SlideShare a Scribd company logo
Веднъж цар Соломон си почивал в своятаВеднъж цар Соломон си почивал в своята
градина.До спящия цар стоели двамаградина.До спящия цар стоели двама
телохранители и му веели с огромни ветрила.телохранители и му веели с огромни ветрила.
По същото време над царската градина летялаПо същото време над царската градина летяла
мъничка пчела и събирала нектар от цветята..мъничка пчела и събирала нектар от цветята..
               Уморила се пчелицата и кацнала да сиУморила се пчелицата и кацнала да си
почине на носа на царя .почине на носа на царя .
Почуствал той,че нещо го гъделичка поПочуствал той,че нещо го гъделичка по
носа ,замахнал и едва не я утрепал.носа ,замахнал и едва не я утрепал.
                                                                    Уплаш                                                                    Уплаш
ила се тя и от страх ужилила царя Него, мъдрияила се тя и от страх ужилила царя Него, мъдрия
Соломон,великия цар!КаквоСоломон,великия цар!Какво
ли не се случва по белия свят!ли не се случва по белия свят!
Подскочил Соломон, както може даПодскочил Соломон, както може да
скача само ужилен човек,и сескача само ужилен човек,и се
разкрещял на телохранителите си.разкрещял на телохранителите си.
Втурнали се те да гонят пчелата, но неВтурнали се те да гонят пчелата, но не
могли да я хванат.могли да я хванат.
                   А в това време носът на царя сеА в това време носът на царя се
надул и почервенял като зрял нарнадул и почервенял като зрял нар
А можете да си представите как гоА можете да си представите как го
боляло.Презпълнен с гняв ,той извикалболяло.Презпълнен с гняв ,той извикал
своите министри им заповядал:своите министри им заповядал:
                Изтребете всички пчели в царствотоИзтребете всички пчели в царството
ми! Не ми трябва нито медът,ми! Не ми трябва нито медът,
нито жилото им.нито жилото им.
                     Чули пчелите страшните думи наЧули пчелите страшните думи на
Соломон и зажужели,ужасени:Соломон и зажужели,ужасени:
-         Няма какво да се помайваме ! Бързо-         Няма какво да се помайваме ! Бързо
да бягаме !да бягаме !
-      Почакайте –обадила се пчеличката--      Почакайте –обадила се пчеличката-
вината е само моя и аз ще се   предам навината е само моя и аз ще се   предам на
царя .царя .
                       Речено- сторено.Речено- сторено.
-Чух твоята заповед да се изтребе целият-Чух твоята заповед да се изтребе целият
пчелен народ .Ала това е несправедливо.пчелен народ .Ала това е несправедливо.
Само аз съм виновна и мен трябва даСамо аз съм виновна и мен трябва да
накажеш.накажеш.
Но ако благоволиш да ме изслушаш, предиНо ако благоволиш да ме изслушаш, преди
да произнесеш царската си присъда, ще тида произнесеш царската си присъда, ще ти
кажа ,че не те ужилих от злоба.кажа ,че не те ужилих от злоба.
Твоят нос прекрасен като роза и уханенТвоят нос прекрасен като роза и уханен
като зряла ябълка.Ето защо решихкато зряла ябълка.Ето защо реших
да си отдъхна малко на него .А случилото следда си отдъхна малко на него .А случилото след
това е просто недоразумение.това е просто недоразумение.
Повярвай ми ,не исках да ти причиняПовярвай ми ,не исках да ти причиня
вреда.вреда.
     -Виждам ,че си много сладкодумна –усмихнал се цар-Виждам ,че си много сладкодумна –усмихнал се цар
Соломон.Соломон.
-      И думите ти не са по- малко сладки от меда ти .Но-      И думите ти не са по- малко сладки от меда ти .Но
може ли мъдърможе ли мъдър
цар да се довери на думите на един ласкател?цар да се довери на думите на един ласкател?
  -Прости ми царю ,ако отново съм сгрешила пред теб-Прости ми царю ,ако отново съм сгрешила пред теб
– въздъхнала пчелата .- Но ако наистина си толкова– въздъхнала пчелата .- Но ако наистина си толкова
мъдър , колкото разправят ,мъдър , колкото разправят ,
трбва да знаеш ,че и най- крехкото същество , като ментрбва да знаеш ,че и най- крехкото същество , като мен
може даможе да
причини големи пакости.причини големи пакости.
-         О, зная го от личен опит !- възкликнал Соломон и-         О, зная го от личен опит !- възкликнал Соломон и
си опипал отеклия нос .си опипал отеклия нос .
                  Но също така може да измъкне някого отНо също така може да измъкне някого от
беда……беда……
дори такъв велик цар ,като теб.дори такъв велик цар ,като теб.
Не се сдържал Соломон и гръмко се разсмял.Не се сдържал Соломон и гръмко се разсмял.
           -Ти , ли пчеличке, можеш да ме измъкнеш-Ти , ли пчеличке, можеш да ме измъкнеш
от беда ?от беда ?
Дълго се смял царят и гневът му се изпарил.Дълго се смял царят и гневът му се изпарил.
Пък и приличало ли на велик Пък и приличало ли на велик 
владетел да се сърди на някаква си пчеличка !владетел да се сърди на някаква си пчеличка !
           -Добре –казал той най- накрая ,-върви си с-Добре –казал той най- накрая ,-върви си с
мир и повече не ми се мяркай пред очите .мир и повече не ми се мяркай пред очите .
Зарадвала и отлетяла да съобщи наЗарадвала и отлетяла да съобщи на
сестрите си ,че цар Соломон се есестрите си ,че цар Соломон се е
смилил над тях .смилил над тях .
Минало много ли ,малко ли време ,носът наМинало много ли ,малко ли време ,носът на
Соломон се оправил.Соломон се оправил.
Чул той че отвъд морето живее СавскатаЧул той че отвъд морето живее Савската
царица , която била ненагледнацарица , която била ненагледна
красавица.Приискало се на царя да я да якрасавица.Приискало се на царя да я да я
види и да се увери дали наистина е толковавиди и да се увери дали наистина е толкова
хубава ,колкото разправят хората .Изпратилхубава ,колкото разправят хората .Изпратил
вестоносци със скъпи дарове при Савскатавестоносци със скъпи дарове при Савската
царица , като им заповядалцарица , като им заповядал
за нищо на света да не се връщат без нея.Да яза нищо на света да не се връщат без нея.Да я
поканят на гости –хем да я види ,хем тя него.поканят на гости –хем да я види ,хем тя него.
Приела царицата поканата му иПриела царицата поканата му и
пристигнала в Йерусалим със своитепристигнала в Йерусалим със своите
придворни ,министри слуги и ощепридворни ,министри слуги и още
шейсет юноши и девойки.шейсет юноши и девойки.
Посрещнал я Соломон с големи почестиПосрещнал я Соломон с големи почести
и решил ,че мълвата не лъже –и решил ,че мълвата не лъже –
нямало на света по- красива жена отнямало на света по- красива жена от
Савската царица .Развел я из свояСавската царица .Развел я из своя
прекрасен дворец и уханната си градина,прекрасен дворец и уханната си градина,
а после повели увлекателен разговор.а после повели увлекателен разговор.
-         Чувала съм –рекла царицата , -че нито-         Чувала съм –рекла царицата , -че нито
един смъртен не може да се сравнява седин смъртен не може да се сравнява с
теб по мъдрост .Иска ми се и аз самата да сетеб по мъдрост .Иска ми се и аз самата да се
уверя в това. Съгласен ли си да отговаришуверя в това. Съгласен ли си да отговариш
на мои гатанки ?на мои гатанки ?
Съгласил се Соломон.Започнала СавскатаСъгласил се Соломон.Започнала Савската
царица да му задава гатанки,царица да му задава гатанки,
една от друга по- тудни ,но колкото и даедна от друга по- тудни ,но колкото и да
хитрувала и да се мъчела Соломон отгатвалхитрувала и да се мъчела Соломон отгатвал
всичките . Когато изчерпала гатанките си ,всичките . Когато изчерпала гатанките си ,
царицатацарицата
повикала юношите и девойките, които билаповикала юношите и девойките, които била
довела със себе си ,довела със себе си ,
и на всеки от тях дала по едно букетче цветя .и на всеки от тях дала по едно букетче цветя .
-         Сред тези цветя има изкуствени и естествени –-         Сред тези цветя има изкуствени и естествени –
рекла тя.рекла тя.
-         Ако успееш да ми покажеш кои са естествени и-         Ако успееш да ми покажеш кои са естествени и
кои изкуствени ,кои изкуствени ,
ще призная,че си най- великият човек на земята.ще призная,че си най- великият човек на земята.
                     Тръгнал цар Соломон да обикаля юношите иТръгнал цар Соломон да обикаля юношите и
девойките .девойките .
Разглеждал букетчетата им , миришел ги ,но неРазглеждал букетчетата им , миришел ги ,но не
можал да различиможал да различи
истинските цветя от изкуствените .истинските цветя от изкуствените .
Тъкмо се бил отчаял ,като чул до ухото си жужене :Тъкмо се бил отчаял ,като чул до ухото си жужене :
-         Жжж…жжж Аз ще ти покажжжа……-         Жжж…жжж Аз ще ти покажжжа……
Огледал се царят и видял малката пчела.Огледал се царят и видял малката пчела.
Покръжила тя над цветятаПокръжила тя над цветята
и кацнала на едно букетче .и кацнала на едно букетче .
             -Това са естествените цветя ! –-Това са естествените цветя ! –
извикал цар Соломон.извикал цар Соломон.
             Удивена ,че е успял да разгадае иУдивена ,че е успял да разгадае и
тази гатанка , Савската царица готази гатанка , Савската царица го
признала за най- мъдрия човек на света.признала за най- мъдрия човек на света.
Дворецът на цар Соломон иДворецът на цар Соломон и
срещата му със Савската царицасрещата му със Савската царица
Урок поУрок по
литература ІVлитература ІV
класклас
Анелия ШоповаАнелия Шопова

More Related Content

What's hot

доналд бисет
доналд бисетдоналд бисет
доналд бисетDany Vas
 
главни части сказуемо
главни части  сказуемоглавни части  сказуемо
главни части сказуемоЛидия Ганева
 
запомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковезапомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковеDani Parvanova
 
Преразказ на разказ "В гнездото"
Преразказ на разказ "В гнездото"Преразказ на разказ "В гнездото"
Преразказ на разказ "В гнездото"Dani Parvanova
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниеШермин Ахмедова
 
Заек и костенурка
Заек и костенуркаЗаек и костенурка
Заек и костенурка
Деница Москова
 
пъзели с арабски и римски цифри
пъзели с арабски и римски цифрипъзели с арабски и римски цифри
пъзели с арабски и римски цифри
Павлина Иванова
 
Хранене 1.клас
Хранене 1.класХранене 1.клас
Хранене 1.клас
Luiza Antova
 
умножение и деление с 4 2 клас
умножение и деление с 4  2 класумножение и деление с 4  2 клас
умножение и деление с 4 2 класVаlentina Bikova
 
Членуване на съществителни имена 3клас
Членуване на съществителни имена 3класЧленуване на съществителни имена 3клас
Членуване на съществителни имена 3классашка Николова
 
Васил Левски-работен лист
 Васил Левски-работен лист Васил Левски-работен лист
Приказна математика
Приказна математикаПриказна математика
Приказна математика
rossmar68
 
Думи със струпани съгласни
Думи със струпани съгласниДуми със струпани съгласни
Думи със струпани съгласниZlatka Chardakova
 
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.класСъбиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Luiza Antova
 
Разнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 класРазнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 класVeska Petrova
 
ДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКАДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКА
пепа чавдарова
 
Правопис на прилагателните имена. Двойно -нн
Правопис на прилагателните имена. Двойно -ннПравопис на прилагателните имена. Двойно -нн
Правопис на прилагателните имена. Двойно -нн
roryace
 

What's hot (20)

доналд бисет
доналд бисетдоналд бисет
доналд бисет
 
главни части сказуемо
главни части  сказуемоглавни части  сказуемо
главни части сказуемо
 
запомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звуковезапомнете съгласни звукове
запомнете съгласни звукове
 
Преразказ на разказ "В гнездото"
Преразказ на разказ "В гнездото"Преразказ на разказ "В гнездото"
Преразказ на разказ "В гнездото"
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описание
 
Заек и костенурка
Заек и костенуркаЗаек и костенурка
Заек и костенурка
 
пъзели с арабски и римски цифри
пъзели с арабски и римски цифрипъзели с арабски и римски цифри
пъзели с арабски и римски цифри
 
Хранене 1.клас
Хранене 1.класХранене 1.клас
Хранене 1.клас
 
умножение и деление с 4 2 клас
умножение и деление с 4  2 класумножение и деление с 4  2 клас
умножение и деление с 4 2 клас
 
Членуване на съществителни имена 3клас
Членуване на съществителни имена 3класЧленуване на съществителни имена 3клас
Членуване на съществителни имена 3клас
 
Васил Левски-работен лист
 Васил Левски-работен лист Васил Левски-работен лист
Васил Левски-работен лист
 
Приказна математика
Приказна математикаПриказна математика
Приказна математика
 
числата до 100
числата до 100числата до 100
числата до 100
 
Думи със струпани съгласни
Думи със струпани съгласниДуми със струпани съгласни
Думи със струпани съгласни
 
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.класСъбиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
Събиране и изваждане до 20 без преминаване Математика 1.клас
 
Разнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 класРазнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 клас
 
членуване
членуванечленуване
членуване
 
ДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКАДЯДОВАТА ПИТКА
ДЯДОВАТА ПИТКА
 
Правопис на прилагателните имена. Двойно -нн
Правопис на прилагателните имена. Двойно -ннПравопис на прилагателните имена. Двойно -нн
Правопис на прилагателните имена. Двойно -нн
 

Viewers also liked

сурваки
сурвакисурваки
сурвакиsharenkova
 
Пчелите - Калуди
Пчелите - КалудиПчелите - Калуди
Пчелите - Калуди
Elisaveta Ivanova
 
добро за добро
добро за добродобро за добро
Mediakit сайта ylik.ru
Mediakit сайта ylik.ruMediakit сайта ylik.ru
Mediakit сайта ylik.ru
Irina Shmykova
 
Pcheli
PcheliPcheli
Pcheli
ilko gruev
 
първа б група
първа б групапърва б група
първа б групаmtrad
 
Roma in glory
Roma in gloryRoma in glory
Roma in glory
prosveten
 
Банго Васил_Георги
Банго Васил_ГеоргиБанго Васил_Георги
Банго Васил_Георгиoualeko
 
Ромски празници
Ромски празнициРомски празници
Ромски празнициmnpc2012
 
василица в оу с.семерджиево
василица в оу с.семерджиевовасилица в оу с.семерджиево
василица в оу с.семерджиевоkris69
 
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРАЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
Разнообразни и равни
 
Dance energy - участие в ромски празник
Dance energy - участие в ромски празникDance energy - участие в ромски празник
Dance energy - участие в ромски празникmnpc2012
 
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"mnpc2012
 
C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria  PraznikC:\Fakepath\Jelana Teritoria  Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria PraznikRosica Mileva
 
пр.пролетни празници
пр.пролетни празниципр.пролетни празници
пр.пролетни празнициLilyBankova
 
празници в рб
празници в рбпразници в рб
празници в рб
Stiliyan Iliev
 
Bg praznici
Bg prazniciBg praznici
Bg prazniciivona96
 
български национални празници
български национални празницибългарски национални празници
български национални празнициivayla_stanimirova
 

Viewers also liked (20)

сурваки
сурвакисурваки
сурваки
 
Пчелите - Калуди
Пчелите - КалудиПчелите - Калуди
Пчелите - Калуди
 
добро за добро
добро за добродобро за добро
добро за добро
 
Mediakit сайта ylik.ru
Mediakit сайта ylik.ruMediakit сайта ylik.ru
Mediakit сайта ylik.ru
 
Pcheli
PcheliPcheli
Pcheli
 
първа б група
първа б групапърва б група
първа б група
 
Roma in glory
Roma in gloryRoma in glory
Roma in glory
 
Банго Васил_Георги
Банго Васил_ГеоргиБанго Васил_Георги
Банго Васил_Георги
 
Ромски празници
Ромски празнициРомски празници
Ромски празници
 
василица в оу с.семерджиево
василица в оу с.семерджиевовасилица в оу с.семерджиево
василица в оу с.семерджиево
 
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРАЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
 
Dance energy - участие в ромски празник
Dance energy - участие в ромски празникDance energy - участие в ромски празник
Dance energy - участие в ромски празник
 
ромският свят
ромският святромският свят
ромският свят
 
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
 
C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria  PraznikC:\Fakepath\Jelana Teritoria  Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik
 
пр.пролетни празници
пр.пролетни празниципр.пролетни празници
пр.пролетни празници
 
Traje
TrajeTraje
Traje
 
празници в рб
празници в рбпразници в рб
празници в рб
 
Bg praznici
Bg prazniciBg praznici
Bg praznici
 
български национални празници
български национални празницибългарски национални празници
български национални празници
 

More from Aneliya Shopova

групиране на животни
групиране на животнигрупиране на животни
групиране на животниAneliya Shopova
 
водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетатаAneliya Shopova
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми мартAneliya Shopova
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животаAneliya Shopova
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудатаAneliya Shopova
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпетAneliya Shopova
 
успех
 успех успех
успех
Aneliya Shopova
 
легенда за коледната елха
легенда за коледната елхалегенда за коледната елха
легенда за коледната елха
Aneliya Shopova
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гораAneliya Shopova
 
сложни думи
сложни думисложни думи
сложни думи
Aneliya Shopova
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
Aneliya Shopova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
Aneliya Shopova
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държаваAneliya Shopova
 

More from Aneliya Shopova (20)

групиране на животни
групиране на животнигрупиране на животни
групиране на животни
 
водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетата
 
пеперуди
пеперудипеперуди
пеперуди
 
птици
птициптици
птици
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми март
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам живота
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудата
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпет
 
успех
 успех успех
успех
 
сурвачки
сурвачкисурвачки
сурвачки
 
чнг
чнгчнг
чнг
 
легенда за коледната елха
легенда за коледната елхалегенда за коледната елха
легенда за коледната елха
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
 
сложни думи
сложни думисложни думи
сложни думи
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държава
 

цар соломон и пчеличката

 • 1.
 • 2. Веднъж цар Соломон си почивал в своятаВеднъж цар Соломон си почивал в своята градина.До спящия цар стоели двамаградина.До спящия цар стоели двама телохранители и му веели с огромни ветрила.телохранители и му веели с огромни ветрила. По същото време над царската градина летялаПо същото време над царската градина летяла мъничка пчела и събирала нектар от цветята..мъничка пчела и събирала нектар от цветята..                Уморила се пчелицата и кацнала да сиУморила се пчелицата и кацнала да си почине на носа на царя .почине на носа на царя . Почуствал той,че нещо го гъделичка поПочуствал той,че нещо го гъделичка по носа ,замахнал и едва не я утрепал.носа ,замахнал и едва не я утрепал.                                                                     Уплаш                                                                    Уплаш ила се тя и от страх ужилила царя Него, мъдрияила се тя и от страх ужилила царя Него, мъдрия Соломон,великия цар!КаквоСоломон,великия цар!Какво ли не се случва по белия свят!ли не се случва по белия свят!
 • 3.
 • 4. Подскочил Соломон, както може даПодскочил Соломон, както може да скача само ужилен човек,и сескача само ужилен човек,и се разкрещял на телохранителите си.разкрещял на телохранителите си. Втурнали се те да гонят пчелата, но неВтурнали се те да гонят пчелата, но не могли да я хванат.могли да я хванат.                    А в това време носът на царя сеА в това време носът на царя се надул и почервенял като зрял нарнадул и почервенял като зрял нар А можете да си представите как гоА можете да си представите как го боляло.Презпълнен с гняв ,той извикалболяло.Презпълнен с гняв ,той извикал своите министри им заповядал:своите министри им заповядал:
 • 5.                 Изтребете всички пчели в царствотоИзтребете всички пчели в царството ми! Не ми трябва нито медът,ми! Не ми трябва нито медът, нито жилото им.нито жилото им.                      Чули пчелите страшните думи наЧули пчелите страшните думи на Соломон и зажужели,ужасени:Соломон и зажужели,ужасени: -         Няма какво да се помайваме ! Бързо-         Няма какво да се помайваме ! Бързо да бягаме !да бягаме ! -      Почакайте –обадила се пчеличката--      Почакайте –обадила се пчеличката- вината е само моя и аз ще се   предам навината е само моя и аз ще се   предам на царя .царя .                        Речено- сторено.Речено- сторено.
 • 6. -Чух твоята заповед да се изтребе целият-Чух твоята заповед да се изтребе целият пчелен народ .Ала това е несправедливо.пчелен народ .Ала това е несправедливо. Само аз съм виновна и мен трябва даСамо аз съм виновна и мен трябва да накажеш.накажеш. Но ако благоволиш да ме изслушаш, предиНо ако благоволиш да ме изслушаш, преди да произнесеш царската си присъда, ще тида произнесеш царската си присъда, ще ти кажа ,че не те ужилих от злоба.кажа ,че не те ужилих от злоба. Твоят нос прекрасен като роза и уханенТвоят нос прекрасен като роза и уханен като зряла ябълка.Ето защо решихкато зряла ябълка.Ето защо реших да си отдъхна малко на него .А случилото следда си отдъхна малко на него .А случилото след това е просто недоразумение.това е просто недоразумение. Повярвай ми ,не исках да ти причиняПовярвай ми ,не исках да ти причиня вреда.вреда.
 • 7.      -Виждам ,че си много сладкодумна –усмихнал се цар-Виждам ,че си много сладкодумна –усмихнал се цар Соломон.Соломон. -      И думите ти не са по- малко сладки от меда ти .Но-      И думите ти не са по- малко сладки от меда ти .Но може ли мъдърможе ли мъдър цар да се довери на думите на един ласкател?цар да се довери на думите на един ласкател?   -Прости ми царю ,ако отново съм сгрешила пред теб-Прости ми царю ,ако отново съм сгрешила пред теб – въздъхнала пчелата .- Но ако наистина си толкова– въздъхнала пчелата .- Но ако наистина си толкова мъдър , колкото разправят ,мъдър , колкото разправят , трбва да знаеш ,че и най- крехкото същество , като ментрбва да знаеш ,че и най- крехкото същество , като мен може даможе да причини големи пакости.причини големи пакости. -         О, зная го от личен опит !- възкликнал Соломон и-         О, зная го от личен опит !- възкликнал Соломон и си опипал отеклия нос .си опипал отеклия нос .
 • 8.                   Но също така може да измъкне някого отНо също така може да измъкне някого от беда……беда…… дори такъв велик цар ,като теб.дори такъв велик цар ,като теб. Не се сдържал Соломон и гръмко се разсмял.Не се сдържал Соломон и гръмко се разсмял.            -Ти , ли пчеличке, можеш да ме измъкнеш-Ти , ли пчеличке, можеш да ме измъкнеш от беда ?от беда ? Дълго се смял царят и гневът му се изпарил.Дълго се смял царят и гневът му се изпарил. Пък и приличало ли на велик Пък и приличало ли на велик  владетел да се сърди на някаква си пчеличка !владетел да се сърди на някаква си пчеличка !            -Добре –казал той най- накрая ,-върви си с-Добре –казал той най- накрая ,-върви си с мир и повече не ми се мяркай пред очите .мир и повече не ми се мяркай пред очите .
 • 9. Зарадвала и отлетяла да съобщи наЗарадвала и отлетяла да съобщи на сестрите си ,че цар Соломон се есестрите си ,че цар Соломон се е смилил над тях .смилил над тях . Минало много ли ,малко ли време ,носът наМинало много ли ,малко ли време ,носът на Соломон се оправил.Соломон се оправил. Чул той че отвъд морето живее СавскатаЧул той че отвъд морето живее Савската царица , която била ненагледнацарица , която била ненагледна красавица.Приискало се на царя да я да якрасавица.Приискало се на царя да я да я види и да се увери дали наистина е толковавиди и да се увери дали наистина е толкова хубава ,колкото разправят хората .Изпратилхубава ,колкото разправят хората .Изпратил вестоносци със скъпи дарове при Савскатавестоносци със скъпи дарове при Савската царица , като им заповядалцарица , като им заповядал за нищо на света да не се връщат без нея.Да яза нищо на света да не се връщат без нея.Да я поканят на гости –хем да я види ,хем тя него.поканят на гости –хем да я види ,хем тя него.
 • 10.
 • 11. Приела царицата поканата му иПриела царицата поканата му и пристигнала в Йерусалим със своитепристигнала в Йерусалим със своите придворни ,министри слуги и ощепридворни ,министри слуги и още шейсет юноши и девойки.шейсет юноши и девойки. Посрещнал я Соломон с големи почестиПосрещнал я Соломон с големи почести и решил ,че мълвата не лъже –и решил ,че мълвата не лъже – нямало на света по- красива жена отнямало на света по- красива жена от Савската царица .Развел я из свояСавската царица .Развел я из своя прекрасен дворец и уханната си градина,прекрасен дворец и уханната си градина, а после повели увлекателен разговор.а после повели увлекателен разговор.
 • 12. -         Чувала съм –рекла царицата , -че нито-         Чувала съм –рекла царицата , -че нито един смъртен не може да се сравнява седин смъртен не може да се сравнява с теб по мъдрост .Иска ми се и аз самата да сетеб по мъдрост .Иска ми се и аз самата да се уверя в това. Съгласен ли си да отговаришуверя в това. Съгласен ли си да отговариш на мои гатанки ?на мои гатанки ? Съгласил се Соломон.Започнала СавскатаСъгласил се Соломон.Започнала Савската царица да му задава гатанки,царица да му задава гатанки, една от друга по- тудни ,но колкото и даедна от друга по- тудни ,но колкото и да хитрувала и да се мъчела Соломон отгатвалхитрувала и да се мъчела Соломон отгатвал всичките . Когато изчерпала гатанките си ,всичките . Когато изчерпала гатанките си , царицатацарицата повикала юношите и девойките, които билаповикала юношите и девойките, които била довела със себе си ,довела със себе си , и на всеки от тях дала по едно букетче цветя .и на всеки от тях дала по едно букетче цветя .
 • 13.
 • 14. -         Сред тези цветя има изкуствени и естествени –-         Сред тези цветя има изкуствени и естествени – рекла тя.рекла тя. -         Ако успееш да ми покажеш кои са естествени и-         Ако успееш да ми покажеш кои са естествени и кои изкуствени ,кои изкуствени , ще призная,че си най- великият човек на земята.ще призная,че си най- великият човек на земята.                      Тръгнал цар Соломон да обикаля юношите иТръгнал цар Соломон да обикаля юношите и девойките .девойките . Разглеждал букетчетата им , миришел ги ,но неРазглеждал букетчетата им , миришел ги ,но не можал да различиможал да различи истинските цветя от изкуствените .истинските цветя от изкуствените . Тъкмо се бил отчаял ,като чул до ухото си жужене :Тъкмо се бил отчаял ,като чул до ухото си жужене : -         Жжж…жжж Аз ще ти покажжжа……-         Жжж…жжж Аз ще ти покажжжа……
 • 15. Огледал се царят и видял малката пчела.Огледал се царят и видял малката пчела. Покръжила тя над цветятаПокръжила тя над цветята и кацнала на едно букетче .и кацнала на едно букетче .              -Това са естествените цветя ! –-Това са естествените цветя ! – извикал цар Соломон.извикал цар Соломон.              Удивена ,че е успял да разгадае иУдивена ,че е успял да разгадае и тази гатанка , Савската царица готази гатанка , Савската царица го признала за най- мъдрия човек на света.признала за най- мъдрия човек на света.
 • 16. Дворецът на цар Соломон иДворецът на цар Соломон и срещата му със Савската царицасрещата му със Савската царица
 • 17. Урок поУрок по литература ІVлитература ІV класклас Анелия ШоповаАнелия Шопова