SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
IñakiPetxarroman
Edizioarduraduna:
AndoniAlvarez
Argitaratzailea:
EuskalEditoreaSM
Publizitatea:Bidera
publizitatea
Legegordailua:
SS-0662/03
Batzordeparekidea:
0712I84059
Egoitzanagusia:
MartinUgaldekulturparkea.
GudarienEtorbidea,z/g.
20140Andoain.
Telefonoa:
(0034)943-304030
Faxa:(0034)943-300943
Webgunea:
www.berria.info
Postaelektronikoa:
berria@berria.info
Publizitatea:
publi@bidera.eu
Harpidetzasaila:
(0034) 943-304345
Date:21/03/2013
Exemplaire:3.023
Editeur:EuskalEditoreas.l.
Directeurdepublication:
MartxeloOtamendi
Comissionparitaire:
0712I84059
DelegationLabourd:
Lisses3,64100-Baiona.
Tel.:(0033)559256220.
Fax:(0033)559254303.
E-mail:lapurdi@berria.info
ORDEZKARITZAK
Araba:BizentaMogel,6.
Postakodea:01008
Gasteiz.Telefonoa:
945-150452. Erredakzioko
faxa:945-148307.
Postaelektronikoa:
araba@berria.info.
Bizkaia:Uribitartekalea,18,
3.C.Postakodea:48001
Bilbo.Telefonoa:
94-4352600. Erredakzioko
faxa:94-4234975.
Postaelektronikoa:
bizkaia@berria.info.
Lapurdi:Lisses,3.Posta
kodea:64100Baiona.
Telefonoa:559-256220.
Faxa:559-254303.
Postaelektronikoa:
lapurdi@berria.info.
Nafarroa:IratxekoMonaste-
rioa,45,13.Postakodea:
31011Iruñea.Telefonoa:
948-366622.
Publizitatea:948-366623.
Postaelektronikoa:
nafarroa@berria.info.
berria
Hau ez da iritzi
artikulu bat
H
istoriainterpreta-
tudaiteke.Hala
ere,gutxiengozin-
tzotasunzientifi-
koaabiapuntutzat
hartutaHistoriaragerturatunahi
denedonorkesangodiguezen,ger-
takarihistorikoakinterpretatzea
zilegibadaere,desitxuratzeaez
delazilegi—ordea—.
Gauzaberagertatzenda,orohar,
Zuzenbidearekin,GizaEskubide-
eningurukoNazioartekoZuzenbi-
dearekin,eta,hortaz,azkenhorrek
espetxeratutadaudenedoaskata-
sunazgabetudirenpertsonentzat
xedatzenduenarekinerebai.
Azterditzagunprintzipiohoriek,
EskubideZibiletaPolitikoenNa-
zioartekoItunakxedatzenduena-
rekinhasita,Estatuespainiarra
bezalakoestatualderdieknahitaez
betebeharduteeta.
Hala, aipatu itunak ezartzen
duenez, «askatasunaz gabetutako
pertsona oro tratatuko da gizata-
sunez eta gizakiari datxekion
duintasuna errespetatuta». Hala-
ber, honako hau ezartzen du: «Ez
da ezarriko delitua egin zeneko
garaian zein zigor aplikatu eta
horren aldean astuna den zigo-
rrik». Aurrerago, hauxe gehitzen
du: «Atxilotuta edo preso dauden
pertsona guztiak atzerapenik gabe
jarriko dira epailearen (…) esku,
eta (…) eskubidea izango dute zen-
tzuzko epean epaiketa izateko edo
aske gelditzeko».
EspetxeratuaktratatzekoNazio
BatuenErakundeakezarritakogu-
txienekoarauenprintzipiooroko-
rrakaldarrikatzenduenez,
«arauakinpartzialtasunezaplika-
tubehardira.Tratuaridagokionez,
ezdaezberdintasunikeginbehar-
koaurreiritzietanoinarrituz,eta,
bereziki,eztaerearrazan,kolore-
an,sexuan,hizkuntzan,erlijioan,
iritzipolitikoan,bestelakoiritzie-
tan,jatorrinazionaledosozialean,
ondarean,jaiotzanzeinbestelako
edozeinegoeratanoinarrituz».
Honahemenedozeinmotatako
atxiloketaedoespetxeajasatenari
direnpertsonaguztienbabeserako
NazioBatuenErakundeakfinkatu
zituenprintzipioekxedatzendute-
na:«Espetxe-araubidearenarabe-
rakotratamenduakhelburunagu-
sitzatizangoduzigortutakoen
eraldaketaetagizarte-birgaikun-
tza».
Printzipiohoriexek—behar
zuenbezala—torturaetatratutxa-
rrakdebekatzendituzte.«Edozein
motatakoatxiloketaedoespetxera-
tzeajasatenaridenpertsonabakar
batereezdatorturatuko,etaez
zaiozigoredotratutxar,ankeredo
iraingarririkereemango.Ezda
inolakoegoerarikaipatzerikizan-
gotorturakedobestelakozigoredo
tratutxar,ankeredoiraingarriak
zuritzeko».
Bestalde,espetxeratuaktrata-
tzekoNazioBatuenErakundeak
ezarritakogutxienekoarauekdio-
te,besteakbeste,«atxilotutakoedo
espetxeratutakopertsonakhalaes-
katuzgero,ahaldenneurrianbere
ohikobizilekutikarrazoizkodis-
tantziarakokatutakolekubatean
egongodelaatxiloturikedoespe-
txeraturik».
Hautatuditugunprintzipioho-
riekguztiakNazioartekoZuzenbi-
dearenbarruandaude,etakultura
europarrakgizateriariegindion
ekarpenikzintzoenetakoada.
Ekarpenhorrenoinarriaetikahu-
manistada,XVI.mendeansortuta-
kopentsamendujoera,etailustra-
zioanislatuzenbatikbat.
Beharbada,ilustraziokofilosofo
aitzindariaizanzenBaruchSpino-
zaholandarrarenhitzekargitzen
lagundukodute,artikuluhonetan
aipatuditugunZuzenbidekoprin-
tzipioakinterpretatzearidagokio-
nez.Spinozakustezuenherra,
mendekuaetadamuaezdirela
arrazoimenetikdatozenbertuteak,
tristurarekinlotutadaudenpasio-
akbaizik.Ildohorretatik,ondorio
honetarairitsizen:«Ofentsakelka-
rrenganakoherrarenbidezmende-
katunahidituena,ezbairikgabe,
miserablekibizida».Honakoiritzi
hauzuenesparrupublikoaribu-
ruz:«Gizakiengizarteerkideaer-
diesteaeragitenduena,hots,giza-
kiakadostasuneanbizitzeaeragi-
tenduena,onuragarriada».
Hortaz,hauezdairitziartikulu
hutsa;oraingoan,asmoaezdaguk
geukiritziaemateaespetxezigo-
rrakjasatenaridirenpertsoneibu-
ruz,ezetaeurenegoerariburuz
ere.Aitzitik,maizegiahaztendiren
printzipiobatzukgogorarazinahi
izanditugubestebehinere,Nazio-
artekoZuzenbideangauzatuta
daudenak.Zuri,artikuluairakur-
tzenarizarenhorridagokizuiri-
tziaemateaarauhoriekgureingu-
ruandutenbetetze-mailariburuz.
JuanIbarrondo,
AndresKrakenberger
etaBertha
Gaztelumendi
Argituz giza eskubideen aldeko
elkarteko kideak
Asmoa ez da guk geuk
iritzia ematea espetxe
zigorrak jasaten ari
diren pertsonei buruz,
ez eta euren egoerari
buruz ere.Aitzitik,
maizegi ahazten diren
printzipio batzuk
gogorarazi nahi izan
ditugu beste behin ere,
Nazioarteko
Zuzenbidean
gauzatuta daudenak
Beteta
B
agaraezerulertzenezdutenume
engainagarriak,halaxenahigaituz-
telako.Horibai,askozabaldudigutejos-
tailuenaukera.Ludiakludotekaerral-
doiadirudi.Etengabekoikaskuntza,be-
rrikuntza,autonomia,jolaseanikasten
omendituhaurrak.Pedagogiahitzada-
bilhitzetikhortzera,etaezpreseski
zentzurikonenean.Zulasai,guk
esangodizugunoladagoenmun-
dua,zulasai,gukesangodizugu
zerdengaurkobizitza.Eguraldia
emangodizuguxehe-xehe,
arriskumailarenaraberako
koloreekin,BarrioSesa-
monbezala,hobetojakin
dezazunbiharzerjantzi.
Zulasai,etagulasaigera-
tzengara.Bagaraezerulertzenezduten
umeengainagarriak.
Edobagaragutxienezezerulertzenez
duenjendea.
RafaelChirbesidazleakesanada
oraintsukoelkarrizketabatean:aspal-
diangehiagokostatzenzaitidaztea,eta
baitagauzeiburuzkoiritziaemateaere.
Denaesandadagoelakoirudipenabai-
taukat,denahainerabilia.Gainera,ez
dutdatunahikorik,deusgutidaki-
gugauzaguztiez…Ezditugueza-
gutzengauzenatzeandaudenin-
teresak…Libia,Mali…zerbitzuse-
kretuenmaniobrak.Zerdago
atzean?Ezdakiinork.Beraz,
ikustendudanazbainoez
dutidaztenorain.
Larunbateguerdianbe-
tetazegoenjatetxeitalia-
rra.
Jira
XabierGantzarain
Etena
N
ahiagonukeegunsentianmendian
hanka-hutsikibili,goiztirikoihintze-
tangarbitueskuetaoinak,freskatuaur-
pegia,etaahoertzerairristatutakotan-
tekingozatuegarria.Etaurratsbakoi-
tzeanantzemannolaaridenlurraesna-
tzen:nolaepeltzendirennegukousain
lizunak,orbelanolabelartzenden,isil-
tasunetikkantuanolapiztenden,
mortutiknoladatorrenbizitza.
Nahiagonukejakingobanu
usain,soinuetakolorebakoitza
irakurtzen;landare,zomorro,
arbola,haitz,hegaztieta
pizti-lorratzbakoitzaadi-
tzen.Errepidebazterreko
sanjose-lore,parkekobi-
txilore,hipermerkatuko
tulipanetabalkoikogeranioezgain
asentsio-belar,kuku-praka,txori-belar
edoastalarrosaesaten.Haritzetapago
epikoaketaplantanoetatamarindohi-
ritartuakezezik,elorri,lizar,astigar,ma-
kal,arte,haltzetaurkiakbereizten.Lu-
rraribegiraudaberrikozizaknonernatu-
kodirenasmatzen.Goroldioaren
arrastoanetxerakobideaaurkitzen.
Nahiagonukehoriguztiaegin,hori
guztiajakin.Etaezdakitosoondozer-
gatik.Kateluzebatenetenaizate-
arenkontzientziatxarraarintze-
ko,beharbada.
Pastelkolorekojantziekinbete
diraerakusleihoak,urdiniluna
indartsudatorberriro,
gimnasioaketadietistak
gainezkadiraberriz.Uda-
berriadajadacorteingle-
sen.
Bira
IdurreEskisabel
Harian›Iritzia
6 berria 2013komartxoaren21a,osteguna

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias Alava
Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias AlavaTopicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias Alava
Topicos que inciden sobre los derechos humanos.Diario Noticias Alava
 
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias Alava
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias AlavaEmpresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias Alava
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Diario Noticias Alava
 
Eta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zutenEta eskandalua ekarri zuten
Eta eskandalua ekarri zuten
 
Con ellas llego el escandalo. Deia
Con ellas llego el escandalo. DeiaCon ellas llego el escandalo. Deia
Con ellas llego el escandalo. Deia
 
Esto no es un articulo de opinion. Diario Noticias Alava
Esto no es un articulo de opinion. Diario Noticias AlavaEsto no es un articulo de opinion. Diario Noticias Alava
Esto no es un articulo de opinion. Diario Noticias Alava
 
Krisiaren ezkutuko aldea
Krisiaren ezkutuko aldeaKrisiaren ezkutuko aldea
Krisiaren ezkutuko aldea
 
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presosPresos de conciencia, presos politicos y politicos presos
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos
 
Esto no es un articulo de opinion. Noticias Gipuzkoa
Esto no es un articulo de opinion. Noticias GipuzkoaEsto no es un articulo de opinion. Noticias Gipuzkoa
Esto no es un articulo de opinion. Noticias Gipuzkoa
 
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias Gipuzkoa
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias GipuzkoaTopicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias Gipuzkoa
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Noticias Gipuzkoa
 
Esto no es un articulo de opinion. Deia
Esto no es un articulo de opinion. DeiaEsto no es un articulo de opinion. Deia
Esto no es un articulo de opinion. Deia
 
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario Vasco
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario VascoPresos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario Vasco
Presos de conciencia, presos politicos y politicos presos. Diario Vasco
 
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Deia
Empresas, gobiernos y derechos humanos. DeiaEmpresas, gobiernos y derechos humanos. Deia
Empresas, gobiernos y derechos humanos. Deia
 
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Deia
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. DeiaTopicos que inciden sobre los derechos humanos. Deia
Topicos que inciden sobre los derechos humanos. Deia
 
Kontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoakKontzientzia presoak, preso politikoak
Kontzientzia presoak, preso politikoak
 
Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias Gipuzkoa
Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias GipuzkoaEmpresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias Gipuzkoa
Empresas, gobiernos y derechos humanos.Noticias Gipuzkoa
 
Esto no es un articulo de opinion. Gara
Esto no es un articulo de opinion. GaraEsto no es un articulo de opinion. Gara
Esto no es un articulo de opinion. Gara
 
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideakEnpresak, gobernuak eta giza eskubideak
Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak
 
Que no pase desapercibido. El Correo
Que no pase desapercibido. El CorreoQue no pase desapercibido. El Correo
Que no pase desapercibido. El Correo
 
"Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak"
"Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak""Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak"
"Kontzientzia presoak, preso politikoak eta politikari presoak"
 
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizadaArgituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
Argituz reclama una memoria incluyente y despolitizada
 

Similar to Hau ez da iritzi artikulu bat (8)

Biktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamenaBiktimak: egia, justizia eta barkamena
Biktimak: egia, justizia eta barkamena
 
Erregistro aldaketa
Erregistro aldaketaErregistro aldaketa
Erregistro aldaketa
 
Schadenfreude
SchadenfreudeSchadenfreude
Schadenfreude
 
Biktimen aitorpen zuzena eta plurala
Biktimen aitorpen zuzena eta pluralaBiktimen aitorpen zuzena eta plurala
Biktimen aitorpen zuzena eta plurala
 
Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?Ardura ala axolagabekeria?
Ardura ala axolagabekeria?
 
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
Espainiako Erresuma, torturarik gabekoa ote?
 
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
 
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. BerriaGaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
Gaur egun ez noa eskolara, eta osasunez ondo nabil. Berria
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPIMEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ. LEGAZPI
 
Hacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. LegazpiHacia una memoria compartida. Legazpi
Hacia una memoria compartida. Legazpi
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-201-328
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz.  ErrenteriaMemoria partekatu baterantz.  Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
El tiempo es ahora
 
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaia
 
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
 

Hau ez da iritzi artikulu bat

  • 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:21/03/2013 Exemplaire:3.023 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Hau ez da iritzi artikulu bat H istoriainterpreta- tudaiteke.Hala ere,gutxiengozin- tzotasunzientifi- koaabiapuntutzat hartutaHistoriaragerturatunahi denedonorkesangodiguezen,ger- takarihistorikoakinterpretatzea zilegibadaere,desitxuratzeaez delazilegi—ordea—. Gauzaberagertatzenda,orohar, Zuzenbidearekin,GizaEskubide- eningurukoNazioartekoZuzenbi- dearekin,eta,hortaz,azkenhorrek espetxeratutadaudenedoaskata- sunazgabetudirenpertsonentzat xedatzenduenarekinerebai. Azterditzagunprintzipiohoriek, EskubideZibiletaPolitikoenNa- zioartekoItunakxedatzenduena- rekinhasita,Estatuespainiarra bezalakoestatualderdieknahitaez betebeharduteeta. Hala, aipatu itunak ezartzen duenez, «askatasunaz gabetutako pertsona oro tratatuko da gizata- sunez eta gizakiari datxekion duintasuna errespetatuta». Hala- ber, honako hau ezartzen du: «Ez da ezarriko delitua egin zeneko garaian zein zigor aplikatu eta horren aldean astuna den zigo- rrik». Aurrerago, hauxe gehitzen du: «Atxilotuta edo preso dauden pertsona guztiak atzerapenik gabe jarriko dira epailearen (…) esku, eta (…) eskubidea izango dute zen- tzuzko epean epaiketa izateko edo aske gelditzeko». EspetxeratuaktratatzekoNazio BatuenErakundeakezarritakogu- txienekoarauenprintzipiooroko- rrakaldarrikatzenduenez, «arauakinpartzialtasunezaplika- tubehardira.Tratuaridagokionez, ezdaezberdintasunikeginbehar- koaurreiritzietanoinarrituz,eta, bereziki,eztaerearrazan,kolore- an,sexuan,hizkuntzan,erlijioan, iritzipolitikoan,bestelakoiritzie- tan,jatorrinazionaledosozialean, ondarean,jaiotzanzeinbestelako edozeinegoeratanoinarrituz». Honahemenedozeinmotatako atxiloketaedoespetxeajasatenari direnpertsonaguztienbabeserako NazioBatuenErakundeakfinkatu zituenprintzipioekxedatzendute- na:«Espetxe-araubidearenarabe- rakotratamenduakhelburunagu- sitzatizangoduzigortutakoen eraldaketaetagizarte-birgaikun- tza». Printzipiohoriexek—behar zuenbezala—torturaetatratutxa- rrakdebekatzendituzte.«Edozein motatakoatxiloketaedoespetxera- tzeajasatenaridenpertsonabakar batereezdatorturatuko,etaez zaiozigoredotratutxar,ankeredo iraingarririkereemango.Ezda inolakoegoerarikaipatzerikizan- gotorturakedobestelakozigoredo tratutxar,ankeredoiraingarriak zuritzeko». Bestalde,espetxeratuaktrata- tzekoNazioBatuenErakundeak ezarritakogutxienekoarauekdio- te,besteakbeste,«atxilotutakoedo espetxeratutakopertsonakhalaes- katuzgero,ahaldenneurrianbere ohikobizilekutikarrazoizkodis- tantziarakokatutakolekubatean egongodelaatxiloturikedoespe- txeraturik». Hautatuditugunprintzipioho- riekguztiakNazioartekoZuzenbi- dearenbarruandaude,etakultura europarrakgizateriariegindion ekarpenikzintzoenetakoada. Ekarpenhorrenoinarriaetikahu- manistada,XVI.mendeansortuta- kopentsamendujoera,etailustra- zioanislatuzenbatikbat. Beharbada,ilustraziokofilosofo aitzindariaizanzenBaruchSpino- zaholandarrarenhitzekargitzen lagundukodute,artikuluhonetan aipatuditugunZuzenbidekoprin- tzipioakinterpretatzearidagokio- nez.Spinozakustezuenherra, mendekuaetadamuaezdirela arrazoimenetikdatozenbertuteak, tristurarekinlotutadaudenpasio- akbaizik.Ildohorretatik,ondorio honetarairitsizen:«Ofentsakelka- rrenganakoherrarenbidezmende- katunahidituena,ezbairikgabe, miserablekibizida».Honakoiritzi hauzuenesparrupublikoaribu- ruz:«Gizakiengizarteerkideaer- diesteaeragitenduena,hots,giza- kiakadostasuneanbizitzeaeragi- tenduena,onuragarriada». Hortaz,hauezdairitziartikulu hutsa;oraingoan,asmoaezdaguk geukiritziaemateaespetxezigo- rrakjasatenaridirenpertsoneibu- ruz,ezetaeurenegoerariburuz ere.Aitzitik,maizegiahaztendiren printzipiobatzukgogorarazinahi izanditugubestebehinere,Nazio- artekoZuzenbideangauzatuta daudenak.Zuri,artikuluairakur- tzenarizarenhorridagokizuiri- tziaemateaarauhoriekgureingu- ruandutenbetetze-mailariburuz. JuanIbarrondo, AndresKrakenberger etaBertha Gaztelumendi Argituz giza eskubideen aldeko elkarteko kideak Asmoa ez da guk geuk iritzia ematea espetxe zigorrak jasaten ari diren pertsonei buruz, ez eta euren egoerari buruz ere.Aitzitik, maizegi ahazten diren printzipio batzuk gogorarazi nahi izan ditugu beste behin ere, Nazioarteko Zuzenbidean gauzatuta daudenak Beteta B agaraezerulertzenezdutenume engainagarriak,halaxenahigaituz- telako.Horibai,askozabaldudigutejos- tailuenaukera.Ludiakludotekaerral- doiadirudi.Etengabekoikaskuntza,be- rrikuntza,autonomia,jolaseanikasten omendituhaurrak.Pedagogiahitzada- bilhitzetikhortzera,etaezpreseski zentzurikonenean.Zulasai,guk esangodizugunoladagoenmun- dua,zulasai,gukesangodizugu zerdengaurkobizitza.Eguraldia emangodizuguxehe-xehe, arriskumailarenaraberako koloreekin,BarrioSesa- monbezala,hobetojakin dezazunbiharzerjantzi. Zulasai,etagulasaigera- tzengara.Bagaraezerulertzenezduten umeengainagarriak. Edobagaragutxienezezerulertzenez duenjendea. RafaelChirbesidazleakesanada oraintsukoelkarrizketabatean:aspal- diangehiagokostatzenzaitidaztea,eta baitagauzeiburuzkoiritziaemateaere. Denaesandadagoelakoirudipenabai- taukat,denahainerabilia.Gainera,ez dutdatunahikorik,deusgutidaki- gugauzaguztiez…Ezditugueza- gutzengauzenatzeandaudenin- teresak…Libia,Mali…zerbitzuse- kretuenmaniobrak.Zerdago atzean?Ezdakiinork.Beraz, ikustendudanazbainoez dutidaztenorain. Larunbateguerdianbe- tetazegoenjatetxeitalia- rra. Jira XabierGantzarain Etena N ahiagonukeegunsentianmendian hanka-hutsikibili,goiztirikoihintze- tangarbitueskuetaoinak,freskatuaur- pegia,etaahoertzerairristatutakotan- tekingozatuegarria.Etaurratsbakoi- tzeanantzemannolaaridenlurraesna- tzen:nolaepeltzendirennegukousain lizunak,orbelanolabelartzenden,isil- tasunetikkantuanolapiztenden, mortutiknoladatorrenbizitza. Nahiagonukejakingobanu usain,soinuetakolorebakoitza irakurtzen;landare,zomorro, arbola,haitz,hegaztieta pizti-lorratzbakoitzaadi- tzen.Errepidebazterreko sanjose-lore,parkekobi- txilore,hipermerkatuko tulipanetabalkoikogeranioezgain asentsio-belar,kuku-praka,txori-belar edoastalarrosaesaten.Haritzetapago epikoaketaplantanoetatamarindohi- ritartuakezezik,elorri,lizar,astigar,ma- kal,arte,haltzetaurkiakbereizten.Lu- rraribegiraudaberrikozizaknonernatu- kodirenasmatzen.Goroldioaren arrastoanetxerakobideaaurkitzen. Nahiagonukehoriguztiaegin,hori guztiajakin.Etaezdakitosoondozer- gatik.Kateluzebatenetenaizate- arenkontzientziatxarraarintze- ko,beharbada. Pastelkolorekojantziekinbete diraerakusleihoak,urdiniluna indartsudatorberriro, gimnasioaketadietistak gainezkadiraberriz.Uda- berriadajadacorteingle- sen. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 6 berria 2013komartxoaren21a,osteguna