SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
JUN 01  Digital
  07  News Update
Mr. 1 advice ไวรั ลผ่ านมนุษย์ Post it
            01
                                                                                        Digital
JUN
                                                                                    Local
Marketingoops


http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/mr-one-advice/

•  เห็นชัดเลยนะว่าสือสมัยนี ้ถึงเนื ้อถึงตัวกันไม่พอ ยังหยอดความสงสัยให้ คนกลับไปคิดต่อ อย่างมนุษย์กระดาษที่ทางเราพบใครครังนี ้ แอบคิดไปเรื่ อย ว่านี่อาจเป็ น Viral เปิ ดตัว
             ่                                                        ้
  สินต้ าใหม่ ที่เข้ าไปโปรโมทกับรายการเจาะข่าวตี ้นและ VRZO
•  ตอนท้ ายเค้ าจบเทปนี ้ได้ ฉลาดและหล่อสุดๆ กับการปล่อยกระดาษโน้ ตแผ่นหนึงที่เสมือนหล่นร่วงมาจากตัว Mr. one advice ให้ ลอยละล่องแน่นิ่งกับพื ้น พร้ อมกล้ องซูมฟรื บบ
                                             ่                                          ้
  บ..เข้ าไปเห็นเวิร์ดดิ ้ง ‘เรื่ องดีต้องบอกต่อเรื่ องท้ อต้ องปรึกษา’ ปิ ดรายการไปอย่างเท่ๆ คมๆ พร้ อมขยี ้ความอยากรู้ผ้ ชมเป็ นการส่งท้ าย
                                                               ู

•  VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=5ZKgD5xGcVU&feature=player_embedded


                                                                                         1
Facebook เปิ ดชาระเงินผ่ านผู้ให้ บริการเครือข่ ายมือถือแล้ ว
           07
                                                                             Digital
JUN
                                                                         Global
Veedvil


http://www.veedvil.com/news/facebook-mobile-payment/

•  ล่าสุดทางเฟสบุ๊คเปิ ดให้ แอพพลิเคชันที่ใช้ ระบบชาระเงินของ Facebook Credits นันสามารถเลือกรูปแบบการชาระเงินผ่านระบบผู้ให้ บริ การมือถือได้ (Operator
                    ่                     ้
  Billing) ซึงแต่เดิมนันจะรองรับรูปแบบการชาระเงินบนระบบ PayPal และ Credit Cards เท่านัน และการชาระเงินผ่านช่องทางนี ้ Facebook จะทาการส่งต่อ
        ่     ้                                  ้
  กระบวนการทังหมดเข้ าไปยัง Mobile site (m.facebook.com) เพื่อหลีกเลียงที่จะใช้ ช่องทางการชาระเงินที่ฝังมากับระบบอย่าง iOS หรื อ Android ที่มีระบบชาระ
         ้                               ่
  เงินสาหรับแอพไว้ เช่นเดียวกัน
                                                                              2
LEGO BrainBricks: Game Your LEGO
         06
                                                              Digital
JUN
                                                          Global
Digitalbuzzblog


http://www.digitalbuzzblog.com/lego-brainbricks-game-your-lego/

•  LEGO bricks include tiny sensors, which enable the bricks to sense their configuration with one another and
   communicate it wirelessly to mobile devices loaded with the LEGO gaming app, in turn allowing physical LEGO
   models to be instantly brought into a digital gaming experience.

•  VDO Link: http://vimeo.com/38493546                                                               3
Smirnoff: The Facebook Guardians Concept
         05
                                                              Digital
JUN
                                                         Global
Digitalbuzzblog


http://www.digitalbuzzblog.com/smirnoff-the-facebook-guardians-concept/

•  This idea centers around a Facebook campaign, which adds a ‘safe ride’ button next to the like and comment options
  under Facebook posts. This lets users become a virtual designated driver by purchasing a friends’ cab ride home
  when they see that they’ve checked into bars and clubs. The lucky friend is alerted to this good deed with a text
  message sent to their phone and they are gifted a code to redeem the ride. The ‘Guardian’ receives points for their
  good deeds, which they can use to enjoy free access to clubs.

•  VDO link: http://vimeo.com/40834770

                                                               4
05
                                                                              Digital
JUN
                                                                          Global
Marketingoops


http://www.marketingoops.com/augmented-reality/sony-wonderbook/

•  โซนี่เปิ ดตัว Wonderbook อ่านหนังสือบนทีวี!
•  การเปิ ดตัว ‚Wonderbook” มิติใหม่ของการอ่านหนังสือ ที่ผสานระหว่างหนังสือกระดาษเข้ ากับ เทคโนโลยีระบบเสมือนเสริ ม (Augmented Reality) และจอทีวีเข้ าไว้
  ด้ วยกัน เพื่อสร้ างประสบการณ์ที่นาตื่นเต้ นสุดๆ กับการอ่านนิยาย-นิทาน
                   ่

•  VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=xGuKaCQYd0w&feature=player_embedded                                                                               5
Google Adwords Product Ads เอาของมาวางขาย บนหน้ า
  ค้ นหากันเลยดีกว่ า
             05
                                                                                           Digital
JUN
                                                                                       Global
Blog.butthun


http://blog.butthun.com/featured/google-adwords-product-ads/#.T9CY57CRE2o

•  Google Adword โฆษณาผ่านการค้ นหาของ Google นันเพิ่มความสามารถสาหรับกลุม ธุรกิจค้ าปลีก
                                ้              ่
•  การขยายการแสดงผลโฆษณา เมื่อค้ นหาใน คาที่เกี่ยวข้ องด้ วยภาพของสินค้ านันๆ เลย พร้ อมบอกราคาพร้ อมให้ ซื ้อได้ ทนที ซึงช่วยให้ คนที่สนใจหาข้ อมูลสินค้ าเลือกซื ้อสินค้ านันได้
                                       ้                    ั ่                            ้
   ทันที ลดขันตอนในการซื ้อเลือกสินค้ าได้ ไปอีก 1-2 ขันตอน
        ้                     ้

•  VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ql-T12usumM                                                                                            6
Toyota: The iQ Street View Project
         03
                                                                Digital
JUN
                                                           Global
Digitalbuzzblog


http://www.digitalbuzzblog.com/toyota-the-iq-street-view-project/

•  Toyota caught onto this in Belgium, and sent out their very own Toyota iQ, complete with a DIY Street View camera
  kit, to capture all the missing roads. Users simply tag the street at iQStreetViewand Toyota will send out their new iQ
  Street View car to map that road for you

•  VDO link: http://vimeo.com/41074436                                                                 7
03
                                                                                 Digital
JUN
                                                                             Global
                          Google+ Local สถานที่ท่ ชอบ…
                                      ี
Marketingoops
                          จากคนที่ใช่
http://www.marketingoops.com/digital/social-media/google-plus-local/

•  ผู้ใช้ งาน Google+ Local สามารถรี วิวสถานที่หรื อเขียนความเห็นเกี่ยวกับสถานที่นนได้ ขณะเดียวกันก็สามารถถ่ายภาพแล้ วอัปโหลดไปแสดงให้ เพื่อนใน Google+ ได้ ชม
                                          ั้
  ประกอบการตัดสินใจ แถมยังสามารถให้ คะแนนสถานที่นนเพื่อเป็ นประโยชน์แก่เพื่อนรายอื่ น จุดนี ้กูเกิลดึงข้ อมูลรี วิวร้ านอาหารจากเว็บไซต์ Zaget.com
                            ั้

•  VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=ylZg43Meick&feature=player_embedded
                                                                                  8
03
                                                                                   Digital
JUN
                                                                               Global
Blog.butthun


http://blog.butthun.com/featured/facebook-admin-rols/#.T8tvkrCRE2o

•  อธิบาย 5 ระดับ จัดการ Admin Roles Feature ใหม่ ของ Facebook FanPage
•  Facebook ออก ฟี เจอใหม่ โดยแบ่งระดับการเข้ าถึงและดูแลเพจ Facebook เป็ น 5 ระดับซึงจะมีหน้ าที่ความสาคัญและส่วนของการเข้ าถึงที่แตกต่างกันไปไม่เท่ากัน
                                           ่
        1. Manager
        2. Content Creator
        3. Moderator
        4. Advertiser
        5. Insights Analyst

                                                                                    9
Speed of Light: Mini Projection Mapping Movie
         02
                                                               Digital
JUN
                                                           Global
Digitalbuzzblog


http://www.digitalbuzzblog.com/speed-of-light-mini-projection-mapping-movie/

•  New short film, “Speed of Light,” projected by the world’s smallest hand held laser projectors, all from an iPod touch
  and captured on a Canon 5d MkII.

•  VDO Link: http://vimeo.com/43239312
                                                                10
ลาก่ อน รีโมต ถึงเวลาของ physical activity control
สุดยอดเทคโนโลยีควบคุมด้ วย การเคลื่อนไหว
           02
                                                                                 Digital
JUN
                                                                             Global
Blog.butthun•  physical activity control บางครังอาจจะได้ ยินอีกชื่อครับในชื่อ gesture control ซึงคือชื่อเทคโนโลยีที่กาลังกลายเป็ นส่วนสาคัญที่จะมาอยูในอนาคตของ
                     ้                       ่                         ่
  เทคโนโลยีโทรทัศน์และจอภาพ ช่วยให้ การควบคุมจอภาพมีความสะดวกขึ ้นโดยหลักหนีรีโมท คอนโทรลแบบเดิม ซึงนันก็จะหมายถึง เมาส์คอมพิเตอร์ ก็อาจจะหายไปก็ได้
                                                   ่ ่

•  VDO Link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_d6KuiuteIA
       http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dt3SWp9IjkA
                                                                                  11
Coca-Cola affirms mobile strategy with interactive
  QR code push
         01
                                                             Digital
JUN
                                                         Global
Mobilemarketer


http://www.mobilemarketer.com/cms/news/software-technology/12955.html

•  The QR codes are featured on Coca-Cola products in Spain
•  When consumers scan the mobile bar codes, they can view content such as UEFA’s Euro 2012 videos and Coca-Cola
   SmileWorld – the brand’s online community.
•  Because the codes are dynamic, they can deliver unique experiences as well as new content to consumers as they are
   scanning

•  VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=0TAlI8tq41k&feature=player_embedded

                                                              12
Global sponsor Panasonic
launches Olympic Games
Facebook app         01
                                                              Digital
JUN
                                                          Global
Campaignasia


http://www.campaignasia.com/Video/302659,global-sponsor-panasonic-launches-olympic-games-facebook-app.aspx

•  Facebook app called 'Share the passion' to encourage fans around the world to share their passion for sport online
  through pictures. Using the app, users can upload photos of themselves enjoying sports, select a 'passion tag' and
  share.

•  VDO Link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h4APzyDzSyg                                                               13
จ่ ายค่ าช้ อปปิ ้ งในห้ างผ่ านมือถือด้ วยแอปฯ PayPal Instore
            01
                                                                                   Digital
JUN
                                                                               Global
Marketingoops


http://www.marketingoops.com/mobile/paypal-instore/

• วิธีการใช้ งานจ่ายค่าช้ อปปิ งในห้ างผ่านมือถือด้ วยแอปฯ PayPal Instore
                 ้
เปิ ดแอปฯ PayPal Instore จากนันกรอกรหัสผ่าน ก็จะพบกับบาร์ โค้ ดซึงเป็ นเสมือนสมุดบัญชีของPayPal Instore จากนันก็ให้ พนักงานขายที่สวมเครื่ องอ่านบาร์ โค้ ดขนาดจิ๋วไว้
                    ้                    ่                  ้
ที่คอ (หรื อที่แคชเชียร์ ) ทาการสแกนบาร์ โค้ ดนัน เพื่อรับออเดอร์ และเช็กอินจ่ายเงินสินค้ า ณ จุดซื ้อได้ โดยทันที
                        ้

•  VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=thWMow-IeLw&feature=player_embedded                                                                                    14

More Related Content

Viewers also liked

Women and ncds
Women and ncdsWomen and ncds
Women and ncds
hansens55
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
tangkwa2
 

Viewers also liked (13)

2 in 1 - Blending learning and km for business transformation and competitive...
2 in 1 - Blending learning and km for business transformation and competitive...2 in 1 - Blending learning and km for business transformation and competitive...
2 in 1 - Blending learning and km for business transformation and competitive...
 
Women and ncds
Women and ncdsWomen and ncds
Women and ncds
 
Docker all the things
Docker all the thingsDocker all the things
Docker all the things
 
T type Three Valve Manifold (3VQ)
T type Three Valve Manifold (3VQ)T type Three Valve Manifold (3VQ)
T type Three Valve Manifold (3VQ)
 
Ha nam
Ha namHa nam
Ha nam
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Advecto brochure may 2012
Advecto brochure may 2012Advecto brochure may 2012
Advecto brochure may 2012
 
Ict revolution at fcsit
Ict revolution at fcsit Ict revolution at fcsit
Ict revolution at fcsit
 
8 acre property in North Bangalore available for joint development
8 acre property in North Bangalore available for joint development8 acre property in North Bangalore available for joint development
8 acre property in North Bangalore available for joint development
 
南一 數學-1下
南一 數學-1下南一 數學-1下
南一 數學-1下
 
Analysis of High-Order Residual-Based Dissipation for Unsteady Compressible F...
Analysis of High-Order Residual-Based Dissipation for Unsteady Compressible F...Analysis of High-Order Residual-Based Dissipation for Unsteady Compressible F...
Analysis of High-Order Residual-Based Dissipation for Unsteady Compressible F...
 
La famiglia lucchetto
La famiglia lucchettoLa famiglia lucchetto
La famiglia lucchetto
 
Yinhe King User Manual
Yinhe King User ManualYinhe King User Manual
Yinhe King User Manual
 

Similar to News June 1-7

News June 8-14
News June 8-14 News June 8-14
News June 8-14
nuthorn
 
News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5
nuthorn
 
News May 11-17
News May 11-17News May 11-17
News May 11-17
nuthorn
 
News May 18-24
News May 18-24News May 18-24
News May 18-24
nuthorn
 
News May 4-10
News May 4-10News May 4-10
News May 4-10
nuthorn
 
News Nov 30 - Dec 6
News Nov 30 - Dec 6 News Nov 30 - Dec 6
News Nov 30 - Dec 6
nuthorn
 
News feb 8 14
News feb 8 14News feb 8 14
News feb 8 14
nuthorn
 
News Aug 10-16
News Aug 10-16News Aug 10-16
News Aug 10-16
nuthorn
 
News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13 News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13
nuthorn
 
News Dec 7-13
News Dec 7-13 News Dec 7-13
News Dec 7-13
nuthorn
 
News oct 19 25
News oct 19  25News oct 19  25
News oct 19 25
nuthorn
 
News Jan 11 -17
News Jan 11 -17News Jan 11 -17
News Jan 11 -17
nuthorn
 

Similar to News June 1-7 (20)

News June 8-14
News June 8-14 News June 8-14
News June 8-14
 
News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5
 
News May 11-17
News May 11-17News May 11-17
News May 11-17
 
News May 18-24
News May 18-24News May 18-24
News May 18-24
 
News May 4-10
News May 4-10News May 4-10
News May 4-10
 
News Nov 30 - Dec 6
News Nov 30 - Dec 6 News Nov 30 - Dec 6
News Nov 30 - Dec 6
 
News feb 8 14
News feb 8 14News feb 8 14
News feb 8 14
 
News Aug 10-16
News Aug 10-16News Aug 10-16
News Aug 10-16
 
News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13 News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13
 
News Dec 7-13
News Dec 7-13 News Dec 7-13
News Dec 7-13
 
Social network Material
Social network MaterialSocial network Material
Social network Material
 
Tara Dsol Casestudy V2.0
Tara Dsol Casestudy V2.0Tara Dsol Casestudy V2.0
Tara Dsol Casestudy V2.0
 
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For BrandDAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
 
News oct 19 25
News oct 19  25News oct 19  25
News oct 19 25
 
Technology Trends & Social Impacts
Technology Trends & Social ImpactsTechnology Trends & Social Impacts
Technology Trends & Social Impacts
 
ความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ความสามารถในการแข่งขัน ในโลกดิจิตอล ทีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
 
Digital Jungle (ฉบับภาษาไทย)
Digital Jungle (ฉบับภาษาไทย)Digital Jungle (ฉบับภาษาไทย)
Digital Jungle (ฉบับภาษาไทย)
 
News Jan 11 -17
News Jan 11 -17News Jan 11 -17
News Jan 11 -17
 
My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015
My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015
My opinion about Digital Trend @ DAATDAY 2015
 
Social media2011 15dec10_arnut
Social media2011 15dec10_arnutSocial media2011 15dec10_arnut
Social media2011 15dec10_arnut
 

More from nuthorn

News Jun 21-27
News Jun 21-27News Jun 21-27
News Jun 21-27
nuthorn
 
News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6
nuthorn
 
News Dec 21-27
News Dec 21-27News Dec 21-27
News Dec 21-27
nuthorn
 
News Nov 23-29
News Nov 23-29News Nov 23-29
News Nov 23-29
nuthorn
 
News Jul 20-26
News Jul 20-26News Jul 20-26
News Jul 20-26
nuthorn
 
News Apr 13-19
News Apr 13-19News Apr 13-19
News Apr 13-19
nuthorn
 
News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12
nuthorn
 
News Mar 9-15
News Mar 9-15News Mar 9-15
News Mar 9-15
nuthorn
 
News Mar 2-8
News Mar 2-8News Mar 2-8
News Mar 2-8
nuthorn
 
News feb24 mar1
News feb24 mar1News feb24 mar1
News feb24 mar1
nuthorn
 

More from nuthorn (10)

News Jun 21-27
News Jun 21-27News Jun 21-27
News Jun 21-27
 
News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6
 
News Dec 21-27
News Dec 21-27News Dec 21-27
News Dec 21-27
 
News Nov 23-29
News Nov 23-29News Nov 23-29
News Nov 23-29
 
News Jul 20-26
News Jul 20-26News Jul 20-26
News Jul 20-26
 
News Apr 13-19
News Apr 13-19News Apr 13-19
News Apr 13-19
 
News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12
 
News Mar 9-15
News Mar 9-15News Mar 9-15
News Mar 9-15
 
News Mar 2-8
News Mar 2-8News Mar 2-8
News Mar 2-8
 
News feb24 mar1
News feb24 mar1News feb24 mar1
News feb24 mar1
 

News June 1-7

 • 1. JUN 01 Digital 07 News Update
 • 2. Mr. 1 advice ไวรั ลผ่ านมนุษย์ Post it 01 Digital JUN Local Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/mr-one-advice/ • เห็นชัดเลยนะว่าสือสมัยนี ้ถึงเนื ้อถึงตัวกันไม่พอ ยังหยอดความสงสัยให้ คนกลับไปคิดต่อ อย่างมนุษย์กระดาษที่ทางเราพบใครครังนี ้ แอบคิดไปเรื่ อย ว่านี่อาจเป็ น Viral เปิ ดตัว ่ ้ สินต้ าใหม่ ที่เข้ าไปโปรโมทกับรายการเจาะข่าวตี ้นและ VRZO • ตอนท้ ายเค้ าจบเทปนี ้ได้ ฉลาดและหล่อสุดๆ กับการปล่อยกระดาษโน้ ตแผ่นหนึงที่เสมือนหล่นร่วงมาจากตัว Mr. one advice ให้ ลอยละล่องแน่นิ่งกับพื ้น พร้ อมกล้ องซูมฟรื บบ ่ ้ บ..เข้ าไปเห็นเวิร์ดดิ ้ง ‘เรื่ องดีต้องบอกต่อเรื่ องท้ อต้ องปรึกษา’ ปิ ดรายการไปอย่างเท่ๆ คมๆ พร้ อมขยี ้ความอยากรู้ผ้ ชมเป็ นการส่งท้ าย ู • VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=5ZKgD5xGcVU&feature=player_embedded 1
 • 3. Facebook เปิ ดชาระเงินผ่ านผู้ให้ บริการเครือข่ ายมือถือแล้ ว 07 Digital JUN Global Veedvil http://www.veedvil.com/news/facebook-mobile-payment/ • ล่าสุดทางเฟสบุ๊คเปิ ดให้ แอพพลิเคชันที่ใช้ ระบบชาระเงินของ Facebook Credits นันสามารถเลือกรูปแบบการชาระเงินผ่านระบบผู้ให้ บริ การมือถือได้ (Operator ่ ้ Billing) ซึงแต่เดิมนันจะรองรับรูปแบบการชาระเงินบนระบบ PayPal และ Credit Cards เท่านัน และการชาระเงินผ่านช่องทางนี ้ Facebook จะทาการส่งต่อ ่ ้ ้ กระบวนการทังหมดเข้ าไปยัง Mobile site (m.facebook.com) เพื่อหลีกเลียงที่จะใช้ ช่องทางการชาระเงินที่ฝังมากับระบบอย่าง iOS หรื อ Android ที่มีระบบชาระ ้ ่ เงินสาหรับแอพไว้ เช่นเดียวกัน 2
 • 4. LEGO BrainBricks: Game Your LEGO 06 Digital JUN Global Digitalbuzzblog http://www.digitalbuzzblog.com/lego-brainbricks-game-your-lego/ • LEGO bricks include tiny sensors, which enable the bricks to sense their configuration with one another and communicate it wirelessly to mobile devices loaded with the LEGO gaming app, in turn allowing physical LEGO models to be instantly brought into a digital gaming experience. • VDO Link: http://vimeo.com/38493546 3
 • 5. Smirnoff: The Facebook Guardians Concept 05 Digital JUN Global Digitalbuzzblog http://www.digitalbuzzblog.com/smirnoff-the-facebook-guardians-concept/ • This idea centers around a Facebook campaign, which adds a ‘safe ride’ button next to the like and comment options under Facebook posts. This lets users become a virtual designated driver by purchasing a friends’ cab ride home when they see that they’ve checked into bars and clubs. The lucky friend is alerted to this good deed with a text message sent to their phone and they are gifted a code to redeem the ride. The ‘Guardian’ receives points for their good deeds, which they can use to enjoy free access to clubs. • VDO link: http://vimeo.com/40834770 4
 • 6. 05 Digital JUN Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/augmented-reality/sony-wonderbook/ • โซนี่เปิ ดตัว Wonderbook อ่านหนังสือบนทีวี! • การเปิ ดตัว ‚Wonderbook” มิติใหม่ของการอ่านหนังสือ ที่ผสานระหว่างหนังสือกระดาษเข้ ากับ เทคโนโลยีระบบเสมือนเสริ ม (Augmented Reality) และจอทีวีเข้ าไว้ ด้ วยกัน เพื่อสร้ างประสบการณ์ที่นาตื่นเต้ นสุดๆ กับการอ่านนิยาย-นิทาน ่ • VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=xGuKaCQYd0w&feature=player_embedded 5
 • 7. Google Adwords Product Ads เอาของมาวางขาย บนหน้ า ค้ นหากันเลยดีกว่ า 05 Digital JUN Global Blog.butthun http://blog.butthun.com/featured/google-adwords-product-ads/#.T9CY57CRE2o • Google Adword โฆษณาผ่านการค้ นหาของ Google นันเพิ่มความสามารถสาหรับกลุม ธุรกิจค้ าปลีก ้ ่ • การขยายการแสดงผลโฆษณา เมื่อค้ นหาใน คาที่เกี่ยวข้ องด้ วยภาพของสินค้ านันๆ เลย พร้ อมบอกราคาพร้ อมให้ ซื ้อได้ ทนที ซึงช่วยให้ คนที่สนใจหาข้ อมูลสินค้ าเลือกซื ้อสินค้ านันได้ ้ ั ่ ้ ทันที ลดขันตอนในการซื ้อเลือกสินค้ าได้ ไปอีก 1-2 ขันตอน ้ ้ • VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ql-T12usumM 6
 • 8. Toyota: The iQ Street View Project 03 Digital JUN Global Digitalbuzzblog http://www.digitalbuzzblog.com/toyota-the-iq-street-view-project/ • Toyota caught onto this in Belgium, and sent out their very own Toyota iQ, complete with a DIY Street View camera kit, to capture all the missing roads. Users simply tag the street at iQStreetViewand Toyota will send out their new iQ Street View car to map that road for you • VDO link: http://vimeo.com/41074436 7
 • 9. 03 Digital JUN Global Google+ Local สถานที่ท่ ชอบ… ี Marketingoops จากคนที่ใช่ http://www.marketingoops.com/digital/social-media/google-plus-local/ • ผู้ใช้ งาน Google+ Local สามารถรี วิวสถานที่หรื อเขียนความเห็นเกี่ยวกับสถานที่นนได้ ขณะเดียวกันก็สามารถถ่ายภาพแล้ วอัปโหลดไปแสดงให้ เพื่อนใน Google+ ได้ ชม ั้ ประกอบการตัดสินใจ แถมยังสามารถให้ คะแนนสถานที่นนเพื่อเป็ นประโยชน์แก่เพื่อนรายอื่ น จุดนี ้กูเกิลดึงข้ อมูลรี วิวร้ านอาหารจากเว็บไซต์ Zaget.com ั้ • VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=ylZg43Meick&feature=player_embedded 8
 • 10. 03 Digital JUN Global Blog.butthun http://blog.butthun.com/featured/facebook-admin-rols/#.T8tvkrCRE2o • อธิบาย 5 ระดับ จัดการ Admin Roles Feature ใหม่ ของ Facebook FanPage • Facebook ออก ฟี เจอใหม่ โดยแบ่งระดับการเข้ าถึงและดูแลเพจ Facebook เป็ น 5 ระดับซึงจะมีหน้ าที่ความสาคัญและส่วนของการเข้ าถึงที่แตกต่างกันไปไม่เท่ากัน ่ 1. Manager 2. Content Creator 3. Moderator 4. Advertiser 5. Insights Analyst 9
 • 11. Speed of Light: Mini Projection Mapping Movie 02 Digital JUN Global Digitalbuzzblog http://www.digitalbuzzblog.com/speed-of-light-mini-projection-mapping-movie/ • New short film, “Speed of Light,” projected by the world’s smallest hand held laser projectors, all from an iPod touch and captured on a Canon 5d MkII. • VDO Link: http://vimeo.com/43239312 10
 • 12. ลาก่ อน รีโมต ถึงเวลาของ physical activity control สุดยอดเทคโนโลยีควบคุมด้ วย การเคลื่อนไหว 02 Digital JUN Global Blog.butthun • physical activity control บางครังอาจจะได้ ยินอีกชื่อครับในชื่อ gesture control ซึงคือชื่อเทคโนโลยีที่กาลังกลายเป็ นส่วนสาคัญที่จะมาอยูในอนาคตของ ้ ่ ่ เทคโนโลยีโทรทัศน์และจอภาพ ช่วยให้ การควบคุมจอภาพมีความสะดวกขึ ้นโดยหลักหนีรีโมท คอนโทรลแบบเดิม ซึงนันก็จะหมายถึง เมาส์คอมพิเตอร์ ก็อาจจะหายไปก็ได้ ่ ่ • VDO Link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_d6KuiuteIA http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dt3SWp9IjkA 11
 • 13. Coca-Cola affirms mobile strategy with interactive QR code push 01 Digital JUN Global Mobilemarketer http://www.mobilemarketer.com/cms/news/software-technology/12955.html • The QR codes are featured on Coca-Cola products in Spain • When consumers scan the mobile bar codes, they can view content such as UEFA’s Euro 2012 videos and Coca-Cola SmileWorld – the brand’s online community. • Because the codes are dynamic, they can deliver unique experiences as well as new content to consumers as they are scanning • VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=0TAlI8tq41k&feature=player_embedded 12
 • 14. Global sponsor Panasonic launches Olympic Games Facebook app 01 Digital JUN Global Campaignasia http://www.campaignasia.com/Video/302659,global-sponsor-panasonic-launches-olympic-games-facebook-app.aspx • Facebook app called 'Share the passion' to encourage fans around the world to share their passion for sport online through pictures. Using the app, users can upload photos of themselves enjoying sports, select a 'passion tag' and share. • VDO Link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h4APzyDzSyg 13
 • 15. จ่ ายค่ าช้ อปปิ ้ งในห้ างผ่ านมือถือด้ วยแอปฯ PayPal Instore 01 Digital JUN Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/mobile/paypal-instore/ • วิธีการใช้ งานจ่ายค่าช้ อปปิ งในห้ างผ่านมือถือด้ วยแอปฯ PayPal Instore ้ เปิ ดแอปฯ PayPal Instore จากนันกรอกรหัสผ่าน ก็จะพบกับบาร์ โค้ ดซึงเป็ นเสมือนสมุดบัญชีของPayPal Instore จากนันก็ให้ พนักงานขายที่สวมเครื่ องอ่านบาร์ โค้ ดขนาดจิ๋วไว้ ้ ่ ้ ที่คอ (หรื อที่แคชเชียร์ ) ทาการสแกนบาร์ โค้ ดนัน เพื่อรับออเดอร์ และเช็กอินจ่ายเงินสินค้ า ณ จุดซื ้อได้ โดยทันที ้ • VDO Link: http://www.youtube.com/watch?v=thWMow-IeLw&feature=player_embedded 14