SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
IñakiPetxarroman
Edizioarduraduna:
JoseAnjelAldai
Argitaratzailea:
EuskalEditoreaSM
Publizitatea:Bidera
publizitatea
Legegordailua:
SS-0662/03
Batzordeparekidea:
0712I84059
Egoitzanagusia:
MartinUgaldekulturparkea.
GudarienEtorbidea,z/g.
20140Andoain.
Telefonoa:
(0034)943-304030
Faxa:(0034)943-300943
Webgunea:
www.berria.info
Postaelektronikoa:
berria@berria.info
Publizitatea:
publi@bidera.eu
Harpidetzasaila:
(0034) 943-304345
Date:30/10/2013
Exemplaire:3.212
Editeur:EuskalEditoreas.l.
Directeurdepublication:
MartxeloOtamendi
Comissionparitaire:
0712I84059
DelegationLabourd:
Lisses3,64100-Baiona.
Tel.:(0033)559256220.
Fax:(0033)559254303.
E-mail:lapurdi@berria.info
ORDEZKARITZAK
Araba:BizentaMogel,6.
Postakodea:01008
Gasteiz.Telefonoa:
945-150452. Erredakzioko
faxa:945-148307.
Postaelektronikoa:
araba@berria.info.
Bizkaia:Uribitartekalea,18,
3.C.Postakodea:48001
Bilbo.Telefonoa:
94-4352600. Erredakzioko
faxa:94-4234975.
Postaelektronikoa:
bizkaia@berria.info.
Lapurdi:Lisses,3.Posta
kodea:64100Baiona.
Telefonoa:559-256220.
Faxa:559-254303.
Postaelektronikoa:
lapurdi@berria.info.
Nafarroa:IratxekoMonaste-
rioa,45,13.Postakodea:
31011Iruñea.Telefonoa:
948-366622.
Publizitatea:948-366623.
Postaelektronikoa:
nafarroa@berria.info.
berria
Enpresak,gobernuak
eta giza eskubideak
M
arkarikgabeko
produktubatez
omendasal-
tzen.Harago,
gureustez:giza
eskubideekmarkaguztienADNa-
renparteizanbeharkolukete.
Egiadazenbaitlegeketapoliti-
kakenpresensorreraetajardue-
rakarautzendituztela,bainakor-
porazioekgizaeskubideetanduten
eraginariurrihelduzaioetaurri
heltzenzaio.Hamarkadaugari
izandirazenbaitenpresakjardu-
tendutenzigorgabetasunarenaur-
kaborrokan,erosojokatubaitute
etekinekonomikosoilarenbila;
bainadirudienez,baliteke—gutxi-
ka—desideratumhutsaizateariuz-
tea,etaenpreseierantzukizuna
erreklamatzenhastea,enpresek
egindakoedobideemandakogiza
eskubideenurraketakezestea,eta
ordainakexijitzea.Esaterako,hori-
xeberajazodaBangladeshen;izan
ere,RanaPlazangeratutakoaren
ostean,80markamultinazionalek
akordiobatsinatubeharizandute
fabriketakosegurtasunaareago-
tzeko.Denaden,jorratzekodago
biktimaetasenideentzakoordai-
narenauzia,etaoraindikeregogo-
andituguBhopal,Txernobyledo
Nigeriakokasuak.
NazioBatuenGizaEskubideen
Kontseiluak2011koekaineanone-
tsizituenEnpreseietaGizaEsku-
bideeiburuzkoPrintzipioGida-
riak,etaekarpenhandienaizan
zenestatuetakorporazioentzat
hiruoinarrizkobetebeharzehaz-
tea:1)babesemateagizaeskubide-
enurraketenaurka,gobernueida-
gokienerantzukizunaizanik;2)
gizaeskubideakerrespetatzea,en-
preseietabesteerakundebatzuei
dagokienerantzukizunaizanik;
eta3)irtenbideaemateagertatzen
direngizaeskubideenurraketei,
guztieidagokienerantzukizuna
izanik,gobernueietaenpreseiere
bai.Etabultzadahorrijarraituta,
EuroparBatasunakGizarteEran-
tzukizunKorporatiboarenEstrate-
giaeginzuen2011n.Horrenbidez,
estatukideeideiegitendieplanna-
zionalakeginditzaten,aipatuPrin-
tzipioGidariakgauzatzearibegira.
Europakoestatuenbiherenak
bainogehiagokplanpropioakdi-
tuzte,bainaEstatuespainiarraegi-
tekoprozesuandabiloraindik.Es-
painiakoGobernuarenGizaEsku-
bideenBulegoak,Atzerri
ArazoetarakoetaLankidetzako
Ministerioarenbarruan,aurrei-
kustenduurtehonenamaieran
bukatzeaEnpresenetaGizaEsku-
bideenPlanNazionala.Hasieraba-
teanpositiboabadirudiere,eki-
menhoriegitenaridirenbitarte-
an,Gobernuamartxanjartzenari
denneurriekbabesgabetasuneta
ahultasunhandiagoadakarkiehe-
rritarrei;besterenartean,lanerre-
formaketabesteneurribatzuekes-
kubideakmurriztearenaldeegiten
dute,baitazerbitzuetabaliabide
publikoakpribatizatzeakere,eta
enpresainteresaknagusitzendira
interespublikoarenaurrean.Non
dira,bada,gizaeskubideenarloko
betebeharrak?Etakoherentziapo-
litikapublikoetan?
EnpresenetaGizaEskubideen
PlanNazionalaegitenaridiraau-
rreeginbeharrekoegoerarenau-
rretikodiagnosirikgabe,etazirri-
borroakhelburugenerikoakbaino
ezdituaipatzen,honezkeronazio-
artekozuzenbideanzehaztutadau-
denak.Hala,ezduaurreraegiten
gizaeskubideaketaoinarrizkoas-
katasunakbehardenmoduanber-
matzeko,litezkeenarriskueneta
enpresekegindakourraketenau-
rrean.Herriadministraziobatek
egindakoedozeinplanarenxedeak
ongierkideabeharduizan,etaho-
bekuntzanabariakplanteatube-
hardituenpresenjarduerekbene-
tankaltetutakoedokalteditzake-
teneskubideedokolektiboetan
eraginaizateko(lanadutenpertso-
naketaeureningurukoak,kontsu-
mitzaileak,komunitateak,arrisku
edoahultasunegoerandaudenko-
lektiboak...).Neurrizehatzakfin-
katubeharlituzke,besteakbeste,
koherentziapolitikohorizontala
etabertikalaziurtatzeko,errekla-
mazioetaordainerakomekanismo
eraginkorrakbermatzeko,arauak
etagaitasunakindartzeko,aplika-
tzekotresnakgaratzeko,kontrola
etazaintzaziurtatzekoedoherrita-
rraksentsibilizatzeko.Azkenba-
tez,guztiongizaeskubideakbabes-
tenetaerrespetatzenlaguntzen
dutenneurriakbehardira,kolekti-
boedoeragilebakoitzarenbeharri-
zanberezieierantzutendienerrea-
litatearenanalisianoinarrituta,
mundukobazterguztietan:amaie-
raematea,lehenik,soldatapekoko-
lektibokokideenartekoerrentaal-
deari;bigarrenik,emakumeeneta
gizonenartekodesberdintasunari
(soldatari,baldintzeietasoldataes-
kuratzekobidearidagokienez);hi-
rugarrenik,pertsonaimmigrante-
enaurkakobereizkeriazkoarau-
diei;laugarrenik,zigorrikgabeko
ingurumenkutsadurari...
Estatumailakoprozesuaren
amaierakoemaitzabainoharago,
EuskoJaurlaritzakaukerainteres-
garriadugauregun,ekoizpeneta
kontsumomotazehatzaksustatu
etaakuilatzekoetabestebatzukzi-
gortzeko.AintzatizandaEuskadin
azkenaldianbizidugunprozesuin-
teresgarria,ustedugupertsona
guztiengizaeskubideguztiak
errespetatzeakizanbeharduela
bultzatzenaridirenEuskadiBas-
queCountrymarkarenberezko
ezaugarria.Horidelaeta,Argitu-
zekEuskoJaurlaritzarideiegiten
diolankidetzazkoneurriakdiseina
etagaraditzanerantzukidetasune-
tikabiatuta,euskalenpresetangi-
zaeskubideaketaoinarrizkoaska-
tasunakbermatzekoeraginaduen
eremuosoan,hemenetaenpresek
jardutendutenlurraldeetan.Ho-
rrenondorioz,aipatugizaeskubi-
deakazpierrentanhartzendutenei
etahornitzaileeierebermatubehar
zaizkie.Horrelajokatutabaino
ezingodugu«balioerantsia»gehi-
tu,enpresakbereizteaetalehiako-
rragobilakatzeahelburuduena.
Aregehiagoegungotestuingu-
ruan,krisiekonomikoabaitagai-
len:gizaeskubideakerrespetatze-
koirizpideakezindirazamagehi-
garrietaonartezintzatjo;aitzitik,
—gureirudiko—plusestrategikoa
diraHerrialdeirudirakoetatokiko
nahizplanetaosokoiraunkortasu-
nerako.Gakoadaaurrerabide
ameslarietabidezkoagobatekin
konpromisoahartzea,gizagarape-
nareneredubermatzaile,integra-
tzaileetaberritzaileakoinarri.
IzaskunAlonso,
OlatzLandaeta
Andrés
Krakenberger
Argituz Giza Eskubideen Aldeko
Elkartearen izenean
Sotilezia
E
HBildusotilaizandaberejarraitzai-
leeikartzelatikateraberridireneta
aterakodirenpresoeiongietorriakegin
ezdiezazkieteneskatzean.
Harritzennausotiltasunabertutekar-
dinalenetateologalenarteanezegote-
ak,ezta—kontsolagarrilitzatekeeta
akuilagarri—zazpibekatuenartean
ereez.Askokahaztutaetagutxia-
gokpraktikanjarritabadaere,
oraindikaurkidaitekekasuaipa-
garririk.Nikgaurongietorriekinze-
rikusiadutenbiaurkituditut,
munduzakaretanabarme-
negihonetanezbaitagu-
txi.
EH Bilduk —egunkari
honetan bertan dirakurt—
«Ongietorrisaioa kentzeko eskatu dio
ETBren zuzendaritzari».Luxuaren era-
kuskeria hutsa den telebista saio hori
kentzearekin ezinago ados nago ni ere,
baina lerro artean irakurtzen dakienak
orok eskakizunean argi hauteman
dezake mezu subliminala.Ongietorri-
rik? Ez,eskerrik asko.Pena,estetikari
zor behar zitzaiona bestelakoek eragi-
tea.
Bigarrensotillana.Asturiasko
PrintzeaSariaemanaldiarensa-
rreranErregeFamiliariongietorri
ofizialaemandiongaitajotzaile-
enudalbandakIronMaidenen
kantabatjodu,zeinarenle-
trakhaudioen:«Thereign
ofterrorandcorruption
mustend».Ustelareneta
izuarenerreinaldiak
amaitubehardu.
Jira
AngelErro
Mortadelo
E
zdugulanmakalapostmodernitate,
hipermodernitateedodenadelako
garailausootakojendeokgeureburua-
renkontaketakoherentexamarbatjos-
ten.Eta,halaere,horretantematzenga-
raetengabe:kafemakinakosolasetan,
laguneiegindakoaitorpenetan,umeei
errepikatutakopasadizoetan,eraguz-
tietakoterapeutenkontsultetan...
Zerda,bada,Twitterrekotxioketa
sarriagurebizipusketabakartuekin
collageharmoniatsuxamarra
osatzekosaioabaino?Zerda
Facebookekoberriketaon-
berahoribesterik?
Eta,gutxi-asko,kontake-
tahoriarnasasakoneko
kontakizunserioaizatea
nahidugu:izanditzalaumoreprintzak,
onartukoduguukituabsurdorenbat,
saihetsezinakizangodirazoritxarzan-
tzuak,badakiguezgarelaheroiak...Bai-
naakatsguztiengainetikizandadilaon-
dorioprobetxugarrietarairitsikodenna-
rraziozentzudunbat;izandezalazintzo-
tasunarrastobat.Horiduguametsherri-
tararruntokguremikroipuinarentzat.
Bainaboteredunek,errealitateesaten
diogunhorrenegiazkoehuleek,Histo-
riarenidazleek,di-dabateanpikuta-
rabidaltzendituztegurezentzu
emateahaleginak.Esatebaterako,
jokoarauak,zintzotasunarrasto
denak,txantxatxarbatenpare
uztendituztenespioijola-
sekin—ene,Merkel!—:fi-
nean,Mortadelorentebe-
oetakotxistebihurtudute
makroipuinglobala.
Bira
IdurreEskisabel
Harian›Iritzia
4 berria 2013kourriaren30a,asteazkena

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario Vasco
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario VascoPresos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario Vasco
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario Vasco
 
Esto no es un articulo de opinion. Noticias Gipuzkoa
Esto no es un articulo de opinion. Noticias GipuzkoaEsto no es un articulo de opinion. Noticias Gipuzkoa
Esto no es un articulo de opinion. Noticias Gipuzkoa
 
Krisiaren ezkutuko aldea
Krisiaren ezkutuko aldeaKrisiaren ezkutuko aldea
Krisiaren ezkutuko aldea
 
Kontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoak
 
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Deia
Empresas, gobiernos y derechos humanos. DeiaEmpresas, gobiernos y derechos humanos. Deia
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Deia
 
Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias Alava
Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias AlavaTopicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias Alava
Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias Alava
 
Con ellas llego el escandalo. Deia
Con ellas llego el escandalo. DeiaCon ellas llego el escandalo. Deia
Con ellas llego el escandalo. Deia
 
Esto no es un articulo de opinion. Deia
Esto no es un articulo de opinion. DeiaEsto no es un articulo de opinion. Deia
Esto no es un articulo de opinion. Deia
 
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias Gipuzkoa
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias GipuzkoaTopicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias Gipuzkoa
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias Gipuzkoa
 
Esto no es un articulo de opinion. Diario Noticias Alava
Esto no es un articulo de opinion. Diario Noticias AlavaEsto no es un articulo de opinion. Diario Noticias Alava
Esto no es un articulo de opinion. Diario Noticias Alava
 
Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias Gipuzkoa
Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias GipuzkoaEmpresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias Gipuzkoa
Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias Gipuzkoa
 
Esto no es un articulo de opinion. Gara
Esto no es un articulo de opinion. GaraEsto no es un articulo de opinion. Gara
Esto no es un articulo de opinion. Gara
 
Eta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zutenEta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zuten
 
Hau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu bat
 
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presosPresos de conciencia, presos politicos y politicos presos
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos
 
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Deia
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. DeiaTopicos que inciden sobre los derechos humanos. Deia
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Deia
 
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias Alava
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias AlavaEmpresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias Alava
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias Alava
 
Que no pase desapercibido. El Correo
Que no pase desapercibido. El CorreoQue no pase desapercibido. El Correo
Que no pase desapercibido. El Correo
 
"Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak"
"Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak""Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak"
"Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak"
 
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizadaArgituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
 

Similar to Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak (8)

Biktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
 
Erregistro aldaketa
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketa
 
Biktimen aitorpen zuzena eta plurala
Biktimen aitorpen zuzena eta pluralaBiktimen aitorpen zuzena eta plurala
Biktimen aitorpen zuzena eta plurala
 
Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?
 
Schadenfreude
SchadenfreudeSchadenfreude
Schadenfreude
 
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
 
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
 
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
 
Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz.  ErrenteriaMemoria partekatu baterantz.  Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
El tiempo es ahora
 
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaia
 
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
 

Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak

  • 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: JoseAnjelAldai Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:30/10/2013 Exemplaire:3.212 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Enpresak,gobernuak eta giza eskubideak M arkarikgabeko produktubatez omendasal- tzen.Harago, gureustez:giza eskubideekmarkaguztienADNa- renparteizanbeharkolukete. Egiadazenbaitlegeketapoliti- kakenpresensorreraetajardue- rakarautzendituztela,bainakor- porazioekgizaeskubideetanduten eraginariurrihelduzaioetaurri heltzenzaio.Hamarkadaugari izandirazenbaitenpresakjardu- tendutenzigorgabetasunarenaur- kaborrokan,erosojokatubaitute etekinekonomikosoilarenbila; bainadirudienez,baliteke—gutxi- ka—desideratumhutsaizateariuz- tea,etaenpreseierantzukizuna erreklamatzenhastea,enpresek egindakoedobideemandakogiza eskubideenurraketakezestea,eta ordainakexijitzea.Esaterako,hori- xeberajazodaBangladeshen;izan ere,RanaPlazangeratutakoaren ostean,80markamultinazionalek akordiobatsinatubeharizandute fabriketakosegurtasunaareago- tzeko.Denaden,jorratzekodago biktimaetasenideentzakoordai- narenauzia,etaoraindikeregogo- andituguBhopal,Txernobyledo Nigeriakokasuak. NazioBatuenGizaEskubideen Kontseiluak2011koekaineanone- tsizituenEnpreseietaGizaEsku- bideeiburuzkoPrintzipioGida- riak,etaekarpenhandienaizan zenestatuetakorporazioentzat hiruoinarrizkobetebeharzehaz- tea:1)babesemateagizaeskubide- enurraketenaurka,gobernueida- gokienerantzukizunaizanik;2) gizaeskubideakerrespetatzea,en- preseietabesteerakundebatzuei dagokienerantzukizunaizanik; eta3)irtenbideaemateagertatzen direngizaeskubideenurraketei, guztieidagokienerantzukizuna izanik,gobernueietaenpreseiere bai.Etabultzadahorrijarraituta, EuroparBatasunakGizarteEran- tzukizunKorporatiboarenEstrate- giaeginzuen2011n.Horrenbidez, estatukideeideiegitendieplanna- zionalakeginditzaten,aipatuPrin- tzipioGidariakgauzatzearibegira. Europakoestatuenbiherenak bainogehiagokplanpropioakdi- tuzte,bainaEstatuespainiarraegi- tekoprozesuandabiloraindik.Es- painiakoGobernuarenGizaEsku- bideenBulegoak,Atzerri ArazoetarakoetaLankidetzako Ministerioarenbarruan,aurrei- kustenduurtehonenamaieran bukatzeaEnpresenetaGizaEsku- bideenPlanNazionala.Hasieraba- teanpositiboabadirudiere,eki- menhoriegitenaridirenbitarte- an,Gobernuamartxanjartzenari denneurriekbabesgabetasuneta ahultasunhandiagoadakarkiehe- rritarrei;besterenartean,lanerre- formaketabesteneurribatzuekes- kubideakmurriztearenaldeegiten dute,baitazerbitzuetabaliabide publikoakpribatizatzeakere,eta enpresainteresaknagusitzendira interespublikoarenaurrean.Non dira,bada,gizaeskubideenarloko betebeharrak?Etakoherentziapo- litikapublikoetan? EnpresenetaGizaEskubideen PlanNazionalaegitenaridiraau- rreeginbeharrekoegoerarenau- rretikodiagnosirikgabe,etazirri- borroakhelburugenerikoakbaino ezdituaipatzen,honezkeronazio- artekozuzenbideanzehaztutadau- denak.Hala,ezduaurreraegiten gizaeskubideaketaoinarrizkoas- katasunakbehardenmoduanber- matzeko,litezkeenarriskueneta enpresekegindakourraketenau- rrean.Herriadministraziobatek egindakoedozeinplanarenxedeak ongierkideabeharduizan,etaho- bekuntzanabariakplanteatube- hardituenpresenjarduerekbene- tankaltetutakoedokalteditzake- teneskubideedokolektiboetan eraginaizateko(lanadutenpertso- naketaeureningurukoak,kontsu- mitzaileak,komunitateak,arrisku edoahultasunegoerandaudenko- lektiboak...).Neurrizehatzakfin- katubeharlituzke,besteakbeste, koherentziapolitikohorizontala etabertikalaziurtatzeko,errekla- mazioetaordainerakomekanismo eraginkorrakbermatzeko,arauak etagaitasunakindartzeko,aplika- tzekotresnakgaratzeko,kontrola etazaintzaziurtatzekoedoherrita- rraksentsibilizatzeko.Azkenba- tez,guztiongizaeskubideakbabes- tenetaerrespetatzenlaguntzen dutenneurriakbehardira,kolekti- boedoeragilebakoitzarenbeharri- zanberezieierantzutendienerrea- litatearenanalisianoinarrituta, mundukobazterguztietan:amaie- raematea,lehenik,soldatapekoko- lektibokokideenartekoerrentaal- deari;bigarrenik,emakumeeneta gizonenartekodesberdintasunari (soldatari,baldintzeietasoldataes- kuratzekobidearidagokienez);hi- rugarrenik,pertsonaimmigrante- enaurkakobereizkeriazkoarau- diei;laugarrenik,zigorrikgabeko ingurumenkutsadurari... Estatumailakoprozesuaren amaierakoemaitzabainoharago, EuskoJaurlaritzakaukerainteres- garriadugauregun,ekoizpeneta kontsumomotazehatzaksustatu etaakuilatzekoetabestebatzukzi- gortzeko.AintzatizandaEuskadin azkenaldianbizidugunprozesuin- teresgarria,ustedugupertsona guztiengizaeskubideguztiak errespetatzeakizanbeharduela bultzatzenaridirenEuskadiBas- queCountrymarkarenberezko ezaugarria.Horidelaeta,Argitu- zekEuskoJaurlaritzarideiegiten diolankidetzazkoneurriakdiseina etagaraditzanerantzukidetasune- tikabiatuta,euskalenpresetangi- zaeskubideaketaoinarrizkoaska- tasunakbermatzekoeraginaduen eremuosoan,hemenetaenpresek jardutendutenlurraldeetan.Ho- rrenondorioz,aipatugizaeskubi- deakazpierrentanhartzendutenei etahornitzaileeierebermatubehar zaizkie.Horrelajokatutabaino ezingodugu«balioerantsia»gehi- tu,enpresakbereizteaetalehiako- rragobilakatzeahelburuduena. Aregehiagoegungotestuingu- ruan,krisiekonomikoabaitagai- len:gizaeskubideakerrespetatze- koirizpideakezindirazamagehi- garrietaonartezintzatjo;aitzitik, —gureirudiko—plusestrategikoa diraHerrialdeirudirakoetatokiko nahizplanetaosokoiraunkortasu- nerako.Gakoadaaurrerabide ameslarietabidezkoagobatekin konpromisoahartzea,gizagarape- nareneredubermatzaile,integra- tzaileetaberritzaileakoinarri. IzaskunAlonso, OlatzLandaeta Andrés Krakenberger Argituz Giza Eskubideen Aldeko Elkartearen izenean Sotilezia E HBildusotilaizandaberejarraitzai- leeikartzelatikateraberridireneta aterakodirenpresoeiongietorriakegin ezdiezazkieteneskatzean. Harritzennausotiltasunabertutekar- dinalenetateologalenarteanezegote- ak,ezta—kontsolagarrilitzatekeeta akuilagarri—zazpibekatuenartean ereez.Askokahaztutaetagutxia- gokpraktikanjarritabadaere, oraindikaurkidaitekekasuaipa- garririk.Nikgaurongietorriekinze- rikusiadutenbiaurkituditut, munduzakaretanabarme- negihonetanezbaitagu- txi. EH Bilduk —egunkari honetan bertan dirakurt— «Ongietorrisaioa kentzeko eskatu dio ETBren zuzendaritzari».Luxuaren era- kuskeria hutsa den telebista saio hori kentzearekin ezinago ados nago ni ere, baina lerro artean irakurtzen dakienak orok eskakizunean argi hauteman dezake mezu subliminala.Ongietorri- rik? Ez,eskerrik asko.Pena,estetikari zor behar zitzaiona bestelakoek eragi- tea. Bigarrensotillana.Asturiasko PrintzeaSariaemanaldiarensa- rreranErregeFamiliariongietorri ofizialaemandiongaitajotzaile- enudalbandakIronMaidenen kantabatjodu,zeinarenle- trakhaudioen:«Thereign ofterrorandcorruption mustend».Ustelareneta izuarenerreinaldiak amaitubehardu. Jira AngelErro Mortadelo E zdugulanmakalapostmodernitate, hipermodernitateedodenadelako garailausootakojendeokgeureburua- renkontaketakoherentexamarbatjos- ten.Eta,halaere,horretantematzenga- raetengabe:kafemakinakosolasetan, laguneiegindakoaitorpenetan,umeei errepikatutakopasadizoetan,eraguz- tietakoterapeutenkontsultetan... Zerda,bada,Twitterrekotxioketa sarriagurebizipusketabakartuekin collageharmoniatsuxamarra osatzekosaioabaino?Zerda Facebookekoberriketaon- berahoribesterik? Eta,gutxi-asko,kontake- tahoriarnasasakoneko kontakizunserioaizatea nahidugu:izanditzalaumoreprintzak, onartukoduguukituabsurdorenbat, saihetsezinakizangodirazoritxarzan- tzuak,badakiguezgarelaheroiak...Bai- naakatsguztiengainetikizandadilaon- dorioprobetxugarrietarairitsikodenna- rraziozentzudunbat;izandezalazintzo- tasunarrastobat.Horiduguametsherri- tararruntokguremikroipuinarentzat. Bainaboteredunek,errealitateesaten diogunhorrenegiazkoehuleek,Histo- riarenidazleek,di-dabateanpikuta- rabidaltzendituztegurezentzu emateahaleginak.Esatebaterako, jokoarauak,zintzotasunarrasto denak,txantxatxarbatenpare uztendituztenespioijola- sekin—ene,Merkel!—:fi- nean,Mortadelorentebe- oetakotxistebihurtudute makroipuinglobala. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 4 berria 2013kourriaren30a,asteazkena