SlideShare a Scribd company logo
Групиране наГрупиране на
животни:животни:
бозайницибозайници
ПрезентацияПрезентация
на урок по Човекът ина урок по Човекът и
природатаприродата
ІV класІV клас
КонятКонят
представлявапредставлява
опитоменопитомен
еднокопитен бо-еднокопитен бо-
зайник предста-зайник предста-
вител навител на
семейство Коне.семейство Коне.
 Днес, конете поДнес, конете по
света са около 75света са около 75
милиона, като самомилиона, като само
вв КитайКитай те са близоте са близо
10 милиона.10 милиона.
Съществуват надСъществуват над
350 отделни породи350 отделни породи
коне в целия свят.коне в целия свят.
 СъществуватСъществуват
множествомножество
породи конепороди коне --
бегови конебегови коне,,
подходящи заподходящи за
състезания, коне засъстезания, коне за
пренасяне напренасяне на
товари, теглене натовари, теглене на
файтонифайтони и т.н.и т.н.
Особено интересниОсобено интересни
са представителитеса представителите
на дребнатана дребната
шотландска порода,шотландска порода,
наречени понинаречени пони
 Конете се обучаватКонете се обучават
да бъдат яздени илида бъдат яздени или
да участват вда участват в
различни спортниразлични спортни
състезания, катосъстезания, като
прескачане напрескачане на
препятствия,препятствия,
обяздване,обяздване,
тридневнатридневна
всестраннавсестранна
езда, родео, ловезда, родео, лов
на лисици и многона лисици и много
други.други.
„„ГалопГалоп“ е движение,“ е движение,
при което коня бяга,при което коня бяга,
развивайки скоростразвивайки скорост
до 60 kм/ч.до 60 kм/ч.
 Конят има дълги и тънкиКонят има дълги и тънки
кракакрака,, приспособени заприспособени за
бързо бягане. Развит е самобързо бягане. Развит е само
третият (средният)третият (средният) пръстпръст,,
който е облечен скойто е облечен с копитокопито, а, а
вторият и четвъртият савторият и четвъртият са
рудиментарни. Тялото ерудиментарни. Тялото е
покрито с гъстапокрито с гъста косменакосмена
покривка, състояща се отпокривка, състояща се от
твърди и меки косми, катотвърди и меки косми, като
дългите и груби косми надългите и груби косми на
врата образуватврата образуват гривагрива, а на, а на
опашкатаопашката – дълъг космен– дълъг космен
кичур.кичур.
 Конят има отличнаКонят има отлична
пространственапространствена
ориентация. Веднъжориентация. Веднъж
преминал през даденпреминал през даден
маршрут, колкото имаршрут, колкото и
труден да е, той втруден да е, той в
тъмна и непрогледнатъмна и непрогледна
нощ може да сенощ може да се
завърне по негозавърне по него
обратно, стига ездачътобратно, стига ездачът
да не придърпвада не придърпва
безпричиннобезпричинноюздатаюздата
(повода).(повода).
 Зрението на коняЗрението на коня
заедно с другитезаедно с другите
сетивасетива спо-мага заспо-мага за
връзката навръзката на
животното сживотното с
околната среда.околната среда.
Очите са едни отОчите са едни от
най-нежните и най-най-нежните и най-
сложно устроенисложно устроени
сетивни органи,сетивни органи,
благодарение наблагодарение на
които конете виждаткоито конете виждат
това което се случватова което се случва
около тях.около тях.
групиране на животни
групиране на животни
групиране на животни
групиране на животни
групиране на животни

More Related Content

Viewers also liked

Първи брой
Първи бройПърви брой
Първи бройDiana Genova
 
Great Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and ReniGreat Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and ReniNelly Tsvetkova
 
Семейство
СемействоСемейство
СемействоLogoMagika
 
описание пипи
описание пипиописание пипи
описание пипи
Милена Фотева
 
Коледна книжка
Коледна книжкаКоледна книжка
Коледна книжка
LogoMagika
 
история тест
история тестистория тест
история тестguestdb499eb
 
Симеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят КниголюбецСимеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят КниголюбецElena Gugleva
 
Игри със звукове и думи
Игри със звукове и думиИгри със звукове и думи
Игри със звукове и думи
LogoMagika
 
траките 3клас
траките 3кластраките 3клас
траките 3класDani Parvanova
 
Думи със струпани съгласни
Думи със струпани съгласниДуми със струпани съгласни
Думи със струпани съгласниZlatka Chardakova
 

Viewers also liked (20)

тр,сл,бълг3
тр,сл,бълг3тр,сл,бълг3
тр,сл,бълг3
 
тр,сл,бълг2
тр,сл,бълг2тр,сл,бълг2
тр,сл,бълг2
 
Първи брой
Първи бройПърви брой
Първи брой
 
Alphabet
AlphabetAlphabet
Alphabet
 
Great Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and ReniGreat Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and Reni
 
Семейство
СемействоСемейство
Семейство
 
описание пипи
описание пипиописание пипи
описание пипи
 
описание
описаниеописание
описание
 
Лято
ЛятоЛято
Лято
 
съобщение-работен лист
съобщение-работен листсъобщение-работен лист
съобщение-работен лист
 
Коледна книжка
Коледна книжкаКоледна книжка
Коледна книжка
 
Ezikovi igri2
Ezikovi igri2Ezikovi igri2
Ezikovi igri2
 
история тест
история тестистория тест
история тест
 
покана
поканапокана
покана
 
Симеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят КниголюбецСимеон Велики - Владетелят Книголюбец
Симеон Велики - Владетелят Книголюбец
 
Игри със звукове и думи
Игри със звукове и думиИгри със звукове и думи
Игри със звукове и думи
 
траките 3клас
траките 3кластраките 3клас
траките 3клас
 
Думи със струпани съгласни
Думи със струпани съгласниДуми със струпани съгласни
Думи със струпани съгласни
 
Slav bulg
Slav bulgSlav bulg
Slav bulg
 
части на речта
части на речтачасти на речта
части на речта
 

More from Aneliya Shopova

водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетатаAneliya Shopova
 
цар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатацар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатаAneliya Shopova
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми мартAneliya Shopova
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животаAneliya Shopova
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудатаAneliya Shopova
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпетAneliya Shopova
 
успех
 успех успех
успех
Aneliya Shopova
 
легенда за коледната елха
легенда за коледната елхалегенда за коледната елха
легенда за коледната елха
Aneliya Shopova
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гораAneliya Shopova
 
сложни думи
сложни думисложни думи
сложни думи
Aneliya Shopova
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
Aneliya Shopova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
Aneliya Shopova
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държаваAneliya Shopova
 

More from Aneliya Shopova (20)

водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетата
 
пеперуди
пеперудипеперуди
пеперуди
 
птици
птициптици
птици
 
цар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатацар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличката
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми март
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам живота
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудата
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпет
 
успех
 успех успех
успех
 
сурвачки
сурвачкисурвачки
сурвачки
 
чнг
чнгчнг
чнг
 
легенда за коледната елха
легенда за коледната елхалегенда за коледната елха
легенда за коледната елха
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
 
сложни думи
сложни думисложни думи
сложни думи
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държава
 

групиране на животни

 • 1. Групиране наГрупиране на животни:животни: бозайницибозайници ПрезентацияПрезентация на урок по Човекът ина урок по Човекът и природатаприродата ІV класІV клас
 • 2. КонятКонят представлявапредставлява опитоменопитомен еднокопитен бо-еднокопитен бо- зайник предста-зайник предста- вител навител на семейство Коне.семейство Коне.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.  Днес, конете поДнес, конете по света са около 75света са около 75 милиона, като самомилиона, като само вв КитайКитай те са близоте са близо 10 милиона.10 милиона. Съществуват надСъществуват над 350 отделни породи350 отделни породи коне в целия свят.коне в целия свят.
 • 8.
 • 9.
 • 10.  СъществуватСъществуват множествомножество породи конепороди коне -- бегови конебегови коне,, подходящи заподходящи за състезания, коне засъстезания, коне за пренасяне напренасяне на товари, теглене натовари, теглене на файтонифайтони и т.н.и т.н. Особено интересниОсобено интересни са представителитеса представителите на дребнатана дребната шотландска порода,шотландска порода, наречени понинаречени пони
 • 11.
 • 12.
 • 13.  Конете се обучаватКонете се обучават да бъдат яздени илида бъдат яздени или да участват вда участват в различни спортниразлични спортни състезания, катосъстезания, като прескачане напрескачане на препятствия,препятствия, обяздване,обяздване, тридневнатридневна всестраннавсестранна езда, родео, ловезда, родео, лов на лисици и многона лисици и много други.други.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18. „„ГалопГалоп“ е движение,“ е движение, при което коня бяга,при което коня бяга, развивайки скоростразвивайки скорост до 60 kм/ч.до 60 kм/ч.
 • 19.
 • 20.
 • 21.  Конят има дълги и тънкиКонят има дълги и тънки кракакрака,, приспособени заприспособени за бързо бягане. Развит е самобързо бягане. Развит е само третият (средният)третият (средният) пръстпръст,, който е облечен скойто е облечен с копитокопито, а, а вторият и четвъртият савторият и четвъртият са рудиментарни. Тялото ерудиментарни. Тялото е покрито с гъстапокрито с гъста косменакосмена покривка, състояща се отпокривка, състояща се от твърди и меки косми, катотвърди и меки косми, като дългите и груби косми надългите и груби косми на врата образуватврата образуват гривагрива, а на, а на опашкатаопашката – дълъг космен– дълъг космен кичур.кичур.
 • 22.  Конят има отличнаКонят има отлична пространственапространствена ориентация. Веднъжориентация. Веднъж преминал през даденпреминал през даден маршрут, колкото имаршрут, колкото и труден да е, той втруден да е, той в тъмна и непрогледнатъмна и непрогледна нощ може да сенощ може да се завърне по негозавърне по него обратно, стига ездачътобратно, стига ездачът да не придърпвада не придърпва безпричиннобезпричинноюздатаюздата (повода).(повода).
 • 23.  Зрението на коняЗрението на коня заедно с другитезаедно с другите сетивасетива спо-мага заспо-мага за връзката навръзката на животното сживотното с околната среда.околната среда. Очите са едни отОчите са едни от най-нежните и най-най-нежните и най- сложно устроенисложно устроени сетивни органи,сетивни органи, благодарение наблагодарение на които конете виждаткоито конете виждат това което се случватова което се случва около тях.около тях.