SlideShare a Scribd company logo
Dr. Pere Marquès (2016) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM-EDU
Què fan els centres docents
innovadors? (v.6.2)
GUIA PELS CENTRES QUE VOLEN INNOVAR:
83 actuacions a tenir en compte
Què entenem per centre innovador? I per centre de referència?
L’actualització curricular
La integració TIC
La renovació metodològica i a l’avaluació
La formació i suport al professorat
La col.laboració amb les famílies
Quin impacte obtenen en els resultats?
LA INVESTIGACIÓ SEGUEIX…PRÓXIMAMENT MÉS DADES
Aquesta "posta al dia" dels centres és una INNOVACIÓ D'ACTUALITZACIÓ, que segueix
l'estela dels "centres de referència". Aquests, que ja estan al dia, exploren noves possibilitats de
millora, fan INNOVACIÓ D'INVESTIGACIÓ.
En els darrers 20 anys el món s’ha transformat.
Ara vivim a l’ Era Internet, un canviant escenari
social, econòmic i cultural que ens ofereix fantàstics instruments
que potencien les nostres facultats i ens faciliten i enriqueixen la vida,
però que genera nous riscos i exigeix nous sabers i competències.
Per això, i també per a corregir dèficits formatius actuals,
les institucions educatives han de revisar els seus objectius,
metodologies i sistemes d’avaluació, instruments i organització,
per tal d’adequar-los a l’Era Internet i així contribuir al…
… màxim desenvolupament de cada alumne i
formar-lo amb els coneixements, competències i valors necessaris
per a que dissenyi el seu pla de vida
i el realitzi com a ciutadà bo, feliç i útil a la societat
compromès per un món més just i de benestar per a tots
PER A QUÈ?
PER QUÈ?
Pere Marquès (2016)
PER QUÈ TENIM QUE INNOVAR EN ELS CENTRES?
PER A QUÈ?
NOUS OBJECTIUS/CONTINGUTS
conceptes, fets, idiomes
competències,TIC, emocional
aprenentatge continu
autonomia, valors
NOVES EINES TIC
pissarra digital, continguts digitals
aula 2.0, plataforma educativa EVA
sempre Internet
Nova AVALUACIÓ
nous criteris, memoritzar i fer
“amb la memòria auxiliar”
(apunts, Internet)
NOVA ORGANITZACIÓ
INFRAESTRUCTURES
NOVES METODOLOGIES
grupal: projectes, rols
entorn (local/global)
individual: casa, escola
Pere Marquès (2013)
CANVIS A L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET
Pere Marquès (2015)
ÀMBITS D’INNOVACIÓ EN UN CENTRE
Eix
Actualització
Curricular
QUÈ ENSENYAR
+ ORG. CURRÍCULUM
Col.laboració
amb Famílies
i Alumnes
TUTORIA
Eix
Actualització
Metodològica i
de l’Avaluació
CÓM ENSENYAR
I APRENDRE
Eix
Integració
Tecnològica
QUINS RECURSOS
+ INFRAESTRUCTURES
Formació
i suport al
Professorat
COMPROMIÍ
D’EQUIP
Direcció
compromesa
LIDERA LA INNOVACIÓ
Vols participar en el projecte? veure aquí
FINALITAT DEL PROJECTE
Impulsar la innovació"a nivell de centre" i global, eficaç, eficient i continuada,
amb l'objectiu de millorar l'ensenyament i aprenentatge i l’organització dels centres,
per tal de millorar els aprenentatges i desenvolupament integral de tots els alumnes
i reduir significativament el fracàs escolar.
Pere Marquès (2016)
INVESTIGACIÓ: CENTRE INNOVADORS 1/2
OBJECTIUS
1.- Determinar els principals àmbits en què es realitza innovació en els centres i el
impacte de millora en els processos i resultats educatius que s'obtenen.
2.- Elaborar guies per a una innovació educativa eficient, eficaç, continuada i orientada
a la millora dels resultats. Els centres col·laboraran aportant les seves experiències
i coneixement.
3.- Crear una xarxa de centres innovadors i oferir-los informació, orientació i canals
per a l'intercanvi d'experiències.
No n’hi ha prou amb millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge...
cerquem millorar els resultats i resoldre problemes educatius.
19 21
90
103
64
ANYS QUE EL CENTRE REALITZA PLANS D'INNOVACIÓ
començarem el proper
any
comenem aquest any
entre 2 i 5 anyos
entre 5 i 10 anys
més de 10 anys
25
121
108
31 12
ALUMNES QUE TREBALLEN POC O NO TREBALLEN
no n'hi ha
menys del 10%
entre 10% i 20%
entre 20% i 30%
més del 30%
veure llistat de centres Pere Marquès (2016)
TAMANY DEL CENTRE (segons nº alumnes)
menys de 150 alumnes
entre 150 i 600
alumnes
entre 600 i 1.200
alumnes
més de 1.200 alumnes
ALGUNES CARACTERÍSTIQUES DELS CENTRES
Col.laboren 297 centres (104 de referència) de tots els nivells educatius
Molts d’ells disposen d’un pla d’innovació i un coordinador
LA INVESTIGACIÓ: CENTRES INNOVADORS 2/2
201 205
178
123
60
7 2
0
50
100
150
200
250
NIVELLS EDUCATIUS QUE IMPARTEIXEN ELS CENTRES
Infantil
Primària
ESO
Batxillerat
FP
Educació Especial
Universitat
Si vols orientar la innovació eficaç i eficient en el teu centre, segueix l’estela dels
centres de referència.
Quan comparem les actuacions que realitzen els centres innovadors amb les que
realitzen el subconjunt dels centres de referència constatem que aquests realitzen
més d’aquestes actuacions i de forma més àmplia i continuada.
Pere Marquès (2016)
Entenem per centres innovadors els que a nivell de centre, no només algun grup de
professors, van realitzant actuacions (actualitzacions curriculars, integració de TIC,
metodologies didàctiques, col·laboració amb les famílies i l'entorn, formació del professorat ...)
per tal d’oferir un servei educatiu d'acord als temps.
Entenem per centres de referència els que ja fa alguns anys que innoven (en general
més de 5 anys) i estan assolint importants millores en els aprenentatges i rendiment dels
estudiants i en la satisfacció i desenvolupament de tota la seva comunitat educativa.
CENTRES INNOVADORS I CENTRES DE REFERÈNCIA
Presentem a continuació informació global sobre el que fan per innovar els centres
innovadors que participen en aquest estudi (s’indica el % de centres que realitza bastant o molt
cada actuació; els ítems amb * s’han incorporat recentment a l’estudi).
La clau de l’èxit està doncs en realitzar -entre d’altres- de forma més continuada i
intensa les 84 actuacions innovadores que exposarem a continuació. També resulta
essencial el suport a l’acció docent dels professors, la col.laboració amb les famílies...
i per suposat un lideratge directiu orientat a la innovació.
96%- 98% El centre i els professors dediquen una especial atenció a la
formació en valors dels estudiants.
91%- 97% En els darrers anys els “equips docents” han revisat els
objectius i continguts de cada curs i matèria (actualització, integració
competècies transversals...).
91%-96% S’ha integrat la competència digital al currículum dels cursos
(recursos TIC, buscar informació, comunicar-se, xarxes, seguritat a Internet…).
86%-96% En els darrers anys s’ha fet una revisió del Projecte Educatiu de
Centre, PEC.
83%-89% S’han intet en el currículum dels cursos sessions sobre
habilitats socials i comunicatives (resolució de conflictes, oratòria...)
71%-87% *El currículum s’organitza amb un enfocament COMPETENCIAL
71%-87% *S’han integrat projectes interdisciplinars al currículum de cada
curs.
Pere Marquès (2016)
ACTUALITZACIÓ CURRICULAR
% TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
ACTUALITZACIÓ CURRICULAR (297 centres ; 104 de referència, 12/2016) 20 40 60 80 1
0
0 %
ref
%
En els últims anys s'ha fet una revisió del Projecte Educatiu de Centre,PEC?
86 96
*El currículum s'organitza amb un enfocament COMPETENCIAL? 71 87
* El currículum s'organitza (total o parcialment) en projectes interdisciplinaris que integren
algunes assignatures (que desapareixen)? CURRÍCULUM PER PROJECTES 46 48
En els últims anys els "equips docents" han revisat els objectius i continguts de cada
curs i matèria (actualització, integració competències transversals...)? 91 97
*S'han integrat projectes interdisciplinars en el currículum de cada curs? 71 87
¿les intel·ligències múltiples estan presents en les competències que integren el
currículum de cada curs? 61 73
S'ha integrat la competència digital a el currículum dels cursos (recursos TIC, buscar
informació, comunicar-se, xarxes, seguretat a Internet...)? 91 96
Es donen assignatures en anglès (AICLE /CLIL)? 67 73
S'han integrat en el currículum dels cursos sessions sobre autoconeixement i
intel·ligència emocional (gestió d'emocions, mindfullness...)? 59 73
S'han integrat en el currículum sessions sobre desenvolupament intel·lectual?
(Tècniques d'estudi, TBL-rutinas de pensament, pensament crític, creativitat,
metacognició) 63 76
El centre i els professors presten una especial atenció a la formació valors dels
estudiants? 96 98
•S'han integrat en el currículum dels cursos sessions sobre habilitats socials i
comunicatives (resolució de conflictes, oratòria...)? 83 89
* Es realitzen activitats amb els alumnes per integrar l'escola al barri (projectes
d'aprenentatge servei)? 61 65Pere Marquès (2016)
L’ACTUALITZACIÓ CURRICULAR DEL CENTRES
SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT
Pere Marquès (2016)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
En els últims anys s'ha fet una revisió
del Projecte Educatiu de Centre,
PEC?
* El currículum s'organitza amb un
enfocament COMPETENCIAL?
* El currículum dels cursos s'ha
organitzat (total o parcialment) al
voltant de projectes interdisciplinaris
que integren el contingut d'algunes…
En els últims anys els "equips
docents" han revisat els objectius i
continguts de cada curs i matèria
(actualització, integrar les…
* S'han integrat projectes
interdisciplinars en el currículum de
cada curs?
Les intel·ligències múltiples estan
presents en les competències que
integren el currículum de cada curs?S'ha integrat la competència digital
al currículum dels cursos (recursos
TIC, buscar informació, comunicar-
se, xarxes, seguretat a Internet ...)?
Es donen assignatures en anglès
(AICLE / CLIL)?
S'han integrat en el currículum dels
cursos sessions sobre
autoconeixement i intel·ligència
emocional (gestió d'emocions,…
S'han integrat en el currículum dels
cursos sessions per cultivar el
desenvolupament intel·lectual?
(Tècniques d'estudi, metacognició,…
-El Centre i els professors presten
una especial atenció a la formació en
valors dels estudiants?
- S'han integrat en el currículum
dels cursos sessions sobre habilitats
socials i comunicatives (resolució de
conflictes, oratòria ...)?
* Es fan activitats amb els alumnes
per integrar l'escola al barri
(projectes d'aprenentatge servei)?
comencen
entre 2-5 anys
más de 5 anys
ALTRES TEMES que es van integrant bastant en el currículum (escolar o extraescolar) són: Robòtica i
programació, emprenedoria, realitat augmentada, impressió 3D, escacs, STEM, pla de lectura a nivell centre...
Així mateix s'han apunten altres temàtiques, que de fet solen estar incloses les diverses assignatures, tallers de
dansa, teatre, esport i salut; tallers de conversa anglesa i per a la preparació de certificacions; tallers sobre
humanisme i evolució social (ètica, gènere ...); tallers sobre desenvolupament sostenible, reciclatge, hort escolar;
tallers sobre creació de vídeo (stopmotion, videomaker ...) Pere Marquès (2016)
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
L’ACTUALITZACIÓ CURRICULAR DEL CENTRES
CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT
Pere Marquès (2016)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
En els últims anys s'ha fet una
revisió del Projecte Educatiu de
Centre, PEC?
* El currículum s'organitza amb un
enfocament COMPETENCIAL?
* El currículum dels cursos s'ha
organitzat (total o parcialment) al
voltant de projectes
interdisciplinaris que integren el…
En els últims anys els "equips
docents" han revisat els objectius i
continguts de cada curs i matèria
(actualització, integrar les…
* S'han integrat projectes
interdisciplinars en el currículum de
cada curs?
Les intel·ligències múltiples estan
presents en les competències que
integren el currículum de cada curs?S'ha integrat la competència digital
al currículum dels cursos (recursos
TIC, buscar informació, comunicar-
se, xarxes, seguretat a Internet ...)?
Es donen assignatures en anglès
(AICLE / CLIL)?
S'han integrat en el currículum dels
cursos sessions sobre
autoconeixement i intel·ligència
emocional (gestió d'emocions,…
S'han integrat en el currículum dels
cursos sessions per cultivar el
desenvolupament intel·lectual?
(Tècniques d'estudi, metacognició,…
-El Centre i els professors presten
una especial atenció a la formació
en valors dels estudiants?
- S'han integrat en el currículum
dels cursos sessions sobre habilitats
socials i comunicatives (resolució de
conflictes, oratòria ...)?
* Es fan activitats amb els alumnes
per integrar l'escola al barri
(projectes d'aprenentatge servei)?
res d'impacte
poc impacte
bastant impacte
molt impacte
Els centres de referència consideren més:
intel.ligències múltiples, gestió emocional
rutines de pensament,
projectes interdisciplinaris…
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
97%-98% El centre te un professor coordinador TIC.
97%-97% El centre disposa d’un portal web de centre.
94%-97% Hi ha pissarra digital (PD = videoprojector, gran monitor o PDI) a
les aules. I els professors que la tenen la utilitzen 89%-91%
92%-92% Hi ha una adequada cobertura i ample de banda d’Internet.
92%-96% Hi hay un pla de manteniment de recursos TIC? (pot tenir un
tècnic informàtic o externalitzar-ho).
88%-92% Hi ha normativa d’ús de recursos TIC i d’avaries.
86%-92% Hi ha alguns dispositius digitals de suport a les aules (portàtils,
tauletes). I els alumnes els usen en activitas d’aula 79%-83%
84%-92% Hi ha un pla d’integració progressiva de les TIC.
82%-92% El centre te plataforma de gestió (també s’usa per a la gestió de
tutoria: expedients, notes).
82%-91% *S’utilitza la biblioteca (consultar llibres/recursos multimèdia
realiztar projectes, estudiar).
75%-85% Els professors fan que els alumnes utilitzin llibres i continguts
digitals.
Pere Marquès (2016)
INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA
% TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA (297 centres ; 104 de referència, 12/2016) 20 40 60 80 10
0 % ref%
Hi ha una adequada cobertura i ample de banda d'Internet al centre? 92 92
Hi ha pissarra digital (PD = videoprojector, gran monitor o PDI) a les aules? 94 97
Els professors que tenen pissarra digital la usen (PD = videoprojector, gran monitor,PDI)? 89 91
El centre té plataforma educativa i s'usa? (un EVA, Moodle, campus on-line amb espais
aprenentatge + continguts + correu + emmagatzematge + ofimàtica) 69 79
Hi ha plataforma de gestió? (també s'usa en gestió de tutoria: expedients, notes) 82 82
Hi ha alguns dispositius digitals de suport a les aules (portàtils, pastilles)? 86 92
Hi ha aules 1x1 on quan cal cada alumne té portàtil o tauleta (DD personal o carros de DD)? 68 75
Quan els alumnes tenen DD (portàtil / tablet) el fan servir per fer activitats a l'aula? 79 83
A treball grupal fan servir de vegades documents compartits i/o espais online col·laboratius? 74 85
Els professors es mouen per les aules del centre amb el seu DD (portàtil o tauleta)? 62 73
Els professors fan que els alumnes facin servir llibres i continguts digitals? 75 85
Les aules tenen el seu "web / bloc d'aula"? (solen enllaçar-se a la web de centre) 42 52
El centre disposa d'un portal web de centre? 97 97
El centre té un professor coordinador TIC? 97 98
Hi ha pla de manteniment de recursos TIC? (Amb un tècnic informàtic o externalitzat) 92 96
Hi ha normativa d'ús de recursos TIC (DD, Internet ...) i d'avaries? 88 92
El centre té un pla d'integració progressiva de les TIC? 84 92
A vegades es fan servir els smartphones dels alumnes per fer activitats d'aprenentatge? 36 44
* S'utilitza la biblioteca?(consulta de llibres / recursos multimèdia, realitzar projectes, estudiar) 82 91
A més de les aules de classe 1x1 i els carros de portàtils, hi ha aules d'informàtica amb
ordinadors i s'utilitzen en algunes activitats? 78 75
A Infantil: hi ha pissarres digitals interactives (PDI) a les aules? 78 79Pere Marquès (2016)
LA INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA EN ELS CENTRES
SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Hi ha una adequada cobertura i ample de banda
d'Internet al centre?
Hi ha pissarra digital (PD = videoprojector, gran
monitor o PDI) a les aules?
Els professors que tenen pissarra digital (PD =
videoprojector, gran monitor, PDI) la utilitzen?
El centre té plataforma educativa i s'usa? (1
EVA, Moodle, campus on-line amb espais…
El centre té plataforma de gestió? (També s'u
en gestió de tutoria: expedients, notes ...)
Hi ha alguns dispositius digitals (DD = portà
pastilles) de suport a les aules?
Hi ha aules 1x1 on quan cal cada alumne
disposa d'un portàtil o tauleta (DD personal
Quan els alumnes tenen un DD (portàtil o
tauleta) els professors fan que els facin servir…
En treballs en grup s'usen de vegades
documents compartits i altres espais en línia…
Els professors es mouen per les aules del centre
amb el seu DD (portàtil o tauleta)?Els professors fan que els alumnes facin servir
llibres i continguts digitals?
Les aules tenen el seu "web / bloc d'aula"?
(Solen enllaçar-se a la web de centre)
El centre disposa d'un portal web de centre?
El centre té un professor coordinador TIC?
Existeix un pla de manteniment dels recursos
TIC? (Pot tenir un tècnic informàtic o…
Hi ha normativa d'ús de recursos TIC (DD,
Internet ...) i d'avaries?
centre té un pla d'integració progressiva de
les TIC?
-En ocasions s'utilitzen els smartphones dels
alumnes per a realitzar activitats…
* S'utilitza la biblioteca? Possibles funcions:
consulta i préstec de llibres, centre de…
-A més de les aules de classe 1x1 i els carros de
portàtils, hi ha seminaris i aules d'informàtica…
A Infantil: hi ha pissarres digitals interactives
(PDI) a les aules?
comencen entre 2-5 anys más de 5 anys
Pere Marquès (2016)
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
LA INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA EN ELS CENTRES
CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT
Tot i que no hi ha grans diferències, en els centres
de referència els docents es mouen més amb el seu
dispositiu DD i usen la plataforma del centre...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Hi ha una adequada cobertura i ample de
banda d'Internet al centre?
Hi ha pissarra digital (PD = videoprojector,
gran monitor o PDI) a les aules?
Els professors que tenen pissarra digital (PD
= videoprojector, gran monitor, PDI) la…
El centre té plataforma educativa i s'usa? (1
EVA, Moodle, campus on-line amb espais…
El centre té plataforma de gestió? (També
s'usa en gestió de tutoria: expedients,…
Hi ha alguns dispositius digitals (DD =
portàtils, pastilles) de suport a les aules?
Hi ha aules 1x1 on quan cal cada alumne
disposa d'un portàtil o tauleta (DD…
Quan els alumnes tenen un DD (portàtil o
tauleta) els professors fan que els facin…
En treballs en grup s'usen de vegades
documents compartits i altres espais en…
Els professors es mouen per les aules del
centre amb el seu DD (portàtil o tauleta)?Els professors fan que els alumnes facin
servir llibres i continguts digitals?
Les aules tenen el seu "web / bloc d'aula"?
(Solen enllaçar-se a la web de centre)
El centre disposa d'un portal web de
centre?
El centre té un professor coordinador TIC?
Existeix un pla de manteniment dels
recursos TIC? (Pot tenir un tècnic…
Hi ha normativa d'ús de recursos TIC (DD,
Internet ...) i d'avaries?
El centre té un pla d'integració progressiva
de les TIC?
-En ocasions s'utilitzen els smartphones
dels alumnes per a realitzar activitats…
* S'utilitza la biblioteca? Possibles funcions:
consulta i préstec de llibres, centre de…
-A més de les aules de classe 1x1 i els
carros de portàtils, hi ha seminaris i aules…
A Infantil: hi ha pissarres digitals
interactives (PDI) a les aules?
res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte Pere Marquès (2016)
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
I PER A QUÈ SERVEIXEN ELS SMARTPHONES A CLASSE? 104 centres (un 36% del total) autoritzen en
determinades circumstàncies l'ús dels smartphones als seus alumnes a classe. Les principals activitats que
realitzen amb ells són les següents (indiquem% de centres usuaris de smartphone que les fan):
Alguns centres indiquen que no autoritzen l'ús dels smartphones ja que ho consideren innecessari, ja que els
seus alumnes disposen d'una tauleta amb la qual ja realitzen aquestes activitats quan convé. Pere Marquès (2016)
ALTRES RECURSOS TIC que s'utilitzen són: elements de robòtica educativa i impressió 3D, càmeres lectores
de documents, càmeres de foto i vídeo, laboratoris d'idiomes, tallers / laboratori tècnics i aules de tecnologia. Així
mateix s'han apuntat: lectors d'e-books, ràdio escolar...
94%-94% S’aprofita l’aprenentatge informal i es fan activitats fora del centre
(aprenentatge servei, excursions, museus, empreses)
92%-96% La tutoria es considera “essencial” en la docència per a facilitar
l’autoconeixement i donar confiança a l’alumnat, motivar-lo i per a la detecció
precoç de dificultats.
92%-96% Els darrers anys s’han actualitzat els recursos (llibres continguts
digitals, apps…) que s’utilitzen a classe.
90-97% Hi ha reunions periòdiques de coordinació, i per a compartir recursos
i bones pràctiques, entre docents.
86%-93% Es fomenta "aprendre fent” (aplicar,descobrir, resoldre, crear) i no la
simple memorització de contingut.
83%-91% Es personalitzen les tasques (adaptacions,repassos) segons sabers
previs dels alumnes,els seus interessos i necessitats educatives(inclusivitat)
80%-90% Es fa avaluació formativa contínua per a aprendre de l’error (el procés
de millora compta a la nota, no només els exàmens)
86%-91% *S’incentiva la curiositat (formular-se preguntes), creativitat i
pensamient científic/crític (buscar i contrastar respostes) dels alumnes
91%-91% *Alguns treballs dels alumnes s’exposen en webs i parets de classe i
del centre. Pere Marquès (2016)
RENOVACIÓ METODOLÒGICA
% TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
RENOVACIÓ METODOLÔGICA -1 (297 centres ; 104 de referència, 12/2016) 20 40 60 80 100
% ref%
S'aplica el currículum bimodal? 32 43
El professorat adopta un paper mediador i assessor d'aprenentatges més que de
transmissor / avaluador informació? 67 83
Els alumnes fan ABP / PBL i projectes col·laboratius (significatius, interdisciplinaris,
sobre reptes /problemes)? 69 80
La correcció de projectes i altres treballs es fa davant la classe (amb pissarra digital,
canó de projecció)? 78 87
Progressivament es va donant a l'alumnat més autonomia d'aprenentatge
(autoregulació, contracte de treball)? 75 86
Quan convé es treballa amb grups i tempsflexibles?(es trenca la rigidesa dels horaris i
grups fixos) 61 72
Els professors consideren estils perceptius(visual, verbal) i cognitius de l'alumnat i
intel·ligènciesmúltiples? 62 77
Els professors personalitzen les tasques (adaptacions, repassos, suports extra ...)
segons els sabers previs dels alumnes i els seus interessos i necessitats educatives
(inclusivitat)? 83 91
Es fa avaluació formativa contínua per aprendre del'error?(el procés de millora compte
en la nota, no només els exàmens) 80 90
S'aplica aprenentatge servei al'aula? (vaig aprendre. cooperatiu, tutoria / assessoria entre
alumnes, co-avaluació) 72 86
*Els alumnes més grans apadrinen i ofereixen certa formació a els de cursos interiors? 57 70
* Els alumnes col·laboren en l'elaboració de normes i resolució de conflictes
(mediadors, jutges ...)? 70 78
Cada professor té el seu espai docent on-line amb recursos per als seus alumnes? (web/
bloc docent /dematèria)
PereMarquès(2016)
RENOVACIÓ METODOLÒGICA -2 (297 centres ; 104 de referència, 12/2016) 20 40 60 80 100
% ref%
Quan els alumnes tenen un DD (tauleta /netbook):¿a més d'usar-lo com a llibre de text i
exercicis el fan servir per buscar informació, elaborar treballs, comunicar-se i difondre? 70 76
S'aprofita l'aprenentatge informal i es fan activitats fora del centre? (aprenentatge
servei, excursions, museus, empreses) 94 94
Hi ha reunions periòdiques de coordinació,i per compartir recursos i bones pràctiques,
entre docents 90 97
Els últims anys s'han actualitzat els recursos (llibres, continguts digitals, apps ...) que
s'utilitzen a classe? 92 96
Hi ha espais-aula modulables (parets mòbils, diversos entorns de treball…) i s’utilitza
aquesta versatilitat quan convé. 25 37
A les aules el mobiliario es mòbil 62 66
La tutoria es considera "essencial" en la tasca docent per facilitar l'autoconeixement i
donar confiança a l'alumnat, motivar-lo i per a la detecció precoç de dificultats? 92 96
Se solen incloure elements lúdics (gamificació) en les activitats d'aprenentatge? 71 82
En alguns casos es desdoblen les classes o es realitza co-docència (diversos
professors a la mateixa aula) 77 86
Es fomenta l'autoavaluacióper part dels alumnes (mitjançant exercicis / qüestionaris
autocorregibles, solucionaris, rúbriques, portafolis...)? 67 78
Els alumnes van construint el seu entorn personal de suport a l'aprenentatge (apunts ,
memòria auxiliar, PLE)? 63 75
Es fomenta aprendre fent (aplicar, descobrir, resoldre, crear) enfront de la simple
memorització de continguts? 86 93
* S'incentiva la curiositat (formularpreguntes),la creativitat i el pensament científic /
crític (cercar i contrastar respostes) dels alumnes 86 91
* Alguns treballs dels alumnes s'exposen a les webs i parets de classe i del centre? 91 91
PereMarquès(2016)
LA RENOVACIÓ METODOLÒGICA EN ELS CENTRES
SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
S'aplica el CURRÍCULUM BIMODAL? Suposa
una avaluació diferenciada dels aspectes…
El professorat adopta un paper de
mediador i assessor en els aprenentatges…S'inclouen l'ABP / PBL i PROJECTES
COOPERATIUS (significatius,…
La correcció dels projectes i alguns altres
treballs dels alumnes es fa davant la…
Progressivament va donant als alumnes
més autonomia d'aprenentatge…
Quan convé es treballa amb grups i horaris
flexibles? Es trenca la rigidesa dels horaris…
Els professors consideren els estils
perceptius (visual, verbal) i cognitius dels…
Els professors personalitzen LES TASQUES
(adaptacions, reforços, suports extra ...)…
Es realitza una avaluació formativa
contínua per aprendre de l'error? El…
S'aplica l'aprenentatge servei a l'aula
(aprenentatge cooperatiu, tutoria /…
* Els alumnes més grans apadrinen i
ofereixen certa formació als de cursos…
* Els alumnes col·laborar en l'elaboració de
normes i resolució de conflictes…
Cada professor té el seu espai docent on-
line amb recursos per als seus alumnes?…Quan els alumnes tenen un DD (tauleta /
netbook): a més d'usar-lo com a llibre de…
Obertura a l'entorn: s'aprofiten els
aprenentatges informals i es realitzen…
Hi ha reunions periòdiques de coordinació,
i per compartir recursos i bones…
Els últims anys s'han actualitzat els
recursos (llibres, continguts digitals, apps…
Hi ha espais-aula modulables (envans
mòbils, diversos entorns de treball ...) i…
En les aules el mobiliari és mòbil?
La tutoria es considera "essencial" en la
tasca dels docents per facilitar…
-En la mesura del possible se solen
incloure elements lúdics (una certa…
-En alguns casos es desdoblen les classes o
es realitza co-docència (diversos…
-Es fomenta l'autoavaluació per part dels
alumnes (mitjançant exercicis /…
-Es fomenta que els alumnes es vagin
construint un entorn de suport a…
-Es Ffomenta el "aprendre fent" (aplicar,
transferir coneixement, descobrir,…
* S'incentiva la curiositat (formular
preguntes), la creativitat i el pensament…
* Alguns treballs dels alumnes s'exposen a
les webs i parets de classe i del centre?
comencen entre 2-5 anys más de 5 anys
Pere Marquès (2016)
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
LA RENOVACIÓ METODOLÒGICA EN ELS CENTRES
CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
S'aplica el CURRÍCULUM BIMODAL? Suposa
una avaluació diferenciada dels aspectes…
El professorat adopta un paper de
mediador i assessor en els aprenentatges…S'inclouen l'ABP / PBL i PROJECTES
COOPERATIUS (significatius,…
La correcció dels projectes i alguns altres
treballs dels alumnes es fa davant la…
Progressivament va donant als alumnes
més autonomia d'aprenentatge…
Quan convé es treballa amb grups i horaris
flexibles? Es trenca la rigidesa dels horaris…
Els professors consideren els estils
perceptius (visual, verbal) i cognitius dels…
Els professors personalitzen LES TASQUES
(adaptacions, reforços, suports extra ...)…
Es realitza una avaluació formativa
contínua per aprendre de l'error? El…
S'aplica l'aprenentatge servei a l'aula
(aprenentatge cooperatiu, tutoria /…
* Els alumnes més grans apadrinen i
ofereixen certa formació als de cursos…
* Els alumnes col·laborar en l'elaboració de
normes i resolució de conflictes…
Cada professor té el seu espai docent on-
line amb recursos per als seus alumnes?…Quan els alumnes tenen un DD (tauleta /
netbook): a més d'usar-lo com a llibre de…
Obertura a l'entorn: s'aprofiten els
aprenentatges informals i es realitzen…
Hi ha reunions periòdiques de coordinació,
i per compartir recursos i bones…
Els últims anys s'han actualitzat els recursos
(llibres, continguts digitals, apps ...) que…
Hi ha espais-aula modulables (envans
mòbils, diversos entorns de treball ...) i…
En les aules el mobiliari és mòbil?
La tutoria es considera "essencial" en la
tasca dels docents per facilitar…
-En la mesura del possible se solen incloure
elements lúdics (una certa gamificació) en…
-En alguns casos es desdoblen les classes o
es realitza co-docència (diversos…
-Es fomenta l'autoavaluació per part dels
alumnes (mitjançant exercicis /…
-Es fomenta que els alumnes es vagin
construint un entorn de suport a…
-Es Ffomenta el "aprendre fent" (aplicar,
transferir coneixement, descobrir,…
* S'incentiva la curiositat (formular
preguntes), la creativitat i el pensament…
* Alguns treballs dels alumnes s'exposen a
les webs i parets de classe i del centre?
res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte
En molts aspectes es veu que la renovació metodològica
és molt més gran en els centres de referència
Pere Marquès (2016)
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
Pere Marquès (2016)
ALTRES RECURSOS METODOLÒGICS que s'utilitzen són: webquest i caceres del tresor, flipped classroom
(classe inversa), TBL (aprenentatge basat en rutines de pensament), treball amb representacions gràfiques
(mapes conceptuals, visual thinking), activitats inter-etapa (interdiscipinaries i globalitzades), participació en
projectes inter-escoles (integració TIC, internacionals / altres idiomes), treball en racons i ambients
d'aprenentatge (a l’aula, biblioteca, jardí ...), laboratoris i aules temàtiques, grups interactius ...
Així mateix també s'han apuntat: elaboració de material didàctic "a mida" per part dels professors, elaboració
d'una revista trimestral, metodologia MORE, tècniques Montessori, estimulació primerenca, pla d'atenció a
alumnes d'altes capacitats, tallers de reforç de matemàtiques i llengua, aprofundiment en el PAT, intercanvi amb
alumnes d'altres països, visites i pràctica a empreses ...
Encara són pocs els centres que apliquen el currículum bimodal, però es pot comprovar que aconsegueixen
notables millores en els aprenentatges i rendiment dels alumnes. Pere Marquès (2016)
Entre els100
centres que
assoleixen major
impacte de millora
en aprenentatges
i rendmient dels
alumnes, el 80%
aplica el CB
90%-94% El centre fomenta que es faci formació entre professors (compartir
bones pràctiques i recursos, habilitats TIC...)
91%-93% S’informa al professorat de jornades, cursos, llibres, recursos (a
la sala de professors, a la web...).
88%-87% El centre compta amb el suport d’un orientador i/o assessor
psicopedagògic.
88%-96% Els professors tenen adequada competència digital docent
(A=ciutadà + B=de professor). S’han fet cursos de pissarra digital 84%-86%,
plataforma educativa 82%-88% i sobre tauletes/portàtils 78%-90%
81%-86% Hi ha un pla de formació contínua del professorat en Didàctica i
ús de TIC (motivar, tutoria, gestió/control d’aula, diversitat, projectes
aprenentatge cooperatiu, avaluació, nous recursos)
80%-88% El professorat rep suport “just in time” quan te un problema de
gestió de classe o ús de les TIC (per un professor del centre o expert extern)
72%-84% Els professors participen en projectes d’innovació (amb
universitats i altres institucions), jornades, xarxes docents...
Pere Marquès (2016)
FORMACIÓ I SUPORT AL PROFESSORAT
% TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
FORMACIÓ I SUPORT AL PROFESSORAT (297 centres ; 104 de referència,
12/2016)
20 40 60 80 10
0
%
ref
%
El professorat rep suport "just in time" quan té un problema de gestió de classe o ús de
les TIC? (Per un professor del centre o expert extern) 80 88
Hi ha un pla de formació contínua del professorat en Didàctica i ús de TIC (motivar,
tutoria, gestió / control d aula, diversitat, projectes, a.cooperatiu, avaluació, nous
recursos)? 81 86
S'informa al professorat de jornades,cursos,llibres, recursos(ensala de professors, web)? 91 93
Els professors participen en projectes d'innovació (amb universitats i altres
institucions),jornades, xarxes docents ...? 72 84
Els professors tenen adequada competència digital docent? (de ciutadà + de
professor) 88 96
S'ha donat formació als professors sobre l'ús didàctic de la pissarra digital (PD)? 84 86
S'ha donat formació als professors sobre l'ús didàctic de la plataforma de centre? 82 88
S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic dels portàtils,pastilles i
altres dispositius digitals (DD)? 78 90
S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic (i creació)dels llibres i
continguts educatius digitals? 54 57
El centre fomenta que es realitzi formació entre professors (compartir bones pràctiques i
recursos, habilitats TIC...)? 90 94
El centre compta amb el suport d'un orientador i / o assessorpsicopedagògic? 88 87
S'orienta al professor com a investigador a la seva aula?(experimenta per millorar
resultats) 72 82
Pere Marquès (2016)
LA FORMACIÓ I SUPORT AL PROFESSORAT EN ELS CENTRES
SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
El professorat rep suport "just in
time" quan té un problema de gestió
de classe o ús de les TIC? (Per un
professor del centre o expert extern)
Hi ha un pla de formació contínua
en Didàctica i TIC que considera
necessitats i peticions del
professorat (motivar, tutoria,…
S'informa al professorat de jornades,
cursos, llibres, revistes, i nous
recursos (en sala professors, web de
centre)?
Els professors comparteixen
recursos i participen en projectes
d'innovació (amb universitats i altres
institucions), assisteixen a jornades…
Els professors tenen una adequada
competència digital docent? (A =
bàsica de tot ciutadà + B = específica
de professor)
S'ha proporcionat formació als
professors sobre l'ús didàctic de la
pissarra digital (PD)?
S'ha proporcionat formació als
professors sobre l'ús didàctic de la
plataforma de centre?
S'ha proporcionat formació als
professors sobre l'ús didàctic dels
portàtils, pastilles i altres dispositius
digitals (DD)?
S'ha proporcionat formació als
professors sobre l'ús didàctic (i
creació) dels llibres i continguts
educatius digitals?
-El Centre fomenta que es realitzi
formació entre professors (compartir
bones pràctiques i recursos,
habilitats TIC ...)? -El Centre…
-El Centre compta amb el suport
d'un orientador i / o assessor
psicopedagògic?
-Es va orientant al professor perquè
sigui un "investigador a la seva aula"
(experimentar per millorar
resultats)?
comencen
entre 2-5 anys
más de 5 anys
A MÉS A MÉS: Pla acollida nous docents. Donar suport a projectes i peticions formatives docents (cursos, jornades)
.Colaborar amb altres centres El "pla de formació Didàctica i en TIC“ (segons necessitats docents) inclou: TIC
(programes i dispositius models d'ús didàctic, crear materials, ús segur d'Internet ...), Didàctica (teories d'aprenentatge
metodologies -treball per projectes, aprenentatge cooperatiu, rutines de pensament, classe inversa , gamificació
aprenentatge servei competències, avaluació, Currículum Bimodal, estils cognitius i d'aprenentatge, intel·ligències
múltiples, intel·ligència emocional i motivació; inclusivitat-NEE, atenció a la diversitat-, didàctiques específiques segons
nivells i matèries) Bilingüisme, Neurociència, Emprenedoria, Tutoria i gestió de conflictes, Orientació...Pere Marquès (2016)
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
LA FORMACIÓ I SUPORT AL PROFESSORAT EN ELS CENTRES
CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
El professorat rep suport "just in
time" quan té un problema de
gestió de classe o ús de les TIC?
(Per un professor del centre o…
Hi ha un pla de formació
contínua en Didàctica i TIC que
considera necessitats i peticions
del professorat (motivar,…
S'informa al professorat de
jornades, cursos, llibres, revistes,
i nous recursos (en sala
professors, web de centre)?
Els professors comparteixen
recursos i participen en projectes
d'innovació (amb universitats i
altres institucions), assisteixen a…
Els professors tenen una
adequada competència digital
docent? (A = bàsica de tot ciutadà
+ B = específica de professor)
S'ha proporcionat formació als
professors sobre l'ús didàctic de
la pissarra digital (PD)?
S'ha proporcionat formació als
professors sobre l'ús didàctic de
la plataforma de centre?
S'ha proporcionat formació als
professors sobre l'ús didàctic dels
portàtils, pastilles i altres
dispositius digitals (DD)?
S'ha proporcionat formació als
professors sobre l'ús didàctic (i
creació) dels llibres i continguts
educatius digitals?
-El Centre fomenta que es realitzi
formació entre professors
(compartir bones pràctiques i
recursos, habilitats TIC ...)? -El…
-El Centre compta amb el suport
d'un orientador i / o assessor
psicopedagògic?
-Es va orientant al professor
perquè sigui un "investigador a la
seva aula" (experimentar per
millorar resultats)?
res d'impacte
poc impacte
bastant impacte
molt impacte
En els centres de referència els professors actuen més com
a investigadors a l’aula, reben més formació i suport “just in
time” comparteixen recursos , van a jornades...
Pere Marquès (2016)
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
93%-97% Al inici i al final de curs, i sempre que és necessari, els
professors convoquen una tutoria amb el seu fill a les famílies.
92%-95% Els pares col.laboren amb els professors (van a les reunions de
pares i tutories, segueixen les seves orientacions…)
87%-94% Algunes vegades cada curs els professors convoquen reunions
de pares? (per a informar-los del què es fa i de les normes, canviar
impressiones, elegir pares delegats de curs…)
87%-89% Existeix un AMPA que organitza activitats extraescolars i reunions
amb pares i amb la direcció.
87%-89% S’usa també l’e-mail i la plataforma o web de centre per a la
comunicació entre famílies y professors i per a fer gestions (temes de
menjador, malaltia...)
Pere Marquès (2016)
COMUNICACIÓ /COLABORACIÓ AMB FAMÍLIES
% TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
COMUNICACIÓ/COL.LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES (297 centres ; 104
de referència, 12/2016)
20 40 60 80 1
0
0
%
ref
%
Alguns cops al llarg del curs els professors convoquen reunions de pares? (Per
(informar-los del que es fa i de les normes, canviar impressions, triar pares delegats de
curs ...) 88 89
Al inici i al final de curs, i sempre que cal, els professors criden a una tutoria amb el seu
fill a les famílies? 94 96
Els pares col·laboren amb els professors? (van a les reunions de pares i tutories,
segueixen les seves orientacions ...) 91 94
Si convé, els pares participen en les classes? (per ajudar en alguna activitat, a petició
del professor) 55 64
Es proporcionen sessions de formació i orientació a les famílies?Escola de pares
(seguretat a Internet, educació dels fills ...) 76 81
Es fa servir també el correu electrònic i la plataforma o web de centre per a la
comunicació entre famílies i professors i perquè puguin fer gestions (temes menjador,
malaltia...)? 89 88
Hi ha un AMPA que organitza activitats extraescolars i reunions amb pares i amb
direcció? 87 84
* Hi ha comissions mixtes de pares i professors (a vegades amb alumnes) per
organitzar activitats, gestionar serveis (biblioteca, menjador, ...), aportar idees ...? 45 65
* Hi ha pares "vocals d'aula",en contacte amb els altres pares de l'aula i amb l'AMPA i la
direcció? 45 48
Pere Marquès (2016)
A MÉS A MÉS del correu, telèfon i SMS: Comunicació a través de la tradicional agenda escolar, xarxes socials i
WhatsApp, butlletins i revistes periòdiques. Comissions de pares i professors, pares vocals d'aula en contacte amb
AMPA i direcció. Festes i celebracions. Període d'adaptació a Infantil amb pares. Així mateix s'han apuntat altres
canals com:: el Consell Escolar, la participació de la direcció en la Juntes de l'AMPA, formularis de suggeriments i
queixes i altres documents de gestió de qualitat ...
LA COMUNICACIÓ I COL.LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES
SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Diverses vegades al curs els professors convoquen
reunions de pares? (Per informar-los del que es fa
i les normes, canviar impressions, triar pares
delegats de curs ...)
A l'inici i al final de curs, i sempre que és necessari,
els professors criden a una tutoria amb el seu fill a
les famílies?
Els pares col·laboren amb els professors? (Van
les reunions de pares i tutories, segueixen le
seves orientacions ...)
Si convé, els pares participen en les classes? (A
petició del professor col·laborar en alguna
activitat: per ajudar, parlar de la seva professió,
participar en grups interactius ...)
Es proporcionen sessions de formació i orientació
a les famílies? Escola de Pares (seguretat a
Internet, alimentació i salut, educació dels fills ...)
Es fa servir també el correu electrònic i la
plataforma o web de centre per a la comunicació
entre famílies i professors i perquè puguin fer
gestions (temes menjador, malaltia ...)?
-Hi Ha un AMPA (Associació de Mares i Pares) que
organitza activitats extraescolars i reunions amb
Pares i amb direcció?
i ha comissions mixtes de pares i professors (de
gades amb alumnes) per organitzar activitats,
tionar serveis (biblioteca, menjador, ...), portar
idees ...?
* Hi ha pares "vocals d'aula", en contacte amb els
altres pares de l'aula i amb l'AMPA i la direcció?
comencen entre 2-5 anys más de 5 anys
Pere Marquès (2016)
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
LA COMUNICACIÓ I COL.LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES
CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Diverses vegades al curs els professors
convoquen reunions de pares? (Per
informar-los del que es fa i les normes,
canviar impressions, triar pares delegats de
curs ...)
A l'inici i al final de curs, i sempre que és
necessari, els professors criden a una tutoria
amb el seu fill a les famílies?
Els pares col·laboren amb els professors?
(Van a les reunions de pares i tutories,
segueixen les seves orientacions ...)
Si convé, els pares participen en les classes?
(A petició del professor col·laborar en
alguna activitat: per ajudar, parlar de la seva
professió, participar en grups interactius ...)
Es proporcionen sessions de formació i
orientació a les famílies? Escola de Pares
(seguretat a Internet, alimentació i salut,
educació dels fills ...)
Es fa servir també el correu electrònic i la
plataforma o web de centre per a la
comunicació entre famílies i professors i
perquè puguin fer gestions (temes
menjador, malaltia ...)?
-Hi Ha un AMPA (Associació de Mares i
Pares) que organitza activitats extraescolars
i reunions amb Pares i amb direcció?
* Hi ha comissions mixtes de pares i
professors (de vegades amb alumnes) per
organitzar activitats, gestionar serveis
(biblioteca, menjador, ...), portar idees ...?
* Hi ha pares "vocals d'aula", en contacte
amb els altres pares de l'aula i amb l'AMPA i
la direcció?
res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte
Als centres de referència són més
habituals les Escoles de Pares, les famílies
participen més a les activitats formatives
del centre…
Pere Marquès (2016)
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
PLA D’INNOVACIÓ
% TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA
75%-85% Hi ha un pla d’innovació de centre (generalment a 3 o 5 anys) amb
els 3 eixos: curricular, metodològic i tecnològic
75%-88% Està previst avaluar anualment la implementació del pla i el seu
impacte (canvi de pràctiques docents, millores en els aprenentatges...)
63%-76% Hi ha un coordinador d'innovació en el centre? (assessora el
disseny del pla, el gestiona, l'avalua…)
Pere Marquès (2016)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Hi ha un pla d'innovació de
centre (generalment a 3 o 5
anys) amb els 3 eixos:
curricular, metodològica i
tecnològica? ]
Hi ha un coordinador o
departament d'innovació en
el centre? (Assessora el
disseny del pla, el gestiona,
l'avalua ...)]
Està previst avaluar
anualment la implementació
del pla i el seu impacte?
(Canvi de pràctiques docents,
millores en els aprenentatges
...)]
res d'impacte
poc impacte
bastant impacte
molt impacte
Els centres de referència compten
més sovint amb el suport d’un
coordinador d’innovació (o més)
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
Pere Marquès (2016)
IMPACTE DE MILLORA
% TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA
82%-99% Ha millorat la satisfacció de l’alumnat a classe i al centre i de les
famílies 76%-97% i dels professors 69%-94%
77%-91% Es constaten millores en la competència digital de l’alumnat i
del professorat 76%-90%
73%-95% Ha millorat la competència didàctica del professorat.
69%-94% Ha millorat la satisfacció del professorat amb el seu centre.
67%-100% S’observen millores en els aprenentatges dels alumnes.
67%-92% S’observen millores en la “cultura de centre” (clima d’ordre,
respecte personal, afecte, alegria i entusiasme per aprendre i fer coses…)
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
IMPACTE DE MILLORA EN ELS RESULTATS (297 centres ; 104 de
referència, 12/2016)
20 40 60 80 1
0
0
%
ref
%
S'observen millores en els aprenentatges dels alumnes? 67 100
Es constaten millores en les notes en general dels alumnes? 54 99
S'ha reduït el nombre d'alumnes en fracàs escolar (que no aproven) 45 96
Es constaten millores en la competència digital del alumnat? 77 91
Ha millorat la satisfacció de l'alumnat a classe i al centre. 82 99
Ha millorat la satisfacció de les famílies amb els professors i el centre? 76 97
Ha augmentat la demanda de places escolars al centre. 56 76
Ha millorat la competència digital docent de els professors? 76 90
Ha millorat la competència didàctica del professorat? 73 95
Ha millorat la satisfacció del professorat amb el seu centre? 69 94
S'observen millores en la "cultura de centre" (clima d'ordre, respecte personal, afecte,
alegria i entusiasme per aprendre i fer coses ...)? 67 92
Pere Marquès (2016)
IMPACTE DE MILLORA EN ELS CENTRES
SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT
Pere Marquès (2016)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
S'observen millores en els aprenentatges dels
alumnes?
Es constaten millores en les notes en general
dels alumnes?
S'ha reduït el nombre d'alumnes en fracàs
escolar (que no aproven)
Es constaten millores en la competència
digital de l'alumnat?
Ha millorat la satisfacció de l'alumnat a classe
i al centre?
Ha millorat la satisfacció de les famílies amb
els professors i el centre?
Ha augmentat la demanda de places escolars
al centre?
Ha millorat la competència digital docent dels
professors?
Ha millorat la competència didàctica del
professorat?
Ha millorat la satisfacció del professorat amb
el seu centre?
S'observen millores en la "cultura de centre"
(clima d'ordre, respecte personal, afecte,
alegria i entusiasme per aprendre i fer coses…
comencen
entre 2-5 anys
más de 5 anys
0
20
40
60
80
100
120
res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte
més de 5 anys
entre 2 i 5 anys
comencen
Ens costa molt reduir el FRACÀS ESCOLAR.
Fem més prevenció, detecció precoç tutoria,
orientació …
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
S'observen millores en els
aprenentatges dels alumnes?
Es constaten millores en les
notes en general dels
alumnes?
S'ha reduït el nombre
d'alumnes en fracàs escolar
(que no aproven)
Es constaten millores en la
competència digital de
l'alumnat?
Ha millorat la satisfacció de
l'alumnat a classe i al centre?
Ha millorat la satisfacció de
les famílies amb els
professors i el centre?
Ha augmentat la demanda de
places escolars al centre?
Ha millorat la competència
digital docent dels
professors?
Ha millorat la competència
didàctica del professorat?
Ha millorat la satisfacció del
professorat amb el seu
centre?
S'observen millores en la
"cultura de centre" (clima
d'ordre, respecte personal,
afecte, alegria i entusiasme…
res d'impacte
poc impacte
bastant impacte
molt impacte
IMPACTE DE MILLORA EN ELS CENTRES
CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
comencen entre 2-5 anys más de 5 anys
molt impacte
bastant impacte
poc impacte
res d'impacte
Pere Marquès (2016)
El procés d’innovació en un centre
requereix temps,
però ben gestionat
condueix a la millora dels resultats
QUÈ FAN ELS CENTRES
INNOVADORS
?
Millorar l’Educació és possible.
Sabem bastant el QUÈ cal fer, a on volem anar.
Ara es tracta de decidir el COM:
quin camí (dels bons possibles) considerem millor pel nostre centre.
PereMarquès(2014)
TABLETAS
FONTS D’INFORMACIÓ
(1). Pere Marquès (2015) Cómo innovar en los centros docentes
(2). Pere Marquès (2015) Plantilla para estimar y reflexionar sobre el nivel de innovación de un centro docente Blog Chispas TIC y
Educación
(3). Pere Marquès et altri (2015) Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet
(4). Stefania Bocconi, Panagiotis Kampylis, Yves Punie (2012). Innovating Learning: Key Elements for Developing Creative
Classrooms in Europe. European Commission
(5). Barbara N. Brečko, Panagiotis Kampylis & Yves Punie (2014). Mainstreaming ICT-enabled Innovation in Education and Training
in Europe: Policy actions for sustainability, scalability and impact at system level. European Commission
(6). Alfredo Abad (2015) Plantilla básica de medición de innovación técnica (TIC) en un centro docente
(7). Pere Marquès (2014) Competencias docentes en la Era Internet
(8) OECD (2016) PISA: Low-performing students.Why they fall behind and how to help them succeed
(9) Pere Marquès (2015) Cómo mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar con el "currículum bimodal"
(10) Alfredo Hernando (2016) Viaje a la escuela del siglo XXI Fundación Telefónica
(11) Fundación Telefónica (2016) Preparar tu escuela para la sociedad digital. Claves para sumarse al cambio.
(12) Ferran Ruiz (2016) Las cuatro transformaciones y sus fundamentos pedagógicos e institucionales. Revista Educadores 258
(13) Jesuïtes Educació (2016) Proyecte Horitzò 2020.
(14) Escola Pia (2016) SUMMEM, projecte per a la interdisciplinarietat a l'aula.
(15) FEDAC (2016) Projecte avui x demà: 24 reptes de l'escola del segle XXI.
(16) Generalitat de Catalunya (2016). Projecte Escola Nova 21
(17) Institució Familiar d'Educació (2016). Projecte Aude!
PROJECTES DE GRUPS DE CENTRES
JORNADES: ELS CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA
EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA
VOLS PARTICIPAR EN EL PROJECTE “CENTRES INNOVADORS”?
Aquí tens tota la informació sobre el què estem fent i sobre com entrar en el PROJECTE
I Trobada de Centres Innovadors de Catalunya DIM, SCP, 1 juny 2016
Montserrat (B), Torre del Palau (Terrassa), SADAKO (B), IE J.Verdaguer (S.Sadurní d’A.), S.Pau (Tarragona),
Costa Llobera (B), S.Narcís (Girona), CEIP Dr.Trueta (Viladecans), Virolai (B), Montserratina (Viladecans), GEM
(Matarò), Pineda (Hospitalet Ll), E.Vedruna, E.Pia, SINS Dosrius, INS Bernat el Ferrer (Molins R), Garbí i Pere
Vergés (Esplugues), INS Mundet (B), S.Jaume (Hospitalet Ll), El Casal (Castellar V)
Innovació Educativa i Sistema Pedagògic a l’Escola SCP, 5 octubre 2016
37 Jornada DIM: Educación y Tecnología (DIM en Barcelona, 20 diciembre 2016)
La Vall (Bellaterra), IES Rosa Chacel (Colmenar Viejo), IES Nicolás Copérnico (Parla, Madrid), Colegio Vallmont
(Madrid), Colegio Monlau (Barcelona), INS Mundet (Barcelona), Projecte Horitzó 2020 de Jesuïtes Educació,
Projecte AUDE de Institució Familiar d'Educació, Projete avuixdemà de FEDAC
II Trobada de Centres Innovadors de Catalunya DIM (a la seu de la SCP-IEC), 7 juny 2017
Torre del Palau (Terrassa), SADAKO (B), IE J.Verdaguer (S.Sadurní d’A.), CEIP Dr.Trueta (Viladecans), Virolai
(B), Pineda (Hospitalet Ll), SINS Dosrius, Col.legi Fundació Llor (Sant Boi del Llobregat), Col.legi La Farga (Sant
Cugat), Institut Cendrassos (Figueres), INS Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat), CEIP Espai 3 (Sant Joan
Despi),CEIP Pepa Colomer (El Prat de Llobregat), FEDAC-Ripollet (Ripollet), Escola Joviat (Manresa), Institut
Bisbe Sivilla (Calella), Escola Joan Pelegrí (Barcelona). Y presenten experiències puntuals: Escola Sant Nicolau
(Canyelles), Col.legi La Vall (Bellaterra), Col·legi Sant Bonaventura (Vilanova i la Geltrú), Escola Montessori
(Rubí), Fundació Collcerola.
ANNEX:
RESULTATS D’ALTRES INVESTIGACIONS DIM
Obtenir més informació a:
TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC
Actualment les investigacions i altres activitats DIM-EDU compten amb el suport de
DURSI
Epson
SMART Promethean MIMIO
Alta motivació, participació ... de l'alumnat
91 92 96 87
Millora la comprensió dels temes 81 92 94 86
Facilita la realització de tasques col·laboratives
59 56 87 73
Afavoreix la creativitat, investigar ...
87 78 75
Facilita el tractament de la diversitat de l'alumnat
67 85 78 65
Facilita la tasca docent
68 94 89 79
Facilita la innovació metodològica
79 83 86 77
Exigeix major dedicació docent (preparar, seguiment d'activitats)
44 88 74 61
Augmenta la satisfacció, motivació i autoestima docent
60 85 86 63
Contribueix a millorar l'aprenentatge dels estudiants en general 59 95 85 70
Els alumnes consideren que aprenen més 72 84 72 47
Es millora el rendiment acadèmic dels estudiants en general 31 60 50 32
Les xifres representen percentatge de professors. En DURSI, SMART i Promethean és la mitjana de les seves 2 investigacions.
COMPARACIÓ DE RESULTATS…
…DE LES INVESTIGACIONS AMB PISSARRA DIGITAL
PereMarquès(2014)
Aulas20
Aulatice
Libro
digital
Tablets Curriculu
m bimodal
Alta motivació, participació ... de l'alumnat 96 90 95 90
Augmenta l'autonomia de l'estudiant
82 85 100 87
Afavoreix la creativitat
87 81 91 71*
Facilita investigar, aprendre a buscar informació 91 82 85* 85
Millora la comprensió dels temes 96 94 95 97
Afavoreix la reflexió i el raonament crític
66 73 59 82
Potencia la capacitat de memorització
86 81 68 87
Exigeix major dedicació docent (preparar, seguiment d'activitats)
84 55 91 53
Contribueix a millorar els aprenentatges 95 68 86 94
Desenvolupament de les competències digitals 96 93 95 83*
Es millora el rendiment acadèmic dels estudiants 70 64 59 74
Facilita l'ensenyament, l'aprenentatge i la tasca docent 88 87 94
Les xifres representen percentatge de professors. En Aulas20 / Aulatice és la mitjana de les seves 2 investigacions.* Dades 1-14
COMPARACIÓ DE RESULTATS…
…DE LES INVESTIGACIONS:
PereMarquès(2014)
70% 80% 90%
Facilita l'aprenentatge autònom 98%
Es constata un alt desenvolupament de les competències digitals 98%
Millora la comprensió en general 96%
Afavoreix la creativitat 96%
Contribueix a millorar els aprenentatges dels estudiants en general. 92%
Alta motivació i implicació de l'alumnat 92%
Potencia la capacitat de memorització (memòria visual) 86%
Predisposa i anima per a la investigació 86%
Promou una contínua activitat intel·lectual de l'alumne 82%
Afavoreix el desenvolupament de la reflexió i el raonament crític 78%
Els alumnes consideren que amb les pastilles aprenen més 80%
Als alumnes els agrada treballar amb tauletes 94%
Millora en el rendiment acadèmic dels estudiants 71%
Multifuncionalitat i versatilitat 96%
Accés a múltiples fonts d'informació a Internet 94%
Portabilitat: la tauleta és lleugera i es trasllada amb facilitat 94%
Facilita aplicar metodologies centrades en l'activitat de l'alumne 92%
Facilita tractar la diversitat i un ensenyament més personalitzada 86%
Faciliten la realització d'activitats de reforç 86%
PRINCIPALS APORTACIONS DE LES TAULETES
Pere Marquès (2014)(metainvestigació DIM 2014)
Per aconseguir una significativa millora de les notes i una reducció del fracàs
escolar no n'hi ha prou un canvi tecnològic / metodològic, es necessita un canvi
curricular en profunditat com el que proposa el "currículum bimodal"
PereMarquès(2014)
TAULETES
S
Pere Marquès (2016)
DADES COMPARATIVES (en %) 11/13 14 15 16 media
Augmenta la motivació i participació 90 89 91 80 88
Treballen més: realitzen més activitats 72 82 90 82 82
Als alumnes els agrada corregir i (si saben) tutoritzar als companys. - 78 78 80 79
Als alumnes els agraden les activitats del currículum bimodal - 80 83 81 81
S’ha pogut pujar el nivell de l’assignatura - 70 80 76 75
Facilita el tractament de la diversitat - 88 93 86 89
Facilita el desenvolupament d’activitats col.laboratives - 92 90 92 91
El proper curs tornaràs a aplicar el CB? 87 92 96 87 91
Milloren la comprensió del glossari 94 91 94 80 90
Utilitzan més el glossari de l’assignatura (parlar, escriure…) 88 82 81 72 81
Milloren la memorització del glossari de l’assignatura 87 89 92 79 87
Milloren en la realització de les activitats pràctiques 87 86 90 79 86
Aprenn a construir apunts funcionals (que els siguin útils) 87 85 78 80 83
Desenvolupen més les capacitats de reflexió i raonament crític 82 89 77 74 81
Desenvolupen més la imaginació i creativitat - 84 70 63 72
S’aprecia un major aprenentatge autònom per part dels estudiants 87 89 85 79 85
Els alumnes consideren que aprenen més amb el curriculum bimodal 75 77 74 63 72
Han millorat les notes en els EXÀMENS TEÒRICS 74 78 76 68 74
Han millorat les notes en els EXÀMENS D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES amb apunts 74 78 84 66 76
CURRÍCULUM BIMODAL: IMPACTE EN ELS APRENENTATGES
(1) Considerant les 4 investigacions sobre l'aplicació del currículum bimodal (2011-2016) S'indica el% de professors
(mínim i màxim) que van contestar afirmativament. Pere Marquès (2016)
reduïm el fracàs escolar tots aprenen més
Investigacions
DIM 2011-16
700 professors
129 centres
Per tot això, més del 90% dels professors considera que facilita l'ensenyament,
l'aprenentatge i l'assoliment dels objectius educatius.
I ho pensa seguir aplicant el proper curs.
PereMarquès(2014)
APLICACIÓ DEL CURRÍCULUM BIMODAL
Esperem que aquestes informacions puguin ser útils
per orientar la innovació i millora dels professors i centres docents.
Gràcies als centres i professors que comparteixen la seva experiència i
coneixements participant en aquests estudis.
Veure tota la informació sobre el projecte/investigació i àmplia bibliografia a
http://peremarques.net/scpcentresinnovadors.htm
Actualment les investigacions i altres activitats DIM-EDU compten amb el suport de

More Related Content

What's hot

Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
PERE MARQUES
 
Processos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatgeProcessos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatge
Laura Fernández-Rodrigo
 
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)guestce0d8f
 
Les pissarres digitals interactives als centres
Les pissarres digitals interactives als centresLes pissarres digitals interactives als centres
Les pissarres digitals interactives als centres
reporteducacio
 
Matèries o competències?
Matèries o competències?Matèries o competències?
Matèries o competències?
Sergi del Moral
 
Rúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluacióRúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluació
Josep Bargalló Valls
 
Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.
Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.
Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.
eTwinning España
 
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
PERE MARQUES
 
Competències digitals del professorat (model TPACK)
Competències digitals del professorat (model TPACK) Competències digitals del professorat (model TPACK)
Competències digitals del professorat (model TPACK)
Mireeya
 
Eivissa 2 Metodologies I Avaluació
Eivissa 2 Metodologies I AvaluacióEivissa 2 Metodologies I Avaluació
Eivissa 2 Metodologies I AvaluacióNuria Alart
 
La Programació Competencial
La Programació CompetencialLa Programació Competencial
La Programació CompetencialNuria Alart
 
La inclusió digital
La inclusió digitalLa inclusió digital
La inclusió digital
escolapacocandel
 
Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2Nuria Alart
 
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències BàsiquesTreball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Neus Agut
 
Competències i tecnologia digital
Competències i tecnologia digitalCompetències i tecnologia digital
Competències i tecnologia digitalRamon Grau
 
Reflexió sobre el marc educatiu.
Reflexió sobre el marc educatiu.Reflexió sobre el marc educatiu.
Reflexió sobre el marc educatiu.Patricia Monty
 
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Neus Lorenzo
 

What's hot (20)

Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
 
Processos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatgeProcessos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatge
 
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)
 
Les pissarres digitals interactives als centres
Les pissarres digitals interactives als centresLes pissarres digitals interactives als centres
Les pissarres digitals interactives als centres
 
Matèries o competències?
Matèries o competències?Matèries o competències?
Matèries o competències?
 
Rúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluacióRúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluació
 
Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.
Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.
Segell de qualitat nacional e twinning rúbriques.
 
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
 
Aplicació de les tic a l’aula
Aplicació de les tic a l’aulaAplicació de les tic a l’aula
Aplicació de les tic a l’aula
 
Competències digitals del professorat (model TPACK)
Competències digitals del professorat (model TPACK) Competències digitals del professorat (model TPACK)
Competències digitals del professorat (model TPACK)
 
Eivissa 2 Metodologies I Avaluació
Eivissa 2 Metodologies I AvaluacióEivissa 2 Metodologies I Avaluació
Eivissa 2 Metodologies I Avaluació
 
La Programació Competencial
La Programació CompetencialLa Programació Competencial
La Programació Competencial
 
La inclusió digital
La inclusió digitalLa inclusió digital
La inclusió digital
 
Cosmo caixa
Cosmo caixaCosmo caixa
Cosmo caixa
 
Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2
 
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències BàsiquesTreball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
 
LES TIC A L'AULA
LES TIC A L'AULALES TIC A L'AULA
LES TIC A L'AULA
 
Competències i tecnologia digital
Competències i tecnologia digitalCompetències i tecnologia digital
Competències i tecnologia digital
 
Reflexió sobre el marc educatiu.
Reflexió sobre el marc educatiu.Reflexió sobre el marc educatiu.
Reflexió sobre el marc educatiu.
 
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
Seminari conjunt- Avaluació- Gener 2013 (Grups de Treball SdLE)
 

Viewers also liked

TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
PERE MARQUES
 
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
PERE MARQUES
 
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
PERE MARQUES
 
Ventajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallas
PERE MARQUES
 
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
PERE MARQUES
 
5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades
PERE MARQUES
 
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
PERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La RiojaEl curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La Rioja
PERE MARQUES
 
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudianteModelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
Laura Ramos
 
Avantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantalles
PERE MARQUES
 
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
PERE MARQUES
 
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
PERE MARQUES
 

Viewers also liked (13)

TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
TIC: el objetivo no es innovar, el objetivo es mejorar la formación del alu...
 
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
Estilos de aprendizaje (D. Gallego y C. Alonso)
 
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
Claves para la innovación educativa eficaz en los centros
 
Ventajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallasVentajas y peligros de las pantallas
Ventajas y peligros de las pantallas
 
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
Curso CECE de coordinadores de innovacion 2016
 
5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades5 ejes de innovación en las Universidades
5 ejes de innovación en las Universidades
 
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
e-learning: alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescin...
 
El curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La RiojaEl curriculum bimodal en La Rioja
El curriculum bimodal en La Rioja
 
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudianteModelo pedagogico centrado en el estudiante
Modelo pedagogico centrado en el estudiante
 
Avantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantallesAvantatges i perills de les pantalles
Avantatges i perills de les pantalles
 
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
¿Por qué conviene aplicar el currículum bimodal?
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-4, julio-2017)
 
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
Plantilla para estimar el nivel de innovación de un centro... y reflexionar s...
 

Similar to Què fan els centres innovadors?

Reptes en la formació del professorat
Reptes en la formació del professoratReptes en la formació del professorat
Reptes en la formació del professorat
xavier suñé
 
Eines per al canvi educatiu
Eines per al canvi educatiuEines per al canvi educatiu
Eines per al canvi educatiu
insalzina
 
PdD
PdDPdD
Projecte de centre
Projecte de centreProjecte de centre
Projecte de centreRamon Grau
 
Presentacio Guia
Presentacio GuiaPresentacio Guia
Presentacio Guia
Nuria de Salvador
 
Escoles coop marc-metodologic-160721
Escoles coop marc-metodologic-160721Escoles coop marc-metodologic-160721
Escoles coop marc-metodologic-160721
fgfcesc
 
D'una pedagogia que ja anem fent
D'una pedagogia que ja anem fentD'una pedagogia que ja anem fent
D'una pedagogia que ja anem fent
Irene Pelegrí
 
Manual unitats tic
Manual unitats ticManual unitats tic
Manual unitats ticmdbejarano
 
Manual unitats tic
Manual unitats ticManual unitats tic
Manual unitats ticmiquelitus
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació Docent
Joan Simon
 
Competencies Bellera Cat
Competencies Bellera CatCompetencies Bellera Cat
Competencies Bellera Catmcunille
 
Maduresa tecnològica del centre
Maduresa tecnològica del centreMaduresa tecnològica del centre
Maduresa tecnològica del centre
Itinerarium3
 
PRESENTACIÓ DUET 1
PRESENTACIÓ DUET 1PRESENTACIÓ DUET 1
PRESENTACIÓ DUET 1mceide
 
Esther querol projecte d-innovacioslideshare
Esther querol projecte d-innovacioslideshareEsther querol projecte d-innovacioslideshare
Esther querol projecte d-innovacioslideshareUniversitat de Girona
 

Similar to Què fan els centres innovadors? (20)

Reptes en la formació del professorat
Reptes en la formació del professoratReptes en la formació del professorat
Reptes en la formació del professorat
 
Eines per al canvi educatiu
Eines per al canvi educatiuEines per al canvi educatiu
Eines per al canvi educatiu
 
PdD
PdDPdD
PdD
 
Reptes
ReptesReptes
Reptes
 
Projecte de centre
Projecte de centreProjecte de centre
Projecte de centre
 
Presentacio Guia
Presentacio GuiaPresentacio Guia
Presentacio Guia
 
Escoles coop marc-metodologic-160721
Escoles coop marc-metodologic-160721Escoles coop marc-metodologic-160721
Escoles coop marc-metodologic-160721
 
D'una pedagogia que ja anem fent
D'una pedagogia que ja anem fentD'una pedagogia que ja anem fent
D'una pedagogia que ja anem fent
 
Manual unitats tic
Manual unitats ticManual unitats tic
Manual unitats tic
 
Manual unitats tic
Manual unitats ticManual unitats tic
Manual unitats tic
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació Docent
 
Article aules digitals
Article aules digitalsArticle aules digitals
Article aules digitals
 
Competencies Bellera Cat
Competencies Bellera CatCompetencies Bellera Cat
Competencies Bellera Cat
 
Presentacióarticle1
Presentacióarticle1Presentacióarticle1
Presentacióarticle1
 
Aplicatiu 97
Aplicatiu 97Aplicatiu 97
Aplicatiu 97
 
Presentacióarticle1
Presentacióarticle1Presentacióarticle1
Presentacióarticle1
 
Indexinclusion
IndexinclusionIndexinclusion
Indexinclusion
 
Maduresa tecnològica del centre
Maduresa tecnològica del centreMaduresa tecnològica del centre
Maduresa tecnològica del centre
 
PRESENTACIÓ DUET 1
PRESENTACIÓ DUET 1PRESENTACIÓ DUET 1
PRESENTACIÓ DUET 1
 
Esther querol projecte d-innovacioslideshare
Esther querol projecte d-innovacioslideshareEsther querol projecte d-innovacioslideshare
Esther querol projecte d-innovacioslideshare
 

More from PERE MARQUES

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
PERE MARQUES
 
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
PERE MARQUES
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
PERE MARQUES
 
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
PERE MARQUES
 
Cómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentesCómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentes
PERE MARQUES
 
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
PERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias SocialesEl curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
PERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasEl curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
PERE MARQUES
 
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y QuímicaEl curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
PERE MARQUES
 
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaTecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
PERE MARQUES
 
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes ¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
PERE MARQUES
 

More from PERE MARQUES (13)

¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
¿Qué hacen los centros sin fracaso escolar? (informe-2, julio 2018)
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%? (julio, 2018)
 
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
¿Qué hacen los centros innovadores? (informe-5, julio 2018)
 
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
Cómo innovar en los centros docentes: un modelo sistémico.
 
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
¿Qué hacen los centros con fracaso escolar inferior al 5%?
 
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolarMejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
Mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar
 
Cómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentesCómo innovar en los centros docentes
Cómo innovar en los centros docentes
 
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
Motivacion: ¿cómo motivar a los alumnos? v-2.0
 
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias SocialesEl curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El curriculum bimodal en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
 
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas ExtranjerasEl curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
El curriculum bimodal en Lengua / Literatura y Lenguas Extranjeras
 
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y QuímicaEl curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
El curriculum bimodal en Matemáticas, Tecnología, Física y Química
 
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuelaTecnología e innovación metodológica en la escuela
Tecnología e innovación metodológica en la escuela
 
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes ¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
¿Cómo enseñar en la Era Internet? Ideas eficaces para mejorar aprendizajes
 

Recently uploaded

llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 

Recently uploaded (7)

llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 

Què fan els centres innovadors?

 • 1. Dr. Pere Marquès (2016) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM-EDU Què fan els centres docents innovadors? (v.6.2) GUIA PELS CENTRES QUE VOLEN INNOVAR: 83 actuacions a tenir en compte Què entenem per centre innovador? I per centre de referència? L’actualització curricular La integració TIC La renovació metodològica i a l’avaluació La formació i suport al professorat La col.laboració amb les famílies Quin impacte obtenen en els resultats? LA INVESTIGACIÓ SEGUEIX…PRÓXIMAMENT MÉS DADES
 • 2. Aquesta "posta al dia" dels centres és una INNOVACIÓ D'ACTUALITZACIÓ, que segueix l'estela dels "centres de referència". Aquests, que ja estan al dia, exploren noves possibilitats de millora, fan INNOVACIÓ D'INVESTIGACIÓ. En els darrers 20 anys el món s’ha transformat. Ara vivim a l’ Era Internet, un canviant escenari social, econòmic i cultural que ens ofereix fantàstics instruments que potencien les nostres facultats i ens faciliten i enriqueixen la vida, però que genera nous riscos i exigeix nous sabers i competències. Per això, i també per a corregir dèficits formatius actuals, les institucions educatives han de revisar els seus objectius, metodologies i sistemes d’avaluació, instruments i organització, per tal d’adequar-los a l’Era Internet i així contribuir al… … màxim desenvolupament de cada alumne i formar-lo amb els coneixements, competències i valors necessaris per a que dissenyi el seu pla de vida i el realitzi com a ciutadà bo, feliç i útil a la societat compromès per un món més just i de benestar per a tots PER A QUÈ? PER QUÈ? Pere Marquès (2016) PER QUÈ TENIM QUE INNOVAR EN ELS CENTRES? PER A QUÈ?
 • 3. NOUS OBJECTIUS/CONTINGUTS conceptes, fets, idiomes competències,TIC, emocional aprenentatge continu autonomia, valors NOVES EINES TIC pissarra digital, continguts digitals aula 2.0, plataforma educativa EVA sempre Internet Nova AVALUACIÓ nous criteris, memoritzar i fer “amb la memòria auxiliar” (apunts, Internet) NOVA ORGANITZACIÓ INFRAESTRUCTURES NOVES METODOLOGIES grupal: projectes, rols entorn (local/global) individual: casa, escola Pere Marquès (2013) CANVIS A L’EDUCACIÓ A L’ERA INTERNET
 • 4. Pere Marquès (2015) ÀMBITS D’INNOVACIÓ EN UN CENTRE Eix Actualització Curricular QUÈ ENSENYAR + ORG. CURRÍCULUM Col.laboració amb Famílies i Alumnes TUTORIA Eix Actualització Metodològica i de l’Avaluació CÓM ENSENYAR I APRENDRE Eix Integració Tecnològica QUINS RECURSOS + INFRAESTRUCTURES Formació i suport al Professorat COMPROMIÍ D’EQUIP Direcció compromesa LIDERA LA INNOVACIÓ
 • 5. Vols participar en el projecte? veure aquí FINALITAT DEL PROJECTE Impulsar la innovació"a nivell de centre" i global, eficaç, eficient i continuada, amb l'objectiu de millorar l'ensenyament i aprenentatge i l’organització dels centres, per tal de millorar els aprenentatges i desenvolupament integral de tots els alumnes i reduir significativament el fracàs escolar. Pere Marquès (2016) INVESTIGACIÓ: CENTRE INNOVADORS 1/2 OBJECTIUS 1.- Determinar els principals àmbits en què es realitza innovació en els centres i el impacte de millora en els processos i resultats educatius que s'obtenen. 2.- Elaborar guies per a una innovació educativa eficient, eficaç, continuada i orientada a la millora dels resultats. Els centres col·laboraran aportant les seves experiències i coneixement. 3.- Crear una xarxa de centres innovadors i oferir-los informació, orientació i canals per a l'intercanvi d'experiències. No n’hi ha prou amb millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge... cerquem millorar els resultats i resoldre problemes educatius.
 • 6. 19 21 90 103 64 ANYS QUE EL CENTRE REALITZA PLANS D'INNOVACIÓ començarem el proper any comenem aquest any entre 2 i 5 anyos entre 5 i 10 anys més de 10 anys 25 121 108 31 12 ALUMNES QUE TREBALLEN POC O NO TREBALLEN no n'hi ha menys del 10% entre 10% i 20% entre 20% i 30% més del 30% veure llistat de centres Pere Marquès (2016) TAMANY DEL CENTRE (segons nº alumnes) menys de 150 alumnes entre 150 i 600 alumnes entre 600 i 1.200 alumnes més de 1.200 alumnes ALGUNES CARACTERÍSTIQUES DELS CENTRES Col.laboren 297 centres (104 de referència) de tots els nivells educatius Molts d’ells disposen d’un pla d’innovació i un coordinador LA INVESTIGACIÓ: CENTRES INNOVADORS 2/2 201 205 178 123 60 7 2 0 50 100 150 200 250 NIVELLS EDUCATIUS QUE IMPARTEIXEN ELS CENTRES Infantil Primària ESO Batxillerat FP Educació Especial Universitat
 • 7. Si vols orientar la innovació eficaç i eficient en el teu centre, segueix l’estela dels centres de referència. Quan comparem les actuacions que realitzen els centres innovadors amb les que realitzen el subconjunt dels centres de referència constatem que aquests realitzen més d’aquestes actuacions i de forma més àmplia i continuada. Pere Marquès (2016) Entenem per centres innovadors els que a nivell de centre, no només algun grup de professors, van realitzant actuacions (actualitzacions curriculars, integració de TIC, metodologies didàctiques, col·laboració amb les famílies i l'entorn, formació del professorat ...) per tal d’oferir un servei educatiu d'acord als temps. Entenem per centres de referència els que ja fa alguns anys que innoven (en general més de 5 anys) i estan assolint importants millores en els aprenentatges i rendiment dels estudiants i en la satisfacció i desenvolupament de tota la seva comunitat educativa. CENTRES INNOVADORS I CENTRES DE REFERÈNCIA Presentem a continuació informació global sobre el que fan per innovar els centres innovadors que participen en aquest estudi (s’indica el % de centres que realitza bastant o molt cada actuació; els ítems amb * s’han incorporat recentment a l’estudi). La clau de l’èxit està doncs en realitzar -entre d’altres- de forma més continuada i intensa les 84 actuacions innovadores que exposarem a continuació. També resulta essencial el suport a l’acció docent dels professors, la col.laboració amb les famílies... i per suposat un lideratge directiu orientat a la innovació.
 • 8. 96%- 98% El centre i els professors dediquen una especial atenció a la formació en valors dels estudiants. 91%- 97% En els darrers anys els “equips docents” han revisat els objectius i continguts de cada curs i matèria (actualització, integració competècies transversals...). 91%-96% S’ha integrat la competència digital al currículum dels cursos (recursos TIC, buscar informació, comunicar-se, xarxes, seguritat a Internet…). 86%-96% En els darrers anys s’ha fet una revisió del Projecte Educatiu de Centre, PEC. 83%-89% S’han intet en el currículum dels cursos sessions sobre habilitats socials i comunicatives (resolució de conflictes, oratòria...) 71%-87% *El currículum s’organitza amb un enfocament COMPETENCIAL 71%-87% *S’han integrat projectes interdisciplinars al currículum de cada curs. Pere Marquès (2016) ACTUALITZACIÓ CURRICULAR % TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 9. ACTUALITZACIÓ CURRICULAR (297 centres ; 104 de referència, 12/2016) 20 40 60 80 1 0 0 % ref % En els últims anys s'ha fet una revisió del Projecte Educatiu de Centre,PEC? 86 96 *El currículum s'organitza amb un enfocament COMPETENCIAL? 71 87 * El currículum s'organitza (total o parcialment) en projectes interdisciplinaris que integren algunes assignatures (que desapareixen)? CURRÍCULUM PER PROJECTES 46 48 En els últims anys els "equips docents" han revisat els objectius i continguts de cada curs i matèria (actualització, integració competències transversals...)? 91 97 *S'han integrat projectes interdisciplinars en el currículum de cada curs? 71 87 ¿les intel·ligències múltiples estan presents en les competències que integren el currículum de cada curs? 61 73 S'ha integrat la competència digital a el currículum dels cursos (recursos TIC, buscar informació, comunicar-se, xarxes, seguretat a Internet...)? 91 96 Es donen assignatures en anglès (AICLE /CLIL)? 67 73 S'han integrat en el currículum dels cursos sessions sobre autoconeixement i intel·ligència emocional (gestió d'emocions, mindfullness...)? 59 73 S'han integrat en el currículum sessions sobre desenvolupament intel·lectual? (Tècniques d'estudi, TBL-rutinas de pensament, pensament crític, creativitat, metacognició) 63 76 El centre i els professors presten una especial atenció a la formació valors dels estudiants? 96 98 •S'han integrat en el currículum dels cursos sessions sobre habilitats socials i comunicatives (resolució de conflictes, oratòria...)? 83 89 * Es realitzen activitats amb els alumnes per integrar l'escola al barri (projectes d'aprenentatge servei)? 61 65Pere Marquès (2016)
 • 10. L’ACTUALITZACIÓ CURRICULAR DEL CENTRES SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT Pere Marquès (2016) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 En els últims anys s'ha fet una revisió del Projecte Educatiu de Centre, PEC? * El currículum s'organitza amb un enfocament COMPETENCIAL? * El currículum dels cursos s'ha organitzat (total o parcialment) al voltant de projectes interdisciplinaris que integren el contingut d'algunes… En els últims anys els "equips docents" han revisat els objectius i continguts de cada curs i matèria (actualització, integrar les… * S'han integrat projectes interdisciplinars en el currículum de cada curs? Les intel·ligències múltiples estan presents en les competències que integren el currículum de cada curs?S'ha integrat la competència digital al currículum dels cursos (recursos TIC, buscar informació, comunicar- se, xarxes, seguretat a Internet ...)? Es donen assignatures en anglès (AICLE / CLIL)? S'han integrat en el currículum dels cursos sessions sobre autoconeixement i intel·ligència emocional (gestió d'emocions,… S'han integrat en el currículum dels cursos sessions per cultivar el desenvolupament intel·lectual? (Tècniques d'estudi, metacognició,… -El Centre i els professors presten una especial atenció a la formació en valors dels estudiants? - S'han integrat en el currículum dels cursos sessions sobre habilitats socials i comunicatives (resolució de conflictes, oratòria ...)? * Es fan activitats amb els alumnes per integrar l'escola al barri (projectes d'aprenentatge servei)? comencen entre 2-5 anys más de 5 anys ALTRES TEMES que es van integrant bastant en el currículum (escolar o extraescolar) són: Robòtica i programació, emprenedoria, realitat augmentada, impressió 3D, escacs, STEM, pla de lectura a nivell centre... Així mateix s'han apunten altres temàtiques, que de fet solen estar incloses les diverses assignatures, tallers de dansa, teatre, esport i salut; tallers de conversa anglesa i per a la preparació de certificacions; tallers sobre humanisme i evolució social (ètica, gènere ...); tallers sobre desenvolupament sostenible, reciclatge, hort escolar; tallers sobre creació de vídeo (stopmotion, videomaker ...) Pere Marquès (2016) QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 11. L’ACTUALITZACIÓ CURRICULAR DEL CENTRES CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT Pere Marquès (2016) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 En els últims anys s'ha fet una revisió del Projecte Educatiu de Centre, PEC? * El currículum s'organitza amb un enfocament COMPETENCIAL? * El currículum dels cursos s'ha organitzat (total o parcialment) al voltant de projectes interdisciplinaris que integren el… En els últims anys els "equips docents" han revisat els objectius i continguts de cada curs i matèria (actualització, integrar les… * S'han integrat projectes interdisciplinars en el currículum de cada curs? Les intel·ligències múltiples estan presents en les competències que integren el currículum de cada curs?S'ha integrat la competència digital al currículum dels cursos (recursos TIC, buscar informació, comunicar- se, xarxes, seguretat a Internet ...)? Es donen assignatures en anglès (AICLE / CLIL)? S'han integrat en el currículum dels cursos sessions sobre autoconeixement i intel·ligència emocional (gestió d'emocions,… S'han integrat en el currículum dels cursos sessions per cultivar el desenvolupament intel·lectual? (Tècniques d'estudi, metacognició,… -El Centre i els professors presten una especial atenció a la formació en valors dels estudiants? - S'han integrat en el currículum dels cursos sessions sobre habilitats socials i comunicatives (resolució de conflictes, oratòria ...)? * Es fan activitats amb els alumnes per integrar l'escola al barri (projectes d'aprenentatge servei)? res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte Els centres de referència consideren més: intel.ligències múltiples, gestió emocional rutines de pensament, projectes interdisciplinaris… QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 12. 97%-98% El centre te un professor coordinador TIC. 97%-97% El centre disposa d’un portal web de centre. 94%-97% Hi ha pissarra digital (PD = videoprojector, gran monitor o PDI) a les aules. I els professors que la tenen la utilitzen 89%-91% 92%-92% Hi ha una adequada cobertura i ample de banda d’Internet. 92%-96% Hi hay un pla de manteniment de recursos TIC? (pot tenir un tècnic informàtic o externalitzar-ho). 88%-92% Hi ha normativa d’ús de recursos TIC i d’avaries. 86%-92% Hi ha alguns dispositius digitals de suport a les aules (portàtils, tauletes). I els alumnes els usen en activitas d’aula 79%-83% 84%-92% Hi ha un pla d’integració progressiva de les TIC. 82%-92% El centre te plataforma de gestió (també s’usa per a la gestió de tutoria: expedients, notes). 82%-91% *S’utilitza la biblioteca (consultar llibres/recursos multimèdia realiztar projectes, estudiar). 75%-85% Els professors fan que els alumnes utilitzin llibres i continguts digitals. Pere Marquès (2016) INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA % TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 13. INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA (297 centres ; 104 de referència, 12/2016) 20 40 60 80 10 0 % ref% Hi ha una adequada cobertura i ample de banda d'Internet al centre? 92 92 Hi ha pissarra digital (PD = videoprojector, gran monitor o PDI) a les aules? 94 97 Els professors que tenen pissarra digital la usen (PD = videoprojector, gran monitor,PDI)? 89 91 El centre té plataforma educativa i s'usa? (un EVA, Moodle, campus on-line amb espais aprenentatge + continguts + correu + emmagatzematge + ofimàtica) 69 79 Hi ha plataforma de gestió? (també s'usa en gestió de tutoria: expedients, notes) 82 82 Hi ha alguns dispositius digitals de suport a les aules (portàtils, pastilles)? 86 92 Hi ha aules 1x1 on quan cal cada alumne té portàtil o tauleta (DD personal o carros de DD)? 68 75 Quan els alumnes tenen DD (portàtil / tablet) el fan servir per fer activitats a l'aula? 79 83 A treball grupal fan servir de vegades documents compartits i/o espais online col·laboratius? 74 85 Els professors es mouen per les aules del centre amb el seu DD (portàtil o tauleta)? 62 73 Els professors fan que els alumnes facin servir llibres i continguts digitals? 75 85 Les aules tenen el seu "web / bloc d'aula"? (solen enllaçar-se a la web de centre) 42 52 El centre disposa d'un portal web de centre? 97 97 El centre té un professor coordinador TIC? 97 98 Hi ha pla de manteniment de recursos TIC? (Amb un tècnic informàtic o externalitzat) 92 96 Hi ha normativa d'ús de recursos TIC (DD, Internet ...) i d'avaries? 88 92 El centre té un pla d'integració progressiva de les TIC? 84 92 A vegades es fan servir els smartphones dels alumnes per fer activitats d'aprenentatge? 36 44 * S'utilitza la biblioteca?(consulta de llibres / recursos multimèdia, realitzar projectes, estudiar) 82 91 A més de les aules de classe 1x1 i els carros de portàtils, hi ha aules d'informàtica amb ordinadors i s'utilitzen en algunes activitats? 78 75 A Infantil: hi ha pissarres digitals interactives (PDI) a les aules? 78 79Pere Marquès (2016)
 • 14. LA INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA EN ELS CENTRES SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hi ha una adequada cobertura i ample de banda d'Internet al centre? Hi ha pissarra digital (PD = videoprojector, gran monitor o PDI) a les aules? Els professors que tenen pissarra digital (PD = videoprojector, gran monitor, PDI) la utilitzen? El centre té plataforma educativa i s'usa? (1 EVA, Moodle, campus on-line amb espais… El centre té plataforma de gestió? (També s'u en gestió de tutoria: expedients, notes ...) Hi ha alguns dispositius digitals (DD = portà pastilles) de suport a les aules? Hi ha aules 1x1 on quan cal cada alumne disposa d'un portàtil o tauleta (DD personal Quan els alumnes tenen un DD (portàtil o tauleta) els professors fan que els facin servir… En treballs en grup s'usen de vegades documents compartits i altres espais en línia… Els professors es mouen per les aules del centre amb el seu DD (portàtil o tauleta)?Els professors fan que els alumnes facin servir llibres i continguts digitals? Les aules tenen el seu "web / bloc d'aula"? (Solen enllaçar-se a la web de centre) El centre disposa d'un portal web de centre? El centre té un professor coordinador TIC? Existeix un pla de manteniment dels recursos TIC? (Pot tenir un tècnic informàtic o… Hi ha normativa d'ús de recursos TIC (DD, Internet ...) i d'avaries? centre té un pla d'integració progressiva de les TIC? -En ocasions s'utilitzen els smartphones dels alumnes per a realitzar activitats… * S'utilitza la biblioteca? Possibles funcions: consulta i préstec de llibres, centre de… -A més de les aules de classe 1x1 i els carros de portàtils, hi ha seminaris i aules d'informàtica… A Infantil: hi ha pissarres digitals interactives (PDI) a les aules? comencen entre 2-5 anys más de 5 anys Pere Marquès (2016) QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 15. LA INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA EN ELS CENTRES CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT Tot i que no hi ha grans diferències, en els centres de referència els docents es mouen més amb el seu dispositiu DD i usen la plataforma del centre... 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hi ha una adequada cobertura i ample de banda d'Internet al centre? Hi ha pissarra digital (PD = videoprojector, gran monitor o PDI) a les aules? Els professors que tenen pissarra digital (PD = videoprojector, gran monitor, PDI) la… El centre té plataforma educativa i s'usa? (1 EVA, Moodle, campus on-line amb espais… El centre té plataforma de gestió? (També s'usa en gestió de tutoria: expedients,… Hi ha alguns dispositius digitals (DD = portàtils, pastilles) de suport a les aules? Hi ha aules 1x1 on quan cal cada alumne disposa d'un portàtil o tauleta (DD… Quan els alumnes tenen un DD (portàtil o tauleta) els professors fan que els facin… En treballs en grup s'usen de vegades documents compartits i altres espais en… Els professors es mouen per les aules del centre amb el seu DD (portàtil o tauleta)?Els professors fan que els alumnes facin servir llibres i continguts digitals? Les aules tenen el seu "web / bloc d'aula"? (Solen enllaçar-se a la web de centre) El centre disposa d'un portal web de centre? El centre té un professor coordinador TIC? Existeix un pla de manteniment dels recursos TIC? (Pot tenir un tècnic… Hi ha normativa d'ús de recursos TIC (DD, Internet ...) i d'avaries? El centre té un pla d'integració progressiva de les TIC? -En ocasions s'utilitzen els smartphones dels alumnes per a realitzar activitats… * S'utilitza la biblioteca? Possibles funcions: consulta i préstec de llibres, centre de… -A més de les aules de classe 1x1 i els carros de portàtils, hi ha seminaris i aules… A Infantil: hi ha pissarres digitals interactives (PDI) a les aules? res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte Pere Marquès (2016) QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 16. I PER A QUÈ SERVEIXEN ELS SMARTPHONES A CLASSE? 104 centres (un 36% del total) autoritzen en determinades circumstàncies l'ús dels smartphones als seus alumnes a classe. Les principals activitats que realitzen amb ells són les següents (indiquem% de centres usuaris de smartphone que les fan): Alguns centres indiquen que no autoritzen l'ús dels smartphones ja que ho consideren innecessari, ja que els seus alumnes disposen d'una tauleta amb la qual ja realitzen aquestes activitats quan convé. Pere Marquès (2016) ALTRES RECURSOS TIC que s'utilitzen són: elements de robòtica educativa i impressió 3D, càmeres lectores de documents, càmeres de foto i vídeo, laboratoris d'idiomes, tallers / laboratori tècnics i aules de tecnologia. Així mateix s'han apuntat: lectors d'e-books, ràdio escolar...
 • 17. 94%-94% S’aprofita l’aprenentatge informal i es fan activitats fora del centre (aprenentatge servei, excursions, museus, empreses) 92%-96% La tutoria es considera “essencial” en la docència per a facilitar l’autoconeixement i donar confiança a l’alumnat, motivar-lo i per a la detecció precoç de dificultats. 92%-96% Els darrers anys s’han actualitzat els recursos (llibres continguts digitals, apps…) que s’utilitzen a classe. 90-97% Hi ha reunions periòdiques de coordinació, i per a compartir recursos i bones pràctiques, entre docents. 86%-93% Es fomenta "aprendre fent” (aplicar,descobrir, resoldre, crear) i no la simple memorització de contingut. 83%-91% Es personalitzen les tasques (adaptacions,repassos) segons sabers previs dels alumnes,els seus interessos i necessitats educatives(inclusivitat) 80%-90% Es fa avaluació formativa contínua per a aprendre de l’error (el procés de millora compta a la nota, no només els exàmens) 86%-91% *S’incentiva la curiositat (formular-se preguntes), creativitat i pensamient científic/crític (buscar i contrastar respostes) dels alumnes 91%-91% *Alguns treballs dels alumnes s’exposen en webs i parets de classe i del centre. Pere Marquès (2016) RENOVACIÓ METODOLÒGICA % TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 18. RENOVACIÓ METODOLÔGICA -1 (297 centres ; 104 de referència, 12/2016) 20 40 60 80 100 % ref% S'aplica el currículum bimodal? 32 43 El professorat adopta un paper mediador i assessor d'aprenentatges més que de transmissor / avaluador informació? 67 83 Els alumnes fan ABP / PBL i projectes col·laboratius (significatius, interdisciplinaris, sobre reptes /problemes)? 69 80 La correcció de projectes i altres treballs es fa davant la classe (amb pissarra digital, canó de projecció)? 78 87 Progressivament es va donant a l'alumnat més autonomia d'aprenentatge (autoregulació, contracte de treball)? 75 86 Quan convé es treballa amb grups i tempsflexibles?(es trenca la rigidesa dels horaris i grups fixos) 61 72 Els professors consideren estils perceptius(visual, verbal) i cognitius de l'alumnat i intel·ligènciesmúltiples? 62 77 Els professors personalitzen les tasques (adaptacions, repassos, suports extra ...) segons els sabers previs dels alumnes i els seus interessos i necessitats educatives (inclusivitat)? 83 91 Es fa avaluació formativa contínua per aprendre del'error?(el procés de millora compte en la nota, no només els exàmens) 80 90 S'aplica aprenentatge servei al'aula? (vaig aprendre. cooperatiu, tutoria / assessoria entre alumnes, co-avaluació) 72 86 *Els alumnes més grans apadrinen i ofereixen certa formació a els de cursos interiors? 57 70 * Els alumnes col·laboren en l'elaboració de normes i resolució de conflictes (mediadors, jutges ...)? 70 78 Cada professor té el seu espai docent on-line amb recursos per als seus alumnes? (web/ bloc docent /dematèria) PereMarquès(2016)
 • 19. RENOVACIÓ METODOLÒGICA -2 (297 centres ; 104 de referència, 12/2016) 20 40 60 80 100 % ref% Quan els alumnes tenen un DD (tauleta /netbook):¿a més d'usar-lo com a llibre de text i exercicis el fan servir per buscar informació, elaborar treballs, comunicar-se i difondre? 70 76 S'aprofita l'aprenentatge informal i es fan activitats fora del centre? (aprenentatge servei, excursions, museus, empreses) 94 94 Hi ha reunions periòdiques de coordinació,i per compartir recursos i bones pràctiques, entre docents 90 97 Els últims anys s'han actualitzat els recursos (llibres, continguts digitals, apps ...) que s'utilitzen a classe? 92 96 Hi ha espais-aula modulables (parets mòbils, diversos entorns de treball…) i s’utilitza aquesta versatilitat quan convé. 25 37 A les aules el mobiliario es mòbil 62 66 La tutoria es considera "essencial" en la tasca docent per facilitar l'autoconeixement i donar confiança a l'alumnat, motivar-lo i per a la detecció precoç de dificultats? 92 96 Se solen incloure elements lúdics (gamificació) en les activitats d'aprenentatge? 71 82 En alguns casos es desdoblen les classes o es realitza co-docència (diversos professors a la mateixa aula) 77 86 Es fomenta l'autoavaluacióper part dels alumnes (mitjançant exercicis / qüestionaris autocorregibles, solucionaris, rúbriques, portafolis...)? 67 78 Els alumnes van construint el seu entorn personal de suport a l'aprenentatge (apunts , memòria auxiliar, PLE)? 63 75 Es fomenta aprendre fent (aplicar, descobrir, resoldre, crear) enfront de la simple memorització de continguts? 86 93 * S'incentiva la curiositat (formularpreguntes),la creativitat i el pensament científic / crític (cercar i contrastar respostes) dels alumnes 86 91 * Alguns treballs dels alumnes s'exposen a les webs i parets de classe i del centre? 91 91 PereMarquès(2016)
 • 20. LA RENOVACIÓ METODOLÒGICA EN ELS CENTRES SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 S'aplica el CURRÍCULUM BIMODAL? Suposa una avaluació diferenciada dels aspectes… El professorat adopta un paper de mediador i assessor en els aprenentatges…S'inclouen l'ABP / PBL i PROJECTES COOPERATIUS (significatius,… La correcció dels projectes i alguns altres treballs dels alumnes es fa davant la… Progressivament va donant als alumnes més autonomia d'aprenentatge… Quan convé es treballa amb grups i horaris flexibles? Es trenca la rigidesa dels horaris… Els professors consideren els estils perceptius (visual, verbal) i cognitius dels… Els professors personalitzen LES TASQUES (adaptacions, reforços, suports extra ...)… Es realitza una avaluació formativa contínua per aprendre de l'error? El… S'aplica l'aprenentatge servei a l'aula (aprenentatge cooperatiu, tutoria /… * Els alumnes més grans apadrinen i ofereixen certa formació als de cursos… * Els alumnes col·laborar en l'elaboració de normes i resolució de conflictes… Cada professor té el seu espai docent on- line amb recursos per als seus alumnes?…Quan els alumnes tenen un DD (tauleta / netbook): a més d'usar-lo com a llibre de… Obertura a l'entorn: s'aprofiten els aprenentatges informals i es realitzen… Hi ha reunions periòdiques de coordinació, i per compartir recursos i bones… Els últims anys s'han actualitzat els recursos (llibres, continguts digitals, apps… Hi ha espais-aula modulables (envans mòbils, diversos entorns de treball ...) i… En les aules el mobiliari és mòbil? La tutoria es considera "essencial" en la tasca dels docents per facilitar… -En la mesura del possible se solen incloure elements lúdics (una certa… -En alguns casos es desdoblen les classes o es realitza co-docència (diversos… -Es fomenta l'autoavaluació per part dels alumnes (mitjançant exercicis /… -Es fomenta que els alumnes es vagin construint un entorn de suport a… -Es Ffomenta el "aprendre fent" (aplicar, transferir coneixement, descobrir,… * S'incentiva la curiositat (formular preguntes), la creativitat i el pensament… * Alguns treballs dels alumnes s'exposen a les webs i parets de classe i del centre? comencen entre 2-5 anys más de 5 anys Pere Marquès (2016) QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 21. LA RENOVACIÓ METODOLÒGICA EN ELS CENTRES CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 S'aplica el CURRÍCULUM BIMODAL? Suposa una avaluació diferenciada dels aspectes… El professorat adopta un paper de mediador i assessor en els aprenentatges…S'inclouen l'ABP / PBL i PROJECTES COOPERATIUS (significatius,… La correcció dels projectes i alguns altres treballs dels alumnes es fa davant la… Progressivament va donant als alumnes més autonomia d'aprenentatge… Quan convé es treballa amb grups i horaris flexibles? Es trenca la rigidesa dels horaris… Els professors consideren els estils perceptius (visual, verbal) i cognitius dels… Els professors personalitzen LES TASQUES (adaptacions, reforços, suports extra ...)… Es realitza una avaluació formativa contínua per aprendre de l'error? El… S'aplica l'aprenentatge servei a l'aula (aprenentatge cooperatiu, tutoria /… * Els alumnes més grans apadrinen i ofereixen certa formació als de cursos… * Els alumnes col·laborar en l'elaboració de normes i resolució de conflictes… Cada professor té el seu espai docent on- line amb recursos per als seus alumnes?…Quan els alumnes tenen un DD (tauleta / netbook): a més d'usar-lo com a llibre de… Obertura a l'entorn: s'aprofiten els aprenentatges informals i es realitzen… Hi ha reunions periòdiques de coordinació, i per compartir recursos i bones… Els últims anys s'han actualitzat els recursos (llibres, continguts digitals, apps ...) que… Hi ha espais-aula modulables (envans mòbils, diversos entorns de treball ...) i… En les aules el mobiliari és mòbil? La tutoria es considera "essencial" en la tasca dels docents per facilitar… -En la mesura del possible se solen incloure elements lúdics (una certa gamificació) en… -En alguns casos es desdoblen les classes o es realitza co-docència (diversos… -Es fomenta l'autoavaluació per part dels alumnes (mitjançant exercicis /… -Es fomenta que els alumnes es vagin construint un entorn de suport a… -Es Ffomenta el "aprendre fent" (aplicar, transferir coneixement, descobrir,… * S'incentiva la curiositat (formular preguntes), la creativitat i el pensament… * Alguns treballs dels alumnes s'exposen a les webs i parets de classe i del centre? res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte En molts aspectes es veu que la renovació metodològica és molt més gran en els centres de referència Pere Marquès (2016) QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 22. Pere Marquès (2016) ALTRES RECURSOS METODOLÒGICS que s'utilitzen són: webquest i caceres del tresor, flipped classroom (classe inversa), TBL (aprenentatge basat en rutines de pensament), treball amb representacions gràfiques (mapes conceptuals, visual thinking), activitats inter-etapa (interdiscipinaries i globalitzades), participació en projectes inter-escoles (integració TIC, internacionals / altres idiomes), treball en racons i ambients d'aprenentatge (a l’aula, biblioteca, jardí ...), laboratoris i aules temàtiques, grups interactius ... Així mateix també s'han apuntat: elaboració de material didàctic "a mida" per part dels professors, elaboració d'una revista trimestral, metodologia MORE, tècniques Montessori, estimulació primerenca, pla d'atenció a alumnes d'altes capacitats, tallers de reforç de matemàtiques i llengua, aprofundiment en el PAT, intercanvi amb alumnes d'altres països, visites i pràctica a empreses ... Encara són pocs els centres que apliquen el currículum bimodal, però es pot comprovar que aconsegueixen notables millores en els aprenentatges i rendiment dels alumnes. Pere Marquès (2016) Entre els100 centres que assoleixen major impacte de millora en aprenentatges i rendmient dels alumnes, el 80% aplica el CB
 • 23. 90%-94% El centre fomenta que es faci formació entre professors (compartir bones pràctiques i recursos, habilitats TIC...) 91%-93% S’informa al professorat de jornades, cursos, llibres, recursos (a la sala de professors, a la web...). 88%-87% El centre compta amb el suport d’un orientador i/o assessor psicopedagògic. 88%-96% Els professors tenen adequada competència digital docent (A=ciutadà + B=de professor). S’han fet cursos de pissarra digital 84%-86%, plataforma educativa 82%-88% i sobre tauletes/portàtils 78%-90% 81%-86% Hi ha un pla de formació contínua del professorat en Didàctica i ús de TIC (motivar, tutoria, gestió/control d’aula, diversitat, projectes aprenentatge cooperatiu, avaluació, nous recursos) 80%-88% El professorat rep suport “just in time” quan te un problema de gestió de classe o ús de les TIC (per un professor del centre o expert extern) 72%-84% Els professors participen en projectes d’innovació (amb universitats i altres institucions), jornades, xarxes docents... Pere Marquès (2016) FORMACIÓ I SUPORT AL PROFESSORAT % TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 24. FORMACIÓ I SUPORT AL PROFESSORAT (297 centres ; 104 de referència, 12/2016) 20 40 60 80 10 0 % ref % El professorat rep suport "just in time" quan té un problema de gestió de classe o ús de les TIC? (Per un professor del centre o expert extern) 80 88 Hi ha un pla de formació contínua del professorat en Didàctica i ús de TIC (motivar, tutoria, gestió / control d aula, diversitat, projectes, a.cooperatiu, avaluació, nous recursos)? 81 86 S'informa al professorat de jornades,cursos,llibres, recursos(ensala de professors, web)? 91 93 Els professors participen en projectes d'innovació (amb universitats i altres institucions),jornades, xarxes docents ...? 72 84 Els professors tenen adequada competència digital docent? (de ciutadà + de professor) 88 96 S'ha donat formació als professors sobre l'ús didàctic de la pissarra digital (PD)? 84 86 S'ha donat formació als professors sobre l'ús didàctic de la plataforma de centre? 82 88 S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic dels portàtils,pastilles i altres dispositius digitals (DD)? 78 90 S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic (i creació)dels llibres i continguts educatius digitals? 54 57 El centre fomenta que es realitzi formació entre professors (compartir bones pràctiques i recursos, habilitats TIC...)? 90 94 El centre compta amb el suport d'un orientador i / o assessorpsicopedagògic? 88 87 S'orienta al professor com a investigador a la seva aula?(experimenta per millorar resultats) 72 82 Pere Marquès (2016)
 • 25. LA FORMACIÓ I SUPORT AL PROFESSORAT EN ELS CENTRES SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 El professorat rep suport "just in time" quan té un problema de gestió de classe o ús de les TIC? (Per un professor del centre o expert extern) Hi ha un pla de formació contínua en Didàctica i TIC que considera necessitats i peticions del professorat (motivar, tutoria,… S'informa al professorat de jornades, cursos, llibres, revistes, i nous recursos (en sala professors, web de centre)? Els professors comparteixen recursos i participen en projectes d'innovació (amb universitats i altres institucions), assisteixen a jornades… Els professors tenen una adequada competència digital docent? (A = bàsica de tot ciutadà + B = específica de professor) S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic de la pissarra digital (PD)? S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic de la plataforma de centre? S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic dels portàtils, pastilles i altres dispositius digitals (DD)? S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic (i creació) dels llibres i continguts educatius digitals? -El Centre fomenta que es realitzi formació entre professors (compartir bones pràctiques i recursos, habilitats TIC ...)? -El Centre… -El Centre compta amb el suport d'un orientador i / o assessor psicopedagògic? -Es va orientant al professor perquè sigui un "investigador a la seva aula" (experimentar per millorar resultats)? comencen entre 2-5 anys más de 5 anys A MÉS A MÉS: Pla acollida nous docents. Donar suport a projectes i peticions formatives docents (cursos, jornades) .Colaborar amb altres centres El "pla de formació Didàctica i en TIC“ (segons necessitats docents) inclou: TIC (programes i dispositius models d'ús didàctic, crear materials, ús segur d'Internet ...), Didàctica (teories d'aprenentatge metodologies -treball per projectes, aprenentatge cooperatiu, rutines de pensament, classe inversa , gamificació aprenentatge servei competències, avaluació, Currículum Bimodal, estils cognitius i d'aprenentatge, intel·ligències múltiples, intel·ligència emocional i motivació; inclusivitat-NEE, atenció a la diversitat-, didàctiques específiques segons nivells i matèries) Bilingüisme, Neurociència, Emprenedoria, Tutoria i gestió de conflictes, Orientació...Pere Marquès (2016) QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 26. LA FORMACIÓ I SUPORT AL PROFESSORAT EN ELS CENTRES CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 El professorat rep suport "just in time" quan té un problema de gestió de classe o ús de les TIC? (Per un professor del centre o… Hi ha un pla de formació contínua en Didàctica i TIC que considera necessitats i peticions del professorat (motivar,… S'informa al professorat de jornades, cursos, llibres, revistes, i nous recursos (en sala professors, web de centre)? Els professors comparteixen recursos i participen en projectes d'innovació (amb universitats i altres institucions), assisteixen a… Els professors tenen una adequada competència digital docent? (A = bàsica de tot ciutadà + B = específica de professor) S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic de la pissarra digital (PD)? S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic de la plataforma de centre? S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic dels portàtils, pastilles i altres dispositius digitals (DD)? S'ha proporcionat formació als professors sobre l'ús didàctic (i creació) dels llibres i continguts educatius digitals? -El Centre fomenta que es realitzi formació entre professors (compartir bones pràctiques i recursos, habilitats TIC ...)? -El… -El Centre compta amb el suport d'un orientador i / o assessor psicopedagògic? -Es va orientant al professor perquè sigui un "investigador a la seva aula" (experimentar per millorar resultats)? res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte En els centres de referència els professors actuen més com a investigadors a l’aula, reben més formació i suport “just in time” comparteixen recursos , van a jornades... Pere Marquès (2016) QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 27. 93%-97% Al inici i al final de curs, i sempre que és necessari, els professors convoquen una tutoria amb el seu fill a les famílies. 92%-95% Els pares col.laboren amb els professors (van a les reunions de pares i tutories, segueixen les seves orientacions…) 87%-94% Algunes vegades cada curs els professors convoquen reunions de pares? (per a informar-los del què es fa i de les normes, canviar impressiones, elegir pares delegats de curs…) 87%-89% Existeix un AMPA que organitza activitats extraescolars i reunions amb pares i amb la direcció. 87%-89% S’usa també l’e-mail i la plataforma o web de centre per a la comunicació entre famílies y professors i per a fer gestions (temes de menjador, malaltia...) Pere Marquès (2016) COMUNICACIÓ /COLABORACIÓ AMB FAMÍLIES % TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 28. COMUNICACIÓ/COL.LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES (297 centres ; 104 de referència, 12/2016) 20 40 60 80 1 0 0 % ref % Alguns cops al llarg del curs els professors convoquen reunions de pares? (Per (informar-los del que es fa i de les normes, canviar impressions, triar pares delegats de curs ...) 88 89 Al inici i al final de curs, i sempre que cal, els professors criden a una tutoria amb el seu fill a les famílies? 94 96 Els pares col·laboren amb els professors? (van a les reunions de pares i tutories, segueixen les seves orientacions ...) 91 94 Si convé, els pares participen en les classes? (per ajudar en alguna activitat, a petició del professor) 55 64 Es proporcionen sessions de formació i orientació a les famílies?Escola de pares (seguretat a Internet, educació dels fills ...) 76 81 Es fa servir també el correu electrònic i la plataforma o web de centre per a la comunicació entre famílies i professors i perquè puguin fer gestions (temes menjador, malaltia...)? 89 88 Hi ha un AMPA que organitza activitats extraescolars i reunions amb pares i amb direcció? 87 84 * Hi ha comissions mixtes de pares i professors (a vegades amb alumnes) per organitzar activitats, gestionar serveis (biblioteca, menjador, ...), aportar idees ...? 45 65 * Hi ha pares "vocals d'aula",en contacte amb els altres pares de l'aula i amb l'AMPA i la direcció? 45 48 Pere Marquès (2016) A MÉS A MÉS del correu, telèfon i SMS: Comunicació a través de la tradicional agenda escolar, xarxes socials i WhatsApp, butlletins i revistes periòdiques. Comissions de pares i professors, pares vocals d'aula en contacte amb AMPA i direcció. Festes i celebracions. Període d'adaptació a Infantil amb pares. Així mateix s'han apuntat altres canals com:: el Consell Escolar, la participació de la direcció en la Juntes de l'AMPA, formularis de suggeriments i queixes i altres documents de gestió de qualitat ...
 • 29. LA COMUNICACIÓ I COL.LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Diverses vegades al curs els professors convoquen reunions de pares? (Per informar-los del que es fa i les normes, canviar impressions, triar pares delegats de curs ...) A l'inici i al final de curs, i sempre que és necessari, els professors criden a una tutoria amb el seu fill a les famílies? Els pares col·laboren amb els professors? (Van les reunions de pares i tutories, segueixen le seves orientacions ...) Si convé, els pares participen en les classes? (A petició del professor col·laborar en alguna activitat: per ajudar, parlar de la seva professió, participar en grups interactius ...) Es proporcionen sessions de formació i orientació a les famílies? Escola de Pares (seguretat a Internet, alimentació i salut, educació dels fills ...) Es fa servir també el correu electrònic i la plataforma o web de centre per a la comunicació entre famílies i professors i perquè puguin fer gestions (temes menjador, malaltia ...)? -Hi Ha un AMPA (Associació de Mares i Pares) que organitza activitats extraescolars i reunions amb Pares i amb direcció? i ha comissions mixtes de pares i professors (de gades amb alumnes) per organitzar activitats, tionar serveis (biblioteca, menjador, ...), portar idees ...? * Hi ha pares "vocals d'aula", en contacte amb els altres pares de l'aula i amb l'AMPA i la direcció? comencen entre 2-5 anys más de 5 anys Pere Marquès (2016) QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 30. LA COMUNICACIÓ I COL.LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Diverses vegades al curs els professors convoquen reunions de pares? (Per informar-los del que es fa i les normes, canviar impressions, triar pares delegats de curs ...) A l'inici i al final de curs, i sempre que és necessari, els professors criden a una tutoria amb el seu fill a les famílies? Els pares col·laboren amb els professors? (Van a les reunions de pares i tutories, segueixen les seves orientacions ...) Si convé, els pares participen en les classes? (A petició del professor col·laborar en alguna activitat: per ajudar, parlar de la seva professió, participar en grups interactius ...) Es proporcionen sessions de formació i orientació a les famílies? Escola de Pares (seguretat a Internet, alimentació i salut, educació dels fills ...) Es fa servir també el correu electrònic i la plataforma o web de centre per a la comunicació entre famílies i professors i perquè puguin fer gestions (temes menjador, malaltia ...)? -Hi Ha un AMPA (Associació de Mares i Pares) que organitza activitats extraescolars i reunions amb Pares i amb direcció? * Hi ha comissions mixtes de pares i professors (de vegades amb alumnes) per organitzar activitats, gestionar serveis (biblioteca, menjador, ...), portar idees ...? * Hi ha pares "vocals d'aula", en contacte amb els altres pares de l'aula i amb l'AMPA i la direcció? res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte Als centres de referència són més habituals les Escoles de Pares, les famílies participen més a les activitats formatives del centre… Pere Marquès (2016) QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 31. PLA D’INNOVACIÓ % TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA 75%-85% Hi ha un pla d’innovació de centre (generalment a 3 o 5 anys) amb els 3 eixos: curricular, metodològic i tecnològic 75%-88% Està previst avaluar anualment la implementació del pla i el seu impacte (canvi de pràctiques docents, millores en els aprenentatges...) 63%-76% Hi ha un coordinador d'innovació en el centre? (assessora el disseny del pla, el gestiona, l'avalua…) Pere Marquès (2016) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hi ha un pla d'innovació de centre (generalment a 3 o 5 anys) amb els 3 eixos: curricular, metodològica i tecnològica? ] Hi ha un coordinador o departament d'innovació en el centre? (Assessora el disseny del pla, el gestiona, l'avalua ...)] Està previst avaluar anualment la implementació del pla i el seu impacte? (Canvi de pràctiques docents, millores en els aprenentatges ...)] res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte Els centres de referència compten més sovint amb el suport d’un coordinador d’innovació (o més) QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 32. Pere Marquès (2016) IMPACTE DE MILLORA % TOTS ELS CENTRES INNOVADORS – % CENTRES INNOVADORS DE REFERÈNCIA 82%-99% Ha millorat la satisfacció de l’alumnat a classe i al centre i de les famílies 76%-97% i dels professors 69%-94% 77%-91% Es constaten millores en la competència digital de l’alumnat i del professorat 76%-90% 73%-95% Ha millorat la competència didàctica del professorat. 69%-94% Ha millorat la satisfacció del professorat amb el seu centre. 67%-100% S’observen millores en els aprenentatges dels alumnes. 67%-92% S’observen millores en la “cultura de centre” (clima d’ordre, respecte personal, afecte, alegria i entusiasme per aprendre i fer coses…) QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 33. IMPACTE DE MILLORA EN ELS RESULTATS (297 centres ; 104 de referència, 12/2016) 20 40 60 80 1 0 0 % ref % S'observen millores en els aprenentatges dels alumnes? 67 100 Es constaten millores en les notes en general dels alumnes? 54 99 S'ha reduït el nombre d'alumnes en fracàs escolar (que no aproven) 45 96 Es constaten millores en la competència digital del alumnat? 77 91 Ha millorat la satisfacció de l'alumnat a classe i al centre. 82 99 Ha millorat la satisfacció de les famílies amb els professors i el centre? 76 97 Ha augmentat la demanda de places escolars al centre. 56 76 Ha millorat la competència digital docent de els professors? 76 90 Ha millorat la competència didàctica del professorat? 73 95 Ha millorat la satisfacció del professorat amb el seu centre? 69 94 S'observen millores en la "cultura de centre" (clima d'ordre, respecte personal, afecte, alegria i entusiasme per aprendre i fer coses ...)? 67 92 Pere Marquès (2016)
 • 34. IMPACTE DE MILLORA EN ELS CENTRES SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE ESTAN INNOVANT Pere Marquès (2016) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 S'observen millores en els aprenentatges dels alumnes? Es constaten millores en les notes en general dels alumnes? S'ha reduït el nombre d'alumnes en fracàs escolar (que no aproven) Es constaten millores en la competència digital de l'alumnat? Ha millorat la satisfacció de l'alumnat a classe i al centre? Ha millorat la satisfacció de les famílies amb els professors i el centre? Ha augmentat la demanda de places escolars al centre? Ha millorat la competència digital docent dels professors? Ha millorat la competència didàctica del professorat? Ha millorat la satisfacció del professorat amb el seu centre? S'observen millores en la "cultura de centre" (clima d'ordre, respecte personal, afecte, alegria i entusiasme per aprendre i fer coses… comencen entre 2-5 anys más de 5 anys 0 20 40 60 80 100 120 res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte més de 5 anys entre 2 i 5 anys comencen Ens costa molt reduir el FRACÀS ESCOLAR. Fem més prevenció, detecció precoç tutoria, orientació … QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 35. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 S'observen millores en els aprenentatges dels alumnes? Es constaten millores en les notes en general dels alumnes? S'ha reduït el nombre d'alumnes en fracàs escolar (que no aproven) Es constaten millores en la competència digital de l'alumnat? Ha millorat la satisfacció de l'alumnat a classe i al centre? Ha millorat la satisfacció de les famílies amb els professors i el centre? Ha augmentat la demanda de places escolars al centre? Ha millorat la competència digital docent dels professors? Ha millorat la competència didàctica del professorat? Ha millorat la satisfacció del professorat amb el seu centre? S'observen millores en la "cultura de centre" (clima d'ordre, respecte personal, afecte, alegria i entusiasme… res d'impacte poc impacte bastant impacte molt impacte IMPACTE DE MILLORA EN ELS CENTRES CONSIDERANT I’IMPACTE DE MILLORA QUE ESTAN ASSOLINT 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% comencen entre 2-5 anys más de 5 anys molt impacte bastant impacte poc impacte res d'impacte Pere Marquès (2016) El procés d’innovació en un centre requereix temps, però ben gestionat condueix a la millora dels resultats QUÈ FAN ELS CENTRES INNOVADORS ?
 • 36. Millorar l’Educació és possible. Sabem bastant el QUÈ cal fer, a on volem anar. Ara es tracta de decidir el COM: quin camí (dels bons possibles) considerem millor pel nostre centre. PereMarquès(2014) TABLETAS
 • 37. FONTS D’INFORMACIÓ (1). Pere Marquès (2015) Cómo innovar en los centros docentes (2). Pere Marquès (2015) Plantilla para estimar y reflexionar sobre el nivel de innovación de un centro docente Blog Chispas TIC y Educación (3). Pere Marquès et altri (2015) Bases para el nuevo paradigma formativo de la Era Internet (4). Stefania Bocconi, Panagiotis Kampylis, Yves Punie (2012). Innovating Learning: Key Elements for Developing Creative Classrooms in Europe. European Commission (5). Barbara N. Brečko, Panagiotis Kampylis & Yves Punie (2014). Mainstreaming ICT-enabled Innovation in Education and Training in Europe: Policy actions for sustainability, scalability and impact at system level. European Commission (6). Alfredo Abad (2015) Plantilla básica de medición de innovación técnica (TIC) en un centro docente (7). Pere Marquès (2014) Competencias docentes en la Era Internet (8) OECD (2016) PISA: Low-performing students.Why they fall behind and how to help them succeed (9) Pere Marquès (2015) Cómo mejorar los aprendizajes y reducir el fracaso escolar con el "currículum bimodal" (10) Alfredo Hernando (2016) Viaje a la escuela del siglo XXI Fundación Telefónica (11) Fundación Telefónica (2016) Preparar tu escuela para la sociedad digital. Claves para sumarse al cambio. (12) Ferran Ruiz (2016) Las cuatro transformaciones y sus fundamentos pedagógicos e institucionales. Revista Educadores 258 (13) Jesuïtes Educació (2016) Proyecte Horitzò 2020. (14) Escola Pia (2016) SUMMEM, projecte per a la interdisciplinarietat a l'aula. (15) FEDAC (2016) Projecte avui x demà: 24 reptes de l'escola del segle XXI. (16) Generalitat de Catalunya (2016). Projecte Escola Nova 21 (17) Institució Familiar d'Educació (2016). Projecte Aude! PROJECTES DE GRUPS DE CENTRES
 • 38. JORNADES: ELS CENTRES INNOVADORS DE CATALUNYA EXPLIQUEN LA SEVA EXPERIÈNCIA VOLS PARTICIPAR EN EL PROJECTE “CENTRES INNOVADORS”? Aquí tens tota la informació sobre el què estem fent i sobre com entrar en el PROJECTE I Trobada de Centres Innovadors de Catalunya DIM, SCP, 1 juny 2016 Montserrat (B), Torre del Palau (Terrassa), SADAKO (B), IE J.Verdaguer (S.Sadurní d’A.), S.Pau (Tarragona), Costa Llobera (B), S.Narcís (Girona), CEIP Dr.Trueta (Viladecans), Virolai (B), Montserratina (Viladecans), GEM (Matarò), Pineda (Hospitalet Ll), E.Vedruna, E.Pia, SINS Dosrius, INS Bernat el Ferrer (Molins R), Garbí i Pere Vergés (Esplugues), INS Mundet (B), S.Jaume (Hospitalet Ll), El Casal (Castellar V) Innovació Educativa i Sistema Pedagògic a l’Escola SCP, 5 octubre 2016 37 Jornada DIM: Educación y Tecnología (DIM en Barcelona, 20 diciembre 2016) La Vall (Bellaterra), IES Rosa Chacel (Colmenar Viejo), IES Nicolás Copérnico (Parla, Madrid), Colegio Vallmont (Madrid), Colegio Monlau (Barcelona), INS Mundet (Barcelona), Projecte Horitzó 2020 de Jesuïtes Educació, Projecte AUDE de Institució Familiar d'Educació, Projete avuixdemà de FEDAC II Trobada de Centres Innovadors de Catalunya DIM (a la seu de la SCP-IEC), 7 juny 2017 Torre del Palau (Terrassa), SADAKO (B), IE J.Verdaguer (S.Sadurní d’A.), CEIP Dr.Trueta (Viladecans), Virolai (B), Pineda (Hospitalet Ll), SINS Dosrius, Col.legi Fundació Llor (Sant Boi del Llobregat), Col.legi La Farga (Sant Cugat), Institut Cendrassos (Figueres), INS Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat), CEIP Espai 3 (Sant Joan Despi),CEIP Pepa Colomer (El Prat de Llobregat), FEDAC-Ripollet (Ripollet), Escola Joviat (Manresa), Institut Bisbe Sivilla (Calella), Escola Joan Pelegrí (Barcelona). Y presenten experiències puntuals: Escola Sant Nicolau (Canyelles), Col.legi La Vall (Bellaterra), Col·legi Sant Bonaventura (Vilanova i la Geltrú), Escola Montessori (Rubí), Fundació Collcerola.
 • 39. ANNEX: RESULTATS D’ALTRES INVESTIGACIONS DIM Obtenir més informació a: TÉCNICAS DIDÁCTICAS CON TIC Actualment les investigacions i altres activitats DIM-EDU compten amb el suport de
 • 40. DURSI Epson SMART Promethean MIMIO Alta motivació, participació ... de l'alumnat 91 92 96 87 Millora la comprensió dels temes 81 92 94 86 Facilita la realització de tasques col·laboratives 59 56 87 73 Afavoreix la creativitat, investigar ... 87 78 75 Facilita el tractament de la diversitat de l'alumnat 67 85 78 65 Facilita la tasca docent 68 94 89 79 Facilita la innovació metodològica 79 83 86 77 Exigeix major dedicació docent (preparar, seguiment d'activitats) 44 88 74 61 Augmenta la satisfacció, motivació i autoestima docent 60 85 86 63 Contribueix a millorar l'aprenentatge dels estudiants en general 59 95 85 70 Els alumnes consideren que aprenen més 72 84 72 47 Es millora el rendiment acadèmic dels estudiants en general 31 60 50 32 Les xifres representen percentatge de professors. En DURSI, SMART i Promethean és la mitjana de les seves 2 investigacions. COMPARACIÓ DE RESULTATS… …DE LES INVESTIGACIONS AMB PISSARRA DIGITAL PereMarquès(2014)
 • 41. Aulas20 Aulatice Libro digital Tablets Curriculu m bimodal Alta motivació, participació ... de l'alumnat 96 90 95 90 Augmenta l'autonomia de l'estudiant 82 85 100 87 Afavoreix la creativitat 87 81 91 71* Facilita investigar, aprendre a buscar informació 91 82 85* 85 Millora la comprensió dels temes 96 94 95 97 Afavoreix la reflexió i el raonament crític 66 73 59 82 Potencia la capacitat de memorització 86 81 68 87 Exigeix major dedicació docent (preparar, seguiment d'activitats) 84 55 91 53 Contribueix a millorar els aprenentatges 95 68 86 94 Desenvolupament de les competències digitals 96 93 95 83* Es millora el rendiment acadèmic dels estudiants 70 64 59 74 Facilita l'ensenyament, l'aprenentatge i la tasca docent 88 87 94 Les xifres representen percentatge de professors. En Aulas20 / Aulatice és la mitjana de les seves 2 investigacions.* Dades 1-14 COMPARACIÓ DE RESULTATS… …DE LES INVESTIGACIONS: PereMarquès(2014)
 • 42. 70% 80% 90% Facilita l'aprenentatge autònom 98% Es constata un alt desenvolupament de les competències digitals 98% Millora la comprensió en general 96% Afavoreix la creativitat 96% Contribueix a millorar els aprenentatges dels estudiants en general. 92% Alta motivació i implicació de l'alumnat 92% Potencia la capacitat de memorització (memòria visual) 86% Predisposa i anima per a la investigació 86% Promou una contínua activitat intel·lectual de l'alumne 82% Afavoreix el desenvolupament de la reflexió i el raonament crític 78% Els alumnes consideren que amb les pastilles aprenen més 80% Als alumnes els agrada treballar amb tauletes 94% Millora en el rendiment acadèmic dels estudiants 71% Multifuncionalitat i versatilitat 96% Accés a múltiples fonts d'informació a Internet 94% Portabilitat: la tauleta és lleugera i es trasllada amb facilitat 94% Facilita aplicar metodologies centrades en l'activitat de l'alumne 92% Facilita tractar la diversitat i un ensenyament més personalitzada 86% Faciliten la realització d'activitats de reforç 86% PRINCIPALS APORTACIONS DE LES TAULETES Pere Marquès (2014)(metainvestigació DIM 2014)
 • 43. Per aconseguir una significativa millora de les notes i una reducció del fracàs escolar no n'hi ha prou un canvi tecnològic / metodològic, es necessita un canvi curricular en profunditat com el que proposa el "currículum bimodal" PereMarquès(2014) TAULETES S
 • 44. Pere Marquès (2016) DADES COMPARATIVES (en %) 11/13 14 15 16 media Augmenta la motivació i participació 90 89 91 80 88 Treballen més: realitzen més activitats 72 82 90 82 82 Als alumnes els agrada corregir i (si saben) tutoritzar als companys. - 78 78 80 79 Als alumnes els agraden les activitats del currículum bimodal - 80 83 81 81 S’ha pogut pujar el nivell de l’assignatura - 70 80 76 75 Facilita el tractament de la diversitat - 88 93 86 89 Facilita el desenvolupament d’activitats col.laboratives - 92 90 92 91 El proper curs tornaràs a aplicar el CB? 87 92 96 87 91 Milloren la comprensió del glossari 94 91 94 80 90 Utilitzan més el glossari de l’assignatura (parlar, escriure…) 88 82 81 72 81 Milloren la memorització del glossari de l’assignatura 87 89 92 79 87 Milloren en la realització de les activitats pràctiques 87 86 90 79 86 Aprenn a construir apunts funcionals (que els siguin útils) 87 85 78 80 83 Desenvolupen més les capacitats de reflexió i raonament crític 82 89 77 74 81 Desenvolupen més la imaginació i creativitat - 84 70 63 72 S’aprecia un major aprenentatge autònom per part dels estudiants 87 89 85 79 85 Els alumnes consideren que aprenen més amb el curriculum bimodal 75 77 74 63 72 Han millorat les notes en els EXÀMENS TEÒRICS 74 78 76 68 74 Han millorat les notes en els EXÀMENS D’ACTIVITATS PRÀCTIQUES amb apunts 74 78 84 66 76 CURRÍCULUM BIMODAL: IMPACTE EN ELS APRENENTATGES
 • 45. (1) Considerant les 4 investigacions sobre l'aplicació del currículum bimodal (2011-2016) S'indica el% de professors (mínim i màxim) que van contestar afirmativament. Pere Marquès (2016) reduïm el fracàs escolar tots aprenen més Investigacions DIM 2011-16 700 professors 129 centres
 • 46. Per tot això, més del 90% dels professors considera que facilita l'ensenyament, l'aprenentatge i l'assoliment dels objectius educatius. I ho pensa seguir aplicant el proper curs. PereMarquès(2014) APLICACIÓ DEL CURRÍCULUM BIMODAL
 • 47. Esperem que aquestes informacions puguin ser útils per orientar la innovació i millora dels professors i centres docents. Gràcies als centres i professors que comparteixen la seva experiència i coneixements participant en aquests estudis. Veure tota la informació sobre el projecte/investigació i àmplia bibliografia a http://peremarques.net/scpcentresinnovadors.htm Actualment les investigacions i altres activitats DIM-EDU compten amb el suport de