SlideShare a Scribd company logo
அருட்பெரும் ஜ ோதி அருட்பெரும் ஜ ோதி
தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜ ோதி
எல்லோ உயிர்களும்
இன்புற்று வோ ழ்க!
எப்ெடி?
ஆன்ம இன்ெ சுகத்ணத
கோலமுள்ள ஜெோஜத விணைந்து
அறிந்து அணைதல் ஜவண்டும்.
அருட்பெரும் ஜ ோதி அருட்பெரும் ஜ ோதி
தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜ ோதி
எல்லோ உயிர்களும் இன்புற்று வோழ்க
மைைமிலோ பெருவோழ்வு
ஒளியுைல் பெற்ற ஞோனி!
உலககுரு வள்ளலோர்
Thanga Jyothi Gnana Sabai www.vallalyaar.com
இணறவன் திருவடி
கழல்கஜள – கண்கஜளயோகும்
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் பபய்கழல்கள் பெல்க!!
எண்ணிலோ பிறப்பெடுத்து கர்மவிணையோல் துன்புறும் நம்ணம
மீண்டும் பிறவோமல் தடுத்து கோப்ெது இணறவன் திருவடி –
கழல்கஜள – கண்கஜளயோகும்!
அது எப்ெடி இருக்கிறது பதரியுமோ? பிஞ்சோக – இளசோக –
ெோப்ெோ எை பசோல்ஜவோமல்லவோ? நம் கண்மணிதோன் அப்ெடி
உள்ளது. அங்ஜக தோன் தண்ணீர் அருவிபயை பெய்து
பகோண்ஜை இருக்கும் தவம் பசய்யும் ஜெோது! அது
பவல்லட்டும் பவற்றி கிட்ைட்டும்.
"மறுெடியும் பிறவோதவன் ெைஜலோக ைோஜ்யத்தில் பிைஜவசிக்க மோட்ைோன்"
மறுெடியும் பிறந்தோல் தோன் ெைஜலோக ைோஜ்யம்!? எப்ெடி? எவன் ஒருவன்
அக்னியலும் ெரிசுத்த ஆவியோலும் ஞோைஸ்நோைம் பெறுகிறோஜைோ? அவஜை
மறுெடியும் பிறந்தவன். அவன்தோன் ெைஜலோக ைோஜ்யத்ணத அணைவோன்! அக்னியோல்
ஞோைஸ்நோைம் என்ெதுதோன் அக்னிணய பெருக்க வழி கூறும் உெநயைம்!
பவவ்ஜவறு ெோணசயில் பசோல்லப்ெட்ை ஒஜை விஷயம்!
கண்ணன் எங்கக என்று ஊர்
உலகமெல்லாம் கேடாகே! இந்ே
பிரபஞ்சம் எங்கும் நீக்கெற நிறறந்துள்ள
பரொத்ொ! அங்கு இங்கு எனாேபடி
எங்கும் இருக்கும் அந்ே இறறவன்
ெனிேனிலும் இருப்பான்ோகன!
தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும்
இருப்பான்! ெனிே உடலிலும் இருப்பான்
அல்லவா?
இருக்கிறான்!! ெனிே கேகத்ேிலும் அந்ே
பரொத்ொ துலங்குகிறார் என்பறே இது
வறர உலகில் கோன்றிய அத்ேறன
ஞானிகளும் கூறியுருக்கின்றனர் !! இது
ோன் ஞானம்!!
உங்கள் அகக்கண்ணை ஞோை சற்குரு
திறந்து திருவடி தீட்ணச தருவோர்!
உங்கள் அறிவுக்கண் திறக்கும்!
மைக்கண் திறக்கும்! ஞோைக்கண்
பெறுவீர்கள்! திருவடி உெஜதசம்
பெற்றவர் பமய்யுைர்வு பெற
திருவடி தீட்ணச பெற
கன்னியோகுமரி தங்க ஜ ோதி ஞோை
சணெக்கு வருக! உங்கள் நடுக்கண்ணை
திறந்து ஞோைம்பெற வழிகோட்டுவோர்
வள்ளலோர்! கண்ணை திறந்து தோன்
தவம் பசய்ய ஜவண்டும்!
கண்ணை திறந்தோல்தோஜை, நினைந்து உணர்ந்து பெகிழ்ந்து தவம்
பசய்தோல் தோஜை கண்ணீர் பெருக்பகடுத்து நம் உைலும் நணையும்.
ஆகஜவ பமய்யுைர்வு பெற்று கண்ணை திறந்து இருந்துதோன் சும்மோ
இருந்துதோன் தவம் பசய்ய ஜவண்டும்!! இது ஒன்று தோன் ஞோை வழி.
கண்ணை மூடி பசய்யும் எந்த ெயிற்சியும் தியோைமும் ஞோைத்ணத தைோது?!
ஞோை பெற வழி
கண்ைம் கரியதோம் கண் மூன்று உணையதோம்
அண்ைத்ணதப் ஜெோல அழகியதோம் – பதோண்ைர்
உைலுருகத் தித்திக்கும் ஓங்குபுகழ் ஒற்றிக்
கைலருஜக நிற்கும் கரும்பு.”
Thanga Jyothi Gnana Sabai www.vallalyaar.com
ஆெத்ெோந்தவன்
அருட்பெரும் ஜ ோதி அருட்பெரும் ஜ ோதி
தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜ ோதி
சோகோநிணல
பெற்ற
சிைஞ்சீவி
ஆஞ்சஜநயர்
Thanga Jyothi Gnana Sabai www.vallalyaar.com
தோயின் கருவிலிருந்து எப்ஜெோதும் துணையோக
இருந்து கோப்ெவன் இணறவன் மட்டுஜம!
கல்லினுள் ஜதணைக்கும் கருப்ணெ உயிர்க்கும்
ெடியளப்ெவன் இணறவன் ஒருவஜை !
Gnana Sarguru Sivaselvaraj
www.vallalyaar.com
பிறப்பிக்க ணவத்த அந்த இணறவஜை எல்லோ உயிர்களுக்கும்
வோழ்வில் ெல சந்தர்ெங்களில் தன்ணை பவளிெடுத்து கோட்டுகிறோன்! ஆைோல்
அறிஜவோர் உைர்ஜவோர் பவகு சிலஜை!
மனிதணை ெணைத்து கோத்து மணறத்து அருளும்
எல்லோம் வல்ல ெைம்பெோருஜள அவைவர் விணைக்ஜகற்ெ
வோழ்ணவ முடித்தும் ணவக்கிறோன்! அதோவது உைணல
அழித்து அல்லது மோற்றி அவைவர் ெரிெக்குவத்திற்கு
ஏற்ற
நிணலணய தந்து அருள்கிறோர்.
அருட்பெருஞ்ஜசோதி அருட்பெருஞ்ஜசோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்ஜசோதி
ஞோை சற்குரு சிவபசல்வைோஜ் www.vallalyaar.com
இணறவன்
ெைமோத்மோ
ெைம்பெோருள்
பெரும்ஜ ோதி
ஆண்ைவன்
தோஜை சிறும் ஜ ோதியோக தன்ணை குறுக்கி பகோண்டு
ஜீவோத்மோவோக
உயிைோக
பிைோைைோக
நம்முள் இருக்கிறோர்! நம் உள் மைம்
கைந்த நிணலயில் இருப்ெதோல் தோன், உள் கைந்து இருப்ெோதோல்
தோன் ஆன்ஜறோர் கைவுள் என்றைர்
ஞோை சற்குரு சிவபசல்வைோஜ்
www.vallalyaar.com
திருவடி தீட்ணச பெற்று கண்திறந்து
தவம் பசய்க!!
அருட்பெரும்ஜ ோதி தனிப்பெரும் கருணை
அருட்பெரும்ஜ ோதி அருட்பெரும்ஜ ோதி
இணறவணை அணைய ஜவண்டும்
அணைந்த தீர்வது என்ற ஆன்ம
ெசிஜயோடு சும்மோ இருந்து மைதில்
எண்ைஜம ஜதோன்றோத ெடி மைணதஜய
திருவடியில் ஒப்ெணைத்து தனித்திருந்து
தவம் பசய்ெவஜை கண்ணை திறந்து
இருந்து தவம் பசய்ெவஜை ஞோைம்
பெறுவோன்! ெதவி-முக்தி-
ஜமோட்சம் கிட்டும்!
இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்

More Related Content

Similar to இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்

ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம் ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
Miriamramesh
 
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
Sivashanmugam Palaniappan
 
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள் சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
Miriamramesh
 
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்BASKARAN P
 
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance! (Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
HappyNation1
 
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
Sivashanmugam Palaniappan
 
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli tamil
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli  tamilBhagavan sathiya sai babavin amutha thuli  tamil
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli tamil
Perumalsamy Navaraj
 
Kaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Kaashmora Tamil Movie Songs LyricsKaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Kaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Paadal Varigal
 
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptxEmergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
SSRF Inc.
 
phobia related to animals
phobia related to animalsphobia related to animals
phobia related to animals
Balasubramanian Kalyanaraman
 
(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies (Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
HappyNation1
 
அப்பா. Father
அப்பா. Fatherஅப்பா. Father
அப்பா. Father
Narayanasamy Prasannam
 
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamilself-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
TamilThoughts
 
The lion and the rabbit
The lion and the rabbitThe lion and the rabbit
The lion and the rabbit
moggilavannan
 
Kuruthogai
KuruthogaiKuruthogai
Kuruthogai
priyaR92
 
Housewives Guide To Teach Children - Tamil Version by Rathipriya
Housewives Guide To Teach Children - Tamil Version by RathipriyaHousewives Guide To Teach Children - Tamil Version by Rathipriya
Housewives Guide To Teach Children - Tamil Version by Rathipriya
Sivashanmugam Palaniappan
 
The Richman Guide (Tamil Version)
The Richman Guide (Tamil Version)The Richman Guide (Tamil Version)
The Richman Guide (Tamil Version)
Sivashanmugam Palaniappan
 
Saivism and Smartism
Saivism and SmartismSaivism and Smartism
Saivism and Smartism
PrathapanKrishnakuma1
 

Similar to இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன் (20)

ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம் ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
ஆழ்வார்கள் - பரமபதம்
 
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
கிறிஸ்தவனுக்குரிய ஆரோக்கியம்
 
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
நீயும், உன் சந்ததிகளும், உன் நாடும் சிறக்க நீ செய்யவேண்டிய ஒரே காரியம்!
 
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள் சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
சிறு தியானம் : நிறைவேற்ற வேண்டிய பொருத்தனைகள்
 
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
கண் திருஷ்டிக்குப் பரிகாரம்
 
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance! (Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
 
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
Arththa Deepam அர்த்த தீபம்
 
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli tamil
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli  tamilBhagavan sathiya sai babavin amutha thuli  tamil
Bhagavan sathiya sai babavin amutha thuli tamil
 
Kaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Kaashmora Tamil Movie Songs LyricsKaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
Kaashmora Tamil Movie Songs Lyrics
 
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptxEmergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
Emergency Autosuggestions_Emotional Disturbance_FINAL.pptx
 
phobia related to animals
phobia related to animalsphobia related to animals
phobia related to animals
 
(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies (Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
(Tamil) Learn about the different types of life insurance policies
 
அப்பா. Father
அப்பா. Fatherஅப்பா. Father
அப்பா. Father
 
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamilself-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
self-respect meaning in Tamil | Facts about self-respect in Tamil
 
The lion and the rabbit
The lion and the rabbitThe lion and the rabbit
The lion and the rabbit
 
Kuruthogai
KuruthogaiKuruthogai
Kuruthogai
 
Housewives Guide To Teach Children - Tamil Version by Rathipriya
Housewives Guide To Teach Children - Tamil Version by RathipriyaHousewives Guide To Teach Children - Tamil Version by Rathipriya
Housewives Guide To Teach Children - Tamil Version by Rathipriya
 
Ready
ReadyReady
Ready
 
The Richman Guide (Tamil Version)
The Richman Guide (Tamil Version)The Richman Guide (Tamil Version)
The Richman Guide (Tamil Version)
 
Saivism and Smartism
Saivism and SmartismSaivism and Smartism
Saivism and Smartism
 

More from Thanga Jothi Gnana sabai

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ் குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணிகண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெறகுருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Quit Non Veg
Quit Non VegQuit Non Veg
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய் ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
Thanga Jothi Gnana sabai
 
திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Thiruvadi - Cards
Thiruvadi - CardsThiruvadi - Cards
Thiruvadi - Cards
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Thiruvadi
Thiruvadi Thiruvadi
Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Guru Gita
Guru GitaGuru Gita
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஞான தானம்
ஞான தானம் ஞான தானம்
ஞான தானம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஞானதானம்
ஞானதானம்ஞானதானம்
ஞானதானம்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Surrender to lotus feet
Surrender to lotus feetSurrender to lotus feet
Surrender to lotus feet
Thanga Jothi Gnana sabai
 
ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன் ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன்
Thanga Jothi Gnana sabai
 
குருவஞ்சி
குருவஞ்சி குருவஞ்சி
குருவஞ்சி
Thanga Jothi Gnana sabai
 
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
Thanga Jothi Gnana sabai
 
Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?
Thanga Jothi Gnana sabai
 

More from Thanga Jothi Gnana sabai (20)

சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை தாயை பணிவோம்
 
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ் குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
குருவின் திருவடி ஞான தான நோட்டீஸ்
 
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணிகண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
கண்ணன் - கிருஷ்ண மணி
 
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெறகுருவின் தேவை - ஞானம் பெற
குருவின் தேவை - ஞானம் பெற
 
Quit Non Veg
Quit Non VegQuit Non Veg
Quit Non Veg
 
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய் ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
ஆதி சக்தி - சிவசக்தி - வாலைத்தாய்
 
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
மனம் அடங்கும் இடத்தில தவம் செய்வது
 
திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை திருவடி பரிபாசை
திருவடி பரிபாசை
 
Thiruvadi - Cards
Thiruvadi - CardsThiruvadi - Cards
Thiruvadi - Cards
 
Thiruvadi
Thiruvadi Thiruvadi
Thiruvadi
 
Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?Where is Lotus Feet of Krishna?
Where is Lotus Feet of Krishna?
 
Guru Gita
Guru GitaGuru Gita
Guru Gita
 
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
ஜோதி ஐக்கூ அந்தாதி
 
ஞான தானம்
ஞான தானம் ஞான தானம்
ஞான தானம்
 
ஞானதானம்
ஞானதானம்ஞானதானம்
ஞானதானம்
 
Surrender to lotus feet
Surrender to lotus feetSurrender to lotus feet
Surrender to lotus feet
 
ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன் ஞான பண்டிதன்
ஞான பண்டிதன்
 
குருவஞ்சி
குருவஞ்சி குருவஞ்சி
குருவஞ்சி
 
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
What People Eating Non Veg Miss In LIFE?
 
Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?Is there anything I loose by being Non Veg?
Is there anything I loose by being Non Veg?
 

இறைவன் பரமாத்மா பரம்பொருள் பெரும்ஜோதி ஆண்டவன்

 • 1. அருட்பெரும் ஜ ோதி அருட்பெரும் ஜ ோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜ ோதி எல்லோ உயிர்களும் இன்புற்று வோ ழ்க! எப்ெடி? ஆன்ம இன்ெ சுகத்ணத கோலமுள்ள ஜெோஜத விணைந்து அறிந்து அணைதல் ஜவண்டும்.
 • 2. அருட்பெரும் ஜ ோதி அருட்பெரும் ஜ ோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜ ோதி எல்லோ உயிர்களும் இன்புற்று வோழ்க மைைமிலோ பெருவோழ்வு ஒளியுைல் பெற்ற ஞோனி! உலககுரு வள்ளலோர் Thanga Jyothi Gnana Sabai www.vallalyaar.com
 • 3.
 • 4.
 • 5. இணறவன் திருவடி கழல்கஜள – கண்கஜளயோகும் பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் பபய்கழல்கள் பெல்க!! எண்ணிலோ பிறப்பெடுத்து கர்மவிணையோல் துன்புறும் நம்ணம மீண்டும் பிறவோமல் தடுத்து கோப்ெது இணறவன் திருவடி – கழல்கஜள – கண்கஜளயோகும்! அது எப்ெடி இருக்கிறது பதரியுமோ? பிஞ்சோக – இளசோக – ெோப்ெோ எை பசோல்ஜவோமல்லவோ? நம் கண்மணிதோன் அப்ெடி உள்ளது. அங்ஜக தோன் தண்ணீர் அருவிபயை பெய்து பகோண்ஜை இருக்கும் தவம் பசய்யும் ஜெோது! அது பவல்லட்டும் பவற்றி கிட்ைட்டும்.
 • 6.
 • 7.
 • 8. "மறுெடியும் பிறவோதவன் ெைஜலோக ைோஜ்யத்தில் பிைஜவசிக்க மோட்ைோன்" மறுெடியும் பிறந்தோல் தோன் ெைஜலோக ைோஜ்யம்!? எப்ெடி? எவன் ஒருவன் அக்னியலும் ெரிசுத்த ஆவியோலும் ஞோைஸ்நோைம் பெறுகிறோஜைோ? அவஜை மறுெடியும் பிறந்தவன். அவன்தோன் ெைஜலோக ைோஜ்யத்ணத அணைவோன்! அக்னியோல் ஞோைஸ்நோைம் என்ெதுதோன் அக்னிணய பெருக்க வழி கூறும் உெநயைம்! பவவ்ஜவறு ெோணசயில் பசோல்லப்ெட்ை ஒஜை விஷயம்!
 • 9. கண்ணன் எங்கக என்று ஊர் உலகமெல்லாம் கேடாகே! இந்ே பிரபஞ்சம் எங்கும் நீக்கெற நிறறந்துள்ள பரொத்ொ! அங்கு இங்கு எனாேபடி எங்கும் இருக்கும் அந்ே இறறவன் ெனிேனிலும் இருப்பான்ோகன! தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான்! ெனிே உடலிலும் இருப்பான் அல்லவா? இருக்கிறான்!! ெனிே கேகத்ேிலும் அந்ே பரொத்ொ துலங்குகிறார் என்பறே இது வறர உலகில் கோன்றிய அத்ேறன ஞானிகளும் கூறியுருக்கின்றனர் !! இது ோன் ஞானம்!!
 • 10. உங்கள் அகக்கண்ணை ஞோை சற்குரு திறந்து திருவடி தீட்ணச தருவோர்! உங்கள் அறிவுக்கண் திறக்கும்! மைக்கண் திறக்கும்! ஞோைக்கண் பெறுவீர்கள்! திருவடி உெஜதசம் பெற்றவர் பமய்யுைர்வு பெற திருவடி தீட்ணச பெற கன்னியோகுமரி தங்க ஜ ோதி ஞோை சணெக்கு வருக! உங்கள் நடுக்கண்ணை திறந்து ஞோைம்பெற வழிகோட்டுவோர் வள்ளலோர்! கண்ணை திறந்து தோன் தவம் பசய்ய ஜவண்டும்!
 • 11. கண்ணை திறந்தோல்தோஜை, நினைந்து உணர்ந்து பெகிழ்ந்து தவம் பசய்தோல் தோஜை கண்ணீர் பெருக்பகடுத்து நம் உைலும் நணையும். ஆகஜவ பமய்யுைர்வு பெற்று கண்ணை திறந்து இருந்துதோன் சும்மோ இருந்துதோன் தவம் பசய்ய ஜவண்டும்!! இது ஒன்று தோன் ஞோை வழி. கண்ணை மூடி பசய்யும் எந்த ெயிற்சியும் தியோைமும் ஞோைத்ணத தைோது?! ஞோை பெற வழி
 • 12.
 • 13. கண்ைம் கரியதோம் கண் மூன்று உணையதோம் அண்ைத்ணதப் ஜெோல அழகியதோம் – பதோண்ைர் உைலுருகத் தித்திக்கும் ஓங்குபுகழ் ஒற்றிக் கைலருஜக நிற்கும் கரும்பு.” Thanga Jyothi Gnana Sabai www.vallalyaar.com
 • 14. ஆெத்ெோந்தவன் அருட்பெரும் ஜ ோதி அருட்பெரும் ஜ ோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜ ோதி சோகோநிணல பெற்ற சிைஞ்சீவி ஆஞ்சஜநயர் Thanga Jyothi Gnana Sabai www.vallalyaar.com
 • 15. தோயின் கருவிலிருந்து எப்ஜெோதும் துணையோக இருந்து கோப்ெவன் இணறவன் மட்டுஜம! கல்லினுள் ஜதணைக்கும் கருப்ணெ உயிர்க்கும் ெடியளப்ெவன் இணறவன் ஒருவஜை ! Gnana Sarguru Sivaselvaraj www.vallalyaar.com
 • 16. பிறப்பிக்க ணவத்த அந்த இணறவஜை எல்லோ உயிர்களுக்கும் வோழ்வில் ெல சந்தர்ெங்களில் தன்ணை பவளிெடுத்து கோட்டுகிறோன்! ஆைோல் அறிஜவோர் உைர்ஜவோர் பவகு சிலஜை! மனிதணை ெணைத்து கோத்து மணறத்து அருளும் எல்லோம் வல்ல ெைம்பெோருஜள அவைவர் விணைக்ஜகற்ெ வோழ்ணவ முடித்தும் ணவக்கிறோன்! அதோவது உைணல அழித்து அல்லது மோற்றி அவைவர் ெரிெக்குவத்திற்கு ஏற்ற நிணலணய தந்து அருள்கிறோர். அருட்பெருஞ்ஜசோதி அருட்பெருஞ்ஜசோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்ஜசோதி ஞோை சற்குரு சிவபசல்வைோஜ் www.vallalyaar.com
 • 17.
 • 18.
 • 19. இணறவன் ெைமோத்மோ ெைம்பெோருள் பெரும்ஜ ோதி ஆண்ைவன் தோஜை சிறும் ஜ ோதியோக தன்ணை குறுக்கி பகோண்டு ஜீவோத்மோவோக உயிைோக பிைோைைோக நம்முள் இருக்கிறோர்! நம் உள் மைம் கைந்த நிணலயில் இருப்ெதோல் தோன், உள் கைந்து இருப்ெோதோல் தோன் ஆன்ஜறோர் கைவுள் என்றைர் ஞோை சற்குரு சிவபசல்வைோஜ் www.vallalyaar.com
 • 20. திருவடி தீட்ணச பெற்று கண்திறந்து தவம் பசய்க!! அருட்பெரும்ஜ ோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும்ஜ ோதி அருட்பெரும்ஜ ோதி
 • 21. இணறவணை அணைய ஜவண்டும் அணைந்த தீர்வது என்ற ஆன்ம ெசிஜயோடு சும்மோ இருந்து மைதில் எண்ைஜம ஜதோன்றோத ெடி மைணதஜய திருவடியில் ஒப்ெணைத்து தனித்திருந்து தவம் பசய்ெவஜை கண்ணை திறந்து இருந்து தவம் பசய்ெவஜை ஞோைம் பெறுவோன்! ெதவி-முக்தி- ஜமோட்சம் கிட்டும்!