SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Веднъж цар Соломон си почивал в своятаВеднъж цар Соломон си почивал в своята
градина.До спящия цар стоели двамаградина.До спящия цар стоели двама
телохранители и му веели с огромни ветрила.телохранители и му веели с огромни ветрила.
По същото време над царската градина летялаПо същото време над царската градина летяла
мъничка пчела и събирала нектар от цветята..мъничка пчела и събирала нектар от цветята..
               Уморила се пчелицата и кацнала да сиУморила се пчелицата и кацнала да си
почине на носа на царя .почине на носа на царя .
Почуствал той,че нещо го гъделичка поПочуствал той,че нещо го гъделичка по
носа ,замахнал и едва не я утрепал.носа ,замахнал и едва не я утрепал.
                                                                    Уплаш                                                                    Уплаш
ила се тя и от страх ужилила царя Него, мъдрияила се тя и от страх ужилила царя Него, мъдрия
Соломон,великия цар!КаквоСоломон,великия цар!Какво
ли не се случва по белия свят!ли не се случва по белия свят!
Подскочил Соломон, както може даПодскочил Соломон, както може да
скача само ужилен човек,и сескача само ужилен човек,и се
разкрещял на телохранителите си.разкрещял на телохранителите си.
Втурнали се те да гонят пчелата, но неВтурнали се те да гонят пчелата, но не
могли да я хванат.могли да я хванат.
                   А в това време носът на царя сеА в това време носът на царя се
надул и почервенял като зрял нарнадул и почервенял като зрял нар
А можете да си представите как гоА можете да си представите как го
боляло.Презпълнен с гняв ,той извикалболяло.Презпълнен с гняв ,той извикал
своите министри им заповядал:своите министри им заповядал:
                Изтребете всички пчели в царствотоИзтребете всички пчели в царството
ми! Не ми трябва нито медът,ми! Не ми трябва нито медът,
нито жилото им.нито жилото им.
                     Чули пчелите страшните думи наЧули пчелите страшните думи на
Соломон и зажужели,ужасени:Соломон и зажужели,ужасени:
-         Няма какво да се помайваме ! Бързо-         Няма какво да се помайваме ! Бързо
да бягаме !да бягаме !
-      Почакайте –обадила се пчеличката--      Почакайте –обадила се пчеличката-
вината е само моя и аз ще се   предам навината е само моя и аз ще се   предам на
царя .царя .
                       Речено- сторено.Речено- сторено.
-Чух твоята заповед да се изтребе целият-Чух твоята заповед да се изтребе целият
пчелен народ .Ала това е несправедливо.пчелен народ .Ала това е несправедливо.
Само аз съм виновна и мен трябва даСамо аз съм виновна и мен трябва да
накажеш.накажеш.
Но ако благоволиш да ме изслушаш, предиНо ако благоволиш да ме изслушаш, преди
да произнесеш царската си присъда, ще тида произнесеш царската си присъда, ще ти
кажа ,че не те ужилих от злоба.кажа ,че не те ужилих от злоба.
Твоят нос прекрасен като роза и уханенТвоят нос прекрасен като роза и уханен
като зряла ябълка.Ето защо решихкато зряла ябълка.Ето защо реших
да си отдъхна малко на него .А случилото следда си отдъхна малко на него .А случилото след
това е просто недоразумение.това е просто недоразумение.
Повярвай ми ,не исках да ти причиняПовярвай ми ,не исках да ти причиня
вреда.вреда.
     -Виждам ,че си много сладкодумна –усмихнал се цар-Виждам ,че си много сладкодумна –усмихнал се цар
Соломон.Соломон.
-      И думите ти не са по- малко сладки от меда ти .Но-      И думите ти не са по- малко сладки от меда ти .Но
може ли мъдърможе ли мъдър
цар да се довери на думите на един ласкател?цар да се довери на думите на един ласкател?
  -Прости ми царю ,ако отново съм сгрешила пред теб-Прости ми царю ,ако отново съм сгрешила пред теб
– въздъхнала пчелата .- Но ако наистина си толкова– въздъхнала пчелата .- Но ако наистина си толкова
мъдър , колкото разправят ,мъдър , колкото разправят ,
трбва да знаеш ,че и най- крехкото същество , като ментрбва да знаеш ,че и най- крехкото същество , като мен
може даможе да
причини големи пакости.причини големи пакости.
-         О, зная го от личен опит !- възкликнал Соломон и-         О, зная го от личен опит !- възкликнал Соломон и
си опипал отеклия нос .си опипал отеклия нос .
                  Но също така може да измъкне някого отНо също така може да измъкне някого от
беда……беда……
дори такъв велик цар ,като теб.дори такъв велик цар ,като теб.
Не се сдържал Соломон и гръмко се разсмял.Не се сдържал Соломон и гръмко се разсмял.
           -Ти , ли пчеличке, можеш да ме измъкнеш-Ти , ли пчеличке, можеш да ме измъкнеш
от беда ?от беда ?
Дълго се смял царят и гневът му се изпарил.Дълго се смял царят и гневът му се изпарил.
Пък и приличало ли на велик Пък и приличало ли на велик 
владетел да се сърди на някаква си пчеличка !владетел да се сърди на някаква си пчеличка !
           -Добре –казал той най- накрая ,-върви си с-Добре –казал той най- накрая ,-върви си с
мир и повече не ми се мяркай пред очите .мир и повече не ми се мяркай пред очите .
Зарадвала и отлетяла да съобщи наЗарадвала и отлетяла да съобщи на
сестрите си ,че цар Соломон се есестрите си ,че цар Соломон се е
смилил над тях .смилил над тях .
Минало много ли ,малко ли време ,носът наМинало много ли ,малко ли време ,носът на
Соломон се оправил.Соломон се оправил.
Чул той че отвъд морето живее СавскатаЧул той че отвъд морето живее Савската
царица , която била ненагледнацарица , която била ненагледна
красавица.Приискало се на царя да я да якрасавица.Приискало се на царя да я да я
види и да се увери дали наистина е толковавиди и да се увери дали наистина е толкова
хубава ,колкото разправят хората .Изпратилхубава ,колкото разправят хората .Изпратил
вестоносци със скъпи дарове при Савскатавестоносци със скъпи дарове при Савската
царица , като им заповядалцарица , като им заповядал
за нищо на света да не се връщат без нея.Да яза нищо на света да не се връщат без нея.Да я
поканят на гости –хем да я види ,хем тя него.поканят на гости –хем да я види ,хем тя него.
Приела царицата поканата му иПриела царицата поканата му и
пристигнала в Йерусалим със своитепристигнала в Йерусалим със своите
придворни ,министри слуги и ощепридворни ,министри слуги и още
шейсет юноши и девойки.шейсет юноши и девойки.
Посрещнал я Соломон с големи почестиПосрещнал я Соломон с големи почести
и решил ,че мълвата не лъже –и решил ,че мълвата не лъже –
нямало на света по- красива жена отнямало на света по- красива жена от
Савската царица .Развел я из свояСавската царица .Развел я из своя
прекрасен дворец и уханната си градина,прекрасен дворец и уханната си градина,
а после повели увлекателен разговор.а после повели увлекателен разговор.
-         Чувала съм –рекла царицата , -че нито-         Чувала съм –рекла царицата , -че нито
един смъртен не може да се сравнява седин смъртен не може да се сравнява с
теб по мъдрост .Иска ми се и аз самата да сетеб по мъдрост .Иска ми се и аз самата да се
уверя в това. Съгласен ли си да отговаришуверя в това. Съгласен ли си да отговариш
на мои гатанки ?на мои гатанки ?
Съгласил се Соломон.Започнала СавскатаСъгласил се Соломон.Започнала Савската
царица да му задава гатанки,царица да му задава гатанки,
една от друга по- тудни ,но колкото и даедна от друга по- тудни ,но колкото и да
хитрувала и да се мъчела Соломон отгатвалхитрувала и да се мъчела Соломон отгатвал
всичките . Когато изчерпала гатанките си ,всичките . Когато изчерпала гатанките си ,
царицатацарицата
повикала юношите и девойките, които билаповикала юношите и девойките, които била
довела със себе си ,довела със себе си ,
и на всеки от тях дала по едно букетче цветя .и на всеки от тях дала по едно букетче цветя .
-         Сред тези цветя има изкуствени и естествени –-         Сред тези цветя има изкуствени и естествени –
рекла тя.рекла тя.
-         Ако успееш да ми покажеш кои са естествени и-         Ако успееш да ми покажеш кои са естествени и
кои изкуствени ,кои изкуствени ,
ще призная,че си най- великият човек на земята.ще призная,че си най- великият човек на земята.
                     Тръгнал цар Соломон да обикаля юношите иТръгнал цар Соломон да обикаля юношите и
девойките .девойките .
Разглеждал букетчетата им , миришел ги ,но неРазглеждал букетчетата им , миришел ги ,но не
можал да различиможал да различи
истинските цветя от изкуствените .истинските цветя от изкуствените .
Тъкмо се бил отчаял ,като чул до ухото си жужене :Тъкмо се бил отчаял ,като чул до ухото си жужене :
-         Жжж…жжж Аз ще ти покажжжа……-         Жжж…жжж Аз ще ти покажжжа……
Огледал се царят и видял малката пчела.Огледал се царят и видял малката пчела.
Покръжила тя над цветятаПокръжила тя над цветята
и кацнала на едно букетче .и кацнала на едно букетче .
             -Това са естествените цветя ! –-Това са естествените цветя ! –
извикал цар Соломон.извикал цар Соломон.
             Удивена ,че е успял да разгадае иУдивена ,че е успял да разгадае и
тази гатанка , Савската царица готази гатанка , Савската царица го
признала за най- мъдрия човек на света.признала за най- мъдрия човек на света.
Дворецът на цар Соломон иДворецът на цар Соломон и
срещата му със Савската царицасрещата му със Савската царица
Урок поУрок по
литература ІVлитература ІV
класклас
Анелия ШоповаАнелия Шопова

More Related Content

What's hot

работен лист математика
работен лист математикаработен лист математика
работен лист математика
Pepi Nikova
 
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
самостоятелна работа по български език ігрупа                ...самостоятелна работа по български език ігрупа                ...
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
Мария Maria Georgieva TeacherBG
 
текстови задачи 4 клас
текстови задачи 4 кластекстови задачи 4 клас
текстови задачи 4 клас
kyuchukova
 
умножение и деление с 4 2 клас
умножение и деление с 4  2 класумножение и деление с 4  2 клас
умножение и деление с 4 2 клас
Vаlentina Bikova
 
Райна княгиня - РАЯ
Райна княгиня - РАЯРайна княгиня - РАЯ
Райна княгиня - РАЯ
Yana Aleksieva
 
разпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениеторазпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножението
Поли Махова
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
marianadr
 
Vhodno nivo-bel-3-klas
Vhodno nivo-bel-3-klasVhodno nivo-bel-3-klas
Vhodno nivo-bel-3-klas
Dani Parvanova
 

What's hot (20)

Жива вода българска народна приказка 4.клас
Жива вода българска народна приказка 4.класЖива вода българска народна приказка 4.клас
Жива вода българска народна приказка 4.клас
 
работен лист математика
работен лист математикаработен лист математика
работен лист математика
 
На пътя не е опасно
На пътя не е опасно На пътя не е опасно
На пътя не е опасно
 
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
самостоятелна работа по български език ігрупа                ...самостоятелна работа по български език ігрупа                ...
самостоятелна работа по български език ігрупа ...
 
текстови задачи 4 клас
текстови задачи 4 кластекстови задачи 4 клас
текстови задачи 4 клас
 
умножение и деление с 4 2 клас
умножение и деление с 4  2 класумножение и деление с 4  2 клас
умножение и деление с 4 2 клас
 
Райна княгиня - РАЯ
Райна княгиня - РАЯРайна княгиня - РАЯ
Райна княгиня - РАЯ
 
числата до 100
числата до 100числата до 100
числата до 100
 
пъзели с арабски и римски цифри
пъзели с арабски и римски цифрипъзели с арабски и римски цифри
пъзели с арабски и римски цифри
 
Звук и буква л
Звук и буква л Звук и буква л
Звук и буква л
 
разпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножениеторазпределително свойство на умножението
разпределително свойство на умножението
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
 
Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число- упражнение
Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число- упражнениеУмножение на числата до 1000 с едноцифрено число- упражнение
Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число- упражнение
 
Звук и буква Зз
Звук и буква ЗзЗвук и буква Зз
Звук и буква Зз
 
Правопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звуковеПравопис на гласните и съгласните звукове
Правопис на гласните и съгласните звукове
 
Vhodno nivo-bel-3-klas
Vhodno nivo-bel-3-klasVhodno nivo-bel-3-klas
Vhodno nivo-bel-3-klas
 
диктовки
диктовкидиктовки
диктовки
 
звук и буква к 1 час
звук и буква к 1 часзвук и буква к 1 час
звук и буква к 1 час
 
работни листи английски Unit 1,2,3,4,5,6 2.klas
работни листи английски Unit 1,2,3,4,5,6 2.klasработни листи английски Unit 1,2,3,4,5,6 2.klas
работни листи английски Unit 1,2,3,4,5,6 2.klas
 
звук и буква йй
звук и буква йй звук и буква йй
звук и буква йй
 

Viewers also liked

сурваки
сурвакисурваки
сурваки
sharenkova
 
първа б група
първа б групапърва б група
първа б група
mtrad
 
Банго Васил_Георги
Банго Васил_ГеоргиБанго Васил_Георги
Банго Васил_Георги
oualeko
 
Ромски празници
Ромски празнициРомски празници
Ромски празници
mnpc2012
 
василица в оу с.семерджиево
василица в оу с.семерджиевовасилица в оу с.семерджиево
василица в оу с.семерджиево
kris69
 
Dance energy - участие в ромски празник
Dance energy - участие в ромски празникDance energy - участие в ромски празник
Dance energy - участие в ромски празник
mnpc2012
 
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
mnpc2012
 
C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria  PraznikC:\Fakepath\Jelana Teritoria  Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik
Rosica Mileva
 
пр.пролетни празници
пр.пролетни празниципр.пролетни празници
пр.пролетни празници
LilyBankova
 
Bg praznici
Bg prazniciBg praznici
Bg praznici
ivona96
 

Viewers also liked (20)

сурваки
сурвакисурваки
сурваки
 
Пчелите - Калуди
Пчелите - КалудиПчелите - Калуди
Пчелите - Калуди
 
добро за добро
добро за добродобро за добро
добро за добро
 
Приказна математика
Приказна математикаПриказна математика
Приказна математика
 
Mediakit сайта ylik.ru
Mediakit сайта ylik.ruMediakit сайта ylik.ru
Mediakit сайта ylik.ru
 
Pcheli
PcheliPcheli
Pcheli
 
първа б група
първа б групапърва б група
първа б група
 
Roma in glory
Roma in gloryRoma in glory
Roma in glory
 
Банго Васил_Георги
Банго Васил_ГеоргиБанго Васил_Георги
Банго Васил_Георги
 
Ромски празници
Ромски празнициРомски празници
Ромски празници
 
василица в оу с.семерджиево
василица в оу с.семерджиевовасилица в оу с.семерджиево
василица в оу с.семерджиево
 
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРАЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
ЗАЕДНО В УЧЕНЕ И ИГРА
 
Dance energy - участие в ромски празник
Dance energy - участие в ромски празникDance energy - участие в ромски празник
Dance energy - участие в ромски празник
 
ромският свят
ромският святромският свят
ромският свят
 
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
Индивидуален план на клуб "Фолклор на етносите"
 
C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria  PraznikC:\Fakepath\Jelana Teritoria  Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik
 
пр.пролетни празници
пр.пролетни празниципр.пролетни празници
пр.пролетни празници
 
Traje
TrajeTraje
Traje
 
празници в рб
празници в рбпразници в рб
празници в рб
 
Bg praznici
Bg prazniciBg praznici
Bg praznici
 

More from Aneliya Shopova

групиране на животни
групиране на животнигрупиране на животни
групиране на животни
Aneliya Shopova
 
водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетата
Aneliya Shopova
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми март
Aneliya Shopova
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам живота
Aneliya Shopova
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудата
Aneliya Shopova
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпет
Aneliya Shopova
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
Aneliya Shopova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
Aneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
Aneliya Shopova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
Aneliya Shopova
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държава
Aneliya Shopova
 

More from Aneliya Shopova (20)

групиране на животни
групиране на животнигрупиране на животни
групиране на животни
 
водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетата
 
пеперуди
пеперудипеперуди
пеперуди
 
птици
птициптици
птици
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми март
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам живота
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудата
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпет
 
успех
 успех успех
успех
 
сурвачки
сурвачкисурвачки
сурвачки
 
чнг
чнгчнг
чнг
 
легенда за коледната елха
легенда за коледната елхалегенда за коледната елха
легенда за коледната елха
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
 
сложни думи
сложни думисложни думи
сложни думи
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държава
 

цар соломон и пчеличката

 • 1.
 • 2. Веднъж цар Соломон си почивал в своятаВеднъж цар Соломон си почивал в своята градина.До спящия цар стоели двамаградина.До спящия цар стоели двама телохранители и му веели с огромни ветрила.телохранители и му веели с огромни ветрила. По същото време над царската градина летялаПо същото време над царската градина летяла мъничка пчела и събирала нектар от цветята..мъничка пчела и събирала нектар от цветята..                Уморила се пчелицата и кацнала да сиУморила се пчелицата и кацнала да си почине на носа на царя .почине на носа на царя . Почуствал той,че нещо го гъделичка поПочуствал той,че нещо го гъделичка по носа ,замахнал и едва не я утрепал.носа ,замахнал и едва не я утрепал.                                                                     Уплаш                                                                    Уплаш ила се тя и от страх ужилила царя Него, мъдрияила се тя и от страх ужилила царя Него, мъдрия Соломон,великия цар!КаквоСоломон,великия цар!Какво ли не се случва по белия свят!ли не се случва по белия свят!
 • 3.
 • 4. Подскочил Соломон, както може даПодскочил Соломон, както може да скача само ужилен човек,и сескача само ужилен човек,и се разкрещял на телохранителите си.разкрещял на телохранителите си. Втурнали се те да гонят пчелата, но неВтурнали се те да гонят пчелата, но не могли да я хванат.могли да я хванат.                    А в това време носът на царя сеА в това време носът на царя се надул и почервенял като зрял нарнадул и почервенял като зрял нар А можете да си представите как гоА можете да си представите как го боляло.Презпълнен с гняв ,той извикалболяло.Презпълнен с гняв ,той извикал своите министри им заповядал:своите министри им заповядал:
 • 5.                 Изтребете всички пчели в царствотоИзтребете всички пчели в царството ми! Не ми трябва нито медът,ми! Не ми трябва нито медът, нито жилото им.нито жилото им.                      Чули пчелите страшните думи наЧули пчелите страшните думи на Соломон и зажужели,ужасени:Соломон и зажужели,ужасени: -         Няма какво да се помайваме ! Бързо-         Няма какво да се помайваме ! Бързо да бягаме !да бягаме ! -      Почакайте –обадила се пчеличката--      Почакайте –обадила се пчеличката- вината е само моя и аз ще се   предам навината е само моя и аз ще се   предам на царя .царя .                        Речено- сторено.Речено- сторено.
 • 6. -Чух твоята заповед да се изтребе целият-Чух твоята заповед да се изтребе целият пчелен народ .Ала това е несправедливо.пчелен народ .Ала това е несправедливо. Само аз съм виновна и мен трябва даСамо аз съм виновна и мен трябва да накажеш.накажеш. Но ако благоволиш да ме изслушаш, предиНо ако благоволиш да ме изслушаш, преди да произнесеш царската си присъда, ще тида произнесеш царската си присъда, ще ти кажа ,че не те ужилих от злоба.кажа ,че не те ужилих от злоба. Твоят нос прекрасен като роза и уханенТвоят нос прекрасен като роза и уханен като зряла ябълка.Ето защо решихкато зряла ябълка.Ето защо реших да си отдъхна малко на него .А случилото следда си отдъхна малко на него .А случилото след това е просто недоразумение.това е просто недоразумение. Повярвай ми ,не исках да ти причиняПовярвай ми ,не исках да ти причиня вреда.вреда.
 • 7.      -Виждам ,че си много сладкодумна –усмихнал се цар-Виждам ,че си много сладкодумна –усмихнал се цар Соломон.Соломон. -      И думите ти не са по- малко сладки от меда ти .Но-      И думите ти не са по- малко сладки от меда ти .Но може ли мъдърможе ли мъдър цар да се довери на думите на един ласкател?цар да се довери на думите на един ласкател?   -Прости ми царю ,ако отново съм сгрешила пред теб-Прости ми царю ,ако отново съм сгрешила пред теб – въздъхнала пчелата .- Но ако наистина си толкова– въздъхнала пчелата .- Но ако наистина си толкова мъдър , колкото разправят ,мъдър , колкото разправят , трбва да знаеш ,че и най- крехкото същество , като ментрбва да знаеш ,че и най- крехкото същество , като мен може даможе да причини големи пакости.причини големи пакости. -         О, зная го от личен опит !- възкликнал Соломон и-         О, зная го от личен опит !- възкликнал Соломон и си опипал отеклия нос .си опипал отеклия нос .
 • 8.                   Но също така може да измъкне някого отНо също така може да измъкне някого от беда……беда…… дори такъв велик цар ,като теб.дори такъв велик цар ,като теб. Не се сдържал Соломон и гръмко се разсмял.Не се сдържал Соломон и гръмко се разсмял.            -Ти , ли пчеличке, можеш да ме измъкнеш-Ти , ли пчеличке, можеш да ме измъкнеш от беда ?от беда ? Дълго се смял царят и гневът му се изпарил.Дълго се смял царят и гневът му се изпарил. Пък и приличало ли на велик Пък и приличало ли на велик  владетел да се сърди на някаква си пчеличка !владетел да се сърди на някаква си пчеличка !            -Добре –казал той най- накрая ,-върви си с-Добре –казал той най- накрая ,-върви си с мир и повече не ми се мяркай пред очите .мир и повече не ми се мяркай пред очите .
 • 9. Зарадвала и отлетяла да съобщи наЗарадвала и отлетяла да съобщи на сестрите си ,че цар Соломон се есестрите си ,че цар Соломон се е смилил над тях .смилил над тях . Минало много ли ,малко ли време ,носът наМинало много ли ,малко ли време ,носът на Соломон се оправил.Соломон се оправил. Чул той че отвъд морето живее СавскатаЧул той че отвъд морето живее Савската царица , която била ненагледнацарица , която била ненагледна красавица.Приискало се на царя да я да якрасавица.Приискало се на царя да я да я види и да се увери дали наистина е толковавиди и да се увери дали наистина е толкова хубава ,колкото разправят хората .Изпратилхубава ,колкото разправят хората .Изпратил вестоносци със скъпи дарове при Савскатавестоносци със скъпи дарове при Савската царица , като им заповядалцарица , като им заповядал за нищо на света да не се връщат без нея.Да яза нищо на света да не се връщат без нея.Да я поканят на гости –хем да я види ,хем тя него.поканят на гости –хем да я види ,хем тя него.
 • 10.
 • 11. Приела царицата поканата му иПриела царицата поканата му и пристигнала в Йерусалим със своитепристигнала в Йерусалим със своите придворни ,министри слуги и ощепридворни ,министри слуги и още шейсет юноши и девойки.шейсет юноши и девойки. Посрещнал я Соломон с големи почестиПосрещнал я Соломон с големи почести и решил ,че мълвата не лъже –и решил ,че мълвата не лъже – нямало на света по- красива жена отнямало на света по- красива жена от Савската царица .Развел я из свояСавската царица .Развел я из своя прекрасен дворец и уханната си градина,прекрасен дворец и уханната си градина, а после повели увлекателен разговор.а после повели увлекателен разговор.
 • 12. -         Чувала съм –рекла царицата , -че нито-         Чувала съм –рекла царицата , -че нито един смъртен не може да се сравнява седин смъртен не може да се сравнява с теб по мъдрост .Иска ми се и аз самата да сетеб по мъдрост .Иска ми се и аз самата да се уверя в това. Съгласен ли си да отговаришуверя в това. Съгласен ли си да отговариш на мои гатанки ?на мои гатанки ? Съгласил се Соломон.Започнала СавскатаСъгласил се Соломон.Започнала Савската царица да му задава гатанки,царица да му задава гатанки, една от друга по- тудни ,но колкото и даедна от друга по- тудни ,но колкото и да хитрувала и да се мъчела Соломон отгатвалхитрувала и да се мъчела Соломон отгатвал всичките . Когато изчерпала гатанките си ,всичките . Когато изчерпала гатанките си , царицатацарицата повикала юношите и девойките, които билаповикала юношите и девойките, които била довела със себе си ,довела със себе си , и на всеки от тях дала по едно букетче цветя .и на всеки от тях дала по едно букетче цветя .
 • 13.
 • 14. -         Сред тези цветя има изкуствени и естествени –-         Сред тези цветя има изкуствени и естествени – рекла тя.рекла тя. -         Ако успееш да ми покажеш кои са естествени и-         Ако успееш да ми покажеш кои са естествени и кои изкуствени ,кои изкуствени , ще призная,че си най- великият човек на земята.ще призная,че си най- великият човек на земята.                      Тръгнал цар Соломон да обикаля юношите иТръгнал цар Соломон да обикаля юношите и девойките .девойките . Разглеждал букетчетата им , миришел ги ,но неРазглеждал букетчетата им , миришел ги ,но не можал да различиможал да различи истинските цветя от изкуствените .истинските цветя от изкуствените . Тъкмо се бил отчаял ,като чул до ухото си жужене :Тъкмо се бил отчаял ,като чул до ухото си жужене : -         Жжж…жжж Аз ще ти покажжжа……-         Жжж…жжж Аз ще ти покажжжа……
 • 15. Огледал се царят и видял малката пчела.Огледал се царят и видял малката пчела. Покръжила тя над цветятаПокръжила тя над цветята и кацнала на едно букетче .и кацнала на едно букетче .              -Това са естествените цветя ! –-Това са естествените цветя ! – извикал цар Соломон.извикал цар Соломон.              Удивена ,че е успял да разгадае иУдивена ,че е успял да разгадае и тази гатанка , Савската царица готази гатанка , Савската царица го признала за най- мъдрия човек на света.признала за най- мъдрия човек на света.
 • 16. Дворецът на цар Соломон иДворецът на цар Соломон и срещата му със Савската царицасрещата му със Савската царица
 • 17. Урок поУрок по литература ІVлитература ІV класклас Анелия ШоповаАнелия Шопова