SlideShare a Scribd company logo
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
1H 21CD1D5 E19=9414 5 ?C D5CD9=?9?C AE5 81 81214? 45 5CD5 D5=1 135B31
HI UYI PE TSPʧXMGE TIRMXIRGMEVME HIFIVʧE EFERHSREV PE IGITGMSREPMHEHɸMQTPERXEHE IR
E1 C9DE139h 49CD9D1 1 1 13DE1 DB1C 5 45C1B=5 45 * 5 45 12B9 45
H CE
HMWSPYGMʬR HIƼRMXMZE IP HI QE]S HI 0E PIKMWPEGMʬR ZMKIRXI HIFIVʧE WIV ZʛPMHE
@1B1 D?41C 1C @5BC?1C @B5C1C 5C@5391=5D5 5 ? 5CD125394? 1 3E=@9=95D? 45
@51C 5 @B9C9?5C 35B311C 1 DB1D1=95D? B5C@53D? 1 1C @B5C1C H @B5C?C 565B=?C
1 19C1=95D? H 1 1 @?eD931 45 7B14?C
ɸ
 45 =1H? 5 58541;1B9 f97? +B;EE C?CDEF? 5 5 @5? 45 1B1=5D? F1C3?
AE5 V45C45 E @ED? 45 F9CD1 dD93? H 3? D?4? 5 B5C@5D? 1 1 =5=?B91 45 1C Fe3D9
=1C C5 =5 8135 93?=@B5C925 AE5 C5 8171 45 15:1=95D? 45 @B5C?C E1 3?4939h
TSPʧXMGEƉ %ƼVQʬ EHIQʛW UYI ƈIWXE QIHMHE WSPS TVSZSGE WYJVMQMIRXS E PEW JEQMPMEW
TIVWSREW UYI RS LER GSQIXMHS RMRKʱR HIPMXSƉ = GSRGPY]ʬ UYI ƈLEGIV WYJVMV MRRIGIWEVME
=5D5 ? 5C 8135B @?eD931 ? 5C E 3?=@?BD1=95D? dD93? H D1=@?3? 5C 571 C57i
1 579C139h @59D5391B91W
(5C@53D? 1 3h=@ED? 45 @51C 3E=@941C 5 3bB355C 6B135C1C H AE5 @E495B1 C5B
EGYQYPEHEW WIKʱR PE 6IWSPYGMʬR .%- UYI PE 9RMʬR )YVSTIE HMGXʬ IR 
5CDb 5 31C? 45 @B5C? ?CE B;1EI B11 45 BB1C1D5 CD1 4539C9h =1B3? 5CD9@E1
AE5 V141 CD14? =95=2B? 71B1D9I1Bb AE5 C5 D?=5 5 3?C945B139h 3? =?D9F?
45 E @B?35C? @51 3?DB1 E1 @5BC?1 1C 3?451C 1D5B9?B5C @B?E39141C 5
?DB?C CD14?C =95=2B?C 3?DB1 1 =9C=1 @5BC?1 @?B 8538?C 4965B5D5C C?2B5 1C
3E15C C5 81H1 ?2D594? 96?B=139h 1 DB1FdC 45 ?C 9CDBE=5D?C 45 1C9CD5391 :E49
391 1@93125C ? =5491D5 5 9D5B31=29? 45 96?B=139h 5GDB1e41 45 ?C B579CDB?C 45
1D53545D5C @515C 5 1 =54941 5 AE5 C5 D?=5 5 3?C945B139h 1C 3?451C
139?15C 1D5B9?B5C H C5 1DB92EH1 1 1AE51C 3?451C ?C =9C=?C 5653D?C :EBe493?C
AE5 1 1C 3?451C 139?15C 1D5B9?B5C 45 3?6?B=9414 3? 5 5B538? 139?1W
C@1f1 B5413Dh E1 E5F1 5H 5 ?F95=2B5 45
@5B? 1 =9C=1 ?2CD13E9I1 1
13E=E139h 45 5CD1C 3?451C
L  '%!  (! 
CD5 31C? B53?75 1 =E5BD5 45 4?C =99D1D5C 45 * H 45 1C 85B941C CE6B941C @?B
?DB?C 4?C CE35C? ?3EBB9h 5 5 1@1B31=95D? 45 1B9219 45 BB1C1D5 1 5G@?D1B 5
CEC =1?C E1 2?=21 AE5 =19@E121 5 5 9D5B9?B 45 E 3?385 5 4e1 45 12B9
45 
 @1B535B 5 =1D5B91 C5 53?DB121 5 =1 5CD14? #?=5D?C 1D5C 812e1
3??314? ?DB1 2?=21 5 E1 5D9414 2131B91 C9 31EC1B 41f?C @5BC?15C 1EAE5 Ce
=1D5B915C
FECHA PERSONAS MUERTAS RESULTADO AUTORÍA
 ?Cd D?9? 1B1D5 C;1C921B 1535 5 5 DB1C14? 1 8?C@9D1 ?B CE @B?@91 2?=21 *
 d9G 149?1 DG12EBE 'E541 45CDB?I14? ?B CE @B?@91 2?=21 *
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
?Cd D?9? 1B1D5 C;1C921B E1 45 1C @5BC?1C 6153941C D5e1
1f?C H 5B1
1DEB1 45 E 31C5Be? 45 7?921B 1EAE5 3E14? D5e1 C95D5 1f?C CE 61=991 C5 45C
@1Ih 1 F9F9B 1 921B *B121:h 5 1 5=@B5C1 1D1 #EB9h 3E14? 5B1 DB1C1414? 1 35DB?
8?C@9D11B9? DB1C AE541B 7B1F5=5D5 85B94? 1 5G@?D1B 5 1BD5613D? AE5 =19@E121 
3?=14? 45 * 5CD121 3?=@E5CD? @?B 3E1DB? =99D1D5C =5?B5C 45
1f?C
d9G 149?1 DG12EBE AE5 D1=29d 61539h H 3?D121 3?
1f?C 5B1 1DEB1 45
921B 5C45 ?C 1f?C DB121:h 3? CE @14B5 5 1 6b2B931 45 293935D1C )E
3E5B@? AE54h 45CDB?I14? @?B 1 5G@?C9h 1 45C3B9@39h AE5 89395B? ?C =549?C 45
3h=? AE541B? CEC B5CD?C 6E5 5C@5EI1D5 %DB?C 4?C F539?C 45 921B B5CED1B?
85B94?C E? 45 5?C =EH 7B1F5 ?Cd E9C 5BB5B1 dB5I
1f?C H 7ECDe )1B1C;5D1
C3B921?
1f?C
FECHA PERSONAS HERIDAS RESULTADO AUTORÍA
 7ECDe )1B1C;5D1 C3B921? #EH 7B1F5 ?B CE @B?@91 2?=21 *
 ?Cd E9C 5BB5B1 dB5I B1F5 ?B CE @B?@91 2?=21 *
.+ =5C 1D5C 5 
 45 652B5B? 61539h [75 5Bb45I (E9I =95=2B? 45 B1EDI1
$1394? 5 %f1D9 D5e1
1f?C 3E14? :ED? 1 ?DB? =99D1D5 5C 5G@?Dh E1 2?=21
AE5 5CD121 =19@E14? 5 ,9D?B91 1CD59I B1F5=5D5 85B94? 6E5 DB1C14? 1 E
35DB? 8?C@9D11B9? 45 #14B94 4?45 =EB9h 1 ?C DB5C 4e1C/
L  $ ! $!
)5 DB1D1 45 E 56B5D1=95D? 3? 1B=1C 45 @?B =549? H @5BC?1C 85B941C 5 1=21C
TEVXIWHYVERXIYRESTIVEGMʬRTSPMGMEPGSRXVEQMIQFVSWHI)8%IPIRMPFES
 @?93e1 ?Cd #1Be1 ,539? 1B3e1 B5CEDh 85B94? 5 5C1 3?6B?D139h 3? 6B13DEB1
1295BD1 45 ?C 4?C =5D131B@91?C H DEF? AE5 C5B 1D5494? 5 5 ?C@9D1 9F9 45 1CEBD?
 CE F5I 5 =99D1D5 45 * 5CiC #K -121BD5 BB579 V1BB1DIW 45 BB1C1D5 6E5 45D5
94? DB1C B53929B F1B91C 85B941C 45 211 5 1=21C @95B1C H 5 E1 =1? + C57E4?
=99D1D5 =1? #9DG551 ?91BD5 V%G?29W B53929h 393? 9=@13D?C 45 211 E? 45 5?C
5 5 @E=h ?C 4?C 6E5B? ?@5B14?C AE9BiB7931=5D5 5 5 ?C@9D1 45 1CEBD?
FECHA PERSONAS HERIDAS RESULTADO AUTORÍA
 5CiC #K -121BD5 BB579 11C 5 @95B1 H =1? E1B491 9F9
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
7. HECHOS QUE HAN CAUSADO
ESPECIAL IMPACTO EN EL MUNICIPIO
AEe C5 @1C=1 17E?C 8538?C 45CD1314?C AE5 81 AE5414? 5 1 =5=?B91 45 E1
7B1 @1BD5 45 1C @5BC?1C 5DB5F9CD141C H 5 5 =E5CDB5? AE5 85=?C 5F14? 1 312?
5 5 DB121:? 45 31=@? B519I14? 5 1 ?319414 *1=29d 85=?C D594? 5 3E5D1 @1B1
CE C55339h 5 9=@13D? AE5 81 D594? 5C?C 8538?C 5 ?C =549?C 45 3?=E93139h H
5 1 ?@99h @i2931
?C 3E1DB? 31C?C 45CD1314?C AE5 31EC1B? E 9=@13D? 9D5C? 5 1 ?319414
D5954? 5 3E5D1 5 =?=5D? H CE 3?D5GD? B53?794?C 45 6?B=1 3B??h7931 C?
?C C97E95D5C
 %3DE2B5 45 DB5C 7E1B491C 39F95C 1C5C914?C @?B * H ?C 4?C @B9=5B?C 1C5
C914?C @?B 7BE@?C @1B1@?93915C
1 =E5BD5 45 =991 1BB51 H 45 4?C =95=2B?C 45 ?C 3? 5 @?CD5B9?B 56B5
D1=95D? 5DB5 #1BDe ,91 H *G9;9 5571C

 VAEe 1 14? 45 31C1W 5 )1 4BdC ?Cd D?9? %BD571 1B1 5CDEF?
4e1C
C53E5CDB14? @?B * 5 E IE?
 +1 85B941 =bC C9 35BB1B 1i 5 1C5C91D? 45 C1e1C 1BB1C3? DB121:14?B 45
9451 H 5G 3?35:1 45 ) 
45=bC 45 5C?C 89D?C 81 C194? ?DB?C 8538?C 45CD1314?C AE5 ? 81 131I14? 5
3?C5C? 45 ?C 3E1DB? 1D5B9?B=5D5 B5C5f14?C )? ?C C97E95D5C
X 5 1C5C91D? 45 7EBDI15 BB579 5D1=549 5 AE5 ? 85=?C 9D57B14? 5 5
@B9=5B 89D?
X ?C 1D9 89D?C AE5 CE@?5 5 19C1=95D? H 1 C?5414 45 1C 61=991C 45 ?C E5F5
7E1B491C 39F95C 1C5C914?C 5 1 ?319414
X 5 1C5C91D? 45 E1 E9C 7E9BB5EBB5D1 BI1=549 5 3? 13EC139?5C AE5 C5
@B?497121 5 1AE51 d@?31 H 45C=5D941C @?B 1 61=991
X 5 8?=51:5 5F14? 1 312? 1 1 =E5BD5 45 *G?=9 DEB25 21C?? 5 =1BI? 45
 3? 1 @B5C5391 45 45351C 45 =95C 45 @5BC?1C 5 BB1C1D5
X 5 45C1?:? 45 1C F9F9541C 45 DB5C @?BD15C 45 1 315 ?;9 -19D579 H 5 3?C97E95D5
B51?:? 45 1 F539414 5 DB5C 8?D55C 1 3?C53E5391 45 1D1AE5 3?DB1 E 31:5B? 45
1 19G1 5
3? 1 =E5BD5 @?CD5B9?B 45 =2B?C9? 5Bb45I (539? H
X ?C D5CD9=?9?C 45C71BB14?B5C H @5417h793?C 45 %1DI DG125 H )14B1 1BB1C3? 5
49395=2B5 45
5 1 1I1 45 1 #5=?B91 H AE5 H1 D955 E E71B 45CD1314?
5 ?C D5CD9=?9?C
)P LIGLS HI VIGSKIVWI ƼREPQIRXI PSW WMKYMIRXIW GYEXVS EGSRXIGMQMIRXSW IR IWXI ITʧ
KVEJI RS QSHMƼGE PE GEPMƼGEGMʬR NYVʧHMGE HI PSW QMWQSW IR VIPEGMʬR E PSW HIVIGLSW
8E=1?C C9? AE5 C5 @1C=1 1AEe C?? 5 21C5 1 9=@13D? AE5 81 D594? 5 5
B53E5B4? 45 E1 7B1 @1BD5 45 1C @5BC?1C 5DB5F9CD141C H 45 ?C C?45?C H 3?DB1C
D5C B519I14?C
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
7.1 Octubre de 1975:
tres guardias civiles asesinados por ETA,
y los dos primeros asesinados por grupos
parapoliciales
1975
E14? E1 @1DBE1 45 1 E1B491 9F9 F?Fe1 1 3E1BD5 45 BB1C1D5 DB1C B5D9B1B E1 9;E
BB9f1 5 B1DI1IE 5 4e1 45 ?3DE2B5 45 E1 2?=21 13D9F141 @?B * 5G@?C9?h
1 @1C? 45 14 (?F5B 35B31 45 1 ?319414 45 %f1D9 ?C 175D5C CD521 #14?14?
?B5D5
1f?C 5CiC 1C3E1 #1BDe ?I1?
1f?C H E1 #?B5? 81=?BB?
1f?C =EB95B? H B5CED1B? 85B94?C 7B1F5C 5 312? ?Cd h=5I 1CD9?
1f?C
H E1 1B3e1 ?B5D5 3?4E3D?B 45 F58e3E? 45
1f?C
 E71B 45 1D5D14? 5CD121 =1B314? 3? E1 =1B31 45 @9DEB1 B?:1 5 1 3E5D1 @1B1
@?45B C5B 13D9F14? 5 1BD5613D? =5491D5 E =14? 1 49CD1391 1 @?D5D5 2?=21
3?=@E5CD1 @?B 491=9D1 H D?B95Be1 9=@13Dh 45 5? 5 5 F58e3E? H ? 45C@1Ih
E1 F59D51 45 =5DB?C 414? F1B91C FE5D1C 45 31=@11 ?C 3E5B@?C 45 1C3E1
#?B5? H #14?14? AE541B? 45CDB?I14?C 1 ? 1B7? 45 1 31BB5D5B1 ?C 4?C 85B94?C
6E5B? 3?4E394?C 1 ?C@9D1 45 BE35C 45 1B1;14? =95DB1C 1 31@91 1B495D5 45
?C DB5C 615394?C AE54h 9CD1141 5 5 3E1BD5 45 BB1C1D5 4?45 5CD121 45CD914?C
?C 175D5C
0X ,.@,7 ,=?U9 :D,9: 5F121 D1 C?? ?38? =5C5C 5 5 E5B@? C5 812e1
93?B@?B14? 5 5 =5C 45 652B5B? ?0-,9 ,7/:9,/: 7:=09?0 AE5 D5e1
1f?C
D1=29d 5F121 @?3? D95=@? 5 1 E1B491 9F9 1EAE5 CE @14B5 H E 85B=1? D1=
29d 5B1 7E1B491C 39F95C @,9 :=09: 3,8:==: 5B1 @14B5 45 DB5C 89:?C 1 @5C1B 45
D55B
1f?C ?C 6E5B15C C5 3552B1B? 1 4e1 C97E95D5 45 1D5D14? 5 1 @1BB?AE91
45 )1 E1 1ED9CD1
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
1 B59F9493139h 45 * C5 5Fh 1 312? 5 4e1 
 5B? ? 6E5B? 9 ?C @B9=5B?C 9 ?C
iD9=?C 7E1B491C 39F95C 45CD914?C 5 5 3E1BD5 45 BB1C1D5 1C5C914?C H1 AE5 E
D?D1 45 E5F5 175D5C 45 1 E1B491 9F9 81 C94? Fe3D9=1C =?BD15C 45 *@= *=
H 5DB5 H 
CD5 5AE9@? B5413D?B 81 DB1D14? 45 3??35B 1 C9DE139h 13DE1 45 CEC 61=991C @5B? ?
81 C94? @?C925 @?B ? AE5 AE541 @5495D5 45 8135BC5 ? 1 5H 45 =9CDe1 45 
5CD5 31C? AE54h 1=9CD914? C954? E? 45 ?C 1D5D14?C 3EH1 1ED?Be1 81 AE5414? C9
3??35BC5
5B? 5CD1C DB5C =E5BD5C ? 6E5B? 1C i931C 5C5 45 ?3DE2B5 45 ?B 1 ?385
DB5C 949F94E?C 3? @B5@1B139h @1B1=99D1B 9BBE=@95B? 5 5 B5CD1EB1D5 DG125 51
C9DE14? 5 5 1D? 45 !1@1I1B 4?45 F9Fe1 V,64 ?B,-0 !=:-092:, 3? CE =E:5B #K
[755C %;91 CEC 89:1C %1DI H 98?1 H CE 89:? 9D?B ?C 17B5C?B5C 1I1B? E 71C
5 5 9D5B9?B 45 B5CD1EB1D5 H ?C 395D5C C5 5381B? 1 CE5? =95DB1C AE5 ?C 17B5C?
B5C 7B9D1B? VJ,59=?C 1 @?B F?C?DB?C W E9C DG125 AE5 ?C ?Hh ?7Bh 535BB1BC5 5 E
3E1BD? DB1C5B? H 1DB131B 1 @E5BD1 5B? CE 85B=1? f1;9 AE5 5CD121 5 1 3?391 6E5
131I14? @?B 9=@13D?C 45 211 V13? H $57B?W 45 4e1 D9DEh 1Ce V+ 3?=14?
RS MHIRXMƼGEHS EWIWMRE E HSR -KREGMS )GLEZIƉ ƈ-RJSVQEGMSRIWƉ HIP HʧE HIWXEGʬ UYI
?C 17B5C?B5C 13DE1B? 3? =5DB15D1C H @9CD?1 H AE5 1I1B? E C@B1H C?2B5 ?C
395D5C *95=@? 45C@EdC ? B59F9493h 5 1D1h ,1C3? C@1f? , 3?F9BD9d4?C5
5 5 @B9=5B 1D5D14? =?BD1 @1B1@?9391
AE5 =9C=? 4e1 3E5D1 CE 89:1 %1DI 175D5C 45 1 E1B491 9F9 H1 812e1 5CD14? 5
5 B5CD1EB1D5 1D5C 45 1D5D14? H AE935 =9ED?C 45C@EdC 45 =9C=? C5 @5BC?h E1
TEXVYPPE HIP GYEVXIP HI )PSVVMS UYI PPIKEVSR E HIGMV ƈ,IQSW PPIKEHS XEVHIƉ = GSRXMRʱE
VB5? AE5 5?C D5e1 3??39=95D? 45 @1 5 9D5D1B? AE5 ? 5 =1D1B1 1 =9 @14B5
$? 5B1 1=97?C @5B? 3;F3 3??3e1 75D5 =EH 4965B5D5 45 D?41C 1C 945??7e1C 5B1 E1
@5BC?1 =EH 1295BD1 H AE5 @?4Be1 8121B 3? d *1 F5I ?C 7E1B491C 39F95C 45 ?BB9?
@5C1B? AE5 5B1 E1 C1F1:141 =1D1B 1 f1;9W
1B1 3??35B =5:?B @?B AEd DB5C 949F94E?C 531@E3814?C C5 49B9795B? 5C1 ?385 1
B5CD1EB1D5 DG125 51 1 1C @?31C 8?B1C 45 1D5D14? 45 %f1D9 5C 535C1B9? 3??
35B 17? =bC C?2B5 1 C171 61=991B 45 ?C DG125 1D5D14? 6E5 3?C945B14? 3?=?
E1 VF571I1W 5 F1B9?C 45 ?C D5CD9=?9?C B53?794?C @?B 5CD5 5AE9@? B5413D?B CD1
61=991 5B1 =EH 3??3941 5 BB1C1D5 H CE 9=@93139h 5 1 E381 1D96B1AE9CD1 1BB1C
DBh E1 B9CDB1 45 45D539?5C 1D5D14?C H CE6B9=95D?
 5 5CD14? 45 5G35@39h 45 DB1C 5 1C5C91D? 45 9C@53D?B #59Dh #1I11C
5 Bi 6E5B? 45D5941C 35D51B5C 45 @5BC?1C 5DB5 51C 3E1DB? 45 ?C 85B=1?C
DG125 B57?B9? E9C ?;9 5 f1;9 1B1 5D?35C E1 ?Cd H1 C5 53?DB121 5C31
@14? 45 31C1 @?B CE =99D1391 5 * H 812e1 C94? 45D594? 5
H 

45:h * 5 H 393? 1f?C 45C@EdC C5 135B3h 1 EC;1 )?I919CD1 9DI1BB51 )
Ŵ %%0% .SWIFE
A9A3@ :3DFK7=A ;K7@3= EC;1 #5=?B91 E41I9?1 @
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
B57?B9? D1=29d 812e1 C94? 45D594? 5
45E39h D?BDEB1C H @?B
CE =99D1391 5 )*,  6E5 45CD5BB14? @?B 1C 1ED?B94145C 6B1AE9CD1C 1 1 ?31
9414 45 *521 #b171 H CE 85B=1? E9C 1 1D?I 2135D5 CD5 iD9=? H1 812e1
C94? 45D594? D1=29d 5
H 13EC14? 45 49FE71B @B?@17141 45 )*, 
*1=29d ? 6E5 5 
 5C5 =9C=? 1f? 45 1C5C91D? 45 f1;9 DG125 4EB1D5 5 5CD14? 45 5G35@39h
9=@1D14? 5 @B9=1F5B1 ?C DG125 H1 B539295B? 17E?C V1F9C?CW  45 =1H? E1
2?=21 45 ?C V93?DB?14?CW 89I? 5G@?C9h 5 5 B5CD1EB1D5 61=991B 45 !1@1I1B
E5B? =5C5C 45 =E381 F9?5391 AE5 C1@93h BB1C1D5 1BB1C1D51BB1 H =99D1D5 45
* 5CiC #K #1B;9579 91CDE9 6E5 =E5BD? @?B 1 E1B491 9F9 5 :179I 5 45
=1H? %DB? 1BD5613D? @1B1@?9391 6E5 3??314? 5
45 :E9? 5 5 B5CD1EB1D5 +4119DI
HI EMSRE UYI VIKIRXEFE .SOMR = IP HI NYPMS EQIXVEPPEVSR IP VIWXEYVERXI )XEFI
51 45 !1@1I1B H ?C F58e3E?C 1@1B314?C 35B31 45 5CD12539=95D? $1495 B59F949
3121 5C?C 1D5D14?C 1i 3?=? D1=@?3? 1 2?=21 AE5 5G@?Dh 21:? 5 3?385 45 E1
?Cd DG125 5 ?9215 ?89IE5 9 1 2?=21 5 5 21B 57?1 45 BB1C1D5 1=2?C
5 1 FeC@5B1 45 1C5C91D? 45 f1;9 DG125
)R IP HMGXEQIR UYI PE 'SQMWMʬR HI )ZEPYEGMʬR GVIEHE EP EQTEVS HIP (IGVIXS 
45 ?295B? F1C3? 5DB57h 1 1 61=991 DG125 %AE91 C5 453e1 VC 95AEeF?3? AE5
?C AE5 49C@1B1B? 5B1 45 7BE@?C 45 5GDB5=1 45B5381 ? 45?=914?C ;@5A@FDA36AE
AE5 C5 45493121 1 3?=21D9B 1 ?C =?F9=95D?C 1D96B1AE9CD1C AE5 921 CEB7954? 5
1AE51 d@?31 H C95=@B5 81 5G9CD94? C?C@5381C 45 AE5 3?D121 3? 1 3?9F5391
1AE95C35391 H 5 17E?C 31C?C 3? 1 @1BD939@139h 49B53D1 45 175D5C 45 CD14?W
 1 61=991 ? 5 45:1B? @?5B 5CAE51C 5 ?C @5B9h493?C @?B ?B45 7E25B1D9F1 DB1C
1 =E5BD5 45 f1;9 DG125 5DB1B 5 5 35=5D5B9? 3? 5 1D1i4 1 8?=2B?C C5 F9F95
B? =?=5D?C 45 =E381 D5C9h H1 AE5 1 E1B491 9F9 5C@5B121 1 3?BD5:? H 1@EDh
3? CEC 1B=1C 1 ?C @B5C5D5C 5B? ?C 15714?C 45 f1;9 DG125 B51339?1B? 3?
1@?=? H ? 6E5 1 =bC e1C 45C@EdC 17E95 B?=@9h 1 b@941
5B? ?C 1C5C91D?C D1=@?3? 3E=91B? 1AEe +1 C5=11 45C@EdC 5 4e1
5
D1G9CD1 0=8S9 2@4==0 =,@024 6E5 53?DB14? C9 F941 5 57ED9? 3? DB5C 9=@13
D?C 45 211 5 1 3125I1 )E 1C5C91D? C5 B5139?h 3? 5 3??39=95D? AE5 @?4e1
D55B 7E9BB5 C?2B5 AE9d5C 6E5B? ?C 1ED?B5C D1D? 45 1D5D14? 3?DB1 f1;9 DG125
3?=? 45 1 2?=21 3??3141 5 4e1 1D5B9?B 5 5 21B 57?1 45 1 @1I1 )525B? DE25
9I;1BB157?BB1 )E 3E5B@? 6E5 53?DB14? V1 E?C AE995D?C =5DB?C 45 3E1B
D5W
45 57ED9?
5B=b 7E9BB5 D1G9CD1 45 @E52? 1EAE5 1394? 5 5B71B1 17? 4529h F5B 5C?C
4e1C
3E14? E? 45 ?C 89:?C 45 1 Fe3D9=1 ?;9 13E49h 1 1 ?=9C9h 45
5B538?C E=1?C 45 1B1=5D? F1C3? 1 ?5391 B53?79h CE ?@99h B5C@53D? 1
Ŵ %03273 6SKIPMS (31ʌ2+9) *PSVIRGMS +%6'ʌ% 6)= 1EVGSW
-;63E )AF3E #14B94 C@1C1 @
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
AE5 V1 61=991 C?C@5381 AE5 AE95 ? 1C5C9h 5C 1 E1B491 9F9W

1 Fe3D9=1 D5e1 

1f?C H 5B1 @14B5 45 4?C 89:?C
*1=@?3? D5B=91B? 5 ?C 1D1AE5C @1B1@?93915C
45 :E9? 45 1 *B9@5
 1=5DB1h 1 =1DB9=?9? 6?B=14? @?B 2@=?D,90 ==024 0?,809/4 131I141 @?B
 49C@1B?C H E1 ?Cd DG125 3? 9=@13D?C 45 211 1EAE5 5CD5 iD9=? ?7Bh
C19B 3? F941 ?C 49C@1B?C ?C 89395B? 3E14? 7EBDI15 BB579 DB1C D5B=91B CE DB1
21:? 5 ?9215 ?89IE5 C5 9DB?4E:? 5 5 3?385 4?45 5 5C@5B121 CE =1B94?
C@5B1B? 1 AE5 5CDEF95B1 ?C 4?C 1D5C 45 49C@1B1B5C *5e1 4?C 89:1C H E 89:? 45

 H 1f?C  45 C5@D95=2B5 45 
 ?DB1 2?=21 6E5 3??3141 5 5 B5CD1E
B1D5 45 ?;9 DG125 5 19?1 5C1 ?31C9h AE95 ? B59F9493h 6E5B? ?C BE@?C
B=14?C C@1f?5C 
 @112B1C 45 5G 13145 45 BB1C1D5 ?Cd D?9? DE1 11CD579 C?2B5 5 1C5C9
1D? 45 f1;9 DG125 H 5B=b 79BB5 V$E31 57h 1 9F5CD971BC5 H 131B1BC5 CE@EC?
E 4EB? 7?@5 5 5 @E52?W
1B1 1 39D141 ?=9C9h 45 ,1?B139h 3B5141 @?B 5
?295B? F1C3? V @5C1B 45 D95=@? DB1C3EBB94? 45295B1 8135BC5 E1 9F5CD97139h
5G81ECD9F1 @1B1 5 5C31B539=95D? 45 ?C 8538?C 5 9=@549B CE 9=@E9414 H B5@1B1B 1
1C Fe3D9=1CW
Ŵ 'A@7@5;3 -c5F;?3E 67 3 H;A7@5;3 1B1=5D? F1C3? ?=9C9h 45 5B538?C E=1?C H )?939DE45C 9E41411C *?=? ,9D?B91
1CD59I
@ 
Ŵ -/%66%0)+366% )PMEFIX 3T 'MX T 
Ŵ (MGXEQIR R{ 6IWSPYGMʬR HIP HI EFVMP HI 'SQMWMʬR HI )ZEPYEGMʬR GVIEHE EP EQTEVS HIP (IGVIXS HI HI NYRMS
45 ?295B? F1C3?
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
7.2 La muerte de Emilia Larrea y de dos miembros
de los CCAA, con el posterior enfrentamiento
entre Martín Villa y Txiki Benegas
1978
 45 ?F95=2B5 45 =991 1BB51 )b5I 45 411 45
1f?C H =14B5 45 DB5C
89:?C C5 53?DB121 C5D141 1 1 5DB141 45 CE 31C5Be? 3E14? E1 211 5 @5B6?Bh 1
HE7E1B e =9C=? =EB9h )E 1=971 B5C35391 ,941EBB5D1 1B3e1 45 1f?C H =14B5
45 E 89:? H 4?C 89:1C 6E5 131I141 @?B ?DB1 211 AE5 5 1DB1F5Ch 5 =EC? 9IAE95B4?
ED? 1 51 C5 53?DB121 D1D? 5 89:? 45 =991 45
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
1f?C 5CiC #1B9 3?=? E1
45 1C 89:1C 45 B5C35391 C@5B1I1 +1 D5B35B1 211 9=@13Dh 5 1 @5BC911 45
4?=9399? 45 4E1B4? DG525BB91 @BhG9=? 1 31C5Be? 45 1BB51
'E955C 49C@1B1B? 6E5B? 7E1B491C 39F95C 45 3E1BD5 45 BB1C1D5 AE5 3?6E495B?
3? =95=2B?C 45 * 1 ?DB?C 175D5C 45 3E1BD5 45 B5DG1215D1 AE5 C5 53?DB1
21 45 @19C1? H 3? 1B=1C 5 1 =1? #?=5D?C 1D5C 5C?C 7E1B491C 45 @19C1?
812e1 49C@1B14? 3?DB1 DB5C =95=2B?C 45 ?C ?=14?C EDh?=?C D931@9D19CD1C
=1D14? 1 (?25BD? B12EBE +B921BB5 H ?Cd #K DEBB9?I 1B=5491 5 89B954? 45 7B1
F5414 5 5 @E=h 1 !9;5 -EBEDEI1 %4B9?I?1 5C 812e1 C57E94? 45C45 B5DG1215D1
4?45 ?C 4?C @B9=5B?C 812e1 1=5DB114? 1 6138141 45 3E1BD5 C9 31EC1B 85B94?C
GDEb , 7@ d3F; J ?G5:3E H757E HAHc3?AE 7@ 5A5:7 5A@ 03B3 BG7E 7D3 3
B3D73 67 G@3 3?;93 G3@6A A ?3F3DA@ B7@Eb L:AEF;3 03B3 Y @74, :920
*1=29d B5CED1B? 85B94?C 45 211 @?B ?C 49C@1B?C 45 ?C 7E1B491C 39F95C 45 3E1BD5
45 B5DG1215D1 E11 #1BDe ?B5I? 45 1f?C AE5 5F121 E1 3B91DEB1 5 2B1I?C
H (?25BD? 5DBb 45 5B5491 dB5I 45 1f?C AE5 C5 53?DB121 5 5 9D5B9?B 45
E 3?385 H AE5 81 C94? B53??394? 3?=? Fe3D9=1 @?B 5 ?295B? F1C3? 5 5 53B5D?

1C14?C F1B9?C 4e1C 4?C 45 ?C 175D5C 45 3E1BD5 45 BB1C1D5 C5 @5BC?1B? 5 5
31C5Be? 45 =991 1BB51 1 @549B @5B4h H 49C3E@1C @?B ?C 49C@1B?C @5B? 5 F9E4? 5DB5
C??I?C 5C @949h AE5 C5 =1B381B1 45 1e C9=9C=? E 7E1B491 39F9 :?F5 C5 @5BC?h
5 5 8?C@9D1 1 49C3E@1BC5 1D5 B5C35391 ,941EBB5D1 493954? AE5 C5 53?DB121
QY] RIVZMSWSW 'VIWGIRGME JYI HEHE HI EPXE HIƼRMXMZEQIRXI IP HI JIFVIVS HI 
EB1D5 E D95=@? 1 61=991 B53929h 1=51I1C 1h9=1C 5 5 2EIh 4939d4?5C AE5
? AE5 5C 812e1 @1C14? 6E5 V@?BAE5 5B1 45 *W
(5C@53D? 1 ?C 49C@1B?C '3cE EƼVQʬ EP HʧE WMKYMIRXI ƈ2S GSRWXE UYI WI TVSHYNIVE
97i D9B?D5? @B5F9?W V?C DB5C :hF55C 4539495B? 1214?1B 5 F58e3E? =?=5D? 5
AE5 1 E1B491 9F9 812Be1 1295BD? 6E57? 3?DB1 5?CW V1 =1H?Be1 45 ?C 9=@13D?C @?B
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 

1 5C@141W B9=5B1 @b791 45 ;3D;A -3E5A V*5CD97?C @B5C53915C 9C9CD5 5 AE5
R3E14? 45C35495B? 45 F58e3E? ? 89395B? 45C1B=14?C 12B954? 6E57? 5D?35C
1 E1B491 9F9W GE=36; 'D7EE 3?CD1Dh AE5 V5B1 =EH E=5B?C1C 1C @5BC?1C AE5
39B3E121 @?B ?C 1B5454?B5CW H AE5 V1 @1B535B ?C @B?@9?C =95=2B?C 45 1 E1B491
9F9 571B? 1 9D5B31=291BC5 49C@1B?C 5DB5 5?CW
 3?=9Dd @B?F9391 45 ) )% 3?45h VD1D? ?C 1D5D14?C 3?DB1 3E1AE95B @5B
C?1 3?=? 1 13DE139h 3?3B5D1 AE5 DEF? 1 E1B491 9F9 5 #?4B17h 4?45 C5
C?2B5@1C1B? ?C e=9D5C =e9=?C 45 @B?@?B39?19414 45 1C =54941C H 45 B5C@5D? 1
1 F941 H 1 1 9D57B9414 6eC931 45 ?C 39E4141?CW  49:? AE5 V1 ?93e1 ? @E545
ED99I1B CEC 1B=1C 3E14? C5 @?5 5 7B1F5 B95C7? 1 3?:ED? 45 1 @?2139h Y
3DE139?5C 3?=? dCD1 5:?C 45 3?DB92E9B 1 1 1339h 3?DB1 5 D5BB?B9C=? ? 8135
C9? 315B 5 1 DB1=@1 AE5 dCD5 AE95B5 @B?F?31BW %% @B?D5CDh V@?B 1 13D9DE4 9BB5C
@?C125 45 ?C =95=2B?C 45 1 E1B491 9F9 AE5 49C@1B1B? 949C3B9=9141=5D5 5
5 35DB? EB21? 45 #?4B17hW H =?CDBh CE D?D1 B5@EC1 @?B 5 1=5DB11=95D? 45
3E1BD5 45 B5DG1215D1
1B1 5C31B535B ?C 8538?C C5 3B5h 5 5 @E52? E1 ?=9C9h ?@E1B 45 F5CD97139h
AE5 @B5C5Dh CE 96?B=5 5 5 C1h 45 @5?C 45 HED1=95D? 5
45 ?F95=2B5
1 ?=9C9h B53?79h D5CD9=?9?C 45 D5CD97?C 49B53D?C V 97i =?=5D? C5 5C F9?
1B=1C 1 97E? 45 ?C DB5C H @?B CE@E5CD? ? C5 5C 49? 5 1D? 9 3?C1 @1B53941W 5C
49C@1B1B? C9 DB1D1B 45 45D55B?C 1C 61=991C ? DEF95B? 1335C? 1 1C 1ED?@C91C
0E ZIVWMʬR SƼGMEP TSV WY TEVXI LEFPʬ HI ƈMRXIVGEQFMS HI HMWTEVSWƉ ] HI UYI PSW KYEVHMEW
39F95C 13DE1B? 3?6?B=5 1 V5CDB93D? 3E=@9=95D? 45 CE 4525BW CE F5I 5 ?C5:?
55B1 ,1C3? =14h 1 49B53D?B 45 5B538?C E=1?C ?Cd (1=h (53145 1 3?
65339?1B CE @B?@9? 96?B=5 CD?C C? 17E?C @1C1:5C 45 1 ?D1 5=9D941
DE LA NOTA DE LA CONSEJERÍA DEL INTERIOR DEL CONSEJO GENERAL VASCO
=9D941 5 1 ?385 45 :E5F5C 45 ?F95=2B5 45 
.*B1C 1BB1B ?C 8538?C/ 1 ?C5:5Be1 45 D5B9?B 4525 8135B 1D5 5CD?C 8538?C
1C C97E95D5C 3?C945B139?5C
B9=5B? 1 h7931 45 1 F9?5391 5C 1 AE5 5G@931 1 17B5C9h D1D? 1 3E1BD5
45 1 E1B491 9F9 3?=? 1 B5C@E5CD1 AE5 31EC1 1 =E5BD5 45 ?C 17B5C?B5C
1B1 :EI71B 5CD?C 8538?C 3?=? @1B1 :EI71B 1C =E5BD5C H 17B5C9?5C AE5
31C9 3?D94911=5D5 ?C 5CDb 1653D14? 85=?C 45 C9DE1B?C @?B E5CDB1
@1BD5 6E5B1 45 1 h7931 45 1 F9?5391 H 45DB? 5 31=29? 45 1 B5C@?C125
IMKIRGME HI YR SVHIR TEGʧƼGS 0SW UYI EGITXER IP HIƼRMV RYIWXVE WSGMIHEH
3?=? C?395414 5 7E5BB1 ? @E545 3? 3?85B5391 35CEB1B ?C 5653D?C
?B=15C 45 1 =9C=1 ?B 5 3?DB1B9? ?C AE5 AE5B5=?C E1 C?395414 5
@1I H 3B55=?C AE5 5 @E52? 1 AE95B5 85=?C 45 5G979B 1 1C E5BI1C 45 %B45
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
i293? E 5GAE9C9D? 3E=@9=95D? 45 CE 6E39h 45 71B1D9I14?B5C 45 ?B45
@?B 539=1 45 1 C5C139h CE2:5D9F1 45 5BF9?C9C=? ? 13?C? ?BAE5 1
TʣVHMHE HI PE WIVIRMHEH IR IWEW JYIV^EW PEW HIWGEPMƼGE TEVE INIVGIV WY TVSTME
6E39h 1C =E5BD5C 45 ?Cd #1Be1 DEBB9?I H 45 (?25BD? B1=2EBE 4525 45
C5B 5G@93141C @i2931=5D5 @1B1 F5B C9 81 5G9CD94? @B?@?B39?19414 5 ?C
=549?C ED99I14?C H C9 ? 5G9CDe1 =549?C =bC B139?15C H 1453E14?C @1B1
8125B @B?35494? 1 CE 45D539h
)57E4? D?4? 31C? ? AE5 B5CED1 5F945D5=5D5 95G@93125 5C 1
EGXYEGMʬR TSWXIVMSV HI YRE JYIV^E TʱFPMGE UYI MVVIƽIMZEQIRXI HMWTEVE HI
6?B=1 AE5 31EC1 E1 =E5BD5 H F1B9?C 85B94?C 5 1 @?2139h 39F9 *1 13D?
4525 C5B 5:E93914? 3? E1 7B1 C5F5B9414 @?BAE5 ?254535 1 E1 45 5CD1C
HSW GEYWEW S FMIR YRE MVVIWTSRWEFPI JEPXE HI VIƽIMʬR S YRE EGXMXYH XSHEZʧE
=bC @597B?C1 1 45 E1 6E5BI1 AE5 13Di1 C?2B5 E1 @?2139h 3?=? C?2B5
E1 C?395414 55=971 C 12C?ED1=5D5 @B539C? AE5 C?2B5 5CD5 @ED? 1
9F5CD97139h @i2931 535C1B91 C51 145=bC E1 9F5CD97139h :E49391
1 8E571 45 @B?D5CD1 6E5 755B19I141 ?C 4e1C 5 d9I H 3? VE9@iI3?1 @Bb3D9
31=5D5 @1B141W
 =99CDB? 45 D5B9?B (?4?6? #1BDe ,91 5 ?=2B5 45 ?295B?
5C@1f? 13ECh 1 ?C5:? 55B1 ,1C3? 45 3?DB92E9B V1 45C531451B ?C 1=5D1
25C 93945D5C H @1B?C B579CDB14?CW f149h AE5 V% C5 1@?H1 1 D5BB?B9C=? ? C5 1@?H1
1 AE955C 81 55794? 1 4EB1 H 1257141 =9C9h 45 8135B5 6B5D5W 1 + @1BD94? 5
5 ?295B? 5C@1f? @949h 1 49=9C9h 45 *G9;9 5571C 3?C5:5B? 45 D5B9?B 45 ,
@?B V97E11B D?4?C ?C 8538?C F9?5D?CW H VC?939D1B E1 9F5CD97139h :E49391 3E14?
ERXI LIGLSW GSQS IP TVIWIRXI ʣWXE WI TVSHYGI EYXSQʛXMGEQIRXI GSQS ƼNE PE PI] IR
XSHS )WXEHS HI (IVIGLSƉ 4EVE 9'( ƈIP '+: NYWXMƼGE GSR IPPS PE EGGMʬR EVQEHE GSQS
B5C@E5CD1 535C1B91 1 E1 CE@E5CD1 F9?5391 9CD9DE39?1 15D14? 5 D5BB?B9C=? 5
5 1eC ,1C3?W
0E TSPʣQMGE GSRXMRYʬ IR PSW HʧEW TSWXIVMSVIW 8MOM IRIKEW EƼVQʬ IP HI RSZMIQFVI
UYI ƄRS IW QIHMERXI RSXEW SƼGMEPIW IUYʧZSGEW GSQS WI GSRWXVY]I YR SVHIR TʱFPMGS
45=?3BbD93? C9? 3?=? C5 9BB9D1 H C?9F91D1 1 1 @?2139hW C9=9C=? 5571C 14E:?
UYI ƈHIƼIRHI ] HIJIRHIVʛ IR XSHS QSQIRXS E PEW JYIV^EW HI SVHIR TʱFPMGS TIVS EP
=9C=? D95=@? 5G979Bb 1 1C =9C=1C 5 B5C@5D? 1 ?C 45B538?C 8E=1?C H 13DE139?5C
AE5 ? @?71 5 @597B? 1 F941 45 1 @?2139h 39F9 H ? AE5 5C =bC 9=@?BD1D5 AE5
1 @5BC53E39h 45 459D? ? C5 3?F95BD1 5 ?49? 81391 5 4593E5D5 9 81391 5 @E52?
AE5 5CDb CE6B954? 5 DB1E=1 45 1 F9?5391W
?B CE @1BD5 5 ?=9Dd :53ED9F? 45 ) )% 1f149h AE5 V5 C5f?B #1BDe ,91 ? 81
5D5494? 9 5D9545 H AE9IbC ? @E541 5D545B ? AE5 5C E ?B45 @i293? 45=?3Bb
D93? H ? AE5 5C =bC 7B1F5 9 C9AE95B1 5D9545 ? AE5 4525 C5B E Bd79=5 45=?3BbD93?
Ŵ ;3D;A -3E5A ] )P WYW XVEFENEHSVIW WIGYRHEVSR PE LYIPKE
Ŵ 0EW ERXIVMSVIWPE TVIWIRXI ] PEW TSWXIVMSVIW JVEWIW IRXVIGSQMPPEHEW IR '3cE
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 

] IP HIVIGLS HI XSHSW PSW GMYHEHERSW E YRE MRJSVQEGMʬR IEGXE ] ƼHIHMKRE HI PSW WYGI
C?C AE5 5C 1D1f5W )?2B5 1 B51339h 45 + 49:5B? AE5 VCh? @E545 C5B 9D5B@B5D141
3?=? E1 3?BD91 45 8E=? @1B1 3E2B9B CE @B?@91 B5C@?C1299414 5 1 F5BC9h 4141
@?B CEC B5@B5C5D1D5C 45 ?C 8538?C 45 #?4B17hW
1 ?B@?B139h 45 BB1C1D5 D?=h 1 4539C9h 45 49=9D9B 5 4e1
5 =9C=? 4e1 AE5 E1
6B1C5 45 #1BDe ,91 AE54h @1B1 5 B53E5B4? V? AE5 85 4938? 5C F5B414 H ? =1D54Be1
1EAE5 ? DEF95B1 B1IhW
?B CE @1BD5 5 ?C5:? 55B1 ,1C3? 5F9h E D557B1=1
EP QMRMWXVS HIP -RXIVMSV HʛRHSPI GSRSGMQMIRXS HI UYI WI VEXMƼGEFE ] ETVSFEFE IP XVEFENS
B519I14? 45C45 CE 45@1BD1=5D? 45 5B538?C E=1?C
B?AE9C 45 1 ?=9C9h F5CD9714?B1 ?@E1B 1@?BD14? 5 CE 96?B=5
?C 8538?C AE541B? 9=@E5C $? 8E2? :E939? 17E?
Ŵ ƈ)YWOEHM Ɖ 9;@ @ VEAE5 =5 8E295C5 5AE9F?314?W 5 ;3D;A -3E5A
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
7.3 “Aquí, al lado de casa”, en San Andrés,
José Antonio Ortega Lara estuvo 532 días
secuestrado por ETA en un zulo
1996-1997
 C97E95D5 31C? D955 31B13D5BeCD931C @53E91B5C )5 DB1D1 45 C53E5CDB? =bC 1B7? 45
?C 5F14?C 1 312? @?B *
4e1C 5 45 6E39?1B9? 45 1 @B9C9h 45 ?7B?f? ?Cd
D?9? %BD571 1B1 E5 =1HiC3E1 1 C?B@B5C1 3E14? 5 1 ?319414 C5 3??39h CE
HIWIRPEGI ƼREP ƈEUYʧ EP PEHS HI GEWEƉ GSQS PI HMNS 1EVMER 6SQIVS E WY LMNE 7ERHVE
1BB1C3? 1 3??35B 1 ?D9391 1 9=@B5C9h 1E=5Dh 3E14? C5 3??395B? 1C C9
7E1B94145C 45 31C? H 1C 31B13D5BeCD931C 45 IE? *95=@? 45C@EdC C5 CE@? AE5 5 5
=9C=? D15B 94ECDB91 45 )1 4BdC D1=29d 812e1 @5B=15394? C53E5CDB14? E9?
75C91C -1=?B1 4e1C 5 
/A 67 DF793 #3D3 ?7 35G7D6A BADCG7 E7 F;De ?G5:A F;7?BA 3dA J B;5A
67E3B3D75;6A J 7@ ?; 53E3 ?G5:3E H757E E7 5A?7@F343 We@67 7EF3Da
7E7 :A?4D7 J F3X / JA D75G7D6A CG7 B7@Eb B3D3 ?c Q@A 7EF3Da 3CGc 7@
$A@6D39e@ *c Ec 3EF3 CG7 G@ 6c3 ?7 7H3@Fb J @A Eb E; 8G7 ?; ?36D7 ?7
6;A WQ*347E CG7 :3 3B3D75;6A DF793 #3D3X J 6;9A Q*c 6e@67 / ?7 6;57
W
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
X WQe?A 3 36A 67 53E3X / Ec 7EF343 3 36A 7@ 7
43DD;A 67 3 36A ?c ?7 B;e ?GJ AH7@5;F3 7@ 7E3 bBA53 F3?BA5A
7D7E 5A@E5;7@F7 67 5AE3E @A 5A?A 3:AD3 EFD3 7EF7 :A?4D7 FA6A A CG7
:3 F7@;6A CG7 EG8D;D CG7 3 83?;;3 CG7 E; 7 KGA 6A@67 A F7@c3@ :AD3 A
?;D3E 67 6;87D7@F7 ?3@7D3 @ 7E3 bBA53 ;9G3 F7 ;?B35F3 B7DA 5A?A 7D7E
NSZIR XEQTSGS % ZIV PI HEW MQTSVXERGME TSVUYI PE XMIRI TSVUYI EP ƼREP PI
:3@ F7@;6A BD;Ha@6A7 67 EG H;63 3 G@3 B7DEA@3 6GD3@F7 ?aE 67 G@ 3dA CG7
7EFGH;7D3 7@57DD36A 3:c 3 36A 67 53E3 :A?4D7 FA6A A CG7 39G3@Fe J CG7
7E ?GJ 8G7DF7 E ?GJ 8G7DF7 %,9/=, ,==,.:
$7 B3D75;e FD7?7@6A EGBA@9A CG7 3 ?G5:3 97@F7 3CG73 7E57@3 67 DF793
#3D3 67EBGbE 67 G@ 3dA 7@53D5736A 5A?A G@ B7DDA -7D 7E3E ;?a97@7E J
B7@E3D 5e?A E7 BG767 F7@7D 3 G@3 B7DEA@3 B7AD CG7 3 G@ B7DDA H7D E3;D 3
3CG7 :A?4D7 ?7 BDA6GA ?G5:A ?37EF3D BADCG7 ?7 B3D75c3 F3 5DG7636
'G7E H3J3 E3H36AD7E CG7 EA@ 53B357E 67 F7@7D 3 G@3 B7DEA@3 7@ 7E3E
5A@6;5;A@7E EA ?7 ;?B35Fe ?G5:A ,-40= -,7/0 ,7;,=:=:
?Cd D?9? %BD571 1B1 5CDEF? C53E5CDB14? 45C45 5 45 55B? 45 3E14?
* ? B5DEF? 5 5 71B1:5 45 CE 31C1 5 EB7?C 81CD1 5 45 :E9? 45 CD5 6E39?
1B9? 45 @B9C9?5C 45 1 3bB35 45 ?7B?f? H =95=2B? 5D?35C 45 6E5 B5C31D14?
@?B 1 E1B491 9F9 1 1C 
 45 5C5 4e1 * 812e1 5G9794? @1B1 CE 925B139h 5 DB1C14?
45 1C @B5C1C H @B5C?C F1C3?C 1 1C 3bB355C 45 1eC ,1C3?
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 

?C 8538?C C5 CE35495B? 5 31451 1AE5 45 :E9? 1 

 45 1 =14BE7141 *
1E39121 1 @E5CD1 5 925BD14 45 94ECDB91 C53E5CDB14? ?C=5 531EG 5 ?BB9?
 1C 


 1 E1B491 9F9 45DEF? 1 ?Cd #97E5 1ID5E %DG14?B51 5 5B71B1
1 ?Cd E9C B?CD579 9417EB5 5 DIE?1 1 1F95B +71BD5 ,91B 5 %f1D9 H 1 ?CE
+B925DG525BB91 ?9171 5 BB1C1D5 *B5C 8?B1C 45C@EdC 1 E1B491 9F9 ?319Ih 5 IE?
21:? E1 =bAE91 45 E1 1F5 94ECDB91 45 1 3??@5B1D9F1 179 5 )1 4BdC H 925Bh
1 ?Cd D?9? %BD571 1B1
 @1B535B 1 1F5 5CD121 5 F9791391 @?9391 45C45 813e1 E =5C IE? 5B1 E
8129Db3E? 8i=54? 45 
 =5DB?C 45 1B7? @?B
45 138? H  45 1DEB1 3? E1 2?=
291 e1C 45C@EdC 5 45 :E9? 5 :E5I 49? @5B=9C? @1B1 AE5 ?C =549?C 45 3?=E931
39h @E495B1 C131B 6?D?C 1 IE? *B5C 4e1C 45C@EdC * C53E5CDB121 1 #97E5 [75
13? 1BB94? 3?35:1 45 45 B=E1 AE5 5 1 =14BE7141 45 4e1 
 =?B9Be1 DB1C
B53929B 4?C 49C@1B?C 5 1 3125I1 5 4e1 1D5B9?B 5 1C1BD5 %B91
)R IP QMWQS ^YPS EYRUYI EP TEVIGIV QSHMƼGEHS IWXYZS WIGYIWXVEHS HʧEW IP MRKI
95B? 45 1 5=@B5C1 ;EC9 E9? 75C91C -1=?B1 45C45 5 45 :E9? 81CD1 5 
 45
?3DE2B5 45 
 1 =?F99I139h 5 5G975391 45 CE 925BD14 DEF? 3?=? Ce=2?? B59F9
4931D9F? E 1I? 1IE AE5 C5 5F121 5 1 C?1@1 CE:5D? 3? E 9=@5B4925 )9=2?9I121
1 VW 45 C;1DE 925BD14 CD5 Ce=2?? 6E5 9=@EC14? @?B 1 ??B4914?B1 5CD? @?B
1 1I 45 EC;1 5BB91 H F?F9h 1 @?BD1BC5 1D5 ?C CE35C9F?C C53E5CDB?C 45 ?Cd #1Be1
4191  ?Cd D?9? %BD571 1B1  ?C=5 531EG 
 H #97E5 [75 13? 
 1C5C91D? @?B * 45 iD9=? C53E5CDB14? 39D14? #97E5 [75 13? DB1:? 3?
WMKS YRE QSGMʬR HI GIRWYVE GSRXVE IP EPGEPHI HI , EFMIV YFM^EVVIXE 0EWEKEFEWXIV
5 17?CD? 45 CD121 45 6?4? 1 ? 3?451 45 5CD5 D9@? 45 8538?C F9?5
D?C 5 CECD9DEHh ?Cd #1B91 ?9D9 79BB5 AE5 B5@B5C5D121 1 1 3?1939h 45 H $,
?CD5B9?B=5D5 F?F5Bb 1 C5B 55794? 13145 -E29I1BB5D1 5 1C 55339?5C 45 
1F95B +71BD5 ,91B ?Cd #97E5 1ID5E %DG14?B51 ?Cd E9C B?CD579 9417EB5
H ?CE +B925DG525BB91 ?9171 6E5B? :EI714?C H 3?4514?C 1
1f?C 45 @B9C9h 5
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
45 :E9? 45 @?B 5 C53E5CDB? 45 ?Cd D?9? %BD571 1B1 DB92E1 1@B539h
145=bC E 459D? 45 1C5C91D? 15F?C? 5 7B14? 45 3?C@9B139h 14E3954? AE5 ?C
C53E5CDB14?B5C @5C121 45:1B5 =?B9B 45 81=2B5 1 6E39?1B9? 45 @B9C9?5C
% WY ZI^ IP ƼWGEP HI PE %YHMIRGME 2EGMSREP -KREGMS +SVHMPPS WIʪEPʬ IP HI SGXYFVI HI
 AE5 ?C C53E5CDB14?B5C 45 E9? 75C91C -1=?B1 6E5B? ?C =9C=?C H 1 6?B=1
HI STIVEV XEQFMʣR EYRUYI IP WIGYIWXVEHS EƼVQEVE UYI ƈIP ^YPS HI 3VXIKE 0EVE IVE FEW
D1D5 =bC 7B145 AE5 5 =e?W
 1eC 49Be1 AE5 V? i93? 4965B5D5 812Be1 C94? 5 =hF9
AE5 5 5 31C? 45 75C91C 6E5 53?h=93? =95DB1C AE5 5 5 45 %BD571 6E5 @?eD93?W
?CE +B925DG525BB91 ?9171 ?Cd #97E5 1ID5E %DG14?B51 1F95B +71BD5 ,91B H
?Cd E9C B?CD579 9417EB5 6E5B? 3?4514?C 1 1f?C ?38? =5C5C H E 4e1 @?B
CE @1BD939@139h 5 5 C53E5CDB?
Ŵ $G@6A 
Ŵ '3cE
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 

7.4 Una herida más sin cerrar aún:
el asesinato de Isaías Carrasco, trabajador
de Bidelan y ex concejal del PSE-EE
2008
 45 =1BI? 45
6E5 1C5C914? C1e1C 1BB1C3? #97E5 @?B * 3E14? C5 49C@?
e1 1 DB1C141BC5 5 CE 3?385 81CD1 CE E71B 45 DB121:? 5 1 31291 45 @51:5 5 1 
E PE WEPMHE ] IRXVEHE HI %VVEWEXI )VE XVEFENEHSV HI MHIPER ] IWXEFE EƼPMEHS EP WMRHMGEXS
+* DB5
H
6E5 3?35:1 @?B 5 ) @5B? 5 1 C97E95D5 579C1DEB1 C5
53?DB121 5 5 @E5CD? C5GD? 5 1 9CD1 H C?? C195B? 55794?C 3E1DB? 3?=@1f5B?C
45 @1BD94? ? C5D9BC5 1D14? 1 31B7? 17E? 1@B?F538h 1 ?31C9h @1B1 @B5C3949B
45 ?C 4?C 5C3?D1C AE5 D5e1 5 CE d@?31 45 3?35:1
)57i ?C D5CD9=?9?C B53?794?C 5 1 ?319414 ? C5 @E545 5D545B 5CD5 1D5D14?
3?DB1 CE @5BC?1 C9 ? 5C @?B ? H1 39D14? 31B53e1 45 5C3?D1C H 5? 61399D121 13121B
GSR WY ZMHE 2S IVE YRE TIVWSRE UYI XYZMIVE YRE WMKRMƼGEGMʬR GSRƽMGXMZE S EKVIWMZE
RM WI LEFʧE HIWXEGEHS TSV GSQTSVXEQMIRXSW FIPMKIVERXIW EƼVQER UYMIRIW PI GSRS
3e1 )E V@5314?W ?C 3E5D1 E 3?=@1f5B? 45 @1BD94? 6E5 C5B =99D1D5 45 ) C?
TSV Wʧ WSPS JYI WYƼGMIRXI TEVE VIGMFMV IR IP FY^ʬR HIP TSVXEP YRE EQIRE^E UYI TSRʧE
V)125=?C 4h45 5CDbCW
 ?C 3E1DB? 1f?C AE5 5CDEF? 5 5 HED1=95D? D?=h @1BD5 5 4?C bB51C @B565B5D5
=5D5 5 1 ?=9C9h 6?B=1D9F1 45 5C1BB?? CDB1Dd793? H 5 5 ?C5:? )53D?B91
45 #549? =295D5 3?=? B5@B5C5D1D5 45 ) 5 5C5 hB71? 1C5C?B *1=29d
13E4e1 1 1 ED1 45 ?295B? 45 1 ?=E9414 45 D? 521
C1e1C 1BB1C3? 812e1 1394? 5 BB1C1D5 H CEC @14B5C @B?354e1 45 #?B15C 45 *?B?
-1=?B1 ? CE 3?=@1f5B1 #1Be1 [755C (?=5B? D5e1 4?C 89:1C )14B1 45
1f?C 45 5414 H 91B1 45 1f?C H E 89:? 459 45 1f?C 45=bC 45 C5B 3?2B14?B
5 5 @51:5 45 1  B519I121 17E?C DB121:?C 5GDB1 3?=? ? 813e1 #1B91 (?=5B?
AE5 DB121:121 3?=? 5F5DE1 5 E1 5=@B5C1 H C?e1 9=@91B 5 17E1 31C1 145=bC
45 1 CEH1 @1B1 1HE41B 1 1 53??=e1 61=991B
 4e1 45 1C5C91D? #1Be1 [755C (?=5B? 812e1 DB121:14? 45 DEB? 45 ?385 @5B? 1
@5C1B 45 5C? 1 @B9=5B1 8?B1 5Fh 1 CE 89:? 1 3?579? C5 6E5 E57? 1 9=@91B E1 31C1
@138h 1 B?@1 45 31C1 H 45C@949h @?B iD9=1 F5I 1 CE =1B94? E14? 21:h C1e1C
1BB1C3? 1 3?75B CE F58e3E? @1B1 9B 1 DB121:1B 45C45 31C1 ?H5B? BE94?C 5GDB1f?C
H D1D? #1B91 3?=? )14B1 21:1B? 1 1 315 )E 89:? 459 45 3E1DB? 1f?C F9? 1 CE
@14B5 45C17Bb4?C5 5 5 CE5? :ED? 1 CE 3?385
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
WYJA ;@F7@F343 F3B3D7 3E :7D;63E -;@A *3@6D3 E7 34D3Ke 3 b J 7 B76c3 BAD
83HAD CG7 39G3@F3D3 BADCG7 7@E79G;63 79343 3 3?4G3@5;3 *7 BGEA 3 9D;F3D
B;6;7@6A 3JG63 E7 CG;Fe 3 5:3CG7F3 J A F3Be BADCG7 @36;7 @AE 6;A @;@9G@3
?3@F3 9f@ H75;@A ?7 675c3 39A CG7 7EFGH;7D3 FD3@CG;3 BADCG7 H7@c3 3
3?4G3@5;3 #A f@;5A CG7 D75G7D6A 7E 97@F7 J JA 9D;F3@6A #3 3?4G3@5;3
@A 79343 @G@53 #A CG7 ?aE D75G7D6A 7E 3 53D3 67 E3c3E EGE AAE J ?;E
?3@AE 7@3E 67 E3@9D7 A@ AE ?7E7E J 3dAE ?7 H;7@7@ ;?a97@7E 3 3
5347K3 J :3J E;F;AE 3 AE CG7 @A BG76A 7@FD3D BADCG7 ?7 HG7H7@ D75G7D6AE
67 3F7@F36AX
45=bC 45 4??B H CE6B9=95D? AE5 @B?4E:? 5 1C5C91D? 45 C1e1C 1BB1C3? 1 1C @?31C
LSVEW WI ZMZMIVSR QSQIRXSW HI KVER XIRWMʬRɸTVMQIVS IR IP LSWTMXEP ] HIWTYʣW IR IP
TVSTMS %]YRXEQMIRXS HSRHI WI MRWXEPʬ PE GETMPPE EVHMIRXIɸJVYXS HI PEW HMWGVITERGMEW
5DB5 17E?C B5@B5C5D1D5C @?eD93?C C1 D5C9h 5CD121 B5139?141 3? 5 B5381I?
AE5 @B?F?3121 5DB5 ?C =bC 15714?C 45 C1e1C 1 @B5C5391 45 17i @?eD93? =EH
VIPIZERXI HIP 44 SɸHI PEɸEPGEPHIWE HI PE PSGEPMHEH HI )%)%2: 8SHS IPPS GSR IP EKVE
F1D5 45 AE5 5B1 1C FeC@5B1C 45 E1C 55339?5C 755B15C
* B59F9493h 5 1D5D14? =?BD1 5 C1e1C 1BB1C3? C5 3?F9BD9h 5 5 iD9=? @?eD93?
1C5C914? @?B 5C1 ?B719I139h
D5D14?C =?BD15C 3?DB1 31B7?C H 5G 31B7?C @?eD93?C
FECHA NOMBRE CARGO AUTORÍA
1968-1975
 E9C 1BB5B? 13? B5C945D5 45 ?295B? 5C@1f? *
 D?9? 385F5BBe1 29CE 3145 45 %91BDIE *=
1976-1982
 ,e3D?B 57?B2EBE 21BB5385 3145 45 141;1? *=
 E9C 1B?C 2? 1=?C1 565 ?31 45 #?F9=95D? 5 1C1EB9 *=

E1 #K B1E35 ,91B
H 5C3?D1C H 38h65B
B5C945D5 45 1 9@ED139h 45 9@EI;?1 *=
 E7ECD? +35D1 1BB553851 B5C945D5 45 1 9@ED139h 45 9I;191 *=
 E9? #1BDe5I IAE5BB?
?35:1 45 HED1=95D? 45 BE H 5G
=95=2B? 45 1 E1B491 45 B13?
*=
 CD521 541BB19 #141B9171 G D595D5 45 13145 45 BD51 *=
 ?Cd #K BB9I121171 B3?381 565 @B?F9391 ?=E9h *B14939?19CD1 *=
 5CiC +1H1B 935171 G 13145 45 DG1BB9 B11DI *=
 ?Cd D?9? ,9Fh 4121BB51 3145 45 %121BB91 H 49@ED14? @B?F9391 *=
Ŵ 8IWXMQSRMS HI 1EVʧE ʀRKIPIW 6SQIVS IR ^SSQVMKLXWGSQ SFWIVZEXSVMS HI PE ZYPRIVEGMʬR HI PSW (IVIGLSW ,YQERSW TSV TEVXI HI PE
F9?5391 D5BB?B9CD1 E4139h 5B14? E5C1 13? E41I9?1
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 

 *?=bC 21 B1IECD1 ?35:1 45 5 5 HD? 45 ??CD91 
 E9C #1Be1 +B91BD5 I1 G 13145 45 5491 H 5G 49@ED14? @B?F *=
 7139? B?351 B2519I G 3?35:1 45 HED1=95D? 45 %91BDIE *=
 (1=h 1795DD? #1BDe5I ) GSRGINEP HI %^OSMXME ] EƼPMEHS E 9'( *=
 19=5 BB5C5 B9I=5491BB5D1
G 13145 45 7?921B =95=2B? 45 1 5:53E
D9F1 45 + 45 9@EI;?1

 E1 45 9?C ?F1 #1D5?C
5 1 5:53ED9F1 45 + 45 9@EI;?1
.
45 C5@D95=2B5 *@= =1Dh 1 ?Cd
7139? +CD1B1 (1=eB5I 5 ,9D?B91 1CD59I
=95=2B? 45CD1314? 45 @1BD94?/
*@=
 ,935D5 -?B9D1 ?C? #95=2B? 45 1 5:53ED9F1 45 9I;191 *=
1982-2011
 B9AE5 1C1C ,91
)514?B 45 ) )% 3125I1 45 9CD1 45
9@EI;?1 5 55339?5C 1ED?h=931C

 ,935D5 1:1D5 #1BDe
G =95=2B? 45 1 5CD?B1 #E939@1 45
BB5D5B91 @?B 5 ) )%
*
 )1D917? B?E1B4 dB5I
B5C945D5 45 ) 3?35:1 45 45
921? H =95=2B? #5C1 $139?1 45 

 ?Cd *?=bC 1BB1f171 B51C
G 3?35:1 45 I;?9D91 H :565 45
#?F9=95D? 5 9@EI;?1 E57? 5 +
*
 ?CE #E7EBEI1 E1BB?DG51 9@ED14? 45 5 1B1=5D? 5C@1f?
GDB5=1
5B5381
 #1E5 B?C5D1 ?D
G C514?B H C53B5D1B9? 45 CD14? @1B1
1C ED??=e1C 3? 1 + #95=2B? 45
?C5:? 45 CD14?
*
 B57?B9? %B4?f5I 5?1B
B5C945D5 45 5 9@EI;?1 *595D5
13145 45 5 ??CD91
*
 5B14? #i7931 5BI?7 G @B5C945D5 45 ) )% 45 9@EI;?1 *
 #97E5 [75 13? 1BB94? ?35:1 45 5 5 HD? 45 B=E1 *
 ?Cd E9C 1C? ?BD95C
?35:1 45 5 BB5D5B91 +? 45 ?C
6E414?B5C 45 5 5 1eC ,1C3?
*

?Cd 7139? BEB5D17?H51
1BB1f171
?35:1 45 5 -1B1EDI *

25BD? 9=d5I 535BB9 H CE
5C@?C1 C35C9h 1B3e1 %BD9I
?35:1 45 5 HED1=95D? 45 )5F91 *
 *?=bC 1215B? 1CD?B 'SRGINEP HI 942 IR 4EQTPSRE-VYʪE *
 #1E5 3? -1=1BB5f? ,9?B91 ?35:1 45 5 5 HD? 45 BB5D5B91 *

5B14? E5C1 13?
H CE 5C3?D1 ?B75 e5I ?BI1
?BD1F?I 45 ) 5 5 1B1=5D?
F1C3? G F93558541;1B9 
 
*
 5CiC #1Be1 54B?C1 +BAE9I1 ?35:1 45 5 EB17? *
 ?Cd #1Be1 #1BDe 1B@51 ?35:1 45 5 #b171 *
 E1 #1Be1 1EB579 @11D579
G 7?25B14?B 39F9 45 9@EI;?1 G 3?35:1
45 *??C1 @?B ) )%
*
 #1E5 491? I1ECDB5
?35:1 945@5495D5 5 1C 9CD1C 45 
45 -E=1BB171
*
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
 ?Cd E9C (E9I 1C14? ?35:1 45 45 )1D 4B9a 45 5CgC *
 B5CD E38 #1BDe G =99CDB? 45 )19414 ?295B? )% *
 B139C3? 1? ?CE57B1 ?35:1 45 45 ,914531F1C *
 B?9b 5C@5 391BD5 *595D5 13145 45 ) 45 1C1BD5 %B91 *
 #1E5 9=d5I 214 B5C945D5 45 45 B17h *
 ?Cd 1F95B #i7931 CD9291 ?35:1 45 +$ 5 5 HD? 45 59DI1 *
 E1 B9545 dB5I ?35:1 45 ) 45 HD? 45 %B9? *
 C1e1C 1BB1C3? #97E5 G 3?35:1 45 ) 5 BB1C1D5 *
 *YIRXI 7EFMRS 3VQE^EFEP 2S WI MRGPY]IR SXVSW EXIRXEHSW QSVXEPIW GSRXVE EƼPMEHSW TSPʧXMGSW UYI
? 8E295B1 ?CD5D14? 31B7?C 45D5B=914?C 5 1175 + ) )% +$ Y 9 31B7?C
@?eD93?C =E5BD?C @?B 1 ?93e1 5 49F5BC1C 39B3ECD1391C
%P GYQTPMVWI IP HʣGMQSɸERMZIVWEVMSɸHI EUYIP EWIWMREXS IP HI QEV^S HI YRE
VITVIWIRXEGMʬR HI ), MPHYɸEWMWXMʬ TSV TVMQIVE ZI^ɸEP EGXS HI VIGYIVHS ] LSQIRENI UYI
5 ) F955 ?B719I14? 1E1=5D5 1 C1e1C 1BB1C3?
'YEXVS HʧEW HIWTYʣW IP HI QEV^S IP %]YRXEQMIRXS HI %VVEWEXI ETVSFʬɸEYRUYI WMR
IP GSRWIRWS HI XSHSW PSW KVYTSW QYRMGMTEPIW
EFWXIRGMʬR HI ), MPHY
ɸYRE HIGPEVE
GMʬRɸUYI PPIZEFE TSV XʧXYPS ƈ7SFVI IP { ERMZIVWEVMS HIPɸMRNYWXSɸEWIWMREXS HI -WEʧEW
1BB1C3?W 1 85B941 C97E5 C9 35BB1BC5
1 89:1 =1H?B 45 C1e1C 1BB1C3? )14B1 D1=29d DB121:14?B1 45 1 1ED?@9CD1 ?3E@1 8?H
5 4e1 5 =9C=? @E5CD? 45 DB121:? AE5 CE @14B5 5 1 31291 45 @51:5
 91B9? ,1C3?
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 
8. ALGUNOS TESTIMONIOS:
SOBRE VIOLENCIA, CONCULCACIÓN
DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA
Y MEMORIA
 5 96?B=5 C5 @E545 53?DB1B 41D?C 3?3B5D?C C?2B5 1 FE5B139h 45 ?C 45B5
38?C 8E=1?C @B?4E394?C @?B 1 F9?5391 @?eD931 :ED? 3? CEC 3?D5GD?C H 45D15C
C95=@B5 45C45 E1 @5BC@53D9F1 ?C =bC ?2:5D9F1 @?C925 5CD5 1@1BD14? 4549314?
1 ?C D5CD9=?9?C 5 31=29? ? C5 =539?1 41D?C 3?3B5D?C C9? AE5 C5 B53?75
1C F9F5391C H 1C ?@99?5C 45 17E1C @5BC?1C 3?D141C 45C45 E1 @5BC@53D9F1
CE2:5D9F1 1DEB1=5D5 @5B? AE5 1 =9C=? D95=@? =E5CDB1 1 1ED5D939414 45 E1C
@112B1C 5G@B5C141C 45C45 =EH 145DB?
 1 8?B1 45 B53?75B ?C D5CD9=?9?C E5CDB? ?2:5D9F? ? 81 C94? B519I1B E 3?=@5
49? 45 1C ?@99?5C @?eD931C C?3915C ? 945?h7931C 45 BB1C1D5 C9? AE5 1 =5D1 81
WMHS QʛW PMQMXEHE LIQSW XVEXEHS HI SFWIVZEV PE MRƽYIRGME UYI PE ZMSPIRGME TSPʧXMGE LE
INIVGMHS IR PE GSRZMZIRGME IRXVI PSW GMYHEHERSW ] VIGEFEV PEW VIƽIMSRIW EGIVGE HI
?C 3?=@?5D5C 2bC93?C @1B1 3?CDBE9B E1 =5=?B91 3?=@1BD941 CD?C D5CD9=?9?C
B53?794?C 41 =E5CDB1 45 ?C 49F5BC?C B51D?C ?@99?5C H =?4?C 45 @5C1B 45 1 39E
4141e1 45 BB1C1D5 1EAE5 ? B5@B5C5D1 49B53D1=5D5 1 1495 H @?B CE@E5CD? C9
41B 5 97i =?=5D? @?B 17?D141 1 3?=@5:9414 45 D5=1 9 CEC =1D935C
5=?C DB1D14? 45 B53?75B ?C B51D?C H 1C ?@99?5C 45 17E1C @5BC?1C AE5 F9F5 5
BB1C1D5 ? AE5 D955 17i D9@? 45 Fe3E? 3? 1 ?319414 =5491D5 1B71C 5DB5F9C
XEW MRHMZMHYEPIW ,IQSW MRXIRXEHS VIGSVHEV HMZIVWEW WMXYEGMSRIW HI ZMSPIRGME VIƽIMS
1B C?2B5 1C 3?C53E5391C 45 1C FE5B139?5C 45 ?C 45B538?C 8E=1?C H B53?75B
@B?@E5CD1C ? 45C5?C @1B1 1 6EDEB1 3?F9F5391 %2F91=5D5 E? 45 ?C @B939@15C
B5D?C 81 3?C9CD94? 5 71B1D9I1B 1 49F5BC9414 45 ?@99?5C 5653D? 5 5AE9@? B5413
XSV HI IWXI MRJSVQI GSRWMHIVE UYI PEW HIGPEVEGMSRIW VIGEFEHEW WSR YR FYIR VIƽINS HI
E=5B?C1C F9F5391C H C5D9=95D?C AE5 @?4Be1 3?=@1BD9B ?DB1C =E381C @5BC?1C 45
BB1C1D5 93EC? 45C5?C ? 5C@5B1I1C @1B1 5 6EDEB?
C C1294? AE5 17E1C F9F5391C 5C@5391=5D5 C9 C? DB1E=bD931C 45:1 E1 5C@5391
8E51 5 E5CDB? 9D5B9?B AE5 E57? @5B4EB1 4EB1D5 1B7? D95=@? 'E541 31F141C 5
1 =5=?B91 949F94E1 H =bC D1B45 =5491D5 CE DB1C=9C9h @1C1 1 6?B=1B @1BD5 45
1 =5=?B91 3?53D9F1 45 6EDEB?
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
 1 =1H?Be1 45 ?C D5GD?C ? C5 B53?75 ?C ?=2B5C 45 ?C 9D5B?3ED?B5C @E5C C5
9D5D1 CE2B1H1B '+ 5C ? AE5 4935 H ? '+$ ? 4935 5C 4539B C5 AE95B5 41B @B9?
B9414 1 3?D594? ? 1 B51D?B )9 5=21B7? 5 5 1@1BD14? B565B94? 1 ?C 9=@13D?C
@5BC?15C :ED? 1 1C 4531B139?5C @?45=?C F5B 5 ?=2B5 H 1@594?C 45 AE955C
PEW VIEPM^ER TYIWXS UYI ELʧ IWXʛR VIƽINEHEW PEW ITIVMIRGMEW ZMZMHEW QʛW MQTEGXERXIW
C954? ?B45141C 1C @5BC?1C 5DB5F9CD141C @?B ?B45 1612dD93? 1451D5 ? C5
C97E5 97i ?B45
 3E1D? 1 1 5CDBE3DEB1 ?C D5CD9=?9?C 5CDb ?B719I14?C 5 3E1DB? 7BE@?C 5 @B9
=5B E71B V=@13D?C @5BC?15CW 1 9F5 755B1 ? F9F94?C 45 35B31 5 BB1C1D5 ? 295
5 CEC @B?@91C F941C 3?D9E139h V,e3D9=1C H CE B53??39=95D?W D5B35B E71B
ƈ'SRZMZIRGMEƉ 7IKYMHEQIRXI ƈ1IQSVME ] JYXYVSƉ = TSV ʱPXMQS ƈ2YIZEW JʬVQYPEWƉ
8.1. IMPACTO DE LAS ACCIONES VIOLENTAS EN
LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
0SW VIGYIVHSW UYI WI ITSRIR E GSRXMRYEGMʬR WI VIƼIVIR E YRSW LIGLSW ZMSPIRXSW UYI
45:1B? E @B?6E4? B1CDB? 5 ?C 5DB5F9CD14?C 7E?C 45 ?C B51D?C ?C B5DB?DB15
81CD1 13?D539=95D?C 1315394?C 4EB1D5 5 6B1AE9C=? =95DB1C AE5 ?DB?C 1BB1
17E?C 8538?C =bC B5395D5C 45 1C iD9=1C 4d3141C @5B? D1D? E?C 3?=? ?DB?C
C9BF5 @5B653D1=5D5 @1B1 5 ?2:5D9F? 45 5CD5 96?B=5
)R GYERXS E PE GPEWMƼGEGMʬR HI PSW MQTEGXSW IQSGMSREPIW WI LER HMZMHMHS IR HSW
CE21@1BD14?C 5 6E39h 45 1C 4531B139?5C 45 3141 9D5B?3ED?B C9 1D545B 1 3B9D5
B9?C 3B??h793?C @B9=5B 1@1BD14? C5 81 3?=@5D14? 3? 3B9D5B9?C 1295BD?C 45 D5=
@?B19414 H 45 3?D5GD? =95DB1C AE5 5 C57E4? C5 81 9=9D14? C?2B5 D?4? 1 BB1C1D5
@B9=14? 1 @B?G9=9414
8.1.1 ACCIONES DE ÁMBITO GENERAL  
.EZMIV %FEPHI +EPTEVWSVSɸ
$7 ;?B35Fe ?G5:A 5G3@6A AE 67 # 7 ?3F3DA@ 3 'bD7K 67 D7@3K3 BADCG7
8G7 G@3 67 3E BD;?7D3E 355;A@7E 67 # $7 ;?B35Fe ?G5:A A 67 5A@573
67 D?G3 BADCG7 53DA FA6AE @AEAFDAE FGH;?AE G@3 5;7DF3 7HAG5;e@ Q@A /
?7 35G7D6A CG7 7E7 6c3 7EF343 JA 7@ 3 B3J3 5A@ ?; ?G7D 7@ 03D3GFK J 7 6;7
ƈ0I ZER E QEXEVƉ 3 WIE ]S QI HM GYIRXE ɸUYI PE NYKEHE IVE XER HYVE GSR IWE
BD7BAF7@5;3 CG7 :3 F7@;6A + 7AE :357@ A CG7 6;57@ J A67 BA@7D 5A?A
5A@6;5;e@ CG7 EG7F7@ 3 AE BD7EAE B7@Eb W 7EF7 7 H3@ 3 ?3F3DX
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 
$7 :7 35AD636A 67 7E7 ?7E F3@ F7DD;47 CG7 8G7 7 874D7DA 67 7@ CG7
3 BD;?7D3 E7?3@3 7 ?3F3@ 3 )J3@ 1;@97@;7DA 67 #7?A@;K2 7@ 3 E79G@63 7
3E7E;@3@ 3 DD79; 7@ 3 5A?;E3Dc3 67 $36D;6 J 3 3 E7?3@3 E;9G;7@F7 7 9AB7 67
7EF36A 67 +77DA
-FER %VERX^EFEP %VVMIXEɸ
%35c 7@ 97F3 J 3c :7?AE 5A@A5;6A 3 67E9D35;3 CG7 B3675;e G@3 83?;;3 7@
7 53E7DcA *7EFA 3;@ G7 6GD3@F7 3 G7DD3 ;H; *;7?BD7 3 :7?AE H;H;6A 7@
A ?aE :A@6A 67 @G7EFDA E7D Y D7A CG7 8G7 39A CG7 ;?B35Fe 67 6;H7DE3E
?3@7D3E 7@ 7 BG74A J CG7 67 39f@ ?A6A :7?AE 3BD7@6;6A 3 H;H;D 5A@ 7A
E 39A CG7 E7 5A@Fe 7@ 3 83?;;3 3Ec 5A?A 7@ FA63 3 A53;636 #A CG7 5A@
H;7DF7 7@ 7EB75;3 3 7EF7 D73FA 7E CG7 EG BDAF39A@;EF3 @FFA@; +77D;3 A5GFe
7 EG8D;?;7@FA CG7 B3675;e :3EF3 BA5A 3@F7E 67 ?AD;D 7 D73FA 7E 67
J
@FFA@; ?GD;e 7@
+D3E 3D9AE 3dAE 67 E;7@5;A @3DDe A EG576;6A 5G3@6A
5A@F343 5A@ A5:7@F3 J F3@FAE 3dAE 67 7636 G7 :ADD;47 AE 8D3@CG;EF3E 793
DA@ 3 EG 53E7DcA J ?3F3DA@ 3 EG B36D7 EG B36D7 7@ 7 ;@F7@FA 67 6787@67D 3 EG
?36D7 CG76e 9D3H7?7@F7 :7D;6A BAD AE 5G3F3KAE CG7 D75;4;e @FFA@; ;@F7@Fe
6787@67DE7 5A@ 3E ?3@AE B7DA 7 5ADF3DA@ H3D;AE 676AE 8G7 H;A363Y ,@3 FD7
?7@63 FD3976;3 @A Eb CGb 7 BG767 EG5767D 3 G@3 83?;;3 CG7 E73 B7AD CG7 A
CG7 EG8D;e 7EF3 6AAD 67 3CG73 83?;;3 E7 5A@H;DF;e 7@ 7 6AAD 67 FA6A G@
BG74A J 5A@ 7EA :7?AE H;H;6A FA6AE 7EFAE 3dAE Y
G3@6A :7?AE BDA8G@6;K36A 7@ 7 F7?3 J 3BD7@6;6A 7@ CGb 5A@E;EF7 3 ?7?A
VME LMWXʬVMGE ] PS UYI WMKRMƼGE PE VITEVEGMʬR S IP VIGSRSGMQMIRXSƏ 8EQFMʣR IR
7EAE 53EAE 7 7B;EA6;A 67 @FFA@; +77D;3 E37 D78ADK36A EFAE fF;?AE 3dAE 7
F7?3 5D7A CG7 E7 :3 FD3F36A 43EF3@F7E H757E J3 CG7 F3@FA 3 EA5;35;e@ GFGD3
@FIADF3 
 5A?A 7 3JG@F3?;7@FA :3@ AD93@;K36A 6;H7DEAE 35FAE 7IBAE;5;A
@7E D75D735;A@7EY EA4D7 3 G7DD3 ;H; #3 ?fE;53 J 3 ;F7D3FGD3 F3?4;b@ EA@
;@EFDG?7@FAE ?GJ Ha;6AE B3D3 D7E53F3D 3 ?7?AD;3 :;EFeD;53 @ 7 ;4DA W99 5D1
29?;X 67 )3?A@ *3;K3D4;FAD;3 BAD 77?BA :3J G@ 3B3DF36A ?GJ 6GDA EA4D7 7EF7
F7?3 G3@6A A 7c FGH7 CG7 673D 7 ;4DA 7@ WD7BAEAX FD7E A 5G3FDA 6c3E
+3?4;b@ 7@ ?; 83?;;3 :7 Ac6A :343D 67 6;H7DEAE 35A@F75;?;7@FAE 39G@AE
HI IPPSW QY] HYVSW 4SV INIQTPS PSW UYI WI VIƼIVIR EP EFYIPS 1EVXMR E UYMIR
E353DA@ 67 3 5aD57 5A@ 3 ;@F7@5;e@ 67 8GE;3DA
8,4, ==40?, :9D,70D
G7DA@ ?G5:AE AE 35A@F75;?;7@FAE CG7 ?7 ;?B35F3DA@ E 6;8c5; E7755;A@3D
G@A 7@FD7 F3@FAE D3@ F;7?BAE 6GDAE J FA6AE AE 6c3E E7 BDA6G5c3 39f@ :75:A
H;A7@FA G@3 67F7@5;e@ G@ 53EA 67 FADFGD3E G@ 3F7@F36A 3E G5:3E 67 AE BD7
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
EAEY #3 35F;H;636 BAcF;53 5A?7@Ke 3 5D;?;@3;K3DE7 3 5A@H7DF;DE7 7@ B7;9DAE3
J E7D ?;7?4DA 67 3 KCG;7D63 47DFK37 BA6c3 7H3DF7 3 BD;E;e@ 5A@ FA6A A CG7
5A@7H3 %A 7D3 8a5; H;H;D 7@ 7E3 E;FG35;e@ 'AD 3CG7 7@FA@57E 3E AD93@;K35;A
@7E 67 3 KCG;7D63 47DFK37 @A 7EF343@ ;793;K363E B7DA bD3?AE 5A@E5;7@
F7E 67 CG7 E; 7D3E ?;7?4DA 67 39G@3 67 73E BA6c3E E7D 67F7@;6A3 FADFGD363
J 7@53D57363 ^D3?AE eH7@7E 67 7@FD7 H7;@F7 J H7;@F;5;@5A 3dAE J @G7EFD3
34AD 7D3 BAcF;53 '7DA 43A 7 7?3 W+A6A 7E +X E7 734ADe 5A@FD3 @AEAFDAE
G@ EG?3D;A J 7EFGH;?AE E7;E 3dAE 7@ BD;E;e@ BAD E7D ?;7?4DAE 67 !3DD3; 67
,EMOE S HI 7IKM ƈ8SHS IVE )8%Ɖ EƼVQEFER 2S JYMQSW NY^KEHSW TSV RMRKYRE
355;e@ 3D?363 @; BAD B3DF;5;B3D 7@ 3 =37 4ADDA=3 @; BAD 67;FA 67 3?7@3K3E
%; E;CG;7D3 E7 793DA@ 3 ?7@5;A@3D 35F;H;6367E 67 7E7 F;BA '7DA @A ;?BADF343
:c 7EFa BAD 77?BA 7 53EA 67 D3FI7 *ADK343 CG7 BDAF39A@;Ke G@3 BDAA@
9363 :G793 67 :3?4D7 B3D3 CG7 @A 8G7D3 7@FD79363 3 3E 3GFAD;6367E 7EB3dA
3E %A 3 7@FD793DA@ EF343 ?GJ 6b4; J 3 673DA@ 7@ ;47DF36 B3D3 CG7 :;5;7D3
G@3 H;63 @AD?3 D75A4D3D3 8G7DK3E 7@9AD63D3Y B3D3 35FA E79G;6A 67F7@7D3
J FADFGD3D3 /A 7EF343 7@ *AFA 67 )73 5G3@6A 3 7H3DA@ 3c *34c3 A CG7 7
:34c3@ :75:A B7DA @A BG67 34D3K3D3 FGH7 CG7 5A@8AD?3D?7 5A@ 63D7 a@;?AE
3 9D;FAE 67E67 3 H7@F3@3 67 3 5763
 67 ?3DKA BAD AFD3 B3DF7 8G7 F7DD;47 B3D3 @AEAFDAE 'AD 3CG7 7@FA@57E
?7 7@5A@FD343 7@ 53a $75A #3 F77 @A B3D343 67 ;@8AD?3D 67E67 BD;?7D3
:AD3 67 3 ?3d3@3 67 AE 3F7@F36AE 5A@FD3 AE FD7@7E J 675c3@ CG7 :34c3@ E;6A
A4D3 67 + #AE D7EBA@E347E 67 3 BD;E;e@ 34D;7DA@ 3E BG7DF3E 67 FA6AE AE
?e6GAE B3D3 CG7 5G3CG;7D3 CG7 67E73D3 3F353D 3 AE BD7EAE BAcF;5AE H3E5AE
BG6;7D3 :357DA FD3@CG;3?7@F7 #AE BD7EAE 5A?G@7E H;@;7DA@ 7@ ?3@;87EF3
5;e@ 35A?B3d36AE 67 AE 8G@5;A@3D;AE J 67 D7EFA 67 D7EBA@E347E 67 3 5aD57
9G@AE BADF343@ B3AE J @AE 3?7@3K343@ 7 ;@EGF343@ $G5:AE 67 @G7EFDAE
5A?B3d7DAE D75;4;7DA@ B3;K3E J 7@ 7 53EA 67 3 5aD57 67 AE :A?4D7E :G4A
39G@AE ;@F7@FAE 67 ;@57@6;3D 3E 5763E @ @G7EFDA ?e6GA @AE FD3E363DA@ 3
aD73 67 ;@5A?G@;535;e@ FD3E E7D 3B37363E H3D;3E 5A?B3d7D3E '7DA 3 E3;D 67
3c 5A@F;@G3DA@ AE 3F3CG7E +GH7 CG7 6AD?;D 5A@ 7 57B;A B3D3 7 B7A 7@ 3
?3@A 7D3 3 ?7AD 3D?3 67 3 CG7 6;EBA@c3 B3D3 6787@67D?7
8,4, D;4,D@ =,9-@=@
Q*347E CGb F7 6;9A 67 $7;Fe@ $3@K3@3E A ?7AD 7E 6GDA 675;DA B7DA
B7@Eb W 9G3 E7 A F7@c3 ?7D75;6AX *34c3 CG7 7D3 G@ FADFGD36AD E34c3 5e?A
FD3F343@ 3 AE H3E5AE CG7 E7 7H343@ 67F7@;6AE @ ?aE 67 G@3 A53E;e@ :7
7E5G5:36A 3 ?A6A 67 GEF;8;535;e@ A 7I5GE3 3CG7A 67 WE7 A F7@c3 ?7D75;6AX /
JA ?7 675c3 3 ?c ?;E?3 W'G7E 3 A ?7AD E7 A F7@c3 ?7D75;6AX /3 E347E 5e?A
IVER EUYIPPSW XMIQTSW 8EQTSGS XIRʧEQSW QYGLE GSRƼER^E GSR PSW EQMKSW
B3D3 :343D 67 7E3E 5AE3E J JA 3B7@3E :7 AB;@36A 67 5G7EF;A@7E BAcF;53E
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 
BG767 CG7 BAD ?;76A BADCG7 A F7@c3?AE ?GJ ;@F7D;AD;K36A +3?4;b@ BAD 3
76G535;e@ CG7 D75;4c3?AE 5A@ 3E ?A@3E @A BA6c3E :343D 67 7EFA J 67 A AFDA
J ?G5:A 5G;636A 5A@ CG7 EGB;7D3@ CG7 7D3E 347DFK37
Q*347E CGb 355;e@ ?7 ;?B35Fe F3@FA CG7 F7D?;@b BAE;5;A@a@6A?7 7@ 5A@FD3
67 + /3 E347E A CG7 EG5767 5G3@6A F;7@7E G@ :;A CG7 7?B;7K3 3 :357D
XVEWXEHEW TMIRWEW EUYIPPS HI ƈ]E ZSPZIVʛ EP FYIR GEQMRS XIRKS GSRƼER^E IR
bX 'G7E A ?;E?A ?7 EG576;e 5A@ + Q(G7 5e?A E7 BDA6GA 3CG7 53?4;A
'AD 3 ?G7DF7 67 ;@97@;7DA 67 #7?A;K !AEb $3Dc3 )J3@ G7 ;?B35F3@F7 #3
?G7D 67 )J3@ ;?BAD3@6A CG7 @A ?3F3D3@ 3 EG ?3D;6AY %A BG76A AH;63D EG
6AAD EG HAKY %A BG76A CG;F3D?7 67 3 ?7@F7 3 ;?397@ 67 3CG73 ?G7D F3@
EƽMKMHE XER EXIVVSVM^EHE = GYERHS ZM PE MQEKIR HIP GEHʛZIV HI 6]ER NYRXS E YR
aD4A ?76;A 53c6A *7 7 H7c3 3 5347K3 G7 7@FA@57E 5G3@6A ?7 6;7 W*A@
G@AE F7DDAD;EF3E 5D;?;@37E @A F;7@7@ 5AD3Ke@ *A@ 5DG77EP
FD3 ;?397@ CG7 3534A 67 D75AD63D 7E 3 67 A;=A7FI73 D7A CG7 7D3 7DFK3;@3
J CG7 A ?3F3DA@ 3 F;DAE 7@ 3 537 )75G7D6A 3 EG ?G7D ?3@;87EFa@6AE7 #3
?3@;87EF35;e@ 8G7 3 AE BA5AE 6c3E 67 3F7@F36A 7@ ;43A J 3E 5a?3D3E 7@8A
53DA@ 3 3 H;G63 #AE ?76;AE 67 5A?G@;535;e@ J3 E7 E347Y 6AAD CG7 7IBD7
E343 EG DAEFDA E7 ?7 CG76e 9D3436A EFGH7 AD3@6A 7@ 53E3 Ga@FA EG8D;
QMIRXS LE TVSZSGEHS XSHS IWXS GYʛRXSƏɸ
7ERHVE 'EVVEWGS ɸ6SQIVS
@ 3 F77 A CG7 ?aE :7 H;EFA :3@ E;6A AE 3F7@F36AE 5G3@6A ?3F343@ 3 39G;7@
 CG7 ?aE ?7 ;?B35Fe 7D3 G@A CG7 7 :34c3@ BG7EFA G@3 4A?43 7@ 3 ?AFA
J 3 B3E3D :34c3 7IBAE;A@36A 3 ?AFA *3c3 3 ;?397@ b F;D36A 7@ 7 EG7A 3
FSQFE PE ITERWMʬR PIɸLEFʧE UYMXEHS XSHEɸPE VSTEɸ] ETEVIGʧE IR GEP^SRGMPPSW
5A@ 7 B3@ 7@ 3 ?3@A ?c 7E3 ;?397@ 7E CG7 ?7 ;?B35Fe ?G5:cE;?A E3
J G79A F3?4;b@ 3 67 7D@3@6A G7E3 J EG 7E5AF3 CG7 ?7 35G7D6A CG7 3B3
D75c3@ F;D36AE 7@5;?3 G@A 3B3D75c3 7@ G@3 43D3@6;3 / ?7 35G7D6A CG7 ?;
B36D7 675c3 ?;D3 E; B3D757@ 3@;?3;FAE CG7 :3 7IBAF36A 3 4A?43 J CG7 CG7
63DA@ 3:c EAE EA@ AE CG7 ?aE ?7 ;?B35F3DA@ +3?4;b@ 5A@ $;9G7 ]@97
3@5A J G79A F3?4;b@ A CG7 B3Ee 3CGc 7@ DD3E3F7 5A@ DF793 #3D3
3PEX^ )XEFIɸ3OMRE
)75G7D6A CG7 BA5A 67EBGbE 67 83757D ?; B36D7 ?GD;e D3@5A $; B36D7 7@
SGXYFVI *VERGS IR RSZMIQFVI 1I HMS TIRE UYI QM TEHVI RS ZMZMIVE PS WYƼ
5;7@F7 B3D3 H7DA
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
G3@6A :34c3 3F7@F36AE E;7?BD7 EG8Dc3 BAD AE 67 G@ 43@6A 3 ?7@AE 3 BD;@5;
B;A '7DA G79A 5D7A CG7 7?B75b 3 EG8D;D BAD AE 67 3?4AE 43@6AE )75G7D6A
?GJ 4;7@ ;B7D5AD J 3 ?G7DF7 67 /AJ7E JA 7EF343 67 H3535;A@7E
=,9.4.: ,=.U, $,C,
/A 7?B75b 7@ BAcF;53 J 5A34AD343 5A@ 7 B3DF;6A 3CGc 7@ $A@6D39e@ B7DA @A
IWXEFE EƼPMEHS ,EWXE IWI JEXʧHMGS HʧE IR UYI EWIWMRER E )RVMUYI 'EWEW 9R 

Y @FA@57E Ec J3 675;6c BG7E G5:3D BAD 3 ;47DF36 J G5:3D BAD 3 67?A5D3
5;3 7@ GE=36; J 7@ 7 D7EFA 67 EB3d3 BADCG7 3875F343 3 D7EFA 67 EB3d3 /
?7 BDABGE7 G@3 ?7F3 CG7 E; :34b;E 7c6A BAD 3:c 39G@3 H7K A :7 6;5:A CG7
5G3@6A F7D?;@3D3 3 H;A7@5;3 J 79aE7?AE 3 5A@E79G;D 3 B3K JA 67343 3 BAc
F;53 G7@A 7@ 7E7 BDA57EA 7EFAJ 5G3@6A 7EF343 67 B3D3?7@F3D;A + 6;57
HIƼRMXMZEQIRXI ƈ(INEQSW PE PYGLE EVQEHEƉ ] XIVQMRE IWE PIKMWPEXYVE UYI IVE PE
79;E3FGD3 67 '3FI; #eB7K J 03B3F7DA
#A 67 DA;a@ 8G7 G@ 9AB7 ?GJ 8G7DF7Y 7 5A?B3d7DA 67 D;A !G3@ 'D;767E
)VE IP ERMZIVWEVMS HIP JYRIVEP HI *VSMPʛR ɸIP TVMQIVS WM RS VIGYIVHS QEP S IP
E79G@6A 5G3@6A 7 ?3F3DA@ 3 'D;767E G;?AE 3 :A?7@37 67 DA;a@ 3
GIQIRXIVMS HI ɸ0EWEVXI ] .YER ] ]S XIVQMREQSW IP LSQIRENI ] RSW JYMQSW E
5A?7D 3 3 E767 67 'D;? 7 6c3 3@F7D;AD 3 EG ?G7DF7 'G7E 3 6c3 E;9G;7@F7 JA
FGH7 CG7 ;D 3 D;A 6A@67 7 :34c3@ 3E7E;@36A
@,9 ,=7: ,=4?,9: D6@==,
3@ E;6A @G?7DAE3E 3E Hc5F;?3E CG7 :3 :34;6A 67@FDA 67 7EF7 53BcFGA 67
F7DDAD;E?A 67 + J 7@ ?; 79;E3FGD3 ?;E?3 :G4A ?aE 67 5;7@ Hc5F;?3E 67@
FDA 67 7EAE 5G3FDA 3dAE 67 @AH7@F3 J G@A 3 @AH7@F3 J 5;@5A Y +A63Hc3 7@
7 8D3@CG;E?A :G4A J3 Hc5F;?3E 9G3D6;3E 5;H;7E 3F7@F36AE J F3?4;b@ G@3 D7E
BG7EF3 67EBGbE 7@ DD3E3F7 67 3 B3DF7 5A@FD3D;3 6;93?AE 67 3F3e@ -3E5A
EB3dA 5A@5D7F3?7@F7 d3=; FI347 Y G7 G@ 67DDG?47 ;?BD7E;A@3@F7 E7
6c3 8G7 53eF;5A BADCG7 BAD G@3 B3DF7 AE FD7E 9G3D6;3E 5;H;7E 3 AE CG7 3E7E;
@3DA@ 7@ 7 53?;@A 67 D3@K3KG 3 d3F7 8G7 G@ ;?B35FA ;?BD7E;A@3@F7 5D7A
CG7 8G7 G@ 5A5:7 4A?43 / G79A 3 3 @A5:7 GEFA 7@ B3@ 67 H7@93@K3 7
3E7E;@3FA 67 d3=; FI347 c 673@F7 67 3 83?;;3 A E73 8G7 4DGF3 3DA 6AE
B3DF7E G@ 5A@FD3EF7 6;93?AE 7@AD?7 7@AD?7 E7@F;?;7@FA J CG7 :35c3 CG7
@AE ;@5;@aD3?AE 7@ G@3 433@K3 Q35;3 CGb 36A ?7 ;@5;@A @ Ec 5A@FD3 3E
HSW TEVXIW TIVS WMIQTVI IR IWXI TEʧW LIQSW GEWM GSQS NYWXMƼGEHSƏ YRE TEVXI
,IQSW NYWXMƼGEHS PE TEVXI HI YREW ZʧGXMQEW GSR VIWTIGXS E SXVEW
 'DA57EA 67 GD9AE ?7 FA5e 5G3@6A 7EF343 67 7EFG6;3@F7 7@ ;43A J D75G7D6A
CG7 @AE 6;7DA@ 3E H3535;A@7E 67 %3H;636 5A@ 3@F735;e@ E7 3673@F3DA@ 3E
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 
H3535;A@7E 67 %3H;636 BADCG7 ;43 3 E7D 7 'DA57EA 67 GD9AE G4A :G793E
97@7D37E J D75G7D6A CG7 7@ G@3 67 73E ?7 FA5e 53@F3D 7@ ;43D 7@ G@ 87EF;H3
67 3DF;EF3E @AH77E CG7 ;43 3 E7D D36;36A @5GEA 8G;?AE 3c J G79A 675;6;?AE
EGEB7@67D BADCG73E;FG35;e@7D3 #3?G7DF767+I;=;JF379;F3?4;b@8G767G@
E7@F;?;7@FA )75G7D6A 7E3 ?36DG9363 5G3@6A Ac 3 @AF;5;3 67EBGbE 67 FA63E
3EBD7E;A@7ECG7:G4AB3D37H;F3D7EA G7DA@AEfF;?AE8GE;3?;7@FAE678D3@
CG;E?A / 7@ 97@7D3 7@ 7 ?;E?A FD343A 7E7 7D3 7 5A?7@F3D;A 67 E7@F;?;7@FA
,=U, :7:=0 ,@=02@4 D,
 3F7@F36A CG7 ?aE ?7 :3 ;?BD7E;A@36A :3 E;6A 7 67 ;B7D5AD B7DA F3?4;b@
QI LER EJIGXEHS SXVSW QYGLSWɸ
)75G7D6A BAD 77?BA 5G3@6A ?GD;e FI347 $; ?3D;6A 7 :34c3 5A@A5;6A ?aE
5:3H3;FA J 3CG7A 7 3875Fe ?G5:A 3 !AEb #G;E ^ 675c3 FA63E 3E ?G7DF7E
EA@ ?33E B7DA ?aE E;7@6A 3 67 d3=; CG7 @G@53 E7 :34c3 ?7F;6A 7@Y EGE
:7D?3@AE Ec 'AD 7 AFDA 36A 3 ?G7DF7 67 @D;CG7 3E3E 3 !AEb #G;E F3?4;b@
7 3875Fe ?G5:A
.U,= ,8,=,49 094?,2:C,
#3 H;A7@5;3 67 H7D636 7@ 7 '3cE -3E5A 3 :7 H;H;6A 67E67 7 ?A?7@FA 7@ CG7
3B3D757 + @ $A@6D39e@ 7?B7K3DA@ 5AA53@6A 3 ;=GDD;d3 7@ GDFK7FI;=; 3
;=GDD;d3 CG7 7EF343 BDA:;4;63 c JA F7@9A 7 BD;?7D D75G7D6A 67 G@3 ?35:363
7@FD7 5A?;3E 67 + 'ADCG7 8G7 ?GJ EA@36A 7@ $A@6D39e@ 8c3F7 3 ;=GDD;d3
7@GDFK7FI;=; /A7D35:3H3;F37@FA@57E BADCG77EA8G77@AEBD;?7DAE3dAE

A@67 ?aE ?7 7?B7Ke 3 53GE3D ;?B35FA 8G7 5G3@6A E75G7EFD3DA@ 3 5e@EG
37?a@ 7;: 
 -7D CG7 H;A7@F3@ 3 G@3 B7DEA@3 Q(Gb F;7@7 CG7 H7D 7EF3
B7DEA@3 7@ 7EF3 E;FG35;e@ CG7 39G@AE H;H7@ 7@ 7 '3cE -3E5A %363 Q'3D3
CGb 7 E75G7EFD3@ '3D3 8ADK3D E;FG35;A@7E EFA 7E G@3 H;A7@5;3 J3 / 7 CG7
7E3 H;A7@5;3 8G7D3 3B3G6;63 F3?4;b@ BAD ?G5:3 97@F7 67 BG74A 5A?A AFD3
?35:363 67 7EFAE ?G5:35:AF7E CG7 F7@7?AE 67 + 3 ?c J3 ?7 7?B7Ke 3
63D CGb B7@E3D
$7 ;?B35Fe ?G5:A 5G3@6A 3E7E;@3DA@ 3 D79AD;A D6ed7K /A @A 7D3 ?;;F3@F7
67 '3DF;6A 'ABG3D B7DA 7D3 G@ 5:;5A 3 CG7 JA 7 Ac3 :343D J B7@E343 WD7BD7
E7@F3 ?;E ;673E J A f@;5A CG7 7EFa 6;5;7@6A 7E CG7 CG;7D7 ;47DF36 B3D3 FA6AEX
%A E7 7EFa ?7F;7@6A 5A@ @36;7 :343 67 ;47DF36 J 7EFa 3?3@6A 3 5363 G@A
BAD EG @A?4D7 3 3E7E;@A A 3?3 3E7E;@A J 3 CG7 @A A 7E BG7E @A 7 3?3
Y G3@6A 6;7DA@ 3 @AF;5;3 JA 7EF343 7@ 53E3 @A EAJ 67 a9D;?3 8a5; B7DA ?7
BGE7 3 AD3D 5A@ G@ 67E5A@EG7A F7DD;47 W3@ ?3F36A 3 39G;7@ CG7 ?7 D7BD7
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
E7@F3 CG7 7H3 ?; HAKX Y J7D 7c G@3E 6753D35;A@7E 67 EG :;A J H7E CG7 @A
:343 67E67 7 A6;A B7DA Ec 67E67 3 B7@3 CG7 F;7@7 67 @A :347D BA6;6A 5A@A57D
3 EG B36D7 B7DA Ec E79G;D 7 D75G7D6A 67 EG B36D7 EA ?7 B3D757 FD;EFcE;?A
CG7 :3J3 F3@F3E 83?;;3E 67E7EFDG5FGD363E DAF3E BAD 7E3 E;FG35;e@ E;@ @;@9f@
E7@F;6A BADCG7 6e@67 7EF3?AE 5A@ FA6A A CG7 :3 53c6A @A :3@ 5A@E79G;6A
@363 #A CG7 Ec :3@ 5A@E79G;6A 7E CG7 7 BG74A H3E5A 6GD3@F7 ?G5:AE 3dAE
:3J3 7EF36A ?GJ 7@8D7@F36A J 67 ?GJ ?33 ?3@7D3 $7 B3D757 F7DD;47
@74, :920 %,=,-4,
$; 83?;;3 J3 5A@A5;e 3 D7BD7E;e@ 7@ 7 B3E36A 7@ 
 ?; 34G7A 7D3 7 E75D7
F3D;A A53 67 3 ,+ %A F7@c3 7EFG6;AE B7DA 7E5D;4c3 ?GJ 4;7@ 5A@E7DH3?AE
39G@3E 35F3E D7635F363E BAD b #A 67FGH;7DA@ J 7@53D573DA@ 7@ D7FI3437F3
B7DA G79A 7 EAF3DA@ 7EBGbE 5G3@6A 79e 3 9G7DD3 W67E3B3D75;eX $;7@FD3E
F3@FA ?;E 34G73E 5363 5G3 5A@ EGE :7D?3@3E J EGE @;7FAE E7 ?3D5:3DA@ 67
DD3E3F7 G7DA@ BD;?7DA 3 ;43A G79A 3 *3@F3@67D 67 3c 3 D3@5;3 J BAEF7
D;AD?7@F7 3 3F3Gd3 G3@6A D79D7E3DA@ 3 DD3E3F7 ?; 34G73 H;G63 5A@ FD7E
:;AE @A BA6c3 67?AEFD3D EG H;G67636 #3 67EB;6;7DA@ 67 3 ,@;e@ 7DD37D3
G3@6A 67E3B3D75;e ?; 34G7A ?; B36D7 F7@c3 E;7F7 3dAE J 53FAD57 5G3@6A
?GD;e EG ?36D7
G3@6A 5G?Bc 6;75;A5:A 3dAE ?7 8G; 3 3EF7;K 3 7EFG6;3D $39;EF7D;A ?B75b
7@ A5FG4D7 J 7@ @AH;7?4D7 ?GD;e D3@5A 3 AE BA5AE ?7E7E AE :75:AE 67 
67 ?3DKAY G793E ?3@;87EF35;A@7E 3E3?473EY
:9 %,=,@, ,=4?B,7,=
$7 H7A 3 ?c ?;E?A 67 @;dA :35;7@6A 7CG;;4D;AE BAD 675;DA 67 39G@3 ?3@7D3
7@ ?76;A 67 6AE 8G7DK3E 9D3H;F3FAD;3E A4;936A 3 779;D 67E67 ?GJ B7CG7dA
)75G7D6A 5G3@6A c43?AE 3 3 ;=3EFA3 7@ B3@F3e@ 5ADFA 'A6Dc3 675;DE7
CG7 B3D3 AE 6;7K 3dAE J3 :34c3 7?B7K36A 7@FD7 @AEAFDAE 7 6743F7 W+ Ec +
@AX WH;A7@5;3 Ec H;A7@5;3 @AX W?3F3D Ec ?3F3D @AXY / J3 7@FA@57E 7?B7K3?AE
3 ;@HAG5D3D@AE 7@ 3 bB;53 67 3 G5:3 3D?363 3 :ADDAD;K3D@AE 5A@ 3 FADFGD3Y
 ?c ?7 ;?B35Fe ?G5:cE;?A H7D 7@ D9;3 3E 8AFAE 67 ?B3DA D3@9A3 5A@ 3E
@393E 3?AD3F363E BAD AE 9AB7EY ?B7K3?AE 3 B7D5;4;D CG7 3CG73 97@F7
7D3 W67 AE @G7EFDAEX J CG7 3 AE @G7EFDAE AE FADFGD343@ / G79A 7EF343 3
bB;53 67 3 G5:3 3D?363 W*c 7E H7D636 + :3 ?3F36A 3 39G;7@ B7DA EA?AE
G@ BG74A ABD;?;6AYX 'AD G@3 B3DF7 B7D5;4c3?AE 3 5;F363 bB;53 J BAD AFD3 D75;
FʧEQSW HI PE JEQMPME YRE JYIVXI MRƽYIRGME EFIVX^EPI ] GVMWXMERE
6IGYIVHS
UYI TEVE Qʧ PE MRƽYIRGME GVMWXMERE JYI QY] MQTSVXERXI IR EUYIPPE ʣTSGE
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 
@ 7 9DGBA 67 43;7E H3E5AE 3 CG7 JA B7DF7@75c3 FA6A 7D3 WADDA=33D; =37D3YX
:34c3 FA63 G@3 bB;53 347DFK37 / 3 B3DF;D 67 
 5G3@6A ?3F3DA@ 3 3DD7DA
53@Fa43?AE 3CG7A 67 WLGB 3D3 X J 3@Ka43?AE @G7EFDAE 7DEb;E 3 3;D7 E;?
4A;K3@6A 7 5A5:7 67 3DD7DA CG7 EG4c3 J 43343 ;7@FAE ?;7E 67 B7DEA@3E
36GFAE @;dAE @G7EFDAE ?A@;FAD7E FA6AE 3@Ka43?AE 3 3;D7 @G7EFDAE 7DEb;E
5A?A E; 8G7D3@ 7 5A5:7 67 3DD7DA ?;7@FD3E 3B3G6c3?AE CG7A 7D3 3 75:7
#A :35c3 FA6A 7 ?G@6A FA63 3 97@F7 CG7 5A@A5c3?AE '7DA D75G7D6A CG7
@G7EFDA B36D7 @AE 675c3 CG7 WEA @A ?7 B3D757 4;7@X #3@K3D G@ 7DE7J 3 3;D7
5774D3D 3 ?G7DF7 67 39G;7@ 3G@CG7 6;5:3 B7DEA@3 8G7D3 7 BD;?7D ?;@;EFDA 67
D3@5A @A 7 B3D75c3 4;7@ '3D3 G@ @;dA 5A?A JA 3CG7 8G7 ?; BD;?7D 6;7?3
bF;5A WEF3?AE ABD;?;6AE Ec 3 G5:3 7E bB;53 Ec B7DA 5774D3D G@3 ?G7DF7
7EA @A 7EFa 4;7@X %A 7E G@ 6;7?3 8a5; B3D3 G@ @;dA J B;7@E3E WLEFD3E CGc
:3J 39A CG7YX /A 5D75c 7@ G@ 3?4;7@F7 347DFK37 J 67 39G@3 ?3@7D3 B3D
F;5;B343 67 7E3 bB;53 B7DA E;7?BD7 5A@ 7 5;F36A 6;7?3 bF;5A EA4D7HAa@6A?7
#G79A 8G; 3 3 G@;H7DE;636 3 #7;A3 7@ 7  / 3c BA5A 3 BA5A 5D7A CG7
3E BDABG7EF3E BAcF;53E 67 3 KCG;7D63 47DFK37 ?7 8G7DA@ 5A@H7@5;7@6A
5363 H7K ?aE $7 ;43 63@6A 5G7@F3 67 CG7 @A E7 :34c3 BDA6G5;6A G@3 DGBFGD3
5A@ 7 8D3@CG;E?A J CG7 @757E;Fa43?AE 6;5:3 DGBFGD3 B3D3 3H3@K3D BAcF;53
?7@F7 'DAH7@9A 67 G@ 7@FAD@A 7@ 7 CG7 7 7GE=7D3 J 3 5GFGD3 H3E53 F;7@7@
G@3 ;?BADF3@5;3 8G@63?7@F3 BAD A CG7 5A@E;67D343 CG7 3 EGB7DH;H7@5;3 67
7GE=7D3 J 67 3 5GFGD3 H3E53 7I;9c3 ?aE ?76;AE 67 AE CG7 F7@c3?AE CG7 @A
BA6c3?AE 5A@8AD?3D@AE 5A@ 7 3GFA@A?;E?A '3D3 7@FA@57E J3 ?7 ?AHc3
7@ 7 ?G@6A 67 47DFEA3D;E?A 7@ 3 47DFEA 7E=A3 67 *3@FGFIG c 8G7 7@ G@3
A53E;e@ +3E;A D=;K;3 J @AE 5A@Fe 5e?A 8G7 FADFGD36A ?c ?7 :3 ;?B35F36A
E;7?BD7 3 FADFGD3 67E67 B7CG7dA :3EF3 3:AD3 CG7 B3D757 CG7 J3 E7 :3 353
436A #3 FADFGD3 7E 39A CG7 E;7?BD7 ?7 :3 D7HG7FA J ?7 D7HG7H7 3E 7@FD3d3E
/ +3E;A @AE 5A@Fe 5e?A A FADFGD3DA@
$,8W9 '==4D,764 D;4=:D
%35c 7@ 7@ B7@3 BAE9G7DD3 7@ G@ BG7475;FA 67 %3H3DD3 7@ 7F7G #3
G7DD3 ;H; 7EB3dA3 J 3 *79G@63 G7DD3 $G@6;3 :34c3@ F7D?;@36A :35c3
BA5A J 7@ 3CG7 5A@F7IFA 5D75c JA Y 7E67 7 BG@FA 67 H;EF3 75A@e?;5A 7
EF36A EB3dA 7D3 G@3 3GF3DCGc3 F3@FA 7@ ?; A53;636 @3F3 5A?A 7@ DD3E3F7
3 H;63 EA5;3 J BAcF;53 E7 67E3DDA343@ 7@ G@ 7@FAD@A 53B;F3;EF3 5aE;5A Y
@FD7 AE 3dAE 
 J 
 E7 7?B7Ke 3 H;EG?4D3D G@ 5;7DFA 53?4;A 3G@CG7
JYIVE WYTIVƼGMEP WI MFE TIVHMIRHS TSGS E TSGS IP QMIHS E PE VITVIWMʬR PSW JEW
5;EF3E ?aE D7535;FD3@F7E 576c3@ BAE;5;A@7E J E7 7EF343@ 63@6A AE BD;?7DAE
B3EAE 67 G@ D7@35;?;7@FA 5GFGD3 J 75A@e?;5A 7@ GE=3 7DD;3
-;@7 3 DD3E3F7 7@ 3 6b5363 67 
 3 3 E5G73 'DA87E;A@3 CG7 E7 5D7e 43A
PE HMVIGGMʬR HI (SR .SWI 1EVME %VM^QIRHMEVVMIXE 8VEW IWXYHMEV SƼGMEPʧE ] QEIW
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
FDc3 FD343b 5G3FDA 3dAE 7@ G@3 7?BD7E3 67 3EF7;K 'AD 3CG7AE F;7?BAE 3
;9G3 CG7 AFDAE ?G5:AE eH7@7E JA F3?4;b@ B3DF;5;B343 67 3E BD7A5GB35;A@7E
J 67 ?37EF3D 67 3 E;FG35;e@ CG7 H;Hc3?AE J CG;E7 :357D 8D7@F7 3 E;EF7?3 CG7
@AE :34c3 ;?BG7EFA 7 8D3@CG;E?A #3 AD93@;K35;e@ + 3534343 67 @357D J
E7 5AA5343@ ;=GDD;d3E E7 :35c3@ B;@F363E 3 83HAD 67 7GE=7D3 A 67 3E G5:3E
A4D7D3E E7 AD93@;K343@ :G793E J E7 3F7@F343 5A@FD3 AE Ec?4AAE 67 3 H;5FA
D;3 8D3@CG;EF3 7@ 3 9G7DD3 67 
 G; 67F7@;6A J 7@53D5736A BAD BD;?7D3 H7K 7@
QE]S HI 4SWXIVMSVQIRXI EP IWXEV ƼGLEHS ] WIV WSWTIGLSWS JYM HIXIRMHS
7 ;@F7DDA936A 7@ @G?7DAE3E A53E;A@7E J B7E7 3 CG7 8G; FADFGD36A @G@53 :7
67@G@5;36A BAD ?;76A :347D EG8D;6A FADFGD3E
)R HMGMIQFVI HI EUYIP QMWQS EʪS WEPʧ IR PMFIVXEH XVEW TEKEV YRE ƼER^E HI
 


 B7E7F3E #3 35GE35;e@ 67 +' +D;4G@3 67 D67@ 'f4;5A 8G7 3 67
W3EA5;35;e@ ;c5;F3 J BDAB393@63 ;793X  67 874D7DA 67 3dA E;9G;7@F7 FGH7
CG7 :G;D J3 @A BA6c3 EABADF3D 3 B7DE75G5;e@ J 7 35AEA 67 3 BA;5c3 G; GK
936A W7@ D7476c3X J 5A@67@36A 3 5;@5A 3dAE 67 BD;E;e@
*79f@ 3H3@K343 3 6b5363 67 AE 
 E7 ;43 ;@5D7?7@F3@6A 3 35F;H;636 67 +
7@ DD3E3F7 J 7@ AFD3E A53;6367E J 7?B7K3DA@ 3 3B3D757D ;=GDD;d3E 3 ?7@G6A
7@ AE 5347E 67 3F3 F7@E;e@ ,@3 67 3E BD;?7D3E 8G7 5AA5363 7@ 7D93D3 BAD
H3D;AE ?;;F3@F7E 67 DD3E3F7 J 3 G3D6;3 ;H; @757E;Fe 6AE 6c3E B3D3 D7F;D3D3
Y #3 G3D6;3 ;H; 67FGHA 3 @G?7DAEAE ?;;F3@F7E ?G5:AE 67 AE 5G37E 8G7
DA@ E3H37?7@F7 3B3736AE '7DA 3E 355;A@7E EG4H7DE;H3E ;43@ ;@ 5D7E57@6A
J 3G?7@F343 3 ?;;F3@5;3 67 + 7@ EGE FD7E 8D7@F7E 7 ?;;F3D 7 BAcF;5A J 7
5GFGD3 #3 G5:3 E7 3577DeY J F3?4;b@ 3 D7BD7E;e@
#AE :75:AE CG7 ?aE ?7 ?3D53DA@ EA@ BDA4347?7@F7 AE ?;E?AE CG7
?3D53DA@ 3 ?; 97@7D35;e@ $7 ;?B35Fe 7EB75;3?7@F7 3 ?G7DF7 67 +I34;
FI743DD;7F3 35375;63 7@ 7@F3 3G@6; 57D53 67 +AAE3 #3 D7BD7E;e@ 5A@FD3
CG;7@7E @AE EG47H3?AE 5A@FD3 7 BA67D 7EF3475;6A 8G7 ?GJ H;A7@F3 G4A
?aE ?G7DF7E 67EBGbE 3 67 GEF3=;A $7@6;K343 +I;=;3 7@ 9ADF3 A 3 67
!AI7 $;97 7d3D3@ D933 7@ ;3DD;FK
)75G7D6A F3?4;b@ AFDAE ?G5:AE :75:AE 39G@AE BAD EG FD3E57@67@5;3 J AFDAE
BADCG7 8G7DA@ ?GJ ;?B35F3@F7E 3E 775G5;A@7E 67 +I;=; J F379; G@FA 5A@
FD7E ?;7?4DAE 67 )' 7@ 3 8G93 67 3 5aD57 67 *79AH;3 7@ 3E
5A@H7DE35;A@7E 67 +I;47DF3 7@ 3 5D735;e@ 67 7DD; 3F3EG@3 7@ 3
?G7DF7 BAD FADFGD3E 67 !AI7 DD79; 7@ 7 E75G7EFDA 3E E3H37E FADFGD3E
J 7 7@F;7DDA 7@ 53 H;H3 67 #3E3 J 03433 BAD B3DF7 67 3 BA;5c3 7EB3dA3 39A
CG7 @A E7 EGBA :3EF3
3dAE 67EBGbE
 53EA 67 E3EG3 F3?4;b@ ?7 :3 ;?B35F36A BDA8G@63?7@F7 -7D 3 7EAE eH7
@7E 7@ BD;E;e@ 6GD3@F7 ?aE 67 

 6c3E BAD G@ ?A@F37 67 3 G3D6;3 ;H; J
367?aE H7D CGb FD3F3?;7@FA E7 7EFa :35;7@6A 67 53EAY :AD3 CG7 + J3 @A
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 
35Ff3 E7 H7 5A@ ?G5:3 ?3JAD 53D;636 CG7 7 EF36A @A E;7@F7 D7B3DA 39G@A
7@ H;A3D AE 67D75:AE 67 3 5;G6363@c3 7@ BA@7D 43A EAEB75:3 3 ?AH;?;7@FAE
BABG3D7E A 7 ?7DA :75:A 67 E7D 347DFK37 A ;@67B7@67@F;EF3
:T 29,.4: *,=D, 09/4D,-,7
CGc 7@ $A@6D39e@ JA J3 7D3 5A@573 7@FA@57E E7Dc3 7
67 G@;A 7@ B3DD367
7 ?3F3DA@ 3 @D;CG7 e?7K 7@FA@57E 7 # @A 7EF343 BADCG7 7 '* @A
7EF343 7@ 7 BA67D E7Dc3 3F3e@ -3E5A EB3dA EA E7Dc3 7@ Y EF343
GEWEHS GSR YRE HI 1SRHVEKʬR ɸGSR 'VMWXMRE 0EVVEʪEKE = IRXSRGIW LEFʧE UYI
:357D 39A Q@A $;7@FD3E 7EFa43?AE 7@ G@3 3E3?473 D63@K3 7EF343 3c E7
SVKERM^ʬ YRE QERMJIWXEGMʬR =S GVIS UYI IP LIGLS HI UYI IWXYZMʣWIQSW IR ƼIW
XEW XEQFMʣR MRƽYʧE TSVUYI IR ƼIWXEW WI FEMPE ] WI FIFI XEQFMʣR ] GSQS ɸXSHEW
3E ?3@;87EF35;A@7E B3E343@ BAD 7@8D7@F7 67 5G3DF7 Y %A Eb 67 6e@67 E353
Dc3@ F3@F3 B;76D3 B3D3 75:3D 3 5G3DF7 /A 7EF343 3CGc 5A@ 39G@AE 5A@5737E J
3 534A 67 BA5A F;7?BA E37 3 G3D6;3 ;H; J E37 5A?A BG6A E3;D
+A6A F7 673 ?3D53 FA6A /A A CG7 67EF353Dc3 7E G@3 5AE3 CG7 @A F;7@7 @363
CG7 H7D @; 5A@ GE=36; @; 5A@ GE=3 7DD;3 JA 7EFGH7 7@ %;53D39G3 
793D 3 $3@39G3 G@ H7:c5GA 67 A4;7D@A ?7 7EB7D343 B3D3 FD3E363D?7 3
1EXEKEPTE 'YERHS PPIKYʣ QI JEGMPMXEVSR MRJSVQIW KISKVʛƼGSW TSPʧXMGSW IGSRʬ
?;5AE J EA5;37E 67 3 - )79;e@ $3F393B3 !;@AF793 534A 67 G@3 E7?3@3
?7 BDABGE;7DA@ 5A?A 3E7EAD 3 3 !G@F3 67 A4;7D@A 67 3 - )79;e@ B3D3 3 6;E
FD;4G5;e@ 67 3;?7@FAE 4aE;5AE BAD FA63 7E3 97A9D38c3 A 5A@7H343 H;33D BAD
AE BG74AE J 5A@A57D EGE BDABG7EF3E 7 ;@CG;7FG67E B3D3 BA67D BDABA@7D EAG
5;A@7E EFA EGBA@c3 H;33D BAD 53DD7F7D3E J 53?;@AE 7@ 3E CG7 8D75G7@F7?7@F7
3 5A@FD3 7875FG343 7?4AE5363E 757@3E 67 5A?B3E J H3D;E 5AAB7D3@F7E J3
:34c3@ E;6A 343F;6E 7@ 7EFAE D75ADD;6AE -3D;3E H757E H;3a43?AE 5A@ BDAF75
5;e@ 67 7bD5;FA J AFD3E E;@ 73 D3 8D75G7@F7 BAD 77?BA CG7 D7BD7E7@F3@F7E
67 AE 6;H7DEAE $;@;EF7D;AE 5A@ E CG7 H;3343 7H3D3@ EG BDAB;A 8GE; B3D3
6787@67DE7 7@ 53EA 67 3F3CG7 @ G@A 67 7EFAE H;37E 793?AE 3 *3@ )3837 67
%ADF7 %AE 7@5A@FDa43?AE 7@ G@3 D7G@;e@ CG7 67 D7B7@F7 E7 EGEB7@67 BADCG7
E7 7@5G7@FD3@ 3F3f67E 67 5A?B3E 67 7bD5;FA E3@6;@;EF3 7@ 3 7@FD363 67 3
97E;3 34c3@ E;6A 7?4AE536E ?A?7@FAE 3@F7E 7@ G@A 67 7EAE 53?;@AE
EF7 7D3 7 F;BA 67 H;A7@5;3 7IFD7?3 CG7 ?7 FA5e H;H;D 7@ %;53D39G3
,=49: *@?0 0=9S9/0D
)75G7D6A 3 ?G7DF7 67 $7;Fe@ $3@K3@3E @A Eb 5e?A 675;D JA @A :7 E;6A H;A
7@FA B7DA Ec CG7 EA@ 5AE3E 5A?A CG7 F7 :G4;7E7 9GEF36A H;H;DA D75G7D6A
CG7 JA F7@9A 67 A CG7 BA6c3 D7BD7E7@F3D B3D3 39G;7@ CG7 7EF343 7@ 5A@FD3 67
3 6;5F36GD3
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
#A ?;E?A CG7 BAD 77?BA 5G3@6A ?3F3DA@ 3 3DD7DA 3@5A BG7E 7D3 G@
TSGS IP ƼREP TSVUYI LEFʧE KIRXI UYI TSHʧE LEFIV SGYTEHS IP QMWQS TYIWXS
B7DA 4G7@A 7 ?3F3@ 3 3DD7DA 3@5A J 67 39G@3 8AD?3 6;57E WG7@A ;9G3
E7 H3 G@A 67 AE fF;?AE CG7 CG763@ 67 G@3 6;5F36GD3 BG7EF3 BAD D3@5A Q@AX
@FA@57E 3G@CG7 @A BG763 E7D CG7 ?7 379Db 67 3CG73 ?G7DF7 BADCG7 @A
?7 379DA 67 @;@9G@3 ?G7DF7 B7DA 67 39G@3 8AD?3 6;57E W)7BD7E7@F343@ 3 3
6;5F36GD3 3 BA67D 3 3 D7BD7E;e@ CG7 :34c3 7@ 3CG7AE ?A?7@FAEX
,@3 5AE3 CG7 ?7 CG76e ?GJ 9D34363 8G7 A 67
67 E7BF;7?4D7 7@ 7 3CGc
7@ 3 B3K3 AE 8GE;3?;7@FAE 67 +I;=; J F379; J FD7E ?aE G4A G@3 ?3@;87E
F35;e@ 7@ 7 BG74A #793?AE 3 3 B3K3 J 7@ FA63E 3E 4A53537E 7?B;7K3@ 3
E3;D 9G3D6;3E 5;H;7E J 3 97@F7 ?aE H7F7D3@3 6;5;7@6A W+D3@CG;AE CG7 @A B3E3
@363X 'AD B3DF7 67 3 G3D6;3 ;H; G@3 35FG35;e@ ;@6;E5D;?;@363 EFa43?AE
7@ 3 ?;F36 67 3 B3K3 CG7 7EF343 7@3 67 97@F7 @FA@57E 7EFa43?AE FAF3
?7@F7 DA6736AE BADCG7 5A?7@K3DA@ 3 E3;D 9G3D6;3E 5;H;7E BAD FA63E 3E
7@FD363E 3 3 B3K3 3DD7D3E 9AB7E ;@EGFAE B7DA 5D7A CG7 F;DAE @A BG767 CG7
B7AF3KAE 67 9A?3 '7DA JA 7@ 7E7 ?A?7@FA A CG7 ?7@AE B7@E343 7D3 ?;D3D
3 H7D CGb :34c3 J 53DA ?7 B;e 5A@ 3dAE / Ec D75G7D6A CG7 G79A 7EFGH;
?AE G@AE 6c3E ?GJ ?GJ H;9;36AE 7@ 3 E5G73 'DA87E;A@3 ?GJ 5A@FDA36AE
%A Eb 7 BADCGb 7D3 G@ 8A5A 67 5A@FDA BAD B3DF7 67 7AE 7 :75:A ?G5:3
97@F7 E3;e 67 3:c J E7 FGHA CG7 ;D
,A40= +@2,?4 D6,==,2,
)75G7D6A BAD 77?BA 7 W'DA57EA 67 GD9AEX @ DD3E3F7 FA63E 3E @A5:7E
LEFʧE QERMJIWXEGMSRIW E PE WEPMHE HIP XVEFENS TERƽIXSW TMRXEHEW EWEQFPIEW IR PE
537Y G7 G@ ?AH;?;7@FA 5A@EF3@F7 %AE D7G@c3?AE FA6AE AE 6c3E AE WDAAEX J
AE WAFDAEX 34c3?AE 5A?7@K36A F3?4;b@ 3E BDAF7EF3E 5A@FD3 7 W'DA57EA 

X
J 3 AD93@;K3D 7 W'D;?7DA 67 ?3JAX $aE F3D67 F3?4;b@ 7?B7K3?AE 3 5774D3D 7
W 67 34D;X 'AD 3CG7 7@FA@57E 3E :G793E 7@ 3E 8a4D;53E 7D3@ 8D75G7@F7E
'AD AFD3 B3DF7 D75G7D6A 5Ga@6A ?3F3DA@ 3 !3GD79; 9A47D@36AD 67 '* CG7
:34c3 ?;;F36A FA63 EG H;63 7@ 7 ' G7 7@ +AAE3 ^D3?AE 3?;9AE / #eB7K
67 3 37 F3?4;b@ 7D3 G@ 5A@A5;6A BDeI;?A +A6AE 7AE :34c3@ E;6A 67 '
E7 :34c3@ ;6A 67 ' 3 '* J G79A BG7EY 4G7@A 5363 5G3 F;De BAD EG 36A
'7DA :3EF3 7@FA@57E :34c3?AE E;6A 9D3@67E 3?;9AE J EG ?G7DF7 ?7 ;?B35Fe
?G5:A J ?7 BDA6GA G@3 9D3@ B7@3 )75G7D6A G@3 3@b56AF3 5A@ #eB7K 67 3
37 7@ 7 G7H3D 67 A@AEF;3 _43?AE 3 H7@67D 7 B7D;e6;5A #E4? %2B5B? J
JA 7 BD79G@Fb WQEFA 5e?A E7 H7@67X $7 D7EBA@6;e X:AD3 H7DaEX / 7?B7Ke
3 9D;F3D XL'D7@E3 A4D7D3 L'D7@E3 A4D7D3 X Ec 8G7 5A?A 3BD7@6c
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 
8.1.2 ACCIONES SUCEDIDAS EN ARRASATE O EN
EL ÁMBITO PERSONAL DEL ENTREVISTADO
,A40= -,7/0 ,7;,=:=:
$; B36D7 7EF343 7EFG6;3@6A B3D3 E357D6AF7 5G3@6A E7 ;@;5;3 3 9G7DD3 J E37
67 3c B3D3 ;DE7 3 3 9G7DD3 7D3 ?;;F3@F7 67 '%- J 7EFGHA 7@ 3 D7@6;5;e@ 67
*3@FAd3 EFGHA 7@ 3 5aD57 ?; ?36D7 G@3 H7K 7 D3B3DA@ 7 B7A H;H;7@6A
7@ *3@ *743EF;a@ /A 67E67 43EF3@F7 AH7@ F7@c3 G@3 BAE;5;e@ ;@CG;7F3 EA4D7
A CG7 EG576c3 J 7@FA@57E 7?B75b 3 ?;;F3D 7@ + 7DD;
3@F7E 67
CG7 8G7D3 7 $ $AH;?;7@FA A?G@;EF3 -3E5A
A@?;9A FD343343 G@A ?G5:A ?3JAD CG7 JA CG7 7D3 67 '3DF;6A A?G@;EF3
7@ 3 53@67EF;@;636 G7 G@A 67 AE BD;?7DAE CG7 FADFGDe $3@K3@3E @FA@57E
7E7 ?7 7IB;5e 5e?A 7 E3G6e $3@K3@3E 3B393@6A 7 5;93DDA 7@ EG 8D7@F7 7E7
8G7 7 E3G6A CG7 7 :;KA $3@K3@3E 3 7E7 CG7 E7 3B7;6343 ,D3@93
/A 7EFGH7 53E36A 5A@ 7b@ 3DD7D3 CG7 7E :7D?3@3 67 G@A CG7 7EF343 7@ 7
BDA57EA 67 GD9AE EFGH7 7@ 7 G;5;A J H;Hc ?GJ 67 57D53 A CG7 8G7 7 BDA57EA
67 GD9AE J 3E 5A@F7EF35;A@7E CG7 :G4A 6GD3@F7 FA6AE 7EAE 3dAE
$7 ;?B35Fe ?G5:A A 67 E3c3E 3DD3E5A BADCG7 ?7 B3D75;e 67 G@3 9D3@ ?3
HEH TSVUYI IVE YRE TIVWSRE TSGS GSRSGMHE XER JʛGMP HI MV E TSV ʣP ɸ
-,9 =,9?D,-,7 ==40?,
/A @35c 7@ J F7@9A 3 ;?BD7E;e@ 67 CG7 3 H;A7@5;3 :3 E;6A ;@F7@E3 6GD3@F7
FA6A 7EF7 F;7?BA F3@FA BAD G@ 36A 5A?A BAD 7 AFDA %A E34Dc3 E7d33D G@
?A?7@FA 5A@5D7FA 7@ 7 CG7 3 H;A7@5;3 ?7 53GE3D3 G@ ;?B35FA ?aE 6;D75FA
B7DA Ec G@A CG7 ?7 ;@6;5e CG7 :3J G@ c?;F7 B3D3 3 H;A7@5;3 CG7 @A 6747 EGB7
D3DE7 '3D3 ?c 7E7 ?A?7@FA 8G7 7 3F7@F36A 5A@FD3 3DD3E5A 3 :34;6A 7B;EA
6;AE 67 H;A7@5;3 ?GJ 6GDAE 7@ 3?43E FD;@5:7D3E J @A Eb E; 3BADF3 @363 6743F;D
5Ga 8G7 7 ?aE H;A7@FA @ 5G3CG;7D 53EA 3 ?G7DF7 67 3DD3E5A @AE ;?B35Fe
BDA8G@63?7@F7 3 ?c J 3 FA6A 7 BG74A f@ D75G7D6A 3E 6753D35;A@7E CG7
3dAE ?aE F3D67 :3@ :75:A 3 D7EB75FA 3FK FI347 J *3@6D3 3DD3E5A
8,4, ==40?, :9D,70D
$7 :3@ ;?B35F36A 3E 355;A@7E H;A7@F3E 67 FA63E 3E B3DF7E ;?B;5363E 7
F7@;6A CG7 7E5G5:3D 7@ @G?7DAE3E A53E;A@7E CG7 EA?AE 67EB;3636AE 8DcAE
CG7 @A F7@7?AE E7@F;?;7@FAEY *;@ 7?43D9A FA63E 3E 355;A@7E H;A7@F3E BDA
HA5343@ ;?B35FA 7?A5;A@3 BD7A5GB35;e@Y J 6AAD '7DA 7D3@ F;7?BAE ?GJ
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
6GDAE J @A 7D3 8a5; H;H;D 3Ec 3J ?A?7@FAE 7@ CG7 F;7@7E CG7 D7@G@5;3D 3 3E
7?A5;A@7E B3D3 EABADF3D 3 E;FG35;e@ FGE 3?;9AE CG7 :3@ E;6A FADFGD36AE AE
CG7 E7 :3@ EG;5;636A 3 H;63 6;3D;3 7@ 3 5aD57 3E 5A@E75G7@5;3E 67 3 G5:3
3D?363 +;7@7E CG7 BA@7D 7@ ?3D5:3 ?753@;E?AE 67 6787@E3 B3D3 BA67D
E79G;D 3673@F7 D7A CG7 JA 3Ec A :;57 7@ 39G@AE ?A?7@FAE 67 ?; H;63
EF3@6A BD7E3 G@3 5A?B3d7D3 CG7 7EF343 7@ G@3 5aD57 67 '3DcE ;:3@7
DD3K=;@ E7 EG;5;6e /A @A 3 5A@A5c3 D3 67 @G7EFD3 7636 7H343 FD7E 3dAE 7@
BD;E;e@ J 3f@ E79Gc3 3 3 7EB7D3 67 G;5;A +3?BA5A @AEAFD3E E34c3?AE 5Ga@FA
F;7?BA 7EF3Dc3?AE 7@ BD;E;e@ J 7Ha43?AE 5G3FDA 3dAE 7EB7D3@6A CG7 @AE
GK93E7@ ,@3 AH7@ CG7 7EF343 7@ @G7EFD3 ?;E?3 E;FG35;e@ @A A BG6A EABAD
F3D J 3534e 5A@ EG H;63 G7 G@ 6GDA 9AB7 B3D3 @AEAFD3E
EF3@6A 7@ BD;E;e@ 793DA@ H3D;3E 5A?B3d7D3E @G7H3E D75;7@F7?7@F7 67F7
@;63E CG7 5A?B3DF;7DA@ 5A@ @AEAFD3E EGE BD;?7DAE ?A?7@FAE FD3E B3E3D BAD
5A?;E3Dc3 '3D3 ?c 7EAE ?A?7@FAE 8G7DA@ ?GJ 6GDAE
'AD AFD3 B3DF7 G5:3D 7@ 3 5aD57 7E ?GJ 6GDA 7E G@ 7@8D7@F3?;7@FA 5A@EF3@F7
+;7@7E CG7 B773D 3 5363 ?A?7@FA BAD 6787@67D FGE 67D75:AE ?aE 4aE;5AE
J ?3@F7@7D FG 6;9@;636 ,@ 77?BA G@3 5A?B3d7D3 F7@c3 CG7 :357DE7 G@3
D7H;E;e@ ?b6;53 G@3 ?3?A9D38c3 5A@ 67F7D?;@363 8D75G7@5;3 BAD BD7E5D;B
5;e@ ?b6;53 3@F7E 67 EG ;@9D7EA 7@ BD;E;e@ '7DA B3E343@ AE ?7E7E J @A 3
7H343@ 3 :357D 3 D7H;E;e@ 3EAE B3D75;6AE E7 BDA6G5c3@ 5A@ 8D75G7@5;3 7@ 3
5aD57 Ec BG7E :35c3?AE B3@F7E B3D3 CG7 3 FD3E363D3@ 3 9;@75eA9A / A
5A@E79G;?AE B7DA FGH;7DA@ CG7 AB7D3D3
8,4, D;4,D@ =,9-@=@
#A BD;?7DA CG7 D75G7D6A 67 + 9G3D63 D735;e@ 5A@ ?;E FcAE CG7 7D3@ ?GJ
347DFK37E J H;Hc3@ 7@ 7 B;EA 67 3DD;43 /A 7D3 AH7@ F7@6Dc3 G@AE 3dAE *7Dc3
3a BAD $;E FcAE FGH;7DA@ 7@ EG 53E3 3 G@ AH7@ CG7 :Gc3 67 3 BA;5c3 'AD
EGBG7EFA FA6A 7D3 E75D7FA J F7@c3?AE ?G5:A ?;76A 34c3 CG7 F7@7D ?G5:A
5G;636A W%A 6;9a;E @363 3 @36;7 ?G5:A 5G;636AYX 3?4;7@F7 7D3 67 ?G5:3
F7@E;e@ AH7@ 7@ 5G7EF;e@ D75;4c3 G@3E 53DF3E 7E5D;F3E 7@ ;@9bE '7DA b @A
E34c3 ;@9bE /A :34c3 7EFG6;36A 7 435:;7D 34AD3 CG7 F7@c3 BAD 3CG7 7@FA@
57E 3 ;@9bE 5A?A G@3 3E;9@3FGD3 ?GJ BAF7@F7 J 7 :;57 5A?A BG67 39G@3E
FD36G55;A@7E /A ;43 6A@67 7 AH7@ J ?7 CG76343 ?GJ 53363 '7DA JA E34c3
CG7 7EF343 3c ,@ 6c3 3B3D75;e J 7 6;7 3G@CG7 @A D75G7D6A 3 8D3E7 7I35F3 CG7
F7@c3@ CG7 D75A97D 3E 3D?3E @FA@57E 7 ?7 D7EBA@6;e WLEA 7E ;?BAE;47 X
/A 7 6;7 W%A Eb CGb 6;57 A CG;7D7 675;D B7DA 3CGc BA@7 CG7 H3@ 3 D75A97D 3E
3D?3EX AH7@ E7 BGEA ?GJ @7DH;AEA 7EBGbE 67 3CG7A J3 @A :G4A ?aE
53DF3E @A :G4A @363 J 3 BA5A F;7?BA G@3 E7?3@3 CG;@57 6c3E E7 8G7 67
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 
53E3 67 ?;E FcAE %G@53 E7 A :7 5A@F36A 3 @36;7 *;7?BD7 A :7 ?3@F7@;6A
7@ E75D7FA 34c3 CG7 ;D 5A@ F3@FA 5G;636AY
,@3 H7K @AE BGE;7DA@ G@3 4A?43 3B3 6743A 67 5A5:7 7a43?AE 7 H7:c5GA
G@FA 3 3 BG7DF3 67 53E3 ,@3 @A5:7 :35;3 3E 6AE Ac?AE G@3 8G7DF7 7IBA
E;e@ *3F3?AE 67 3 53?3 J E3;?AE 8G7D3 WQ#AE @;dAEX W%A AE @;dAE 7EFa@
4;7@X H75;@A 67 343A 7 6;A 3 ?; ?3D;6A 3 CG7 FA6AE 3?343@ W7D?;X WL+G
5A5:7 X H75;@A 67 3 36A H;@A 3 @G7EFD3 53E3 J 6;A WL!G3@A 433 433 BAD
83HAD QEFa;E 4;7@X G3@6A H; CG7 H7@c3 $3Dc3 ]@977E J CG7 AE @;dAE 7EF3
43@ 4;7@ B7D6c 7 5A@A5;?;7@FA W67 3 ;?BD7E;e@X +7@c3?AE G@ )
83?;;3D
3D9A 67 5AAD ?3DDe@ $7 B3D757 7EF3D H;b@6AA 3:c ?;E?AY EFA 7E 5A?A G@3
F7D3B;3Y -; 7 5A5:7 G79A H; CG7 79343 3 9Df3 3 7HaDE7A 5e?A E7 :34c3@
DAFA FA6AE AE 5D;EF37E 67 F7D57D B;EAY #3 97@F7 79343 J BD79G@F343 WQ(Gb :3
B3E36A 3CGcX #7E B3D75c3 D3DA CG7 @AE :G4;7D3@ BG7EFA 3 4A?43 3 @AEAFDAE
%G@53 :7?AE HG7FA 3 E347D 67 F7?3 @36;7 D7;H;@6;5e 7 3F7@F36A
DF793 #3D3 7EFGHA 3CGc /A EAc3 B3E73D BAD 3CGc J H7c3 CG7 @AD?3?7@F7
:34c3 G@ :A?4D7 A G@3 ?G7D B7DA @A BA6c3 ;?39;@3D?7 CG7Y #G79A 3B3D75;e
3c 7 KGA G@FA 3 3 BG7DF3 6A@67 EAc3 :347D G@ 5A5:7 J 7@ A53E;A@7E G@3
QYNIVɸ
%UYIP EʪS IR NYPMS IWXYZMQSW IR 7YIGME ,EFPEFE GSR QM QEVMHS
FA63E 3E @A5:7E J ?7 675c3 CG7 3 97@F7 E7 ?3@;87EF343 BAD $;9G7 ]@97
3@5A CG7 F3?4;b@ 7@ GDAB3 :34c3 ?AH;;K35;A@7E ?3@;87EF35;A@7E E7
7@57@6c3@ H73EY (G7 F3@F3 97@F7 53?3@6A BAD 3 H;63 67 $;9G7 ]@97 3@5A
J @A E7Da@ 53B357E 67Y *;9G7@ E;7@6A AE ?;E?AE AE ?;E?AE E3@9G;@3D;AE
QH7D636 '7DA 7@FA@57E EG576;e G@3 5AE3 5GD;AE3 F3@FA 5A@ DF793 #3D3 5A?A
5A@ 7EFA AFDA EF343 3c 7AE J @A A H;Hc @A B3DF;5;Bb -; 3E ;?a97@7E 7@
F77H;E;e@ J BAD G@ ?A?7@FA E7@Fc D34;3 @A Eb A6;A '7@Eb WEFA @A E7 BG767
5A@E7@F;DX #G79A :343@6A 5A@ 3 97@F7 FA6AE 675c3@ CG7 :34c3 E;6A G@3 43D
43D;636 CG7 @A :34c3 67D75:A $7 675c3@ WE CG7 E; :G4;7D3E 7EF36A E CG7 E;
7E H;7D3EX '7DA 7@ ?; ;@F7D;AD @A :34c3 7IB7D;?7@F36A 3CG73 H;H7@5;3
7ERHVE 'EVVEWGS 6SQIVSɸ
EFa43?AE 7@ 53E3 J ?; B36D7 J3 E7 F7@c3 CG7 ;D 3 FD3433D D75A9;e EGE 5AE3E
J JA ?7 35G7D6A 5DGK3D ?;E fF;?3E B334D3E 5A@ b $7 35G7D6A CG7 E7 ;43
VMIRHS UYI WEPMʬ HI GEWE VMʣRHSWI UYI EP ƼREP QI UYMIVS UYIHEV GSR IWE MQE
KIR EP ƼREP IW PE UYI QʛW QI HYIPI UYI PI ZM UYI WI MFE VMIRHS ] EP ƼREP ʣP RS
WEFʧE UYI IWI HʧE IVE WY ƼREP %P TSGS HI WEPMV WI IWGYGLEVSR PSW HMWTEVSW
CG7 JA E;7?BD7 6;9A CG7 B3D75c3@ 5A:7F7E BADCG7 7E CG7 B3D75c3@ 5A:7F7E
*7 7E5G5:3DA@ 5A?A FD7E 5A:7F7E J JA E;7?BD7 A :7 6;5:A @A Eb BAD CGb BAD
UYIɸ]S GSR QM QEHVI XEQTSGS PS LEFPS RM PS LIQSW LEFPEHS RM REHE QM QEHVI
J ?; :7D?3@A E3;7DA@ 6;D75F3?7@F7 J JA ?7 3EA?b 3 3 H7@F3@3 3EA?3D?7
3 3 H7@F3@3 J H7D CG7 ?; B36D7 E3c3 67 5A5:7 J 3:c E7@Fc 5A?A 3;H;A BADCG7
1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
53DA JA 7 H; E3;7@6A J 7@FA@57E J3 5A?A CG7 FGH7 3 FD3@CG;;636 67 675;D W3:
TYIW REHE LE WMHS QM MQEKMREGMʬRɸRS LE TEWEHS REHEƉ =S QI VIʧ TSVUYI PI ZM
WEPMIRHS GSR HMƼGYPXEH TIVS ]S TIRWERHS UYI PI LEFʧER HINEHS XER IWXVIGLMXS IP
:G75A CG7 b 3 E7D G@ BA5A CG7 @A BA6c3 E3;D 4;7@ 3EF3 CG7 6;A G@AE B3EAE
J b ?7 ?;De @AE ?;D3?AE ?GFG3?7@F7 J JA H; 3 7IBD7E;e@ 67 6AAD CG7 F7@c3
?; B36D7 :3EF3 CG7 53Je 3 EG7A
$; ?36D7 @A E7 E7B3De 7@ @;@9f@ ?A?7@FA 67 ?; B36D7 JA 7@ 53?4;A Ec JA
?7 5A9c3 ?7 7H3@F343 8G; 3 5A5:7 BADCG7 JA CG7Dc3 H7D A CG7 :34c3 AE
;?B35FAE -; AE 5;@5A 433KAE 7@ 7 5A5:7 J 8G7 5G3@6A B79Gb G@ BGd7F3KA 3
5A5:7 7 B79Gb G@ 9AB7 J 7?B75b 3 675;D W?7 539A 7@ 3 BGF3 BADCG7 bEFAE
BADCG7 ?;D3 A CG7 :3@ :75:AX $7 35G7D6A CG7 5A@F;@G3?7@F7 ;43 6A@67 ?;
B36D7Y #3 7EB7D3 E7 :;KA :3EF3 CG7 79e 3 3?4G3@5;3 7F7D@3 75c3E CG7 @A
793 CG7 @A 793 H7c3E CG7 3 H;63 67 FG B36D7 E7 F7 ;43 CG7 E3c3 ?G5:cE;?3
E3@9D7 :c @A E34c3?AE @; CGb :357D @; @363 ,@3 E7dAD3 ?7 6;A WFaB37 AE
39G7DAE FaB37 FaB37YX $7 35G7D6A CG7 7 F3B343 7 67 3 93D93@F3 CG7 8G7
7 CG7 ?aE ?7 ;?B35F343 #G79A 7 CG;F343 5A?A 535:;FAE 67 @A Eb E; 7D3
433 JA @A Eb A CG7 7D3 B7DA 535:;FAE G4A G@ ?A?7@FA CG7 JA B7@E343
CG7 ?; B36D7 :34c3 8375;6A 7@FA@57E 3:c J3 ?7 67EB76c 67 b B7@E3@6A CG7
J3 7EF343 CG7 7EF343 ?G7DFA #G79A D75G7D6A CG7 3B3D75;e ?; FcA CG7 8G7 G@
3;H;A 67 675;D @A 7EF3?AE EA3E 'ADCG7 3 97@F7 @A F7 3JG6343 3 97@F7 @A F7
FD3c3 G@3 Ea43@3 A @363 @363 #7H343 G@3 43F3 BG7EF3 JA ?7 3 CG;Fb J E7
3 75:b BAD 7@5;?3 3 ?; B36D7 BADCG7 7E CG7 @36;7 @36;7 @AE 3JG6e #G79A
79e 3 3?4G3@5;3 J @A D75G7D6A 7E7 ?A?7@FA @; D75G7D6A H7D 3 3?4G3@5;3
@; D75G7D6A H7D 5e?A 7 3F7@6c3@ %363 @363 @A ?7 35G7D6A 67 @363 3EF3
793D 3 :AEB;F3 #3 7EB7D3 7@ 7 :AEB;F3 8G7 G@3 FADFGD3 G@3 FADFGD3
!7,?D ?B,-0 !649,
,@ ?7E 3@F7E 67 CG7 ?GD;7D3 @G7EFDA B36D7 @AE BGE;7DA@ G@3 4A?43 7@ @G7E
FD3 53E3 7@ 3@B3K3D D3 67 @A5:7 J ?7 67EB7DFe G@ 9D3@ 7EFDG7@6A '7E7
3 H;H;D 7@ 3CG7 3?4;7@F7 JA @A 7D3 5A@E5;7@F7 67 AE D;7E9AE CG7 5ADDc3?AE
+7@c3 6;7K 3dAE '7DA 5G3@6A @AE BGE;7DA@ 3 fF;?3 4A?43 ?;E B36D7E ?7
6;7DA@ CG7 F7@c3@ ?;76A J CG7 BDA@FA @AE ;Dc3?AE 3 H;H;D 3 DD3E3F7 6A@67
B7@E343@ 34D;D G@ D7EF3GD3@F7 %A 8G7 BAE;47 BADCG7 3@F7E 67 CG7 BG6;bD3?AE
:357DA ?3F3DA@ 3 ?; B36D7 G7 3 B3DF;D 67 7@FA@57E 5G3@6A FA?b 5A@E5;7@5;3
67 B7;9DA
)75G7D6A CG7 6; 3E 4G7@3E @A5:7E 3 ?; ?36D7 J 3 ?; B36D7 J CG7 ?7 8G; 3 3
53?3 EF343 7@ 3 53?3 B7DA @A BA6c3 5A@5;;3D 7 EG7dA +7@c3 G@ ?3 BD7
E7@F;?;7@FA G@ @A Eb CGb J @A BA6c3 6AD?;D E7 ?;E?A 6c3 :34c3@ ?3F36A 3
FD7E 9G3D6;3E 5;H;7E 7@ 3 53DD7F7D3 67 D3@FK3KG 3 d3F; B7DA JA @A ?7 :34c3
7@F7D36A %A BA6c3 6AD?;D J 5G3@6A 7H343 ?aE A ?7@AE G@3 :AD3 7@ 3 53?3
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200

More Related Content

Similar to Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200

Habilidades sociales 1
Habilidades sociales 1Habilidades sociales 1
Habilidades sociales 1
Emagister
 
Habilidades sociales 8
Habilidades sociales 8Habilidades sociales 8
Habilidades sociales 8
Emagister
 
Pangenesi
Pangenesi Pangenesi
Pangenesi
Antonio Artuso
 
Habilidades sociales 2
Habilidades sociales 2Habilidades sociales 2
Habilidades sociales 2
Emagister
 
Habilidades sociales 10
Habilidades sociales 10Habilidades sociales 10
Habilidades sociales 10
Emagister
 
LTN Programs 7.2016
LTN Programs 7.2016LTN Programs 7.2016
LTN Programs 7.2016
Michael Gebrekidane
 
Habilidades sociales 2
Habilidades sociales 2Habilidades sociales 2
Habilidades sociales 2
Emagister
 
Habilidades sociales 3
Habilidades sociales 3Habilidades sociales 3
Habilidades sociales 3
Emagister
 
Habilidades sociales 12
Habilidades sociales 12Habilidades sociales 12
Habilidades sociales 12
Emagister
 
Habilidades sociales 6
Habilidades sociales 6Habilidades sociales 6
Habilidades sociales 6
Emagister
 
Habilidades sociales 5
Habilidades sociales 5Habilidades sociales 5
Habilidades sociales 5
Emagister
 
Habilidades sociales 7
Habilidades sociales 7Habilidades sociales 7
Habilidades sociales 7
Emagister
 
Влияние оральных контрацептивов на кожу пациенток при комбинированном лечении...
Влияние оральных контрацептивов на кожу пациенток при комбинированном лечении...Влияние оральных контрацептивов на кожу пациенток при комбинированном лечении...
Влияние оральных контрацептивов на кожу пациенток при комбинированном лечении...
kpyu
 
Habilidades sociales 3
Habilidades sociales 3Habilidades sociales 3
Habilidades sociales 3
Emagister
 
bab 9 kls x
bab 9 kls xbab 9 kls x
bab 9 kls x
Fikri Pandoez
 
10 bab9
10 bab910 bab9
10 bab9
1habib
 
Cct 2018 2019 homologada
Cct 2018 2019 homologadaCct 2018 2019 homologada
Cct 2018 2019 homologada
CristovoSilva3
 
Habilidades sociales 5
Habilidades sociales 5Habilidades sociales 5
Habilidades sociales 5
Emagister
 
Matemática - Actividades Nivel Inicial - Juegos
Matemática - Actividades Nivel Inicial - JuegosMatemática - Actividades Nivel Inicial - Juegos
Matemática - Actividades Nivel Inicial - Juegos
Comisión Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas
 
Habilidades sociales 6
Habilidades sociales 6Habilidades sociales 6
Habilidades sociales 6
Emagister
 

Similar to Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200 (20)

Habilidades sociales 1
Habilidades sociales 1Habilidades sociales 1
Habilidades sociales 1
 
Habilidades sociales 8
Habilidades sociales 8Habilidades sociales 8
Habilidades sociales 8
 
Pangenesi
Pangenesi Pangenesi
Pangenesi
 
Habilidades sociales 2
Habilidades sociales 2Habilidades sociales 2
Habilidades sociales 2
 
Habilidades sociales 10
Habilidades sociales 10Habilidades sociales 10
Habilidades sociales 10
 
LTN Programs 7.2016
LTN Programs 7.2016LTN Programs 7.2016
LTN Programs 7.2016
 
Habilidades sociales 2
Habilidades sociales 2Habilidades sociales 2
Habilidades sociales 2
 
Habilidades sociales 3
Habilidades sociales 3Habilidades sociales 3
Habilidades sociales 3
 
Habilidades sociales 12
Habilidades sociales 12Habilidades sociales 12
Habilidades sociales 12
 
Habilidades sociales 6
Habilidades sociales 6Habilidades sociales 6
Habilidades sociales 6
 
Habilidades sociales 5
Habilidades sociales 5Habilidades sociales 5
Habilidades sociales 5
 
Habilidades sociales 7
Habilidades sociales 7Habilidades sociales 7
Habilidades sociales 7
 
Влияние оральных контрацептивов на кожу пациенток при комбинированном лечении...
Влияние оральных контрацептивов на кожу пациенток при комбинированном лечении...Влияние оральных контрацептивов на кожу пациенток при комбинированном лечении...
Влияние оральных контрацептивов на кожу пациенток при комбинированном лечении...
 
Habilidades sociales 3
Habilidades sociales 3Habilidades sociales 3
Habilidades sociales 3
 
bab 9 kls x
bab 9 kls xbab 9 kls x
bab 9 kls x
 
10 bab9
10 bab910 bab9
10 bab9
 
Cct 2018 2019 homologada
Cct 2018 2019 homologadaCct 2018 2019 homologada
Cct 2018 2019 homologada
 
Habilidades sociales 5
Habilidades sociales 5Habilidades sociales 5
Habilidades sociales 5
 
Matemática - Actividades Nivel Inicial - Juegos
Matemática - Actividades Nivel Inicial - JuegosMatemática - Actividades Nivel Inicial - Juegos
Matemática - Actividades Nivel Inicial - Juegos
 
Habilidades sociales 6
Habilidades sociales 6Habilidades sociales 6
Habilidades sociales 6
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. ErrenteriaMemoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
 
Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. ErrenteriaMemoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
El tiempo es ahora
 
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaia
 
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
 
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
 

Recently uploaded

Biodiversity Duty on Town & Parish Councils
Biodiversity Duty on Town & Parish CouncilsBiodiversity Duty on Town & Parish Councils
Biodiversity Duty on Town & Parish Councils
Scribe
 
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in CityGirls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
AK47 AK47
 
Lucknow Girls Call Mohanlalganj 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Mohanlalganj 08630512678 Girls Call ServiceLucknow Girls Call Mohanlalganj 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Mohanlalganj 08630512678 Girls Call Service
akarshkumar98776
 
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 47
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 472024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 47
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 47
JSchaus & Associates
 
New Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in ...
New Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in ...New Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in ...
New Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in ...
AK47 AK47
 
Girls Call Chandigarh 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
Girls Call Chandigarh 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...Girls Call Chandigarh 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
Girls Call Chandigarh 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
kashishgarg#G05
 
2. Craig Pollett OECD Rural Resilience.pptx
2. Craig Pollett OECD Rural Resilience.pptx2. Craig Pollett OECD Rural Resilience.pptx
2. Craig Pollett OECD Rural Resilience.pptx
OECDregions
 
Lucknow Girls Call Telibagh 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Telibagh 08630512678 Girls Call ServiceLucknow Girls Call Telibagh 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Telibagh 08630512678 Girls Call Service
annarivihqrika
 
7. Hartmut Berndt OeCD Path to Economic Resilience-10-07-2024-HB.pptx
7. Hartmut Berndt OeCD Path to Economic Resilience-10-07-2024-HB.pptx7. Hartmut Berndt OeCD Path to Economic Resilience-10-07-2024-HB.pptx
7. Hartmut Berndt OeCD Path to Economic Resilience-10-07-2024-HB.pptx
OECDregions
 
Girls Call Surat 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Surat 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in CityGirls Call Surat 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Surat 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
gargruksana71
 
Unlocking the Power of Matching Grants | North Texas Giving Day
Unlocking the Power of Matching Grants | North Texas Giving DayUnlocking the Power of Matching Grants | North Texas Giving Day
Unlocking the Power of Matching Grants | North Texas Giving Day
TechSoup
 
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in CityGirls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
merlinered
 
Lucknow Girls Call Kakori 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Kakori 08630512678 Girls Call ServiceLucknow Girls Call Kakori 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Kakori 08630512678 Girls Call Service
akarshkumar98776
 
BBW Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And N...
BBW Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And N...BBW Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And N...
BBW Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And N...
sharonblush
 
Accounting Basics For Clerks And RFOs (UPDATED 2024)
Accounting Basics For Clerks And RFOs (UPDATED 2024)Accounting Basics For Clerks And RFOs (UPDATED 2024)
Accounting Basics For Clerks And RFOs (UPDATED 2024)
Scribe
 
Global markets, value chains, livelihoods & cassava production systems: impli...
Global markets, value chains, livelihoods & cassava production systems: impli...Global markets, value chains, livelihoods & cassava production systems: impli...
Global markets, value chains, livelihoods & cassava production systems: impli...
Jonathan Newby
 
UTOPIAN EXPERIMENT: The Blueprint for Modern Governance .pptx
UTOPIAN EXPERIMENT: The Blueprint for Modern Governance .pptxUTOPIAN EXPERIMENT: The Blueprint for Modern Governance .pptx
UTOPIAN EXPERIMENT: The Blueprint for Modern Governance .pptx
SAMASI ANDERSON
 
Connaught Place @Girls @Call WhatsApp Numbers 🫦0000XX0000🫦 List For Friendshi...
Connaught Place @Girls @Call WhatsApp Numbers 🫦0000XX0000🫦 List For Friendshi...Connaught Place @Girls @Call WhatsApp Numbers 🫦0000XX0000🫦 List For Friendshi...
Connaught Place @Girls @Call WhatsApp Numbers 🫦0000XX0000🫦 List For Friendshi...
paridubey2024#G05
 
Igniting Hope 2024 - Sponsorship Deck.pptx
Igniting Hope 2024 - Sponsorship Deck.pptxIgniting Hope 2024 - Sponsorship Deck.pptx
Igniting Hope 2024 - Sponsorship Deck.pptx
devcom3
 
Big Ass Girls Call Delhi 9711199171 Provide Best And Top Girl Service And No1...
Big Ass Girls Call Delhi 9711199171 Provide Best And Top Girl Service And No1...Big Ass Girls Call Delhi 9711199171 Provide Best And Top Girl Service And No1...
Big Ass Girls Call Delhi 9711199171 Provide Best And Top Girl Service And No1...
AK47
 

Recently uploaded (20)

Biodiversity Duty on Town & Parish Councils
Biodiversity Duty on Town & Parish CouncilsBiodiversity Duty on Town & Parish Councils
Biodiversity Duty on Town & Parish Councils
 
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in CityGirls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
 
Lucknow Girls Call Mohanlalganj 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Mohanlalganj 08630512678 Girls Call ServiceLucknow Girls Call Mohanlalganj 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Mohanlalganj 08630512678 Girls Call Service
 
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 47
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 472024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 47
2024: The FAR - Federal Acquisition Regulations, Part 47
 
New Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in ...
New Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in ...New Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in ...
New Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in ...
 
Girls Call Chandigarh 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
Girls Call Chandigarh 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...Girls Call Chandigarh 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
Girls Call Chandigarh 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in...
 
2. Craig Pollett OECD Rural Resilience.pptx
2. Craig Pollett OECD Rural Resilience.pptx2. Craig Pollett OECD Rural Resilience.pptx
2. Craig Pollett OECD Rural Resilience.pptx
 
Lucknow Girls Call Telibagh 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Telibagh 08630512678 Girls Call ServiceLucknow Girls Call Telibagh 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Telibagh 08630512678 Girls Call Service
 
7. Hartmut Berndt OeCD Path to Economic Resilience-10-07-2024-HB.pptx
7. Hartmut Berndt OeCD Path to Economic Resilience-10-07-2024-HB.pptx7. Hartmut Berndt OeCD Path to Economic Resilience-10-07-2024-HB.pptx
7. Hartmut Berndt OeCD Path to Economic Resilience-10-07-2024-HB.pptx
 
Girls Call Surat 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Surat 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in CityGirls Call Surat 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Surat 000XX00000 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
 
Unlocking the Power of Matching Grants | North Texas Giving Day
Unlocking the Power of Matching Grants | North Texas Giving DayUnlocking the Power of Matching Grants | North Texas Giving Day
Unlocking the Power of Matching Grants | North Texas Giving Day
 
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in CityGirls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
Girls Call Noida 9873940964 Provide Best And Top Girl Service And No1 in City
 
Lucknow Girls Call Kakori 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Kakori 08630512678 Girls Call ServiceLucknow Girls Call Kakori 08630512678 Girls Call Service
Lucknow Girls Call Kakori 08630512678 Girls Call Service
 
BBW Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And N...
BBW Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And N...BBW Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And N...
BBW Girls Call Navi Mumbai 9930245274 Provide Best And Top Girl Service And N...
 
Accounting Basics For Clerks And RFOs (UPDATED 2024)
Accounting Basics For Clerks And RFOs (UPDATED 2024)Accounting Basics For Clerks And RFOs (UPDATED 2024)
Accounting Basics For Clerks And RFOs (UPDATED 2024)
 
Global markets, value chains, livelihoods & cassava production systems: impli...
Global markets, value chains, livelihoods & cassava production systems: impli...Global markets, value chains, livelihoods & cassava production systems: impli...
Global markets, value chains, livelihoods & cassava production systems: impli...
 
UTOPIAN EXPERIMENT: The Blueprint for Modern Governance .pptx
UTOPIAN EXPERIMENT: The Blueprint for Modern Governance .pptxUTOPIAN EXPERIMENT: The Blueprint for Modern Governance .pptx
UTOPIAN EXPERIMENT: The Blueprint for Modern Governance .pptx
 
Connaught Place @Girls @Call WhatsApp Numbers 🫦0000XX0000🫦 List For Friendshi...
Connaught Place @Girls @Call WhatsApp Numbers 🫦0000XX0000🫦 List For Friendshi...Connaught Place @Girls @Call WhatsApp Numbers 🫦0000XX0000🫦 List For Friendshi...
Connaught Place @Girls @Call WhatsApp Numbers 🫦0000XX0000🫦 List For Friendshi...
 
Igniting Hope 2024 - Sponsorship Deck.pptx
Igniting Hope 2024 - Sponsorship Deck.pptxIgniting Hope 2024 - Sponsorship Deck.pptx
Igniting Hope 2024 - Sponsorship Deck.pptx
 
Big Ass Girls Call Delhi 9711199171 Provide Best And Top Girl Service And No1...
Big Ass Girls Call Delhi 9711199171 Provide Best And Top Girl Service And No1...Big Ass Girls Call Delhi 9711199171 Provide Best And Top Girl Service And No1...
Big Ass Girls Call Delhi 9711199171 Provide Best And Top Girl Service And No1...
 

Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200

 • 1. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
 • 2. 1H 21CD1D5 E19=9414 5 ?C D5CD9=?9?C AE5 81 81214? 45 5CD5 D5=1 135B31 HI UYI PE TSPʧXMGE TIRMXIRGMEVME HIFIVʧE EFERHSREV PE IGITGMSREPMHEHɸMQTPERXEHE IR E1 C9DE139h 49CD9D1 1 1 13DE1 DB1C 5 45C1B=5 45 * 5 45 12B9 45
 • 3. H CE HMWSPYGMʬR HIƼRMXMZE IP HI QE]S HI 0E PIKMWPEGMʬR ZMKIRXI HIFIVʧE WIV ZʛPMHE @1B1 D?41C 1C @5BC?1C @B5C1C 5C@5391=5D5 5 ? 5CD125394? 1 3E=@9=95D? 45 @51C 5 @B9C9?5C 35B311C 1 DB1D1=95D? B5C@53D? 1 1C @B5C1C H @B5C?C 565B=?C 1 19C1=95D? H 1 1 @?eD931 45 7B14?C ɸ 45 =1H? 5 58541;1B9 f97? +B;EE C?CDEF? 5 5 @5? 45 1B1=5D? F1C3? AE5 V45C45 E @ED? 45 F9CD1 dD93? H 3? D?4? 5 B5C@5D? 1 1 =5=?B91 45 1C Fe3D9 =1C C5 =5 8135 93?=@B5C925 AE5 C5 8171 45 15:1=95D? 45 @B5C?C E1 3?4939h TSPʧXMGEƉ %ƼVQʬ EHIQʛW UYI ƈIWXE QIHMHE WSPS TVSZSGE WYJVMQMIRXS E PEW JEQMPMEW TIVWSREW UYI RS LER GSQIXMHS RMRKʱR HIPMXSƉ = GSRGPY]ʬ UYI ƈLEGIV WYJVMV MRRIGIWEVME =5D5 ? 5C 8135B @?eD931 ? 5C E 3?=@?BD1=95D? dD93? H D1=@?3? 5C 571 C57i 1 579C139h @59D5391B91W (5C@53D? 1 3h=@ED? 45 @51C 3E=@941C 5 3bB355C 6B135C1C H AE5 @E495B1 C5B EGYQYPEHEW WIKʱR PE 6IWSPYGMʬR .%- UYI PE 9RMʬR )YVSTIE HMGXʬ IR 5CDb 5 31C? 45 @B5C? ?CE B;1EI B11 45 BB1C1D5 CD1 4539C9h =1B3? 5CD9@E1 AE5 V141 CD14? =95=2B? 71B1D9I1Bb AE5 C5 D?=5 5 3?C945B139h 3? =?D9F? 45 E @B?35C? @51 3?DB1 E1 @5BC?1 1C 3?451C 1D5B9?B5C @B?E39141C 5 ?DB?C CD14?C =95=2B?C 3?DB1 1 =9C=1 @5BC?1 @?B 8538?C 4965B5D5C C?2B5 1C 3E15C C5 81H1 ?2D594? 96?B=139h 1 DB1FdC 45 ?C 9CDBE=5D?C 45 1C9CD5391 :E49 391 1@93125C ? =5491D5 5 9D5B31=29? 45 96?B=139h 5GDB1e41 45 ?C B579CDB?C 45 1D53545D5C @515C 5 1 =54941 5 AE5 C5 D?=5 5 3?C945B139h 1C 3?451C 139?15C 1D5B9?B5C H C5 1DB92EH1 1 1AE51C 3?451C ?C =9C=?C 5653D?C :EBe493?C AE5 1 1C 3?451C 139?15C 1D5B9?B5C 45 3?6?B=9414 3? 5 5B538? 139?1W C@1f1 B5413Dh E1 E5F1 5H 5 ?F95=2B5 45
 • 4. @5B? 1 =9C=1 ?2CD13E9I1 1 13E=E139h 45 5CD1C 3?451C L '%! (! CD5 31C? B53?75 1 =E5BD5 45 4?C =99D1D5C 45 * H 45 1C 85B941C CE6B941C @?B ?DB?C 4?C CE35C? ?3EBB9h 5 5 1@1B31=95D? 45 1B9219 45 BB1C1D5 1 5G@?D1B 5 CEC =1?C E1 2?=21 AE5 =19@E121 5 5 9D5B9?B 45 E 3?385 5 4e1 45 12B9 45 @1B535B 5 =1D5B91 C5 53?DB121 5 =1 5CD14? #?=5D?C 1D5C 812e1 3??314? ?DB1 2?=21 5 E1 5D9414 2131B91 C9 31EC1B 41f?C @5BC?15C 1EAE5 Ce =1D5B915C FECHA PERSONAS MUERTAS RESULTADO AUTORÍA ?Cd D?9? 1B1D5 C;1C921B 1535 5 5 DB1C14? 1 8?C@9D1 ?B CE @B?@91 2?=21 * d9G 149?1 DG12EBE 'E541 45CDB?I14? ?B CE @B?@91 2?=21 *
 • 5. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 ?Cd D?9? 1B1D5 C;1C921B E1 45 1C @5BC?1C 6153941C D5e1
 • 6. 1f?C H 5B1 1DEB1 45 E 31C5Be? 45 7?921B 1EAE5 3E14? D5e1 C95D5 1f?C CE 61=991 C5 45C @1Ih 1 F9F9B 1 921B *B121:h 5 1 5=@B5C1 1D1 #EB9h 3E14? 5B1 DB1C1414? 1 35DB? 8?C@9D11B9? DB1C AE541B 7B1F5=5D5 85B94? 1 5G@?D1B 5 1BD5613D? AE5 =19@E121 3?=14? 45 * 5CD121 3?=@E5CD? @?B 3E1DB? =99D1D5C =5?B5C 45
 • 7. 1f?C d9G 149?1 DG12EBE AE5 D1=29d 61539h H 3?D121 3?
 • 8. 1f?C 5B1 1DEB1 45 921B 5C45 ?C 1f?C DB121:h 3? CE @14B5 5 1 6b2B931 45 293935D1C )E 3E5B@? AE54h 45CDB?I14? @?B 1 5G@?C9h 1 45C3B9@39h AE5 89395B? ?C =549?C 45 3h=? AE541B? CEC B5CD?C 6E5 5C@5EI1D5 %DB?C 4?C F539?C 45 921B B5CED1B? 85B94?C E? 45 5?C =EH 7B1F5 ?Cd E9C 5BB5B1 dB5I
 • 9. 1f?C H 7ECDe )1B1C;5D1 C3B921?
 • 10. 1f?C FECHA PERSONAS HERIDAS RESULTADO AUTORÍA 7ECDe )1B1C;5D1 C3B921? #EH 7B1F5 ?B CE @B?@91 2?=21 * ?Cd E9C 5BB5B1 dB5I B1F5 ?B CE @B?@91 2?=21 * .+ =5C 1D5C 5 45 652B5B? 61539h [75 5Bb45I (E9I =95=2B? 45 B1EDI1 $1394? 5 %f1D9 D5e1
 • 11. 1f?C 3E14? :ED? 1 ?DB? =99D1D5 5C 5G@?Dh E1 2?=21 AE5 5CD121 =19@E14? 5 ,9D?B91 1CD59I B1F5=5D5 85B94? 6E5 DB1C14? 1 E 35DB? 8?C@9D11B9? 45 #14B94 4?45 =EB9h 1 ?C DB5C 4e1C/ L $ ! $! )5 DB1D1 45 E 56B5D1=95D? 3? 1B=1C 45 @?B =549? H @5BC?1C 85B941C 5 1=21C TEVXIWHYVERXIYRESTIVEGMʬRTSPMGMEPGSRXVEQMIQFVSWHI)8%IPIRMPFES @?93e1 ?Cd #1Be1 ,539? 1B3e1 B5CEDh 85B94? 5 5C1 3?6B?D139h 3? 6B13DEB1 1295BD1 45 ?C 4?C =5D131B@91?C H DEF? AE5 C5B 1D5494? 5 5 ?C@9D1 9F9 45 1CEBD? CE F5I 5 =99D1D5 45 * 5CiC #K -121BD5 BB579 V1BB1DIW 45 BB1C1D5 6E5 45D5 94? DB1C B53929B F1B91C 85B941C 45 211 5 1=21C @95B1C H 5 E1 =1? + C57E4? =99D1D5 =1? #9DG551 ?91BD5 V%G?29W B53929h 393? 9=@13D?C 45 211 E? 45 5?C 5 5 @E=h ?C 4?C 6E5B? ?@5B14?C AE9BiB7931=5D5 5 5 ?C@9D1 45 1CEBD? FECHA PERSONAS HERIDAS RESULTADO AUTORÍA 5CiC #K -121BD5 BB579 11C 5 @95B1 H =1? E1B491 9F9
 • 12. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
 • 13. 7. HECHOS QUE HAN CAUSADO ESPECIAL IMPACTO EN EL MUNICIPIO AEe C5 @1C=1 17E?C 8538?C 45CD1314?C AE5 81 AE5414? 5 1 =5=?B91 45 E1 7B1 @1BD5 45 1C @5BC?1C 5DB5F9CD141C H 5 5 =E5CDB5? AE5 85=?C 5F14? 1 312? 5 5 DB121:? 45 31=@? B519I14? 5 1 ?319414 *1=29d 85=?C D594? 5 3E5D1 @1B1 CE C55339h 5 9=@13D? AE5 81 D594? 5C?C 8538?C 5 ?C =549?C 45 3?=E93139h H 5 1 ?@99h @i2931 ?C 3E1DB? 31C?C 45CD1314?C AE5 31EC1B? E 9=@13D? 9D5C? 5 1 ?319414 D5954? 5 3E5D1 5 =?=5D? H CE 3?D5GD? B53?794?C 45 6?B=1 3B??h7931 C? ?C C97E95D5C %3DE2B5 45 DB5C 7E1B491C 39F95C 1C5C914?C @?B * H ?C 4?C @B9=5B?C 1C5 C914?C @?B 7BE@?C @1B1@?93915C
 • 14. 1 =E5BD5 45 =991 1BB51 H 45 4?C =95=2B?C 45 ?C 3? 5 @?CD5B9?B 56B5 D1=95D? 5DB5 #1BDe ,91 H *G9;9 5571C VAEe 1 14? 45 31C1W 5 )1 4BdC ?Cd D?9? %BD571 1B1 5CDEF?
 • 15. 4e1C C53E5CDB14? @?B * 5 E IE? +1 85B941 =bC C9 35BB1B 1i 5 1C5C91D? 45 C1e1C 1BB1C3? DB121:14?B 45 9451 H 5G 3?35:1 45 ) 45=bC 45 5C?C 89D?C 81 C194? ?DB?C 8538?C 45CD1314?C AE5 ? 81 131I14? 5 3?C5C? 45 ?C 3E1DB? 1D5B9?B=5D5 B5C5f14?C )? ?C C97E95D5C X 5 1C5C91D? 45 7EBDI15 BB579 5D1=549 5 AE5 ? 85=?C 9D57B14? 5 5 @B9=5B 89D? X ?C 1D9 89D?C AE5 CE@?5 5 19C1=95D? H 1 C?5414 45 1C 61=991C 45 ?C E5F5 7E1B491C 39F95C 1C5C914?C 5 1 ?319414 X 5 1C5C91D? 45 E1 E9C 7E9BB5EBB5D1 BI1=549 5 3? 13EC139?5C AE5 C5 @B?497121 5 1AE51 d@?31 H 45C=5D941C @?B 1 61=991 X 5 8?=51:5 5F14? 1 312? 1 1 =E5BD5 45 *G?=9 DEB25 21C?? 5 =1BI? 45 3? 1 @B5C5391 45 45351C 45 =95C 45 @5BC?1C 5 BB1C1D5 X 5 45C1?:? 45 1C F9F9541C 45 DB5C @?BD15C 45 1 315 ?;9 -19D579 H 5 3?C97E95D5 B51?:? 45 1 F539414 5 DB5C 8?D55C 1 3?C53E5391 45 1D1AE5 3?DB1 E 31:5B? 45 1 19G1 5
 • 16. 3? 1 =E5BD5 @?CD5B9?B 45 =2B?C9? 5Bb45I (539? H X ?C D5CD9=?9?C 45C71BB14?B5C H @5417h793?C 45 %1DI DG125 H )14B1 1BB1C3? 5 49395=2B5 45
 • 17. 5 1 1I1 45 1 #5=?B91 H AE5 H1 D955 E E71B 45CD1314? 5 ?C D5CD9=?9?C )P LIGLS HI VIGSKIVWI ƼREPQIRXI PSW WMKYMIRXIW GYEXVS EGSRXIGMQMIRXSW IR IWXI ITʧ KVEJI RS QSHMƼGE PE GEPMƼGEGMʬR NYVʧHMGE HI PSW QMWQSW IR VIPEGMʬR E PSW HIVIGLSW 8E=1?C C9? AE5 C5 @1C=1 1AEe C?? 5 21C5 1 9=@13D? AE5 81 D594? 5 5 B53E5B4? 45 E1 7B1 @1BD5 45 1C @5BC?1C 5DB5F9CD141C H 45 ?C C?45?C H 3?DB1C D5C B519I14?C
 • 18. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 7.1 Octubre de 1975: tres guardias civiles asesinados por ETA, y los dos primeros asesinados por grupos parapoliciales 1975 E14? E1 @1DBE1 45 1 E1B491 9F9 F?Fe1 1 3E1BD5 45 BB1C1D5 DB1C B5D9B1B E1 9;E BB9f1 5 B1DI1IE 5 4e1 45 ?3DE2B5 45 E1 2?=21 13D9F141 @?B * 5G@?C9?h 1 @1C? 45 14 (?F5B 35B31 45 1 ?319414 45 %f1D9 ?C 175D5C CD521 #14?14? ?B5D5
 • 19. 1f?C 5CiC 1C3E1 #1BDe ?I1?
 • 20. 1f?C H E1 #?B5? 81=?BB?
 • 21. 1f?C =EB95B? H B5CED1B? 85B94?C 7B1F5C 5 312? ?Cd h=5I 1CD9?
 • 22. 1f?C H E1 1B3e1 ?B5D5 3?4E3D?B 45 F58e3E? 45
 • 23. 1f?C E71B 45 1D5D14? 5CD121 =1B314? 3? E1 =1B31 45 @9DEB1 B?:1 5 1 3E5D1 @1B1 @?45B C5B 13D9F14? 5 1BD5613D? =5491D5 E =14? 1 49CD1391 1 @?D5D5 2?=21 3?=@E5CD1 @?B 491=9D1 H D?B95Be1 9=@13Dh 45 5? 5 5 F58e3E? H ? 45C@1Ih E1 F59D51 45 =5DB?C 414? F1B91C FE5D1C 45 31=@11 ?C 3E5B@?C 45 1C3E1 #?B5? H #14?14? AE541B? 45CDB?I14?C 1 ? 1B7? 45 1 31BB5D5B1 ?C 4?C 85B94?C 6E5B? 3?4E394?C 1 ?C@9D1 45 BE35C 45 1B1;14? =95DB1C 1 31@91 1B495D5 45 ?C DB5C 615394?C AE54h 9CD1141 5 5 3E1BD5 45 BB1C1D5 4?45 5CD121 45CD914?C ?C 175D5C 0X ,.@,7 ,=?U9 :D,9: 5F121 D1 C?? ?38? =5C5C 5 5 E5B@? C5 812e1 93?B@?B14? 5 5 =5C 45 652B5B? ?0-,9 ,7/:9,/: 7:=09?0 AE5 D5e1
 • 24. 1f?C D1=29d 5F121 @?3? D95=@? 5 1 E1B491 9F9 1EAE5 CE @14B5 H E 85B=1? D1= 29d 5B1 7E1B491C 39F95C @,9 :=09: 3,8:==: 5B1 @14B5 45 DB5C 89:?C 1 @5C1B 45 D55B
 • 25. 1f?C ?C 6E5B15C C5 3552B1B? 1 4e1 C97E95D5 45 1D5D14? 5 1 @1BB?AE91 45 )1 E1 1ED9CD1
 • 26. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
 • 27. 1 B59F9493139h 45 * C5 5Fh 1 312? 5 4e1 5B? ? 6E5B? 9 ?C @B9=5B?C 9 ?C iD9=?C 7E1B491C 39F95C 45CD914?C 5 5 3E1BD5 45 BB1C1D5 1C5C914?C H1 AE5 E D?D1 45 E5F5 175D5C 45 1 E1B491 9F9 81 C94? Fe3D9=1C =?BD15C 45 *@= *= H 5DB5 H CD5 5AE9@? B5413D?B 81 DB1D14? 45 3??35B 1 C9DE139h 13DE1 45 CEC 61=991C @5B? ? 81 C94? @?C925 @?B ? AE5 AE541 @5495D5 45 8135BC5 ? 1 5H 45 =9CDe1 45 5CD5 31C? AE54h 1=9CD914? C954? E? 45 ?C 1D5D14?C 3EH1 1ED?Be1 81 AE5414? C9 3??35BC5 5B? 5CD1C DB5C =E5BD5C ? 6E5B? 1C i931C 5C5 45 ?3DE2B5 45 ?B 1 ?385 DB5C 949F94E?C 3? @B5@1B139h @1B1=99D1B 9BBE=@95B? 5 5 B5CD1EB1D5 DG125 51 C9DE14? 5 5 1D? 45 !1@1I1B 4?45 F9Fe1 V,64 ?B,-0 !=:-092:, 3? CE =E:5B #K [755C %;91 CEC 89:1C %1DI H 98?1 H CE 89:? 9D?B ?C 17B5C?B5C 1I1B? E 71C 5 5 9D5B9?B 45 B5CD1EB1D5 H ?C 395D5C C5 5381B? 1 CE5? =95DB1C AE5 ?C 17B5C? B5C 7B9D1B? VJ,59=?C 1 @?B F?C?DB?C W E9C DG125 AE5 ?C ?Hh ?7Bh 535BB1BC5 5 E 3E1BD? DB1C5B? H 1DB131B 1 @E5BD1 5B? CE 85B=1? f1;9 AE5 5CD121 5 1 3?391 6E5 131I14? @?B 9=@13D?C 45 211 V13? H $57B?W 45 4e1 D9DEh 1Ce V+ 3?=14? RS MHIRXMƼGEHS EWIWMRE E HSR -KREGMS )GLEZIƉ ƈ-RJSVQEGMSRIWƉ HIP HʧE HIWXEGʬ UYI ?C 17B5C?B5C 13DE1B? 3? =5DB15D1C H @9CD?1 H AE5 1I1B? E C@B1H C?2B5 ?C 395D5C *95=@? 45C@EdC ? B59F9493h 5 1D1h ,1C3? C@1f? , 3?F9BD9d4?C5 5 5 @B9=5B 1D5D14? =?BD1 @1B1@?9391 AE5 =9C=? 4e1 3E5D1 CE 89:1 %1DI 175D5C 45 1 E1B491 9F9 H1 812e1 5CD14? 5 5 B5CD1EB1D5 1D5C 45 1D5D14? H AE935 =9ED?C 45C@EdC 45 =9C=? C5 @5BC?h E1 TEXVYPPE HIP GYEVXIP HI )PSVVMS UYI PPIKEVSR E HIGMV ƈ,IQSW PPIKEHS XEVHIƉ = GSRXMRʱE VB5? AE5 5?C D5e1 3??39=95D? 45 @1 5 9D5D1B? AE5 ? 5 =1D1B1 1 =9 @14B5 $? 5B1 1=97?C @5B? 3;F3 3??3e1 75D5 =EH 4965B5D5 45 D?41C 1C 945??7e1C 5B1 E1 @5BC?1 =EH 1295BD1 H AE5 @?4Be1 8121B 3? d *1 F5I ?C 7E1B491C 39F95C 45 ?BB9? @5C1B? AE5 5B1 E1 C1F1:141 =1D1B 1 f1;9W 1B1 3??35B =5:?B @?B AEd DB5C 949F94E?C 531@E3814?C C5 49B9795B? 5C1 ?385 1 B5CD1EB1D5 DG125 51 1 1C @?31C 8?B1C 45 1D5D14? 45 %f1D9 5C 535C1B9? 3?? 35B 17? =bC C?2B5 1 C171 61=991B 45 ?C DG125 1D5D14? 6E5 3?C945B14? 3?=? E1 VF571I1W 5 F1B9?C 45 ?C D5CD9=?9?C B53?794?C @?B 5CD5 5AE9@? B5413D?B CD1 61=991 5B1 =EH 3??3941 5 BB1C1D5 H CE 9=@93139h 5 1 E381 1D96B1AE9CD1 1BB1C DBh E1 B9CDB1 45 45D539?5C 1D5D14?C H CE6B9=95D? 5 5CD14? 45 5G35@39h 45 DB1C 5 1C5C91D? 45 9C@53D?B #59Dh #1I11C 5 Bi 6E5B? 45D5941C 35D51B5C 45 @5BC?1C 5DB5 51C 3E1DB? 45 ?C 85B=1?C DG125 B57?B9? E9C ?;9 5 f1;9 1B1 5D?35C E1 ?Cd H1 C5 53?DB121 5C31 @14? 45 31C1 @?B CE =99D1391 5 * H 812e1 C94? 45D594? 5
 • 28. H 45:h * 5 H 393? 1f?C 45C@EdC C5 135B3h 1 EC;1 )?I919CD1 9DI1BB51 ) Ŵ %%0% .SWIFE
 • 29. A9A3@ :3DFK7=A ;K7@3= EC;1 #5=?B91 E41I9?1 @
 • 30. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 B57?B9? D1=29d 812e1 C94? 45D594? 5
 • 31. 45E39h D?BDEB1C H @?B CE =99D1391 5 )*, 6E5 45CD5BB14? @?B 1C 1ED?B94145C 6B1AE9CD1C 1 1 ?31 9414 45 *521 #b171 H CE 85B=1? E9C 1 1D?I 2135D5 CD5 iD9=? H1 812e1 C94? 45D594? D1=29d 5
 • 32. H 13EC14? 45 49FE71B @B?@17141 45 )*, *1=29d ? 6E5 5 5C5 =9C=? 1f? 45 1C5C91D? 45 f1;9 DG125 4EB1D5 5 5CD14? 45 5G35@39h 9=@1D14? 5 @B9=1F5B1 ?C DG125 H1 B539295B? 17E?C V1F9C?CW 45 =1H? E1 2?=21 45 ?C V93?DB?14?CW 89I? 5G@?C9h 5 5 B5CD1EB1D5 61=991B 45 !1@1I1B E5B? =5C5C 45 =E381 F9?5391 AE5 C1@93h BB1C1D5 1BB1C1D51BB1 H =99D1D5 45 * 5CiC #K #1B;9579 91CDE9 6E5 =E5BD? @?B 1 E1B491 9F9 5 :179I 5 45 =1H? %DB? 1BD5613D? @1B1@?9391 6E5 3??314? 5
 • 33. 45 :E9? 5 5 B5CD1EB1D5 +4119DI HI EMSRE UYI VIKIRXEFE .SOMR = IP HI NYPMS EQIXVEPPEVSR IP VIWXEYVERXI )XEFI 51 45 !1@1I1B H ?C F58e3E?C 1@1B314?C 35B31 45 5CD12539=95D? $1495 B59F949 3121 5C?C 1D5D14?C 1i 3?=? D1=@?3? 1 2?=21 AE5 5G@?Dh 21:? 5 3?385 45 E1 ?Cd DG125 5 ?9215 ?89IE5 9 1 2?=21 5 5 21B 57?1 45 BB1C1D5 1=2?C 5 1 FeC@5B1 45 1C5C91D? 45 f1;9 DG125 )R IP HMGXEQIR UYI PE 'SQMWMʬR HI )ZEPYEGMʬR GVIEHE EP EQTEVS HIP (IGVIXS 45 ?295B? F1C3? 5DB57h 1 1 61=991 DG125 %AE91 C5 453e1 VC 95AEeF?3? AE5 ?C AE5 49C@1B1B? 5B1 45 7BE@?C 45 5GDB5=1 45B5381 ? 45?=914?C ;@5A@FDA36AE AE5 C5 45493121 1 3?=21D9B 1 ?C =?F9=95D?C 1D96B1AE9CD1C AE5 921 CEB7954? 5 1AE51 d@?31 H C95=@B5 81 5G9CD94? C?C@5381C 45 AE5 3?D121 3? 1 3?9F5391 1AE95C35391 H 5 17E?C 31C?C 3? 1 @1BD939@139h 49B53D1 45 175D5C 45 CD14?W 1 61=991 ? 5 45:1B? @?5B 5CAE51C 5 ?C @5B9h493?C @?B ?B45 7E25B1D9F1 DB1C 1 =E5BD5 45 f1;9 DG125 5DB1B 5 5 35=5D5B9? 3? 5 1D1i4 1 8?=2B?C C5 F9F95 B? =?=5D?C 45 =E381 D5C9h H1 AE5 1 E1B491 9F9 5C@5B121 1 3?BD5:? H 1@EDh 3? CEC 1B=1C 1 ?C @B5C5D5C 5B? ?C 15714?C 45 f1;9 DG125 B51339?1B? 3? 1@?=? H ? 6E5 1 =bC e1C 45C@EdC 17E95 B?=@9h 1 b@941 5B? ?C 1C5C91D?C D1=@?3? 3E=91B? 1AEe +1 C5=11 45C@EdC 5 4e1
 • 34. 5 D1G9CD1 0=8S9 2@4==0 =,@024 6E5 53?DB14? C9 F941 5 57ED9? 3? DB5C 9=@13 D?C 45 211 5 1 3125I1 )E 1C5C91D? C5 B5139?h 3? 5 3??39=95D? AE5 @?4e1 D55B 7E9BB5 C?2B5 AE9d5C 6E5B? ?C 1ED?B5C D1D? 45 1D5D14? 3?DB1 f1;9 DG125 3?=? 45 1 2?=21 3??3141 5 4e1 1D5B9?B 5 5 21B 57?1 45 1 @1I1 )525B? DE25 9I;1BB157?BB1 )E 3E5B@? 6E5 53?DB14? V1 E?C AE995D?C =5DB?C 45 3E1B D5W 45 57ED9? 5B=b 7E9BB5 D1G9CD1 45 @E52? 1EAE5 1394? 5 5B71B1 17? 4529h F5B 5C?C 4e1C
 • 35. 3E14? E? 45 ?C 89:?C 45 1 Fe3D9=1 ?;9 13E49h 1 1 ?=9C9h 45 5B538?C E=1?C 45 1B1=5D? F1C3? 1 ?5391 B53?79h CE ?@99h B5C@53D? 1 Ŵ %03273 6SKIPMS (31ʌ2+9) *PSVIRGMS +%6'ʌ% 6)= 1EVGSW
 • 38. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
 • 39. AE5 V1 61=991 C?C@5381 AE5 AE95 ? 1C5C9h 5C 1 E1B491 9F9W 1 Fe3D9=1 D5e1 1f?C H 5B1 @14B5 45 4?C 89:?C *1=@?3? D5B=91B? 5 ?C 1D1AE5C @1B1@?93915C
 • 40. 45 :E9? 45 1 *B9@5 1=5DB1h 1 =1DB9=?9? 6?B=14? @?B 2@=?D,90 ==024 0?,809/4 131I141 @?B 49C@1B?C H E1 ?Cd DG125 3? 9=@13D?C 45 211 1EAE5 5CD5 iD9=? ?7Bh C19B 3? F941 ?C 49C@1B?C ?C 89395B? 3E14? 7EBDI15 BB579 DB1C D5B=91B CE DB1 21:? 5 ?9215 ?89IE5 C5 9DB?4E:? 5 5 3?385 4?45 5 5C@5B121 CE =1B94? C@5B1B? 1 AE5 5CDEF95B1 ?C 4?C 1D5C 45 49C@1B1B5C *5e1 4?C 89:1C H E 89:? 45 H 1f?C 45 C5@D95=2B5 45 ?DB1 2?=21 6E5 3??3141 5 5 B5CD1E B1D5 45 ?;9 DG125 5 19?1 5C1 ?31C9h AE95 ? B59F9493h 6E5B? ?C BE@?C B=14?C C@1f?5C @112B1C 45 5G 13145 45 BB1C1D5 ?Cd D?9? DE1 11CD579 C?2B5 5 1C5C9 1D? 45 f1;9 DG125 H 5B=b 79BB5 V$E31 57h 1 9F5CD971BC5 H 131B1BC5 CE@EC? E 4EB? 7?@5 5 5 @E52?W 1B1 1 39D141 ?=9C9h 45 ,1?B139h 3B5141 @?B 5 ?295B? F1C3? V @5C1B 45 D95=@? DB1C3EBB94? 45295B1 8135BC5 E1 9F5CD97139h 5G81ECD9F1 @1B1 5 5C31B539=95D? 45 ?C 8538?C 5 9=@549B CE 9=@E9414 H B5@1B1B 1 1C Fe3D9=1CW
 • 41. Ŵ 'A@7@5;3 -c5F;?3E 67 3 H;A7@5;3 1B1=5D? F1C3? ?=9C9h 45 5B538?C E=1?C H )?939DE45C 9E41411C *?=? ,9D?B91 1CD59I
 • 42. @ Ŵ -/%66%0)+366% )PMEFIX 3T 'MX T Ŵ (MGXEQIR R{ 6IWSPYGMʬR HIP HI EFVMP HI 'SQMWMʬR HI )ZEPYEGMʬR GVIEHE EP EQTEVS HIP (IGVIXS HI HI NYRMS 45 ?295B? F1C3?
 • 43. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 7.2 La muerte de Emilia Larrea y de dos miembros de los CCAA, con el posterior enfrentamiento entre Martín Villa y Txiki Benegas 1978 45 ?F95=2B5 45 =991 1BB51 )b5I 45 411 45
 • 44. 1f?C H =14B5 45 DB5C 89:?C C5 53?DB121 C5D141 1 1 5DB141 45 CE 31C5Be? 3E14? E1 211 5 @5B6?Bh 1 HE7E1B e =9C=? =EB9h )E 1=971 B5C35391 ,941EBB5D1 1B3e1 45 1f?C H =14B5 45 E 89:? H 4?C 89:1C 6E5 131I141 @?B ?DB1 211 AE5 5 1DB1F5Ch 5 =EC? 9IAE95B4? ED? 1 51 C5 53?DB121 D1D? 5 89:? 45 =991 45
 • 46. 1f?C 5CiC #1B9 3?=? E1 45 1C 89:1C 45 B5C35391 C@5B1I1 +1 D5B35B1 211 9=@13Dh 5 1 @5BC911 45 4?=9399? 45 4E1B4? DG525BB91 @BhG9=? 1 31C5Be? 45 1BB51 'E955C 49C@1B1B? 6E5B? 7E1B491C 39F95C 45 3E1BD5 45 BB1C1D5 AE5 3?6E495B? 3? =95=2B?C 45 * 1 ?DB?C 175D5C 45 3E1BD5 45 B5DG1215D1 AE5 C5 53?DB1 21 45 @19C1? H 3? 1B=1C 5 1 =1? #?=5D?C 1D5C 5C?C 7E1B491C 45 @19C1? 812e1 49C@1B14? 3?DB1 DB5C =95=2B?C 45 ?C ?=14?C EDh?=?C D931@9D19CD1C =1D14? 1 (?25BD? B12EBE +B921BB5 H ?Cd #K DEBB9?I 1B=5491 5 89B954? 45 7B1 F5414 5 5 @E=h 1 !9;5 -EBEDEI1 %4B9?I?1 5C 812e1 C57E94? 45C45 B5DG1215D1 4?45 ?C 4?C @B9=5B?C 812e1 1=5DB114? 1 6138141 45 3E1BD5 C9 31EC1B 85B94?C GDEb , 7@ d3F; J ?G5:3E H757E HAHc3?AE 7@ 5A5:7 5A@ 03B3 BG7E 7D3 3 B3D73 67 G@3 3?;93 G3@6A A ?3F3DA@ B7@Eb L:AEF;3 03B3 Y @74, :920 *1=29d B5CED1B? 85B94?C 45 211 @?B ?C 49C@1B?C 45 ?C 7E1B491C 39F95C 45 3E1BD5 45 B5DG1215D1 E11 #1BDe ?B5I? 45 1f?C AE5 5F121 E1 3B91DEB1 5 2B1I?C H (?25BD? 5DBb 45 5B5491 dB5I 45 1f?C AE5 C5 53?DB121 5 5 9D5B9?B 45 E 3?385 H AE5 81 C94? B53??394? 3?=? Fe3D9=1 @?B 5 ?295B? F1C3? 5 5 53B5D? 1C14?C F1B9?C 4e1C 4?C 45 ?C 175D5C 45 3E1BD5 45 BB1C1D5 C5 @5BC?1B? 5 5 31C5Be? 45 =991 1BB51 1 @549B @5B4h H 49C3E@1C @?B ?C 49C@1B?C @5B? 5 F9E4? 5DB5 C??I?C 5C @949h AE5 C5 =1B381B1 45 1e C9=9C=? E 7E1B491 39F9 :?F5 C5 @5BC?h 5 5 8?C@9D1 1 49C3E@1BC5 1D5 B5C35391 ,941EBB5D1 493954? AE5 C5 53?DB121 QY] RIVZMSWSW 'VIWGIRGME JYI HEHE HI EPXE HIƼRMXMZEQIRXI IP HI JIFVIVS HI EB1D5 E D95=@? 1 61=991 B53929h 1=51I1C 1h9=1C 5 5 2EIh 4939d4?5C AE5 ? AE5 5C 812e1 @1C14? 6E5 V@?BAE5 5B1 45 *W (5C@53D? 1 ?C 49C@1B?C '3cE EƼVQʬ EP HʧE WMKYMIRXI ƈ2S GSRWXE UYI WI TVSHYNIVE 97i D9B?D5? @B5F9?W V?C DB5C :hF55C 4539495B? 1214?1B 5 F58e3E? =?=5D? 5 AE5 1 E1B491 9F9 812Be1 1295BD? 6E57? 3?DB1 5?CW V1 =1H?Be1 45 ?C 9=@13D?C @?B
 • 47. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 1 5C@141W B9=5B1 @b791 45 ;3D;A -3E5A V*5CD97?C @B5C53915C 9C9CD5 5 AE5 R3E14? 45C35495B? 45 F58e3E? ? 89395B? 45C1B=14?C 12B954? 6E57? 5D?35C 1 E1B491 9F9W GE=36; 'D7EE 3?CD1Dh AE5 V5B1 =EH E=5B?C1C 1C @5BC?1C AE5 39B3E121 @?B ?C 1B5454?B5CW H AE5 V1 @1B535B ?C @B?@9?C =95=2B?C 45 1 E1B491 9F9 571B? 1 9D5B31=291BC5 49C@1B?C 5DB5 5?CW 3?=9Dd @B?F9391 45 ) )% 3?45h VD1D? ?C 1D5D14?C 3?DB1 3E1AE95B @5B C?1 3?=? 1 13DE139h 3?3B5D1 AE5 DEF? 1 E1B491 9F9 5 #?4B17h 4?45 C5 C?2B5@1C1B? ?C e=9D5C =e9=?C 45 @B?@?B39?19414 45 1C =54941C H 45 B5C@5D? 1 1 F941 H 1 1 9D57B9414 6eC931 45 ?C 39E4141?CW 49:? AE5 V1 ?93e1 ? @E545 ED99I1B CEC 1B=1C 3E14? C5 @?5 5 7B1F5 B95C7? 1 3?:ED? 45 1 @?2139h Y 3DE139?5C 3?=? dCD1 5:?C 45 3?DB92E9B 1 1 1339h 3?DB1 5 D5BB?B9C=? ? 8135 C9? 315B 5 1 DB1=@1 AE5 dCD5 AE95B5 @B?F?31BW %% @B?D5CDh V@?B 1 13D9DE4 9BB5C @?C125 45 ?C =95=2B?C 45 1 E1B491 9F9 AE5 49C@1B1B? 949C3B9=9141=5D5 5 5 35DB? EB21? 45 #?4B17hW H =?CDBh CE D?D1 B5@EC1 @?B 5 1=5DB11=95D? 45 3E1BD5 45 B5DG1215D1 1B1 5C31B535B ?C 8538?C C5 3B5h 5 5 @E52? E1 ?=9C9h ?@E1B 45 F5CD97139h AE5 @B5C5Dh CE 96?B=5 5 5 C1h 45 @5?C 45 HED1=95D? 5
 • 48. 45 ?F95=2B5 1 ?=9C9h B53?79h D5CD9=?9?C 45 D5CD97?C 49B53D?C V 97i =?=5D? C5 5C F9? 1B=1C 1 97E? 45 ?C DB5C H @?B CE@E5CD? ? C5 5C 49? 5 1D? 9 3?C1 @1B53941W 5C 49C@1B1B? C9 DB1D1B 45 45D55B?C 1C 61=991C ? DEF95B? 1335C? 1 1C 1ED?@C91C 0E ZIVWMʬR SƼGMEP TSV WY TEVXI LEFPʬ HI ƈMRXIVGEQFMS HI HMWTEVSWƉ ] HI UYI PSW KYEVHMEW 39F95C 13DE1B? 3?6?B=5 1 V5CDB93D? 3E=@9=95D? 45 CE 4525BW CE F5I 5 ?C5:? 55B1 ,1C3? =14h 1 49B53D?B 45 5B538?C E=1?C ?Cd (1=h (53145 1 3? 65339?1B CE @B?@9? 96?B=5 CD?C C? 17E?C @1C1:5C 45 1 ?D1 5=9D941 DE LA NOTA DE LA CONSEJERÍA DEL INTERIOR DEL CONSEJO GENERAL VASCO =9D941 5 1 ?385 45 :E5F5C 45 ?F95=2B5 45 .*B1C 1BB1B ?C 8538?C/ 1 ?C5:5Be1 45 D5B9?B 4525 8135B 1D5 5CD?C 8538?C 1C C97E95D5C 3?C945B139?5C B9=5B? 1 h7931 45 1 F9?5391 5C 1 AE5 5G@931 1 17B5C9h D1D? 1 3E1BD5 45 1 E1B491 9F9 3?=? 1 B5C@E5CD1 AE5 31EC1 1 =E5BD5 45 ?C 17B5C?B5C 1B1 :EI71B 5CD?C 8538?C 3?=? @1B1 :EI71B 1C =E5BD5C H 17B5C9?5C AE5 31C9 3?D94911=5D5 ?C 5CDb 1653D14? 85=?C 45 C9DE1B?C @?B E5CDB1 @1BD5 6E5B1 45 1 h7931 45 1 F9?5391 H 45DB? 5 31=29? 45 1 B5C@?C125 IMKIRGME HI YR SVHIR TEGʧƼGS 0SW UYI EGITXER IP HIƼRMV RYIWXVE WSGMIHEH 3?=? C?395414 5 7E5BB1 ? @E545 3? 3?85B5391 35CEB1B ?C 5653D?C ?B=15C 45 1 =9C=1 ?B 5 3?DB1B9? ?C AE5 AE5B5=?C E1 C?395414 5 @1I H 3B55=?C AE5 5 @E52? 1 AE95B5 85=?C 45 5G979B 1 1C E5BI1C 45 %B45
 • 49. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 i293? E 5GAE9C9D? 3E=@9=95D? 45 CE 6E39h 45 71B1D9I14?B5C 45 ?B45 @?B 539=1 45 1 C5C139h CE2:5D9F1 45 5BF9?C9C=? ? 13?C? ?BAE5 1 TʣVHMHE HI PE WIVIRMHEH IR IWEW JYIV^EW PEW HIWGEPMƼGE TEVE INIVGIV WY TVSTME 6E39h 1C =E5BD5C 45 ?Cd #1Be1 DEBB9?I H 45 (?25BD? B1=2EBE 4525 45 C5B 5G@93141C @i2931=5D5 @1B1 F5B C9 81 5G9CD94? @B?@?B39?19414 5 ?C =549?C ED99I14?C H C9 ? 5G9CDe1 =549?C =bC B139?15C H 1453E14?C @1B1 8125B @B?35494? 1 CE 45D539h )57E4? D?4? 31C? ? AE5 B5CED1 5F945D5=5D5 95G@93125 5C 1 EGXYEGMʬR TSWXIVMSV HI YRE JYIV^E TʱFPMGE UYI MVVIƽIMZEQIRXI HMWTEVE HI 6?B=1 AE5 31EC1 E1 =E5BD5 H F1B9?C 85B94?C 5 1 @?2139h 39F9 *1 13D? 4525 C5B 5:E93914? 3? E1 7B1 C5F5B9414 @?BAE5 ?254535 1 E1 45 5CD1C HSW GEYWEW S FMIR YRE MVVIWTSRWEFPI JEPXE HI VIƽIMʬR S YRE EGXMXYH XSHEZʧE =bC @597B?C1 1 45 E1 6E5BI1 AE5 13Di1 C?2B5 E1 @?2139h 3?=? C?2B5 E1 C?395414 55=971 C 12C?ED1=5D5 @B539C? AE5 C?2B5 5CD5 @ED? 1 9F5CD97139h @i2931 535C1B91 C51 145=bC E1 9F5CD97139h :E49391 1 8E571 45 @B?D5CD1 6E5 755B19I141 ?C 4e1C 5 d9I H 3? VE9@iI3?1 @Bb3D9 31=5D5 @1B141W =99CDB? 45 D5B9?B (?4?6? #1BDe ,91 5 ?=2B5 45 ?295B? 5C@1f? 13ECh 1 ?C5:? 55B1 ,1C3? 45 3?DB92E9B V1 45C531451B ?C 1=5D1 25C 93945D5C H @1B?C B579CDB14?CW f149h AE5 V% C5 1@?H1 1 D5BB?B9C=? ? C5 1@?H1 1 AE955C 81 55794? 1 4EB1 H 1257141 =9C9h 45 8135B5 6B5D5W 1 + @1BD94? 5 5 ?295B? 5C@1f? @949h 1 49=9C9h 45 *G9;9 5571C 3?C5:5B? 45 D5B9?B 45 , @?B V97E11B D?4?C ?C 8538?C F9?5D?CW H VC?939D1B E1 9F5CD97139h :E49391 3E14? ERXI LIGLSW GSQS IP TVIWIRXI ʣWXE WI TVSHYGI EYXSQʛXMGEQIRXI GSQS ƼNE PE PI] IR XSHS )WXEHS HI (IVIGLSƉ 4EVE 9'( ƈIP '+: NYWXMƼGE GSR IPPS PE EGGMʬR EVQEHE GSQS B5C@E5CD1 535C1B91 1 E1 CE@E5CD1 F9?5391 9CD9DE39?1 15D14? 5 D5BB?B9C=? 5 5 1eC ,1C3?W 0E TSPʣQMGE GSRXMRYʬ IR PSW HʧEW TSWXIVMSVIW 8MOM IRIKEW EƼVQʬ IP HI RSZMIQFVI UYI ƄRS IW QIHMERXI RSXEW SƼGMEPIW IUYʧZSGEW GSQS WI GSRWXVY]I YR SVHIR TʱFPMGS 45=?3BbD93? C9? 3?=? C5 9BB9D1 H C?9F91D1 1 1 @?2139hW C9=9C=? 5571C 14E:? UYI ƈHIƼIRHI ] HIJIRHIVʛ IR XSHS QSQIRXS E PEW JYIV^EW HI SVHIR TʱFPMGS TIVS EP =9C=? D95=@? 5G979Bb 1 1C =9C=1C 5 B5C@5D? 1 ?C 45B538?C 8E=1?C H 13DE139?5C AE5 ? @?71 5 @597B? 1 F941 45 1 @?2139h 39F9 H ? AE5 5C =bC 9=@?BD1D5 AE5 1 @5BC53E39h 45 459D? ? C5 3?F95BD1 5 ?49? 81391 5 4593E5D5 9 81391 5 @E52? AE5 5CDb CE6B954? 5 DB1E=1 45 1 F9?5391W ?B CE @1BD5 5 ?=9Dd :53ED9F? 45 ) )% 1f149h AE5 V5 C5f?B #1BDe ,91 ? 81 5D5494? 9 5D9545 H AE9IbC ? @E541 5D545B ? AE5 5C E ?B45 @i293? 45=?3Bb D93? H ? AE5 5C =bC 7B1F5 9 C9AE95B1 5D9545 ? AE5 4525 C5B E Bd79=5 45=?3BbD93? Ŵ ;3D;A -3E5A ] )P WYW XVEFENEHSVIW WIGYRHEVSR PE LYIPKE Ŵ 0EW ERXIVMSVIWPE TVIWIRXI ] PEW TSWXIVMSVIW JVEWIW IRXVIGSQMPPEHEW IR '3cE
 • 50. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 ] IP HIVIGLS HI XSHSW PSW GMYHEHERSW E YRE MRJSVQEGMʬR IEGXE ] ƼHIHMKRE HI PSW WYGI C?C AE5 5C 1D1f5W )?2B5 1 B51339h 45 + 49:5B? AE5 VCh? @E545 C5B 9D5B@B5D141 3?=? E1 3?BD91 45 8E=? @1B1 3E2B9B CE @B?@91 B5C@?C1299414 5 1 F5BC9h 4141 @?B CEC B5@B5C5D1D5C 45 ?C 8538?C 45 #?4B17hW 1 ?B@?B139h 45 BB1C1D5 D?=h 1 4539C9h 45 49=9D9B 5 4e1
 • 51. 5 =9C=? 4e1 AE5 E1 6B1C5 45 #1BDe ,91 AE54h @1B1 5 B53E5B4? V? AE5 85 4938? 5C F5B414 H ? =1D54Be1 1EAE5 ? DEF95B1 B1IhW ?B CE @1BD5 5 ?C5:? 55B1 ,1C3? 5F9h E D557B1=1 EP QMRMWXVS HIP -RXIVMSV HʛRHSPI GSRSGMQMIRXS HI UYI WI VEXMƼGEFE ] ETVSFEFE IP XVEFENS B519I14? 45C45 CE 45@1BD1=5D? 45 5B538?C E=1?C B?AE9C 45 1 ?=9C9h F5CD9714?B1 ?@E1B 1@?BD14? 5 CE 96?B=5 ?C 8538?C AE541B? 9=@E5C $? 8E2? :E939? 17E? Ŵ ƈ)YWOEHM Ɖ 9;@ @ VEAE5 =5 8E295C5 5AE9F?314?W 5 ;3D;A -3E5A
 • 52. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 7.3 “Aquí, al lado de casa”, en San Andrés, José Antonio Ortega Lara estuvo 532 días secuestrado por ETA en un zulo 1996-1997 C97E95D5 31C? D955 31B13D5BeCD931C @53E91B5C )5 DB1D1 45 C53E5CDB? =bC 1B7? 45 ?C 5F14?C 1 312? @?B *
 • 53. 4e1C 5 45 6E39?1B9? 45 1 @B9C9h 45 ?7B?f? ?Cd D?9? %BD571 1B1 E5 =1HiC3E1 1 C?B@B5C1 3E14? 5 1 ?319414 C5 3??39h CE HIWIRPEGI ƼREP ƈEUYʧ EP PEHS HI GEWEƉ GSQS PI HMNS 1EVMER 6SQIVS E WY LMNE 7ERHVE 1BB1C3? 1 3??35B 1 ?D9391 1 9=@B5C9h 1E=5Dh 3E14? C5 3??395B? 1C C9 7E1B94145C 45 31C? H 1C 31B13D5BeCD931C 45 IE? *95=@? 45C@EdC C5 CE@? AE5 5 5 =9C=? D15B 94ECDB91 45 )1 4BdC D1=29d 812e1 @5B=15394? C53E5CDB14? E9? 75C91C -1=?B1 4e1C 5 /A 67 DF793 #3D3 ?7 35G7D6A BADCG7 E7 F;De ?G5:A F;7?BA 3dA J B;5A 67E3B3D75;6A J 7@ ?; 53E3 ?G5:3E H757E E7 5A?7@F343 We@67 7EF3Da 7E7 :A?4D7 J F3X / JA D75G7D6A CG7 B7@Eb B3D3 ?c Q@A 7EF3Da 3CGc 7@ $A@6D39e@ *c Ec 3EF3 CG7 G@ 6c3 ?7 7H3@Fb J @A Eb E; 8G7 ?; ?36D7 ?7 6;A WQ*347E CG7 :3 3B3D75;6A DF793 #3D3X J 6;9A Q*c 6e@67 / ?7 6;57 W
 • 55. X WQe?A 3 36A 67 53E3X / Ec 7EF343 3 36A 7@ 7 43DD;A 67 3 36A ?c ?7 B;e ?GJ AH7@5;F3 7@ 7E3 bBA53 F3?BA5A 7D7E 5A@E5;7@F7 67 5AE3E @A 5A?A 3:AD3 EFD3 7EF7 :A?4D7 FA6A A CG7 :3 F7@;6A CG7 EG8D;D CG7 3 83?;;3 CG7 E; 7 KGA 6A@67 A F7@c3@ :AD3 A ?;D3E 67 6;87D7@F7 ?3@7D3 @ 7E3 bBA53 ;9G3 F7 ;?B35F3 B7DA 5A?A 7D7E NSZIR XEQTSGS % ZIV PI HEW MQTSVXERGME TSVUYI PE XMIRI TSVUYI EP ƼREP PI :3@ F7@;6A BD;Ha@6A7 67 EG H;63 3 G@3 B7DEA@3 6GD3@F7 ?aE 67 G@ 3dA CG7 7EFGH;7D3 7@57DD36A 3:c 3 36A 67 53E3 :A?4D7 FA6A A CG7 39G3@Fe J CG7 7E ?GJ 8G7DF7 E ?GJ 8G7DF7 %,9/=, ,==,.: $7 B3D75;e FD7?7@6A EGBA@9A CG7 3 ?G5:3 97@F7 3CG73 7E57@3 67 DF793 #3D3 67EBGbE 67 G@ 3dA 7@53D5736A 5A?A G@ B7DDA -7D 7E3E ;?a97@7E J B7@E3D 5e?A E7 BG767 F7@7D 3 G@3 B7DEA@3 B7AD CG7 3 G@ B7DDA H7D E3;D 3 3CG7 :A?4D7 ?7 BDA6GA ?G5:A ?37EF3D BADCG7 ?7 B3D75c3 F3 5DG7636 'G7E H3J3 E3H36AD7E CG7 EA@ 53B357E 67 F7@7D 3 G@3 B7DEA@3 7@ 7E3E 5A@6;5;A@7E EA ?7 ;?B35Fe ?G5:A ,-40= -,7/0 ,7;,=:=: ?Cd D?9? %BD571 1B1 5CDEF? C53E5CDB14? 45C45 5 45 55B? 45 3E14? * ? B5DEF? 5 5 71B1:5 45 CE 31C1 5 EB7?C 81CD1 5 45 :E9? 45 CD5 6E39? 1B9? 45 @B9C9?5C 45 1 3bB35 45 ?7B?f? H =95=2B? 5D?35C 45 6E5 B5C31D14? @?B 1 E1B491 9F9 1 1C 45 5C5 4e1 * 812e1 5G9794? @1B1 CE 925B139h 5 DB1C14? 45 1C @B5C1C H @B5C?C F1C3?C 1 1C 3bB355C 45 1eC ,1C3?
 • 56. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 ?C 8538?C C5 CE35495B? 5 31451 1AE5 45 :E9? 1 45 1 =14BE7141 * 1E39121 1 @E5CD1 5 925BD14 45 94ECDB91 C53E5CDB14? ?C=5 531EG 5 ?BB9? 1C 1 E1B491 9F9 45DEF? 1 ?Cd #97E5 1ID5E %DG14?B51 5 5B71B1 1 ?Cd E9C B?CD579 9417EB5 5 DIE?1 1 1F95B +71BD5 ,91B 5 %f1D9 H 1 ?CE +B925DG525BB91 ?9171 5 BB1C1D5 *B5C 8?B1C 45C@EdC 1 E1B491 9F9 ?319Ih 5 IE? 21:? E1 =bAE91 45 E1 1F5 94ECDB91 45 1 3??@5B1D9F1 179 5 )1 4BdC H 925Bh 1 ?Cd D?9? %BD571 1B1 @1B535B 1 1F5 5CD121 5 F9791391 @?9391 45C45 813e1 E =5C IE? 5B1 E 8129Db3E? 8i=54? 45 =5DB?C 45 1B7? @?B
 • 57. 45 138? H 45 1DEB1 3? E1 2?= 291 e1C 45C@EdC 5 45 :E9? 5 :E5I 49? @5B=9C? @1B1 AE5 ?C =549?C 45 3?=E931 39h @E495B1 C131B 6?D?C 1 IE? *B5C 4e1C 45C@EdC * C53E5CDB121 1 #97E5 [75 13? 1BB94? 3?35:1 45 45 B=E1 AE5 5 1 =14BE7141 45 4e1 =?B9Be1 DB1C B53929B 4?C 49C@1B?C 5 1 3125I1 5 4e1 1D5B9?B 5 1C1BD5 %B91 )R IP QMWQS ^YPS EYRUYI EP TEVIGIV QSHMƼGEHS IWXYZS WIGYIWXVEHS HʧEW IP MRKI 95B? 45 1 5=@B5C1 ;EC9 E9? 75C91C -1=?B1 45C45 5 45 :E9? 81CD1 5 45 ?3DE2B5 45 1 =?F99I139h 5 5G975391 45 CE 925BD14 DEF? 3?=? Ce=2?? B59F9 4931D9F? E 1I? 1IE AE5 C5 5F121 5 1 C?1@1 CE:5D? 3? E 9=@5B4925 )9=2?9I121 1 VW 45 C;1DE 925BD14 CD5 Ce=2?? 6E5 9=@EC14? @?B 1 ??B4914?B1 5CD? @?B 1 1I 45 EC;1 5BB91 H F?F9h 1 @?BD1BC5 1D5 ?C CE35C9F?C C53E5CDB?C 45 ?Cd #1Be1 4191 ?Cd D?9? %BD571 1B1 ?C=5 531EG H #97E5 [75 13? 1C5C91D? @?B * 45 iD9=? C53E5CDB14? 39D14? #97E5 [75 13? DB1:? 3? WMKS YRE QSGMʬR HI GIRWYVE GSRXVE IP EPGEPHI HI , EFMIV YFM^EVVIXE 0EWEKEFEWXIV 5 17?CD? 45 CD121 45 6?4? 1 ? 3?451 45 5CD5 D9@? 45 8538?C F9?5 D?C 5 CECD9DEHh ?Cd #1B91 ?9D9 79BB5 AE5 B5@B5C5D121 1 1 3?1939h 45 H $, ?CD5B9?B=5D5 F?F5Bb 1 C5B 55794? 13145 -E29I1BB5D1 5 1C 55339?5C 45 1F95B +71BD5 ,91B ?Cd #97E5 1ID5E %DG14?B51 ?Cd E9C B?CD579 9417EB5 H ?CE +B925DG525BB91 ?9171 6E5B? :EI714?C H 3?4514?C 1
 • 59. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941
 • 60. 45 :E9? 45 @?B 5 C53E5CDB? 45 ?Cd D?9? %BD571 1B1 DB92E1 1@B539h 145=bC E 459D? 45 1C5C91D? 15F?C? 5 7B14? 45 3?C@9B139h 14E3954? AE5 ?C C53E5CDB14?B5C @5C121 45:1B5 =?B9B 45 81=2B5 1 6E39?1B9? 45 @B9C9?5C % WY ZI^ IP ƼWGEP HI PE %YHMIRGME 2EGMSREP -KREGMS +SVHMPPS WIʪEPʬ IP HI SGXYFVI HI AE5 ?C C53E5CDB14?B5C 45 E9? 75C91C -1=?B1 6E5B? ?C =9C=?C H 1 6?B=1 HI STIVEV XEQFMʣR EYRUYI IP WIGYIWXVEHS EƼVQEVE UYI ƈIP ^YPS HI 3VXIKE 0EVE IVE FEW D1D5 =bC 7B145 AE5 5 =e?W 1eC 49Be1 AE5 V? i93? 4965B5D5 812Be1 C94? 5 =hF9 AE5 5 5 31C? 45 75C91C 6E5 53?h=93? =95DB1C AE5 5 5 45 %BD571 6E5 @?eD93?W ?CE +B925DG525BB91 ?9171 ?Cd #97E5 1ID5E %DG14?B51 1F95B +71BD5 ,91B H ?Cd E9C B?CD579 9417EB5 6E5B? 3?4514?C 1 1f?C ?38? =5C5C H E 4e1 @?B CE @1BD939@139h 5 5 C53E5CDB? Ŵ $G@6A Ŵ '3cE
 • 61. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 7.4 Una herida más sin cerrar aún: el asesinato de Isaías Carrasco, trabajador de Bidelan y ex concejal del PSE-EE 2008 45 =1BI? 45
 • 62. 6E5 1C5C914? C1e1C 1BB1C3? #97E5 @?B * 3E14? C5 49C@? e1 1 DB1C141BC5 5 CE 3?385 81CD1 CE E71B 45 DB121:? 5 1 31291 45 @51:5 5 1 E PE WEPMHE ] IRXVEHE HI %VVEWEXI )VE XVEFENEHSV HI MHIPER ] IWXEFE EƼPMEHS EP WMRHMGEXS +* DB5
 • 63. H
 • 64. 6E5 3?35:1 @?B 5 ) @5B? 5 1 C97E95D5 579C1DEB1 C5 53?DB121 5 5 @E5CD? C5GD? 5 1 9CD1 H C?? C195B? 55794?C 3E1DB? 3?=@1f5B?C 45 @1BD94? ? C5D9BC5 1D14? 1 31B7? 17E? 1@B?F538h 1 ?31C9h @1B1 @B5C3949B 45 ?C 4?C 5C3?D1C AE5 D5e1 5 CE d@?31 45 3?35:1 )57i ?C D5CD9=?9?C B53?794?C 5 1 ?319414 ? C5 @E545 5D545B 5CD5 1D5D14? 3?DB1 CE @5BC?1 C9 ? 5C @?B ? H1 39D14? 31B53e1 45 5C3?D1C H 5? 61399D121 13121B GSR WY ZMHE 2S IVE YRE TIVWSRE UYI XYZMIVE YRE WMKRMƼGEGMʬR GSRƽMGXMZE S EKVIWMZE RM WI LEFʧE HIWXEGEHS TSV GSQTSVXEQMIRXSW FIPMKIVERXIW EƼVQER UYMIRIW PI GSRS 3e1 )E V@5314?W ?C 3E5D1 E 3?=@1f5B? 45 @1BD94? 6E5 C5B =99D1D5 45 ) C? TSV Wʧ WSPS JYI WYƼGMIRXI TEVE VIGMFMV IR IP FY^ʬR HIP TSVXEP YRE EQIRE^E UYI TSRʧE V)125=?C 4h45 5CDbCW ?C 3E1DB? 1f?C AE5 5CDEF? 5 5 HED1=95D? D?=h @1BD5 5 4?C bB51C @B565B5D5 =5D5 5 1 ?=9C9h 6?B=1D9F1 45 5C1BB?? CDB1Dd793? H 5 5 ?C5:? )53D?B91 45 #549? =295D5 3?=? B5@B5C5D1D5 45 ) 5 5C5 hB71? 1C5C?B *1=29d 13E4e1 1 1 ED1 45 ?295B? 45 1 ?=E9414 45 D? 521 C1e1C 1BB1C3? 812e1 1394? 5 BB1C1D5 H CEC @14B5C @B?354e1 45 #?B15C 45 *?B? -1=?B1 ? CE 3?=@1f5B1 #1Be1 [755C (?=5B? D5e1 4?C 89:1C )14B1 45
 • 65. 1f?C 45 5414 H 91B1 45 1f?C H E 89:? 459 45 1f?C 45=bC 45 C5B 3?2B14?B 5 5 @51:5 45 1 B519I121 17E?C DB121:?C 5GDB1 3?=? ? 813e1 #1B91 (?=5B? AE5 DB121:121 3?=? 5F5DE1 5 E1 5=@B5C1 H C?e1 9=@91B 5 17E1 31C1 145=bC 45 1 CEH1 @1B1 1HE41B 1 1 53??=e1 61=991B 4e1 45 1C5C91D? #1Be1 [755C (?=5B? 812e1 DB121:14? 45 DEB? 45 ?385 @5B? 1 @5C1B 45 5C? 1 @B9=5B1 8?B1 5Fh 1 CE 89:? 1 3?579? C5 6E5 E57? 1 9=@91B E1 31C1 @138h 1 B?@1 45 31C1 H 45C@949h @?B iD9=1 F5I 1 CE =1B94? E14? 21:h C1e1C 1BB1C3? 1 3?75B CE F58e3E? @1B1 9B 1 DB121:1B 45C45 31C1 ?H5B? BE94?C 5GDB1f?C H D1D? #1B91 3?=? )14B1 21:1B? 1 1 315 )E 89:? 459 45 3E1DB? 1f?C F9? 1 CE @14B5 45C17Bb4?C5 5 5 CE5? :ED? 1 CE 3?385
 • 66. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 WYJA ;@F7@F343 F3B3D7 3E :7D;63E -;@A *3@6D3 E7 34D3Ke 3 b J 7 B76c3 BAD 83HAD CG7 39G3@F3D3 BADCG7 7@E79G;63 79343 3 3?4G3@5;3 *7 BGEA 3 9D;F3D B;6;7@6A 3JG63 E7 CG;Fe 3 5:3CG7F3 J A F3Be BADCG7 @36;7 @AE 6;A @;@9G@3 ?3@F3 9f@ H75;@A ?7 675c3 39A CG7 7EFGH;7D3 FD3@CG;3 BADCG7 H7@c3 3 3?4G3@5;3 #A f@;5A CG7 D75G7D6A 7E 97@F7 J JA 9D;F3@6A #3 3?4G3@5;3 @A 79343 @G@53 #A CG7 ?aE D75G7D6A 7E 3 53D3 67 E3c3E EGE AAE J ?;E ?3@AE 7@3E 67 E3@9D7 A@ AE ?7E7E J 3dAE ?7 H;7@7@ ;?a97@7E 3 3 5347K3 J :3J E;F;AE 3 AE CG7 @A BG76A 7@FD3D BADCG7 ?7 HG7H7@ D75G7D6AE 67 3F7@F36AX 45=bC 45 4??B H CE6B9=95D? AE5 @B?4E:? 5 1C5C91D? 45 C1e1C 1BB1C3? 1 1C @?31C LSVEW WI ZMZMIVSR QSQIRXSW HI KVER XIRWMʬRɸTVMQIVS IR IP LSWTMXEP ] HIWTYʣW IR IP TVSTMS %]YRXEQMIRXS HSRHI WI MRWXEPʬ PE GETMPPE EVHMIRXIɸJVYXS HI PEW HMWGVITERGMEW 5DB5 17E?C B5@B5C5D1D5C @?eD93?C C1 D5C9h 5CD121 B5139?141 3? 5 B5381I? AE5 @B?F?3121 5DB5 ?C =bC 15714?C 45 C1e1C 1 @B5C5391 45 17i @?eD93? =EH VIPIZERXI HIP 44 SɸHI PEɸEPGEPHIWE HI PE PSGEPMHEH HI )%)%2: 8SHS IPPS GSR IP EKVE F1D5 45 AE5 5B1 1C FeC@5B1C 45 E1C 55339?5C 755B15C * B59F9493h 5 1D5D14? =?BD1 5 C1e1C 1BB1C3? C5 3?F9BD9h 5 5 iD9=? @?eD93? 1C5C914? @?B 5C1 ?B719I139h D5D14?C =?BD15C 3?DB1 31B7?C H 5G 31B7?C @?eD93?C FECHA NOMBRE CARGO AUTORÍA 1968-1975 E9C 1BB5B? 13? B5C945D5 45 ?295B? 5C@1f? * D?9? 385F5BBe1 29CE 3145 45 %91BDIE *= 1976-1982 ,e3D?B 57?B2EBE 21BB5385 3145 45 141;1? *= E9C 1B?C 2? 1=?C1 565 ?31 45 #?F9=95D? 5 1C1EB9 *= E1 #K B1E35 ,91B H 5C3?D1C H 38h65B B5C945D5 45 1 9@ED139h 45 9@EI;?1 *= E7ECD? +35D1 1BB553851 B5C945D5 45 1 9@ED139h 45 9I;191 *= E9? #1BDe5I IAE5BB? ?35:1 45 HED1=95D? 45 BE H 5G =95=2B? 45 1 E1B491 45 B13? *= CD521 541BB19 #141B9171 G D595D5 45 13145 45 BD51 *= ?Cd #K BB9I121171 B3?381 565 @B?F9391 ?=E9h *B14939?19CD1 *= 5CiC +1H1B 935171 G 13145 45 DG1BB9 B11DI *= ?Cd D?9? ,9Fh 4121BB51 3145 45 %121BB91 H 49@ED14? @B?F9391 *= Ŵ 8IWXMQSRMS HI 1EVʧE ʀRKIPIW 6SQIVS IR ^SSQVMKLXWGSQ SFWIVZEXSVMS HI PE ZYPRIVEGMʬR HI PSW (IVIGLSW ,YQERSW TSV TEVXI HI PE F9?5391 D5BB?B9CD1 E4139h 5B14? E5C1 13? E41I9?1
 • 67. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 *?=bC 21 B1IECD1 ?35:1 45 5 5 HD? 45 ??CD91 E9C #1Be1 +B91BD5 I1 G 13145 45 5491 H 5G 49@ED14? @B?F *= 7139? B?351 B2519I G 3?35:1 45 HED1=95D? 45 %91BDIE *= (1=h 1795DD? #1BDe5I ) GSRGINEP HI %^OSMXME ] EƼPMEHS E 9'( *= 19=5 BB5C5 B9I=5491BB5D1 G 13145 45 7?921B =95=2B? 45 1 5:53E D9F1 45 + 45 9@EI;?1 E1 45 9?C ?F1 #1D5?C 5 1 5:53ED9F1 45 + 45 9@EI;?1 .
 • 68. 45 C5@D95=2B5 *@= =1Dh 1 ?Cd 7139? +CD1B1 (1=eB5I 5 ,9D?B91 1CD59I =95=2B? 45CD1314? 45 @1BD94?/ *@= ,935D5 -?B9D1 ?C? #95=2B? 45 1 5:53ED9F1 45 9I;191 *= 1982-2011 B9AE5 1C1C ,91 )514?B 45 ) )% 3125I1 45 9CD1 45 9@EI;?1 5 55339?5C 1ED?h=931C ,935D5 1:1D5 #1BDe G =95=2B? 45 1 5CD?B1 #E939@1 45 BB5D5B91 @?B 5 ) )% * )1D917? B?E1B4 dB5I B5C945D5 45 ) 3?35:1 45 45 921? H =95=2B? #5C1 $139?1 45 ?Cd *?=bC 1BB1f171 B51C G 3?35:1 45 I;?9D91 H :565 45 #?F9=95D? 5 9@EI;?1 E57? 5 + * ?CE #E7EBEI1 E1BB?DG51 9@ED14? 45 5 1B1=5D? 5C@1f? GDB5=1 5B5381 #1E5 B?C5D1 ?D G C514?B H C53B5D1B9? 45 CD14? @1B1 1C ED??=e1C 3? 1 + #95=2B? 45 ?C5:? 45 CD14? * B57?B9? %B4?f5I 5?1B B5C945D5 45 5 9@EI;?1 *595D5 13145 45 5 ??CD91 * 5B14? #i7931 5BI?7 G @B5C945D5 45 ) )% 45 9@EI;?1 * #97E5 [75 13? 1BB94? ?35:1 45 5 5 HD? 45 B=E1 * ?Cd E9C 1C? ?BD95C ?35:1 45 5 BB5D5B91 +? 45 ?C 6E414?B5C 45 5 5 1eC ,1C3? * ?Cd 7139? BEB5D17?H51 1BB1f171 ?35:1 45 5 -1B1EDI * 25BD? 9=d5I 535BB9 H CE 5C@?C1 C35C9h 1B3e1 %BD9I ?35:1 45 5 HED1=95D? 45 )5F91 * *?=bC 1215B? 1CD?B 'SRGINEP HI 942 IR 4EQTPSRE-VYʪE * #1E5 3? -1=1BB5f? ,9?B91 ?35:1 45 5 5 HD? 45 BB5D5B91 * 5B14? E5C1 13? H CE 5C3?D1 ?B75 e5I ?BI1 ?BD1F?I 45 ) 5 5 1B1=5D? F1C3? G F93558541;1B9 * 5CiC #1Be1 54B?C1 +BAE9I1 ?35:1 45 5 EB17? * ?Cd #1Be1 #1BDe 1B@51 ?35:1 45 5 #b171 * E1 #1Be1 1EB579 @11D579 G 7?25B14?B 39F9 45 9@EI;?1 G 3?35:1 45 *??C1 @?B ) )% * #1E5 491? I1ECDB5 ?35:1 945@5495D5 5 1C 9CD1C 45 45 -E=1BB171 *
 • 69. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 ?Cd E9C (E9I 1C14? ?35:1 45 45 )1D 4B9a 45 5CgC * B5CD E38 #1BDe G =99CDB? 45 )19414 ?295B? )% * B139C3? 1? ?CE57B1 ?35:1 45 45 ,914531F1C * B?9b 5C@5 391BD5 *595D5 13145 45 ) 45 1C1BD5 %B91 * #1E5 9=d5I 214 B5C945D5 45 45 B17h * ?Cd 1F95B #i7931 CD9291 ?35:1 45 +$ 5 5 HD? 45 59DI1 * E1 B9545 dB5I ?35:1 45 ) 45 HD? 45 %B9? * C1e1C 1BB1C3? #97E5 G 3?35:1 45 ) 5 BB1C1D5 * *YIRXI 7EFMRS 3VQE^EFEP 2S WI MRGPY]IR SXVSW EXIRXEHSW QSVXEPIW GSRXVE EƼPMEHSW TSPʧXMGSW UYI ? 8E295B1 ?CD5D14? 31B7?C 45D5B=914?C 5 1175 + ) )% +$ Y 9 31B7?C @?eD93?C =E5BD?C @?B 1 ?93e1 5 49F5BC1C 39B3ECD1391C %P GYQTPMVWI IP HʣGMQSɸERMZIVWEVMSɸHI EUYIP EWIWMREXS IP HI QEV^S HI YRE VITVIWIRXEGMʬR HI ), MPHYɸEWMWXMʬ TSV TVMQIVE ZI^ɸEP EGXS HI VIGYIVHS ] LSQIRENI UYI 5 ) F955 ?B719I14? 1E1=5D5 1 C1e1C 1BB1C3? 'YEXVS HʧEW HIWTYʣW IP HI QEV^S IP %]YRXEQMIRXS HI %VVEWEXI ETVSFʬɸEYRUYI WMR IP GSRWIRWS HI XSHSW PSW KVYTSW QYRMGMTEPIW
 • 70. EFWXIRGMʬR HI ), MPHY ɸYRE HIGPEVE GMʬRɸUYI PPIZEFE TSV XʧXYPS ƈ7SFVI IP { ERMZIVWEVMS HIPɸMRNYWXSɸEWIWMREXS HI -WEʧEW 1BB1C3?W 1 85B941 C97E5 C9 35BB1BC5 1 89:1 =1H?B 45 C1e1C 1BB1C3? )14B1 D1=29d DB121:14?B1 45 1 1ED?@9CD1 ?3E@1 8?H 5 4e1 5 =9C=? @E5CD? 45 DB121:? AE5 CE @14B5 5 1 31291 45 @51:5 91B9? ,1C3?
 • 71. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 8. ALGUNOS TESTIMONIOS: SOBRE VIOLENCIA, CONCULCACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y MEMORIA 5 96?B=5 C5 @E545 53?DB1B 41D?C 3?3B5D?C C?2B5 1 FE5B139h 45 ?C 45B5 38?C 8E=1?C @B?4E394?C @?B 1 F9?5391 @?eD931 :ED? 3? CEC 3?D5GD?C H 45D15C C95=@B5 45C45 E1 @5BC@53D9F1 ?C =bC ?2:5D9F1 @?C925 5CD5 1@1BD14? 4549314? 1 ?C D5CD9=?9?C 5 31=29? ? C5 =539?1 41D?C 3?3B5D?C C9? AE5 C5 B53?75 1C F9F5391C H 1C ?@99?5C 45 17E1C @5BC?1C 3?D141C 45C45 E1 @5BC@53D9F1 CE2:5D9F1 1DEB1=5D5 @5B? AE5 1 =9C=? D95=@? =E5CDB1 1 1ED5D939414 45 E1C @112B1C 5G@B5C141C 45C45 =EH 145DB? 1 8?B1 45 B53?75B ?C D5CD9=?9?C E5CDB? ?2:5D9F? ? 81 C94? B519I1B E 3?=@5 49? 45 1C ?@99?5C @?eD931C C?3915C ? 945?h7931C 45 BB1C1D5 C9? AE5 1 =5D1 81 WMHS QʛW PMQMXEHE LIQSW XVEXEHS HI SFWIVZEV PE MRƽYIRGME UYI PE ZMSPIRGME TSPʧXMGE LE INIVGMHS IR PE GSRZMZIRGME IRXVI PSW GMYHEHERSW ] VIGEFEV PEW VIƽIMSRIW EGIVGE HI ?C 3?=@?5D5C 2bC93?C @1B1 3?CDBE9B E1 =5=?B91 3?=@1BD941 CD?C D5CD9=?9?C B53?794?C 41 =E5CDB1 45 ?C 49F5BC?C B51D?C ?@99?5C H =?4?C 45 @5C1B 45 1 39E 4141e1 45 BB1C1D5 1EAE5 ? B5@B5C5D1 49B53D1=5D5 1 1495 H @?B CE@E5CD? C9 41B 5 97i =?=5D? @?B 17?D141 1 3?=@5:9414 45 D5=1 9 CEC =1D935C 5=?C DB1D14? 45 B53?75B ?C B51D?C H 1C ?@99?5C 45 17E1C @5BC?1C AE5 F9F5 5 BB1C1D5 ? AE5 D955 17i D9@? 45 Fe3E? 3? 1 ?319414 =5491D5 1B71C 5DB5F9C XEW MRHMZMHYEPIW ,IQSW MRXIRXEHS VIGSVHEV HMZIVWEW WMXYEGMSRIW HI ZMSPIRGME VIƽIMS 1B C?2B5 1C 3?C53E5391C 45 1C FE5B139?5C 45 ?C 45B538?C 8E=1?C H B53?75B @B?@E5CD1C ? 45C5?C @1B1 1 6EDEB1 3?F9F5391 %2F91=5D5 E? 45 ?C @B939@15C B5D?C 81 3?C9CD94? 5 71B1D9I1B 1 49F5BC9414 45 ?@99?5C 5653D? 5 5AE9@? B5413 XSV HI IWXI MRJSVQI GSRWMHIVE UYI PEW HIGPEVEGMSRIW VIGEFEHEW WSR YR FYIR VIƽINS HI E=5B?C1C F9F5391C H C5D9=95D?C AE5 @?4Be1 3?=@1BD9B ?DB1C =E381C @5BC?1C 45 BB1C1D5 93EC? 45C5?C ? 5C@5B1I1C @1B1 5 6EDEB? C C1294? AE5 17E1C F9F5391C 5C@5391=5D5 C9 C? DB1E=bD931C 45:1 E1 5C@5391 8E51 5 E5CDB? 9D5B9?B AE5 E57? @5B4EB1 4EB1D5 1B7? D95=@? 'E541 31F141C 5 1 =5=?B91 949F94E1 H =bC D1B45 =5491D5 CE DB1C=9C9h @1C1 1 6?B=1B @1BD5 45 1 =5=?B91 3?53D9F1 45 6EDEB?
 • 72. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 1 =1H?Be1 45 ?C D5GD?C ? C5 B53?75 ?C ?=2B5C 45 ?C 9D5B?3ED?B5C @E5C C5 9D5D1 CE2B1H1B '+ 5C ? AE5 4935 H ? '+$ ? 4935 5C 4539B C5 AE95B5 41B @B9? B9414 1 3?D594? ? 1 B51D?B )9 5=21B7? 5 5 1@1BD14? B565B94? 1 ?C 9=@13D?C @5BC?15C :ED? 1 1C 4531B139?5C @?45=?C F5B 5 ?=2B5 H 1@594?C 45 AE955C PEW VIEPM^ER TYIWXS UYI ELʧ IWXʛR VIƽINEHEW PEW ITIVMIRGMEW ZMZMHEW QʛW MQTEGXERXIW C954? ?B45141C 1C @5BC?1C 5DB5F9CD141C @?B ?B45 1612dD93? 1451D5 ? C5 C97E5 97i ?B45 3E1D? 1 1 5CDBE3DEB1 ?C D5CD9=?9?C 5CDb ?B719I14?C 5 3E1DB? 7BE@?C 5 @B9 =5B E71B V=@13D?C @5BC?15CW 1 9F5 755B1 ? F9F94?C 45 35B31 5 BB1C1D5 ? 295 5 CEC @B?@91C F941C 3?D9E139h V,e3D9=1C H CE B53??39=95D?W D5B35B E71B ƈ'SRZMZIRGMEƉ 7IKYMHEQIRXI ƈ1IQSVME ] JYXYVSƉ = TSV ʱPXMQS ƈ2YIZEW JʬVQYPEWƉ 8.1. IMPACTO DE LAS ACCIONES VIOLENTAS EN LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 0SW VIGYIVHSW UYI WI ITSRIR E GSRXMRYEGMʬR WI VIƼIVIR E YRSW LIGLSW ZMSPIRXSW UYI 45:1B? E @B?6E4? B1CDB? 5 ?C 5DB5F9CD14?C 7E?C 45 ?C B51D?C ?C B5DB?DB15 81CD1 13?D539=95D?C 1315394?C 4EB1D5 5 6B1AE9C=? =95DB1C AE5 ?DB?C 1BB1 17E?C 8538?C =bC B5395D5C 45 1C iD9=1C 4d3141C @5B? D1D? E?C 3?=? ?DB?C C9BF5 @5B653D1=5D5 @1B1 5 ?2:5D9F? 45 5CD5 96?B=5 )R GYERXS E PE GPEWMƼGEGMʬR HI PSW MQTEGXSW IQSGMSREPIW WI LER HMZMHMHS IR HSW CE21@1BD14?C 5 6E39h 45 1C 4531B139?5C 45 3141 9D5B?3ED?B C9 1D545B 1 3B9D5 B9?C 3B??h793?C @B9=5B 1@1BD14? C5 81 3?=@5D14? 3? 3B9D5B9?C 1295BD?C 45 D5= @?B19414 H 45 3?D5GD? =95DB1C AE5 5 C57E4? C5 81 9=9D14? C?2B5 D?4? 1 BB1C1D5 @B9=14? 1 @B?G9=9414 8.1.1 ACCIONES DE ÁMBITO GENERAL   .EZMIV %FEPHI +EPTEVWSVSɸ $7 ;?B35Fe ?G5:A 5G3@6A AE 67 # 7 ?3F3DA@ 3 'bD7K 67 D7@3K3 BADCG7 8G7 G@3 67 3E BD;?7D3E 355;A@7E 67 # $7 ;?B35Fe ?G5:A A 67 5A@573 67 D?G3 BADCG7 53DA FA6AE @AEAFDAE FGH;?AE G@3 5;7DF3 7HAG5;e@ Q@A / ?7 35G7D6A CG7 7E7 6c3 7EF343 JA 7@ 3 B3J3 5A@ ?; ?G7D 7@ 03D3GFK J 7 6;7 ƈ0I ZER E QEXEVƉ 3 WIE ]S QI HM GYIRXE ɸUYI PE NYKEHE IVE XER HYVE GSR IWE BD7BAF7@5;3 CG7 :3 F7@;6A + 7AE :357@ A CG7 6;57@ J A67 BA@7D 5A?A 5A@6;5;e@ CG7 EG7F7@ 3 AE BD7EAE B7@Eb W 7EF7 7 H3@ 3 ?3F3DX
 • 73. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 $7 :7 35AD636A 67 7E7 ?7E F3@ F7DD;47 CG7 8G7 7 874D7DA 67 7@ CG7 3 BD;?7D3 E7?3@3 7 ?3F3@ 3 )J3@ 1;@97@;7DA 67 #7?A@;K2 7@ 3 E79G@63 7 3E7E;@3@ 3 DD79; 7@ 3 5A?;E3Dc3 67 $36D;6 J 3 3 E7?3@3 E;9G;7@F7 7 9AB7 67 7EF36A 67 +77DA -FER %VERX^EFEP %VVMIXEɸ %35c 7@ 97F3 J 3c :7?AE 5A@A5;6A 3 67E9D35;3 CG7 B3675;e G@3 83?;;3 7@ 7 53E7DcA *7EFA 3;@ G7 6GD3@F7 3 G7DD3 ;H; *;7?BD7 3 :7?AE H;H;6A 7@ A ?aE :A@6A 67 @G7EFDA E7D Y D7A CG7 8G7 39A CG7 ;?B35Fe 67 6;H7DE3E ?3@7D3E 7@ 7 BG74A J CG7 67 39f@ ?A6A :7?AE 3BD7@6;6A 3 H;H;D 5A@ 7A E 39A CG7 E7 5A@Fe 7@ 3 83?;;3 3Ec 5A?A 7@ FA63 3 A53;636 #A CG7 5A@ H;7DF7 7@ 7EB75;3 3 7EF7 D73FA 7E CG7 EG BDAF39A@;EF3 @FFA@; +77D;3 A5GFe 7 EG8D;?;7@FA CG7 B3675;e :3EF3 BA5A 3@F7E 67 ?AD;D 7 D73FA 7E 67
 • 75. +D3E 3D9AE 3dAE 67 E;7@5;A @3DDe A EG576;6A 5G3@6A 5A@F343 5A@ A5:7@F3 J F3@FAE 3dAE 67 7636 G7 :ADD;47 AE 8D3@CG;EF3E 793 DA@ 3 EG 53E7DcA J ?3F3DA@ 3 EG B36D7 EG B36D7 7@ 7 ;@F7@FA 67 6787@67D 3 EG ?36D7 CG76e 9D3H7?7@F7 :7D;6A BAD AE 5G3F3KAE CG7 D75;4;e @FFA@; ;@F7@Fe 6787@67DE7 5A@ 3E ?3@AE B7DA 7 5ADF3DA@ H3D;AE 676AE 8G7 H;A363Y ,@3 FD7 ?7@63 FD3976;3 @A Eb CGb 7 BG767 EG5767D 3 G@3 83?;;3 CG7 E73 B7AD CG7 A CG7 EG8D;e 7EF3 6AAD 67 3CG73 83?;;3 E7 5A@H;DF;e 7@ 7 6AAD 67 FA6A G@ BG74A J 5A@ 7EA :7?AE H;H;6A FA6AE 7EFAE 3dAE Y G3@6A :7?AE BDA8G@6;K36A 7@ 7 F7?3 J 3BD7@6;6A 7@ CGb 5A@E;EF7 3 ?7?A VME LMWXʬVMGE ] PS UYI WMKRMƼGE PE VITEVEGMʬR S IP VIGSRSGMQMIRXSƏ 8EQFMʣR IR 7EAE 53EAE 7 7B;EA6;A 67 @FFA@; +77D;3 E37 D78ADK36A EFAE fF;?AE 3dAE 7 F7?3 5D7A CG7 E7 :3 FD3F36A 43EF3@F7E H757E J3 CG7 F3@FA 3 EA5;35;e@ GFGD3 @FIADF3 5A?A 7 3JG@F3?;7@FA :3@ AD93@;K36A 6;H7DEAE 35FAE 7IBAE;5;A @7E D75D735;A@7EY EA4D7 3 G7DD3 ;H; #3 ?fE;53 J 3 ;F7D3FGD3 F3?4;b@ EA@ ;@EFDG?7@FAE ?GJ Ha;6AE B3D3 D7E53F3D 3 ?7?AD;3 :;EFeD;53 @ 7 ;4DA W99 5D1 29?;X 67 )3?A@ *3;K3D4;FAD;3 BAD 77?BA :3J G@ 3B3DF36A ?GJ 6GDA EA4D7 7EF7 F7?3 G3@6A A 7c FGH7 CG7 673D 7 ;4DA 7@ WD7BAEAX FD7E A 5G3FDA 6c3E +3?4;b@ 7@ ?; 83?;;3 :7 Ac6A :343D 67 6;H7DEAE 35A@F75;?;7@FAE 39G@AE HI IPPSW QY] HYVSW 4SV INIQTPS PSW UYI WI VIƼIVIR EP EFYIPS 1EVXMR E UYMIR E353DA@ 67 3 5aD57 5A@ 3 ;@F7@5;e@ 67 8GE;3DA 8,4, ==40?, :9D,70D G7DA@ ?G5:AE AE 35A@F75;?;7@FAE CG7 ?7 ;?B35F3DA@ E 6;8c5; E7755;A@3D G@A 7@FD7 F3@FAE D3@ F;7?BAE 6GDAE J FA6AE AE 6c3E E7 BDA6G5c3 39f@ :75:A H;A7@FA G@3 67F7@5;e@ G@ 53EA 67 FADFGD3E G@ 3F7@F36A 3E G5:3E 67 AE BD7
 • 76. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 EAEY #3 35F;H;636 BAcF;53 5A?7@Ke 3 5D;?;@3;K3DE7 3 5A@H7DF;DE7 7@ B7;9DAE3 J E7D ?;7?4DA 67 3 KCG;7D63 47DFK37 BA6c3 7H3DF7 3 BD;E;e@ 5A@ FA6A A CG7 5A@7H3 %A 7D3 8a5; H;H;D 7@ 7E3 E;FG35;e@ 'AD 3CG7 7@FA@57E 3E AD93@;K35;A @7E 67 3 KCG;7D63 47DFK37 @A 7EF343@ ;793;K363E B7DA bD3?AE 5A@E5;7@ F7E 67 CG7 E; 7D3E ?;7?4DA 67 39G@3 67 73E BA6c3E E7D 67F7@;6A3 FADFGD363 J 7@53D57363 ^D3?AE eH7@7E 67 7@FD7 H7;@F7 J H7;@F;5;@5A 3dAE J @G7EFD3 34AD 7D3 BAcF;53 '7DA 43A 7 7?3 W+A6A 7E +X E7 734ADe 5A@FD3 @AEAFDAE G@ EG?3D;A J 7EFGH;?AE E7;E 3dAE 7@ BD;E;e@ BAD E7D ?;7?4DAE 67 !3DD3; 67 ,EMOE S HI 7IKM ƈ8SHS IVE )8%Ɖ EƼVQEFER 2S JYMQSW NY^KEHSW TSV RMRKYRE 355;e@ 3D?363 @; BAD B3DF;5;B3D 7@ 3 =37 4ADDA=3 @; BAD 67;FA 67 3?7@3K3E %; E;CG;7D3 E7 793DA@ 3 ?7@5;A@3D 35F;H;6367E 67 7E7 F;BA '7DA @A ;?BADF343 :c 7EFa BAD 77?BA 7 53EA 67 D3FI7 *ADK343 CG7 BDAF39A@;Ke G@3 BDAA@ 9363 :G793 67 :3?4D7 B3D3 CG7 @A 8G7D3 7@FD79363 3 3E 3GFAD;6367E 7EB3dA 3E %A 3 7@FD793DA@ EF343 ?GJ 6b4; J 3 673DA@ 7@ ;47DF36 B3D3 CG7 :;5;7D3 G@3 H;63 @AD?3 D75A4D3D3 8G7DK3E 7@9AD63D3Y B3D3 35FA E79G;6A 67F7@7D3 J FADFGD3D3 /A 7EF343 7@ *AFA 67 )73 5G3@6A 3 7H3DA@ 3c *34c3 A CG7 7 :34c3@ :75:A B7DA @A BG67 34D3K3D3 FGH7 CG7 5A@8AD?3D?7 5A@ 63D7 a@;?AE 3 9D;FAE 67E67 3 H7@F3@3 67 3 5763 67 ?3DKA BAD AFD3 B3DF7 8G7 F7DD;47 B3D3 @AEAFDAE 'AD 3CG7 7@FA@57E ?7 7@5A@FD343 7@ 53a $75A #3 F77 @A B3D343 67 ;@8AD?3D 67E67 BD;?7D3 :AD3 67 3 ?3d3@3 67 AE 3F7@F36AE 5A@FD3 AE FD7@7E J 675c3@ CG7 :34c3@ E;6A A4D3 67 + #AE D7EBA@E347E 67 3 BD;E;e@ 34D;7DA@ 3E BG7DF3E 67 FA6AE AE ?e6GAE B3D3 CG7 5G3CG;7D3 CG7 67E73D3 3F353D 3 AE BD7EAE BAcF;5AE H3E5AE BG6;7D3 :357DA FD3@CG;3?7@F7 #AE BD7EAE 5A?G@7E H;@;7DA@ 7@ ?3@;87EF3 5;e@ 35A?B3d36AE 67 AE 8G@5;A@3D;AE J 67 D7EFA 67 D7EBA@E347E 67 3 5aD57 9G@AE BADF343@ B3AE J @AE 3?7@3K343@ 7 ;@EGF343@ $G5:AE 67 @G7EFDAE 5A?B3d7DAE D75;4;7DA@ B3;K3E J 7@ 7 53EA 67 3 5aD57 67 AE :A?4D7E :G4A 39G@AE ;@F7@FAE 67 ;@57@6;3D 3E 5763E @ @G7EFDA ?e6GA @AE FD3E363DA@ 3 aD73 67 ;@5A?G@;535;e@ FD3E E7D 3B37363E H3D;3E 5A?B3d7D3E '7DA 3 E3;D 67 3c 5A@F;@G3DA@ AE 3F3CG7E +GH7 CG7 6AD?;D 5A@ 7 57B;A B3D3 7 B7A 7@ 3 ?3@A 7D3 3 ?7AD 3D?3 67 3 CG7 6;EBA@c3 B3D3 6787@67D?7 8,4, D;4,D@ =,9-@=@ Q*347E CGb F7 6;9A 67 $7;Fe@ $3@K3@3E A ?7AD 7E 6GDA 675;DA B7DA B7@Eb W 9G3 E7 A F7@c3 ?7D75;6AX *34c3 CG7 7D3 G@ FADFGD36AD E34c3 5e?A FD3F343@ 3 AE H3E5AE CG7 E7 7H343@ 67F7@;6AE @ ?aE 67 G@3 A53E;e@ :7 7E5G5:36A 3 ?A6A 67 GEF;8;535;e@ A 7I5GE3 3CG7A 67 WE7 A F7@c3 ?7D75;6AX / JA ?7 675c3 3 ?c ?;E?3 W'G7E 3 A ?7AD E7 A F7@c3 ?7D75;6AX /3 E347E 5e?A IVER EUYIPPSW XMIQTSW 8EQTSGS XIRʧEQSW QYGLE GSRƼER^E GSR PSW EQMKSW B3D3 :343D 67 7E3E 5AE3E J JA 3B7@3E :7 AB;@36A 67 5G7EF;A@7E BAcF;53E
 • 77. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 BG767 CG7 BAD ?;76A BADCG7 A F7@c3?AE ?GJ ;@F7D;AD;K36A +3?4;b@ BAD 3 76G535;e@ CG7 D75;4c3?AE 5A@ 3E ?A@3E @A BA6c3E :343D 67 7EFA J 67 A AFDA J ?G5:A 5G;636A 5A@ CG7 EGB;7D3@ CG7 7D3E 347DFK37 Q*347E CGb 355;e@ ?7 ;?B35Fe F3@FA CG7 F7D?;@b BAE;5;A@a@6A?7 7@ 5A@FD3 67 + /3 E347E A CG7 EG5767 5G3@6A F;7@7E G@ :;A CG7 7?B;7K3 3 :357D XVEWXEHEW TMIRWEW EUYIPPS HI ƈ]E ZSPZIVʛ EP FYIR GEQMRS XIRKS GSRƼER^E IR bX 'G7E A ?;E?A ?7 EG576;e 5A@ + Q(G7 5e?A E7 BDA6GA 3CG7 53?4;A 'AD 3 ?G7DF7 67 ;@97@;7DA 67 #7?A;K !AEb $3Dc3 )J3@ G7 ;?B35F3@F7 #3 ?G7D 67 )J3@ ;?BAD3@6A CG7 @A ?3F3D3@ 3 EG ?3D;6AY %A BG76A AH;63D EG 6AAD EG HAKY %A BG76A CG;F3D?7 67 3 ?7@F7 3 ;?397@ 67 3CG73 ?G7D F3@ EƽMKMHE XER EXIVVSVM^EHE = GYERHS ZM PE MQEKIR HIP GEHʛZIV HI 6]ER NYRXS E YR aD4A ?76;A 53c6A *7 7 H7c3 3 5347K3 G7 7@FA@57E 5G3@6A ?7 6;7 W*A@ G@AE F7DDAD;EF3E 5D;?;@37E @A F;7@7@ 5AD3Ke@ *A@ 5DG77EP FD3 ;?397@ CG7 3534A 67 D75AD63D 7E 3 67 A;=A7FI73 D7A CG7 7D3 7DFK3;@3 J CG7 A ?3F3DA@ 3 F;DAE 7@ 3 537 )75G7D6A 3 EG ?G7D ?3@;87EFa@6AE7 #3 ?3@;87EF35;e@ 8G7 3 AE BA5AE 6c3E 67 3F7@F36A 7@ ;43A J 3E 5a?3D3E 7@8A 53DA@ 3 3 H;G63 #AE ?76;AE 67 5A?G@;535;e@ J3 E7 E347Y 6AAD CG7 7IBD7 E343 EG DAEFDA E7 ?7 CG76e 9D3436A EFGH7 AD3@6A 7@ 53E3 Ga@FA EG8D; QMIRXS LE TVSZSGEHS XSHS IWXS GYʛRXSƏɸ 7ERHVE 'EVVEWGS ɸ6SQIVS @ 3 F77 A CG7 ?aE :7 H;EFA :3@ E;6A AE 3F7@F36AE 5G3@6A ?3F343@ 3 39G;7@ CG7 ?aE ?7 ;?B35Fe 7D3 G@A CG7 7 :34c3@ BG7EFA G@3 4A?43 7@ 3 ?AFA J 3 B3E3D :34c3 7IBAE;A@36A 3 ?AFA *3c3 3 ;?397@ b F;D36A 7@ 7 EG7A 3 FSQFE PE ITERWMʬR PIɸLEFʧE UYMXEHS XSHEɸPE VSTEɸ] ETEVIGʧE IR GEP^SRGMPPSW 5A@ 7 B3@ 7@ 3 ?3@A ?c 7E3 ;?397@ 7E CG7 ?7 ;?B35Fe ?G5:cE;?A E3 J G79A F3?4;b@ 3 67 7D@3@6A G7E3 J EG 7E5AF3 CG7 ?7 35G7D6A CG7 3B3 D75c3@ F;D36AE 7@5;?3 G@A 3B3D75c3 7@ G@3 43D3@6;3 / ?7 35G7D6A CG7 ?; B36D7 675c3 ?;D3 E; B3D757@ 3@;?3;FAE CG7 :3 7IBAF36A 3 4A?43 J CG7 CG7 63DA@ 3:c EAE EA@ AE CG7 ?aE ?7 ;?B35F3DA@ +3?4;b@ 5A@ $;9G7 ]@97 3@5A J G79A F3?4;b@ A CG7 B3Ee 3CGc 7@ DD3E3F7 5A@ DF793 #3D3 3PEX^ )XEFIɸ3OMRE )75G7D6A CG7 BA5A 67EBGbE 67 83757D ?; B36D7 ?GD;e D3@5A $; B36D7 7@ SGXYFVI *VERGS IR RSZMIQFVI 1I HMS TIRE UYI QM TEHVI RS ZMZMIVE PS WYƼ 5;7@F7 B3D3 H7DA
 • 78. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 G3@6A :34c3 3F7@F36AE E;7?BD7 EG8Dc3 BAD AE 67 G@ 43@6A 3 ?7@AE 3 BD;@5; B;A '7DA G79A 5D7A CG7 7?B75b 3 EG8D;D BAD AE 67 3?4AE 43@6AE )75G7D6A ?GJ 4;7@ ;B7D5AD J 3 ?G7DF7 67 /AJ7E JA 7EF343 67 H3535;A@7E =,9.4.: ,=.U, $,C, /A 7?B75b 7@ BAcF;53 J 5A34AD343 5A@ 7 B3DF;6A 3CGc 7@ $A@6D39e@ B7DA @A IWXEFE EƼPMEHS ,EWXE IWI JEXʧHMGS HʧE IR UYI EWIWMRER E )RVMUYI 'EWEW 9R Y @FA@57E Ec J3 675;6c BG7E G5:3D BAD 3 ;47DF36 J G5:3D BAD 3 67?A5D3 5;3 7@ GE=36; J 7@ 7 D7EFA 67 EB3d3 BADCG7 3875F343 3 D7EFA 67 EB3d3 / ?7 BDABGE7 G@3 ?7F3 CG7 E; :34b;E 7c6A BAD 3:c 39G@3 H7K A :7 6;5:A CG7 5G3@6A F7D?;@3D3 3 H;A7@5;3 J 79aE7?AE 3 5A@E79G;D 3 B3K JA 67343 3 BAc F;53 G7@A 7@ 7E7 BDA57EA 7EFAJ 5G3@6A 7EF343 67 B3D3?7@F3D;A + 6;57 HIƼRMXMZEQIRXI ƈ(INEQSW PE PYGLE EVQEHEƉ ] XIVQMRE IWE PIKMWPEXYVE UYI IVE PE 79;E3FGD3 67 '3FI; #eB7K J 03B3F7DA #A 67 DA;a@ 8G7 G@ 9AB7 ?GJ 8G7DF7Y 7 5A?B3d7DA 67 D;A !G3@ 'D;767E )VE IP ERMZIVWEVMS HIP JYRIVEP HI *VSMPʛR ɸIP TVMQIVS WM RS VIGYIVHS QEP S IP E79G@6A 5G3@6A 7 ?3F3DA@ 3 'D;767E G;?AE 3 :A?7@37 67 DA;a@ 3 GIQIRXIVMS HI ɸ0EWEVXI ] .YER ] ]S XIVQMREQSW IP LSQIRENI ] RSW JYMQSW E 5A?7D 3 3 E767 67 'D;? 7 6c3 3@F7D;AD 3 EG ?G7DF7 'G7E 3 6c3 E;9G;7@F7 JA FGH7 CG7 ;D 3 D;A 6A@67 7 :34c3@ 3E7E;@36A @,9 ,=7: ,=4?,9: D6@==, 3@ E;6A @G?7DAE3E 3E Hc5F;?3E CG7 :3 :34;6A 67@FDA 67 7EF7 53BcFGA 67 F7DDAD;E?A 67 + J 7@ ?; 79;E3FGD3 ?;E?3 :G4A ?aE 67 5;7@ Hc5F;?3E 67@ FDA 67 7EAE 5G3FDA 3dAE 67 @AH7@F3 J G@A 3 @AH7@F3 J 5;@5A Y +A63Hc3 7@ 7 8D3@CG;E?A :G4A J3 Hc5F;?3E 9G3D6;3E 5;H;7E 3F7@F36AE J F3?4;b@ G@3 D7E BG7EF3 67EBGbE 7@ DD3E3F7 67 3 B3DF7 5A@FD3D;3 6;93?AE 67 3F3e@ -3E5A EB3dA 5A@5D7F3?7@F7 d3=; FI347 Y G7 G@ 67DDG?47 ;?BD7E;A@3@F7 E7 6c3 8G7 53eF;5A BADCG7 BAD G@3 B3DF7 AE FD7E 9G3D6;3E 5;H;7E 3 AE CG7 3E7E; @3DA@ 7@ 7 53?;@A 67 D3@K3KG 3 d3F7 8G7 G@ ;?B35FA ;?BD7E;A@3@F7 5D7A CG7 8G7 G@ 5A5:7 4A?43 / G79A 3 3 @A5:7 GEFA 7@ B3@ 67 H7@93@K3 7 3E7E;@3FA 67 d3=; FI347 c 673@F7 67 3 83?;;3 A E73 8G7 4DGF3 3DA 6AE B3DF7E G@ 5A@FD3EF7 6;93?AE 7@AD?7 7@AD?7 E7@F;?;7@FA J CG7 :35c3 CG7 @AE ;@5;@aD3?AE 7@ G@3 433@K3 Q35;3 CGb 36A ?7 ;@5;@A @ Ec 5A@FD3 3E HSW TEVXIW TIVS WMIQTVI IR IWXI TEʧW LIQSW GEWM GSQS NYWXMƼGEHSƏ YRE TEVXI ,IQSW NYWXMƼGEHS PE TEVXI HI YREW ZʧGXMQEW GSR VIWTIGXS E SXVEW 'DA57EA 67 GD9AE ?7 FA5e 5G3@6A 7EF343 67 7EFG6;3@F7 7@ ;43A J D75G7D6A CG7 @AE 6;7DA@ 3E H3535;A@7E 67 %3H;636 5A@ 3@F735;e@ E7 3673@F3DA@ 3E
 • 79. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 H3535;A@7E 67 %3H;636 BADCG7 ;43 3 E7D 7 'DA57EA 67 GD9AE G4A :G793E 97@7D37E J D75G7D6A CG7 7@ G@3 67 73E ?7 FA5e 53@F3D 7@ ;43D 7@ G@ 87EF;H3 67 3DF;EF3E @AH77E CG7 ;43 3 E7D D36;36A @5GEA 8G;?AE 3c J G79A 675;6;?AE EGEB7@67D BADCG73E;FG35;e@7D3 #3?G7DF767+I;=;JF379;F3?4;b@8G767G@ E7@F;?;7@FA )75G7D6A 7E3 ?36DG9363 5G3@6A Ac 3 @AF;5;3 67EBGbE 67 FA63E 3EBD7E;A@7ECG7:G4AB3D37H;F3D7EA G7DA@AEfF;?AE8GE;3?;7@FAE678D3@ CG;E?A / 7@ 97@7D3 7@ 7 ?;E?A FD343A 7E7 7D3 7 5A?7@F3D;A 67 E7@F;?;7@FA ,=U, :7:=0 ,@=02@4 D, 3F7@F36A CG7 ?aE ?7 :3 ;?BD7E;A@36A :3 E;6A 7 67 ;B7D5AD B7DA F3?4;b@ QI LER EJIGXEHS SXVSW QYGLSWɸ )75G7D6A BAD 77?BA 5G3@6A ?GD;e FI347 $; ?3D;6A 7 :34c3 5A@A5;6A ?aE 5:3H3;FA J 3CG7A 7 3875Fe ?G5:A 3 !AEb #G;E ^ 675c3 FA63E 3E ?G7DF7E EA@ ?33E B7DA ?aE E;7@6A 3 67 d3=; CG7 @G@53 E7 :34c3 ?7F;6A 7@Y EGE :7D?3@AE Ec 'AD 7 AFDA 36A 3 ?G7DF7 67 @D;CG7 3E3E 3 !AEb #G;E F3?4;b@ 7 3875Fe ?G5:A .U,= ,8,=,49 094?,2:C, #3 H;A7@5;3 67 H7D636 7@ 7 '3cE -3E5A 3 :7 H;H;6A 67E67 7 ?A?7@FA 7@ CG7 3B3D757 + @ $A@6D39e@ 7?B7K3DA@ 5AA53@6A 3 ;=GDD;d3 7@ GDFK7FI;=; 3 ;=GDD;d3 CG7 7EF343 BDA:;4;63 c JA F7@9A 7 BD;?7D D75G7D6A 67 G@3 ?35:363 7@FD7 5A?;3E 67 + 'ADCG7 8G7 ?GJ EA@36A 7@ $A@6D39e@ 8c3F7 3 ;=GDD;d3 7@GDFK7FI;=; /A7D35:3H3;F37@FA@57E BADCG77EA8G77@AEBD;?7DAE3dAE A@67 ?aE ?7 7?B7Ke 3 53GE3D ;?B35FA 8G7 5G3@6A E75G7EFD3DA@ 3 5e@EG 37?a@ 7;: -7D CG7 H;A7@F3@ 3 G@3 B7DEA@3 Q(Gb F;7@7 CG7 H7D 7EF3 B7DEA@3 7@ 7EF3 E;FG35;e@ CG7 39G@AE H;H7@ 7@ 7 '3cE -3E5A %363 Q'3D3 CGb 7 E75G7EFD3@ '3D3 8ADK3D E;FG35;A@7E EFA 7E G@3 H;A7@5;3 J3 / 7 CG7 7E3 H;A7@5;3 8G7D3 3B3G6;63 F3?4;b@ BAD ?G5:3 97@F7 67 BG74A 5A?A AFD3 ?35:363 67 7EFAE ?G5:35:AF7E CG7 F7@7?AE 67 + 3 ?c J3 ?7 7?B7Ke 3 63D CGb B7@E3D $7 ;?B35Fe ?G5:A 5G3@6A 3E7E;@3DA@ 3 D79AD;A D6ed7K /A @A 7D3 ?;;F3@F7 67 '3DF;6A 'ABG3D B7DA 7D3 G@ 5:;5A 3 CG7 JA 7 Ac3 :343D J B7@E343 WD7BD7 E7@F3 ?;E ;673E J A f@;5A CG7 7EFa 6;5;7@6A 7E CG7 CG;7D7 ;47DF36 B3D3 FA6AEX %A E7 7EFa ?7F;7@6A 5A@ @36;7 :343 67 ;47DF36 J 7EFa 3?3@6A 3 5363 G@A BAD EG @A?4D7 3 3E7E;@A A 3?3 3E7E;@A J 3 CG7 @A A 7E BG7E @A 7 3?3 Y G3@6A 6;7DA@ 3 @AF;5;3 JA 7EF343 7@ 53E3 @A EAJ 67 a9D;?3 8a5; B7DA ?7 BGE7 3 AD3D 5A@ G@ 67E5A@EG7A F7DD;47 W3@ ?3F36A 3 39G;7@ CG7 ?7 D7BD7
 • 80. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 E7@F3 CG7 7H3 ?; HAKX Y J7D 7c G@3E 6753D35;A@7E 67 EG :;A J H7E CG7 @A :343 67E67 7 A6;A B7DA Ec 67E67 3 B7@3 CG7 F;7@7 67 @A :347D BA6;6A 5A@A57D 3 EG B36D7 B7DA Ec E79G;D 7 D75G7D6A 67 EG B36D7 EA ?7 B3D757 FD;EFcE;?A CG7 :3J3 F3@F3E 83?;;3E 67E7EFDG5FGD363E DAF3E BAD 7E3 E;FG35;e@ E;@ @;@9f@ E7@F;6A BADCG7 6e@67 7EF3?AE 5A@ FA6A A CG7 :3 53c6A @A :3@ 5A@E79G;6A @363 #A CG7 Ec :3@ 5A@E79G;6A 7E CG7 7 BG74A H3E5A 6GD3@F7 ?G5:AE 3dAE :3J3 7EF36A ?GJ 7@8D7@F36A J 67 ?GJ ?33 ?3@7D3 $7 B3D757 F7DD;47 @74, :920 %,=,-4, $; 83?;;3 J3 5A@A5;e 3 D7BD7E;e@ 7@ 7 B3E36A 7@ ?; 34G7A 7D3 7 E75D7 F3D;A A53 67 3 ,+ %A F7@c3 7EFG6;AE B7DA 7E5D;4c3 ?GJ 4;7@ 5A@E7DH3?AE 39G@3E 35F3E D7635F363E BAD b #A 67FGH;7DA@ J 7@53D573DA@ 7@ D7FI3437F3 B7DA G79A 7 EAF3DA@ 7EBGbE 5G3@6A 79e 3 9G7DD3 W67E3B3D75;eX $;7@FD3E F3@FA ?;E 34G73E 5363 5G3 5A@ EGE :7D?3@3E J EGE @;7FAE E7 ?3D5:3DA@ 67 DD3E3F7 G7DA@ BD;?7DA 3 ;43A G79A 3 *3@F3@67D 67 3c 3 D3@5;3 J BAEF7 D;AD?7@F7 3 3F3Gd3 G3@6A D79D7E3DA@ 3 DD3E3F7 ?; 34G73 H;G63 5A@ FD7E :;AE @A BA6c3 67?AEFD3D EG H;G67636 #3 67EB;6;7DA@ 67 3 ,@;e@ 7DD37D3 G3@6A 67E3B3D75;e ?; 34G7A ?; B36D7 F7@c3 E;7F7 3dAE J 53FAD57 5G3@6A ?GD;e EG ?36D7 G3@6A 5G?Bc 6;75;A5:A 3dAE ?7 8G; 3 3EF7;K 3 7EFG6;3D $39;EF7D;A ?B75b 7@ A5FG4D7 J 7@ @AH;7?4D7 ?GD;e D3@5A 3 AE BA5AE ?7E7E AE :75:AE 67 67 ?3DKAY G793E ?3@;87EF35;A@7E 3E3?473EY :9 %,=,@, ,=4?B,7,= $7 H7A 3 ?c ?;E?A 67 @;dA :35;7@6A 7CG;;4D;AE BAD 675;DA 67 39G@3 ?3@7D3 7@ ?76;A 67 6AE 8G7DK3E 9D3H;F3FAD;3E A4;936A 3 779;D 67E67 ?GJ B7CG7dA )75G7D6A 5G3@6A c43?AE 3 3 ;=3EFA3 7@ B3@F3e@ 5ADFA 'A6Dc3 675;DE7 CG7 B3D3 AE 6;7K 3dAE J3 :34c3 7?B7K36A 7@FD7 @AEAFDAE 7 6743F7 W+ Ec + @AX WH;A7@5;3 Ec H;A7@5;3 @AX W?3F3D Ec ?3F3D @AXY / J3 7@FA@57E 7?B7K3?AE 3 ;@HAG5D3D@AE 7@ 3 bB;53 67 3 G5:3 3D?363 3 :ADDAD;K3D@AE 5A@ 3 FADFGD3Y ?c ?7 ;?B35Fe ?G5:cE;?A H7D 7@ D9;3 3E 8AFAE 67 ?B3DA D3@9A3 5A@ 3E @393E 3?AD3F363E BAD AE 9AB7EY ?B7K3?AE 3 B7D5;4;D CG7 3CG73 97@F7 7D3 W67 AE @G7EFDAEX J CG7 3 AE @G7EFDAE AE FADFGD343@ / G79A 7EF343 3 bB;53 67 3 G5:3 3D?363 W*c 7E H7D636 + :3 ?3F36A 3 39G;7@ B7DA EA?AE G@ BG74A ABD;?;6AYX 'AD G@3 B3DF7 B7D5;4c3?AE 3 5;F363 bB;53 J BAD AFD3 D75; FʧEQSW HI PE JEQMPME YRE JYIVXI MRƽYIRGME EFIVX^EPI ] GVMWXMERE
 • 81. 6IGYIVHS UYI TEVE Qʧ PE MRƽYIRGME GVMWXMERE JYI QY] MQTSVXERXI IR EUYIPPE ʣTSGE
 • 82. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 @ 7 9DGBA 67 43;7E H3E5AE 3 CG7 JA B7DF7@75c3 FA6A 7D3 WADDA=33D; =37D3YX :34c3 FA63 G@3 bB;53 347DFK37 / 3 B3DF;D 67 5G3@6A ?3F3DA@ 3 3DD7DA 53@Fa43?AE 3CG7A 67 WLGB 3D3 X J 3@Ka43?AE @G7EFDAE 7DEb;E 3 3;D7 E;? 4A;K3@6A 7 5A5:7 67 3DD7DA CG7 EG4c3 J 43343 ;7@FAE ?;7E 67 B7DEA@3E 36GFAE @;dAE @G7EFDAE ?A@;FAD7E FA6AE 3@Ka43?AE 3 3;D7 @G7EFDAE 7DEb;E 5A?A E; 8G7D3@ 7 5A5:7 67 3DD7DA ?;7@FD3E 3B3G6c3?AE CG7A 7D3 3 75:7 #A :35c3 FA6A 7 ?G@6A FA63 3 97@F7 CG7 5A@A5c3?AE '7DA D75G7D6A CG7 @G7EFDA B36D7 @AE 675c3 CG7 WEA @A ?7 B3D757 4;7@X #3@K3D G@ 7DE7J 3 3;D7 5774D3D 3 ?G7DF7 67 39G;7@ 3G@CG7 6;5:3 B7DEA@3 8G7D3 7 BD;?7D ?;@;EFDA 67 D3@5A @A 7 B3D75c3 4;7@ '3D3 G@ @;dA 5A?A JA 3CG7 8G7 ?; BD;?7D 6;7?3 bF;5A WEF3?AE ABD;?;6AE Ec 3 G5:3 7E bB;53 Ec B7DA 5774D3D G@3 ?G7DF7 7EA @A 7EFa 4;7@X %A 7E G@ 6;7?3 8a5; B3D3 G@ @;dA J B;7@E3E WLEFD3E CGc :3J 39A CG7YX /A 5D75c 7@ G@ 3?4;7@F7 347DFK37 J 67 39G@3 ?3@7D3 B3D F;5;B343 67 7E3 bB;53 B7DA E;7?BD7 5A@ 7 5;F36A 6;7?3 bF;5A EA4D7HAa@6A?7 #G79A 8G; 3 3 G@;H7DE;636 3 #7;A3 7@ 7 / 3c BA5A 3 BA5A 5D7A CG7 3E BDABG7EF3E BAcF;53E 67 3 KCG;7D63 47DFK37 ?7 8G7DA@ 5A@H7@5;7@6A 5363 H7K ?aE $7 ;43 63@6A 5G7@F3 67 CG7 @A E7 :34c3 BDA6G5;6A G@3 DGBFGD3 5A@ 7 8D3@CG;E?A J CG7 @757E;Fa43?AE 6;5:3 DGBFGD3 B3D3 3H3@K3D BAcF;53 ?7@F7 'DAH7@9A 67 G@ 7@FAD@A 7@ 7 CG7 7 7GE=7D3 J 3 5GFGD3 H3E53 F;7@7@ G@3 ;?BADF3@5;3 8G@63?7@F3 BAD A CG7 5A@E;67D343 CG7 3 EGB7DH;H7@5;3 67 7GE=7D3 J 67 3 5GFGD3 H3E53 7I;9c3 ?aE ?76;AE 67 AE CG7 F7@c3?AE CG7 @A BA6c3?AE 5A@8AD?3D@AE 5A@ 7 3GFA@A?;E?A '3D3 7@FA@57E J3 ?7 ?AHc3 7@ 7 ?G@6A 67 47DFEA3D;E?A 7@ 3 47DFEA 7E=A3 67 *3@FGFIG c 8G7 7@ G@3 A53E;e@ +3E;A D=;K;3 J @AE 5A@Fe 5e?A 8G7 FADFGD36A ?c ?7 :3 ;?B35F36A E;7?BD7 3 FADFGD3 67E67 B7CG7dA :3EF3 3:AD3 CG7 B3D757 CG7 J3 E7 :3 353 436A #3 FADFGD3 7E 39A CG7 E;7?BD7 ?7 :3 D7HG7FA J ?7 D7HG7H7 3E 7@FD3d3E / +3E;A @AE 5A@Fe 5e?A A FADFGD3DA@ $,8W9 '==4D,764 D;4=:D %35c 7@ 7@ B7@3 BAE9G7DD3 7@ G@ BG7475;FA 67 %3H3DD3 7@ 7F7G #3 G7DD3 ;H; 7EB3dA3 J 3 *79G@63 G7DD3 $G@6;3 :34c3@ F7D?;@36A :35c3 BA5A J 7@ 3CG7 5A@F7IFA 5D75c JA Y 7E67 7 BG@FA 67 H;EF3 75A@e?;5A 7 EF36A EB3dA 7D3 G@3 3GF3DCGc3 F3@FA 7@ ?; A53;636 @3F3 5A?A 7@ DD3E3F7 3 H;63 EA5;3 J BAcF;53 E7 67E3DDA343@ 7@ G@ 7@FAD@A 53B;F3;EF3 5aE;5A Y @FD7 AE 3dAE J E7 7?B7Ke 3 H;EG?4D3D G@ 5;7DFA 53?4;A 3G@CG7 JYIVE WYTIVƼGMEP WI MFE TIVHMIRHS TSGS E TSGS IP QMIHS E PE VITVIWMʬR PSW JEW 5;EF3E ?aE D7535;FD3@F7E 576c3@ BAE;5;A@7E J E7 7EF343@ 63@6A AE BD;?7DAE B3EAE 67 G@ D7@35;?;7@FA 5GFGD3 J 75A@e?;5A 7@ GE=3 7DD;3 -;@7 3 DD3E3F7 7@ 3 6b5363 67 3 3 E5G73 'DA87E;A@3 CG7 E7 5D7e 43A PE HMVIGGMʬR HI (SR .SWI 1EVME %VM^QIRHMEVVMIXE 8VEW IWXYHMEV SƼGMEPʧE ] QEIW
 • 83. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 FDc3 FD343b 5G3FDA 3dAE 7@ G@3 7?BD7E3 67 3EF7;K 'AD 3CG7AE F;7?BAE 3 ;9G3 CG7 AFDAE ?G5:AE eH7@7E JA F3?4;b@ B3DF;5;B343 67 3E BD7A5GB35;A@7E J 67 ?37EF3D 67 3 E;FG35;e@ CG7 H;Hc3?AE J CG;E7 :357D 8D7@F7 3 E;EF7?3 CG7 @AE :34c3 ;?BG7EFA 7 8D3@CG;E?A #3 AD93@;K35;e@ + 3534343 67 @357D J E7 5AA5343@ ;=GDD;d3E E7 :35c3@ B;@F363E 3 83HAD 67 7GE=7D3 A 67 3E G5:3E A4D7D3E E7 AD93@;K343@ :G793E J E7 3F7@F343 5A@FD3 AE Ec?4AAE 67 3 H;5FA D;3 8D3@CG;EF3 7@ 3 9G7DD3 67 G; 67F7@;6A J 7@53D5736A BAD BD;?7D3 H7K 7@ QE]S HI 4SWXIVMSVQIRXI EP IWXEV ƼGLEHS ] WIV WSWTIGLSWS JYM HIXIRMHS 7 ;@F7DDA936A 7@ @G?7DAE3E A53E;A@7E J B7E7 3 CG7 8G; FADFGD36A @G@53 :7 67@G@5;36A BAD ?;76A :347D EG8D;6A FADFGD3E )R HMGMIQFVI HI EUYIP QMWQS EʪS WEPʧ IR PMFIVXEH XVEW TEKEV YRE ƼER^E HI B7E7F3E #3 35GE35;e@ 67 +' +D;4G@3 67 D67@ 'f4;5A 8G7 3 67 W3EA5;35;e@ ;c5;F3 J BDAB393@63 ;793X 67 874D7DA 67 3dA E;9G;7@F7 FGH7 CG7 :G;D J3 @A BA6c3 EABADF3D 3 B7DE75G5;e@ J 7 35AEA 67 3 BA;5c3 G; GK 936A W7@ D7476c3X J 5A@67@36A 3 5;@5A 3dAE 67 BD;E;e@ *79f@ 3H3@K343 3 6b5363 67 AE E7 ;43 ;@5D7?7@F3@6A 3 35F;H;636 67 + 7@ DD3E3F7 J 7@ AFD3E A53;6367E J 7?B7K3DA@ 3 3B3D757D ;=GDD;d3E 3 ?7@G6A 7@ AE 5347E 67 3F3 F7@E;e@ ,@3 67 3E BD;?7D3E 8G7 5AA5363 7@ 7D93D3 BAD H3D;AE ?;;F3@F7E 67 DD3E3F7 J 3 G3D6;3 ;H; @757E;Fe 6AE 6c3E B3D3 D7F;D3D3 Y #3 G3D6;3 ;H; 67FGHA 3 @G?7DAEAE ?;;F3@F7E ?G5:AE 67 AE 5G37E 8G7 DA@ E3H37?7@F7 3B3736AE '7DA 3E 355;A@7E EG4H7DE;H3E ;43@ ;@ 5D7E57@6A J 3G?7@F343 3 ?;;F3@5;3 67 + 7@ EGE FD7E 8D7@F7E 7 ?;;F3D 7 BAcF;5A J 7 5GFGD3 #3 G5:3 E7 3577DeY J F3?4;b@ 3 D7BD7E;e@ #AE :75:AE CG7 ?aE ?7 ?3D53DA@ EA@ BDA4347?7@F7 AE ?;E?AE CG7 ?3D53DA@ 3 ?; 97@7D35;e@ $7 ;?B35Fe 7EB75;3?7@F7 3 ?G7DF7 67 +I34; FI743DD;7F3 35375;63 7@ 7@F3 3G@6; 57D53 67 +AAE3 #3 D7BD7E;e@ 5A@FD3 CG;7@7E @AE EG47H3?AE 5A@FD3 7 BA67D 7EF3475;6A 8G7 ?GJ H;A7@F3 G4A ?aE ?G7DF7E 67EBGbE 3 67 GEF3=;A $7@6;K343 +I;=;3 7@ 9ADF3 A 3 67 !AI7 $;97 7d3D3@ D933 7@ ;3DD;FK )75G7D6A F3?4;b@ AFDAE ?G5:AE :75:AE 39G@AE BAD EG FD3E57@67@5;3 J AFDAE BADCG7 8G7DA@ ?GJ ;?B35F3@F7E 3E 775G5;A@7E 67 +I;=; J F379; G@FA 5A@ FD7E ?;7?4DAE 67 )' 7@ 3 8G93 67 3 5aD57 67 *79AH;3 7@ 3E 5A@H7DE35;A@7E 67 +I;47DF3 7@ 3 5D735;e@ 67 7DD; 3F3EG@3 7@ 3 ?G7DF7 BAD FADFGD3E 67 !AI7 DD79; 7@ 7 E75G7EFDA 3E E3H37E FADFGD3E J 7 7@F;7DDA 7@ 53 H;H3 67 #3E3 J 03433 BAD B3DF7 67 3 BA;5c3 7EB3dA3 39A CG7 @A E7 EGBA :3EF3
 • 84. 3dAE 67EBGbE 53EA 67 E3EG3 F3?4;b@ ?7 :3 ;?B35F36A BDA8G@63?7@F7 -7D 3 7EAE eH7 @7E 7@ BD;E;e@ 6GD3@F7 ?aE 67 6c3E BAD G@ ?A@F37 67 3 G3D6;3 ;H; J 367?aE H7D CGb FD3F3?;7@FA E7 7EFa :35;7@6A 67 53EAY :AD3 CG7 + J3 @A
 • 85. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 35Ff3 E7 H7 5A@ ?G5:3 ?3JAD 53D;636 CG7 7 EF36A @A E;7@F7 D7B3DA 39G@A 7@ H;A3D AE 67D75:AE 67 3 5;G6363@c3 7@ BA@7D 43A EAEB75:3 3 ?AH;?;7@FAE BABG3D7E A 7 ?7DA :75:A 67 E7D 347DFK37 A ;@67B7@67@F;EF3 :T 29,.4: *,=D, 09/4D,-,7 CGc 7@ $A@6D39e@ JA J3 7D3 5A@573 7@FA@57E E7Dc3 7
 • 86. 67 G@;A 7@ B3DD367 7 ?3F3DA@ 3 @D;CG7 e?7K 7@FA@57E 7 # @A 7EF343 BADCG7 7 '* @A 7EF343 7@ 7 BA67D E7Dc3 3F3e@ -3E5A EB3dA EA E7Dc3 7@ Y EF343 GEWEHS GSR YRE HI 1SRHVEKʬR ɸGSR 'VMWXMRE 0EVVEʪEKE = IRXSRGIW LEFʧE UYI :357D 39A Q@A $;7@FD3E 7EFa43?AE 7@ G@3 3E3?473 D63@K3 7EF343 3c E7 SVKERM^ʬ YRE QERMJIWXEGMʬR =S GVIS UYI IP LIGLS HI UYI IWXYZMʣWIQSW IR ƼIW XEW XEQFMʣR MRƽYʧE TSVUYI IR ƼIWXEW WI FEMPE ] WI FIFI XEQFMʣR ] GSQS ɸXSHEW 3E ?3@;87EF35;A@7E B3E343@ BAD 7@8D7@F7 67 5G3DF7 Y %A Eb 67 6e@67 E353 Dc3@ F3@F3 B;76D3 B3D3 75:3D 3 5G3DF7 /A 7EF343 3CGc 5A@ 39G@AE 5A@5737E J 3 534A 67 BA5A F;7?BA E37 3 G3D6;3 ;H; J E37 5A?A BG6A E3;D +A6A F7 673 ?3D53 FA6A /A A CG7 67EF353Dc3 7E G@3 5AE3 CG7 @A F;7@7 @363 CG7 H7D @; 5A@ GE=36; @; 5A@ GE=3 7DD;3 JA 7EFGH7 7@ %;53D39G3 793D 3 $3@39G3 G@ H7:c5GA 67 A4;7D@A ?7 7EB7D343 B3D3 FD3E363D?7 3 1EXEKEPTE 'YERHS PPIKYʣ QI JEGMPMXEVSR MRJSVQIW KISKVʛƼGSW TSPʧXMGSW IGSRʬ ?;5AE J EA5;37E 67 3 - )79;e@ $3F393B3 !;@AF793 534A 67 G@3 E7?3@3 ?7 BDABGE;7DA@ 5A?A 3E7EAD 3 3 !G@F3 67 A4;7D@A 67 3 - )79;e@ B3D3 3 6;E FD;4G5;e@ 67 3;?7@FAE 4aE;5AE BAD FA63 7E3 97A9D38c3 A 5A@7H343 H;33D BAD AE BG74AE J 5A@A57D EGE BDABG7EF3E 7 ;@CG;7FG67E B3D3 BA67D BDABA@7D EAG 5;A@7E EFA EGBA@c3 H;33D BAD 53DD7F7D3E J 53?;@AE 7@ 3E CG7 8D75G7@F7?7@F7 3 5A@FD3 7875FG343 7?4AE5363E 757@3E 67 5A?B3E J H3D;E 5AAB7D3@F7E J3 :34c3@ E;6A 343F;6E 7@ 7EFAE D75ADD;6AE -3D;3E H757E H;3a43?AE 5A@ BDAF75 5;e@ 67 7bD5;FA J AFD3E E;@ 73 D3 8D75G7@F7 BAD 77?BA CG7 D7BD7E7@F3@F7E 67 AE 6;H7DEAE $;@;EF7D;AE 5A@ E CG7 H;3343 7H3D3@ EG BDAB;A 8GE; B3D3 6787@67DE7 7@ 53EA 67 3F3CG7 @ G@A 67 7EFAE H;37E 793?AE 3 *3@ )3837 67 %ADF7 %AE 7@5A@FDa43?AE 7@ G@3 D7G@;e@ CG7 67 D7B7@F7 E7 EGEB7@67 BADCG7 E7 7@5G7@FD3@ 3F3f67E 67 5A?B3E 67 7bD5;FA E3@6;@;EF3 7@ 3 7@FD363 67 3 97E;3 34c3@ E;6A 7?4AE536E ?A?7@FAE 3@F7E 7@ G@A 67 7EAE 53?;@AE EF7 7D3 7 F;BA 67 H;A7@5;3 7IFD7?3 CG7 ?7 FA5e H;H;D 7@ %;53D39G3 ,=49: *@?0 0=9S9/0D )75G7D6A 3 ?G7DF7 67 $7;Fe@ $3@K3@3E @A Eb 5e?A 675;D JA @A :7 E;6A H;A 7@FA B7DA Ec CG7 EA@ 5AE3E 5A?A CG7 F7 :G4;7E7 9GEF36A H;H;DA D75G7D6A CG7 JA F7@9A 67 A CG7 BA6c3 D7BD7E7@F3D B3D3 39G;7@ CG7 7EF343 7@ 5A@FD3 67 3 6;5F36GD3
 • 87. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 #A ?;E?A CG7 BAD 77?BA 5G3@6A ?3F3DA@ 3 3DD7DA 3@5A BG7E 7D3 G@ TSGS IP ƼREP TSVUYI LEFʧE KIRXI UYI TSHʧE LEFIV SGYTEHS IP QMWQS TYIWXS B7DA 4G7@A 7 ?3F3@ 3 3DD7DA 3@5A J 67 39G@3 8AD?3 6;57E WG7@A ;9G3 E7 H3 G@A 67 AE fF;?AE CG7 CG763@ 67 G@3 6;5F36GD3 BG7EF3 BAD D3@5A Q@AX @FA@57E 3G@CG7 @A BG763 E7D CG7 ?7 379Db 67 3CG73 ?G7DF7 BADCG7 @A ?7 379DA 67 @;@9G@3 ?G7DF7 B7DA 67 39G@3 8AD?3 6;57E W)7BD7E7@F343@ 3 3 6;5F36GD3 3 BA67D 3 3 D7BD7E;e@ CG7 :34c3 7@ 3CG7AE ?A?7@FAEX ,@3 5AE3 CG7 ?7 CG76e ?GJ 9D34363 8G7 A 67
 • 88. 67 E7BF;7?4D7 7@ 7 3CGc 7@ 3 B3K3 AE 8GE;3?;7@FAE 67 +I;=; J F379; J FD7E ?aE G4A G@3 ?3@;87E F35;e@ 7@ 7 BG74A #793?AE 3 3 B3K3 J 7@ FA63E 3E 4A53537E 7?B;7K3@ 3 E3;D 9G3D6;3E 5;H;7E J 3 97@F7 ?aE H7F7D3@3 6;5;7@6A W+D3@CG;AE CG7 @A B3E3 @363X 'AD B3DF7 67 3 G3D6;3 ;H; G@3 35FG35;e@ ;@6;E5D;?;@363 EFa43?AE 7@ 3 ?;F36 67 3 B3K3 CG7 7EF343 7@3 67 97@F7 @FA@57E 7EFa43?AE FAF3 ?7@F7 DA6736AE BADCG7 5A?7@K3DA@ 3 E3;D 9G3D6;3E 5;H;7E BAD FA63E 3E 7@FD363E 3 3 B3K3 3DD7D3E 9AB7E ;@EGFAE B7DA 5D7A CG7 F;DAE @A BG767 CG7 B7AF3KAE 67 9A?3 '7DA JA 7@ 7E7 ?A?7@FA A CG7 ?7@AE B7@E343 7D3 ?;D3D 3 H7D CGb :34c3 J 53DA ?7 B;e 5A@ 3dAE / Ec D75G7D6A CG7 G79A 7EFGH; ?AE G@AE 6c3E ?GJ ?GJ H;9;36AE 7@ 3 E5G73 'DA87E;A@3 ?GJ 5A@FDA36AE %A Eb 7 BADCGb 7D3 G@ 8A5A 67 5A@FDA BAD B3DF7 67 7AE 7 :75:A ?G5:3 97@F7 E3;e 67 3:c J E7 FGHA CG7 ;D ,A40= +@2,?4 D6,==,2, )75G7D6A BAD 77?BA 7 W'DA57EA 67 GD9AEX @ DD3E3F7 FA63E 3E @A5:7E LEFʧE QERMJIWXEGMSRIW E PE WEPMHE HIP XVEFENS TERƽIXSW TMRXEHEW EWEQFPIEW IR PE 537Y G7 G@ ?AH;?;7@FA 5A@EF3@F7 %AE D7G@c3?AE FA6AE AE 6c3E AE WDAAEX J AE WAFDAEX 34c3?AE 5A?7@K36A F3?4;b@ 3E BDAF7EF3E 5A@FD3 7 W'DA57EA X J 3 AD93@;K3D 7 W'D;?7DA 67 ?3JAX $aE F3D67 F3?4;b@ 7?B7K3?AE 3 5774D3D 7 W 67 34D;X 'AD 3CG7 7@FA@57E 3E :G793E 7@ 3E 8a4D;53E 7D3@ 8D75G7@F7E 'AD AFD3 B3DF7 D75G7D6A 5Ga@6A ?3F3DA@ 3 !3GD79; 9A47D@36AD 67 '* CG7 :34c3 ?;;F36A FA63 EG H;63 7@ 7 ' G7 7@ +AAE3 ^D3?AE 3?;9AE / #eB7K 67 3 37 F3?4;b@ 7D3 G@ 5A@A5;6A BDeI;?A +A6AE 7AE :34c3@ E;6A 67 ' E7 :34c3@ ;6A 67 ' 3 '* J G79A BG7EY 4G7@A 5363 5G3 F;De BAD EG 36A '7DA :3EF3 7@FA@57E :34c3?AE E;6A 9D3@67E 3?;9AE J EG ?G7DF7 ?7 ;?B35Fe ?G5:A J ?7 BDA6GA G@3 9D3@ B7@3 )75G7D6A G@3 3@b56AF3 5A@ #eB7K 67 3 37 7@ 7 G7H3D 67 A@AEF;3 _43?AE 3 H7@67D 7 B7D;e6;5A #E4? %2B5B? J JA 7 BD79G@Fb WQEFA 5e?A E7 H7@67X $7 D7EBA@6;e X:AD3 H7DaEX / 7?B7Ke 3 9D;F3D XL'D7@E3 A4D7D3 L'D7@E3 A4D7D3 X Ec 8G7 5A?A 3BD7@6c
 • 89. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 8.1.2 ACCIONES SUCEDIDAS EN ARRASATE O EN EL ÁMBITO PERSONAL DEL ENTREVISTADO ,A40= -,7/0 ,7;,=:=: $; B36D7 7EF343 7EFG6;3@6A B3D3 E357D6AF7 5G3@6A E7 ;@;5;3 3 9G7DD3 J E37 67 3c B3D3 ;DE7 3 3 9G7DD3 7D3 ?;;F3@F7 67 '%- J 7EFGHA 7@ 3 D7@6;5;e@ 67 *3@FAd3 EFGHA 7@ 3 5aD57 ?; ?36D7 G@3 H7K 7 D3B3DA@ 7 B7A H;H;7@6A 7@ *3@ *743EF;a@ /A 67E67 43EF3@F7 AH7@ F7@c3 G@3 BAE;5;e@ ;@CG;7F3 EA4D7 A CG7 EG576c3 J 7@FA@57E 7?B75b 3 ?;;F3D 7@ + 7DD;
 • 90. 3@F7E 67 CG7 8G7D3 7 $ $AH;?;7@FA A?G@;EF3 -3E5A A@?;9A FD343343 G@A ?G5:A ?3JAD CG7 JA CG7 7D3 67 '3DF;6A A?G@;EF3 7@ 3 53@67EF;@;636 G7 G@A 67 AE BD;?7DAE CG7 FADFGDe $3@K3@3E @FA@57E 7E7 ?7 7IB;5e 5e?A 7 E3G6e $3@K3@3E 3B393@6A 7 5;93DDA 7@ EG 8D7@F7 7E7 8G7 7 E3G6A CG7 7 :;KA $3@K3@3E 3 7E7 CG7 E7 3B7;6343 ,D3@93 /A 7EFGH7 53E36A 5A@ 7b@ 3DD7D3 CG7 7E :7D?3@3 67 G@A CG7 7EF343 7@ 7 BDA57EA 67 GD9AE EFGH7 7@ 7 G;5;A J H;Hc ?GJ 67 57D53 A CG7 8G7 7 BDA57EA 67 GD9AE J 3E 5A@F7EF35;A@7E CG7 :G4A 6GD3@F7 FA6AE 7EAE 3dAE $7 ;?B35Fe ?G5:A A 67 E3c3E 3DD3E5A BADCG7 ?7 B3D75;e 67 G@3 9D3@ ?3 HEH TSVUYI IVE YRE TIVWSRE TSGS GSRSGMHE XER JʛGMP HI MV E TSV ʣP ɸ -,9 =,9?D,-,7 ==40?, /A @35c 7@ J F7@9A 3 ;?BD7E;e@ 67 CG7 3 H;A7@5;3 :3 E;6A ;@F7@E3 6GD3@F7 FA6A 7EF7 F;7?BA F3@FA BAD G@ 36A 5A?A BAD 7 AFDA %A E34Dc3 E7d33D G@ ?A?7@FA 5A@5D7FA 7@ 7 CG7 3 H;A7@5;3 ?7 53GE3D3 G@ ;?B35FA ?aE 6;D75FA B7DA Ec G@A CG7 ?7 ;@6;5e CG7 :3J G@ c?;F7 B3D3 3 H;A7@5;3 CG7 @A 6747 EGB7 D3DE7 '3D3 ?c 7E7 ?A?7@FA 8G7 7 3F7@F36A 5A@FD3 3DD3E5A 3 :34;6A 7B;EA 6;AE 67 H;A7@5;3 ?GJ 6GDAE 7@ 3?43E FD;@5:7D3E J @A Eb E; 3BADF3 @363 6743F;D 5Ga 8G7 7 ?aE H;A7@FA @ 5G3CG;7D 53EA 3 ?G7DF7 67 3DD3E5A @AE ;?B35Fe BDA8G@63?7@F7 3 ?c J 3 FA6A 7 BG74A f@ D75G7D6A 3E 6753D35;A@7E CG7 3dAE ?aE F3D67 :3@ :75:A 3 D7EB75FA 3FK FI347 J *3@6D3 3DD3E5A 8,4, ==40?, :9D,70D $7 :3@ ;?B35F36A 3E 355;A@7E H;A7@F3E 67 FA63E 3E B3DF7E ;?B;5363E 7 F7@;6A CG7 7E5G5:3D 7@ @G?7DAE3E A53E;A@7E CG7 EA?AE 67EB;3636AE 8DcAE CG7 @A F7@7?AE E7@F;?;7@FAEY *;@ 7?43D9A FA63E 3E 355;A@7E H;A7@F3E BDA HA5343@ ;?B35FA 7?A5;A@3 BD7A5GB35;e@Y J 6AAD '7DA 7D3@ F;7?BAE ?GJ
 • 91. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 6GDAE J @A 7D3 8a5; H;H;D 3Ec 3J ?A?7@FAE 7@ CG7 F;7@7E CG7 D7@G@5;3D 3 3E 7?A5;A@7E B3D3 EABADF3D 3 E;FG35;e@ FGE 3?;9AE CG7 :3@ E;6A FADFGD36AE AE CG7 E7 :3@ EG;5;636A 3 H;63 6;3D;3 7@ 3 5aD57 3E 5A@E75G7@5;3E 67 3 G5:3 3D?363 +;7@7E CG7 BA@7D 7@ ?3D5:3 ?753@;E?AE 67 6787@E3 B3D3 BA67D E79G;D 3673@F7 D7A CG7 JA 3Ec A :;57 7@ 39G@AE ?A?7@FAE 67 ?; H;63 EF3@6A BD7E3 G@3 5A?B3d7D3 CG7 7EF343 7@ G@3 5aD57 67 '3DcE ;:3@7 DD3K=;@ E7 EG;5;6e /A @A 3 5A@A5c3 D3 67 @G7EFD3 7636 7H343 FD7E 3dAE 7@ BD;E;e@ J 3f@ E79Gc3 3 3 7EB7D3 67 G;5;A +3?BA5A @AEAFD3E E34c3?AE 5Ga@FA F;7?BA 7EF3Dc3?AE 7@ BD;E;e@ J 7Ha43?AE 5G3FDA 3dAE 7EB7D3@6A CG7 @AE GK93E7@ ,@3 AH7@ CG7 7EF343 7@ @G7EFD3 ?;E?3 E;FG35;e@ @A A BG6A EABAD F3D J 3534e 5A@ EG H;63 G7 G@ 6GDA 9AB7 B3D3 @AEAFD3E EF3@6A 7@ BD;E;e@ 793DA@ H3D;3E 5A?B3d7D3E @G7H3E D75;7@F7?7@F7 67F7 @;63E CG7 5A?B3DF;7DA@ 5A@ @AEAFD3E EGE BD;?7DAE ?A?7@FAE FD3E B3E3D BAD 5A?;E3Dc3 '3D3 ?c 7EAE ?A?7@FAE 8G7DA@ ?GJ 6GDAE 'AD AFD3 B3DF7 G5:3D 7@ 3 5aD57 7E ?GJ 6GDA 7E G@ 7@8D7@F3?;7@FA 5A@EF3@F7 +;7@7E CG7 B773D 3 5363 ?A?7@FA BAD 6787@67D FGE 67D75:AE ?aE 4aE;5AE J ?3@F7@7D FG 6;9@;636 ,@ 77?BA G@3 5A?B3d7D3 F7@c3 CG7 :357DE7 G@3 D7H;E;e@ ?b6;53 G@3 ?3?A9D38c3 5A@ 67F7D?;@363 8D75G7@5;3 BAD BD7E5D;B 5;e@ ?b6;53 3@F7E 67 EG ;@9D7EA 7@ BD;E;e@ '7DA B3E343@ AE ?7E7E J @A 3 7H343@ 3 :357D 3 D7H;E;e@ 3EAE B3D75;6AE E7 BDA6G5c3@ 5A@ 8D75G7@5;3 7@ 3 5aD57 Ec BG7E :35c3?AE B3@F7E B3D3 CG7 3 FD3E363D3@ 3 9;@75eA9A / A 5A@E79G;?AE B7DA FGH;7DA@ CG7 AB7D3D3 8,4, D;4,D@ =,9-@=@ #A BD;?7DA CG7 D75G7D6A 67 + 9G3D63 D735;e@ 5A@ ?;E FcAE CG7 7D3@ ?GJ 347DFK37E J H;Hc3@ 7@ 7 B;EA 67 3DD;43 /A 7D3 AH7@ F7@6Dc3 G@AE 3dAE *7Dc3 3a BAD $;E FcAE FGH;7DA@ 7@ EG 53E3 3 G@ AH7@ CG7 :Gc3 67 3 BA;5c3 'AD EGBG7EFA FA6A 7D3 E75D7FA J F7@c3?AE ?G5:A ?;76A 34c3 CG7 F7@7D ?G5:A 5G;636A W%A 6;9a;E @363 3 @36;7 ?G5:A 5G;636AYX 3?4;7@F7 7D3 67 ?G5:3 F7@E;e@ AH7@ 7@ 5G7EF;e@ D75;4c3 G@3E 53DF3E 7E5D;F3E 7@ ;@9bE '7DA b @A E34c3 ;@9bE /A :34c3 7EFG6;36A 7 435:;7D 34AD3 CG7 F7@c3 BAD 3CG7 7@FA@ 57E 3 ;@9bE 5A?A G@3 3E;9@3FGD3 ?GJ BAF7@F7 J 7 :;57 5A?A BG67 39G@3E FD36G55;A@7E /A ;43 6A@67 7 AH7@ J ?7 CG76343 ?GJ 53363 '7DA JA E34c3 CG7 7EF343 3c ,@ 6c3 3B3D75;e J 7 6;7 3G@CG7 @A D75G7D6A 3 8D3E7 7I35F3 CG7 F7@c3@ CG7 D75A97D 3E 3D?3E @FA@57E 7 ?7 D7EBA@6;e WLEA 7E ;?BAE;47 X /A 7 6;7 W%A Eb CGb 6;57 A CG;7D7 675;D B7DA 3CGc BA@7 CG7 H3@ 3 D75A97D 3E 3D?3EX AH7@ E7 BGEA ?GJ @7DH;AEA 7EBGbE 67 3CG7A J3 @A :G4A ?aE 53DF3E @A :G4A @363 J 3 BA5A F;7?BA G@3 E7?3@3 CG;@57 6c3E E7 8G7 67
 • 92. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 53E3 67 ?;E FcAE %G@53 E7 A :7 5A@F36A 3 @36;7 *;7?BD7 A :7 ?3@F7@;6A 7@ E75D7FA 34c3 CG7 ;D 5A@ F3@FA 5G;636AY ,@3 H7K @AE BGE;7DA@ G@3 4A?43 3B3 6743A 67 5A5:7 7a43?AE 7 H7:c5GA G@FA 3 3 BG7DF3 67 53E3 ,@3 @A5:7 :35;3 3E 6AE Ac?AE G@3 8G7DF7 7IBA E;e@ *3F3?AE 67 3 53?3 J E3;?AE 8G7D3 WQ#AE @;dAEX W%A AE @;dAE 7EFa@ 4;7@X H75;@A 67 343A 7 6;A 3 ?; ?3D;6A 3 CG7 FA6AE 3?343@ W7D?;X WL+G 5A5:7 X H75;@A 67 3 36A H;@A 3 @G7EFD3 53E3 J 6;A WL!G3@A 433 433 BAD 83HAD QEFa;E 4;7@X G3@6A H; CG7 H7@c3 $3Dc3 ]@977E J CG7 AE @;dAE 7EF3 43@ 4;7@ B7D6c 7 5A@A5;?;7@FA W67 3 ;?BD7E;e@X +7@c3?AE G@ )
 • 93. 83?;;3D 3D9A 67 5AAD ?3DDe@ $7 B3D757 7EF3D H;b@6AA 3:c ?;E?AY EFA 7E 5A?A G@3 F7D3B;3Y -; 7 5A5:7 G79A H; CG7 79343 3 9Df3 3 7HaDE7A 5e?A E7 :34c3@ DAFA FA6AE AE 5D;EF37E 67 F7D57D B;EAY #3 97@F7 79343 J BD79G@F343 WQ(Gb :3 B3E36A 3CGcX #7E B3D75c3 D3DA CG7 @AE :G4;7D3@ BG7EFA 3 4A?43 3 @AEAFDAE %G@53 :7?AE HG7FA 3 E347D 67 F7?3 @36;7 D7;H;@6;5e 7 3F7@F36A DF793 #3D3 7EFGHA 3CGc /A EAc3 B3E73D BAD 3CGc J H7c3 CG7 @AD?3?7@F7 :34c3 G@ :A?4D7 A G@3 ?G7D B7DA @A BA6c3 ;?39;@3D?7 CG7Y #G79A 3B3D75;e 3c 7 KGA G@FA 3 3 BG7DF3 6A@67 EAc3 :347D G@ 5A5:7 J 7@ A53E;A@7E G@3 QYNIVɸ
 • 94. %UYIP EʪS IR NYPMS IWXYZMQSW IR 7YIGME ,EFPEFE GSR QM QEVMHS FA63E 3E @A5:7E J ?7 675c3 CG7 3 97@F7 E7 ?3@;87EF343 BAD $;9G7 ]@97 3@5A CG7 F3?4;b@ 7@ GDAB3 :34c3 ?AH;;K35;A@7E ?3@;87EF35;A@7E E7 7@57@6c3@ H73EY (G7 F3@F3 97@F7 53?3@6A BAD 3 H;63 67 $;9G7 ]@97 3@5A J @A E7Da@ 53B357E 67Y *;9G7@ E;7@6A AE ?;E?AE AE ?;E?AE E3@9G;@3D;AE QH7D636 '7DA 7@FA@57E EG576;e G@3 5AE3 5GD;AE3 F3@FA 5A@ DF793 #3D3 5A?A 5A@ 7EFA AFDA EF343 3c 7AE J @A A H;Hc @A B3DF;5;Bb -; 3E ;?a97@7E 7@ F77H;E;e@ J BAD G@ ?A?7@FA E7@Fc D34;3 @A Eb A6;A '7@Eb WEFA @A E7 BG767 5A@E7@F;DX #G79A :343@6A 5A@ 3 97@F7 FA6AE 675c3@ CG7 :34c3 E;6A G@3 43D 43D;636 CG7 @A :34c3 67D75:A $7 675c3@ WE CG7 E; :G4;7D3E 7EF36A E CG7 E; 7E H;7D3EX '7DA 7@ ?; ;@F7D;AD @A :34c3 7IB7D;?7@F36A 3CG73 H;H7@5;3 7ERHVE 'EVVEWGS 6SQIVSɸ EFa43?AE 7@ 53E3 J ?; B36D7 J3 E7 F7@c3 CG7 ;D 3 FD3433D D75A9;e EGE 5AE3E J JA ?7 35G7D6A 5DGK3D ?;E fF;?3E B334D3E 5A@ b $7 35G7D6A CG7 E7 ;43 VMIRHS UYI WEPMʬ HI GEWE VMʣRHSWI UYI EP ƼREP QI UYMIVS UYIHEV GSR IWE MQE KIR EP ƼREP IW PE UYI QʛW QI HYIPI UYI PI ZM UYI WI MFE VMIRHS ] EP ƼREP ʣP RS WEFʧE UYI IWI HʧE IVE WY ƼREP %P TSGS HI WEPMV WI IWGYGLEVSR PSW HMWTEVSW CG7 JA E;7?BD7 6;9A CG7 B3D75c3@ 5A:7F7E BADCG7 7E CG7 B3D75c3@ 5A:7F7E *7 7E5G5:3DA@ 5A?A FD7E 5A:7F7E J JA E;7?BD7 A :7 6;5:A @A Eb BAD CGb BAD UYIɸ]S GSR QM QEHVI XEQTSGS PS LEFPS RM PS LIQSW LEFPEHS RM REHE QM QEHVI J ?; :7D?3@A E3;7DA@ 6;D75F3?7@F7 J JA ?7 3EA?b 3 3 H7@F3@3 3EA?3D?7 3 3 H7@F3@3 J H7D CG7 ?; B36D7 E3c3 67 5A5:7 J 3:c E7@Fc 5A?A 3;H;A BADCG7
 • 95. 1391 E1 #5=?B91 ?=@1BD941 53DA JA 7 H; E3;7@6A J 7@FA@57E J3 5A?A CG7 FGH7 3 FD3@CG;;636 67 675;D W3: TYIW REHE LE WMHS QM MQEKMREGMʬRɸRS LE TEWEHS REHEƉ =S QI VIʧ TSVUYI PI ZM WEPMIRHS GSR HMƼGYPXEH TIVS ]S TIRWERHS UYI PI LEFʧER HINEHS XER IWXVIGLMXS IP :G75A CG7 b 3 E7D G@ BA5A CG7 @A BA6c3 E3;D 4;7@ 3EF3 CG7 6;A G@AE B3EAE J b ?7 ?;De @AE ?;D3?AE ?GFG3?7@F7 J JA H; 3 7IBD7E;e@ 67 6AAD CG7 F7@c3 ?; B36D7 :3EF3 CG7 53Je 3 EG7A $; ?36D7 @A E7 E7B3De 7@ @;@9f@ ?A?7@FA 67 ?; B36D7 JA 7@ 53?4;A Ec JA ?7 5A9c3 ?7 7H3@F343 8G; 3 5A5:7 BADCG7 JA CG7Dc3 H7D A CG7 :34c3 AE ;?B35FAE -; AE 5;@5A 433KAE 7@ 7 5A5:7 J 8G7 5G3@6A B79Gb G@ BGd7F3KA 3 5A5:7 7 B79Gb G@ 9AB7 J 7?B75b 3 675;D W?7 539A 7@ 3 BGF3 BADCG7 bEFAE BADCG7 ?;D3 A CG7 :3@ :75:AX $7 35G7D6A CG7 5A@F;@G3?7@F7 ;43 6A@67 ?; B36D7Y #3 7EB7D3 E7 :;KA :3EF3 CG7 79e 3 3?4G3@5;3 7F7D@3 75c3E CG7 @A 793 CG7 @A 793 H7c3E CG7 3 H;63 67 FG B36D7 E7 F7 ;43 CG7 E3c3 ?G5:cE;?3 E3@9D7 :c @A E34c3?AE @; CGb :357D @; @363 ,@3 E7dAD3 ?7 6;A WFaB37 AE 39G7DAE FaB37 FaB37YX $7 35G7D6A CG7 7 F3B343 7 67 3 93D93@F3 CG7 8G7 7 CG7 ?aE ?7 ;?B35F343 #G79A 7 CG;F343 5A?A 535:;FAE 67 @A Eb E; 7D3 433 JA @A Eb A CG7 7D3 B7DA 535:;FAE G4A G@ ?A?7@FA CG7 JA B7@E343 CG7 ?; B36D7 :34c3 8375;6A 7@FA@57E 3:c J3 ?7 67EB76c 67 b B7@E3@6A CG7 J3 7EF343 CG7 7EF343 ?G7DFA #G79A D75G7D6A CG7 3B3D75;e ?; FcA CG7 8G7 G@ 3;H;A 67 675;D @A 7EF3?AE EA3E 'ADCG7 3 97@F7 @A F7 3JG6343 3 97@F7 @A F7 FD3c3 G@3 Ea43@3 A @363 @363 #7H343 G@3 43F3 BG7EF3 JA ?7 3 CG;Fb J E7 3 75:b BAD 7@5;?3 3 ?; B36D7 BADCG7 7E CG7 @36;7 @36;7 @AE 3JG6e #G79A 79e 3 3?4G3@5;3 J @A D75G7D6A 7E7 ?A?7@FA @; D75G7D6A H7D 3 3?4G3@5;3 @; D75G7D6A H7D 5e?A 7 3F7@6c3@ %363 @363 @A ?7 35G7D6A 67 @363 3EF3 793D 3 :AEB;F3 #3 7EB7D3 7@ 7 :AEB;F3 8G7 G@3 FADFGD3 G@3 FADFGD3 !7,?D ?B,-0 !649, ,@ ?7E 3@F7E 67 CG7 ?GD;7D3 @G7EFDA B36D7 @AE BGE;7DA@ G@3 4A?43 7@ @G7E FD3 53E3 7@ 3@B3K3D D3 67 @A5:7 J ?7 67EB7DFe G@ 9D3@ 7EFDG7@6A '7E7 3 H;H;D 7@ 3CG7 3?4;7@F7 JA @A 7D3 5A@E5;7@F7 67 AE D;7E9AE CG7 5ADDc3?AE +7@c3 6;7K 3dAE '7DA 5G3@6A @AE BGE;7DA@ 3 fF;?3 4A?43 ?;E B36D7E ?7 6;7DA@ CG7 F7@c3@ ?;76A J CG7 BDA@FA @AE ;Dc3?AE 3 H;H;D 3 DD3E3F7 6A@67 B7@E343@ 34D;D G@ D7EF3GD3@F7 %A 8G7 BAE;47 BADCG7 3@F7E 67 CG7 BG6;bD3?AE :357DA ?3F3DA@ 3 ?; B36D7 G7 3 B3DF;D 67 7@FA@57E 5G3@6A FA?b 5A@E5;7@5;3 67 B7;9DA )75G7D6A CG7 6; 3E 4G7@3E @A5:7E 3 ?; ?36D7 J 3 ?; B36D7 J CG7 ?7 8G; 3 3 53?3 EF343 7@ 3 53?3 B7DA @A BA6c3 5A@5;;3D 7 EG7dA +7@c3 G@ ?3 BD7 E7@F;?;7@FA G@ @A Eb CGb J @A BA6c3 6AD?;D E7 ?;E?A 6c3 :34c3@ ?3F36A 3 FD7E 9G3D6;3E 5;H;7E 7@ 3 53DD7F7D3 67 D3@FK3KG 3 d3F; B7DA JA @A ?7 :34c3 7@F7D36A %A BA6c3 6AD?;D J 5G3@6A 7H343 ?aE A ?7@AE G@3 :AD3 7@ 3 53?3