Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dziennik Ustaw Nr 23               — 1414 —                     Poz. 225        ...
Dziennik Ustaw Nr 23                — 1415 —                       Poz. 225cówki, o ...
Dziennik Ustaw Nr 23                — 1416 —                       Poz. 225  § 9....
Dziennik Ustaw Nr 23                     — 1417 —                       Poz. 2...
Dziennik Ustaw Nr 23               — 1418 —                    Poz. 225chowawczej i opie...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rozporządzenie z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji

31,495 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rozporządzenie z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji

 1. 1. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1414 — Poz. 225 225 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko∏y i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia∏alnoÊci wychowawczej i opiekuƒczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) zarzàdza si´, co nast´pu-7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. je:Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 § 1. 1. Rozporzàdzenie reguluje sposób prowadze-i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, nia przez publiczne przedszkola, szko∏y podstawowe,poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, gimnazja, szko∏y ponadgimnazjalne i dotychczasowepoz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, szko∏y ponadpodstawowe, a tak˝e przez publiczne pla-
 2. 2. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1415 — Poz. 225cówki, o których mowa w art. 2 pkt 3—5 i 7 ustawy pewniajàca opiek´ i wychowanie uczniom w okresiez dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty, zwane da- pobierania nauki poza miejscem sta∏ego zamieszkanialej „placówkami”, dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzà ksi´g´ wychowanków.dzia∏alnoÊci wychowawczej i opiekuƒczej. 2. Do ksi´gi wychowanków wpisuje si´ imi´ (imio- 2. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu na) i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia wychowanka,nauczania, dzia∏alnoÊci wychowawczej i opiekuƒczej imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)przez publiczne szko∏y artystyczne regulujà odr´bne i adresy ich zamieszkania, adres dotychczasowegoprzepisy. miejsca sta∏ego pobytu (zameldowania) wychowanka, a je˝eli nie ma sta∏ego zameldowania, odnotowuje si´, § 2. 1. Przedszkole prowadzi dla ka˝dego oddzia∏u skàd wychowanek przyby∏, dat´ i miejsce przyj´ciadziennik zaj´ç przedszkola, w którym dokumentuje si´ oraz dat´ i przyczyn´ skreÊlenia z ksi´gi wychowan-przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieçmi ków, a tak˝e nazw´ i adres placówki, do której wycho-w danym roku szkolnym. wanek zosta∏ przeniesiony. 2. Do dziennika zaj´ç przedszkola wpisuje si´ w po- 3. Wpisów w ksi´dze wychowanków dokonuje si´rzàdku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty chronologicznie wed∏ug dat przyj´cia wychowanków.i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców(prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, § 6. Wpisów w ksi´dze ewidencji, w ksi´dzeoznaczenie realizowanego programu wychowania uczniów oraz w ksi´dze wychowanków dokonuje si´przedszkolnego oraz w dzienniku odnotowuje si´ obec- na podstawie dowodów osobistych lub innych doku-noÊç dzieci na zaj´ciach dydaktyczno-wychowaw- mentów to˝samoÊci rodziców (prawnych opiekunów)czych. Przeprowadzenie zaj´ç dydaktyczno-wycho- lub pe∏noletniego ucznia, wychowanka, innych doku-wawczych nauczyciel potwierdza podpisem. mentów zawierajàcych dane podlegajàce wpisowi do odpowiedniej ksi´gi oraz informacji przekazanych § 3. 1. Szko∏a podstawowa i gimnazjum prowadzà przez organ gminy lub dyrektora innej szko∏y.ksi´g´ ewidencji dzieci i m∏odzie˝y podlegajàcych obo-wiàzkowi szkolnemu, zamieszka∏ych w obwodzie szko- § 7. 1. Szko∏a prowadzi dla ka˝dego oddzia∏u dzien-∏y. nik lekcyjny, w którym dokumentuje si´ przebieg na- uczania w danym roku szkolnym, z zastrze˝eniem § 8. 2. Do ksi´gi ewidencji wpisuje si´, wed∏ug rokuurodzenia, imi´ (imiona) i nazwisko, dat´ i miejsce uro- 2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje si´ w porzàdkudzenia oraz adres zamieszkania dziecka, a tak˝e imiona alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektorai nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adre- szko∏y nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca uro-sy ich zamieszkania. dzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamiesz- 3. W ksi´dze ewidencji odnotowuje si´ corocznie kania, a tak˝e tygodniowy plan zaj´ç edukacyjnych,informacje o spe∏nianiu przez dziecko obowiàzku szkol- oznaczenie realizowanych programów nauczania za-nego w tej albo innej szkole, informacje o spe∏nianiu wartych w szkolnym zestawie programów nauczaniaobowiàzku szkolnego poza szko∏à na podstawie zezwo- dla danego oddzia∏u oraz imiona i nazwiska nauczycie-lenia wydanego przez dyrektora szko∏y oraz o odrocze- li prowadzàcych poszczególne zaj´cia.niu spe∏niania obowiàzku szkolnego ze wskazaniemdecyzji, na podstawie której nastàpi∏o odroczenie. 3. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje si´ obec- noÊç uczniów na zaj´ciach edukacyjnych oraz wpisuje 4. W ksi´dze ewidencji prowadzonej przez gimna- si´ tematy przeprowadzonych zaj´ç, oceny i zaliczeniazjum odnotowuje si´ corocznie, w porozumieniu z gmi- uzyskane przez uczniów z poszczególnych zaj´ç eduka-nà, informacje o spe∏nianiu przez m∏odzie˝ w wieku cyjnych, oceny zachowania, a tak˝e przeprowadzone16—18 lat obowiàzku szkolnego lub obowiàzku nauki. hospitacje zaj´ç edukacyjnych. Przeprowadzenie zaj´ç edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem. § 4. 1. Szko∏a prowadzi ksi´g´ uczniów. 4. Przeprowadzenie hospitacji zaj´ç edukacyjnych 2. Do ksi´gi uczniów wpisuje si´ imi´ (imiona) i na- potwierdza podpisem nauczyciel upowa˝niony dozwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz adres zamieszka- sprawowania w szkole nadzoru pedagogicznego.nia ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnychopiekunów) i adresy ich zamieszkania, a tak˝e dat´ 5. Do dziennika lekcyjnego prowadzonego przezprzyj´cia ucznia do szko∏y oraz klas´, do której ucznia szko∏´ dla doros∏ych nie wpisuje si´ danych dotyczà-przyj´to. W ksi´dze uczniów odnotowuje si´ dat´ cych rodziców (prawnych opiekunów) s∏uchaczy pe∏-ukoƒczenia szko∏y albo dat´ i przyczyn´ opuszczenia noletnich.szko∏y przez ucznia. § 8. Wewnàtrzszkolne ocenianie uczniów mo˝e byç 3. Wpisów w ksi´dze uczniów dokonuje si´ chrono- tak˝e dokumentowane w innym ni˝ dziennik lekcyjnylogicznie wed∏ug dat przyj´cia uczniów do szko∏y. dokumencie, okreÊlonym w statucie szko∏y, z tym ˝e ustalone dla ucznia oceny koƒcoworoczne (semestral- § 5. 1. Specjalny oÊrodek szkolno-wychowawczy, ne), zaliczenia i ocen´ zachowania wpisuje si´ dospecjalny oÊrodek wychowawczy oraz placówka za- dziennika lekcyjnego.
 3. 3. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1416 — Poz. 225 § 9. 1. Specjalny oÊrodek szkolno-wychowawczy, wawczych, przedszkole i szko∏a prowadzà odr´bnie dlaspecjalny oÊrodek wychowawczy oraz placówka za- ka˝dego ucznia i wychowanka odpowiednio dziennikpewniajàca opiek´ i wychowanie uczniom w okresie indywidualnego nauczania lub dziennik indywidual-pobierania nauki poza miejscem sta∏ego zamieszkania nych zaj´ç rewalidacyjno-wychowawczych.prowadzi dla ka˝dej grupy wychowanków dziennik za-j´ç wychowawczych, w którym dokumentuje si´ prze- § 12. 1. Szko∏a prowadzi dla ka˝dego ucznia przezbieg zaj´ç wychowawczych w danym roku szkolnym. okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia okreÊlajà odr´bne przepisy. 2. Do dziennika zaj´ç wychowawczych wpisuje si´w porzàdku alfabetycznym nazwiska i imiona wycho- 2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje si´ nawanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imio- podstawie danych zawartych w ksi´dze uczniów,na rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich za- dzienniku lekcyjnym, protoko∏ach egzaminów klasyfi-mieszkania, klas´ i okresy nauki (semestry), prowadzo- kacyjnych i poprawkowych, protoko∏ach zebraƒ radyne zaj´cia edukacyjne, liczb´ opuszczonych godzin za- pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu prze-j´ç, w tym godzin usprawiedliwionych i nieusprawie- prowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podsta-dliwionych, uwagi o wychowankach oraz zaj´cia orga- wowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim rokunizowane w dniach nauki, zaj´cia powtarzajàce si´ nauki w gimnazjum bàdê o zwolnieniu odpowiednio zeokresowo, plan pracy na okres (semestr), informacje sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okr´gowejo kontaktach z rodzinà wychowanka, tygodniowe za∏o- komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wype∏niajàcy ar-˝enia wychowawcze i realizacj´ planu pracy, oceny kusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodnoÊç wpi-Êródroczne i koƒcoworoczne (semestralne) oraz zali- sów z dokumentami, na podstawie których ich dokona-czenia uzyskane przez wychowanków z poszczegól- no.nych zaj´ç edukacyjnych i ocen´ zachowania. 3. W klasach I—III szko∏y podstawowej opisowe § 10. 1. Przedszkole, szko∏a i placówka prowadzà oceny koƒcoworoczne i oceny zachowania sporzàdzo-dzienniki zaj´ç, które nie sà wpisywane odpowiednio ne komputerowo i podpisane przez wychowawc´ kla-do dziennika zaj´ç przedszkola, dziennika lekcyjnego sy mo˝na za∏àczyç do arkusza ocen ucznia, co jest rów-i dziennika zaj´ç wychowawczych, je˝eli jest to uzasad- noznaczne z wpisem w arkuszu ocen.nione koniecznoÊcià dokumentowania przebiegu na-uczania, dzia∏alnoÊci wychowawczej i opiekuƒczej, 4. Podstawà wpisu o klasyfikowaniu, promowaniuw szczególnoÊci dziennik zaj´ç dydaktyczno-wyrów- lub ukoƒczeniu przez ucznia szko∏y jest uchwa∏a radynawczych i specjalistycznych, w tym zaj´ç rewalidacyj- pedagogicznej, której dat´ wpisuje si´ do arkusza ocennych i socjoterapeutycznych. ucznia. 2. Do dzienników zaj´ç, o których mowa w ust. 1, 5. Oceny z zaj´ç edukacyjnych, ocen´ zachowania,wpisuje si´ w porzàdku alfabetycznym nazwiska i imio- klas´ i miesiàc urodzenia ucznia wype∏nia si´ s∏owamina odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywi- w pe∏nym brzmieniu. W rubryce, która nie jest wype∏-dualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, niana, wpisuje si´ poziomà kresk´, a w przypadku gdya w przypadku zaj´ç grupowych — program pracy gru- kilka kolejnych rubryk nie jest wype∏nianych, mo˝na jepy, tygodniowy plan zaj´ç, tematy przeprowadzonych przekreÊliç ukoÊnà kreskà, przy czym w pierwszejzaj´ç, ocen´ post´pów i wnioski dotyczàce dalszej pra- i ostatniej wolnej rubryce wpisuje si´ poziome kreski.cy oraz obecnoÊç uczniów lub wychowanków na zaj´- W przypadku zwolnienia ucznia z zaj´ç edukacyjnych,ciach. wpisuje si´ „zwolniony/a”. 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ w szko∏ach dla 6. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza si´ adnotacj´doros∏ych. o wydaniu Êwiadectwa ukoƒczenia szko∏y, Êwiadectwa dojrza∏oÊci i jego odpisu, duplikatu Êwiadectwa, § 11. 1. Przedszkole i szko∏a, które organizujà zespo- o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub∏owe zaj´cia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci tok nauki oraz sporzàdzeniu odpisu arkusza oceni m∏odzie˝y z upoÊledzeniem umys∏owym w stopniu ucznia.g∏´bokim, prowadzà dla ka˝dego zespo∏u uczniówi wychowanków dziennik zaj´ç rewalidacyjno-wycho- 7. W arkuszu ocen ucznia wpisuje si´ dat´ i przyczy-wawczych, w którym dokumentuje si´ przebieg zaj´ç n´ opuszczenia szko∏y przez ucznia.w danym roku szkolnym. 8. W przypadku przejÊcia ucznia do innej szko∏y, 2. Do dziennika zaj´ç rewalidacyjno-wychowaw- przesy∏a si´ do tej szko∏y odpis arkusza ocen ucznia.czych wpisuje si´ w porzàdku alfabetycznym nazwiskai imiona uczniów i wychowanków, daty i miejsca ich 9. Wpisów do arkusza ocen ucznia mo˝na dokony-urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych waç pismem komputerowym, maszynowym lub r´cz-opiekunów) i adresy ich zamieszkania, obecnoÊç nym.uczniów na zaj´ciach, indywidualny program zaj´ç,a tak˝e opis przebiegu zaj´ç z ka˝dym uczniem. 10. Dyrektor szko∏y specjalnej zorganizowanej w: 3. W przypadku dzieci i m∏odzie˝y zakwalifikowa- 1) zak∏adzie opieki zdrowotnej, w tym w zak∏adzienych do indywidualnego nauczania albo uczestnictwa opiekuƒczo-leczniczym i zak∏adzie lecznictwaw indywidualnych zaj´ciach rewalidacyjno-wycho- uzdrowiskowego,
 4. 4. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1417 — Poz. 225 2) jednostce pomocy spo∏ecznej § 18. Pedagog lub psycholog zatrudniony w przed- przesy∏a dyrektorowi szko∏y, do której dziecko wraca, szkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do któ- pisemnà informacj´ o wynikach nauczania i zachowa- rego wpisuje tygodniowy plan swoich zaj´ç, zaj´cia niu uzyskanych przez dziecko w czasie pobytu w szko- i czynnoÊci przeprowadzone w poszczególnych dniach, le specjalnej, je˝eli w tym okresie dziecko nie by∏o kla- wykaz dzieci, uczniów lub wychowanków zakwalifiko- syfikowane. wanych do ró˝nych form pomocy, w szczególnoÊci po- mocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje § 13. 1. Szko∏a zak∏ada ksi´gi arkuszy ocen. o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi peda- gog lub psycholog wspó∏dzia∏a przy wykonywaniu 2. Ksi´ga arkuszy ocen zawiera u∏o˝one w porzàd- swoich zadaƒ.ku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonychw jednym roku, którzy ukoƒczyli lub opuÊcili szko∏´. § 19. Przedszkole, szko∏a i placówka prowadzi dla ka˝dego dziecka, ucznia lub wychowanka, obj´tego po-Na pierwszej stronie ksi´gi zamieszcza si´ adnotacj´: mocà psychologiczno-pedagogicznà, dokumentacj´„Ksi´ga arkuszy ocen uczniów urodzonych badaƒ i czynnoÊci uzupe∏niajàcych prowadzonychw ............................ roku”. Na koƒcu ksi´gi zamieszcza (podaç rok urodzenia) w szczególnoÊci przez pedagoga, psychologa, logope-si´ adnotacj´: „Ksi´ga zawiera: a)................................. d´ i lekarza. (podaç liczb´)arkuszy ocen uczniów, którzy ukoƒczyli szko∏´, § 20. 1. Placówka, z wyjàtkiem szkolnego schroni-b) ...................... arkuszy ocen uczniów, którzy z ró˝nych ska m∏odzie˝owego, prowadzi dla ka˝dego ko∏a (sekcji, (podaç liczb´) zespo∏u, klubu), a w przypadku placówki kszta∏ceniaprzyczyn opuÊcili szko∏´”. Adnotacj´ na koƒcu ksi´gi praktycznego — grupy uczniów, dziennik zaj´ç sta∏ychopatruje si´ piecz´cià szko∏y oraz pieczàtkà i podpisem oraz dziennik zaj´ç okresowych i okazjonalnych, w któ-dyrektora szko∏y. rych dokumentuje si´ przebieg tych zaj´ç w danym ro- ku szkolnym. § 14. 1. Szko∏a dla doros∏ych kszta∏càca w formiezaocznej wydaje s∏uchaczom indeksy. Dopuszcza si´ 2. Do dziennika zaj´ç sta∏ych wpisuje si´ w porzàd-mo˝liwoÊç wydawania indeksów s∏uchaczom szko∏y ku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów i wycho-dla doros∏ych kszta∏càcej w formie stacjonarnej, a tak- wanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imio-˝e uczniom szko∏y policealnej i pomaturalnej dla m∏o- na rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich za-dzie˝y. mieszkania, za∏o˝enia programowe na dany rok szkol- ny, tygodniowy rozk∏ad zaj´ç i tematy przeprowadzo- 2. Indeks jest dokumentem potwierdzajàcym uzy- nych zaj´ç oraz w dzienniku odnotowuje si´ obecnoÊçskane oceny i z∏o˝enie egzaminów. Wzór indeksu okre- uczniów na zaj´ciach.Êlajà odr´bne przepisy. 3. Do dziennika zaj´ç okresowych i okazjonalnych § 15. 1. Sprawdziany uzdolnieƒ kierunkowych prze- wpisuje si´ w szczególnoÊci za∏o˝enia programowe za-prowadzane dla kandydatów do klas i gimnazjów spor- j´ç i liczb´ uczniów uczestniczàcych w tych zaj´ciach.towych, mistrzostwa sportowego oraz do gimnazjów § 21. 1. W przypadku zniszczenia dokumentacjidwuj´zycznych, a tak˝e post´powanie kwalifikacyjne przebiegu nauczania wskutek po˝aru, powodzi lub in-dla kandydatów do klas pierwszych szkó∏ ponadgimna- nych zdarzeƒ losowych, dyrektor szko∏y powo∏uje ko-zjalnych oraz dotychczasowych szkó∏ ponadpodstawo- misj´ w celu ustalenia zakresu zniszczeƒ oraz odtwo-wych nale˝y dokumentowaç odpowiednio w protoko- rzenia tej dokumentacji, w szczególnoÊci ksi´gi∏ach tych sprawdzianów i protoko∏ach post´powania uczniów, arkuszy ocen uczniów oraz protoko∏ów egza-kwalifikacyjnego. minów dojrza∏oÊci. 2. Egzaminy uczniów nale˝y dokumentowaç w pro- 2. Odtworzenia dokumentacji dokonuje si´ na pod-toko∏ach egzaminów zgodnie z odr´bnymi przepisami. stawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczaniaProtoko∏y egzaminów w∏àcza si´ do arkuszy ocen i innych dokumentów oraz zeznaƒ Êwiadków, w tym ze-uczniów. znaƒ cz∏onków paƒstwowych komisji egzaminacyj- nych. § 16. Dokumentacj´ przebiegu nauczania stanowiàtak˝e uchwa∏y rady pedagogicznej dotyczàce klasyfiko- 3. Z przebiegu prac komisji sporzàdza si´ protokó∏wania i promowania uczniów oraz ukoƒczenia szko∏y, zawierajàcy w szczególnoÊci: sk∏ad komisji, termin roz-zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki pocz´cia i zakoƒczenia prac komisji, opis zniszczonejoraz pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne s∏ucha- dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstaw´, naczy szkó∏ dla doros∏ych prowadzonych w formie zaocz- jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protoko∏u do∏àczanej. si´ spisane zeznania Êwiadków. Protokó∏ podpisujà wszyscy cz∏onkowie komisji. § 17. W szko∏ach organizujàcych zaj´cia rewalida- 4. O powo∏aniu komisji i wynikach jej pracy dyrek-cyjno-wychowawcze dla dzieci i m∏odzie˝y z upoÊle- tor szko∏y zawiadamia kuratora oÊwiaty i organ prowa-dzeniem umys∏owym w stopniu g∏´bokim — w stosun- dzàcy szko∏´.ku do dzieci i m∏odzie˝y uczestniczàcych w tych zaj´-ciach — nie stosuje si´ przepisów § 2, § 3, § 7, § 8, § 10 § 22. Sprostowania b∏´du i oczywistej pomy∏kii § 12—16. w dokumentacji przebiegu nauczania, dzia∏alnoÊci wy-
 5. 5. Dziennik Ustaw Nr 23 — 1418 — Poz. 225chowawczej i opiekuƒczej dokonuje si´ przez skreÊle- § 24. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacjinie kolorem czerwonym nieprawid∏owego zapisu i czy- Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposo-telne wpisanie nad skreÊlonymi wyrazami w∏aÊciwych bu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko∏ydanych oraz z∏o˝enie czytelnego podpisu przez dyrek- i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia∏al-tora przedszkola, szko∏y lub placówki albo osob´ upo- noÊci wychowawczej i opiekuƒczej oraz rodzajów tejwa˝nionà przez dyrektora do dokonania sprostowania. dokumentacji (Dz. U. Nr 41, poz. 414). § 23. Dyrektor przedszkola, szko∏y i placówki pono- § 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniemsi odpowiedzialnoÊç za w∏aÊciwe prowadzenie i prze- 1 wrzeÊnia 2002 r.chowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, dzia-∏alnoÊci wychowawczej i opiekuƒczej oraz za wydawa-nie odpowiednio przez przedszkole, szko∏´ lub placów-k´ dokumentów zgodnych z posiadanà dokumentacjà. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka

×