SlideShare a Scribd company logo
DANIŞMAN: DOÇ.DR. AĞAH TUĞRUL KORUCU
HAZIRLAYAN: SALİHA AKIN
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
19310191028/2. ŞUBE
HARMANLANMIŞ
ÖĞRENME ORTAMLARI
 İÇİNDEKİLER:
 Harmanlanmış öğrenme
 Harmanlanmış öğrenme modelleri
 Öğrenme değişkenleri ve harmanlanmış öğrenme tasarımı
 Farklı öğrenme durumları için çeşitli öğrenme etkinlikleri
 Kişiselleştirilmiş öğrenme
 Harmanlanmış öğrenme ve teknoloji
 HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
o Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış
öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online)
eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.
o Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel
öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak
tanımlanmaktadır
o Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik
materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir.
o Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun
verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da
düşünülebilir.
 HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELLERİ
 Bu modelde öğrenciler önceden planlanmış zamanlarda ya da öğretmenlerinin
duyurusu ile birlikte bir sonraki etkinliklerine geçiş yaparlar.
 Öğrenciler belli bir programa göre farklı istasyonlar arasında online çalışarak veya
öğretmenle yüz yüze vakit geçirerek dönüşümlü olarak çalışırlar.
 Rotasyon model ilköğretim okullarında daha çok kullanılmaktadır Kaliforniya’daki karma
öğrenme yaklaşımı kullanan ilköğretim okullarının yüzde 80’i rotasyon modelini takip
etmektedir.
Rotasyon Model:
 İstasyon rotasyon modelinde öğrenciler belli bir derste veya konuda belli
sürelerde en az bir tanesi online olan farklı öğrenme istasyonlarında çalışırlar.
Diğer istasyonlarda küçük grup veya tüm sınıf öğretimi, grup projeleri, kişiye
özel ders verme ve kalem-kâğıt ödevleri gibi çalışmalar yapılabilir.
 Bazı uygulamalarda tüm sınıf aktiviteler arasında birlikte geçiş yaparken, bazı
uygulamalarda da sınıf iki küçük grup rotasyonuna ayrılır. İstasyon Rotasyon
Modelinde öğrenciler tüm istasyonlarda çalışırlar.
İstasyon Rotasyon Modeli:
 Laboratuvar rotasyon modelinde öğrenciler sınıf ile bilgisayar laboratuvarı
arasında belli sürelerle geçiş yaparlar.
 Sınıf genellikle diğer öğrenme çalışmalarına ayrılmıştır.
 Laboratuvar rotasyon modeliyle İstasyon rotasyon modeli arasındaki fark:
İstasyon rotasyon modelinde öğrenciler sınıf içindeki istasyonlar arasında
çalışırken, laboratuvar modelinde online öğrenimlerini gerçekleştirdikleri sınıf
dışındaki bir öğrenme laboratuvarına giderek rotasyon yapmaktadırlar.
Laboratuvar Rotasyon Modeli:
 Bu modelde öğrenciler derslerinin önemli kısmını çevrimiçi ortamda alırlar.
 Geleneksel olmayan ve risk altında olan çok sayıda öğrenciyi destekleyen
okullar çoğunlukla esnek karma öğrenme modelini tercih etmektedir. Bu
yaklaşımda, materyal önce online olarak verilir.
 Öğretmenler gerektiğinde destek vermek için sınıftadır ancak, öğrenciler
bağımsız olarak öğrendikleri ve yeni kavramların alıştırmasını dijital ortamda
yaptıkları için öğrenme öncelikle öğrencilerin kendi rehberliğinde gerçekleşir.
Esnek Model:
 Esnek modelde online öğrenme, öğrencileri bazen ofis çalışmalarına
yönlendirse bile, bir öğrencinin öğreniminin bel kemiğidir ve öğrenciler
öğrenme deneyimlerini kendi spesifik ihtiyaçlarına göre en iyi hale getirme
amacıyla farklı öğrenme modelleri arasında geçiş yapabilmektedirler.
 Aslında her öğrencinin öğrenme modelleri arasında kendine özgü, akıcı bir
programı vardır.
 Öğretmen sınıftadır ve öğretmen veya diğer yetişkinler gerektiğinde küçük
grup öğretimi, grup projeleri ve bireysel ders verme gibi çalışmalarla esnek ve
uyarlanabilir yüz yüze destek vermektedir. Bazı uygulamalar önemli ölçüde yüz
yüze destek içerirken bazıları minimal yüz yüze destek içermektedir.
Bireysel Model:
 Liselerde popüler olan bu karma öğrenme modeli öğrencilere okulda
verilenlerin dışında ders alma fırsatı vermektedir.
 Bu bireyler geleneksel bir okul ortamında bulunacaktır, ancak aynı zamanda
öğrenimlerini uzaktan verilen online derslerle de desteklemeyi seçmektedirler.
 Bu karma öğrenme yönteminin başarılı olması için öğrencilerin öz
motivasyonunun çok yüksek olması gerekmektedir.
 Bireysel model Advanced Placement dersleri almak isteyen veya okul
programına dâhil olmayan bir alanla ilgilenen öğrenciler için idealdir.
 Ters-yüz edilmiş sınıf veya tersine öğrenme yöntemi teknolojinin sınıfta
harcanan geleneksel zamanı tersine çevirmek için kullanıldığı bir öğrenme
yaklaşımıdır.
 Geçmişte sınıf süresi öğrencilere ders anlatmak için kullanılıyorsa, artık tersine
bir modelde bu süre bireysel öğrenmeyi teşvik etmek ve öğrencilere birebir
yardım etmek ve öğrenci-öğretmen etkileşimini geliştirmek için
kullanılmaktadır.
 Öğretim içeriği hala sınıfta verilebilir, ancak bu içerik esas olarak sınıf dışında
erişilecek şekilde tasarlanmıştır; bu da derste zorlanan öğrencilerin kendi
hızlarında öğrenmeleri için harika bir yoldur.
Ters-Yüz Edilmiş Sınıf:
Rossett ve Fraze harmanlanmış öğrenmenin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için 3
farklı model önermektedir.
 Çapa Harmanlama Modeli: Model, tanımlayıcı ve somut bir sınıf etkinliği ile
başlayıp içinde çevrimiçi kaynaklarla etkileşim, yapılandırılmış iş yeri öğrenme
faaliyetleri, çevrimiçi öğrenme ve değerlendirme gibi etkinliklerin yer aldığı
daha bağımsız deneyimler ile devam etmektedir.
 Kitap Sonu Harmanlama Modeli: Model, seminer öncesi Web üzerinden
planlama ve hazırlık, yüz-yüze seminer ve seminer sonrası çevrimiçi
değerlendirme olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
 Alan Harmanlama Modeli: Bu modelde daha profesyonel bir yaklaşımla
çalışanların sürekli erişebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir öğrenme
ortamı sunulması hedeflenmektedir.
 ÖĞRENME DEĞİŞKENLERİ VE
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME TASARIMI
Uygun harmanlanmış öğrenme modeli seçmek doğru tasarım için atılması gereken bir adımdır.
Atılması gereken bir diğer adım ise, hangi elementleri yüz yüze ortamda, hangilerinin çevrimiçi
ortamda sunacağına karar vermektir.
Alberts, Murray ve Stephenson öne sürdükleri 8 pedagojik ilkenin harmanlanmış öğrenme
ortamını tasarlama da yardımcı olabileceğini ve ortam tasarlanırken dikkate alınması gerektiğini
düşünmektedirler.
 Kazanıma dayalı öğrenme
 Aktif öğrenme
 İşbirlikçi öğrenme
 Öğrenci merkezli öğrenme
 Geribildirim
 Bağımsız öğrenme
 Öğrenme stilleri
 Yansıtma
 FARKLI ÖĞRENME DURUMLARI İÇİN
ÇEŞİTLİ ÖĞRENME ETKİNKİLKERİ
o Öğrenme etkinlikleri bağlama dayalı olarak Geleneksel, eş zamanlı ya da farklı
zamanlı yaklaşımlar kullanarak tasarlanabilir.
o Geleneksel yaklaşımlar öğrenciler ile eğitmen arasında daha dinamik bir
etkileşim sağlarken, eşzamanlı yaklaşımlar çalışanlar için öğrenme
etkinliklerinin mekandan bağımsız hale getirmektedir.
o Farklı zamanlı yaklaşımlar ise, bireysel farklılıkların sorun olmasının önüne
geçmede diğer yaklaşımlara göre avantaj sağlamakta öğrenme etkinliklerini
hem zamandan hem de mekandan bağımsız hale getirmektedir.
 KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME
o Öğrenciler farklı ön bilgi, yetenek, tercih ve öğrenme stillerine sahip oldukları
için onların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak tasarlanan
öğrenme ortamları herkese uygun bir modele dayanan ortamlara göre daha
başarılı olacaktır.
o Kişiselleştirilmiş öğrenmede tüm öğrencilere sunulan tek yaklaşımdan ziyade
genel yaklaşım ile öğrenmenin gerçekleşmediği öğrencileri de dahil eden tüm
öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bir yol izleyebileceği çok amaçlı ve çeşitli
araçlar sunabilen bir öğrenme ortamı sunmak amaçlanmaktadır.
o Kişiselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyen Birçok uluslararası Eğitim Kurumu kişisel
Öğrenme ortamları ile ilgili 4 önemli boyutta dikkat çekmiştir; öğrenci profilleri
kişisel öğrenme yolları esnek öğrenme ortamı bireysel yetenek ve beceriler.
o Öğrencilerin, kişiselleştirilmiş öğrenme ortamlarında başarılı olabilmeleri için
öğrenme ortamını şekillendirebileceğinin farkında olma, çeşitli araçlara başvurarak
kendi öğrenmelerini şekillendirebilir ve başarılı bir öğrenme gerçekleşebilmesi için
kendilerine uygun kaynaklara ulaşabilme, öğrenme ortamının paydaşları ile işbirliği
yapabilme gibi öz yönelimli öğrenme becerilerini kazanabilmeleri önemlidir.
 HARMANLANMIŞ ÖĞRENME VE
TEKNOLOJİ
o Öğrenme yönetim sistemleri harmanlanmış öğrenme ortamlarında en çok
başvurulan teknolojik araçlardandır. Ücretsiz, kolay ve esnek kullanım,
erişilebilirlik, tartışma konusu oluşturma, quiz oluşturma ve notlandırma gibi
standart seçenekleri ile kullanışlı bir eğitim aracıdır.
o Web 2.0 araçları öğrenci merkezli harmanlanmış öğrenme ortamları
tasarlanmasına katkıda bulunmaktadır. Web tabanlı araçlar kullanılarak
harmanlanmış öğrenme ortamları daha çok oluşturulmaya başlanmıştır. Mobil
teknolojiler sayesinde harmanlanmış öğrenme ortamları öğrencilere
mekandan bağımsız bir şekilde öğrenebilme fırsatı sunmuştur.
 https://eflatunplatosucom.wordpress.com/
 https://dergipark.org.tr/

More Related Content

What's hot

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
saimebaydur
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
EmineDemirci1
 
Mustafa
MustafaMustafa
Mustafa
MustafaBali4
 
Uzaktan eğitim
Uzaktan eğitimUzaktan eğitim
Uzaktan eğitim
Seda Selçuk
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
MelikeGrbz1
 
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
emineseyhan
 
B
BB
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
BeyzaNurErtrk
 
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
İlk Son
 
R
RR
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL
 
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru tr1
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru  tr1Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru  tr1
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru tr1
caniceconsulting
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
MelikeAr1
 
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
MelikeAr1
 
E ogrenme platformlari
E ogrenme platformlariE ogrenme platformlari
E ogrenme platformlari
MelikeAr1
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
zeynepAytekin
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HavvaNurZDEMR
 
Açık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretim
SumeyraDaldal
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
saimebaydur
 

What's hot (20)

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 
Mustafa
MustafaMustafa
Mustafa
 
Uzaktan eğitim
Uzaktan eğitimUzaktan eğitim
Uzaktan eğitim
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
 
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
 
B
BB
B
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
 
R
RR
R
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
 
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru tr1
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru  tr1Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru  tr1
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru tr1
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
 
E ogrenme platformlari
E ogrenme platformlariE ogrenme platformlari
E ogrenme platformlari
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 
Açık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretim
 
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
 

Similar to SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
KbraSeyhan2
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
saimebaydur
 
2
22
Escola module 5 tr
Escola module 5 trEscola module 5 tr
Escola module 5 tr
caniceconsulting
 
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
Hüseyin Bora Eydir
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıHarmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Beydarkay
 
EVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdf
EVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdfEVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdf
EVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdf
zdemirGrocaklkokulu
 
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Mustafa Said YILDIZ
 
Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
kemal99
 
Eğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlarEğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlarEsen Sandıraz
 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni YaklaşımlarEğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Esen Sandıraz
 
Nevin KuyucuoğLu
Nevin KuyucuoğLuNevin KuyucuoğLu
Nevin KuyucuoğLunevin1986
 
Web tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtımWeb tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtımlevent06
 
Escola module 3 tr
Escola module 3 trEscola module 3 tr
Escola module 3 tr
caniceconsulting
 
Presentation - Montesseri Eğitimin Özel Eğitimde Kullanımı
Presentation - Montesseri Eğitimin Özel Eğitimde KullanımıPresentation - Montesseri Eğitimin Özel Eğitimde Kullanımı
Presentation - Montesseri Eğitimin Özel Eğitimde Kullanımı
Tringa Shpendi
 
E ÖĞRENME PLATFORMLARI
E ÖĞRENME PLATFORMLARI E ÖĞRENME PLATFORMLARI
E ÖĞRENME PLATFORMLARI
MelikeGrbz1
 

Similar to SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI (16)

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
 
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 
2
22
2
 
Escola module 5 tr
Escola module 5 trEscola module 5 tr
Escola module 5 tr
 
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
9 Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-Öğrenme.pptx
 
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıHarmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
 
EVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdf
EVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdfEVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdf
EVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdf
 
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
 
Kemal göktaş
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
 
Eğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlarEğitimde yeni yaklaşımlar
Eğitimde yeni yaklaşımlar
 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni YaklaşımlarEğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
 
Nevin KuyucuoğLu
Nevin KuyucuoğLuNevin KuyucuoğLu
Nevin KuyucuoğLu
 
Web tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtımWeb tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtım
 
Escola module 3 tr
Escola module 3 trEscola module 3 tr
Escola module 3 tr
 
Presentation - Montesseri Eğitimin Özel Eğitimde Kullanımı
Presentation - Montesseri Eğitimin Özel Eğitimde KullanımıPresentation - Montesseri Eğitimin Özel Eğitimde Kullanımı
Presentation - Montesseri Eğitimin Özel Eğitimde Kullanımı
 
E ÖĞRENME PLATFORMLARI
E ÖĞRENME PLATFORMLARI E ÖĞRENME PLATFORMLARI
E ÖĞRENME PLATFORMLARI
 

SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI

 • 1. DANIŞMAN: DOÇ.DR. AĞAH TUĞRUL KORUCU HAZIRLAYAN: SALİHA AKIN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 19310191028/2. ŞUBE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 • 2.  İÇİNDEKİLER:  Harmanlanmış öğrenme  Harmanlanmış öğrenme modelleri  Öğrenme değişkenleri ve harmanlanmış öğrenme tasarımı  Farklı öğrenme durumları için çeşitli öğrenme etkinlikleri  Kişiselleştirilmiş öğrenme  Harmanlanmış öğrenme ve teknoloji
 • 3.  HARMANLANMIŞ ÖĞRENME o Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.
 • 4. o Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır o Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. o Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.
 • 5.  HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELLERİ  Bu modelde öğrenciler önceden planlanmış zamanlarda ya da öğretmenlerinin duyurusu ile birlikte bir sonraki etkinliklerine geçiş yaparlar.  Öğrenciler belli bir programa göre farklı istasyonlar arasında online çalışarak veya öğretmenle yüz yüze vakit geçirerek dönüşümlü olarak çalışırlar.  Rotasyon model ilköğretim okullarında daha çok kullanılmaktadır Kaliforniya’daki karma öğrenme yaklaşımı kullanan ilköğretim okullarının yüzde 80’i rotasyon modelini takip etmektedir. Rotasyon Model:
 • 6.  İstasyon rotasyon modelinde öğrenciler belli bir derste veya konuda belli sürelerde en az bir tanesi online olan farklı öğrenme istasyonlarında çalışırlar. Diğer istasyonlarda küçük grup veya tüm sınıf öğretimi, grup projeleri, kişiye özel ders verme ve kalem-kâğıt ödevleri gibi çalışmalar yapılabilir.  Bazı uygulamalarda tüm sınıf aktiviteler arasında birlikte geçiş yaparken, bazı uygulamalarda da sınıf iki küçük grup rotasyonuna ayrılır. İstasyon Rotasyon Modelinde öğrenciler tüm istasyonlarda çalışırlar. İstasyon Rotasyon Modeli:
 • 7.
 • 8.  Laboratuvar rotasyon modelinde öğrenciler sınıf ile bilgisayar laboratuvarı arasında belli sürelerle geçiş yaparlar.  Sınıf genellikle diğer öğrenme çalışmalarına ayrılmıştır.  Laboratuvar rotasyon modeliyle İstasyon rotasyon modeli arasındaki fark: İstasyon rotasyon modelinde öğrenciler sınıf içindeki istasyonlar arasında çalışırken, laboratuvar modelinde online öğrenimlerini gerçekleştirdikleri sınıf dışındaki bir öğrenme laboratuvarına giderek rotasyon yapmaktadırlar. Laboratuvar Rotasyon Modeli:
 • 9.
 • 10.  Bu modelde öğrenciler derslerinin önemli kısmını çevrimiçi ortamda alırlar.  Geleneksel olmayan ve risk altında olan çok sayıda öğrenciyi destekleyen okullar çoğunlukla esnek karma öğrenme modelini tercih etmektedir. Bu yaklaşımda, materyal önce online olarak verilir.  Öğretmenler gerektiğinde destek vermek için sınıftadır ancak, öğrenciler bağımsız olarak öğrendikleri ve yeni kavramların alıştırmasını dijital ortamda yaptıkları için öğrenme öncelikle öğrencilerin kendi rehberliğinde gerçekleşir. Esnek Model:
 • 11.
 • 12.  Esnek modelde online öğrenme, öğrencileri bazen ofis çalışmalarına yönlendirse bile, bir öğrencinin öğreniminin bel kemiğidir ve öğrenciler öğrenme deneyimlerini kendi spesifik ihtiyaçlarına göre en iyi hale getirme amacıyla farklı öğrenme modelleri arasında geçiş yapabilmektedirler.  Aslında her öğrencinin öğrenme modelleri arasında kendine özgü, akıcı bir programı vardır.  Öğretmen sınıftadır ve öğretmen veya diğer yetişkinler gerektiğinde küçük grup öğretimi, grup projeleri ve bireysel ders verme gibi çalışmalarla esnek ve uyarlanabilir yüz yüze destek vermektedir. Bazı uygulamalar önemli ölçüde yüz yüze destek içerirken bazıları minimal yüz yüze destek içermektedir.
 • 13. Bireysel Model:  Liselerde popüler olan bu karma öğrenme modeli öğrencilere okulda verilenlerin dışında ders alma fırsatı vermektedir.  Bu bireyler geleneksel bir okul ortamında bulunacaktır, ancak aynı zamanda öğrenimlerini uzaktan verilen online derslerle de desteklemeyi seçmektedirler.  Bu karma öğrenme yönteminin başarılı olması için öğrencilerin öz motivasyonunun çok yüksek olması gerekmektedir.  Bireysel model Advanced Placement dersleri almak isteyen veya okul programına dâhil olmayan bir alanla ilgilenen öğrenciler için idealdir.
 • 14.  Ters-yüz edilmiş sınıf veya tersine öğrenme yöntemi teknolojinin sınıfta harcanan geleneksel zamanı tersine çevirmek için kullanıldığı bir öğrenme yaklaşımıdır.  Geçmişte sınıf süresi öğrencilere ders anlatmak için kullanılıyorsa, artık tersine bir modelde bu süre bireysel öğrenmeyi teşvik etmek ve öğrencilere birebir yardım etmek ve öğrenci-öğretmen etkileşimini geliştirmek için kullanılmaktadır.  Öğretim içeriği hala sınıfta verilebilir, ancak bu içerik esas olarak sınıf dışında erişilecek şekilde tasarlanmıştır; bu da derste zorlanan öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmeleri için harika bir yoldur. Ters-Yüz Edilmiş Sınıf:
 • 15.
 • 16. Rossett ve Fraze harmanlanmış öğrenmenin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için 3 farklı model önermektedir.  Çapa Harmanlama Modeli: Model, tanımlayıcı ve somut bir sınıf etkinliği ile başlayıp içinde çevrimiçi kaynaklarla etkileşim, yapılandırılmış iş yeri öğrenme faaliyetleri, çevrimiçi öğrenme ve değerlendirme gibi etkinliklerin yer aldığı daha bağımsız deneyimler ile devam etmektedir.  Kitap Sonu Harmanlama Modeli: Model, seminer öncesi Web üzerinden planlama ve hazırlık, yüz-yüze seminer ve seminer sonrası çevrimiçi değerlendirme olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.  Alan Harmanlama Modeli: Bu modelde daha profesyonel bir yaklaşımla çalışanların sürekli erişebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir öğrenme ortamı sunulması hedeflenmektedir.
 • 17.  ÖĞRENME DEĞİŞKENLERİ VE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME TASARIMI Uygun harmanlanmış öğrenme modeli seçmek doğru tasarım için atılması gereken bir adımdır. Atılması gereken bir diğer adım ise, hangi elementleri yüz yüze ortamda, hangilerinin çevrimiçi ortamda sunacağına karar vermektir. Alberts, Murray ve Stephenson öne sürdükleri 8 pedagojik ilkenin harmanlanmış öğrenme ortamını tasarlama da yardımcı olabileceğini ve ortam tasarlanırken dikkate alınması gerektiğini düşünmektedirler.  Kazanıma dayalı öğrenme  Aktif öğrenme  İşbirlikçi öğrenme  Öğrenci merkezli öğrenme  Geribildirim  Bağımsız öğrenme  Öğrenme stilleri  Yansıtma
 • 18.  FARKLI ÖĞRENME DURUMLARI İÇİN ÇEŞİTLİ ÖĞRENME ETKİNKİLKERİ o Öğrenme etkinlikleri bağlama dayalı olarak Geleneksel, eş zamanlı ya da farklı zamanlı yaklaşımlar kullanarak tasarlanabilir. o Geleneksel yaklaşımlar öğrenciler ile eğitmen arasında daha dinamik bir etkileşim sağlarken, eşzamanlı yaklaşımlar çalışanlar için öğrenme etkinliklerinin mekandan bağımsız hale getirmektedir. o Farklı zamanlı yaklaşımlar ise, bireysel farklılıkların sorun olmasının önüne geçmede diğer yaklaşımlara göre avantaj sağlamakta öğrenme etkinliklerini hem zamandan hem de mekandan bağımsız hale getirmektedir.
 • 19.  KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME o Öğrenciler farklı ön bilgi, yetenek, tercih ve öğrenme stillerine sahip oldukları için onların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak tasarlanan öğrenme ortamları herkese uygun bir modele dayanan ortamlara göre daha başarılı olacaktır. o Kişiselleştirilmiş öğrenmede tüm öğrencilere sunulan tek yaklaşımdan ziyade genel yaklaşım ile öğrenmenin gerçekleşmediği öğrencileri de dahil eden tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bir yol izleyebileceği çok amaçlı ve çeşitli araçlar sunabilen bir öğrenme ortamı sunmak amaçlanmaktadır.
 • 20.
 • 21. o Kişiselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyen Birçok uluslararası Eğitim Kurumu kişisel Öğrenme ortamları ile ilgili 4 önemli boyutta dikkat çekmiştir; öğrenci profilleri kişisel öğrenme yolları esnek öğrenme ortamı bireysel yetenek ve beceriler. o Öğrencilerin, kişiselleştirilmiş öğrenme ortamlarında başarılı olabilmeleri için öğrenme ortamını şekillendirebileceğinin farkında olma, çeşitli araçlara başvurarak kendi öğrenmelerini şekillendirebilir ve başarılı bir öğrenme gerçekleşebilmesi için kendilerine uygun kaynaklara ulaşabilme, öğrenme ortamının paydaşları ile işbirliği yapabilme gibi öz yönelimli öğrenme becerilerini kazanabilmeleri önemlidir.
 • 22.  HARMANLANMIŞ ÖĞRENME VE TEKNOLOJİ o Öğrenme yönetim sistemleri harmanlanmış öğrenme ortamlarında en çok başvurulan teknolojik araçlardandır. Ücretsiz, kolay ve esnek kullanım, erişilebilirlik, tartışma konusu oluşturma, quiz oluşturma ve notlandırma gibi standart seçenekleri ile kullanışlı bir eğitim aracıdır. o Web 2.0 araçları öğrenci merkezli harmanlanmış öğrenme ortamları tasarlanmasına katkıda bulunmaktadır. Web tabanlı araçlar kullanılarak harmanlanmış öğrenme ortamları daha çok oluşturulmaya başlanmıştır. Mobil teknolojiler sayesinde harmanlanmış öğrenme ortamları öğrencilere mekandan bağımsız bir şekilde öğrenebilme fırsatı sunmuştur.
 • 23.