SlideShare a Scribd company logo
презентацияпрезентация
Групиране на животниГрупиране на животни
клас насекомиклас насекоми
Човеът и природата ІV класЧовеът и природата ІV клас
 Пеперудата е символ наПеперудата е символ на
любовта, щастието илюбовта, щастието и
благополучието. Акоблагополучието. Ако
подържите пеперуда вподържите пеперуда в
ръка, а после я пуснетеръка, а после я пуснете
да полети на свобода –да полети на свобода –
към небето, ще секъм небето, ще се
изпълни най-изпълни най-
съкровеното висъкровеното ви
желание.желание.
Притча за пеперудатаПритча за пеперудата
Някога отдавна живеел в древен град Майстор,Някога отдавна живеел в древен град Майстор,
заобиколен от своите ученици. Най-способният отзаобиколен от своите ученици. Най-способният от
тях се замислил веднъж:тях се замислил веднъж:
-А има ли въпрос, на който нашият Майстор няма да-А има ли въпрос, на който нашият Майстор няма да
може да отговори.може да отговори.
Той отишъл на зелената ливада, хванал най-Той отишъл на зелената ливада, хванал най-
красивата пеперуда и я скрил в дланите си.красивата пеперуда и я скрил в дланите си.
Пеперудата шавала с пипалцата си и гъделичкалаПеперудата шавала с пипалцата си и гъделичкала
дланите на ученика. Усмихвайки се, той отишъл придланите на ученика. Усмихвайки се, той отишъл при
Майстора и го попитал:Майстора и го попитал:
-Кажете, каква пеперуда имам между дланите си-жива-Кажете, каква пеперуда имам между дланите си-жива
или мъртва?или мъртва?
Той здраво държал пеперудата и бил готов във всекиТой здраво държал пеперудата и бил готов във всеки
един миг да я смачка заради своята истина.един миг да я смачка заради своята истина.
Не обръщайки дори глава, за да погледне ученика,Не обръщайки дори глава, за да погледне ученика,
Учителят отговорил:Учителят отговорил:
-Всичко е в твоите ръце.-Всичко е в твоите ръце.
 ПеперудитеПеперудите ( (LepiLepi
dopteradoptera) наричани) наричани
ощеоще
„Люспестокрили“ или„Люспестокрили“ или
„Люспокрили“ са„Люспокрили“ са
разредразред
летящи летящи насекоми..насекоми..
Крилете са 2 двойки сКрилете са 2 двойки с
размах от 55 мм до 30 cм,размах от 55 мм до 30 cм,
покрити с различнопокрити с различно
оцветени люспи.оцветени люспи.
Развитието е с пълнаРазвитието е с пълна
метаморфоза, т.е.метаморфоза, т.е.
пеперудите минават презпеперудите минават през
четири етапа по време начетири етапа по време на
своето развитие:своето развитие:
яйцеяйце
ларва, известна ощеларва, известна още
като гъсеницакато гъсеница
какавидакакавида
възрастна пеперудавъзрастна пеперуда
(имаго).(имаго).
Стадий от развитието наСтадий от развитието на
пеперудатапеперудата
Веднъж в един пашкул сеВеднъж в един пашкул се
появила малка пукнатина ипоявила малка пукнатина и
случайно минаващ човекслучайно минаващ човек
стоял с часове и наблюдавалстоял с часове и наблюдавал
как през тази малкакак през тази малка
цепнатина се опитвала дацепнатина се опитвала да
излезе пеперуда. Миналоизлезе пеперуда. Минало
доста време, но пеперудатадоста време, но пеперудата
сякаш изоставила своитесякаш изоставила своите
усилия, а цепнатинатаусилия, а цепнатината
оставала все така малка. Наоставала все така малка. На
човека му се сторило, чечовека му се сторило, че
пеперудата е направилапеперудата е направила
всичко възможно и че у нея невсичко възможно и че у нея не
са останали никакви сили заса останали никакви сили за
каквото и да било повече.каквото и да било повече.
Тогава човекът решил даТогава човекът решил да
помогне на пеперудата: взелпомогне на пеперудата: взел
малко ножче и разрязалмалко ножче и разрязал
пашкула. Пеперуда излязлапашкула. Пеперуда излязла
ведната.ведната.
Но нейното телце било слабо и немощно,Но нейното телце било слабо и немощно,
крилата й били недоразвити и едва се движели.крилата й били недоразвити и едва се движели.
Човекът продължил да наблюдава мислейки, чеЧовекът продължил да наблюдава мислейки, че
крилата на пеперудата ще се оправят, щекрилата на пеперудата ще се оправят, ще
укрепнат и тя ще може да лети. Но нищоукрепнат и тя ще може да лети. Но нищо
подобно не се случило. През остатъка от животаподобно не се случило. През остатъка от живота
си пеперудата се влачила по земята. Тя така иси пеперудата се влачила по земята. Тя така и
не могла да литне...не могла да литне...
И всичко само заради това, че човекът,И всичко само заради това, че човекът,
желаейки да й помогне, не разбрал, че усилиетожелаейки да й помогне, не разбрал, че усилието
за излизане от пашкула е необходимо наза излизане от пашкула е необходимо на
пеперудата, за да може течността от тялото й дапеперудата, за да може течността от тялото й да
премине в крилата, те да се разгърнат и така тяпремине в крилата, те да се разгърнат и така тя
да може да лети.да може да лети.
Животът заставял пеперудата с труд да напуснеЖивотът заставял пеперудата с труд да напусне
тази обвивка, за да може да расте и да сетази обвивка, за да може да расте и да се
развива.развива.

Понякога именноПонякога именно
усилието ни еусилието ни е
необходимо в живота.необходимо в живота.
Ако ни бешеАко ни беше
позволено да живеем,позволено да живеем,
без да срещамебез да срещаме
трудности, щяхме датрудности, щяхме да
сме ощетени. Ние несме ощетени. Ние не
бихме могли да станембихме могли да станем
толкова силни, колкототолкова силни, колкото
сме сега. И никога несме сега. И никога не
бихме могли дабихме могли да
полетим!полетим!
Аз молих за сила ...,Аз молих за сила ...,
а животът ми даде трудности, за да ме направиа животът ми даде трудности, за да ме направи
силен.силен.
Аз молих за мъдрост...,Аз молих за мъдрост...,
а животът ми даде проблеми за разрешаване.а животът ми даде проблеми за разрешаване.
Аз молих за богатство...,Аз молих за богатство...,
а животът ми даде мозък и мускули, за да мога даа животът ми даде мозък и мускули, за да мога да
работя.работя.
Аз молих да мога да летя...,Аз молих да мога да летя...,
а животът ми даде препятствия, за да мога да гиа животът ми даде препятствия, за да мога да ги
преодолявам.преодолявам.
Аз молих за любов...,Аз молих за любов...,
а животът ми даде хора, на които мога да помогнаа животът ми даде хора, на които мога да помогна
да разрешат проблемите си.да разрешат проблемите си.
Аз молих за блага...,Аз молих за блага...,
а животът ми даде възможности.а животът ми даде възможности.
Не получих нищо от това, за което молих...Не получих нищо от това, за което молих...
Но получих всичко, което ми е нужноНо получих всичко, което ми е нужно!!
 Известни са надИзвестни са над
180 000 вида в180 000 вида в
127 семейства и127 семейства и
46 надсемейства46 надсемейства
по цялата суша;по цялата суша;
в България - околов България - около
3000, от които3000, от които
около 215 са такаоколо 215 са така
нареченитенаречените
дневни пеперуди.дневни пеперуди.
 Преобладаващата част отПреобладаващата част от
пеперудите са видове безпеперудите са видове без
стопанско значение, ностопанско значение, но
пеперудите като цяло сапеперудите като цяло са
много значима групамного значима група
насекоми, понеже опрашватнасекоми, понеже опрашват
много видове растения,много видове растения,
различните им стадии саразличните им стадии са
значим източник на храназначим източник на храна
за разнообразниза разнообразни
безгръбначни и гръбначнибезгръбначни и гръбначни
животни, а възрастнитеживотни, а възрастните
пеперуди носят естетическопеперуди носят естетическо
удоволствие на милиониудоволствие на милиони
хора по целия свят.хора по целия свят.
Притча за пеперудата иПритча за пеперудата и
МъдрецаМъдреца
Малко момче дотичало веднъж разплакано при Мъдреца.Малко момче дотичало веднъж разплакано при Мъдреца.
 - Убих една пеперуда, без да искам, а моите родители винаги са - Убих една пеперуда, без да искам, а моите родители винаги са
ме учили, че най-тежкият грях е да се отнеме чуждия живот.ме учили, че най-тежкият грях е да се отнеме чуждия живот.
 - Така е, но е грях само когато убиваш, без да е наложително, и - Така е, но е грях само когато убиваш, без да е наложително, и
изпитваш удоволствие от това. Милиони пеперуди умират всекиизпитваш удоволствие от това. Милиони пеперуди умират всеки
ден в клюновете на птиците или от лошото време, но малцинаден в клюновете на птиците или от лошото време, но малцина
страдат за тях. Това е естественият ход на нещата. - отвърналстрадат за тях. Това е естественият ход на нещата. - отвърнал
Мъдрецът.Мъдрецът.
 - Но думите на моите родители говорят в мен и сякаш не спират - Но думите на моите родители говорят в мен и сякаш не спират
да ме укоряват!да ме укоряват!
 - Успокой се и просто кажи на този вътрешен глас, че не е прав! - Успокой се и просто кажи на този вътрешен глас, че не е прав!
Момчето се стъписало, но после си казало нещо тихичко,Момчето се стъписало, но после си казало нещо тихичко,
усмихнало се и се затичало нанякъде.усмихнало се и се затичало нанякъде.
 - Хората наистина са майстори в това да си създават - Хората наистина са майстори в това да си създават
неприятности, за да могат после да се отървават от тях с радост –неприятности, за да могат после да се отървават от тях с радост –
казал Мъдрецът, загледан в отдалечаващото се дете и добавил: –казал Мъдрецът, загледан в отдалечаващото се дете и добавил: –
и все пак, жалко за пеперудата, тя също е била нечия приятелка…и все пак, жалко за пеперудата, тя също е била нечия приятелка…
 В Япония се смята, чеВ Япония се смята, че
ако видиш в дома сиако видиш в дома си
пеперуда, това ще типеперуда, това ще ти
донесе щастие, защотодонесе щастие, защото
тя символизира всичкотя символизира всичко
най-хубаво в живота. Понай-хубаво в живота. По
тази причина втази причина в
Страната наСтраната на
изгряващото слънцеизгряващото слънце
тържествените шествиятържествените шествия
и празниците се ткривати празниците се ткриват
с ритуален Танц нас ритуален Танц на
пеперудите, изразяващпеперудите, изразяващ
радостта от живота.радостта от живота.
 СтъклокрилатаСтъклокрилата
пеперуда е отпеперуда е от
семействосемейство
NymphalidaeNymphalidae ии
крилата и сакрилата и са
прозрачни.прозрачни.
ОбитаватОбитават
районът междурайонът между
ЦентралнаЦентрална
Америка иАмерика и
Мексико.Мексико.
Прозрачна пеперуда
Голяма пеперуда соваГоляма пеперуда сова
 Името й идва отИмето й идва от
украската, коятоукраската, която
силно напомня насилно напомня на
очите на сова. Имаочите на сова. Има
около 20 вида отоколо 20 вида от
този род пеперуди,този род пеперуди,
открити воткрити в
дъждовните гори надъждовните гори на
Мексико, ЦентралнаМексико, Централна
и Южна Америка.и Южна Америка.
Пeперудата на кралица АлександраПeперудата на кралица Александра
 С 30см. размах наС 30см. размах на
крилете, това е най-крилете, това е най-
голямата пеперуда вголямата пеперуда в
света. Тази тропическасвета. Тази тропическа
пеперуда се среща впеперуда се среща в
дъждовните гори надъждовните гори на
северна Нова Гвинея.северна Нова Гвинея.
Гъсениците наГъсениците на
пеперудата ядат отпеперудата ядат от
листата на отровнолистата на отровно
растение, което я правирастение, което я прави
отровна за хищниците.отровна за хищниците.
Изумрудена пеперуда с раздвоенаИзумрудена пеперуда с раздвоена
опашкаопашка
 Тази пеперуда сеТази пеперуда се
среща предимно всреща предимно в
югоизточна Азия июгоизточна Азия и
е една от малкотое една от малкото
зелени пеперуди.зелени пеперуди.
Бяла морфо пеперудаБяла морфо пеперуда
 Бяла, тропическаБяла, тропическа
пеперуда отпеперуда от
Мексико, ЦентралнаМексико, Централна
Америка и южнаАмерика и южна
Азия. Крилата й саАзия. Крилата й са
бели с бледо кафявибели с бледо кафяви
шарки.шарки.
Паунова пеперудаПаунова пеперуда
 Крилата и саКрилата и са
украсени вукрасени в
лилавилилави
нюанси.нюанси.
Листокрила пеперудаЛистокрила пеперуда

Пеперудите от този видПеперудите от този вид
изглеждат катоизглеждат като
дървесни листа, когатодървесни листа, когато
разпънат крилата си –разпънат крилата си –
понякога са зелени, апонякога са зелени, а
понякога и кафяви.понякога и кафяви.
Живеят в Нова Гвинея,Живеят в Нова Гвинея,
южна Азия, Мадагаскарюжна Азия, Мадагаскар
и Индия.и Индия.
Дървесна бяла пеперудаДървесна бяла пеперуда
 Украската й еУкраската й е
снежнобяла преливащаснежнобяла преливаща
в сиво. Често е бърканав сиво. Често е бъркана
с други пеперуди отс други пеперуди от
семейството на белите.семейството на белите.
Пеперуди, пеперуди,
с цветовете на дъгата,
гоните се до полуда
с пролетния влюбен вятър...
Слънчеви лъчи от злато
щедро ви зареждат с радост.
Кацнали върху цветята,
ги целувате с наслада.
Всеки ден ви поздравяват
с песни птици ранобудни.
Пърхате в душата бяла,
пеперуди, пеперуди...
Велик мормонВелик мормон
 Голяма пеперуда сГоляма пеперуда с
контрастиращиконтрастиращи
цветове и раздвоенацветове и раздвоена
опашка. Честоопашка. Често
срещана е в Южнасрещана е в Южна
Азия и има 13Азия и има 13
подвида.подвида.
Синя морфо пеперудаСиня морфо пеперуда
 Тя се среща вТя се среща в
Централна иЦентрална и
Южна АмерикаЮжна Америка
и някои частии някои части
на Мексико.на Мексико.
Достига до 13-Достига до 13-
14 см размах14 см размах
на крилете.на крилете.
ИзготвиИзготви
презентацията:презентацията:
Анелия ШоповаАнелия Шопова
учител вучител в
ОУ”Проф.Д.Димов”ОУ”Проф.Д.Димов”
гр. Ловечгр. Ловеч

More Related Content

What's hot

Преразказ на приказка
Преразказ на приказка Преразказ на приказка
Преразказ на приказка rossitsazlankova
 
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
Veska Petrova
 
Употреба и правопис на пр. имена
 Употреба и правопис на пр. имена Употреба и правопис на пр. имена
Употреба и правопис на пр. именаElena Gugleva
 
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАСРАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАСVаlentina Bikova
 
трудът на хората в моя роден край
трудът на хората в моя роден крайтрудът на хората в моя роден край
трудът на хората в моя роден крайdaniela velcheva
 
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
ДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКАДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКА
пепа чавдарова
 
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova
 
Моето родно селище в миналото и днес ос - 2 клас - веска петрова
Моето родно селище в миналото и днес  ос - 2 клас - веска петроваМоето родно селище в миналото и днес  ос - 2 клас - веска петрова
Моето родно селище в миналото и днес ос - 2 клас - веска петроваVeska Petrova
 
4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.
4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.
4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova
 
Зимни празници 1.клас
Зимни празници 1.класЗимни празници 1.клас
Зимни празници 1.клас
Luiza Antova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
размножаване на растенията
размножаване на растениятаразмножаване на растенията
размножаване на растениятаDani Parvanova
 

What's hot (20)

Преразказ на приказка
Преразказ на приказка Преразказ на приказка
Преразказ на приказка
 
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
2 и 3. Моето родно селище; Забележителности на моето родно селище - РК, Прос...
 
Употреба и правопис на пр. имена
 Употреба и правопис на пр. имена Употреба и правопис на пр. имена
Употреба и правопис на пр. имена
 
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАСРАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
 
трудът на хората в моя роден край
трудът на хората в моя роден крайтрудът на хората в моя роден край
трудът на хората в моя роден край
 
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
 
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
 
ДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКАДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКА
 
Kokiche opisanie1
Kokiche opisanie1Kokiche opisanie1
Kokiche opisanie1
 
Познавате ли приказките
Познавате ли приказкитеПознавате ли приказките
Познавате ли приказките
 
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
18. Зимни празници - РК, Просвета, В. П.
 
Моето родно селище в миналото и днес ос - 2 клас - веска петрова
Моето родно селище в миналото и днес  ос - 2 клас - веска петроваМоето родно селище в миналото и днес  ос - 2 клас - веска петрова
Моето родно селище в миналото и днес ос - 2 клас - веска петрова
 
4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.
4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.
4. Моето училище - РК, Просвета, В. П.
 
Зимни празници 1.клас
Зимни празници 1.класЗимни празници 1.клас
Зимни празници 1.клас
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
Prolet
ProletProlet
Prolet
 
Leda mileva
Leda milevaLeda mileva
Leda mileva
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
размножаване на растенията
размножаване на растениятаразмножаване на растенията
размножаване на растенията
 

Viewers also liked

26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Природата около нас
Природата около насПриродата около нас
Природата около нас
OU D-r Ivan Seliminski
 
минало свършено време на глаголите
минало свършено време на глаголитеминало свършено време на глаголите
минало свършено време на глаголитеdaniela velcheva
 
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Животински свят
Животински святЖивотински свят
Животински свят
Mariq Fidosheva
 
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестГрупиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестVeska Petrova
 
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Peperuda 2007
Peperuda 2007Peperuda 2007
Peperuda 2007indik
 
Алекс Живите организми
Алекс Живите организмиАлекс Живите организми
Алекс Живите организми
Elisaveta Ivanova
 
Основни групи животни
Основни групи животниОсновни групи животни
Основни групи животниElena Gugleva
 
Групи животни 1.клас
Групи животни 1.класГрупи животни 1.клас
Групи животни 1.клас
Luiza Antova
 
събиране и изваждане до 10.текстови задачи .
събиране и изваждане  до 10.текстови задачи .събиране и изваждане  до 10.текстови задачи .
събиране и изваждане до 10.текстови задачи .
Павлина Иванова
 
едноклетъчни животни
едноклетъчни животниедноклетъчни животни
едноклетъчни животниRumiana Tarpova
 

Viewers also liked (20)

nellymaxi
nellymaxinellymaxi
nellymaxi
 
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Природата около нас
Природата около насПриродата около нас
Природата около нас
 
минало свършено време на глаголите
минало свършено време на глаголитеминало свършено време на глаголите
минало свършено време на глаголите
 
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
групи животни(2)
групи животни(2)групи животни(2)
групи животни(2)
 
Животински свят
Животински святЖивотински свят
Животински свят
 
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестГрупиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
 
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
 
описание на пролетта
описание на пролеттаописание на пролетта
описание на пролетта
 
Peperuda 2007
Peperuda 2007Peperuda 2007
Peperuda 2007
 
Алекс Живите организми
Алекс Живите организмиАлекс Живите организми
Алекс Живите организми
 
витамини вал
витамини валвитамини вал
витамини вал
 
Основни групи животни
Основни групи животниОсновни групи животни
Основни групи животни
 
Число и цифра 8
Число и цифра 8Число и цифра 8
Число и цифра 8
 
Групи животни 1.клас
Групи животни 1.класГрупи животни 1.клас
Групи животни 1.клас
 
събиране и изваждане до 10.текстови задачи .
събиране и изваждане  до 10.текстови задачи .събиране и изваждане  до 10.текстови задачи .
събиране и изваждане до 10.текстови задачи .
 
едноклетъчни животни
едноклетъчни животниедноклетъчни животни
едноклетъчни животни
 

Similar to пеперуди

Трудните правила при писане
Трудните правила при писанеТрудните правила при писане
Трудните правила при писанеrossitsazlankova
 
Parable For Butterfly
Parable For ButterflyParable For Butterfly
Parable For Butterfly
Vili 48
 
Животните наши приятели - ОС - В.П.
Животните наши приятели - ОС - В.П.Животните наши приятели - ОС - В.П.
Животните наши приятели - ОС - В.П.Veska Petrova
 
Екологично възпитание презентация
Екологично възпитание  презентацияЕкологично възпитание  презентация
Екологично възпитание презентация
Violeta Georgieva
 
добро за добро
добро за добродобро за добро
http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/Veska Petrova
 
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...Veska Petrova
 
Животните около нас - 2 клас - В. П.
Животните около нас - 2 клас - В. П.Животните около нас - 2 клас - В. П.
Животните около нас - 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудатаAneliya Shopova
 
Divi jivotni
Divi jivotniDivi jivotni
Divi jivotni
LogoMagika
 
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Орденът на седемте.docx
Орденът на седемте.docxОрденът на седемте.docx
Орденът на седемте.docx
Galina Angelova
 
дзен таро на ошо
дзен таро на ошодзен таро на ошо
дзен таро на ошоArman Hovsepyan
 
удивителни факти
удивителни фактиудивителни факти
удивителни фактиsmeschko
 
A Butterfly’s Lesson
A Butterfly’s LessonA Butterfly’s Lesson
A Butterfly’s Lesson
Sevda Rabineva
 
как се прави съчинение разсъждение 4кл.
как се прави съчинение разсъждение 4кл.как се прави съчинение разсъждение 4кл.
как се прави съчинение разсъждение 4кл.Диана Иванова
 
Видове изречения
Видове изреченияВидове изречения
Видове изреченияrossitsazlankova
 

Similar to пеперуди (20)

Трудните правила при писане
Трудните правила при писанеТрудните правила при писане
Трудните правила при писане
 
Parable For Butterfly
Parable For ButterflyParable For Butterfly
Parable For Butterfly
 
подлог
подлогподлог
подлог
 
Животните наши приятели - ОС - В.П.
Животните наши приятели - ОС - В.П.Животните наши приятели - ОС - В.П.
Животните наши приятели - ОС - В.П.
 
Екологично възпитание презентация
Екологично възпитание  презентацияЕкологично възпитание  презентация
Екологично възпитание презентация
 
добро за добро
добро за добродобро за добро
добро за добро
 
http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/
 
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
 
Животните около нас - 2 клас - В. П.
Животните около нас - 2 клас - В. П.Животните около нас - 2 клас - В. П.
Животните около нас - 2 клас - В. П.
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудата
 
Divi jivotni
Divi jivotniDivi jivotni
Divi jivotni
 
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
 
Орденът на седемте.docx
Орденът на седемте.docxОрденът на седемте.docx
Орденът на седемте.docx
 
дзен таро на ошо
дзен таро на ошодзен таро на ошо
дзен таро на ошо
 
Pavlikeni zoo
Pavlikeni zooPavlikeni zoo
Pavlikeni zoo
 
удивителни факти
удивителни фактиудивителни факти
удивителни факти
 
ч е р в е и
ч е р в е ич е р в е и
ч е р в е и
 
A Butterfly’s Lesson
A Butterfly’s LessonA Butterfly’s Lesson
A Butterfly’s Lesson
 
как се прави съчинение разсъждение 4кл.
как се прави съчинение разсъждение 4кл.как се прави съчинение разсъждение 4кл.
как се прави съчинение разсъждение 4кл.
 
Видове изречения
Видове изреченияВидове изречения
Видове изречения
 

More from Aneliya Shopova

групиране на животни
групиране на животнигрупиране на животни
групиране на животниAneliya Shopova
 
водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетатаAneliya Shopova
 
цар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатацар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатаAneliya Shopova
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми мартAneliya Shopova
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животаAneliya Shopova
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпетAneliya Shopova
 
успех
 успех успех
успех
Aneliya Shopova
 
легенда за коледната елха
легенда за коледната елхалегенда за коледната елха
легенда за коледната елха
Aneliya Shopova
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гораAneliya Shopova
 
сложни думи
сложни думисложни думи
сложни думи
Aneliya Shopova
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
Aneliya Shopova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
Aneliya Shopova
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държаваAneliya Shopova
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнинаAneliya Shopova
 
групиране на животните
групиране на животнитегрупиране на животните
групиране на животнитеAneliya Shopova
 

More from Aneliya Shopova (20)

групиране на животни
групиране на животнигрупиране на животни
групиране на животни
 
водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетата
 
птици
птициптици
птици
 
цар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатацар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличката
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми март
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам живота
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпет
 
успех
 успех успех
успех
 
чнг
чнгчнг
чнг
 
легенда за коледната елха
легенда за коледната елхалегенда за коледната елха
легенда за коледната елха
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
 
сложни думи
сложни думисложни думи
сложни думи
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държава
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
 
групиране на животните
групиране на животнитегрупиране на животните
групиране на животните
 

пеперуди

 • 1. презентацияпрезентация Групиране на животниГрупиране на животни клас насекомиклас насекоми Човеът и природата ІV класЧовеът и природата ІV клас
 • 2.
 • 3.
 • 4.  Пеперудата е символ наПеперудата е символ на любовта, щастието илюбовта, щастието и благополучието. Акоблагополучието. Ако подържите пеперуда вподържите пеперуда в ръка, а после я пуснетеръка, а после я пуснете да полети на свобода –да полети на свобода – към небето, ще секъм небето, ще се изпълни най-изпълни най- съкровеното висъкровеното ви желание.желание.
 • 5.
 • 6. Притча за пеперудатаПритча за пеперудата Някога отдавна живеел в древен град Майстор,Някога отдавна живеел в древен град Майстор, заобиколен от своите ученици. Най-способният отзаобиколен от своите ученици. Най-способният от тях се замислил веднъж:тях се замислил веднъж: -А има ли въпрос, на който нашият Майстор няма да-А има ли въпрос, на който нашият Майстор няма да може да отговори.може да отговори. Той отишъл на зелената ливада, хванал най-Той отишъл на зелената ливада, хванал най- красивата пеперуда и я скрил в дланите си.красивата пеперуда и я скрил в дланите си. Пеперудата шавала с пипалцата си и гъделичкалаПеперудата шавала с пипалцата си и гъделичкала дланите на ученика. Усмихвайки се, той отишъл придланите на ученика. Усмихвайки се, той отишъл при Майстора и го попитал:Майстора и го попитал: -Кажете, каква пеперуда имам между дланите си-жива-Кажете, каква пеперуда имам между дланите си-жива или мъртва?или мъртва? Той здраво държал пеперудата и бил готов във всекиТой здраво държал пеперудата и бил готов във всеки един миг да я смачка заради своята истина.един миг да я смачка заради своята истина. Не обръщайки дори глава, за да погледне ученика,Не обръщайки дори глава, за да погледне ученика, Учителят отговорил:Учителят отговорил: -Всичко е в твоите ръце.-Всичко е в твоите ръце.
 • 7.
 • 8.  ПеперудитеПеперудите ( (LepiLepi dopteradoptera) наричани) наричани ощеоще „Люспестокрили“ или„Люспестокрили“ или „Люспокрили“ са„Люспокрили“ са разредразред летящи летящи насекоми..насекоми..
 • 9.
 • 10. Крилете са 2 двойки сКрилете са 2 двойки с размах от 55 мм до 30 cм,размах от 55 мм до 30 cм, покрити с различнопокрити с различно оцветени люспи.оцветени люспи. Развитието е с пълнаРазвитието е с пълна метаморфоза, т.е.метаморфоза, т.е. пеперудите минават презпеперудите минават през четири етапа по време начетири етапа по време на своето развитие:своето развитие: яйцеяйце ларва, известна ощеларва, известна още като гъсеницакато гъсеница какавидакакавида възрастна пеперудавъзрастна пеперуда (имаго).(имаго).
 • 11. Стадий от развитието наСтадий от развитието на пеперудатапеперудата
 • 12.
 • 13. Веднъж в един пашкул сеВеднъж в един пашкул се появила малка пукнатина ипоявила малка пукнатина и случайно минаващ човекслучайно минаващ човек стоял с часове и наблюдавалстоял с часове и наблюдавал как през тази малкакак през тази малка цепнатина се опитвала дацепнатина се опитвала да излезе пеперуда. Миналоизлезе пеперуда. Минало доста време, но пеперудатадоста време, но пеперудата сякаш изоставила своитесякаш изоставила своите усилия, а цепнатинатаусилия, а цепнатината оставала все така малка. Наоставала все така малка. На човека му се сторило, чечовека му се сторило, че пеперудата е направилапеперудата е направила всичко възможно и че у нея невсичко възможно и че у нея не са останали никакви сили заса останали никакви сили за каквото и да било повече.каквото и да било повече. Тогава човекът решил даТогава човекът решил да помогне на пеперудата: взелпомогне на пеперудата: взел малко ножче и разрязалмалко ножче и разрязал пашкула. Пеперуда излязлапашкула. Пеперуда излязла ведната.ведната.
 • 14. Но нейното телце било слабо и немощно,Но нейното телце било слабо и немощно, крилата й били недоразвити и едва се движели.крилата й били недоразвити и едва се движели. Човекът продължил да наблюдава мислейки, чеЧовекът продължил да наблюдава мислейки, че крилата на пеперудата ще се оправят, щекрилата на пеперудата ще се оправят, ще укрепнат и тя ще може да лети. Но нищоукрепнат и тя ще може да лети. Но нищо подобно не се случило. През остатъка от животаподобно не се случило. През остатъка от живота си пеперудата се влачила по земята. Тя така иси пеперудата се влачила по земята. Тя така и не могла да литне...не могла да литне... И всичко само заради това, че човекът,И всичко само заради това, че човекът, желаейки да й помогне, не разбрал, че усилиетожелаейки да й помогне, не разбрал, че усилието за излизане от пашкула е необходимо наза излизане от пашкула е необходимо на пеперудата, за да може течността от тялото й дапеперудата, за да може течността от тялото й да премине в крилата, те да се разгърнат и така тяпремине в крилата, те да се разгърнат и така тя да може да лети.да може да лети. Животът заставял пеперудата с труд да напуснеЖивотът заставял пеперудата с труд да напусне тази обвивка, за да може да расте и да сетази обвивка, за да може да расте и да се развива.развива.
 • 15.  Понякога именноПонякога именно усилието ни еусилието ни е необходимо в живота.необходимо в живота. Ако ни бешеАко ни беше позволено да живеем,позволено да живеем, без да срещамебез да срещаме трудности, щяхме датрудности, щяхме да сме ощетени. Ние несме ощетени. Ние не бихме могли да станембихме могли да станем толкова силни, колкототолкова силни, колкото сме сега. И никога несме сега. И никога не бихме могли дабихме могли да полетим!полетим!
 • 16. Аз молих за сила ...,Аз молих за сила ..., а животът ми даде трудности, за да ме направиа животът ми даде трудности, за да ме направи силен.силен. Аз молих за мъдрост...,Аз молих за мъдрост..., а животът ми даде проблеми за разрешаване.а животът ми даде проблеми за разрешаване. Аз молих за богатство...,Аз молих за богатство..., а животът ми даде мозък и мускули, за да мога даа животът ми даде мозък и мускули, за да мога да работя.работя. Аз молих да мога да летя...,Аз молих да мога да летя..., а животът ми даде препятствия, за да мога да гиа животът ми даде препятствия, за да мога да ги преодолявам.преодолявам. Аз молих за любов...,Аз молих за любов..., а животът ми даде хора, на които мога да помогнаа животът ми даде хора, на които мога да помогна да разрешат проблемите си.да разрешат проблемите си. Аз молих за блага...,Аз молих за блага..., а животът ми даде възможности.а животът ми даде възможности. Не получих нищо от това, за което молих...Не получих нищо от това, за което молих... Но получих всичко, което ми е нужноНо получих всичко, което ми е нужно!!
 • 17.  Известни са надИзвестни са над 180 000 вида в180 000 вида в 127 семейства и127 семейства и 46 надсемейства46 надсемейства по цялата суша;по цялата суша; в България - околов България - около 3000, от които3000, от които около 215 са такаоколо 215 са така нареченитенаречените дневни пеперуди.дневни пеперуди.
 • 18.
 • 19.
 • 20.  Преобладаващата част отПреобладаващата част от пеперудите са видове безпеперудите са видове без стопанско значение, ностопанско значение, но пеперудите като цяло сапеперудите като цяло са много значима групамного значима група насекоми, понеже опрашватнасекоми, понеже опрашват много видове растения,много видове растения, различните им стадии саразличните им стадии са значим източник на храназначим източник на храна за разнообразниза разнообразни безгръбначни и гръбначнибезгръбначни и гръбначни животни, а възрастнитеживотни, а възрастните пеперуди носят естетическопеперуди носят естетическо удоволствие на милиониудоволствие на милиони хора по целия свят.хора по целия свят.
 • 21.
 • 22. Притча за пеперудата иПритча за пеперудата и МъдрецаМъдреца Малко момче дотичало веднъж разплакано при Мъдреца.Малко момче дотичало веднъж разплакано при Мъдреца.  - Убих една пеперуда, без да искам, а моите родители винаги са - Убих една пеперуда, без да искам, а моите родители винаги са ме учили, че най-тежкият грях е да се отнеме чуждия живот.ме учили, че най-тежкият грях е да се отнеме чуждия живот.  - Така е, но е грях само когато убиваш, без да е наложително, и - Така е, но е грях само когато убиваш, без да е наложително, и изпитваш удоволствие от това. Милиони пеперуди умират всекиизпитваш удоволствие от това. Милиони пеперуди умират всеки ден в клюновете на птиците или от лошото време, но малцинаден в клюновете на птиците или от лошото време, но малцина страдат за тях. Това е естественият ход на нещата. - отвърналстрадат за тях. Това е естественият ход на нещата. - отвърнал Мъдрецът.Мъдрецът.  - Но думите на моите родители говорят в мен и сякаш не спират - Но думите на моите родители говорят в мен и сякаш не спират да ме укоряват!да ме укоряват!  - Успокой се и просто кажи на този вътрешен глас, че не е прав! - Успокой се и просто кажи на този вътрешен глас, че не е прав! Момчето се стъписало, но после си казало нещо тихичко,Момчето се стъписало, но после си казало нещо тихичко, усмихнало се и се затичало нанякъде.усмихнало се и се затичало нанякъде.  - Хората наистина са майстори в това да си създават - Хората наистина са майстори в това да си създават неприятности, за да могат после да се отървават от тях с радост –неприятности, за да могат после да се отървават от тях с радост – казал Мъдрецът, загледан в отдалечаващото се дете и добавил: –казал Мъдрецът, загледан в отдалечаващото се дете и добавил: – и все пак, жалко за пеперудата, тя също е била нечия приятелка…и все пак, жалко за пеперудата, тя също е била нечия приятелка…
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.  В Япония се смята, чеВ Япония се смята, че ако видиш в дома сиако видиш в дома си пеперуда, това ще типеперуда, това ще ти донесе щастие, защотодонесе щастие, защото тя символизира всичкотя символизира всичко най-хубаво в живота. Понай-хубаво в живота. По тази причина втази причина в Страната наСтраната на изгряващото слънцеизгряващото слънце тържествените шествиятържествените шествия и празниците се ткривати празниците се ткриват с ритуален Танц нас ритуален Танц на пеперудите, изразяващпеперудите, изразяващ радостта от живота.радостта от живота.
 • 31.
 • 32.
 • 33.  СтъклокрилатаСтъклокрилата пеперуда е отпеперуда е от семействосемейство NymphalidaeNymphalidae ии крилата и сакрилата и са прозрачни.прозрачни. ОбитаватОбитават районът междурайонът между ЦентралнаЦентрална Америка иАмерика и Мексико.Мексико. Прозрачна пеперуда
 • 34. Голяма пеперуда соваГоляма пеперуда сова  Името й идва отИмето й идва от украската, коятоукраската, която силно напомня насилно напомня на очите на сова. Имаочите на сова. Има около 20 вида отоколо 20 вида от този род пеперуди,този род пеперуди, открити воткрити в дъждовните гори надъждовните гори на Мексико, ЦентралнаМексико, Централна и Южна Америка.и Южна Америка.
 • 35. Пeперудата на кралица АлександраПeперудата на кралица Александра  С 30см. размах наС 30см. размах на крилете, това е най-крилете, това е най- голямата пеперуда вголямата пеперуда в света. Тази тропическасвета. Тази тропическа пеперуда се среща впеперуда се среща в дъждовните гори надъждовните гори на северна Нова Гвинея.северна Нова Гвинея. Гъсениците наГъсениците на пеперудата ядат отпеперудата ядат от листата на отровнолистата на отровно растение, което я правирастение, което я прави отровна за хищниците.отровна за хищниците.
 • 36. Изумрудена пеперуда с раздвоенаИзумрудена пеперуда с раздвоена опашкаопашка  Тази пеперуда сеТази пеперуда се среща предимно всреща предимно в югоизточна Азия июгоизточна Азия и е една от малкотое една от малкото зелени пеперуди.зелени пеперуди.
 • 37. Бяла морфо пеперудаБяла морфо пеперуда  Бяла, тропическаБяла, тропическа пеперуда отпеперуда от Мексико, ЦентралнаМексико, Централна Америка и южнаАмерика и южна Азия. Крилата й саАзия. Крилата й са бели с бледо кафявибели с бледо кафяви шарки.шарки.
 • 38. Паунова пеперудаПаунова пеперуда  Крилата и саКрилата и са украсени вукрасени в лилавилилави нюанси.нюанси.
 • 39. Листокрила пеперудаЛистокрила пеперуда  Пеперудите от този видПеперудите от този вид изглеждат катоизглеждат като дървесни листа, когатодървесни листа, когато разпънат крилата си –разпънат крилата си – понякога са зелени, апонякога са зелени, а понякога и кафяви.понякога и кафяви. Живеят в Нова Гвинея,Живеят в Нова Гвинея, южна Азия, Мадагаскарюжна Азия, Мадагаскар и Индия.и Индия.
 • 40.
 • 41. Дървесна бяла пеперудаДървесна бяла пеперуда  Украската й еУкраската й е снежнобяла преливащаснежнобяла преливаща в сиво. Често е бърканав сиво. Често е бъркана с други пеперуди отс други пеперуди от семейството на белите.семейството на белите.
 • 42. Пеперуди, пеперуди, с цветовете на дъгата, гоните се до полуда с пролетния влюбен вятър... Слънчеви лъчи от злато щедро ви зареждат с радост. Кацнали върху цветята, ги целувате с наслада. Всеки ден ви поздравяват с песни птици ранобудни. Пърхате в душата бяла, пеперуди, пеперуди...
 • 43. Велик мормонВелик мормон  Голяма пеперуда сГоляма пеперуда с контрастиращиконтрастиращи цветове и раздвоенацветове и раздвоена опашка. Честоопашка. Често срещана е в Южнасрещана е в Южна Азия и има 13Азия и има 13 подвида.подвида.
 • 44. Синя морфо пеперудаСиня морфо пеперуда  Тя се среща вТя се среща в Централна иЦентрална и Южна АмерикаЮжна Америка и някои частии някои части на Мексико.на Мексико. Достига до 13-Достига до 13- 14 см размах14 см размах на крилете.на крилете.
 • 45.
 • 46. ИзготвиИзготви презентацията:презентацията: Анелия ШоповаАнелия Шопова учител вучител в ОУ”Проф.Д.Димов”ОУ”Проф.Д.Димов” гр. Ловечгр. Ловеч