SlideShare a Scribd company logo
Rahasia Sukses Orang Jepang 
(Ada apa dengan orang Jepang???) 
M. Masri S
Ada apa dengan orang Jepang? 
• Kita menyaksikan negara Jepang 
merupakan negara maju dan berjaya 
dalam perekonomian dunia. 
• Terkenal dengan orang-orangnya yang 
ulet, disiplin, etos kerja tinggi, jujur, 
tanggung jawab, dll.
Sukses itu apa? 
• Sukses yg hakiki bagi seorang muslim jika 
ia telah berhasil masuk surga, selamat 
dari neraka. 
• Sukses di dunia bagi seorang muslim jika 
ia berhasil bertaqwa kepada Allah, 
melaksanakan perintahNya dan menjauhi 
laranganNya. 
• Dalam mencari rezeki Allah, sukses jika ia 
berhasil mendapatkan rezeki yang paling 
halal, bukan yang paling banyak.
Ada apa dengan orang Islam? 
• Belum ada dalam sejarah dunia, yang 
bisa merubah peradaban manusia dan 
menguasai sepertiga bagian bumi dalam 
waktu singkat (sekitar 30 tahun) selain 
Islam. 
• Kaum muslim sendiri yang meninggalkan 
agamanya.
Ada apa dengan orang Islam? 
• “Jika kalian berjual beli dengan cara ‘inah, 
memegangi ekor-ekor sapi [sibuk berternak, pent], 
dan menyenangi pertanian dan meninggalkan jihad, 
niscaya Allah akan menimpakan pada kalian 
kehinaan, tidak akan mencabutnya dari kalian 
sampai kalian kembali kepada agama kalian”. 
(Shahih - Riwayat Ahmad)
Malu 
• "Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan 
akhlak Islam adalah malu." (Shahih - Riwayat Ibnu 
Majah dan Ath-Thabrani) 
• "Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan 
kebaikan semata-mata." (Shahih - Riwayat Bukhari 
dan Muslim) 
• "Malu itu kebaikan seluruhnya." (Shahih - Riwayat 
Bukhari dan Muslim)
Malu 
• “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu, 
Maha Menutupi, Dia mencintai rasa malu dan 
ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian 
mandi, maka hendaklah dia menutup diri.” (Shahîh: 
HR. Abû Dawud, an-Nasâ-i, dan Ahmad) 
• “Apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap 
seseorang, padahal para Malaikat merasa malu 
kepadanya.” (Shahîh: HR. Muslim) 
• “Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lebih pemalu 
daripada gadis yang dipingit di kamarnya.” (Shahîh: 
HR.al-Bukhâri)
Mandiri 
• “Sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa tali-talinya 
dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang 
diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa 
menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada 
meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi 
atau tidak”. [Shahih - HR Bukhari] 
• “Adalah Nabi Daud tidak makan, melainkan dari hasil 
usahanya sendiri”. (Shahih - HR Bukhari) 
• dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Yaitu) buatlah 
baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan 
kerjakanlah amalan yang shalih. Sesungguhnya Aku melihat 
apa yang kamu kerjakan". (as-Saba` : 10-11) 
• “Nabi Zakaria Alaihissalam adalah seorang tukang kayu”. 
(Shahih - HR Muslim, Ahmad)
Semangat & Pantang Menyerah 
• "Bersemangatlah kamu terhadap apa-apa yang 
bermanfaat bagi kamu, dan mohonlah pertolongan 
pada Allah dan jangan merasa lemah (pantang 
menyerah). Dan jika sesuatu menimpamu maka 
jangan katakan andai dulu saya melakukan begini 
pasti akan begini dan begitu, tetapi katakanlah 
semua adalah takdir dari Allah dan apa yang 
dikehendakiNya pasti terjadi". (Shahîh: HR. Muslim)
Bersungguh-sungguh bertanggung-jawab 
menjalankan kewajibannya dan memberikan 
orang lain haknya 
• "Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa 
memenuhi persyaratan mereka." (Shahih - 
Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqy)
Inovasi 
• “Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat.” (Al-Mujadilah: 11)
Bekerja-keras 
• "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, 
rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat 
kikir. Dan aku juga berlindung kepada-Mu dari siksa 
kubur serta bencana kehidupan dan kematian". (Shahih - 
HR. Bukhari & Muslim) 
• “Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) 
kebaikan”. (Al-Baqarah: 148) 
• “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari 
Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit 
dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang 
bertakwa” (Al-Imran:133)
Menjaga tradisi, menghormati orang-tua, 
dan ibu rumah tangga 
• Kaidah fikih: Adat/tradisi dapat dijadikan patokan hukum”. Syaikh 
Doktor Muhammad Al-Burnu menjelaskan makna kaidah ini, 
“Bahwasanya adat manusia jika tidak menyelisihi syari’at adalah 
hujjah dan dalil, wajib beramal dengan konsekuensinya karena adat 
dapat dijadikan hukum”. 
• “Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah 
melainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. 
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 
berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau 
mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau 
membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan 
yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan 
penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ‘Ya Rabb-ku, sayangilah keduanya 
aebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.’” (Al- 
Israa’ : 23-24)
Menjaga tradisi, menghormati orang-tua, 
dan ibu rumah tangga 
• “Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan 
janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah 
yang dahulu..” (Al Ahzab: 33). 
• “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang 
yang dipimpinnya. Pemimpin negara adalah pemimpin dan ia akan ditanya 
tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi 
keluarganya dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang 
wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya 
dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah 
pemimpin atas harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. 
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang 
yang dipimpinnya.” (Shahih - HR. Bukhari-Muslim).
Menjaga tradisi, menghormati orang-tua, 
dan ibu rumah tangga 
• “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang 
saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)” (An Nisa’: 34) 
• “Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
kemudian berkata : “Wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan 
mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa 
mendapatkan amalan orang yang jihad di jalan Allah? Rasulullah 
bersabda : “Barangsiapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya 
maka dia mendapatkan pahala mujahid di jalan Allah.” (Lihat Tafsir Al 
Qur’an Al ‘Adzim surat Al Ahzab 33)
Budaya Membaca 
• “Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang 
Menciptakan” (Al-Alaq: 1)
Menjaga Tradisi 
• “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah 
(pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang 
yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
(benar-benar) beriman” (QS Ali ‘Imraan:139).
Budaya Membaca 
• “Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang 
Menciptakan” (Al-Alaq: 1)
Bekerja-sama Berkelompok 
• “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.” (Qs. Al Maidah: 2.) 
• “Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah 
seluruhnya, dan jangan bercerai-berai” (Ali ’Imran : 
103)
Kesimpulan: Kembali kepada agama 
Islam 
• Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah 
Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi 
agama bagimu. (QS al-Ma‘idah : 3) 
• Abu Dzar al-Ghifari pernah mengatakan, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam meninggalkan kita, sedangkan tidak ada seekor burung pun 
yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali beliau telah 
menjelaskan kepada kami. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 
wa Sallam bersabda, ‘Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian 
ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada 
kalian.’ (Shahih, HR. Ath-Thabrani)
Kesimpulan: Kembali kepada agama 
Islam 
• “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu 
dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh 
akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia 
telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan 
sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai- 
Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merubah (keadaan) 
mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman 
sentosa, mereka senantiasa menyembah-Ku (samata-mata) dan tidak 
mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun, dan barangsiapa yang 
(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang yang fasik” (QS 
An Nuur:55).

More Related Content

What's hot

Menjadi Orang Beruntung
Menjadi Orang BeruntungMenjadi Orang Beruntung
Menjadi Orang Beruntung
Erwin Wahyu
 
6.5 sifatul insan
6.5 sifatul insan6.5 sifatul insan
6.5 sifatul insan
Isalzone Faisal
 
Pentingnya Niat dan Ngaji
Pentingnya Niat dan NgajiPentingnya Niat dan Ngaji
Pentingnya Niat dan Ngaji
Erwin Wahyu
 
Ppt fiqh syahadat
Ppt fiqh syahadatPpt fiqh syahadat
Ppt fiqh syahadat
Alinatul Khusna
 
Mabda Islam - Solusi Problematika Umat
Mabda Islam - Solusi Problematika UmatMabda Islam - Solusi Problematika Umat
Mabda Islam - Solusi Problematika Umat
Erwin Wahyu
 
3.13 ma'iyyatullah
3.13 ma'iyyatullah3.13 ma'iyyatullah
3.13 ma'iyyatullah
Isalzone Faisal
 
4.3 makanatur rasul
4.3 makanatur rasul4.3 makanatur rasul
4.3 makanatur rasul
Isalzone Faisal
 
Bahaya Harta Haram
Bahaya Harta HaramBahaya Harta Haram
Bahaya Harta Haram
Erwin Wahyu
 
Bersama keluarga meraih jannah
Bersama keluarga meraih jannahBersama keluarga meraih jannah
Bersama keluarga meraih jannah
Hamidah Jabalnoer
 
Ma’rifatul insan
Ma’rifatul insan Ma’rifatul insan
Ma’rifatul insan
ridwansyah218
 
Syaksiyyah da’iyah
Syaksiyyah da’iyahSyaksiyyah da’iyah
Syaksiyyah da’iyah
Asdianur Hadi
 
Islam membangun Persatuan dalam keragaman
Islam membangun Persatuan dalam keragamanIslam membangun Persatuan dalam keragaman
Islam membangun Persatuan dalam keragaman
Kua Nuha
 

What's hot (12)

Menjadi Orang Beruntung
Menjadi Orang BeruntungMenjadi Orang Beruntung
Menjadi Orang Beruntung
 
6.5 sifatul insan
6.5 sifatul insan6.5 sifatul insan
6.5 sifatul insan
 
Pentingnya Niat dan Ngaji
Pentingnya Niat dan NgajiPentingnya Niat dan Ngaji
Pentingnya Niat dan Ngaji
 
Ppt fiqh syahadat
Ppt fiqh syahadatPpt fiqh syahadat
Ppt fiqh syahadat
 
Mabda Islam - Solusi Problematika Umat
Mabda Islam - Solusi Problematika UmatMabda Islam - Solusi Problematika Umat
Mabda Islam - Solusi Problematika Umat
 
3.13 ma'iyyatullah
3.13 ma'iyyatullah3.13 ma'iyyatullah
3.13 ma'iyyatullah
 
4.3 makanatur rasul
4.3 makanatur rasul4.3 makanatur rasul
4.3 makanatur rasul
 
Bahaya Harta Haram
Bahaya Harta HaramBahaya Harta Haram
Bahaya Harta Haram
 
Bersama keluarga meraih jannah
Bersama keluarga meraih jannahBersama keluarga meraih jannah
Bersama keluarga meraih jannah
 
Ma’rifatul insan
Ma’rifatul insan Ma’rifatul insan
Ma’rifatul insan
 
Syaksiyyah da’iyah
Syaksiyyah da’iyahSyaksiyyah da’iyah
Syaksiyyah da’iyah
 
Islam membangun Persatuan dalam keragaman
Islam membangun Persatuan dalam keragamanIslam membangun Persatuan dalam keragaman
Islam membangun Persatuan dalam keragaman
 

Viewers also liked

Kiat Untuk Bangkit Setelah Gagal
Kiat Untuk Bangkit Setelah GagalKiat Untuk Bangkit Setelah Gagal
Kiat Untuk Bangkit Setelah Gagal
Yohanes Ratu Eda
 
Sukses dan berkompetensi dengan soft skills
Sukses dan berkompetensi dengan soft skillsSukses dan berkompetensi dengan soft skills
Sukses dan berkompetensi dengan soft skills
mujib024
 
Karakteristik kewirausahaan
Karakteristik kewirausahaanKarakteristik kewirausahaan
Karakteristik kewirausahaan
Eka Puspitasari II
 
Berpikir dan berjiwa besar
Berpikir dan berjiwa besarBerpikir dan berjiwa besar
Berpikir dan berjiwa besar
donatus72
 
Passion diri
Passion diriPassion diri
Passion diri
Timin Wae Yoo
 
Mengubah Kegagalan Menjadi Batu Loncatan
Mengubah Kegagalan Menjadi Batu LoncatanMengubah Kegagalan Menjadi Batu Loncatan
Mengubah Kegagalan Menjadi Batu Loncatan
jj_skywalker
 
Kalimat pembuka presentasi yang memukau
Kalimat pembuka presentasi yang memukauKalimat pembuka presentasi yang memukau
Kalimat pembuka presentasi yang memukau
Virja Gita
 
Presentasi motivasi diri
Presentasi motivasi diriPresentasi motivasi diri
Presentasi motivasi diri
Rona Binham
 
Kekuatan impian
Kekuatan impianKekuatan impian
Kekuatan impian
Rona Binham
 

Viewers also liked (9)

Kiat Untuk Bangkit Setelah Gagal
Kiat Untuk Bangkit Setelah GagalKiat Untuk Bangkit Setelah Gagal
Kiat Untuk Bangkit Setelah Gagal
 
Sukses dan berkompetensi dengan soft skills
Sukses dan berkompetensi dengan soft skillsSukses dan berkompetensi dengan soft skills
Sukses dan berkompetensi dengan soft skills
 
Karakteristik kewirausahaan
Karakteristik kewirausahaanKarakteristik kewirausahaan
Karakteristik kewirausahaan
 
Berpikir dan berjiwa besar
Berpikir dan berjiwa besarBerpikir dan berjiwa besar
Berpikir dan berjiwa besar
 
Passion diri
Passion diriPassion diri
Passion diri
 
Mengubah Kegagalan Menjadi Batu Loncatan
Mengubah Kegagalan Menjadi Batu LoncatanMengubah Kegagalan Menjadi Batu Loncatan
Mengubah Kegagalan Menjadi Batu Loncatan
 
Kalimat pembuka presentasi yang memukau
Kalimat pembuka presentasi yang memukauKalimat pembuka presentasi yang memukau
Kalimat pembuka presentasi yang memukau
 
Presentasi motivasi diri
Presentasi motivasi diriPresentasi motivasi diri
Presentasi motivasi diri
 
Kekuatan impian
Kekuatan impianKekuatan impian
Kekuatan impian
 

Similar to Rahasia orang sukses

Bisnis yang pasti untung
Bisnis yang pasti untungBisnis yang pasti untung
Bisnis yang pasti untung
Asdianur Hadi
 
Kuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
Kuliah 2 - Pokok-pokok KeimananKuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
Kuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
Taofik Rusdiana
 
Remaja pembela islam
Remaja pembela islam Remaja pembela islam
Remaja pembela islam
Faiqotul Himmah
 
02 Urgensi Niat yang Benar.pdf
02 Urgensi Niat yang Benar.pdf02 Urgensi Niat yang Benar.pdf
02 Urgensi Niat yang Benar.pdf
KataBagus
 
Tauhid maknanya
Tauhid maknanyaTauhid maknanya
Tauhid maknanya
Helmon Chan
 
Peran adab dalam pendidikan
Peran adab dalam pendidikanPeran adab dalam pendidikan
Peran adab dalam pendidikan
Bina Dwipa
 
Kecemerlangan Akademik dan Jemaah
Kecemerlangan Akademik dan JemaahKecemerlangan Akademik dan Jemaah
Kecemerlangan Akademik dan Jemaah
Bright Learning
 
Akhlak mulia dalam islam
Akhlak mulia dalam islamAkhlak mulia dalam islam
Akhlak mulia dalam islam
Helmon Chan
 
URGENSI MEMBINA.pptx
URGENSI MEMBINA.pptxURGENSI MEMBINA.pptx
URGENSI MEMBINA.pptx
MuhammadUbaid49
 
Riyadhus Solihin Bab 5 Muraqabah
Riyadhus Solihin Bab 5 MuraqabahRiyadhus Solihin Bab 5 Muraqabah
Riyadhus Solihin Bab 5 Muraqabah
MohdNoorShawal
 
Tafsir surat annas
Tafsir surat annasTafsir surat annas
Tafsir surat annas
Masher Zen
 
Inovasi Dalam Islam
Inovasi Dalam IslamInovasi Dalam Islam
Inovasi Dalam Islam
Tri Widodo W. UTOMO
 
IMAN ISLAM DAN IHSAN
IMAN ISLAM DAN IHSANIMAN ISLAM DAN IHSAN
IMAN ISLAM DAN IHSAN
Hamidah Jabalnoer
 
materi liqo.docx
materi liqo.docxmateri liqo.docx
materi liqo.docx
Neneng Rohayati
 
Dampak Akidah dalam Kehidupan seorang Muslim.pptx
Dampak Akidah dalam Kehidupan seorang Muslim.pptxDampak Akidah dalam Kehidupan seorang Muslim.pptx
Dampak Akidah dalam Kehidupan seorang Muslim.pptx
WahyuAbadi15
 
Dakwah_PAI 2010
Dakwah_PAI 2010Dakwah_PAI 2010
Dakwah_PAI 2010
apandin
 
Akhlakmuliadalamislam
Akhlakmuliadalamislam Akhlakmuliadalamislam
Akhlakmuliadalamislam
Abdul Muchith
 

Similar to Rahasia orang sukses (20)

Bisnis yang pasti untung
Bisnis yang pasti untungBisnis yang pasti untung
Bisnis yang pasti untung
 
Kuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
Kuliah 2 - Pokok-pokok KeimananKuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
Kuliah 2 - Pokok-pokok Keimanan
 
Remaja pembela islam
Remaja pembela islam Remaja pembela islam
Remaja pembela islam
 
Remaja pembela islam
Remaja pembela islam Remaja pembela islam
Remaja pembela islam
 
Nikah
NikahNikah
Nikah
 
02 Urgensi Niat yang Benar.pdf
02 Urgensi Niat yang Benar.pdf02 Urgensi Niat yang Benar.pdf
02 Urgensi Niat yang Benar.pdf
 
Tauhid maknanya
Tauhid maknanyaTauhid maknanya
Tauhid maknanya
 
Peran adab dalam pendidikan
Peran adab dalam pendidikanPeran adab dalam pendidikan
Peran adab dalam pendidikan
 
Kecemerlangan Akademik dan Jemaah
Kecemerlangan Akademik dan JemaahKecemerlangan Akademik dan Jemaah
Kecemerlangan Akademik dan Jemaah
 
Akhlak mulia dalam islam
Akhlak mulia dalam islamAkhlak mulia dalam islam
Akhlak mulia dalam islam
 
URGENSI MEMBINA.pptx
URGENSI MEMBINA.pptxURGENSI MEMBINA.pptx
URGENSI MEMBINA.pptx
 
Jihad jalan kami
Jihad jalan kamiJihad jalan kami
Jihad jalan kami
 
Riyadhus Solihin Bab 5 Muraqabah
Riyadhus Solihin Bab 5 MuraqabahRiyadhus Solihin Bab 5 Muraqabah
Riyadhus Solihin Bab 5 Muraqabah
 
Tafsir surat annas
Tafsir surat annasTafsir surat annas
Tafsir surat annas
 
Inovasi Dalam Islam
Inovasi Dalam IslamInovasi Dalam Islam
Inovasi Dalam Islam
 
IMAN ISLAM DAN IHSAN
IMAN ISLAM DAN IHSANIMAN ISLAM DAN IHSAN
IMAN ISLAM DAN IHSAN
 
materi liqo.docx
materi liqo.docxmateri liqo.docx
materi liqo.docx
 
Dampak Akidah dalam Kehidupan seorang Muslim.pptx
Dampak Akidah dalam Kehidupan seorang Muslim.pptxDampak Akidah dalam Kehidupan seorang Muslim.pptx
Dampak Akidah dalam Kehidupan seorang Muslim.pptx
 
Dakwah_PAI 2010
Dakwah_PAI 2010Dakwah_PAI 2010
Dakwah_PAI 2010
 
Akhlakmuliadalamislam
Akhlakmuliadalamislam Akhlakmuliadalamislam
Akhlakmuliadalamislam
 

More from Agung Subroto

trust building in organization - Akbar - Swevel
 trust building in organization - Akbar - Swevel trust building in organization - Akbar - Swevel
trust building in organization - Akbar - Swevel
Agung Subroto
 
Semangat kerja
Semangat kerjaSemangat kerja
Semangat kerja
Agung Subroto
 
semangat kerja
semangat kerjasemangat kerja
semangat kerja
Agung Subroto
 
Teamwork2
Teamwork2Teamwork2
Teamwork2
Agung Subroto
 
fotografi
fotografifotografi
fotografi
Agung Subroto
 
MULAI Atau GAGAL
MULAI Atau GAGALMULAI Atau GAGAL
MULAI Atau GAGAL
Agung Subroto
 
Stress kerja
Stress kerjaStress kerja
Stress kerja
Agung Subroto
 
Scrum in agile
Scrum in agileScrum in agile
Scrum in agile
Agung Subroto
 
Youtubemerce by Bentar - Swevel
Youtubemerce by Bentar - SwevelYoutubemerce by Bentar - Swevel
Youtubemerce by Bentar - Swevel
Agung Subroto
 
Phbs (pola hidup bersih dan sehat) presentation
Phbs (pola hidup bersih dan sehat) presentationPhbs (pola hidup bersih dan sehat) presentation
Phbs (pola hidup bersih dan sehat) presentation
Agung Subroto
 
Total Quality Management
Total Quality ManagementTotal Quality Management
Total Quality Management
Agung Subroto
 
Sekilas tentang digital forensik
Sekilas tentang digital forensikSekilas tentang digital forensik
Sekilas tentang digital forensik
Agung Subroto
 
Excellent Service
Excellent ServiceExcellent Service
Excellent Service
Agung Subroto
 
Web GL by Agus S - Swevel
Web GL by Agus S - SwevelWeb GL by Agus S - Swevel
Web GL by Agus S - Swevel
Agung Subroto
 
Pengantar Singkat Cloud Computing
Pengantar Singkat Cloud ComputingPengantar Singkat Cloud Computing
Pengantar Singkat Cloud Computing
Agung Subroto
 

More from Agung Subroto (15)

trust building in organization - Akbar - Swevel
 trust building in organization - Akbar - Swevel trust building in organization - Akbar - Swevel
trust building in organization - Akbar - Swevel
 
Semangat kerja
Semangat kerjaSemangat kerja
Semangat kerja
 
semangat kerja
semangat kerjasemangat kerja
semangat kerja
 
Teamwork2
Teamwork2Teamwork2
Teamwork2
 
fotografi
fotografifotografi
fotografi
 
MULAI Atau GAGAL
MULAI Atau GAGALMULAI Atau GAGAL
MULAI Atau GAGAL
 
Stress kerja
Stress kerjaStress kerja
Stress kerja
 
Scrum in agile
Scrum in agileScrum in agile
Scrum in agile
 
Youtubemerce by Bentar - Swevel
Youtubemerce by Bentar - SwevelYoutubemerce by Bentar - Swevel
Youtubemerce by Bentar - Swevel
 
Phbs (pola hidup bersih dan sehat) presentation
Phbs (pola hidup bersih dan sehat) presentationPhbs (pola hidup bersih dan sehat) presentation
Phbs (pola hidup bersih dan sehat) presentation
 
Total Quality Management
Total Quality ManagementTotal Quality Management
Total Quality Management
 
Sekilas tentang digital forensik
Sekilas tentang digital forensikSekilas tentang digital forensik
Sekilas tentang digital forensik
 
Excellent Service
Excellent ServiceExcellent Service
Excellent Service
 
Web GL by Agus S - Swevel
Web GL by Agus S - SwevelWeb GL by Agus S - Swevel
Web GL by Agus S - Swevel
 
Pengantar Singkat Cloud Computing
Pengantar Singkat Cloud ComputingPengantar Singkat Cloud Computing
Pengantar Singkat Cloud Computing
 

Rahasia orang sukses

 • 1. Rahasia Sukses Orang Jepang (Ada apa dengan orang Jepang???) M. Masri S
 • 2. Ada apa dengan orang Jepang? • Kita menyaksikan negara Jepang merupakan negara maju dan berjaya dalam perekonomian dunia. • Terkenal dengan orang-orangnya yang ulet, disiplin, etos kerja tinggi, jujur, tanggung jawab, dll.
 • 3. Sukses itu apa? • Sukses yg hakiki bagi seorang muslim jika ia telah berhasil masuk surga, selamat dari neraka. • Sukses di dunia bagi seorang muslim jika ia berhasil bertaqwa kepada Allah, melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya. • Dalam mencari rezeki Allah, sukses jika ia berhasil mendapatkan rezeki yang paling halal, bukan yang paling banyak.
 • 4. Ada apa dengan orang Islam? • Belum ada dalam sejarah dunia, yang bisa merubah peradaban manusia dan menguasai sepertiga bagian bumi dalam waktu singkat (sekitar 30 tahun) selain Islam. • Kaum muslim sendiri yang meninggalkan agamanya.
 • 5. Ada apa dengan orang Islam? • “Jika kalian berjual beli dengan cara ‘inah, memegangi ekor-ekor sapi [sibuk berternak, pent], dan menyenangi pertanian dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan pada kalian kehinaan, tidak akan mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian”. (Shahih - Riwayat Ahmad)
 • 6. Malu • "Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu." (Shahih - Riwayat Ibnu Majah dan Ath-Thabrani) • "Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata." (Shahih - Riwayat Bukhari dan Muslim) • "Malu itu kebaikan seluruhnya." (Shahih - Riwayat Bukhari dan Muslim)
 • 7. Malu • “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu, Maha Menutupi, Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah dia menutup diri.” (Shahîh: HR. Abû Dawud, an-Nasâ-i, dan Ahmad) • “Apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal para Malaikat merasa malu kepadanya.” (Shahîh: HR. Muslim) • “Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di kamarnya.” (Shahîh: HR.al-Bukhâri)
 • 8. Mandiri • “Sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak”. [Shahih - HR Bukhari] • “Adalah Nabi Daud tidak makan, melainkan dari hasil usahanya sendiri”. (Shahih - HR Bukhari) • dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang shalih. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan". (as-Saba` : 10-11) • “Nabi Zakaria Alaihissalam adalah seorang tukang kayu”. (Shahih - HR Muslim, Ahmad)
 • 9. Semangat & Pantang Menyerah • "Bersemangatlah kamu terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi kamu, dan mohonlah pertolongan pada Allah dan jangan merasa lemah (pantang menyerah). Dan jika sesuatu menimpamu maka jangan katakan andai dulu saya melakukan begini pasti akan begini dan begitu, tetapi katakanlah semua adalah takdir dari Allah dan apa yang dikehendakiNya pasti terjadi". (Shahîh: HR. Muslim)
 • 10. Bersungguh-sungguh bertanggung-jawab menjalankan kewajibannya dan memberikan orang lain haknya • "Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka." (Shahih - Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqy)
 • 11. Inovasi • “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (Al-Mujadilah: 11)
 • 12. Bekerja-keras • "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepada-Mu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian". (Shahih - HR. Bukhari & Muslim) • “Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan”. (Al-Baqarah: 148) • “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa” (Al-Imran:133)
 • 13. Menjaga tradisi, menghormati orang-tua, dan ibu rumah tangga • Kaidah fikih: Adat/tradisi dapat dijadikan patokan hukum”. Syaikh Doktor Muhammad Al-Burnu menjelaskan makna kaidah ini, “Bahwasanya adat manusia jika tidak menyelisihi syari’at adalah hujjah dan dalil, wajib beramal dengan konsekuensinya karena adat dapat dijadikan hukum”. • “Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ‘Ya Rabb-ku, sayangilah keduanya aebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.’” (Al- Israa’ : 23-24)
 • 14. Menjaga tradisi, menghormati orang-tua, dan ibu rumah tangga • “Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu..” (Al Ahzab: 33). • “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Pemimpin negara adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya.” (Shahih - HR. Bukhari-Muslim).
 • 15. Menjaga tradisi, menghormati orang-tua, dan ibu rumah tangga • “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)” (An Nisa’: 34) • “Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian berkata : “Wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang yang jihad di jalan Allah? Rasulullah bersabda : “Barangsiapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya maka dia mendapatkan pahala mujahid di jalan Allah.” (Lihat Tafsir Al Qur’an Al ‘Adzim surat Al Ahzab 33)
 • 16. Budaya Membaca • “Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Menciptakan” (Al-Alaq: 1)
 • 17. Menjaga Tradisi • “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu (benar-benar) beriman” (QS Ali ‘Imraan:139).
 • 18. Budaya Membaca • “Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Menciptakan” (Al-Alaq: 1)
 • 19. Bekerja-sama Berkelompok • “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Qs. Al Maidah: 2.) • “Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan jangan bercerai-berai” (Ali ’Imran : 103)
 • 20. Kesimpulan: Kembali kepada agama Islam • Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS al-Ma‘idah : 3) • Abu Dzar al-Ghifari pernah mengatakan, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam meninggalkan kita, sedangkan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali beliau telah menjelaskan kepada kami. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian.’ (Shahih, HR. Ath-Thabrani)
 • 21. Kesimpulan: Kembali kepada agama Islam • “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai- Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merubah (keadaan) mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka senantiasa menyembah-Ku (samata-mata) dan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun, dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang yang fasik” (QS An Nuur:55).