SlideShare a Scribd company logo
Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
EnekoitzTelleria
Edizioarduraduna:
LurdesHuizi
Argitaratzailea:
EuskalEditoreaSM
Publizitatea:IragarriSM
Legegordailua:
SS-0662/03
Batzordeparekidea:
0712I84059
Egoitzanagusia:
MartinUgaldekulturparkea.
GudarienEtorbidea,z/g.
20140Andoain.
Telefonoa:
(0034)943-304030
Faxa:(0034)943-300943
Webgunea:
www.berria.info
Postaelektronikoa:
berria@berria.info
Publizitatea:
publi@iragarri.net
Harpidetzasaila:
(0034) 943-304345
Date:19/02/2011
Exemplaire:2.377
Editeur:EuskalEditoreas.l.
Directeurdepublication:
MartxeloOtamendi
Comissionparitaire:
0712I84059
DelegationLabourd:
Lisses3,64100-Baiona.
Tel.:(0033)559256220.
Fax:(0033)559254303.
E-mail:lapurdi@berria.info
ORDEZKARITZAK
Araba:BizentaMogel,6.
Postakodea:01008
Gasteiz.Telefonoa:
945-150452. Erredakzioko
faxa:945-148307.
Postaelektronikoa:
araba@berria.info.
Bizkaia:Uribitartekalea,18,
3.C.Postakodea:48001
Bilbo.Telefonoa:
94-4352600. Erredakzioko
faxa:94-4234975.
Postaelektronikoa:
bizkaia@berria.info.
Lapurdi:Lisses,3.Posta
kodea:64100Baiona.
Telefonoa:559-256220.
Faxa:559-254303.
Postaelektronikoa:
lapurdi@berria.info.
Nafarroa:IratxekoMonaste-
rioa,45,13.Postakodea:
31011Iruñea.Telefonoa:
948-366622.
Publizitatea:948-366623.
Postaelektronikoa:
nafarroa@berria.info.
berria
‘Schadenfreude’
D
uela gutxi irakurri
dugu «Galgo» ope-
razioan —prentsa-
ren arabera— inpli-
katutako lagun bat
etxean urkatuta agertu zela. «Zer-
bait egingo zuen» pentsa liteke.
Baina gertatu zena izan bazen ezin
zuela gehiago jasan behatz akusa-
tzaile guztiak berari begira ego-
tea?
GizaEskubideenDeklarazio
Unibertsaleko11.artikuluakezar-
tzendu,argietagarbi,delitubatez
akusatutakoedozeinpertsonak
errugabetzatjotzekoeskubidea
duelalegearenaraberaetaepaike-
tapublikoanerrudunadelafroga-
tzenezdenbitartean,etaepaiketa
horretanakusatuadefendatzeko
beharrezkobermeguztiakberma-
tuta,betiere.
Beraz,errugabetasun-presun-
tzioaoinarrizkogizaeskubideada;
pertsonarenerrugabetasunaarau
bihurtzenduenprintzipiojuridiko
etapenala,alegia.Pertsonaren
erruafrogatzenduenprozesuedo
epaiketabatenbitartezbainoezin-
godioEstatuakzigoredoisunbat
ezarri.Kautelazkoneurrienka-
suanereepaileeketafiskalekerru-
gabetasun-presuntzioarieutsibe-
hardioteberenjarduerennorabi-
dean.Hauda,zigor-epaifinkoa
ematenezdenbitartean,akusatua
errugabeada,bereeskubideeketa
betebeharreketa,jakina,irudieta
ohorerakoeskubideekberberak
izatenjarraitzendutela.
Schadenfreudebestebatennahi-
gabeakedozoritxarraksorrarazi-
takopozaizendatzekoerabiltzen
denhitzalemanada.Gaztelaniaz,
berriz,regodearselitzateke,hots,
«bestepertsonabatigertatutako
ezbehar,ezustekoedoantzekoren
batekinmaltzurkiatseginhar-
tzea».Duelagutxitelesailbatenka-
pituluansentimenduhoriaipatzen
zen;abokatuprotagonistafrogarik
gabeakusatutakoemakumediru-
dunbatdefendatzensaiatzenzen,
etapublikoak,berriz,hurasuntsi-
tutaikustekohelburuhutsarekin,
errudundeklaratzenzuenbitarte-
an.
Schadenfreudedelakoaksaltzen
du,adibidez,sumarioaisilpekoa
izanarren,hedabideekfiltraziobi-
dezbainolortzerikizanezdituzten
edukiakjakinaraztendituztenean,
etahedabideekleporagarriakger-
tadaitezkeensumariokozantzuak
bainohelaraztenezdituztenean,
erruaarinduetakentzekobesteal-
derdibatzukaldebaterautzita.Eta
ezdaerrespetatzenezpertsonen
intimitaterakoeskubidea,ezta
adingabeaizatekoaedobestelako
inguruabarrikere;balioduena
Schadenfreudedelako.
2009koudazkenean,DiegoP.V.-k
arrapaladaneramanzuenemazte-
gaiarenalabaTenerifekoosasun-
zerbitzuetara.Hasierabatekoaz-
terketabatekbihotz-etaarnas-gel-
ditzeaerakutsizuen,bainaneska-
tilak,gainera,litezkeenabusuedo
tratutxarrakjasoizanarenzan-
tzuakzituen,etahileginzen,ber-
piztekoahaleginakeginarren.Die-
goP.V.atxilotueginzutenustezko
errudungisa.Zorionez,fidantzarik
gabekoaskatasunalortuzuen,nes-
katilarenheriotzaegunbatzukle-
henagozabubatetikerortzeakera-
ginzuelafrogatuondoren.Halaeta
guztizere,ikertzenemanzenden-
bora-tartelaburrean,ohibainobi-
ziagoaizanzenSchadenfreudeme-
kanismoarenfuntzionamendua.
Errugabeazen,bainaialintxatu
zuten,etahedabideekberehalale-
poratuziotenerrua.Zeintzukizan
diraDiegoP.V.-kzorigaiztokoger-
takariarenosteanordainetanjaso
dituenneurriak?
AntzekobestegertaerabatEste-
llerrianjazoberrida.M.Angeles
Germán,Urbiolanbizizenandrea,
iraganabuztuandesagertuzen,
etagorpuaurtarrileanagertuzen,
harenetxetikgertukoubidebate-
an.Auto-istripubatizanzuen,bai-
nahasierabateanlagunbatilepo-
ratuziotenharendesagerpena.
Atxilotueginzutenlagunhori,eta,
ondoren,hamabosteanbehinjoan
beharzuenguardiakoepaitegira
sinatzera,epaiketahelduarte.As-
katuzutenetik,ikusi,irakurriedo
entzunalduinorkhedabiderenba-
tenbarkamena,autokritikaedoli-
tekeenordainenbatiburuzkobe-
rririk?
Gureingurunerikhurbilenean,
Egunkaria-renkasuabururatzen
zaigu,zeinetanauzipetuekezzu-
tenepaileenerrugabetasun-pre-
suntzioazgozatu—sarritanbe-
raienganeraginaizanohi
duena—,azkenbateanepaifinko
batekondorengoaargietagarbi
adierazteko:«Akusazioekezdute
frogatuauzipetuekETArekinino-
lakoharremanadutenik,etaho-
rrek,berariaz,absoluzioadakarbe-
rarekin,aldekoerabakiguztiak
tartean».Arduratualdainorhaien
irudietaohoreanegindakokaltea-
rengatiketafamilieiprozesamen-
duanzeharsorrarazitakooinazea-
rengatikordainetanezerematen?
Orain,antzekozerbaitgertatuda
Udalbiltzakokideekin,ETArekiko
inolakoharremanikaurkituezde-
lako.
Justiziarenomenez,ezlegoke
gaizkiaztertzeaEuskadikobeste
kasubatzuetanzenbatjendeatxi-
lotudenetaondorenkargurikgabe
askeutzi;eta,aldiberean,atxilotu-
takopertsonenartetikzenbatkon-
denatuzituzten.Interesgarriali-
tzateke,halaber,atxiloketaribu-
ruzkoberriazenbaterainokoaizan
zenaztertzeaetakargurikgabeas-
keuztearengainekoarekinaldera-
tzea.
Etaalderdienartekonorgehia-
gokazaileanmurgiltzenbagara,
errugabetasun-presuntzioaezda-
go,ez,desagertzekozorian:aspaldi
desagertuzenerabat.Epaitegieta-
tikkanpoalderdienartekoobjektu
leporagarribihurtzendenkasuba-
teanharrapatutakopertsonaguz-
tiekaguresandiezaioketeerruga-
betasun-presuntzioari,errugabe
direlajakinarren.Horrenadieraz-
garriaGasteizkoPPkozinegotzi
batenkasuadugu,JorgeIbarron-
dorena,zeina2009koiraileanisun
batordaintzekoetazazpiurtezzi-
negotziizatekogaitasunikgabe
utzizuenzigorrajasozuen,seitxa-
letetarakolursailbateanzazpi
eraikitzekolizentziaemateagatik.
2010ekomartxoan,alabaina,Ara-
bakoAuzitegiakhirigintzakopre-
barikaziodelituazgabetuzuen,
epaileekusteizanbaitzutengaia-
ren«garrantziaoso-osotxikia»ze-
la.Orduanerebarra-barraizanzen
tarteanSchadenfreudedelakoa.
Antzekozerbaitgertatzenarida
unehonetanEuskoLegebiltzarre-
kobibatzordeberezitanikertzen
aridirenkasuetaninputatutadau-
deneiematenarizaientratamendu
informatiboarekin.Ikertutakoka-
subatensumarioadesestaliahala,
leporatutadaudenenerruduntasu-
na«dekretatuta»zegoenpubliko-
ki.
Gizaeskubideakezdiraapainga-
rriak.Izanere,nazioartekoadosta-
sunarenondorioizanziren,erabat
errespetatubehardirenprintzipio
zuzentzailegisa.InorkezinduGiza
EskubideenDeklarazioUnibertsa-
leanaldarrikatutakoeskubideeta
askatasunezgabetzerazuzenduta-
kojarduerakabiarazi,garatuedo
ekintzarikegin.Hortaz,inorkezin
duerrugabetasun-presuntziorako
eskubideazgabetu,eztainforma-
zio-edoiritzi-eskubidearenbabes-
peanere.AregutxiagoSchaden-
freudedelakoarenbila.
AndresKrakenberger
JonLanda
SabinoOrmazabal
Argituz-eko kideak
Zaharra
A
spaldianikusigabeaneukanauzoa,
etaatzo,lagunzaharbatekingara-
gardoahartzenarinintzela,alboaneseri
zitzaidannikonturatugabe.Zarataguz-
tiaisiltzendenean,ETArenkontua
amaitutakoan,ezkerabertzaleabeste
guztiakbezalakoalderdiabihurtukode-
nean,orduantxeikusikodiagunolakoa
denbenetangureEuskalHerria.
Etanolakoadukba?
Zaharra.Zaharraetazuria;za-
harra,zuriaetatradizionala,
aberatsa,jatorra,kontser-
badorea,atzerakoia,kar-
ka.Iraultzagoraetairaul-
tzabeherabeti,bainagero
munduguztiakzeukakbe-
reapurragaltzekoizua,delaasteburue-
taneskiatzerajoatea,delasukaldarios-
petsurenbatenjatetxeanbazkaltzea,
delaoporretanmundukoherrialdeurru-
nenbatekopobreenbizimoduaezagu-
tzea.Etaeskuinmuturrekoiritzietaus-
teakikaragarriariditukugaltzen.Gure
txikitasunaksortzendigunizuaareago-
tuegindikbesteerlijioetakulturaba-
tzuetakojendeaetortzeak.Jendeak
nahiagodiketxepeantabernaedodis-
koteka,meskitabaino.
Alferrikizangogaitukateoak,se-
kulaezzioaguutzikokristauakiza-
teari.
Badakikzertazidatzibe-
harkohukeenhurrena?
Banengoanbaezereska-
tugabeetsikootehuen.
Ezkerabertzaletradizio-
nalazidatzibeharkohuke.
Jira
XabierGantzarain
Hebentik
J
eremiGaratadiskidegitarristahau-
takhelaraziditeskaera.Zuberoan
Hebentikartistataldeakfilmabatbildu-
koduetadiruabehardutezine-material
garestiaalokatzekoetalehenirudiak
biltzenhasteko.Herenegunurrunean
ikastolaberriaSohütanpartzuergoan
eraikizenbezala,nahidutegazte
hauekereMaulewoodaltxatu,be-
rrogeitahamareurokolaguntza-
txartelakproposatuz.Askidaesku-
ukaldiaelkartearenzuzenbidera
bidaltzea:Matalazkarrika
4,64130Maule.
Munduopulantazgo-
haitukidebatenistorioa
kontatukodute,Amerikak
etagabetasunfilosofikoaardatzedukiz.
Itxurakzuri-beltzeanbaldinbadira,Jim
Jarmuschenhegalanabaritzenahalko
daobrahorretanetagaineramusikaJe-
remirentalenduarenmenekouztenba-
dutebada,Zuberoakooihanbeltzeta
haranzilarretandeadmanantzekobat
badukegumiresteko.UstedutPettarra
bezainBasabürüahorrelakoxedeenin-
guruneparegabeakizandaitezkeela.
ArgidaenetzataspalditikZube-
roamitolarrutzaileukigarrienen
tokiadelaetahorhalaberkoli-
briarenlan-zatiaeramatekoa
delagurelurraldeakbasamor-
tubihurtzendituenneoliberalis-
moarensuntsitzeeta
erretzeoldeenaurka.
Berterretxeaiduru
dago:hebentik@cege-
tel.net.
Jira
ItxaroBorda
Harian›Iritzia
4 berria 2011kootsailaren19a,larunbata

More Related Content

Viewers also liked

Mil victimas mortales de motivacion politica
Mil victimas mortales de motivacion politicaMil victimas mortales de motivacion politica
Mil victimas mortales de motivacion politica
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Argituz busca la verdad de todas las victimas
Argituz busca la verdad de todas las victimasArgituz busca la verdad de todas las victimas
Argituz busca la verdad de todas las victimas
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak
Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteakIndarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak
Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Erregistro aldaketa
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketa
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Cambiar de registro
Cambiar de registroCambiar de registro
Argituz pide justicia y reparación para todas las víctimas de violencia política
Argituz pide justicia y reparación para todas las víctimas de violencia políticaArgituz pide justicia y reparación para todas las víctimas de violencia política
Argituz pide justicia y reparación para todas las víctimas de violencia política
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Erregistro aldaketa
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Cambiar de registro
Cambiar de registroCambiar de registro
Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Reconocer a las victimas sin paralelismos ni equiparaciones
Reconocer a las victimas sin paralelismos ni equiparacionesReconocer a las victimas sin paralelismos ni equiparaciones
Reconocer a las victimas sin paralelismos ni equiparaciones
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
¿Diligencia debida o despreocupacion indebida?
¿Diligencia debida o despreocupacion indebida?¿Diligencia debida o despreocupacion indebida?
¿Diligencia debida o despreocupacion indebida?
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Un reconocimiento equitativo y plural de las victimasUn reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
La tortura
La torturaLa tortura
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimasHacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimasHacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

Viewers also liked (20)

Mil victimas mortales de motivacion politica
Mil victimas mortales de motivacion politicaMil victimas mortales de motivacion politica
Mil victimas mortales de motivacion politica
 
Argituz busca la verdad de todas las victimas
Argituz busca la verdad de todas las victimasArgituz busca la verdad de todas las victimas
Argituz busca la verdad de todas las victimas
 
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
 
Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?
 
Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak
Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteakIndarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak
Indarkeria politikoaren urraketen mapa aurkeztu du Argituz elkarteak
 
Erregistro aldaketa
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketa
 
Erregistro aldaketa
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketa
 
Cambiar de registro
Cambiar de registroCambiar de registro
Cambiar de registro
 
Argituz pide justicia y reparación para todas las víctimas de violencia política
Argituz pide justicia y reparación para todas las víctimas de violencia políticaArgituz pide justicia y reparación para todas las víctimas de violencia política
Argituz pide justicia y reparación para todas las víctimas de violencia política
 
Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?
 
Erregistro aldaketa
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketa
 
Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?
 
Cambiar de registro
Cambiar de registroCambiar de registro
Cambiar de registro
 
Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?Reino de España, ¿reino sin tortura?
Reino de España, ¿reino sin tortura?
 
Reconocer a las victimas sin paralelismos ni equiparaciones
Reconocer a las victimas sin paralelismos ni equiparacionesReconocer a las victimas sin paralelismos ni equiparaciones
Reconocer a las victimas sin paralelismos ni equiparaciones
 
¿Diligencia debida o despreocupacion indebida?
¿Diligencia debida o despreocupacion indebida?¿Diligencia debida o despreocupacion indebida?
¿Diligencia debida o despreocupacion indebida?
 
Un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Un reconocimiento equitativo y plural de las victimasUn reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
 
La tortura
La torturaLa tortura
La tortura
 
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimasHacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
 
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimasHacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas
 

Similar to Schadenfreude

Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Biktimen aitorpen zuzena eta plurala
Biktimen aitorpen zuzena eta pluralaBiktimen aitorpen zuzena eta plurala
Biktimen aitorpen zuzena eta plurala
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu bat
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Eta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zutenEta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zuten
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Kontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoak
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
KrakenbergerORG
 
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

Similar to Schadenfreude (9)

Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?
 
Biktimen aitorpen zuzena eta plurala
Biktimen aitorpen zuzena eta pluralaBiktimen aitorpen zuzena eta plurala
Biktimen aitorpen zuzena eta plurala
 
Hau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu bat
 
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
 
Eta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zutenEta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zuten
 
Kontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoak
 
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
 
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
 
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz.  ErrenteriaMemoria partekatu baterantz.  Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
 
Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz.  ErrenteriaMemoria partekatu baterantz.  Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
El tiempo es ahora
 
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaia
 
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
 

Schadenfreude

  • 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: EnekoitzTelleria Edizioarduraduna: LurdesHuizi Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:IragarriSM Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@iragarri.net Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:19/02/2011 Exemplaire:2.377 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria ‘Schadenfreude’ D uela gutxi irakurri dugu «Galgo» ope- razioan —prentsa- ren arabera— inpli- katutako lagun bat etxean urkatuta agertu zela. «Zer- bait egingo zuen» pentsa liteke. Baina gertatu zena izan bazen ezin zuela gehiago jasan behatz akusa- tzaile guztiak berari begira ego- tea? GizaEskubideenDeklarazio Unibertsaleko11.artikuluakezar- tzendu,argietagarbi,delitubatez akusatutakoedozeinpertsonak errugabetzatjotzekoeskubidea duelalegearenaraberaetaepaike- tapublikoanerrudunadelafroga- tzenezdenbitartean,etaepaiketa horretanakusatuadefendatzeko beharrezkobermeguztiakberma- tuta,betiere. Beraz,errugabetasun-presun- tzioaoinarrizkogizaeskubideada; pertsonarenerrugabetasunaarau bihurtzenduenprintzipiojuridiko etapenala,alegia.Pertsonaren erruafrogatzenduenprozesuedo epaiketabatenbitartezbainoezin- godioEstatuakzigoredoisunbat ezarri.Kautelazkoneurrienka- suanereepaileeketafiskalekerru- gabetasun-presuntzioarieutsibe- hardioteberenjarduerennorabi- dean.Hauda,zigor-epaifinkoa ematenezdenbitartean,akusatua errugabeada,bereeskubideeketa betebeharreketa,jakina,irudieta ohorerakoeskubideekberberak izatenjarraitzendutela. Schadenfreudebestebatennahi- gabeakedozoritxarraksorrarazi- takopozaizendatzekoerabiltzen denhitzalemanada.Gaztelaniaz, berriz,regodearselitzateke,hots, «bestepertsonabatigertatutako ezbehar,ezustekoedoantzekoren batekinmaltzurkiatseginhar- tzea».Duelagutxitelesailbatenka- pituluansentimenduhoriaipatzen zen;abokatuprotagonistafrogarik gabeakusatutakoemakumediru- dunbatdefendatzensaiatzenzen, etapublikoak,berriz,hurasuntsi- tutaikustekohelburuhutsarekin, errudundeklaratzenzuenbitarte- an. Schadenfreudedelakoaksaltzen du,adibidez,sumarioaisilpekoa izanarren,hedabideekfiltraziobi- dezbainolortzerikizanezdituzten edukiakjakinaraztendituztenean, etahedabideekleporagarriakger- tadaitezkeensumariokozantzuak bainohelaraztenezdituztenean, erruaarinduetakentzekobesteal- derdibatzukaldebaterautzita.Eta ezdaerrespetatzenezpertsonen intimitaterakoeskubidea,ezta adingabeaizatekoaedobestelako inguruabarrikere;balioduena Schadenfreudedelako. 2009koudazkenean,DiegoP.V.-k arrapaladaneramanzuenemazte- gaiarenalabaTenerifekoosasun- zerbitzuetara.Hasierabatekoaz- terketabatekbihotz-etaarnas-gel- ditzeaerakutsizuen,bainaneska- tilak,gainera,litezkeenabusuedo tratutxarrakjasoizanarenzan- tzuakzituen,etahileginzen,ber- piztekoahaleginakeginarren.Die- goP.V.atxilotueginzutenustezko errudungisa.Zorionez,fidantzarik gabekoaskatasunalortuzuen,nes- katilarenheriotzaegunbatzukle- henagozabubatetikerortzeakera- ginzuelafrogatuondoren.Halaeta guztizere,ikertzenemanzenden- bora-tartelaburrean,ohibainobi- ziagoaizanzenSchadenfreudeme- kanismoarenfuntzionamendua. Errugabeazen,bainaialintxatu zuten,etahedabideekberehalale- poratuziotenerrua.Zeintzukizan diraDiegoP.V.-kzorigaiztokoger- takariarenosteanordainetanjaso dituenneurriak? AntzekobestegertaerabatEste- llerrianjazoberrida.M.Angeles Germán,Urbiolanbizizenandrea, iraganabuztuandesagertuzen, etagorpuaurtarrileanagertuzen, harenetxetikgertukoubidebate- an.Auto-istripubatizanzuen,bai- nahasierabateanlagunbatilepo- ratuziotenharendesagerpena. Atxilotueginzutenlagunhori,eta, ondoren,hamabosteanbehinjoan beharzuenguardiakoepaitegira sinatzera,epaiketahelduarte.As- katuzutenetik,ikusi,irakurriedo entzunalduinorkhedabiderenba- tenbarkamena,autokritikaedoli- tekeenordainenbatiburuzkobe- rririk? Gureingurunerikhurbilenean, Egunkaria-renkasuabururatzen zaigu,zeinetanauzipetuekezzu- tenepaileenerrugabetasun-pre- suntzioazgozatu—sarritanbe- raienganeraginaizanohi duena—,azkenbateanepaifinko batekondorengoaargietagarbi adierazteko:«Akusazioekezdute frogatuauzipetuekETArekinino- lakoharremanadutenik,etaho- rrek,berariaz,absoluzioadakarbe- rarekin,aldekoerabakiguztiak tartean».Arduratualdainorhaien irudietaohoreanegindakokaltea- rengatiketafamilieiprozesamen- duanzeharsorrarazitakooinazea- rengatikordainetanezerematen? Orain,antzekozerbaitgertatuda Udalbiltzakokideekin,ETArekiko inolakoharremanikaurkituezde- lako. Justiziarenomenez,ezlegoke gaizkiaztertzeaEuskadikobeste kasubatzuetanzenbatjendeatxi- lotudenetaondorenkargurikgabe askeutzi;eta,aldiberean,atxilotu- takopertsonenartetikzenbatkon- denatuzituzten.Interesgarriali- tzateke,halaber,atxiloketaribu- ruzkoberriazenbaterainokoaizan zenaztertzeaetakargurikgabeas- keuztearengainekoarekinaldera- tzea. Etaalderdienartekonorgehia- gokazaileanmurgiltzenbagara, errugabetasun-presuntzioaezda- go,ez,desagertzekozorian:aspaldi desagertuzenerabat.Epaitegieta- tikkanpoalderdienartekoobjektu leporagarribihurtzendenkasuba- teanharrapatutakopertsonaguz- tiekaguresandiezaioketeerruga- betasun-presuntzioari,errugabe direlajakinarren.Horrenadieraz- garriaGasteizkoPPkozinegotzi batenkasuadugu,JorgeIbarron- dorena,zeina2009koiraileanisun batordaintzekoetazazpiurtezzi- negotziizatekogaitasunikgabe utzizuenzigorrajasozuen,seitxa- letetarakolursailbateanzazpi eraikitzekolizentziaemateagatik. 2010ekomartxoan,alabaina,Ara- bakoAuzitegiakhirigintzakopre- barikaziodelituazgabetuzuen, epaileekusteizanbaitzutengaia- ren«garrantziaoso-osotxikia»ze- la.Orduanerebarra-barraizanzen tarteanSchadenfreudedelakoa. Antzekozerbaitgertatzenarida unehonetanEuskoLegebiltzarre- kobibatzordeberezitanikertzen aridirenkasuetaninputatutadau- deneiematenarizaientratamendu informatiboarekin.Ikertutakoka- subatensumarioadesestaliahala, leporatutadaudenenerruduntasu- na«dekretatuta»zegoenpubliko- ki. Gizaeskubideakezdiraapainga- rriak.Izanere,nazioartekoadosta- sunarenondorioizanziren,erabat errespetatubehardirenprintzipio zuzentzailegisa.InorkezinduGiza EskubideenDeklarazioUnibertsa- leanaldarrikatutakoeskubideeta askatasunezgabetzerazuzenduta- kojarduerakabiarazi,garatuedo ekintzarikegin.Hortaz,inorkezin duerrugabetasun-presuntziorako eskubideazgabetu,eztainforma- zio-edoiritzi-eskubidearenbabes- peanere.AregutxiagoSchaden- freudedelakoarenbila. AndresKrakenberger JonLanda SabinoOrmazabal Argituz-eko kideak Zaharra A spaldianikusigabeaneukanauzoa, etaatzo,lagunzaharbatekingara- gardoahartzenarinintzela,alboaneseri zitzaidannikonturatugabe.Zarataguz- tiaisiltzendenean,ETArenkontua amaitutakoan,ezkerabertzaleabeste guztiakbezalakoalderdiabihurtukode- nean,orduantxeikusikodiagunolakoa denbenetangureEuskalHerria. Etanolakoadukba? Zaharra.Zaharraetazuria;za- harra,zuriaetatradizionala, aberatsa,jatorra,kontser- badorea,atzerakoia,kar- ka.Iraultzagoraetairaul- tzabeherabeti,bainagero munduguztiakzeukakbe- reapurragaltzekoizua,delaasteburue- taneskiatzerajoatea,delasukaldarios- petsurenbatenjatetxeanbazkaltzea, delaoporretanmundukoherrialdeurru- nenbatekopobreenbizimoduaezagu- tzea.Etaeskuinmuturrekoiritzietaus- teakikaragarriariditukugaltzen.Gure txikitasunaksortzendigunizuaareago- tuegindikbesteerlijioetakulturaba- tzuetakojendeaetortzeak.Jendeak nahiagodiketxepeantabernaedodis- koteka,meskitabaino. Alferrikizangogaitukateoak,se- kulaezzioaguutzikokristauakiza- teari. Badakikzertazidatzibe- harkohukeenhurrena? Banengoanbaezereska- tugabeetsikootehuen. Ezkerabertzaletradizio- nalazidatzibeharkohuke. Jira XabierGantzarain Hebentik J eremiGaratadiskidegitarristahau- takhelaraziditeskaera.Zuberoan Hebentikartistataldeakfilmabatbildu- koduetadiruabehardutezine-material garestiaalokatzekoetalehenirudiak biltzenhasteko.Herenegunurrunean ikastolaberriaSohütanpartzuergoan eraikizenbezala,nahidutegazte hauekereMaulewoodaltxatu,be- rrogeitahamareurokolaguntza- txartelakproposatuz.Askidaesku- ukaldiaelkartearenzuzenbidera bidaltzea:Matalazkarrika 4,64130Maule. Munduopulantazgo- haitukidebatenistorioa kontatukodute,Amerikak etagabetasunfilosofikoaardatzedukiz. Itxurakzuri-beltzeanbaldinbadira,Jim Jarmuschenhegalanabaritzenahalko daobrahorretanetagaineramusikaJe- remirentalenduarenmenekouztenba- dutebada,Zuberoakooihanbeltzeta haranzilarretandeadmanantzekobat badukegumiresteko.UstedutPettarra bezainBasabürüahorrelakoxedeenin- guruneparegabeakizandaitezkeela. ArgidaenetzataspalditikZube- roamitolarrutzaileukigarrienen tokiadelaetahorhalaberkoli- briarenlan-zatiaeramatekoa delagurelurraldeakbasamor- tubihurtzendituenneoliberalis- moarensuntsitzeeta erretzeoldeenaurka. Berterretxeaiduru dago:hebentik@cege- tel.net. Jira ItxaroBorda Harian›Iritzia 4 berria 2011kootsailaren19a,larunbata