சம் & தீட்றச பபருக!! www.vallalyaar.com