SlideShare a Scribd company logo
Plan Działań Wspierających

opracowany dla:

                   XY, ur. xx.xx.xxxx w X

                Gimnazjum XXX w XXX, klasa III

1. Cele do osiągnięcia w zakresie przyznanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
   dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
   indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczennicy w zakresie: pisania
   poprawnego pod względem ortograficznym i stylistycznym,
   dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb
   psychofizycznych uczennicy: dostosowanie kryteriów oceny prac pisemnych do stwierdzonych
   dysfunkcji (dysleksja i dysortografia), wydłużenie czasu egzaminu o 50%,
   usprawnienie umiejętności w pisani i czytaniu,
   redukowanie zaburzeń funkcji analizatora wzrokowego,
   ćwiczenie koncentracji uwagi,
   nauka umiejętności wyrażania emocji i uczuć.

2. Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej

    systematyczne, całoroczne indywidualizowanie pracy z uczniem na wszystkich zajęciach
    przedmiotowych:
      stosowanie wobec uczennicy kryteriów oceny dla ucznia z dysleksją i dysortografią – nie
      należy obniżać ocen za popełniane w pisowni błędy. Ocena prac pisemnych winna dotyczyć
      głównie merytorycznej strony. Aspekt ortograficzny powinien mieć charakter opisowy –
      należy wskazać błędy, które będą materiałem do indywidualnej pracy związanej z ich
      poprawą. Materiał wyrazowy przewidziany na dyktanda uczennica powinna otrzymywać
      do nauczyciela wcześniej, tak by móc go „przerobić” w domu samodzielnie lub pod
      kierunkiem rodziców,
      należy wydłużyć limit czasu na pisanie sprawdzianów. W miarę możliwości – zastępować
      sprawdziany pisemne odpowiedziami ustnymi,
      należy organizować sytuacje, w których uczennica będzie odnosiła sukces, szczególnie
      pracując w grupie,
    konieczne jest dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczennicy,
    w czasie egzaminów zewnętrznych należy ich warunki dostosować do potrzeb uczennicy
    (zgodnie z wytycznymi OKE),
    wzmocnienie wiary we własne możliwości,
    indywidualna pomoc nauczyciela polonisty oraz nauczycieli języków obcych,
    wzbudzanie motywacji do nauki,
    dostrzeganie i nagradzanie czynionych postępów,
    chwalenie za wysiłek,
    uczennica zobowiązana jest do rzetelnej i systematycznej pracy nad poprawnością
    ortograficzną.

3. Metody pracy z uczniem:
Takie , jak w przypadku wszystkich uczniów.
                                                1
4. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
  ucznia:
Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych:
   wdrażać do samokontroli i czujności ortograficznej,
   ocenianie błędów po dokonaniu korekty przez ucznia (korzystanie ze słowników),
   zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań,
   dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie,
   wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury w częściach (możliwość korzystania
    z płyty),
   formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące
    przykłady,
   częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej
    pomocy, wyjaśnień,
   należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach, zadawać
    do domu na miarę możliwości ucznia,
   dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie i na wyrazach wyraźnie
    zapowiedzianych, sprawdzać reguły pisowni,
   potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału,
   docenianie każdego sukcesów

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów:

  1) język polski:

   nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywać wybrane fragmenty
   dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę czytania,
   dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej
   pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu,
   starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów,
   czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie, pozwalać na korzystanie
   z książek ”mówionych”,
   raczej nie angażować do konkursów czytania,
   uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem,
   dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu,
   częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad
   wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób wykonania prac,
   dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu
   trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie; można też
   dawać teksty z lukami lub pisanie z pamięci,
   dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie,
   błędów nie omawiać wobec całej klasy,
   w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów
   pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),
   pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów,
   nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach,
   podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika
   wywodu, treść, styl, kompozycja itd.),


                                                 2
dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie
  potrzeby skracać wielkość notatek,
  przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie,
  pozwalać na wykonywanie prac na komputerze,
  usprawniać zaburzone funkcje - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

2) języki obce:

  dawać łatwiejsze zadania,
  nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się
  i przypomnienie słówek, zwrotów,
  dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek,
  w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet
  wypowiadać je przesadnie poprawnie,
  można pozwolić na korzystanie z dyktafonu podczas lekcji,
  nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania
  synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem,
  w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na
  ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,
  przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika,
  w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli,
  rysunków,
  podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami
  gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego,
  prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów,
  dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne,
  liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma,
  oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na
  wypowiedzi ustne,

3) matematyka, fizyka, chemia:

  naukę definicji, reguł wzorów, symboli chemicznych rozłożyć w czasie, często przypominać
  i utrwalać,
  nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń
  będzie pytany,
  w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy
  prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek,
  w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań,
  można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania,
  uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr,
  zapisywaniem reakcji chemicznych itp.,
  materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje,
  oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może
  z pomyłek rachunkowych,
  oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była
  niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia do rozwiązania
  niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji,


                                               3
4) geografia, biologia, historia:

   uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat,
   w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie,
   wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać,
   częściej powtarzać i utrwalać materiał,
   podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie,
   wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk,
   wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania,
   zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na
   podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia,
   przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie często
   oceniać prace domowe,

  5) muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, technika:

   zawsze uwzględniać trudności ucznia,
   w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na
   przykładzie,
   dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami,
   nie zmuszać na siłę do śpiewania, czy wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudność,
   dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu,
   nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy,
   podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego
   chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.,
   włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse.

5. Działania wspierające rodziców
Udzielenie wskazówek do pracy z dzieckiem na terenie domu.

6. Określenie zakresu współdziałania z:

         Poradnia/instytucja               Zakres współdziałania
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w XXX       W przypadku wątpliwości konsultacje
                             wychowawcy i rodziców

7. Opracował zespół w składzie:

       Imię i nazwisko        Nauczany przedmiot         Podpis
                                                4
Miejsce i data  ………………………
               5

More Related Content

Similar to Pwd dyslektyk

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Aga Szajda
 
Schemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcjiSchemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcjiWolneLektury
 
PDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksjiPDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksjiAga Szajda
 
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodzicówJak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Agnieszka Pie
 
Jak się uczyć
Jak się uczyćJak się uczyć
Jak się uczyć
Agnieszka Pie
 
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodzicówJak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Agnieszka Pie
 
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnejOcenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Iwona Moczydłowska
 
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula MłynarczykID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
CitizenProjectFoundation
 
ID-EYE Ewaluacja online Hanna Górecka
ID-EYE Ewaluacja online Hanna GóreckaID-EYE Ewaluacja online Hanna Górecka
ID-EYE Ewaluacja online Hanna Górecka
CitizenProjectFoundation
 
Ocenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówieniaOcenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówienia
Iwona Moczydłowska
 
Odwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcegoOdwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcego
Iwona Moczydłowska
 
Kipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościKipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościAga Szajda
 
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina SzajdziukID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
CitizenProjectFoundation
 
ID-EYE Ewaluacja online Anna Turowska
ID-EYE Ewaluacja online Anna TurowskaID-EYE Ewaluacja online Anna Turowska
ID-EYE Ewaluacja online Anna Turowska
CitizenProjectFoundation
 
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docxPROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
Justyna74
 

Similar to Pwd dyslektyk (20)

Pwd
PwdPwd
Pwd
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
 
Schemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcjiSchemat scenariusza lekcji
Schemat scenariusza lekcji
 
PDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksjiPDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksji
 
PL-g_2-gda-m.kruczek
PL-g_2-gda-m.kruczekPL-g_2-gda-m.kruczek
PL-g_2-gda-m.kruczek
 
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodzicówJak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
 
Jak się uczyć
Jak się uczyćJak się uczyć
Jak się uczyć
 
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodzicówJak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
Jak się uczyć - prezentacja przygotowana dla rodziców
 
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnejOcenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
Ocenianie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej
 
Mowienie2
Mowienie2Mowienie2
Mowienie2
 
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula MłynarczykID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
 
ID-EYE Ewaluacja online Hanna Górecka
ID-EYE Ewaluacja online Hanna GóreckaID-EYE Ewaluacja online Hanna Górecka
ID-EYE Ewaluacja online Hanna Górecka
 
Ocenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówieniaOcenianie sprawności mówienia
Ocenianie sprawności mówienia
 
Odwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcegoOdwrócona lekcja języka obcego
Odwrócona lekcja języka obcego
 
Kipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościKipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudności
 
Prezentacja dysleksja rozwojowa
Prezentacja dysleksja rozwojowaPrezentacja dysleksja rozwojowa
Prezentacja dysleksja rozwojowa
 
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina SzajdziukID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
 
Kipu
KipuKipu
Kipu
 
ID-EYE Ewaluacja online Anna Turowska
ID-EYE Ewaluacja online Anna TurowskaID-EYE Ewaluacja online Anna Turowska
ID-EYE Ewaluacja online Anna Turowska
 
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docxPROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
 

More from Aga Szajda

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
Aga Szajda
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Aga Szajda
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Aga Szajda
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Aga Szajda
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
Aga Szajda
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Aga Szajda
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Aga Szajda
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Aga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 

Pwd dyslektyk

 • 1. Plan Działań Wspierających opracowany dla: XY, ur. xx.xx.xxxx w X Gimnazjum XXX w XXX, klasa III 1. Cele do osiągnięcia w zakresie przyznanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczennicy w zakresie: pisania poprawnego pod względem ortograficznym i stylistycznym, dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczennicy: dostosowanie kryteriów oceny prac pisemnych do stwierdzonych dysfunkcji (dysleksja i dysortografia), wydłużenie czasu egzaminu o 50%, usprawnienie umiejętności w pisani i czytaniu, redukowanie zaburzeń funkcji analizatora wzrokowego, ćwiczenie koncentracji uwagi, nauka umiejętności wyrażania emocji i uczuć. 2. Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej  systematyczne, całoroczne indywidualizowanie pracy z uczniem na wszystkich zajęciach przedmiotowych: stosowanie wobec uczennicy kryteriów oceny dla ucznia z dysleksją i dysortografią – nie należy obniżać ocen za popełniane w pisowni błędy. Ocena prac pisemnych winna dotyczyć głównie merytorycznej strony. Aspekt ortograficzny powinien mieć charakter opisowy – należy wskazać błędy, które będą materiałem do indywidualnej pracy związanej z ich poprawą. Materiał wyrazowy przewidziany na dyktanda uczennica powinna otrzymywać do nauczyciela wcześniej, tak by móc go „przerobić” w domu samodzielnie lub pod kierunkiem rodziców, należy wydłużyć limit czasu na pisanie sprawdzianów. W miarę możliwości – zastępować sprawdziany pisemne odpowiedziami ustnymi, należy organizować sytuacje, w których uczennica będzie odnosiła sukces, szczególnie pracując w grupie,  konieczne jest dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczennicy,  w czasie egzaminów zewnętrznych należy ich warunki dostosować do potrzeb uczennicy (zgodnie z wytycznymi OKE),  wzmocnienie wiary we własne możliwości,  indywidualna pomoc nauczyciela polonisty oraz nauczycieli języków obcych,  wzbudzanie motywacji do nauki,  dostrzeganie i nagradzanie czynionych postępów,  chwalenie za wysiłek,  uczennica zobowiązana jest do rzetelnej i systematycznej pracy nad poprawnością ortograficzną. 3. Metody pracy z uczniem: Takie , jak w przypadku wszystkich uczniów. 1
 • 2. 4. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych:  wdrażać do samokontroli i czujności ortograficznej,  ocenianie błędów po dokonaniu korekty przez ucznia (korzystanie ze słowników),  zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań,  dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie,  wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury w częściach (możliwość korzystania z płyty),  formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady,  częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień,  należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach, zadawać do domu na miarę możliwości ucznia,  dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie i na wyrazach wyraźnie zapowiedzianych, sprawdzać reguły pisowni,  potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału,  docenianie każdego sukcesów Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów: 1) język polski: nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywać wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę czytania, dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu, starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów, czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie, pozwalać na korzystanie z książek ”mówionych”, raczej nie angażować do konkursów czytania, uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu, częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób wykonania prac, dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie; można też dawać teksty z lukami lub pisanie z pamięci, dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie, błędów nie omawiać wobec całej klasy, w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów, nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach, podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd.), 2
 • 3. dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek, przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie, pozwalać na wykonywanie prac na komputerze, usprawniać zaburzone funkcje - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 2) języki obce: dawać łatwiejsze zadania, nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie słówek, zwrotów, dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek, w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiadać je przesadnie poprawnie, można pozwolić na korzystanie z dyktafonu podczas lekcji, nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym wyrazem, w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter, przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika, w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli, rysunków, podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego, prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów, dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne, liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma, oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne, 3) matematyka, fizyka, chemia: naukę definicji, reguł wzorów, symboli chemicznych rozłożyć w czasie, często przypominać i utrwalać, nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń będzie pytany, w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek, w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań, można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania, uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, zapisywaniem reakcji chemicznych itp., materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje, oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny, co wynikać może z pomyłek rachunkowych, oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia do rozwiązania niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji, 3
 • 4. 4) geografia, biologia, historia: uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, dat, w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać, częściej powtarzać i utrwalać materiał, podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętywanie, wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania, zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia, przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, niekiedy nawet odpytywać indywidualnie często oceniać prace domowe, 5) muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, technika: zawsze uwzględniać trudności ucznia, w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na przykładzie, dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami, nie zmuszać na siłę do śpiewania, czy wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudność, dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu, nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy, podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp., włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse. 5. Działania wspierające rodziców Udzielenie wskazówek do pracy z dzieckiem na terenie domu. 6. Określenie zakresu współdziałania z: Poradnia/instytucja Zakres współdziałania Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w XXX W przypadku wątpliwości konsultacje wychowawcy i rodziców 7. Opracował zespół w składzie: Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Podpis 4
 • 5. Miejsce i data ……………………… 5