SlideShare a Scribd company logo
[object Object]
Què és? - És el rebut del salari, el justificant del pagament de la nòmina.
Parts ,[object Object]
Percepcions
Deduccions
Encapçalament - És la part on es recullen les dades d'identificació de l'empresa (a), del treballador (b) i el període de liquidació de la nòmina (c)
Percepcions Q uantitats que percep el treballador pels diversos conceptes: - Percepcions salarials (d) (subjectes a cotització al Règim de la Seguretat Social) - Percepcions no salarials (e) (que no cotitzen al mateix).
Deduccions - Quantitats que s'han de deduir en concepte de pagament a la seguretat Social i Hisenda
PERCEPCIONS SALARIALS 1. Salari base i complements salarials Salari base: retribució fixada per unitat de temps o obra; són els diners mínims que es cobren (normalment en relació a la vostra categoria professional).
Els complements salarials són la retribució fixada d'acord amb les circumstàncies relatives a les condicions personals del treballador, el treball realitzat, la situació i els resultats de l'empresa. Alguns són: - de caràcter personal: antiguitat, coneixements específics del treballador com idiomes, etc.
[object Object]
2. Hores extraordinàries Cada hora de treball feta per sobre de la durada màxima de la jornada ordinària. Es poden: - pagar en la quantia que es fixi (que en cap cas podrà ser inferior al valor de l'hora ordinària) - compensar per descans retribuït.
3. Pagues extraordinàries - Mínim de 2 pagues anuals. - Dates: al Nadal I normalment a l'estiu. - Si s'acorda, les pagues es poden prorratejar mensualment.
4. El salari en espècie - Utilització, consum o obtenció per a fins particulars dels béns, els drets o els serveis que es donen al treballador de manera gratüita o a un preu inferior al que té normalment al mercat (ex. Ús I gaudi d'un cotxe d'empresa). - No pot superar el 30% de les percepcions salarials del treballador.
PERCEPCIONS NO SALARIALS 1. Indemnitzacions o abonament de despeses al treballador . - Plus de transport o distància - Dietes (manutenció i/o allotjament) - Despeses de locomoció
2. Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social Són les quantitats que percep el treballador en situacions extraordinàries reconegudes per la Seguretat Social, per exemple, quan està en situació d'incapacitat temporal.
3. Indemnitzacions per trasllats, per suspensió o per acomiadament Són quantitat abonades per l'empresari en concepte de: - trasllat de centre de treball - suspensió del contracte de treball -finalització del contracte per mitjà d'un acomiadament.
DEDUCCIONS Pagament a la SS Els pagaments del treballador a aquest organisme públic s'anomenen cotització.
BASES DE COTITZACIÓ, TIPUS I QUOTES AMB RETRIBUCIÓ MENSUAL Per fer el càlcul de la quota que cal ingressar en concepte de cotització, segons la llei hi ha tres conceptes bàsics que intervenen en la fòrmula: Base de cotització (euros) x tipus (%)= quota per ingressar (euros)
- Base de cotització: Suma de percepcions salarials que rep el treballador - Tipus: tant per cent aplicable sobre la base segons el concepte de cotització - Quota: euros que cal ingressar a la Seguretat Social
1. Contingències comunes (BCC) - Assegura la cobertura del salari en cas de malaltia, maternitat o accident no laboral per mitjà de les baixes laborals.
- Suma de les percepcions salarials: salari base, complements salarials, salari en espècie i la prorrata de pagues extraordinàries. - S'exlou les percepcions rebudes en concepte d'hores extraordinàries.
La quota s'obte multiplicant la base per 4,70% que ha de pagar el treballador. Exemple, amb una BCC de 1756 euros 1756 x 4,70%= 82,55
2. Cotització per contingències professionals 1. La cotització per atur 2. La cotització per formació professional permet subvencionar els cursos de formació que s'imparteixen per als treballadors actius o en situació d'atur.
Base per al càlcul: salari base, hores extres, salari en espècie, complements salarials i prorrata de les pagues extres. Hi ha diferents tipus de cotització depenent del tipus de contracte en el cas de l'atur. Contracte indefinit 1,55 Contracte de durada determinada: temps complet 1,60 Contracte de durada determinada: temps parcial 1,60
En el cas de la formació professional el treballador sempre paga un 0,10% Cotització per hores extraordinàries A la nòmina, tota persona que fa hores fora de la jornada habitual de treball té una deducció del total facturat que és ingressat pel treballador a la Seguretat Social.
Pagament de l'IRPF. - Es tracta d'un impost que es paga a Hisenda. - Es calcula aplicant un percentatge sobre les percepcions econòmiques del treballador. El percentatge varia depenent de circumstàncies personals.
[object Object],L'Elisa és una administrativa que treballa a l'empresa des de l'any 1998. El conveni col·lectiu estableix en l'article 36 que els treballadors han de cobrar un complement personal del 10% sobre el salari base per cada trienni (3 anys d'antiguitat) a l'empresa. Si el salari base per a una auxiliar és de 700 euros, calcula l'import del complement que cobrarà l'Elisa a la nòmina del mes de gener de 2008.
Solució: De l'any 1998 al 2008., l'Elisa fa deu anys que treballa. Segons el conveni, cada 3 anys se li incrementa el salari. Per tant: 10/3=3, 33 ja que se li ha incrementat el salari en tres ocasions. 700 x10 %= 70 euros; cada any se li apuja el salari 70 euros. A l'Elisa li han apujat el salari en tres ocasions: 3x 70=210 euros, quantitat que cobrarà en la nòmina del mes de gener en concepte de complement personal d'antiguitat.
[object Object],Un treballador del sector de metall i categoria professional de llicenciat cobra segons conveni els conceptes següents: - sou base: 1100 euros. - Plus per conveni: 210 euros - perillositat: 125 euros
- torns. 138 euros - hores extres: 108 euros - dietes: 75 euros Com hem de calcular la base de contingències comunes (BCC)?
[object Object]
2) 1100 x 2= 2200/12= 183,33

More Related Content

What's hot

Revolució francesa (1789 1799)
Revolució francesa (1789 1799) Revolució francesa (1789 1799)
Revolució francesa (1789 1799)
vicentaros
 
Stuart Mill i utilitarisme
Stuart Mill i utilitarismeStuart Mill i utilitarisme
Stuart Mill i utilitarisme
Manel Villar (Institut Poeta Maragall)
 
Fitxa 65 el jurament dels horacis
Fitxa 65 el jurament dels horacisFitxa 65 el jurament dels horacis
Fitxa 65 el jurament dels horacis
Julia Valera
 
Unitat 20. CaracteríStiques Generals De Lart NeoclàSsic
Unitat 20. CaracteríStiques Generals De Lart NeoclàSsicUnitat 20. CaracteríStiques Generals De Lart NeoclàSsic
Unitat 20. CaracteríStiques Generals De Lart NeoclàSsic
tomasggm
 
Fitxa 24 sant vicenç de cardona
Fitxa 24 sant vicenç de cardonaFitxa 24 sant vicenç de cardona
Fitxa 24 sant vicenç de cardona
Julia Valera
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez
 
Fitxa 47 l'escola d'atenes
Fitxa 47 l'escola d'atenesFitxa 47 l'escola d'atenes
Fitxa 47 l'escola d'atenes
Julia Valera
 
54. L'ESCOLA D'ATENES. RAFFAELLO SANZIO
54. L'ESCOLA D'ATENES. RAFFAELLO SANZIO54. L'ESCOLA D'ATENES. RAFFAELLO SANZIO
54. L'ESCOLA D'ATENES. RAFFAELLO SANZIOAssumpció Granero
 
21. JARDÍ DE LES DELÍCIES. EL BOSCH
21. JARDÍ DE LES DELÍCIES. EL BOSCH21. JARDÍ DE LES DELÍCIES. EL BOSCH
21. JARDÍ DE LES DELÍCIES. EL BOSCHAssumpció Granero
 
Unitat 26 CaracteríStiques Generals Del Realisme
Unitat 26 CaracteríStiques Generals Del RealismeUnitat 26 CaracteríStiques Generals Del Realisme
Unitat 26 CaracteríStiques Generals Del Realismetomasggm
 
Mètodes selecció inversions
Mètodes selecció inversionsMètodes selecció inversions
Mètodes selecció inversionsbornna
 
Dalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòriaDalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòria
Fely Lucena
 
SEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDESSEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDES
Antonio Núñez
 
08. art bizantí 16 17
08. art bizantí 16 1708. art bizantí 16 17
08. art bizantí 16 17
Julia Valera
 
07 Formes úniques de continuïtat
07 Formes úniques de continuïtat07 Formes úniques de continuïtat
07 Formes úniques de continuïtatRamon Pujola
 

What's hot (20)

Revolució francesa (1789 1799)
Revolució francesa (1789 1799) Revolució francesa (1789 1799)
Revolució francesa (1789 1799)
 
Stuart Mill i utilitarisme
Stuart Mill i utilitarismeStuart Mill i utilitarisme
Stuart Mill i utilitarisme
 
Fitxa 65 el jurament dels horacis
Fitxa 65 el jurament dels horacisFitxa 65 el jurament dels horacis
Fitxa 65 el jurament dels horacis
 
Unitat 20. CaracteríStiques Generals De Lart NeoclàSsic
Unitat 20. CaracteríStiques Generals De Lart NeoclàSsicUnitat 20. CaracteríStiques Generals De Lart NeoclàSsic
Unitat 20. CaracteríStiques Generals De Lart NeoclàSsic
 
Art neoclàssic
Art neoclàssicArt neoclàssic
Art neoclàssic
 
Fitxa 24 sant vicenç de cardona
Fitxa 24 sant vicenç de cardonaFitxa 24 sant vicenç de cardona
Fitxa 24 sant vicenç de cardona
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
Fitxa 47 l'escola d'atenes
Fitxa 47 l'escola d'atenesFitxa 47 l'escola d'atenes
Fitxa 47 l'escola d'atenes
 
Panteó
PanteóPanteó
Panteó
 
54. L'ESCOLA D'ATENES. RAFFAELLO SANZIO
54. L'ESCOLA D'ATENES. RAFFAELLO SANZIO54. L'ESCOLA D'ATENES. RAFFAELLO SANZIO
54. L'ESCOLA D'ATENES. RAFFAELLO SANZIO
 
Goya.el 3 maig
Goya.el 3 maigGoya.el 3 maig
Goya.el 3 maig
 
21. JARDÍ DE LES DELÍCIES. EL BOSCH
21. JARDÍ DE LES DELÍCIES. EL BOSCH21. JARDÍ DE LES DELÍCIES. EL BOSCH
21. JARDÍ DE LES DELÍCIES. EL BOSCH
 
Unitat 26 CaracteríStiques Generals Del Realisme
Unitat 26 CaracteríStiques Generals Del RealismeUnitat 26 CaracteríStiques Generals Del Realisme
Unitat 26 CaracteríStiques Generals Del Realisme
 
Mètodes selecció inversions
Mètodes selecció inversionsMètodes selecció inversions
Mètodes selecció inversions
 
Dalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòriaDalí persistencia memòria
Dalí persistencia memòria
 
Delacroix
DelacroixDelacroix
Delacroix
 
SEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDESSEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDES
 
Bramante: San Pietro in Montorio
Bramante: San Pietro in MontorioBramante: San Pietro in Montorio
Bramante: San Pietro in Montorio
 
08. art bizantí 16 17
08. art bizantí 16 1708. art bizantí 16 17
08. art bizantí 16 17
 
07 Formes úniques de continuïtat
07 Formes úniques de continuïtat07 Formes úniques de continuïtat
07 Formes úniques de continuïtat
 

Viewers also liked

Tema 6 el treball
Tema 6 el treballTema 6 el treball
Tema 6 el treballmvictmice
 
El treball i la legislació laboral (t6)
El treball i la legislació laboral (t6)El treball i la legislació laboral (t6)
El treball i la legislació laboral (t6)Laura
 
Marta gómez gómez
Marta gómez gómezMarta gómez gómez
Marta gómez gómez
Susana López Romero
 
Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6
Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6
Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6
marionacastillogarcia
 
Unidad 3gm: La jornada de trabajo
Unidad 3gm: La jornada de trabajoUnidad 3gm: La jornada de trabajo
Unidad 3gm: La jornada de trabajo
Antonio Guirao Silvente
 
Unidad 4gm: El salario y la nómina
Unidad 4gm: El salario y la nóminaUnidad 4gm: El salario y la nómina
Unidad 4gm: El salario y la nómina
Antonio Guirao Silvente
 
Economiaud1 ud2
Economiaud1 ud2Economiaud1 ud2
Economiaud1 ud2
Neus Ferran
 
La Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
Toni Pitarch
 
Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
Toni Pitarch
 

Viewers also liked (10)

Tema 6 el treball
Tema 6 el treballTema 6 el treball
Tema 6 el treball
 
El treball i la legislació laboral (t6)
El treball i la legislació laboral (t6)El treball i la legislació laboral (t6)
El treball i la legislació laboral (t6)
 
Marta gómez gómez
Marta gómez gómezMarta gómez gómez
Marta gómez gómez
 
Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6
Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6
Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6
 
Unidad 3gm: La jornada de trabajo
Unidad 3gm: La jornada de trabajoUnidad 3gm: La jornada de trabajo
Unidad 3gm: La jornada de trabajo
 
Unidad 4gm: El salario y la nómina
Unidad 4gm: El salario y la nóminaUnidad 4gm: El salario y la nómina
Unidad 4gm: El salario y la nómina
 
Economiaud1 ud2
Economiaud1 ud2Economiaud1 ud2
Economiaud1 ud2
 
CONCEPTES D\'ECONOMIA
CONCEPTES D\'ECONOMIACONCEPTES D\'ECONOMIA
CONCEPTES D\'ECONOMIA
 
La Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
 
Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
 

Similar to Nomina

Oarh u.2.9 el salari
Oarh u.2.9 el salariOarh u.2.9 el salari
Oarh u.2.9 el salari
Marissa C.S.
 
OARH U.2.9 el salari
OARH U.2.9 el salariOARH U.2.9 el salari
OARH U.2.9 el salari
Marissa C.S.
 
Quant costa contractar
Quant costa contractarQuant costa contractar
Quant costa contractar
Barcelona Activa amb l’ESS
 
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpfOARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
Marissa C.S.
 
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonaments
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_FonamentsActivitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonaments
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonamentsylopezto
 
Salari jmuntaner
Salari jmuntanerSalari jmuntaner
Salari jmuntanerjmuntaner
 
Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1Sentosala
 
Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6Sentosala
 
Anajodilorena Eco.Empresa (1)
Anajodilorena Eco.Empresa (1)Anajodilorena Eco.Empresa (1)
Anajodilorena Eco.Empresa (1)Clot
 
Treball Economia 2003
Treball Economia 2003Treball Economia 2003
Treball Economia 2003Clot
 
Treball_2.pptx
Treball_2.pptxTreball_2.pptx
Treball_2.pptx
Daniel Fernández
 
Empresa Anajordilorenaya
Empresa AnajordilorenayaEmpresa Anajordilorenaya
Empresa AnajordilorenayaClot
 
Empresa
EmpresaEmpresa
Empresa
guest054a8d7
 
U6-Seguretat Social
U6-Seguretat SocialU6-Seguretat Social
U6-Seguretat Social
Rosa Prats Novau
 
El autònom drets i obligacions 2012
El autònom drets i obligacions 2012El autònom drets i obligacions 2012
El autònom drets i obligacions 2012IMET Club Emprendre
 
Seguretat social
Seguretat socialSeguretat social
Seguretat social
esquirol73
 
Empresa
EmpresaEmpresa
EmpresaClot
 

Similar to Nomina (20)

Oarh u.2.9 el salari
Oarh u.2.9 el salariOarh u.2.9 el salari
Oarh u.2.9 el salari
 
OARH U.2.9 el salari
OARH U.2.9 el salariOARH U.2.9 el salari
OARH U.2.9 el salari
 
Quant costa contractar
Quant costa contractarQuant costa contractar
Quant costa contractar
 
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpfOARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
 
Rebutsalaris
RebutsalarisRebutsalaris
Rebutsalaris
 
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonaments
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_FonamentsActivitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonaments
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonaments
 
Salari jmuntaner
Salari jmuntanerSalari jmuntaner
Salari jmuntaner
 
Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1
 
Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6
 
Anajodilorena Eco.Empresa (1)
Anajodilorena Eco.Empresa (1)Anajodilorena Eco.Empresa (1)
Anajodilorena Eco.Empresa (1)
 
Treball Economia 2003
Treball Economia 2003Treball Economia 2003
Treball Economia 2003
 
Treball_2.pptx
Treball_2.pptxTreball_2.pptx
Treball_2.pptx
 
Empresa Anajordilorenaya
Empresa AnajordilorenayaEmpresa Anajordilorenaya
Empresa Anajordilorenaya
 
Empresa
EmpresaEmpresa
Empresa
 
U6-Seguretat Social
U6-Seguretat SocialU6-Seguretat Social
U6-Seguretat Social
 
El autònom drets i obligacions 2012
El autònom drets i obligacions 2012El autònom drets i obligacions 2012
El autònom drets i obligacions 2012
 
Seguretat social
Seguretat socialSeguretat social
Seguretat social
 
Acomiadaments
AcomiadamentsAcomiadaments
Acomiadaments
 
Empresa
EmpresaEmpresa
Empresa
 
Empresa
EmpresaEmpresa
Empresa
 

Nomina

 • 1.
 • 2. Què és? - És el rebut del salari, el justificant del pagament de la nòmina.
 • 3.
 • 6. Encapçalament - És la part on es recullen les dades d'identificació de l'empresa (a), del treballador (b) i el període de liquidació de la nòmina (c)
 • 7. Percepcions Q uantitats que percep el treballador pels diversos conceptes: - Percepcions salarials (d) (subjectes a cotització al Règim de la Seguretat Social) - Percepcions no salarials (e) (que no cotitzen al mateix).
 • 8. Deduccions - Quantitats que s'han de deduir en concepte de pagament a la seguretat Social i Hisenda
 • 9. PERCEPCIONS SALARIALS 1. Salari base i complements salarials Salari base: retribució fixada per unitat de temps o obra; són els diners mínims que es cobren (normalment en relació a la vostra categoria professional).
 • 10. Els complements salarials són la retribució fixada d'acord amb les circumstàncies relatives a les condicions personals del treballador, el treball realitzat, la situació i els resultats de l'empresa. Alguns són: - de caràcter personal: antiguitat, coneixements específics del treballador com idiomes, etc.
 • 11.
 • 12. 2. Hores extraordinàries Cada hora de treball feta per sobre de la durada màxima de la jornada ordinària. Es poden: - pagar en la quantia que es fixi (que en cap cas podrà ser inferior al valor de l'hora ordinària) - compensar per descans retribuït.
 • 13. 3. Pagues extraordinàries - Mínim de 2 pagues anuals. - Dates: al Nadal I normalment a l'estiu. - Si s'acorda, les pagues es poden prorratejar mensualment.
 • 14. 4. El salari en espècie - Utilització, consum o obtenció per a fins particulars dels béns, els drets o els serveis que es donen al treballador de manera gratüita o a un preu inferior al que té normalment al mercat (ex. Ús I gaudi d'un cotxe d'empresa). - No pot superar el 30% de les percepcions salarials del treballador.
 • 15. PERCEPCIONS NO SALARIALS 1. Indemnitzacions o abonament de despeses al treballador . - Plus de transport o distància - Dietes (manutenció i/o allotjament) - Despeses de locomoció
 • 16. 2. Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social Són les quantitats que percep el treballador en situacions extraordinàries reconegudes per la Seguretat Social, per exemple, quan està en situació d'incapacitat temporal.
 • 17. 3. Indemnitzacions per trasllats, per suspensió o per acomiadament Són quantitat abonades per l'empresari en concepte de: - trasllat de centre de treball - suspensió del contracte de treball -finalització del contracte per mitjà d'un acomiadament.
 • 18. DEDUCCIONS Pagament a la SS Els pagaments del treballador a aquest organisme públic s'anomenen cotització.
 • 19. BASES DE COTITZACIÓ, TIPUS I QUOTES AMB RETRIBUCIÓ MENSUAL Per fer el càlcul de la quota que cal ingressar en concepte de cotització, segons la llei hi ha tres conceptes bàsics que intervenen en la fòrmula: Base de cotització (euros) x tipus (%)= quota per ingressar (euros)
 • 20. - Base de cotització: Suma de percepcions salarials que rep el treballador - Tipus: tant per cent aplicable sobre la base segons el concepte de cotització - Quota: euros que cal ingressar a la Seguretat Social
 • 21. 1. Contingències comunes (BCC) - Assegura la cobertura del salari en cas de malaltia, maternitat o accident no laboral per mitjà de les baixes laborals.
 • 22. - Suma de les percepcions salarials: salari base, complements salarials, salari en espècie i la prorrata de pagues extraordinàries. - S'exlou les percepcions rebudes en concepte d'hores extraordinàries.
 • 23. La quota s'obte multiplicant la base per 4,70% que ha de pagar el treballador. Exemple, amb una BCC de 1756 euros 1756 x 4,70%= 82,55
 • 24. 2. Cotització per contingències professionals 1. La cotització per atur 2. La cotització per formació professional permet subvencionar els cursos de formació que s'imparteixen per als treballadors actius o en situació d'atur.
 • 25. Base per al càlcul: salari base, hores extres, salari en espècie, complements salarials i prorrata de les pagues extres. Hi ha diferents tipus de cotització depenent del tipus de contracte en el cas de l'atur. Contracte indefinit 1,55 Contracte de durada determinada: temps complet 1,60 Contracte de durada determinada: temps parcial 1,60
 • 26. En el cas de la formació professional el treballador sempre paga un 0,10% Cotització per hores extraordinàries A la nòmina, tota persona que fa hores fora de la jornada habitual de treball té una deducció del total facturat que és ingressat pel treballador a la Seguretat Social.
 • 27. Pagament de l'IRPF. - Es tracta d'un impost que es paga a Hisenda. - Es calcula aplicant un percentatge sobre les percepcions econòmiques del treballador. El percentatge varia depenent de circumstàncies personals.
 • 28.
 • 29. Solució: De l'any 1998 al 2008., l'Elisa fa deu anys que treballa. Segons el conveni, cada 3 anys se li incrementa el salari. Per tant: 10/3=3, 33 ja que se li ha incrementat el salari en tres ocasions. 700 x10 %= 70 euros; cada any se li apuja el salari 70 euros. A l'Elisa li han apujat el salari en tres ocasions: 3x 70=210 euros, quantitat que cobrarà en la nòmina del mes de gener en concepte de complement personal d'antiguitat.
 • 30.
 • 31. - torns. 138 euros - hores extres: 108 euros - dietes: 75 euros Com hem de calcular la base de contingències comunes (BCC)?
 • 32.
 • 33. 2) 1100 x 2= 2200/12= 183,33
 • 35. 4) 4,70% x 1756,33=82,55
 • 36. Continuem amb el cas anterior i calculem la quota que el treballador haurà de pagar a la Seguretat Social en concepte d'atur i formació professional.
 • 37.
 • 38. BCP= BCC+ hores extres=1756,33+108=1864,33
 • 39.
 • 41.
 • 42. Grup de cotització: Cadascun del sgrups en els que es classifiquen a efectes de cotització a la seguretat social, les categories professionals.