SlideShare a Scribd company logo
Mira Soldo
Dr Snežana Grbović
Podgorica, 01. i 02. decembar 2014.
PREDUZETNIČKO UČENJE
Ciljevi programa:
razumjeti preduzetništvo kao koncept i proces;
razmotriti koncept kompetencija i preduzetništva kao
ključne kompetencije;
 razmotriti važnost preduzetničkog ambijenta u školi;
razviti pozitivni stav prema preduzetništvu;
senzibilizati nastavnike za uvođenje novih metoda
rada i poučavanja primjerenih za razvijanje
preduzetničke kompetencije;
 analizirati mogućnosti razvoja
preduzetništva/preduzetničkog učenja u okviru
pojedinih predmetnih programa
razmijeniti iskustva
Ne morate biti veliki da biste počeli, ali morate
početi da biste bili veliki-Zig Ziglar
Neki od ključnih faktora koji
mijenjaju današnjicu su:
MASOVNI PRISTUP EDUKACIJI
GLOBALIZACIJA
PREDUZETNIŠTVO
NOVI TRENDOVI NA TRŽIŠTU RADNE SNAGE
RAZVOJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
EKSPANZIJA ZNANjA
PREDUZETNIŠTVO JE ...
“Brainstorming“
-model lijevka-
Ovaj metod je idealan način za radikalno rešavanje i poslovnih
problema.
Sve ideje su dobrodošle, pa čak i one naoko besmislene, a
mjesta kritici nema.
Cilj brainstorminga je da se bez ustezanja, iznesu mišljenja o
određenom problemu ili temi o kojoj se govori. Smisliti nešto
originalno i novo nije uvijek lak posao. “Mozgati” možete
samostalno ili u grupi.
Krajnji cilj je kvalitet na ideji ili rešenje
-grupni ”brainstorming”-
Preduzetništvo
Preduzetništvo - staro koliko i ljudsko društvo
Ima opšti privredni ali i društveni značaj
Pojam kao i karakteristike preduzetništva
nijesu dovoljno standardizovani niti
sistematizovani
Pojam „preduzetništvo“ se koristi u različite
svrhe, često i nesvrsishodno
Posebno je značajno preduzetništvo
promišljati kao ključnu kompetenciju
cjeloživotnog učenja
Preduzetništvo
U definiciji Evropskog parlamenta i Evropskog vijeća,
preduzetništvo je sposobnost pojedinca da pretvara ideje u
djela te podrazumijeva kreativnost, inovativnost,
sposobnost razumnog preuzimanja rizika, kao i
sposobnost planiranja, organizovanja te vođenja
aktivnosti/projekata kako bi se postigli određeni ciljevi.
Iz različitih teorija pojma „preduzetništvo“ moguće je definisati
širi i uži smisao preduzetništva
ŠIRI SMISAO: preduzetništvo je svaka aktivnost koja uključuje
kreativnost, inovativnost, upornost, dosljednost, razumno
preuzimanje rizika, odgovornost, samostalnost i dr.
UŽI SMISAO: proces stvaranja vrijednosti kombinacijom resursa
u svrhu iskorišavanja prilika uz razumno preuzimanje rizika
Koncept obrazovanja za preduzetništvo
Nesigurnost u radnom i društvenom okruženju dovodi do
toga da je preduzetništvo danas zanimanje, oblik
ponašanja i način života te označava znanja,
stavove, vještine i osobine koje omogućavaju
egzistenciju, uočavanje i realizaciju povoljnih prilika te
samoostvarenje.
Na konceptualnom nivou nema jedinstvene paradigme u
pogledu obrazovanja za podsticanje preduzetnosti jer se
prepliću dva gledišta-ono usredsređeno na razvoj
osobina preduzetnika kao što su inicijativnost,
kreativnost, i samopouzdanje nasuprot gledišta koje
ističe znanje i vještine potrebne za uspješno
poslovanje.
Bez obtzira na nedorečenosti i dileme, obrazovanje za
razvoj preduzetničkih kompetencija postaje nužnost
današnjeg vremena.
Preduzetništvo – ključna kompetencija
Relevantni dokumenti Evropske unije nude ovu
definiciju ključnih kompetencija:
Ključne kompetencije predstavljaju prenosni,
višefunkcionalni skup znanja, vještina i stavova
potrebnih svakoj osobi za njeno lično ispunjenje i
razvoj, društvenu uključenost i zapošljavanje
Ključne kompetencije treba razviti do kraja obaveznog
školovanja, a one služe kao osnova za dalje učenje u
okviru cjeloživotnog učenja
(EC: Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje:
Evropski referentni okvir, 2004.)
Kompetencije
Obrazovanje za podsticanje preduzetnosti i
preduzetništva danas je glavni predulov i
pokretač razvoja svake zemlje, a mali i
srednji preduzetnici osnovni nosioci toga
razvoja
Želeći unaprijediti obrazovanje i zadovoljiti
potrebe tržišta Vijeće Evrope i Evropski
parlament usvojili su 2006. Okvirni plan za
razvoj tz.osam ključnih kompetencija za
cjeložiovtno učenje.
Kompetencije
Komunikacija na maternjem jeziku izražavanja i interpretacije
misli, osjećanja i činjenica u usmenoj i pisanoj formi i
različitim kontekstima
Komunikacija na stranom jeziku uz gore navedene, još i
sposobnosti medijacije i međukulturnog razumijevanja
Matematička pismenost i osnovne kompetencije u nauci i
tehnologiji upotreba sabiranja, oduzimanja, množenja i
dijeljenja za rešavanje problema u svakodnevnim situacijama;
sposobnost i spremnost korišćenja znanja i metodologije za
tumačenje svijeta prirode
Digitalne kompetencije ovladavanje upotrebom elektronskih
medija u poslu, komunikaciji i slobodnom vremenu; logičko i
kritičko mišljenje, upravljanje informacijama i komunikacijske
veštine
Kompetencije
Učiti da se uči sposposobnost organizovanja sopstvenog
učenja; efektivnog upravljanja vremenom, rešavanja
problema, usvajanje, obradu i evaluaciju novog znanja i
njegovu primjenu u različitim životnim kontekstima,
doprinoseći upravljanju karijerom
Interpersonalne-socijalna i građanske kompetencije
efektivna interakcija sa pojedincima i u grupama, rešavanje
konflikata u javnim i privatnim sferama života
Inicijativnost i preduzetnost/preduzimljivost pasivna i
aktivna komponenta; sposobnost i spremnost prihvatanja
tuđih, odnosno kreiranja sopstvenih inovacija; preuzimanje
odgovornosti za postupke, razvoj strateške vizije, postavljanje
i ispunjavanje ciljeva i motivisanost za uspjeh
Kulturna ekspresija vrednovanje važnosti kreativnog
izražavanja ideja, iskustava i emocija u različitim medijima,
uključujući muziku, književnost i primijenjenu umjetnost
Da bi se kod učenika razvila određena
kompetencija, potrebno je utvrditi:
koja su mu znanja/obrazovni sadržaji/
potrebni,
koje vještine za primjenu znanja
koji stavovi vezani za predmetna znanja i
krozkurikularne kompetencije,
kojim će se metodama i postupcima oni
ostvariti,
kako će se vrednovati ostvarenost
kompetencije,
koji su nastavni mediji potrebni za takav
proces itd.
PREDUZETNIČKO UČENJE
KAO MEĐUPREDMETNA
TEMA
Crnogorski kurikulum-preduzetništvo kao ključna
kompetencija
Razvoj preduzetničkih kompetencija ugrađen je u Crnogorski
kurikulum kao jedna od međupredmetnih tema
OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ
Međupredmetne teme:
1. Klimatske promjene
2. Zelena ekonomija
3. Zaštita životne sredine
4. Održivi gradovi i naselja
5. Biodiverzitet
6. Zdravstveno obrazovanje i vaspitanje
7. Obrazovanje za i o ljudskim pravima
8. Preduzetničko učenje
9.Vanredne situacije- Obrazovanje u oblasti vanrednih
situacijama
Ciljevi međupredmetne teme preduzetništvo
Učenici/ce će:
usvojiti bazična znanja iz područja svijeta rada i
vođenja posla,
upoznati resurse i raspoložive mogućnosti u
svojoj sredini,
upoznati načine osposobljavanja za pojedine
vrste poslova i zanimanja,
upoznati i kritički sagledati svoje mogućnosti i
zahtjeve pojedinih poslova – pravilno se
profesionalno usmjeriti,
upoznati i kritički vrednovati sebe i druge,
razviti kritički odnos prema vlastitom uspjehu,
odnosno neuspjehu,
Ciljevi međupredmetne teme preduzetništvo
osposobiti se za postavljanje, vrednovanje i
ostvarivanje vlastitih ciljeva,
razviti organizacijske sposobnosti za donošenje
odluka, postavljanje ciljeva, rješavanje problema,
planiranje i vođenje,
osposobiti se za prilagođavanje novim
situacijama, idejama i tehnologijama,
težiti inovativnim i kreativnim rješenjima,
biti otvoreni za nove ideje i mogućnosti,
razviti sposobnost planiranja i upravljanja
planiranim aktivnostima,
razviti inicijativnost, upornost u aktivnostima,
posebno u učenju,
razviti samopouzdanje i sigurnost u vlastite
sposobnosti,
razviti upornost i samokritičnost
Preduzetništvo u sklopu svih predmeta
Djeca će se na preduzetnost/preduzimljivost podsticati u
sklopu svih predmeta.
Riječ je, naime, o promjeni same paradigme učenja.
KAKO?
Da bi vaspitanje i obrazovanje za posticanje
preduzetništva uspješno zaživjelo kao međupredmetna
tema u školama je nužno ostvariti tri temeljna
preduslova:
školska klima treba stimulisati preduzetnost
strategije i metode učenja i podučavanja moraju biti i
službi razvoja osobina preduzetne osobe
ljudski potencijali škole trebaju biti otvoreni za sve
vrste izazova.
Školska klima
Za razvoj teme preduzetništva u školi nužni su otvoreni i iskreni međuljudski
odnosi.
Podsticajno školsko okruženje:
- podržava nove ideje,uvođenje inovacija i njihovo vrednovanje,
- podstiče uvođenje savremenih metoda rada,
- podstiče i stimuliše preduzetne nastavnike i ostale zaposlene,
- postavlja jasne,dostižne ciljeve te sve usmjerava ka njihovom ostvarenju,
- njeguje saradničko učenje među svim učesnicima vaspitno-obrazovnog
procesa,
- podstiče kreativnost i inovativnost,
- podstiče nastavnike i učenike da zajedno učestvuju u planiranju,realizaciji
i evaulaciji rada,
- ključnu ulogu dodjeljuje samovrednovanju i međusobnom vrednovanju,
- njeguje dobru saradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom
Gdje je naš obrazovni sistem?
Šta bi trebalo činiti obrazovanje za preduzetništvo?
Graditi obrazovnu kulturu koja podstiče inicijativu učenika i
preuzimanje veće odgovornosti za vlastitu budućnost
Povezivati škole s lokalnom i širom zajednicom, kao i s
poslovnim sektorom i industrijom
Razvijati projekte/aktivnosti koji će omogućiti učenje
preduzetničkih vještina
Omogućiti učenicima, prepoznavanje i razumijevanje
vlastitih talenata, sposobnosti i sklonosti
Ponuditi učenicima upoznavanje mogućnosti za
zapošljavanje i samozapošljavanje u lokalnoj zajednici
Značenje preduzetnosti
Preduslov za bavljenje preduzetništvom jesu osobine
koje pojedinca čine preduzetnom osobom.
Preduzetnost je osobina koja podrazumijeva
usresređenost pojedinaca na stvaranje preduzetničkih
prilika.
Nužna je u svim područjima života i pogotovo dolazi do
izražaja prilikom oblikovanja karijere.
Danas se traže preduzetni umjetnici, naučnici,
ljekari, profesori, inženjeri, trgovci, frizeri....
Preduzetne osobe lakše će se snaći u vrtlogu promjena
koje uzrokuju nesigurnost zaposlenja i stalnu promjenu
zanimanja.
Današnji će učenik, nezavisno o prvom zvanju tokom
života promijeniti veliki broj zanimanja i poslodavaca.
Najtraženija zvanja/zanimanja budućnosti danas još
nijesu ni poznata
Značenje preduzetnosti
Ako preduzetnost shvatimo u užem značenju riječi,
kao sposobnost pokretanja firmi radi ostvarenja dobiti
te kao sposobnost samozapošljavanja, tada takođe
postoje valjani razlozi da kod učenika razvijamo
osobine koje će im pomoći u pokretanju vlastitoga
posla.
Preduzetnici su osobe koje traže prave prilike da bi
poslovno uspjeli, oni ostvaruju uslove za
samozapolenje sebe i drugih, te stvaraju nove
materijalne vrijednosti.
U evropskoj privredi mala i srednja preduzeća čine
99% ukupnoga broja poslovnih organizacija.
Predviđa se da će do 2020.g. najzačajniji poslodavac
biti svako sam sebi.
JESAM LI PREDUZETAN/PREDUZETNA?
Ciljevi:
prepoznati, osvijestiti i vrednovati svoju
preduzetnost
razviti samopouzdanje, samopoštovanje i
objektivnost
Ključna saznanja:
Svaki pojedinac ima određene osobine
preduzetne osobe. Međusobno se razlikujemo
prema tim osobinama. Urođene osobine koje
rezultiraju preduzetnošću svaki pojedinac treba
prepoznati i razvijati ih. One osobine koje se kod
nekoga slabije izražavaju, treba jačati učenjem i
vježbom. UPITNIK
UPITNIK
Svaki pojedinac ima određene osobine koje ga čine
preduzetnim, iako ih možda nije ni svjestan.
Pomoću pitanja pokušaj prepoznati te osobine te ih
vrednuj s bodovima 1, 2 ili 3. Bodove upiši u zagradu
pokraj osobine.
Jedan bod pridruži osobini koja ti je slabo razvijena.
Dva boda pridruži osobini koja je osrednja.
Tri boda pridruži osobini koja je najrazvijenija.
Uz svaku osobinu navedeno je nekoliko izjava koje će ti
pomoći da lakše prepoznaš svoje osobine. Budi
objektivan/objektivna.
Osobinu koju boduješ sa tri boda dokaži sa dva dokaza –
konkretnim primjerom iz svog života.
Dokaze upiši ispod određene osobine.
JESAM LI...
Do 10 bodova- moram više razvijati svoju
preduzetnost
11-20 bodova-uz malo truda biću
preduzetan/preduzetna, a možda i
preduzetnik
21-30 bodova- vrlo sam
preduezetan/preduzetna, ali se ne smijem
opuštati!
Intervju s preduzetnikom
Ciljevi:
 razviti komunikacijske i socijalne vještine
 razlikovati osnovne ekonomske pojmove
Način sprovođenja: učenici i nastavnik zajednički pripremaju pitanja
za određenog preduzetnika
Tokom pripreme pitanja treba voditi računa da ona ne budu intimne
prirode ili takva na koja preduzetnik neće htjeti odgovoriti
Nastavnik dogovara sa preduzetnikom termin intervjua
Nakon intervjuisanja i obrade tekst se objavi npr. u školskom časopisu
ili se na drugačiji način predstavi.
Ključna saznanja: Preduzetnika prije svega karakterišu inovativnost i
odvažnost, te otvorenost promjenama.
Ideje za svoje poslovne poduhvate često pronalaze u svakodnevnim
životnim situacijama.
Uputstvo:
Razmislite postoje li u vašem mjestu uspješni
preduzetnici. Odaberite jednoga od njih te sastavite
pitanja za kratki intervju, iz kojega ćete saznati što više
informacija o njegovom preduzeću.
Pri tome pazite da pitanja ne zadiru u sferu privatnosti
ili poslovne tajne.
Predlog pitanja za intervju
1. Kojim se poslom bavite?
2. Gdje je sjedište vašeg preduzeća?
3. Koliko ljudi zapošljavate?
4. Koja je vaša ideja inicirala pokretanje posla?
5. Jeste li ostvarili cilj koji ste sebi postavili kada ste
pokretali posao? Jeste li sebi postavljali nove ciljeve?
6. Kakve ste kvalifikacije imali prilikom pokretanja posla?
7. Koja ste znanja i vještine trebali steći tokom razvijanja
posla?
8. S kojim ste mašinama (sredstvima rada) raspolagali na
početku?
9. Je li to bilo dovoljno ili je nešto nedostajalo
10. Jeset li imali vlastiti novac za pokretanje posla?
11. Kako ste pribavili sredstva koja su nedostajala?
Učenje simulacijom 
Učenje simulacijom koristi se kad nije moguće učiti u
stvarnim,realnim situacijama,a može se simulirati stvarni
ili izmišljeni problem ili situacija.Simulacija omogućava
kognitivno i motoričko učenje koje ima karakteristike
interaktivnog i iskustvenog učenja.U simulacijske metode
ubrajaju se igra uloga i analiza slučaja.
Studija {analiza, proučavanje} slučaja ima obilježja
simulacije s elementima problemskoga učenja.Može se
izvoditi individualno, u paru ili grupno.Metoda proučavanja
slučaja omogućava sticanje znanja te ponajprije razvija
sposobnost donošenja odluka.Učenik uči prikupljati
,analizirati ih,vrednovati i donositi odluke,dakle na temelju
informacija između više različitih rješenja odabrati jedno.U
tom procesu povezuju se teorijsko znanje i
praksa,sučeljavaju mišljenja o konkretnom
problemu,raspravlja se,predlažu alternativna rjećenja,brani
1.suočavanje s problemom (opis problema,njegova
suština)
2.prikupljanje i analiza informacija
3.generisanje mogućih rješenja
4.donošenje odluke o najboljem rješenju
5.elaboriranje odabranog rješenja
6.upoređenje s odlukama i rješenjima u stvarnosti,
kritičko preispitivane cijeloga slučaja
Pitanja za analizu slučaja
 Kada se i kako vide prvi znaci Emllove preduzetnosti?
 Koje je poslove Emil volio obavljati u djetinjstvu?
 Kako su Emilovl ujak i ujna uticali na njegov odnos prema radu?
 Koji je rizičan poslovni potez prouzrokovao neuspjeh i privremeno
odustajanje od bavljenja poslom? Kako je Emil mogao izbjeći taj
rizik?
 Kad je Emil ponovno počeo obavljati prijašnje poslove i koje je nove
usluge uveo? Zašto?
 Što je bio njegov početni motiv da pruža usluge održavanja zelenih
površina? Koji su motivi prevladali u kasnijoj fazi?
 Što je Emilu posebno važno u poslovanju njegova preduzeća
 Kojom se vrstom oglašavanja koristi preduzeće Motycka?Koje su
prednosti i nedostaci takve promocije?
 Koji su pokazatelji uspješnosti Emilova preduzeća?
 Koje vrijednosti preduzetništva Emil posebno naglašava?
 Koji ti se Emilov savjet najviše sviđa i zašto?
 Šta je ključ Emilovog poslovnog uspjeha?
Emilovi savjeti mladim preduzetnicima:
Počni danas, ne sjutra. Čak si trebao početi
juče. Što prije počneš, više vremena imaš.
Najveća greška koju možeš napraviti u svom
životu jest ne preduzeti ništa.
Preduzetništvo je poput kotrljanja - ima svoje:
uzvišenja i padine.
Ono je avantura zbog koje se nikad nećeš
pokajati - ono će te naučiti više nego što možeš
naučiti bilo gdje na drugom mjestu
Razvoj osobina koje rezultiraju preduzetnošću
učenika
Kako/kurikulum
Obavezni i izborni predmetni programi
Izvanučionička nastava, ekskurzije, izleti
Školske nastavne i vannastavne aktivnosti
Donosimo odluke
vježba
Ciljevi:
razviti proaktivne osobine, predvidjeti buduće
događaje
Steći socijalne vještine
Razviti sposobnost donošenja odluka, podsticati
učenike na vođstvo
Način rada:
-formirati grupe
-Na osnovu priloženog teksta svaka grupa donosi
odluku što će preduzeti, kako će se organizovati
Ključna saznanja: u iznenadnim nepredvidim
situacijama važno je shvatiti i procijeniti zbivanja,
brzo donijeti odluku i preduzeti rješenje koje se čini
najboljim.Plan dograđivati tokom djelovanja.
Uputstvo: Vaša grupa našla se u situaciji opisanoj u
priloženom tekstu.
Dogovorite se što ćete preduzeti, kako ćete se sami
oragnizovati dok ne dođe služba za spasavanje, koja
stiže za 48 sati.
Za svaki potez i postupak imajte valjane razloge.
Uvažavajte osobine svakoga u svojoj grupi. Za svoj rad
imate 25 min.
Nakon toga predstavnik grupe iznosi vaše planove.
Zamišljena situacija:
Vaša je grupa na planinarenju Durmitorom.Umorni
od cjelodnevnog pješačenja lagano se penjete
posmatrajući prirodu ogrnutu u rano jesenje
boje.
Hej, pa tu smo već bili! poviče neko.Tačno, tu smo
bili.Znači da smo kružili i da smo zalutali..jedan
od planinara vadi momilni, ali nema
signala..probali ste zvati i preko druge mreže, ali
uzalud.Dok se mrak lagano spuštao, i s planine
se čulo sve glasnije oglašavanje životinja, grupa
se stisnula uz debelu bukvu nijemo se
pogledavajući...
Nove ideje:

More Related Content

Similar to Pu podgorica

Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće
Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljećeRazvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće
Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće
Skolazazivot
 
Nastavne strategije za uspjesno ucenje
Nastavne strategije za uspjesno ucenjeNastavne strategije za uspjesno ucenje
Nastavne strategije za uspjesno ucenjetijanappvc popovic
 
Poslovna ekonomija 1
Poslovna ekonomija 1Poslovna ekonomija 1
Poslovna ekonomija 1
aco bojic
 
Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće - Škola za život
Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće - Škola za životRazvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće - Škola za život
Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće - Škola za život
Skolazazivot
 
Najvažnije zadaće nastavnika - Kako organizirati i voditi nastavni sat?
Najvažnije zadaće nastavnika - Kako organizirati i voditi nastavni sat?Najvažnije zadaće nastavnika - Kako organizirati i voditi nastavni sat?
Najvažnije zadaće nastavnika - Kako organizirati i voditi nastavni sat?Trgovacka skola - Zagreb
 
Zajedničkom razumijevanjem pedagoške prakse
Zajedničkom razumijevanjem pedagoške prakseZajedničkom razumijevanjem pedagoške prakse
Zajedničkom razumijevanjem pedagoške prakseGordana Le?in
 
Učinici ravnatelja na obrazovne ishode Budva 2013
Učinici ravnatelja na obrazovne ishode Budva 2013Učinici ravnatelja na obrazovne ishode Budva 2013
Učinici ravnatelja na obrazovne ishode Budva 2013
Pujanke Elementary School
 
Animiranje studenata-u-univerzitetskoj-nastavi
Animiranje studenata-u-univerzitetskoj-nastaviAnimiranje studenata-u-univerzitetskoj-nastavi
Animiranje studenata-u-univerzitetskoj-nastavinenadsuzic
 
PDF brošura Pamark 2014
PDF brošura Pamark 2014PDF brošura Pamark 2014
PDF brošura Pamark 2014MOC-Pamark
 
PREZENTACIJA.pptx
PREZENTACIJA.pptxPREZENTACIJA.pptx
PREZENTACIJA.pptx
NikolaMilievi2
 
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.
Skolazazivot
 
Istraživački aspekt profesionalnog identiteta odgajatelja
Istraživački aspekt profesionalnog identiteta odgajateljaIstraživački aspekt profesionalnog identiteta odgajatelja
Istraživački aspekt profesionalnog identiteta odgajateljaGordana Le?in
 
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje_ Marcetić
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje_ MarcetićKljučne kompetencije za cjeloživotno učenje_ Marcetić
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje_ Marcetić
Andreja Marcetić
 
Izvjestaj frontalna vu pov os
Izvjestaj frontalna vu pov osIzvjestaj frontalna vu pov os
Izvjestaj frontalna vu pov os
Skolazazivot
 
Projektna nastava, projektno planiranje i mogućnosti apliciranja na natječaje
Projektna nastava, projektno planiranje i mogućnosti apliciranja na natječajeProjektna nastava, projektno planiranje i mogućnosti apliciranja na natječaje
Projektna nastava, projektno planiranje i mogućnosti apliciranja na natječaje
Andreja Marcetić
 
Upravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalimaUpravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalimaKarlo asdasdasd
 
predavanje-2-i-3.ppt
predavanje-2-i-3.pptpredavanje-2-i-3.ppt
predavanje-2-i-3.ppt
Toniufi
 
Poziv za karakterno obrazovanje - Aidan Thompson, Jubilej centar za karakter ...
Poziv za karakterno obrazovanje - Aidan Thompson, Jubilej centar za karakter ...Poziv za karakterno obrazovanje - Aidan Thompson, Jubilej centar za karakter ...
Poziv za karakterno obrazovanje - Aidan Thompson, Jubilej centar za karakter ...
unicefmne
 

Similar to Pu podgorica (20)

Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće
Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljećeRazvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće
Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće
 
Microsoft word 04_h
Microsoft word 04_hMicrosoft word 04_h
Microsoft word 04_h
 
Nastavne strategije za uspjesno ucenje
Nastavne strategije za uspjesno ucenjeNastavne strategije za uspjesno ucenje
Nastavne strategije za uspjesno ucenje
 
Poslovna ekonomija 1
Poslovna ekonomija 1Poslovna ekonomija 1
Poslovna ekonomija 1
 
Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće - Škola za život
Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće - Škola za životRazvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće - Škola za život
Razvoj kompetencija učitelja za 21. stoljeće - Škola za život
 
Najvažnije zadaće nastavnika - Kako organizirati i voditi nastavni sat?
Najvažnije zadaće nastavnika - Kako organizirati i voditi nastavni sat?Najvažnije zadaće nastavnika - Kako organizirati i voditi nastavni sat?
Najvažnije zadaće nastavnika - Kako organizirati i voditi nastavni sat?
 
Zajedničkom razumijevanjem pedagoške prakse
Zajedničkom razumijevanjem pedagoške prakseZajedničkom razumijevanjem pedagoške prakse
Zajedničkom razumijevanjem pedagoške prakse
 
Učinici ravnatelja na obrazovne ishode Budva 2013
Učinici ravnatelja na obrazovne ishode Budva 2013Učinici ravnatelja na obrazovne ishode Budva 2013
Učinici ravnatelja na obrazovne ishode Budva 2013
 
Animiranje studenata-u-univerzitetskoj-nastavi
Animiranje studenata-u-univerzitetskoj-nastaviAnimiranje studenata-u-univerzitetskoj-nastavi
Animiranje studenata-u-univerzitetskoj-nastavi
 
PDF brošura Pamark 2014
PDF brošura Pamark 2014PDF brošura Pamark 2014
PDF brošura Pamark 2014
 
PREZENTACIJA.pptx
PREZENTACIJA.pptxPREZENTACIJA.pptx
PREZENTACIJA.pptx
 
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.
03. izvjesce o virtualnoj ucionici rn iii.
 
Istraživački aspekt profesionalnog identiteta odgajatelja
Istraživački aspekt profesionalnog identiteta odgajateljaIstraživački aspekt profesionalnog identiteta odgajatelja
Istraživački aspekt profesionalnog identiteta odgajatelja
 
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje_ Marcetić
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje_ MarcetićKljučne kompetencije za cjeloživotno učenje_ Marcetić
Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje_ Marcetić
 
Izvjestaj frontalna vu pov os
Izvjestaj frontalna vu pov osIzvjestaj frontalna vu pov os
Izvjestaj frontalna vu pov os
 
Projektna nastava, projektno planiranje i mogućnosti apliciranja na natječaje
Projektna nastava, projektno planiranje i mogućnosti apliciranja na natječajeProjektna nastava, projektno planiranje i mogućnosti apliciranja na natječaje
Projektna nastava, projektno planiranje i mogućnosti apliciranja na natječaje
 
+Kultura ustanove
+Kultura ustanove+Kultura ustanove
+Kultura ustanove
 
Upravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalimaUpravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalima
 
predavanje-2-i-3.ppt
predavanje-2-i-3.pptpredavanje-2-i-3.ppt
predavanje-2-i-3.ppt
 
Poziv za karakterno obrazovanje - Aidan Thompson, Jubilej centar za karakter ...
Poziv za karakterno obrazovanje - Aidan Thompson, Jubilej centar za karakter ...Poziv za karakterno obrazovanje - Aidan Thompson, Jubilej centar za karakter ...
Poziv za karakterno obrazovanje - Aidan Thompson, Jubilej centar za karakter ...
 

More from prnsosmilanvukotic

Savjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgoricaSavjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgorica
prnsosmilanvukotic
 
Zeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeZeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnike
prnsosmilanvukotic
 
5 e lesson plan format
5 e lesson plan format5 e lesson plan format
5 e lesson plan format
prnsosmilanvukotic
 
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasudaAktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
prnsosmilanvukotic
 
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijaliKreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
prnsosmilanvukotic
 
Razvojne smetnje za učesnike
Razvojne smetnje  za učesnikeRazvojne smetnje  za učesnike
Razvojne smetnje za učesnike
prnsosmilanvukotic
 
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatakInkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
prnsosmilanvukotic
 

More from prnsosmilanvukotic (10)

Savjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgoricaSavjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgorica
 
Zeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeZeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnike
 
Ibse
IbseIbse
Ibse
 
5 e lesson plan format
5 e lesson plan format5 e lesson plan format
5 e lesson plan format
 
Rjesenje konflikta
Rjesenje konfliktaRjesenje konflikta
Rjesenje konflikta
 
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasudaAktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
 
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijaliKreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
 
Preduzetnicko ucenje
Preduzetnicko ucenjePreduzetnicko ucenje
Preduzetnicko ucenje
 
Razvojne smetnje za učesnike
Razvojne smetnje  za učesnikeRazvojne smetnje  za učesnike
Razvojne smetnje za učesnike
 
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatakInkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
 

Pu podgorica

 • 1. Mira Soldo Dr Snežana Grbović Podgorica, 01. i 02. decembar 2014. PREDUZETNIČKO UČENJE
 • 2. Ciljevi programa: razumjeti preduzetništvo kao koncept i proces; razmotriti koncept kompetencija i preduzetništva kao ključne kompetencije;  razmotriti važnost preduzetničkog ambijenta u školi; razviti pozitivni stav prema preduzetništvu; senzibilizati nastavnike za uvođenje novih metoda rada i poučavanja primjerenih za razvijanje preduzetničke kompetencije;  analizirati mogućnosti razvoja preduzetništva/preduzetničkog učenja u okviru pojedinih predmetnih programa razmijeniti iskustva Ne morate biti veliki da biste počeli, ali morate početi da biste bili veliki-Zig Ziglar
 • 3. Neki od ključnih faktora koji mijenjaju današnjicu su: MASOVNI PRISTUP EDUKACIJI GLOBALIZACIJA PREDUZETNIŠTVO NOVI TRENDOVI NA TRŽIŠTU RADNE SNAGE RAZVOJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA EKSPANZIJA ZNANjA
 • 4. PREDUZETNIŠTVO JE ... “Brainstorming“ -model lijevka- Ovaj metod je idealan način za radikalno rešavanje i poslovnih problema. Sve ideje su dobrodošle, pa čak i one naoko besmislene, a mjesta kritici nema. Cilj brainstorminga je da se bez ustezanja, iznesu mišljenja o određenom problemu ili temi o kojoj se govori. Smisliti nešto originalno i novo nije uvijek lak posao. “Mozgati” možete samostalno ili u grupi. Krajnji cilj je kvalitet na ideji ili rešenje -grupni ”brainstorming”-
 • 5. Preduzetništvo Preduzetništvo - staro koliko i ljudsko društvo Ima opšti privredni ali i društveni značaj Pojam kao i karakteristike preduzetništva nijesu dovoljno standardizovani niti sistematizovani Pojam „preduzetništvo“ se koristi u različite svrhe, često i nesvrsishodno Posebno je značajno preduzetništvo promišljati kao ključnu kompetenciju cjeloživotnog učenja
 • 6. Preduzetništvo U definiciji Evropskog parlamenta i Evropskog vijeća, preduzetništvo je sposobnost pojedinca da pretvara ideje u djela te podrazumijeva kreativnost, inovativnost, sposobnost razumnog preuzimanja rizika, kao i sposobnost planiranja, organizovanja te vođenja aktivnosti/projekata kako bi se postigli određeni ciljevi. Iz različitih teorija pojma „preduzetništvo“ moguće je definisati širi i uži smisao preduzetništva ŠIRI SMISAO: preduzetništvo je svaka aktivnost koja uključuje kreativnost, inovativnost, upornost, dosljednost, razumno preuzimanje rizika, odgovornost, samostalnost i dr. UŽI SMISAO: proces stvaranja vrijednosti kombinacijom resursa u svrhu iskorišavanja prilika uz razumno preuzimanje rizika
 • 7. Koncept obrazovanja za preduzetništvo Nesigurnost u radnom i društvenom okruženju dovodi do toga da je preduzetništvo danas zanimanje, oblik ponašanja i način života te označava znanja, stavove, vještine i osobine koje omogućavaju egzistenciju, uočavanje i realizaciju povoljnih prilika te samoostvarenje. Na konceptualnom nivou nema jedinstvene paradigme u pogledu obrazovanja za podsticanje preduzetnosti jer se prepliću dva gledišta-ono usredsređeno na razvoj osobina preduzetnika kao što su inicijativnost, kreativnost, i samopouzdanje nasuprot gledišta koje ističe znanje i vještine potrebne za uspješno poslovanje. Bez obtzira na nedorečenosti i dileme, obrazovanje za razvoj preduzetničkih kompetencija postaje nužnost današnjeg vremena.
 • 8. Preduzetništvo – ključna kompetencija Relevantni dokumenti Evropske unije nude ovu definiciju ključnih kompetencija: Ključne kompetencije predstavljaju prenosni, višefunkcionalni skup znanja, vještina i stavova potrebnih svakoj osobi za njeno lično ispunjenje i razvoj, društvenu uključenost i zapošljavanje Ključne kompetencije treba razviti do kraja obaveznog školovanja, a one služe kao osnova za dalje učenje u okviru cjeloživotnog učenja (EC: Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje: Evropski referentni okvir, 2004.)
 • 9. Kompetencije Obrazovanje za podsticanje preduzetnosti i preduzetništva danas je glavni predulov i pokretač razvoja svake zemlje, a mali i srednji preduzetnici osnovni nosioci toga razvoja Želeći unaprijediti obrazovanje i zadovoljiti potrebe tržišta Vijeće Evrope i Evropski parlament usvojili su 2006. Okvirni plan za razvoj tz.osam ključnih kompetencija za cjeložiovtno učenje.
 • 10. Kompetencije Komunikacija na maternjem jeziku izražavanja i interpretacije misli, osjećanja i činjenica u usmenoj i pisanoj formi i različitim kontekstima Komunikacija na stranom jeziku uz gore navedene, još i sposobnosti medijacije i međukulturnog razumijevanja Matematička pismenost i osnovne kompetencije u nauci i tehnologiji upotreba sabiranja, oduzimanja, množenja i dijeljenja za rešavanje problema u svakodnevnim situacijama; sposobnost i spremnost korišćenja znanja i metodologije za tumačenje svijeta prirode Digitalne kompetencije ovladavanje upotrebom elektronskih medija u poslu, komunikaciji i slobodnom vremenu; logičko i kritičko mišljenje, upravljanje informacijama i komunikacijske veštine
 • 11. Kompetencije Učiti da se uči sposposobnost organizovanja sopstvenog učenja; efektivnog upravljanja vremenom, rešavanja problema, usvajanje, obradu i evaluaciju novog znanja i njegovu primjenu u različitim životnim kontekstima, doprinoseći upravljanju karijerom Interpersonalne-socijalna i građanske kompetencije efektivna interakcija sa pojedincima i u grupama, rešavanje konflikata u javnim i privatnim sferama života Inicijativnost i preduzetnost/preduzimljivost pasivna i aktivna komponenta; sposobnost i spremnost prihvatanja tuđih, odnosno kreiranja sopstvenih inovacija; preuzimanje odgovornosti za postupke, razvoj strateške vizije, postavljanje i ispunjavanje ciljeva i motivisanost za uspjeh Kulturna ekspresija vrednovanje važnosti kreativnog izražavanja ideja, iskustava i emocija u različitim medijima, uključujući muziku, književnost i primijenjenu umjetnost
 • 12. Da bi se kod učenika razvila određena kompetencija, potrebno je utvrditi: koja su mu znanja/obrazovni sadržaji/ potrebni, koje vještine za primjenu znanja koji stavovi vezani za predmetna znanja i krozkurikularne kompetencije, kojim će se metodama i postupcima oni ostvariti, kako će se vrednovati ostvarenost kompetencije, koji su nastavni mediji potrebni za takav proces itd.
 • 14. Crnogorski kurikulum-preduzetništvo kao ključna kompetencija Razvoj preduzetničkih kompetencija ugrađen je u Crnogorski kurikulum kao jedna od međupredmetnih tema OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ Međupredmetne teme: 1. Klimatske promjene 2. Zelena ekonomija 3. Zaštita životne sredine 4. Održivi gradovi i naselja 5. Biodiverzitet 6. Zdravstveno obrazovanje i vaspitanje 7. Obrazovanje za i o ljudskim pravima 8. Preduzetničko učenje 9.Vanredne situacije- Obrazovanje u oblasti vanrednih situacijama
 • 15. Ciljevi međupredmetne teme preduzetništvo Učenici/ce će: usvojiti bazična znanja iz područja svijeta rada i vođenja posla, upoznati resurse i raspoložive mogućnosti u svojoj sredini, upoznati načine osposobljavanja za pojedine vrste poslova i zanimanja, upoznati i kritički sagledati svoje mogućnosti i zahtjeve pojedinih poslova – pravilno se profesionalno usmjeriti, upoznati i kritički vrednovati sebe i druge, razviti kritički odnos prema vlastitom uspjehu, odnosno neuspjehu,
 • 16. Ciljevi međupredmetne teme preduzetništvo osposobiti se za postavljanje, vrednovanje i ostvarivanje vlastitih ciljeva, razviti organizacijske sposobnosti za donošenje odluka, postavljanje ciljeva, rješavanje problema, planiranje i vođenje, osposobiti se za prilagođavanje novim situacijama, idejama i tehnologijama, težiti inovativnim i kreativnim rješenjima, biti otvoreni za nove ideje i mogućnosti, razviti sposobnost planiranja i upravljanja planiranim aktivnostima, razviti inicijativnost, upornost u aktivnostima, posebno u učenju, razviti samopouzdanje i sigurnost u vlastite sposobnosti, razviti upornost i samokritičnost
 • 17. Preduzetništvo u sklopu svih predmeta Djeca će se na preduzetnost/preduzimljivost podsticati u sklopu svih predmeta. Riječ je, naime, o promjeni same paradigme učenja. KAKO? Da bi vaspitanje i obrazovanje za posticanje preduzetništva uspješno zaživjelo kao međupredmetna tema u školama je nužno ostvariti tri temeljna preduslova: školska klima treba stimulisati preduzetnost strategije i metode učenja i podučavanja moraju biti i službi razvoja osobina preduzetne osobe ljudski potencijali škole trebaju biti otvoreni za sve vrste izazova.
 • 18. Školska klima Za razvoj teme preduzetništva u školi nužni su otvoreni i iskreni međuljudski odnosi. Podsticajno školsko okruženje: - podržava nove ideje,uvođenje inovacija i njihovo vrednovanje, - podstiče uvođenje savremenih metoda rada, - podstiče i stimuliše preduzetne nastavnike i ostale zaposlene, - postavlja jasne,dostižne ciljeve te sve usmjerava ka njihovom ostvarenju, - njeguje saradničko učenje među svim učesnicima vaspitno-obrazovnog procesa, - podstiče kreativnost i inovativnost, - podstiče nastavnike i učenike da zajedno učestvuju u planiranju,realizaciji i evaulaciji rada, - ključnu ulogu dodjeljuje samovrednovanju i međusobnom vrednovanju, - njeguje dobru saradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom Gdje je naš obrazovni sistem?
 • 19. Šta bi trebalo činiti obrazovanje za preduzetništvo? Graditi obrazovnu kulturu koja podstiče inicijativu učenika i preuzimanje veće odgovornosti za vlastitu budućnost Povezivati škole s lokalnom i širom zajednicom, kao i s poslovnim sektorom i industrijom Razvijati projekte/aktivnosti koji će omogućiti učenje preduzetničkih vještina Omogućiti učenicima, prepoznavanje i razumijevanje vlastitih talenata, sposobnosti i sklonosti Ponuditi učenicima upoznavanje mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje u lokalnoj zajednici
 • 20. Značenje preduzetnosti Preduslov za bavljenje preduzetništvom jesu osobine koje pojedinca čine preduzetnom osobom. Preduzetnost je osobina koja podrazumijeva usresređenost pojedinaca na stvaranje preduzetničkih prilika. Nužna je u svim područjima života i pogotovo dolazi do izražaja prilikom oblikovanja karijere. Danas se traže preduzetni umjetnici, naučnici, ljekari, profesori, inženjeri, trgovci, frizeri.... Preduzetne osobe lakše će se snaći u vrtlogu promjena koje uzrokuju nesigurnost zaposlenja i stalnu promjenu zanimanja. Današnji će učenik, nezavisno o prvom zvanju tokom života promijeniti veliki broj zanimanja i poslodavaca. Najtraženija zvanja/zanimanja budućnosti danas još nijesu ni poznata
 • 21. Značenje preduzetnosti Ako preduzetnost shvatimo u užem značenju riječi, kao sposobnost pokretanja firmi radi ostvarenja dobiti te kao sposobnost samozapošljavanja, tada takođe postoje valjani razlozi da kod učenika razvijamo osobine koje će im pomoći u pokretanju vlastitoga posla. Preduzetnici su osobe koje traže prave prilike da bi poslovno uspjeli, oni ostvaruju uslove za samozapolenje sebe i drugih, te stvaraju nove materijalne vrijednosti. U evropskoj privredi mala i srednja preduzeća čine 99% ukupnoga broja poslovnih organizacija. Predviđa se da će do 2020.g. najzačajniji poslodavac biti svako sam sebi.
 • 22. JESAM LI PREDUZETAN/PREDUZETNA? Ciljevi: prepoznati, osvijestiti i vrednovati svoju preduzetnost razviti samopouzdanje, samopoštovanje i objektivnost Ključna saznanja: Svaki pojedinac ima određene osobine preduzetne osobe. Međusobno se razlikujemo prema tim osobinama. Urođene osobine koje rezultiraju preduzetnošću svaki pojedinac treba prepoznati i razvijati ih. One osobine koje se kod nekoga slabije izražavaju, treba jačati učenjem i vježbom. UPITNIK
 • 23. UPITNIK Svaki pojedinac ima određene osobine koje ga čine preduzetnim, iako ih možda nije ni svjestan. Pomoću pitanja pokušaj prepoznati te osobine te ih vrednuj s bodovima 1, 2 ili 3. Bodove upiši u zagradu pokraj osobine. Jedan bod pridruži osobini koja ti je slabo razvijena. Dva boda pridruži osobini koja je osrednja. Tri boda pridruži osobini koja je najrazvijenija. Uz svaku osobinu navedeno je nekoliko izjava koje će ti pomoći da lakše prepoznaš svoje osobine. Budi objektivan/objektivna. Osobinu koju boduješ sa tri boda dokaži sa dva dokaza – konkretnim primjerom iz svog života. Dokaze upiši ispod određene osobine. JESAM LI...
 • 24. Do 10 bodova- moram više razvijati svoju preduzetnost 11-20 bodova-uz malo truda biću preduzetan/preduzetna, a možda i preduzetnik 21-30 bodova- vrlo sam preduezetan/preduzetna, ali se ne smijem opuštati!
 • 25. Intervju s preduzetnikom Ciljevi:  razviti komunikacijske i socijalne vještine  razlikovati osnovne ekonomske pojmove Način sprovođenja: učenici i nastavnik zajednički pripremaju pitanja za određenog preduzetnika Tokom pripreme pitanja treba voditi računa da ona ne budu intimne prirode ili takva na koja preduzetnik neće htjeti odgovoriti Nastavnik dogovara sa preduzetnikom termin intervjua Nakon intervjuisanja i obrade tekst se objavi npr. u školskom časopisu ili se na drugačiji način predstavi. Ključna saznanja: Preduzetnika prije svega karakterišu inovativnost i odvažnost, te otvorenost promjenama. Ideje za svoje poslovne poduhvate često pronalaze u svakodnevnim životnim situacijama.
 • 26. Uputstvo: Razmislite postoje li u vašem mjestu uspješni preduzetnici. Odaberite jednoga od njih te sastavite pitanja za kratki intervju, iz kojega ćete saznati što više informacija o njegovom preduzeću. Pri tome pazite da pitanja ne zadiru u sferu privatnosti ili poslovne tajne.
 • 27. Predlog pitanja za intervju 1. Kojim se poslom bavite? 2. Gdje je sjedište vašeg preduzeća? 3. Koliko ljudi zapošljavate? 4. Koja je vaša ideja inicirala pokretanje posla? 5. Jeste li ostvarili cilj koji ste sebi postavili kada ste pokretali posao? Jeste li sebi postavljali nove ciljeve? 6. Kakve ste kvalifikacije imali prilikom pokretanja posla? 7. Koja ste znanja i vještine trebali steći tokom razvijanja posla? 8. S kojim ste mašinama (sredstvima rada) raspolagali na početku? 9. Je li to bilo dovoljno ili je nešto nedostajalo 10. Jeset li imali vlastiti novac za pokretanje posla? 11. Kako ste pribavili sredstva koja su nedostajala?
 • 28. Učenje simulacijom  Učenje simulacijom koristi se kad nije moguće učiti u stvarnim,realnim situacijama,a može se simulirati stvarni ili izmišljeni problem ili situacija.Simulacija omogućava kognitivno i motoričko učenje koje ima karakteristike interaktivnog i iskustvenog učenja.U simulacijske metode ubrajaju se igra uloga i analiza slučaja. Studija {analiza, proučavanje} slučaja ima obilježja simulacije s elementima problemskoga učenja.Može se izvoditi individualno, u paru ili grupno.Metoda proučavanja slučaja omogućava sticanje znanja te ponajprije razvija sposobnost donošenja odluka.Učenik uči prikupljati ,analizirati ih,vrednovati i donositi odluke,dakle na temelju informacija između više različitih rješenja odabrati jedno.U tom procesu povezuju se teorijsko znanje i praksa,sučeljavaju mišljenja o konkretnom problemu,raspravlja se,predlažu alternativna rjećenja,brani
 • 29. 1.suočavanje s problemom (opis problema,njegova suština) 2.prikupljanje i analiza informacija 3.generisanje mogućih rješenja 4.donošenje odluke o najboljem rješenju 5.elaboriranje odabranog rješenja 6.upoređenje s odlukama i rješenjima u stvarnosti, kritičko preispitivane cijeloga slučaja
 • 30. Pitanja za analizu slučaja  Kada se i kako vide prvi znaci Emllove preduzetnosti?  Koje je poslove Emil volio obavljati u djetinjstvu?  Kako su Emilovl ujak i ujna uticali na njegov odnos prema radu?  Koji je rizičan poslovni potez prouzrokovao neuspjeh i privremeno odustajanje od bavljenja poslom? Kako je Emil mogao izbjeći taj rizik?  Kad je Emil ponovno počeo obavljati prijašnje poslove i koje je nove usluge uveo? Zašto?  Što je bio njegov početni motiv da pruža usluge održavanja zelenih površina? Koji su motivi prevladali u kasnijoj fazi?  Što je Emilu posebno važno u poslovanju njegova preduzeća  Kojom se vrstom oglašavanja koristi preduzeće Motycka?Koje su prednosti i nedostaci takve promocije?  Koji su pokazatelji uspješnosti Emilova preduzeća?  Koje vrijednosti preduzetništva Emil posebno naglašava?  Koji ti se Emilov savjet najviše sviđa i zašto?  Šta je ključ Emilovog poslovnog uspjeha?
 • 31. Emilovi savjeti mladim preduzetnicima: Počni danas, ne sjutra. Čak si trebao početi juče. Što prije počneš, više vremena imaš. Najveća greška koju možeš napraviti u svom životu jest ne preduzeti ništa. Preduzetništvo je poput kotrljanja - ima svoje: uzvišenja i padine. Ono je avantura zbog koje se nikad nećeš pokajati - ono će te naučiti više nego što možeš naučiti bilo gdje na drugom mjestu
 • 32. Razvoj osobina koje rezultiraju preduzetnošću učenika Kako/kurikulum Obavezni i izborni predmetni programi Izvanučionička nastava, ekskurzije, izleti Školske nastavne i vannastavne aktivnosti
 • 33. Donosimo odluke vježba Ciljevi: razviti proaktivne osobine, predvidjeti buduće događaje Steći socijalne vještine Razviti sposobnost donošenja odluka, podsticati učenike na vođstvo Način rada: -formirati grupe -Na osnovu priloženog teksta svaka grupa donosi odluku što će preduzeti, kako će se organizovati
 • 34. Ključna saznanja: u iznenadnim nepredvidim situacijama važno je shvatiti i procijeniti zbivanja, brzo donijeti odluku i preduzeti rješenje koje se čini najboljim.Plan dograđivati tokom djelovanja. Uputstvo: Vaša grupa našla se u situaciji opisanoj u priloženom tekstu. Dogovorite se što ćete preduzeti, kako ćete se sami oragnizovati dok ne dođe služba za spasavanje, koja stiže za 48 sati. Za svaki potez i postupak imajte valjane razloge. Uvažavajte osobine svakoga u svojoj grupi. Za svoj rad imate 25 min. Nakon toga predstavnik grupe iznosi vaše planove.
 • 35. Zamišljena situacija: Vaša je grupa na planinarenju Durmitorom.Umorni od cjelodnevnog pješačenja lagano se penjete posmatrajući prirodu ogrnutu u rano jesenje boje. Hej, pa tu smo već bili! poviče neko.Tačno, tu smo bili.Znači da smo kružili i da smo zalutali..jedan od planinara vadi momilni, ali nema signala..probali ste zvati i preko druge mreže, ali uzalud.Dok se mrak lagano spuštao, i s planine se čulo sve glasnije oglašavanje životinja, grupa se stisnula uz debelu bukvu nijemo se pogledavajući... Nove ideje: