SlideShare a Scribd company logo
2370793/001DOC 55
C H A M B R E 2e S E S S I O N D E L A 55 e  L É G I S L AT U R E 2019 2020 K A M E R • 2e Z I T T I N G VA N D E 55 e  Z I T T I N G S P E R I O D E
A.B: 40.42.4140.44 Dotation à l'Agence Fédérale
pour l'accueil des demandeurs d'Asile
B.A: 40.42.4140.44 Dotatie aan het Federaal
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Dérogation demandée : 86.517.000 euros en
crédit d’engagement et de liquidation (par
rapport aux 3/12èmes de la dotation 2018) en
exécution de l’article 53 alinéa 3 de la loi du 22
mai 2003.
Gevraagde afwijking : 86.517.000 euro in
vastleggingskrediet en vereffeningskrediet
(vergeleken met 3/12de
van de dotatie 2018) in
uitvoering van artikel 53 alinea 3 van de wet van
22 mei 2003.
Justification (Base légale, opportunité, méthode
de calcul, toute autre explication pertinente,..):
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit,
berekeningsmethode, elke andere afdoende
verklaring,…):
La demande de dérogation pour le premier
trimestre 2020 de 86.517.000 euros est
structurée de la manière suivante :
De gevraagde afwijking voor het eerste kwartaal
2020 ten belope van 86.517.000 euro is
opgebouwd als volgt :
Suite à l’évolution de la capacité du réseau, les
besoins budgétaires ont été revus à la hausse
afin de prendre en compte un effet volume
supplémentaire.
Ten gevolge van de evolutie van de capaciteit
van het netwerk, zijn de budgettaire behoeften
daarnaast aangepast om rekening te houden
met een bijkomend volume-effect.
Sur la base du modèle de prévision intégré de
mai 2019, qui est utilisé pour estimer la capacité
minimale nécessaire du réseau d’accueil, cet
effet de volume est estimé à 41.161.000 euros.
Op basis van het geïntegreerd prognosemodel
van mei 2019 dat gebruikt wordt om de
minimaal noodzakelijke capaciteit van het
opvangnetwerk te ramen, wordt dit volume-
effect geraamd op 41.161.000 euro.
Il convient également de tenir compte pour le
premier trimestre 2020 des dépenses uniques
supplémentaires suivantes :
Verder dient bijkomend rekening gehouden te
worden met volgende éénmalige uitgaven in het
eerste kwartaal 2020:
- Etant donné le retard de facturation des
prestataires de soins médicaux, il y a
systématiquement une augmentation du niveau
de dépenses en janvier, suite à la facturation
tardive pour l’exercice précédent. Ces dépenses
supplémentaires sont estimées à 2.000.000
euros pour le premier trimestre 2020.
- door de achterstand in facturatie van de
medische zorgverstrekkers is er in januari
telkens een verhoogd uitgavenniveau, ten
gevolge van laattijdige facturen voor het vorige
boekjaar. Deze meeruitgave voor het eerste
kwartaal 2020 wordt ingeschat op 2.000.000
euro.
- les partenaires d’accueil (CR/RK,…) ont
contractuellement le droit de percevoir au début
de l’année une avance de 25% des dépenses de
l’année précédente, et ce pour financer leur
fonctionnement. Pour 2020, ce montant a été
évalué à 47.985.702 euros.
- conventioneel hebben de opvangpartners
(RK/CR,…) in het begin van het jaar recht op een
voorschot om hun werking te financieren voor
25% met hun uitgaven van vorig jaar. Dit werd
voor 2020 begroot op 47.985.702 euro.
En outre, Fedasil prévoit, sur base de ses
prévisions, que des réserves d’années
antérieures seront disponibles à hauteur de
4.629.332 euros, et pourront donc être utilisées
pour le premier trimestre de 2020. La demande
Bovendien verwacht Fedasil, op basis van de
prognoses, dat de reserves van de voorgaande
jaren beschikbaar zullen zijn voor een bedrag
van 4.629.332 euro, en daarom kunnen worden
gebruikt voor het eerste kwartaal van 2020.
0793/001DOC 55238
C H A M B R E 2e S E S S I O N D E L A 55 e  L É G I S L AT U R E 2019 2020 K A M E R • 2e Z I T T I N G VA N D E 55 e  Z I T T I N G S P E R I O D E
de dérogation est par conséquent diminuée de
ce montant.
Bijgevolg wordt het afwijkingsverzoek
verminderd met dat bedrag.
Cela porte le montant total de la dérogation
pour le premier trimestre 2020 à 86.517.000
euros.
Dit brengt de totale afwijking voor het eerste
kwartaal 2020 op 86.517.000 euro.
Programme 40/7 - Appui juridique Programma 40/7 - Juridische ondersteuning
A.B.: 40.70.121101 Honoraires des avocats,
médecins et experts
B.A.: 40.70.121101 Erelonen advocaten, dokters
en experten
Dérogation demandée : + 65 000 euros en crédit
d’engagement et + 66 000 euros de liquidation
(par rapport aux 3/12èmes
)
Gevraagde afwijking : + 65 000 euro in
vastleggingskrediet en + 66 000 euro
vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den
)
Justification (Base légale, opportunité, méthode
de calcul, toute autre explication pertinente,..):
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit,
berekeningsmethode, elke andere afdoende
verklaring,…):
Honoraires d’avocats et frais de justice dans les
dossiers "attentat de zaventem et Abdelslam".
Juridische kosten en gerechtskosten in de zaken
"Zaventem en Abdelslam".
Division organique 50 – Centre de crise Organisatieafdeling 50 - Crisiscentrum
Programme 50/0 – Subsistance Programma 50/0 – Bestaansmiddelen

More Related Content

What's hot

De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
BOFIDI
 
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
BOFIDI
 
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantoren
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantorenSteeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantoren
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantoren
Thierry Debels
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels
 
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euroPolitieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Thierry Debels
 
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
Thierry Debels
 
België pompt 50 miljoen in Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank
België pompt 50 miljoen in Aziatische InfrastructuurinvesteringsbankBelgië pompt 50 miljoen in Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank
België pompt 50 miljoen in Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank
Thierry Debels
 
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaarBrussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Thierry Debels
 
Overheid schuift UNIA opnieuw extra geld toe
Overheid schuift UNIA opnieuw extra geld toeOverheid schuift UNIA opnieuw extra geld toe
Overheid schuift UNIA opnieuw extra geld toe
Thierry Debels
 
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadelsIslamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Thierry Debels
 
Politieke partijen krijgen 2 miljoen euro extra
Politieke partijen krijgen 2 miljoen euro extraPolitieke partijen krijgen 2 miljoen euro extra
Politieke partijen krijgen 2 miljoen euro extra
Thierry Debels
 
5000 Belgische woningen in offshore-constructie
5000 Belgische woningen in offshore-constructie5000 Belgische woningen in offshore-constructie
5000 Belgische woningen in offshore-constructie
Thierry Debels
 
Haven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijt
Haven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijtHaven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijt
Haven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijt
Thierry Debels
 
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITEREU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
Thierry Debels
 
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begrotingAsielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Thierry Debels
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels
 
Rekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven Brussel
Rekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven BrusselRekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven Brussel
Rekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven Brussel
Thierry Debels
 
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EUOntslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Thierry Debels
 
Stad Brussel geeft subsidie voor project Aznavour
Stad Brussel geeft subsidie voor project AznavourStad Brussel geeft subsidie voor project Aznavour
Stad Brussel geeft subsidie voor project Aznavour
Thierry Debels
 
Regering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE village
Regering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE villageRegering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE village
Regering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE village
Thierry Debels
 

What's hot (20)

De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
 
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
 
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantoren
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantorenSteeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantoren
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantoren
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
 
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euroPolitieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
 
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
 
België pompt 50 miljoen in Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank
België pompt 50 miljoen in Aziatische InfrastructuurinvesteringsbankBelgië pompt 50 miljoen in Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank
België pompt 50 miljoen in Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank
 
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaarBrussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
 
Overheid schuift UNIA opnieuw extra geld toe
Overheid schuift UNIA opnieuw extra geld toeOverheid schuift UNIA opnieuw extra geld toe
Overheid schuift UNIA opnieuw extra geld toe
 
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadelsIslamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
 
Politieke partijen krijgen 2 miljoen euro extra
Politieke partijen krijgen 2 miljoen euro extraPolitieke partijen krijgen 2 miljoen euro extra
Politieke partijen krijgen 2 miljoen euro extra
 
5000 Belgische woningen in offshore-constructie
5000 Belgische woningen in offshore-constructie5000 Belgische woningen in offshore-constructie
5000 Belgische woningen in offshore-constructie
 
Haven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijt
Haven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijtHaven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijt
Haven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijt
 
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITEREU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
 
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begrotingAsielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
 
Rekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven Brussel
Rekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven BrusselRekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven Brussel
Rekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven Brussel
 
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EUOntslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU
 
Stad Brussel geeft subsidie voor project Aznavour
Stad Brussel geeft subsidie voor project AznavourStad Brussel geeft subsidie voor project Aznavour
Stad Brussel geeft subsidie voor project Aznavour
 
Regering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE village
Regering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE villageRegering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE village
Regering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE village
 

Similar to Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil

Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Thierry Debels
 
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierdPensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Thierry Debels
 
Coronavirus check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020
Coronavirus  check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020Coronavirus  check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020
Coronavirus check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020
Sven De Backer
 
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechten
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechtenRekenhof kritisch over opbrengst emissierechten
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechten
Thierry Debels
 
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksectorNederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Thierry Debels
 
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extra
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extraKoning Albert II krijgt 135.000 euro extra
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extra
Thierry Debels
 
Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016
Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016
Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016
Thierry Debels
 
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euroAsielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Thierry Debels
 
Regering vraagt opnieuw afwijking voor koning Filip
Regering vraagt opnieuw afwijking voor koning FilipRegering vraagt opnieuw afwijking voor koning Filip
Regering vraagt opnieuw afwijking voor koning Filip
Thierry Debels
 
Voorziening en kosten
Voorziening en kostenVoorziening en kosten
Voorziening en kosten
Eddy Vaassen
 
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euroMoslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Thierry Debels
 
SoBru scheurde broek aan Riverdance
SoBru scheurde broek aan RiverdanceSoBru scheurde broek aan Riverdance
SoBru scheurde broek aan Riverdance
Thierry Debels
 
Targets.pptx
Targets.pptxTargets.pptx
Targets.pptx
MelissaV12
 
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijtenGentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten
Thierry Debels
 
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Thierry Debels
 
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euro
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euroPVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euro
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euro
Thierry Debels
 
Novelle begroting 2015
Novelle begroting 2015Novelle begroting 2015
Novelle begroting 2015
Gilbert Okx
 
Turkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EU
Turkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EUTurkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EU
Turkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EU
Thierry Debels
 

Similar to Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil (20)

Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
 
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierdPensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
 
Coronavirus check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020
Coronavirus  check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020Coronavirus  check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020
Coronavirus check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020
 
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechten
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechtenRekenhof kritisch over opbrengst emissierechten
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechten
 
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksectorNederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
 
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extra
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extraKoning Albert II krijgt 135.000 euro extra
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extra
 
Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016
Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016
Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016
 
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euroAsielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
 
Kv d presentatie_11-05
Kv d presentatie_11-05Kv d presentatie_11-05
Kv d presentatie_11-05
 
Kv d presentatie_11-05
Kv d presentatie_11-05Kv d presentatie_11-05
Kv d presentatie_11-05
 
Regering vraagt opnieuw afwijking voor koning Filip
Regering vraagt opnieuw afwijking voor koning FilipRegering vraagt opnieuw afwijking voor koning Filip
Regering vraagt opnieuw afwijking voor koning Filip
 
Voorziening en kosten
Voorziening en kostenVoorziening en kosten
Voorziening en kosten
 
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euroMoslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
 
SoBru scheurde broek aan Riverdance
SoBru scheurde broek aan RiverdanceSoBru scheurde broek aan Riverdance
SoBru scheurde broek aan Riverdance
 
Targets.pptx
Targets.pptxTargets.pptx
Targets.pptx
 
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijtenGentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten
 
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
 
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euro
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euroPVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euro
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euro
 
Novelle begroting 2015
Novelle begroting 2015Novelle begroting 2015
Novelle begroting 2015
 
Turkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EU
Turkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EUTurkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EU
Turkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EU
 

More from Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
Thierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Thierry Debels
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Thierry Debels
 

More from Thierry Debels (20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
 

Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil

 • 1. 2370793/001DOC 55 C H A M B R E 2e S E S S I O N D E L A 55 e  L É G I S L AT U R E 2019 2020 K A M E R • 2e Z I T T I N G VA N D E 55 e  Z I T T I N G S P E R I O D E A.B: 40.42.4140.44 Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile B.A: 40.42.4140.44 Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers Dérogation demandée : 86.517.000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes de la dotation 2018) en exécution de l’article 53 alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003. Gevraagde afwijking : 86.517.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met 3/12de van de dotatie 2018) in uitvoering van artikel 53 alinea 3 van de wet van 22 mei 2003. Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..): Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…): La demande de dérogation pour le premier trimestre 2020 de 86.517.000 euros est structurée de la manière suivante : De gevraagde afwijking voor het eerste kwartaal 2020 ten belope van 86.517.000 euro is opgebouwd als volgt : Suite à l’évolution de la capacité du réseau, les besoins budgétaires ont été revus à la hausse afin de prendre en compte un effet volume supplémentaire. Ten gevolge van de evolutie van de capaciteit van het netwerk, zijn de budgettaire behoeften daarnaast aangepast om rekening te houden met een bijkomend volume-effect. Sur la base du modèle de prévision intégré de mai 2019, qui est utilisé pour estimer la capacité minimale nécessaire du réseau d’accueil, cet effet de volume est estimé à 41.161.000 euros. Op basis van het geïntegreerd prognosemodel van mei 2019 dat gebruikt wordt om de minimaal noodzakelijke capaciteit van het opvangnetwerk te ramen, wordt dit volume- effect geraamd op 41.161.000 euro. Il convient également de tenir compte pour le premier trimestre 2020 des dépenses uniques supplémentaires suivantes : Verder dient bijkomend rekening gehouden te worden met volgende éénmalige uitgaven in het eerste kwartaal 2020: - Etant donné le retard de facturation des prestataires de soins médicaux, il y a systématiquement une augmentation du niveau de dépenses en janvier, suite à la facturation tardive pour l’exercice précédent. Ces dépenses supplémentaires sont estimées à 2.000.000 euros pour le premier trimestre 2020. - door de achterstand in facturatie van de medische zorgverstrekkers is er in januari telkens een verhoogd uitgavenniveau, ten gevolge van laattijdige facturen voor het vorige boekjaar. Deze meeruitgave voor het eerste kwartaal 2020 wordt ingeschat op 2.000.000 euro. - les partenaires d’accueil (CR/RK,…) ont contractuellement le droit de percevoir au début de l’année une avance de 25% des dépenses de l’année précédente, et ce pour financer leur fonctionnement. Pour 2020, ce montant a été évalué à 47.985.702 euros. - conventioneel hebben de opvangpartners (RK/CR,…) in het begin van het jaar recht op een voorschot om hun werking te financieren voor 25% met hun uitgaven van vorig jaar. Dit werd voor 2020 begroot op 47.985.702 euro. En outre, Fedasil prévoit, sur base de ses prévisions, que des réserves d’années antérieures seront disponibles à hauteur de 4.629.332 euros, et pourront donc être utilisées pour le premier trimestre de 2020. La demande Bovendien verwacht Fedasil, op basis van de prognoses, dat de reserves van de voorgaande jaren beschikbaar zullen zijn voor een bedrag van 4.629.332 euro, en daarom kunnen worden gebruikt voor het eerste kwartaal van 2020.
 • 2. 0793/001DOC 55238 C H A M B R E 2e S E S S I O N D E L A 55 e  L É G I S L AT U R E 2019 2020 K A M E R • 2e Z I T T I N G VA N D E 55 e  Z I T T I N G S P E R I O D E de dérogation est par conséquent diminuée de ce montant. Bijgevolg wordt het afwijkingsverzoek verminderd met dat bedrag. Cela porte le montant total de la dérogation pour le premier trimestre 2020 à 86.517.000 euros. Dit brengt de totale afwijking voor het eerste kwartaal 2020 op 86.517.000 euro. Programme 40/7 - Appui juridique Programma 40/7 - Juridische ondersteuning A.B.: 40.70.121101 Honoraires des avocats, médecins et experts B.A.: 40.70.121101 Erelonen advocaten, dokters en experten Dérogation demandée : + 65 000 euros en crédit d’engagement et + 66 000 euros de liquidation (par rapport aux 3/12èmes ) Gevraagde afwijking : + 65 000 euro in vastleggingskrediet en + 66 000 euro vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den ) Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..): Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…): Honoraires d’avocats et frais de justice dans les dossiers "attentat de zaventem et Abdelslam". Juridische kosten en gerechtskosten in de zaken "Zaventem en Abdelslam". Division organique 50 – Centre de crise Organisatieafdeling 50 - Crisiscentrum Programme 50/0 – Subsistance Programma 50/0 – Bestaansmiddelen