SlideShare a Scribd company logo
pagina 1 van 6
Zorginspectie
Koning Albert II-laan 35 bus 31
1030 BRUSSEL
T 02 553 34 34
F 02 553 34 35
contact@zorginspectie.be
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
FINANCIËLE INSPECTIE
Projectsubsidies
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
INRICHTENDE MACHT
Naam
Juridische vorm
Ondernemingsnummer
Adres
Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
vzw
BE0685.917.484
Meibloemstraat 88a, 9000 Gent
INSPECTIEBEZOEK
Bezoek
Datum laatste vaststelling
Verslagnummer
Inspecteur
Gesprekspartner(s)
Aangekondigd bezoek op 28/08/2020 (10:00 – 12:45)
02/09/2020
V-2020-ERVA-0027
Eric Vanlaer
Dhr. K. Benhaddou, bestuurder-voorzitter
Dhr. B. Bouzarif, inhoudelijk medewerker
Mevr. R. Dua, accountantskantoor Saverwyns-Dua
pagina 2 van 6
Leeswijzer
Vanaf 1 januari 2019 verlopen onze inspecties en bijhorende inspectieverslagen conform de bepalingen uit het
decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en
welzijnsbeleid (B.S 21 februari 2018).
De niet naleving van regelgeving door actoren in de zorg of zorggebruikers wordt gedefinieerd als een
‘inbreuk’, hieronder is ook te verstaan: non-conformiteit, niet-conform, tekortkoming, tekort, onvoldoende,
afwijking en onregelmatigheid.
Zorginspectie houdt bij het opstellen en het verspreiden van haar verslagen rekening met de privacy van alle
betrokken partijen. Verslagen bevatten persoonsgegevens en mogen daarom slechts in beperkte mate
verspreid worden. Met dergelijke verslagen dient zorgvuldig te worden omgegaan. Verslagen waaruit
persoonsgegevens zijn verwijderd, zijn geschikt voor ruimere verspreiding. Zij kunnen worden opgevraagd via:
openbaarheid.zorginspectie@vlaanderen.be.
Meer informatie over de toepasselijke regels vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit:
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
Op onze website Departement WVG > Inspectie > Middelen (http://www.departementwvg.be/home-
zorginspectie-middelen) vindt u een leeswijzer met meer duiding over de verschillende rubrieken van het
inspectieverslag en de finaliteit van de inspectie.
1 VOORWERP VAN INSPECTIE
Bij overeenkomst van 8 mei 2018 en ministerieel besluit van 23 mei 2018 werd een subsidie toegekend aan
vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen voor het uitvoeren van het project “theologische
aanpak van islamitisch radicalisme”.
De subsidie bedraagt 174.000 EUR en dient als tegemoetkoming in de werkingskosten en loonlasten.
Het projectperiode loopt van 1 jan 2018 tem 31 dec 2018. Deze zou stilzwijgend verlengd zijn.
2 FINANCIËLE VERSLAGEN
De vereniging diende 3 financiële verslagen met de besteding van de middelen in, m.n. voor de periodes van
1 jan 2018 tem 30 sept 2018, van 1 okt 2018 tem 30 sept 2019 en van 1 okt 2019 tem 31 mrt 2020.
Deze kunnen als volgt samengevat worden:
in EUR 01/01/2018
tem
30/09/2018
01/10/2018
tem
30/09/2019
01/10/2019
tem
31/03/2020
TOTAAL
Personeelskosten 21.753,76 62.549,36 21.185,81 105.488,93
Werkingskosten 10.543,83 39.520,53 17.412,82 67.477,18
Projectopbrengsten -31,71 -130,74 -104,92 -267,37
TOTAAL 32.265,88 101.939,15 38.493,71 172.698,74
Subsidiebedrag 174.000,00
pagina 3 van 6
3 ONDERZOEK
3.1 Personeelskosten
De ingediende personeelskosten kunnen als volgt samengevat worden:
in EUR 01/01/2018
tem
30/09/2018
01/10/2018
tem
30/09/2019
01/10/2019
tem
31/03/2020
TOTAAL
Wedden bedienden 17.553,60 48.040,96 16.858,98 82.453,54
Eindejaarspremie 1.009,56 2.546,56 768,15 4.324,27
Vakantiegeld 1.560,78 1.052,05 3.123,70 5.736,53
RSZ-werkgever 916,34 6.208,38 2.137,16 9.261,88
Verzekering arbeidsong. 175,26 288,18 113,29 576,73
Kosten eigen werkgever 2.454,44 2.454,44
Medische dienst 377,46 18,33 247,20 642,99
Bedrijfsrestaurant 38,55 38,55
Toev. prov. vakantiegeld 160,76 4.356,35 1.419,96 5.937,07
Aanw. prov. vakantiegeld -5.937,07 -5.937,07
TOTAAL 21.753,76 62.549,36 21.185,81 105.488,93
Het ingezette personeel is als volgt:
1. Inhoudelijk medewerker, voltijds
in dienst mei 2018, uit dienst dec 2018;
2. Administratief medewerker, halftijds,
in dienst jun 2018, uit dienst dec 2018;
3. Inhoudelijk medewerker, voltijds,
in dienst dec 2018.
De bezoldigingen en vergoedingen betaald aan personeelsleden – met inbegrip van de RSZ-werkgever –
stemmen overeen met de loonlastenattesten van het sociaal secretariaat.
Op steekproefbasis werden de kosten opgenomen in deze rubriek gecontroleerd met onderliggende
documenten. Alle geselecteerde verrichtingen konden behoorlijk gedocumenteerd worden.
pagina 4 van 6
3.2 Werkingskosten
De ingediende werkingskosten kunnen als volgt samengevat worden:
in EUR 01/01/2018
tem
30/09/2018
01/10/2018
tem
30/09/2019
01/10/2019
tem
31/03/2020
TOTAAL
Erelonen 750,00 14.070,00 5.930,00 20.750,00
Reiskosten 858,00 7.552,76 808,76 9.219,52
Huurlasten 812,50 4.100,00 1.462,50 6.375,00
Ereloon accountant 541,50 5.344,13 5.885,63
Sociaal secretariaat 1.521,23 2.716,92 963,60 5.201,75
Computers 2.368,95 855,95 822,71 4.047,61
Onderhoud en herstelling 120,00 2.248,78 200,00 2.568,78
Vrijwilligersvergoeding 440,00 1.630,60 2.070,60
Energiekosten 330,00 1.210,00 440,00 1.980,00
Telecommunicate 868,95 498,01 376,67 1.743,63
Klein bureaumaterieel 1.157,90 1.157,90
Boete RSZ 917,43 917,43
Website 813,12 813,12
Representatie 628,28 114,56 742,84
Vormingsinitiatieven 432,00 432,00
Support software 428,99 428,99
Boeken/tijdschriften 220,00 200,00 420,00
Kantoorbenodigdheden 29,99 11,81 322,08 363,88
Drukwerken 361,79 361,79
Water 144,00 180,00 324,00
Betaalverschillen 318,66 318,66
Publicaties 129,35 132,98 262,33
Interesten/kosten RSZ 260,56 260,56
Klein materiaal 227,68 227,68
Brandverzekering 150,00 150,00
Vervoerskosten aankopen 149,00 149,00
Bankkosten 45,72 41,37 41,31 128,40
Kosten leveranciers 2,44 20,00 87,84 110,28
Afdrukken/kopieën 42,02 42,02
Postzegels 10,19 12,98 23,17
Interesten banken 0,61 0,61
TOTAAL 10.543,83 39.520,53 17.412,82 67.477,18
Op steekproefbasis werden de kosten opgenomen in deze rubriek gecontroleerd met onderliggende
documenten:
• De kosten voor huisvesting en nutsvoorzieningen worden gedeeld met een gelieerde vereniging op
basis van 50/50 van de werkelijke kosten. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de ingenomen
oppervlakte en het geraamde gebruik;
• Inbegrepen in de erelonen is een bedrag van 18.375,00 EUR vergoedingen toegekend aan 2
coördinatoren (eveneens bestuurder van de vereniging). Deze zijn gebaseerd op een vergoeding van
pagina 5 van 6
500,00 EUR als sprekersvergoeding voor een studiedag, 250,00 EUR als vergoeding voor de
voorbereiding van een studiedag, 250,00 EUR per maand als vergoeding voor 1 vormingsdag en 4
meetings met de vrijwilligers en 70,00 EUR per bijkomende meeting met vrijwilligers of per gesprek
met cliënt. Inzake het toekennen van deze erelonen heeft de vereniging voldaan aan haar fiscale
verplichtingen;
• Inbegrepen in de werkingskosten is een bedrag van 4.766,72 EUR voor de aankoop van
uitrustingsgoederen, m.n. 3.080,95 EUR voor computers en ICT-materiaal en 1.685,77 EUR voor
meubilair.
3.3 Projectopbrengsten
De ingediende projectopbrengsten kunnen als volgt samengevat worden:
in EUR 01/01/2018
tem
30/09/2018
01/10/2018
tem
30/09/2019
01/10/2019
tem
31/03/2020
TOTAAL
BV correctie -31,71 -130,66 -56,72 -219,09
Betaalverschillen -0,08 -48,20 -48,28
TOTAAL -31,71 -130,74 -104,92 -267,37
De BV correctie (BV = bedrijfsvoorheffing) stemt overeen met de IPA-korting vermeld op de loonlastenattesten
van het sociaal secretariaat.
Naast de bovenvermelde positieve betaalverschillen bevat de boekhouding eveneens 883,04 EUR positieve
betaalverschillen die betrekking hebben op het project. Deze zijn niet in de financiële verslagen opgenomen.
pagina 6 van 6
4 SAMENVATTING
Bij ministerieel besluit en bij overeenkomst werd een subsidie toegekend aan vzw Platform van Vlaamse
Imams en Moslimdeskundigen voor het uitvoeren van het project “theologische aanpak van islamitisch
radicalisme”.
De subsidie bedraagt 174.000 EUR en dient als tegemoetkoming in de werkingskosten en loonlasten.
Het projectperiode loopt van 1 jan 2018 tem 31 dec 2018. Deze zou stilzwijgend verlengd zijn.
De vereniging heeft 3 financiële verslagen m.b.t. dit project ingediend, voor een totaal bedrag van 172.698,74
EUR, over de periode van 1 jan 2018 tem 31 mrt 2020.
Op steekproefbasis werd de ingediende financiële verslagen gecontroleerd met de onderliggende
documenten.
Volgende elementen hebben een invloed op het besluit:
• De projectafrekening bevat een bedrag van 4.766,72 EUR voor de aankoop van uitrustingsgoederen,
m.n. 3.080,95 EUR voor computers en ICT-materiaal en 1.685,77 EUR voor meubilair;
• De boekhouding bevat een bedrag van 883,04 EUR positieve betaalverschillen die betrekking hebben
op het project maar niet in de projectafrekening zijn opgenomen.
5 BESLUIT
Op basis van de steekproefsgewijs verrichte inspectieactiviteiten en rekening houdend met de vaststellingen
zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel dat – voor zover het de aanwending van de subsidies
Vlaamse overheid betreft – de financiële rapportering van vzw Platform van Vlaamse Imams en
Moslimdeskundigen over het project “theologische aanpak van islamitisch radicalisme” voor de periode van 1
januari 2018 tem 31 maart 2020 voor een bedrag van 172.698,74 EUR met de nodige omzichtigheid dient
geïnterpreteerd te worden bij de verdere dossierbehandeling binnen de Vlaamse overheid.
° ° ° ° °
Tot slot wensen wij de directie en medewerkers te bedanken voor hun medewerking.

More Related Content

What's hot

Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED'sInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's
Onroerend Erfgoed
 
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoorden
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoordenInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoorden
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoorden
Onroerend Erfgoed
 
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in GentOpnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent
Thierry Debels
 
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regeringFederaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Thierry Debels
 
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Thierry Debels
 
Co.Station Belgium NV duikt diep in het rood
Co.Station Belgium NV duikt diep in het roodCo.Station Belgium NV duikt diep in het rood
Co.Station Belgium NV duikt diep in het rood
Thierry Debels
 
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
Thierry Debels
 
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaarBrussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Thierry Debels
 
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Thierry Debels
 

What's hot (9)

Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED'sInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 2 IOED's
 
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoorden
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoordenInfosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoorden
Infosessie erkenning IOED's en OE-gemeenten: deel 6 vragen en antwoorden
 
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in GentOpnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent
 
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regeringFederaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
 
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
 
Co.Station Belgium NV duikt diep in het rood
Co.Station Belgium NV duikt diep in het roodCo.Station Belgium NV duikt diep in het rood
Co.Station Belgium NV duikt diep in het rood
 
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
 
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaarBrussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
 
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
 

Similar to Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen

Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018
Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018
Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018
Thierry Debels
 
SoBru scheurde broek aan Riverdance
SoBru scheurde broek aan RiverdanceSoBru scheurde broek aan Riverdance
SoBru scheurde broek aan Riverdance
Thierry Debels
 
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadelsIslamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Thierry Debels
 
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksectorNederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Thierry Debels
 
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierdPensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Thierry Debels
 
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
Thierry Debels
 
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Thierry Debels
 
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extraVroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra
Thierry Debels
 
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Thierry Debels
 
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EUOntslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Thierry Debels
 
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgasVlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Thierry Debels
 
Luc Van den Brande verdiende 21.960,63 euro bij VRT in 2017
Luc Van den Brande verdiende 21.960,63 euro bij VRT in 2017 Luc Van den Brande verdiende 21.960,63 euro bij VRT in 2017
Luc Van den Brande verdiende 21.960,63 euro bij VRT in 2017
Thierry Debels
 
Voka persconferentie 070513
Voka  persconferentie 070513Voka  persconferentie 070513
Voka persconferentie 070513
Voka-VEV
 
0902 Doe dag zwolle eformulieren
0902 Doe dag zwolle eformulieren0902 Doe dag zwolle eformulieren
0902 Doe dag zwolle eformulieren
KING
 
Monitor readiness e-Factureren dienstverleners
Monitor readiness e-Factureren dienstverlenersMonitor readiness e-Factureren dienstverleners
Monitor readiness e-Factureren dienstverleners
Friso de Jong
 
EU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euroEU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euro
Thierry Debels
 
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITEREU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
Thierry Debels
 
Begroting 2018 Hicret Camii Sint-Niklaas
Begroting 2018 Hicret Camii Sint-NiklaasBegroting 2018 Hicret Camii Sint-Niklaas
Begroting 2018 Hicret Camii Sint-Niklaas
Thierry Debels
 
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Thierry Debels
 
Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015
Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015
Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015
Federico Bisschop
 

Similar to Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen (20)

Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018
Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018
Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018
 
SoBru scheurde broek aan Riverdance
SoBru scheurde broek aan RiverdanceSoBru scheurde broek aan Riverdance
SoBru scheurde broek aan Riverdance
 
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadelsIslamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
 
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksectorNederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
 
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierdPensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
 
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
 
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
 
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extraVroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra
 
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
 
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EUOntslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU
 
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgasVlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
 
Luc Van den Brande verdiende 21.960,63 euro bij VRT in 2017
Luc Van den Brande verdiende 21.960,63 euro bij VRT in 2017 Luc Van den Brande verdiende 21.960,63 euro bij VRT in 2017
Luc Van den Brande verdiende 21.960,63 euro bij VRT in 2017
 
Voka persconferentie 070513
Voka  persconferentie 070513Voka  persconferentie 070513
Voka persconferentie 070513
 
0902 Doe dag zwolle eformulieren
0902 Doe dag zwolle eformulieren0902 Doe dag zwolle eformulieren
0902 Doe dag zwolle eformulieren
 
Monitor readiness e-Factureren dienstverleners
Monitor readiness e-Factureren dienstverlenersMonitor readiness e-Factureren dienstverleners
Monitor readiness e-Factureren dienstverleners
 
EU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euroEU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euro
 
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITEREU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
 
Begroting 2018 Hicret Camii Sint-Niklaas
Begroting 2018 Hicret Camii Sint-NiklaasBegroting 2018 Hicret Camii Sint-Niklaas
Begroting 2018 Hicret Camii Sint-Niklaas
 
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
 
Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015
Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015
Cohousing Projects Algemene Vergadering 2015
 

More from Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
Thierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Thierry Debels
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Thierry Debels
 
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Thierry Debels
 

More from Thierry Debels (20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
 
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
 

Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen

 • 1. pagina 1 van 6 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FINANCIËLE INSPECTIE Projectsubsidies //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// INRICHTENDE MACHT Naam Juridische vorm Ondernemingsnummer Adres Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen vzw BE0685.917.484 Meibloemstraat 88a, 9000 Gent INSPECTIEBEZOEK Bezoek Datum laatste vaststelling Verslagnummer Inspecteur Gesprekspartner(s) Aangekondigd bezoek op 28/08/2020 (10:00 – 12:45) 02/09/2020 V-2020-ERVA-0027 Eric Vanlaer Dhr. K. Benhaddou, bestuurder-voorzitter Dhr. B. Bouzarif, inhoudelijk medewerker Mevr. R. Dua, accountantskantoor Saverwyns-Dua
 • 2. pagina 2 van 6 Leeswijzer Vanaf 1 januari 2019 verlopen onze inspecties en bijhorende inspectieverslagen conform de bepalingen uit het decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid (B.S 21 februari 2018). De niet naleving van regelgeving door actoren in de zorg of zorggebruikers wordt gedefinieerd als een ‘inbreuk’, hieronder is ook te verstaan: non-conformiteit, niet-conform, tekortkoming, tekort, onvoldoende, afwijking en onregelmatigheid. Zorginspectie houdt bij het opstellen en het verspreiden van haar verslagen rekening met de privacy van alle betrokken partijen. Verslagen bevatten persoonsgegevens en mogen daarom slechts in beperkte mate verspreid worden. Met dergelijke verslagen dient zorgvuldig te worden omgegaan. Verslagen waaruit persoonsgegevens zijn verwijderd, zijn geschikt voor ruimere verspreiding. Zij kunnen worden opgevraagd via: openbaarheid.zorginspectie@vlaanderen.be. Meer informatie over de toepasselijke regels vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Op onze website Departement WVG > Inspectie > Middelen (http://www.departementwvg.be/home- zorginspectie-middelen) vindt u een leeswijzer met meer duiding over de verschillende rubrieken van het inspectieverslag en de finaliteit van de inspectie. 1 VOORWERP VAN INSPECTIE Bij overeenkomst van 8 mei 2018 en ministerieel besluit van 23 mei 2018 werd een subsidie toegekend aan vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen voor het uitvoeren van het project “theologische aanpak van islamitisch radicalisme”. De subsidie bedraagt 174.000 EUR en dient als tegemoetkoming in de werkingskosten en loonlasten. Het projectperiode loopt van 1 jan 2018 tem 31 dec 2018. Deze zou stilzwijgend verlengd zijn. 2 FINANCIËLE VERSLAGEN De vereniging diende 3 financiële verslagen met de besteding van de middelen in, m.n. voor de periodes van 1 jan 2018 tem 30 sept 2018, van 1 okt 2018 tem 30 sept 2019 en van 1 okt 2019 tem 31 mrt 2020. Deze kunnen als volgt samengevat worden: in EUR 01/01/2018 tem 30/09/2018 01/10/2018 tem 30/09/2019 01/10/2019 tem 31/03/2020 TOTAAL Personeelskosten 21.753,76 62.549,36 21.185,81 105.488,93 Werkingskosten 10.543,83 39.520,53 17.412,82 67.477,18 Projectopbrengsten -31,71 -130,74 -104,92 -267,37 TOTAAL 32.265,88 101.939,15 38.493,71 172.698,74 Subsidiebedrag 174.000,00
 • 3. pagina 3 van 6 3 ONDERZOEK 3.1 Personeelskosten De ingediende personeelskosten kunnen als volgt samengevat worden: in EUR 01/01/2018 tem 30/09/2018 01/10/2018 tem 30/09/2019 01/10/2019 tem 31/03/2020 TOTAAL Wedden bedienden 17.553,60 48.040,96 16.858,98 82.453,54 Eindejaarspremie 1.009,56 2.546,56 768,15 4.324,27 Vakantiegeld 1.560,78 1.052,05 3.123,70 5.736,53 RSZ-werkgever 916,34 6.208,38 2.137,16 9.261,88 Verzekering arbeidsong. 175,26 288,18 113,29 576,73 Kosten eigen werkgever 2.454,44 2.454,44 Medische dienst 377,46 18,33 247,20 642,99 Bedrijfsrestaurant 38,55 38,55 Toev. prov. vakantiegeld 160,76 4.356,35 1.419,96 5.937,07 Aanw. prov. vakantiegeld -5.937,07 -5.937,07 TOTAAL 21.753,76 62.549,36 21.185,81 105.488,93 Het ingezette personeel is als volgt: 1. Inhoudelijk medewerker, voltijds in dienst mei 2018, uit dienst dec 2018; 2. Administratief medewerker, halftijds, in dienst jun 2018, uit dienst dec 2018; 3. Inhoudelijk medewerker, voltijds, in dienst dec 2018. De bezoldigingen en vergoedingen betaald aan personeelsleden – met inbegrip van de RSZ-werkgever – stemmen overeen met de loonlastenattesten van het sociaal secretariaat. Op steekproefbasis werden de kosten opgenomen in deze rubriek gecontroleerd met onderliggende documenten. Alle geselecteerde verrichtingen konden behoorlijk gedocumenteerd worden.
 • 4. pagina 4 van 6 3.2 Werkingskosten De ingediende werkingskosten kunnen als volgt samengevat worden: in EUR 01/01/2018 tem 30/09/2018 01/10/2018 tem 30/09/2019 01/10/2019 tem 31/03/2020 TOTAAL Erelonen 750,00 14.070,00 5.930,00 20.750,00 Reiskosten 858,00 7.552,76 808,76 9.219,52 Huurlasten 812,50 4.100,00 1.462,50 6.375,00 Ereloon accountant 541,50 5.344,13 5.885,63 Sociaal secretariaat 1.521,23 2.716,92 963,60 5.201,75 Computers 2.368,95 855,95 822,71 4.047,61 Onderhoud en herstelling 120,00 2.248,78 200,00 2.568,78 Vrijwilligersvergoeding 440,00 1.630,60 2.070,60 Energiekosten 330,00 1.210,00 440,00 1.980,00 Telecommunicate 868,95 498,01 376,67 1.743,63 Klein bureaumaterieel 1.157,90 1.157,90 Boete RSZ 917,43 917,43 Website 813,12 813,12 Representatie 628,28 114,56 742,84 Vormingsinitiatieven 432,00 432,00 Support software 428,99 428,99 Boeken/tijdschriften 220,00 200,00 420,00 Kantoorbenodigdheden 29,99 11,81 322,08 363,88 Drukwerken 361,79 361,79 Water 144,00 180,00 324,00 Betaalverschillen 318,66 318,66 Publicaties 129,35 132,98 262,33 Interesten/kosten RSZ 260,56 260,56 Klein materiaal 227,68 227,68 Brandverzekering 150,00 150,00 Vervoerskosten aankopen 149,00 149,00 Bankkosten 45,72 41,37 41,31 128,40 Kosten leveranciers 2,44 20,00 87,84 110,28 Afdrukken/kopieën 42,02 42,02 Postzegels 10,19 12,98 23,17 Interesten banken 0,61 0,61 TOTAAL 10.543,83 39.520,53 17.412,82 67.477,18 Op steekproefbasis werden de kosten opgenomen in deze rubriek gecontroleerd met onderliggende documenten: • De kosten voor huisvesting en nutsvoorzieningen worden gedeeld met een gelieerde vereniging op basis van 50/50 van de werkelijke kosten. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de ingenomen oppervlakte en het geraamde gebruik; • Inbegrepen in de erelonen is een bedrag van 18.375,00 EUR vergoedingen toegekend aan 2 coördinatoren (eveneens bestuurder van de vereniging). Deze zijn gebaseerd op een vergoeding van
 • 5. pagina 5 van 6 500,00 EUR als sprekersvergoeding voor een studiedag, 250,00 EUR als vergoeding voor de voorbereiding van een studiedag, 250,00 EUR per maand als vergoeding voor 1 vormingsdag en 4 meetings met de vrijwilligers en 70,00 EUR per bijkomende meeting met vrijwilligers of per gesprek met cliënt. Inzake het toekennen van deze erelonen heeft de vereniging voldaan aan haar fiscale verplichtingen; • Inbegrepen in de werkingskosten is een bedrag van 4.766,72 EUR voor de aankoop van uitrustingsgoederen, m.n. 3.080,95 EUR voor computers en ICT-materiaal en 1.685,77 EUR voor meubilair. 3.3 Projectopbrengsten De ingediende projectopbrengsten kunnen als volgt samengevat worden: in EUR 01/01/2018 tem 30/09/2018 01/10/2018 tem 30/09/2019 01/10/2019 tem 31/03/2020 TOTAAL BV correctie -31,71 -130,66 -56,72 -219,09 Betaalverschillen -0,08 -48,20 -48,28 TOTAAL -31,71 -130,74 -104,92 -267,37 De BV correctie (BV = bedrijfsvoorheffing) stemt overeen met de IPA-korting vermeld op de loonlastenattesten van het sociaal secretariaat. Naast de bovenvermelde positieve betaalverschillen bevat de boekhouding eveneens 883,04 EUR positieve betaalverschillen die betrekking hebben op het project. Deze zijn niet in de financiële verslagen opgenomen.
 • 6. pagina 6 van 6 4 SAMENVATTING Bij ministerieel besluit en bij overeenkomst werd een subsidie toegekend aan vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen voor het uitvoeren van het project “theologische aanpak van islamitisch radicalisme”. De subsidie bedraagt 174.000 EUR en dient als tegemoetkoming in de werkingskosten en loonlasten. Het projectperiode loopt van 1 jan 2018 tem 31 dec 2018. Deze zou stilzwijgend verlengd zijn. De vereniging heeft 3 financiële verslagen m.b.t. dit project ingediend, voor een totaal bedrag van 172.698,74 EUR, over de periode van 1 jan 2018 tem 31 mrt 2020. Op steekproefbasis werd de ingediende financiële verslagen gecontroleerd met de onderliggende documenten. Volgende elementen hebben een invloed op het besluit: • De projectafrekening bevat een bedrag van 4.766,72 EUR voor de aankoop van uitrustingsgoederen, m.n. 3.080,95 EUR voor computers en ICT-materiaal en 1.685,77 EUR voor meubilair; • De boekhouding bevat een bedrag van 883,04 EUR positieve betaalverschillen die betrekking hebben op het project maar niet in de projectafrekening zijn opgenomen. 5 BESLUIT Op basis van de steekproefsgewijs verrichte inspectieactiviteiten en rekening houdend met de vaststellingen zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel dat – voor zover het de aanwending van de subsidies Vlaamse overheid betreft – de financiële rapportering van vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen over het project “theologische aanpak van islamitisch radicalisme” voor de periode van 1 januari 2018 tem 31 maart 2020 voor een bedrag van 172.698,74 EUR met de nodige omzichtigheid dient geïnterpreteerd te worden bij de verdere dossierbehandeling binnen de Vlaamse overheid. ° ° ° ° ° Tot slot wensen wij de directie en medewerkers te bedanken voor hun medewerking.