SlideShare a Scribd company logo
Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
IñakiPetxarroman
Edizioarduraduna:
AndoniAlvarez
Argitaratzailea:
EuskalEditoreaSM
Publizitatea:Bidera
publizitatea
Legegordailua:
SS-0662/03
Batzordeparekidea:
0712I84059
Egoitzanagusia:
MartinUgaldekulturparkea.
GudarienEtorbidea,z/g.
20140Andoain.
Telefonoa:
(0034)943-304030
Faxa:(0034)943-300943
Webgunea:
www.berria.info
Postaelektronikoa:
berria@berria.info
Publizitatea:
publi@bidera.eu
Harpidetzasaila:
(0034) 943-304345
Date:03/05/2012
Exemplaire:2.749
Editeur:EuskalEditoreas.l.
Directeurdepublication:
MartxeloOtamendi
Comissionparitaire:
0712I84059
DelegationLabourd:
Lisses3,64100-Baiona.
Tel.:(0033)559256220.
Fax:(0033)559254303.
E-mail:lapurdi@berria.info
ORDEZKARITZAK
Araba:BizentaMogel,6.
Postakodea:01008
Gasteiz.Telefonoa:
945-150452. Erredakzioko
faxa:945-148307.
Postaelektronikoa:
araba@berria.info.
Bizkaia:Uribitartekalea,18,
3.C.Postakodea:48001
Bilbo.Telefonoa:
94-4352600. Erredakzioko
faxa:94-4234975.
Postaelektronikoa:
bizkaia@berria.info.
Lapurdi:Lisses,3.Posta
kodea:64100Baiona.
Telefonoa:559-256220.
Faxa:559-254303.
Postaelektronikoa:
lapurdi@berria.info.
Nafarroa:IratxekoMonaste-
rioa,45,13.Postakodea:
31011Iruñea.Telefonoa:
948-366622.
Publizitatea:948-366623.
Postaelektronikoa:
nafarroa@berria.info.
berria
Gaur egun ez noa eskolara,
eta osasunez ondo nabil
G
izon-emakumeguz-
tiakaskejaiotzen
dira,duintasuneta
eskubideberberak
dituztela».Horie-
xekdiralehenengohitzakGizaEs-
kubideenAldarrikapenUnibertsa-
lean.Nazioartekoprintzipioakbil-
tzendituenagirihauherritar
guztieidagozkieneskubideensor-
tzaileada,etaeskubidehoriekiko
errespetuabermatubeharkoluke;
ezbakarrikzibiletapolitikoen
errespetua —batzukusteduten
moduan—, ekonomia,kulturaeta
gizarte-eskubideenaerebai.Zalan-
tzarikgabe,orainitxaropenezbe-
terikgaude,bizitzekoetaosotasun
fisikoetapsikikorakoeskubideei
dagokienez,egoeraaskozhobea
baita2011kourriaren20an,Aiete-
koKonferentziarenondoren,
ETAkekintzaarmatuaribehinbe-
tikoutzidiolairagarriondoren.
Bainaerabatkezkagarriadaikus-
teaEuskalHerribarruanetaber-
tatikkanpotorturaetatratutxa-
rrensalaketekdirautelaeta,antza
denez,horrekezdaukalainolako
eraginikgobernuan,arazoakbera-
rekinzerikusirikezbalubezala.
Urduritasunezikustendugugene-
ro-indarkeriakereezduelabehera
egiten;alderantziz,goraegitearen
sintomakazaltzenditu,erakunde-
enetagizartezibilarenaldetik,
itxuraz,erauztekoezgaitasuna
ageriangeratzendenaldiberean.
Aipatutakoakbezainezagunakdi-
reneskubidehoriezgain,gogoratu
beharradagoGizaEskubideenoi-
narrizkosistemarenfuntsahiru-
koitzadela:hainzuzenere,1948ko
AldarrikapenUnibertsalaeta
1966koNazioartekobiItunak,Es-
kubideZibiletaPolitikoenaeta
Ekonomia,GizarteetaKultura
Eskubideena.HoriekguztiakEsta-
tuespainiarrakizenpetuetaberre-
tsizituenberegaraianeta,ondo-
rioz,indarreandaudegureartean.
Gogoraditzagun,horregatik,
ahaztutadaudenbesteeskubide
batzuk.
Gaur egun, larriki mehatxatuta
daude era baketsuan bildu eta
elkartzeko eskubidea, iritzi eta
adierazpen askatasunerako esku-
bidearekin batera. Iragarri digu-
ten Zigor Kodearen erreformak,
besteak beste, protesta zibilaren
kriminalizazioa hartzen du barne-
an, «erakunde krimengile kide»
moduan; eta gehienez ezarri ahal
izango den zigorra 4 urteko espe-
txealdi zigorra izango da, behin-
behinean espetxeratzeko aukeraz.
Argi eta garbi dago hori aipaturiko
nazioarteko itunen kontra doala,
oinarrizko eskubide horiek zabal-
kiro babesten dituztelako. Hala-
ber, ez du ezer onik iragartzen
erreformak bilatzen duen beste
zerbaitek: hain zuzen ere, «aginta-
rien aurkako atentatu» gisa zigor-
tzea manifestazio batean besoeta-
tik «kateatzea». Horrez gain,
ekonomia edo araudiaren arloko
murrizketek de facto mugatuko
balute auzitegietara jotzeko esku-
bidea, gure oinarrizko eskubideak
urratzen direnean, oso gertu egon-
go ginateke autoritarismo hutse-
tik.
Pertsona orok du bizi-maila ego-
kia izateko eskubidea, osasuna eta
ongizatea ziurtatzeko moduan;
bereziki, elikatzea, jantziak, bizito-
kia, medikuntza-zaintza eta behar
diren gizarte-zerbitzuak. Aldarri-
kapenak honako hau baieztatzen
du: herrialdearen ahaleginaz eta
nazioarteko laguntzaz, Estatu
bakoitzaren antolaketa eta baliabi-
deak kontuan izanik, norbanakoa-
ren duintasunerako eta nortasuna
garatzeko ezinbestekoak diren
ekonomia, gizarte eta kultura mai-
lako eskubideak bete behar dira.
Baina,krisi-garaiangaudenez,
gerrikoaestutubehardelaesaten
digute.Eta,gainera,ziurtatzendi-
guteosasun-arloan,hezkuntzan
etagizarte-zerbitzuetaneginnahi
direnmurrizketek —10.000milioi-
renak, guztira—ezdutelaekarri-
koeskubidehorienurraketarik.Si-
nistekoaalda?Nolamantenduko
dirahorrelakozerbitzuakeraego-
kietaonargarrian,herritarguz-
tiek (finantzenespekulazioak
erraztuduenkrisialdihonenpe-
txeroakdirenetorkinakbarne)es-
kuratzekomoduan,aurrekontua
hainzorrozkimoztenbaldinbada?
Ahazten dute, gainera, aldarri-
kapenak berak ezartzen duenez,
ezin dela burutu deklarazioan
aldarrikatutako edozein askata-
sun eta eskubide ezabatzeko ekin-
tzarik; hori dela eta, kalitatezko
osasun eta hezkuntzarako eskubi-
dea bertan behera uzteko baliabi-
deen urritasunaren aitzakia era-
biltzeak argi eta garbi urratzen
ditu giza eskubideak. Batez ere,
arrazoibide hori ez delako hainbes-
teko irmotasunez erabiltzen
Defentsarako edo Erregearen
Etxerako gastuak murrizteko
orduan. Estatua horrelako eskubi-
deak bermatzeko erantzulea da,
eta bere erantzukizunak hiru iriz-
pide ditu oinarri: herri-baliabide-
ak prest izatea (hau da, osasun-
zentroak, etxebizitza publikoak,
eskolak egon daitezela); bitarteko
horiek erabiltzeko aukera izatea
(hots, edozein pertsonak erabili
ahal izatea, komunitate edo herri
batean edo bestean bizi izanda
ere), eta kalitatea. Ezinezkoa da
hezkuntza sistema hobetzea ira-
kasleak egotziz gero eta ikasgela
bakoitzeko ikasle gehiago sartzen
badira; eta ezinezkoa da osasun-
sistemak hobeto funtzionatzea,
operazio-gelak itxiz gero, edo itxa-
rote zerrendak luzatzen badira.
Hori ez da inon gertatu. Baina,
antza denez, gobernuak ahaztu du
Estatuak sinatu eta berretsitako
nazioarteko itun guzti-guztiek,
edozein lege baino arau-maila
altuagoa dutela, Konstituzioa izan
ezik. Eta eskubide horiek defenda-
tu beharrean, eta herritarrekiko
dituzten zereginak bete beharre-
an, gobernua kezkatuta dago mer-
katu eta finantza espekulatzailee-
kin bakarrik, eta haiei bakarrik
ematen dizkie kontuak.
Martin Niemöller artzain pro-
testanteak 1946an Kaiserslautern-
en esan zuena gogora ekarriz:
lehendabizi, manifestazio-askata-
sunerako eskubidearen aurka
aritu ziren, baina isilik geratu nin-
tzen, ez naizelako manifestazioeta-
ra joaten. Gero askatasunean sin-
dikatzeko eskubidearen aurka
aritu ziren, baina ez zitzaidan
axola, ni ez naiz-eta sindikalista.
Orain osasun eta hezkuntzarako
eskubideen aurka datoz, baina ez
dut ezer esango: gaur egun ez noa
eskolara, eta osasunez ondo nabil.
Eta nire bila etorri zirenean,
beranduegi zen.
AndresKrakenberger,
XabierUrmeneta,
JuanaMari
Astigarraga,
JonMirenaLanda,
IñakiLekuona
Argituz-eko kideak
Bakarrik
A
kasoez,akasogizonaezdoabes-
tek beregan utzitako zikina hustu
eta lasaitua hartzera bakarrik,akaso ez
dio inori atzetik eman nahi,zakar hartu,
indarrez sartu,akaso ez du bilatzen
maitasun amiñi bat besterik,diru truke
bada ere,hitz goxo batzuk,diru truke
bada ere,muxu bat,besarkada bat,
eta han bihurtu minak hitzetara,
bakarrik nago esan,bakarrik
nago,ez dakit zenbat iraungo ote
nukeen zuregatik ez balitz,ez
diot zentzurik aurkitzen
munduari esan ohe ertze-
aneseritazapata lokarriei
begira,automata baten
ilusioarekin egiten ditut
lanak,ohetik jaiki eta fabrikara joaten
naiz,katean egiten dut lana,jende asko
kalera joango dela zabaldu da zurru-
murrua,botatzen banaute nireak egin
du,zorretan nago oraindik bankuare-
kin,justukoa gastatzen dut astean
behin zu ikustera etortzeko,telebista
edukitzen dut egun osoan piztuta
etxean,jatekoa egin bitartean,ontziak
garbitu bitartean,lagundu egiten dit
ezertan ez pentsatzen,nos-
talgia uxatzeko borrokan
ibiltzen naiz,denbora gal-
dua abailtzen zait,banuen
kuraia garai batean,orduko
esaldi bat berreskuratu
dut orain,askotan esaten
diot neure buruari,total,
gehienez ere hil egingo
haiz.Zugana joaten zait
gogoa gero.
Jira
XabierGantzarain
Adierazpena
P
rentsaaskatasunarenegunada
gaur.Irakurridudanez,1994anizen-
datuzutenhalaNazioBatuek.Gukba-
dakiguzerdengoizbateanesnatu,eta
eguneroirakurtzenizandugunegunka-
riarenegoitzapoliziakitxiduelajakitea.
Demokraziaetaaskatasunanorkbere
interesenaraberaerabilditzakeen
seinale,bialdizgertatuzaigu.Eta
horrenberriereezdutekazetari
guztiekberdineman:batzuekjusti-
fikatueginduteeurenofizioaren
kontrahalakoakegitea.Objek-
tibotasunikezdago:batzuek
heriotzaikustendutenle-
kuanbesteekhilketaikusten
dute,etabatzuekadieraz-
penaskatasunarenkontrakoekintzak
ikustendituztenlekuan,besteekterro-
rismoarenkontrakooperazioa.Bakoi-
tzaksentitzenduenaadieraztenbaitu.
Goyakmarraztueginzituen1808ko
maiatzarenhiruanMadrilenizandako
fusilatzeak.Hainbathildakorenondoan,
momentuanhiltzeradoazenerrebolta-
riaikustendaeskuakjasota,alkandora
zuriapaparreanzabalikduela.Indefen-
tsioosoaerakustendufrantziargizon
armatuenaurrean.Gauez,faroltxiki
bateanargitan,herritikurrunsa-
mar;fusilatzeerrazakizanzirela
esatendiguGoyak.Herrizapal-
duarenkontraegindakoak.Es-
kuekidazten,marrazten,jo-
tzenzeinlaztantzendute-
nean,gukegoerabatenau-
rreansentitzenduguna
bainoezduteadierazten.
Bira
OnintzaEnbeita
Harian›Iritzia
4 berria 2012komaiatzaren3a,osteguna

More Related Content

Viewers also liked

Dbh2
Dbh2Dbh2
Propietate elektrikoak eta atomoa
 Propietate elektrikoak eta atomoa Propietate elektrikoak eta atomoa
Propietate elektrikoak eta atomoa
batirfiskim
 
Mkt eta zkh
Mkt eta zkhMkt eta zkh
Mkt eta zkh
ZK Gomez
 
Abracadabra
AbracadabraAbracadabra
PREDICADO
PREDICADOPREDICADO
3. gaia 3 dbh apunteak
3. gaia 3 dbh apunteak3. gaia 3 dbh apunteak
3. gaia 3 dbh apunteak
belenlopez68
 
Europako informazioa 6. maila
Europako informazioa 6. maila Europako informazioa 6. maila
Europako informazioa 6. maila
FLEMINGVILLABONA
 
Materia Eta Materia Motak 5mailaa
Materia Eta Materia Motak 5mailaaMateria Eta Materia Motak 5mailaa
Materia Eta Materia Motak 5mailaa
marikorta
 
Materiaren konposizioa eskema berria
Materiaren konposizioa eskema berria Materiaren konposizioa eskema berria
Materiaren konposizioa eskema berria
belenlopez68
 
Txanela
TxanelaTxanela
Dbh3
Dbh3Dbh3
Formulazioa
FormulazioaFormulazioa
Formulazioa
belenlopez68
 
Euskal herriko fauna - ugaztunak eta hegaztiak
Euskal herriko fauna - ugaztunak eta hegaztiakEuskal herriko fauna - ugaztunak eta hegaztiak
Euskal herriko fauna - ugaztunak eta hegaztiak
Jakintza Ikastola
 
Dbh3 lehen eta bigarren ekuazioak, buruketak
Dbh3  lehen eta bigarren ekuazioak, buruketakDbh3  lehen eta bigarren ekuazioak, buruketak
Dbh3 lehen eta bigarren ekuazioak, buruketak
mariaantoniamugarza
 
TXANELA 5.maila IZARREN HAUTSA
TXANELA 5.maila IZARREN HAUTSATXANELA 5.maila IZARREN HAUTSA
TXANELA 5.maila IZARREN HAUTSA
FLEMINGVILLABONA
 
Mineralak, harriak eta lurzorua. Zubia Santillana LH4
Mineralak, harriak eta lurzorua. Zubia Santillana LH4Mineralak, harriak eta lurzorua. Zubia Santillana LH4
Mineralak, harriak eta lurzorua. Zubia Santillana LH4
Yolanda Sanchez
 
Cuaderno de cálculo de 3º 2008 09 materialcentrofotocopiable
Cuaderno de cálculo de 3º 2008  09 materialcentrofotocopiableCuaderno de cálculo de 3º 2008  09 materialcentrofotocopiable
Cuaderno de cálculo de 3º 2008 09 materialcentrofotocopiable
Cati Pérez Aparicio
 
Cuaderno de matemáticas de 3º 2008 09 tratamiento de la información
Cuaderno de matemáticas de 3º 2008 09 tratamiento de la informaciónCuaderno de matemáticas de 3º 2008 09 tratamiento de la información
Cuaderno de matemáticas de 3º 2008 09 tratamiento de la información
Cati Pérez Aparicio
 
Zenbakien liburua 9999
Zenbakien liburua 9999Zenbakien liburua 9999
Zenbakien liburua 9999
MargaGutierrez
 

Viewers also liked (20)

Dbh2
Dbh2Dbh2
Dbh2
 
Propietate elektrikoak eta atomoa
 Propietate elektrikoak eta atomoa Propietate elektrikoak eta atomoa
Propietate elektrikoak eta atomoa
 
Mkt eta zkh
Mkt eta zkhMkt eta zkh
Mkt eta zkh
 
Abracadabra
AbracadabraAbracadabra
Abracadabra
 
PREDICADO
PREDICADOPREDICADO
PREDICADO
 
3. gaia 3 dbh apunteak
3. gaia 3 dbh apunteak3. gaia 3 dbh apunteak
3. gaia 3 dbh apunteak
 
Europako informazioa 6. maila
Europako informazioa 6. maila Europako informazioa 6. maila
Europako informazioa 6. maila
 
Materia Eta Materia Motak 5mailaa
Materia Eta Materia Motak 5mailaaMateria Eta Materia Motak 5mailaa
Materia Eta Materia Motak 5mailaa
 
Materiaren konposizioa eskema berria
Materiaren konposizioa eskema berria Materiaren konposizioa eskema berria
Materiaren konposizioa eskema berria
 
Txanela
TxanelaTxanela
Txanela
 
Dbh3
Dbh3Dbh3
Dbh3
 
Formulazioa
FormulazioaFormulazioa
Formulazioa
 
Euskal herriko fauna - ugaztunak eta hegaztiak
Euskal herriko fauna - ugaztunak eta hegaztiakEuskal herriko fauna - ugaztunak eta hegaztiak
Euskal herriko fauna - ugaztunak eta hegaztiak
 
Dbh3 lehen eta bigarren ekuazioak, buruketak
Dbh3  lehen eta bigarren ekuazioak, buruketakDbh3  lehen eta bigarren ekuazioak, buruketak
Dbh3 lehen eta bigarren ekuazioak, buruketak
 
TXANELA 5.maila IZARREN HAUTSA
TXANELA 5.maila IZARREN HAUTSATXANELA 5.maila IZARREN HAUTSA
TXANELA 5.maila IZARREN HAUTSA
 
Mineralak, harriak eta lurzorua. Zubia Santillana LH4
Mineralak, harriak eta lurzorua. Zubia Santillana LH4Mineralak, harriak eta lurzorua. Zubia Santillana LH4
Mineralak, harriak eta lurzorua. Zubia Santillana LH4
 
Cuaderno de cálculo de 3º 2008 09 materialcentrofotocopiable
Cuaderno de cálculo de 3º 2008  09 materialcentrofotocopiableCuaderno de cálculo de 3º 2008  09 materialcentrofotocopiable
Cuaderno de cálculo de 3º 2008 09 materialcentrofotocopiable
 
Soldadura langilea (zuzenketa)
Soldadura langilea (zuzenketa)Soldadura langilea (zuzenketa)
Soldadura langilea (zuzenketa)
 
Cuaderno de matemáticas de 3º 2008 09 tratamiento de la información
Cuaderno de matemáticas de 3º 2008 09 tratamiento de la informaciónCuaderno de matemáticas de 3º 2008 09 tratamiento de la información
Cuaderno de matemáticas de 3º 2008 09 tratamiento de la información
 
Zenbakien liburua 9999
Zenbakien liburua 9999Zenbakien liburua 9999
Zenbakien liburua 9999
 

Similar to Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria

Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Krisiaren ezkutuko aldea
Krisiaren ezkutuko aldeaKrisiaren ezkutuko aldea
Eta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zutenEta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zuten
KrakenbergerORG
 
Eta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zutenEta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zuten
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu bat
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu bat
KrakenbergerORG
 
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
KrakenbergerORG
 
Erregistro aldaketa
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketa. Berria
Erregistro aldaketa. BerriaErregistro aldaketa. Berria
Erregistro aldaketa. Berria
KrakenbergerORG
 
Kontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoak
KrakenbergerORG
 
Kontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoak
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
KrakenbergerORG
 
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Schadenfreude. Berria
Schadenfreude. BerriaSchadenfreude. Berria
Schadenfreude. Berria
KrakenbergerORG
 
Schadenfreude
SchadenfreudeSchadenfreude
Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?
KrakenbergerORG
 
Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

Similar to Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria (18)

Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
 
Krisiaren ezkutuko aldea
Krisiaren ezkutuko aldeaKrisiaren ezkutuko aldea
Krisiaren ezkutuko aldea
 
Eta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zutenEta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zuten
 
Eta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zutenEta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zuten
 
Hau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu bat
 
Hau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu batHau ez da iritzi artikulu bat
Hau ez da iritzi artikulu bat
 
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
 
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
 
Erregistro aldaketa
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketa
 
Erregistro aldaketa. Berria
Erregistro aldaketa. BerriaErregistro aldaketa. Berria
Erregistro aldaketa. Berria
 
Kontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoak
 
Kontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoak
 
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
 
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
 
Schadenfreude. Berria
Schadenfreude. BerriaSchadenfreude. Berria
Schadenfreude. Berria
 
Schadenfreude
SchadenfreudeSchadenfreude
Schadenfreude
 
Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?
 
Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. ErrenteriaMemoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
 
Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. ErrenteriaMemoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
El tiempo es ahora
 
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaia
 
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
 

Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria

 • 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:03/05/2012 Exemplaire:2.749 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil G izon-emakumeguz- tiakaskejaiotzen dira,duintasuneta eskubideberberak dituztela».Horie- xekdiralehenengohitzakGizaEs- kubideenAldarrikapenUnibertsa- lean.Nazioartekoprintzipioakbil- tzendituenagirihauherritar guztieidagozkieneskubideensor- tzaileada,etaeskubidehoriekiko errespetuabermatubeharkoluke; ezbakarrikzibiletapolitikoen errespetua —batzukusteduten moduan—, ekonomia,kulturaeta gizarte-eskubideenaerebai.Zalan- tzarikgabe,orainitxaropenezbe- terikgaude,bizitzekoetaosotasun fisikoetapsikikorakoeskubideei dagokienez,egoeraaskozhobea baita2011kourriaren20an,Aiete- koKonferentziarenondoren, ETAkekintzaarmatuaribehinbe- tikoutzidiolairagarriondoren. Bainaerabatkezkagarriadaikus- teaEuskalHerribarruanetaber- tatikkanpotorturaetatratutxa- rrensalaketekdirautelaeta,antza denez,horrekezdaukalainolako eraginikgobernuan,arazoakbera- rekinzerikusirikezbalubezala. Urduritasunezikustendugugene- ro-indarkeriakereezduelabehera egiten;alderantziz,goraegitearen sintomakazaltzenditu,erakunde- enetagizartezibilarenaldetik, itxuraz,erauztekoezgaitasuna ageriangeratzendenaldiberean. Aipatutakoakbezainezagunakdi- reneskubidehoriezgain,gogoratu beharradagoGizaEskubideenoi- narrizkosistemarenfuntsahiru- koitzadela:hainzuzenere,1948ko AldarrikapenUnibertsalaeta 1966koNazioartekobiItunak,Es- kubideZibiletaPolitikoenaeta Ekonomia,GizarteetaKultura Eskubideena.HoriekguztiakEsta- tuespainiarrakizenpetuetaberre- tsizituenberegaraianeta,ondo- rioz,indarreandaudegureartean. Gogoraditzagun,horregatik, ahaztutadaudenbesteeskubide batzuk. Gaur egun, larriki mehatxatuta daude era baketsuan bildu eta elkartzeko eskubidea, iritzi eta adierazpen askatasunerako esku- bidearekin batera. Iragarri digu- ten Zigor Kodearen erreformak, besteak beste, protesta zibilaren kriminalizazioa hartzen du barne- an, «erakunde krimengile kide» moduan; eta gehienez ezarri ahal izango den zigorra 4 urteko espe- txealdi zigorra izango da, behin- behinean espetxeratzeko aukeraz. Argi eta garbi dago hori aipaturiko nazioarteko itunen kontra doala, oinarrizko eskubide horiek zabal- kiro babesten dituztelako. Hala- ber, ez du ezer onik iragartzen erreformak bilatzen duen beste zerbaitek: hain zuzen ere, «aginta- rien aurkako atentatu» gisa zigor- tzea manifestazio batean besoeta- tik «kateatzea». Horrez gain, ekonomia edo araudiaren arloko murrizketek de facto mugatuko balute auzitegietara jotzeko esku- bidea, gure oinarrizko eskubideak urratzen direnean, oso gertu egon- go ginateke autoritarismo hutse- tik. Pertsona orok du bizi-maila ego- kia izateko eskubidea, osasuna eta ongizatea ziurtatzeko moduan; bereziki, elikatzea, jantziak, bizito- kia, medikuntza-zaintza eta behar diren gizarte-zerbitzuak. Aldarri- kapenak honako hau baieztatzen du: herrialdearen ahaleginaz eta nazioarteko laguntzaz, Estatu bakoitzaren antolaketa eta baliabi- deak kontuan izanik, norbanakoa- ren duintasunerako eta nortasuna garatzeko ezinbestekoak diren ekonomia, gizarte eta kultura mai- lako eskubideak bete behar dira. Baina,krisi-garaiangaudenez, gerrikoaestutubehardelaesaten digute.Eta,gainera,ziurtatzendi- guteosasun-arloan,hezkuntzan etagizarte-zerbitzuetaneginnahi direnmurrizketek —10.000milioi- renak, guztira—ezdutelaekarri- koeskubidehorienurraketarik.Si- nistekoaalda?Nolamantenduko dirahorrelakozerbitzuakeraego- kietaonargarrian,herritarguz- tiek (finantzenespekulazioak erraztuduenkrisialdihonenpe- txeroakdirenetorkinakbarne)es- kuratzekomoduan,aurrekontua hainzorrozkimoztenbaldinbada? Ahazten dute, gainera, aldarri- kapenak berak ezartzen duenez, ezin dela burutu deklarazioan aldarrikatutako edozein askata- sun eta eskubide ezabatzeko ekin- tzarik; hori dela eta, kalitatezko osasun eta hezkuntzarako eskubi- dea bertan behera uzteko baliabi- deen urritasunaren aitzakia era- biltzeak argi eta garbi urratzen ditu giza eskubideak. Batez ere, arrazoibide hori ez delako hainbes- teko irmotasunez erabiltzen Defentsarako edo Erregearen Etxerako gastuak murrizteko orduan. Estatua horrelako eskubi- deak bermatzeko erantzulea da, eta bere erantzukizunak hiru iriz- pide ditu oinarri: herri-baliabide- ak prest izatea (hau da, osasun- zentroak, etxebizitza publikoak, eskolak egon daitezela); bitarteko horiek erabiltzeko aukera izatea (hots, edozein pertsonak erabili ahal izatea, komunitate edo herri batean edo bestean bizi izanda ere), eta kalitatea. Ezinezkoa da hezkuntza sistema hobetzea ira- kasleak egotziz gero eta ikasgela bakoitzeko ikasle gehiago sartzen badira; eta ezinezkoa da osasun- sistemak hobeto funtzionatzea, operazio-gelak itxiz gero, edo itxa- rote zerrendak luzatzen badira. Hori ez da inon gertatu. Baina, antza denez, gobernuak ahaztu du Estatuak sinatu eta berretsitako nazioarteko itun guzti-guztiek, edozein lege baino arau-maila altuagoa dutela, Konstituzioa izan ezik. Eta eskubide horiek defenda- tu beharrean, eta herritarrekiko dituzten zereginak bete beharre- an, gobernua kezkatuta dago mer- katu eta finantza espekulatzailee- kin bakarrik, eta haiei bakarrik ematen dizkie kontuak. Martin Niemöller artzain pro- testanteak 1946an Kaiserslautern- en esan zuena gogora ekarriz: lehendabizi, manifestazio-askata- sunerako eskubidearen aurka aritu ziren, baina isilik geratu nin- tzen, ez naizelako manifestazioeta- ra joaten. Gero askatasunean sin- dikatzeko eskubidearen aurka aritu ziren, baina ez zitzaidan axola, ni ez naiz-eta sindikalista. Orain osasun eta hezkuntzarako eskubideen aurka datoz, baina ez dut ezer esango: gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Eta nire bila etorri zirenean, beranduegi zen. AndresKrakenberger, XabierUrmeneta, JuanaMari Astigarraga, JonMirenaLanda, IñakiLekuona Argituz-eko kideak Bakarrik A kasoez,akasogizonaezdoabes- tek beregan utzitako zikina hustu eta lasaitua hartzera bakarrik,akaso ez dio inori atzetik eman nahi,zakar hartu, indarrez sartu,akaso ez du bilatzen maitasun amiñi bat besterik,diru truke bada ere,hitz goxo batzuk,diru truke bada ere,muxu bat,besarkada bat, eta han bihurtu minak hitzetara, bakarrik nago esan,bakarrik nago,ez dakit zenbat iraungo ote nukeen zuregatik ez balitz,ez diot zentzurik aurkitzen munduari esan ohe ertze- aneseritazapata lokarriei begira,automata baten ilusioarekin egiten ditut lanak,ohetik jaiki eta fabrikara joaten naiz,katean egiten dut lana,jende asko kalera joango dela zabaldu da zurru- murrua,botatzen banaute nireak egin du,zorretan nago oraindik bankuare- kin,justukoa gastatzen dut astean behin zu ikustera etortzeko,telebista edukitzen dut egun osoan piztuta etxean,jatekoa egin bitartean,ontziak garbitu bitartean,lagundu egiten dit ezertan ez pentsatzen,nos- talgia uxatzeko borrokan ibiltzen naiz,denbora gal- dua abailtzen zait,banuen kuraia garai batean,orduko esaldi bat berreskuratu dut orain,askotan esaten diot neure buruari,total, gehienez ere hil egingo haiz.Zugana joaten zait gogoa gero. Jira XabierGantzarain Adierazpena P rentsaaskatasunarenegunada gaur.Irakurridudanez,1994anizen- datuzutenhalaNazioBatuek.Gukba- dakiguzerdengoizbateanesnatu,eta eguneroirakurtzenizandugunegunka- riarenegoitzapoliziakitxiduelajakitea. Demokraziaetaaskatasunanorkbere interesenaraberaerabilditzakeen seinale,bialdizgertatuzaigu.Eta horrenberriereezdutekazetari guztiekberdineman:batzuekjusti- fikatueginduteeurenofizioaren kontrahalakoakegitea.Objek- tibotasunikezdago:batzuek heriotzaikustendutenle- kuanbesteekhilketaikusten dute,etabatzuekadieraz- penaskatasunarenkontrakoekintzak ikustendituztenlekuan,besteekterro- rismoarenkontrakooperazioa.Bakoi- tzaksentitzenduenaadieraztenbaitu. Goyakmarraztueginzituen1808ko maiatzarenhiruanMadrilenizandako fusilatzeak.Hainbathildakorenondoan, momentuanhiltzeradoazenerrebolta- riaikustendaeskuakjasota,alkandora zuriapaparreanzabalikduela.Indefen- tsioosoaerakustendufrantziargizon armatuenaurrean.Gauez,faroltxiki bateanargitan,herritikurrunsa- mar;fusilatzeerrazakizanzirela esatendiguGoyak.Herrizapal- duarenkontraegindakoak.Es- kuekidazten,marrazten,jo- tzenzeinlaztantzendute- nean,gukegoerabatenau- rreansentitzenduguna bainoezduteadierazten. Bira OnintzaEnbeita Harian›Iritzia 4 berria 2012komaiatzaren3a,osteguna