Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AUG 10  16  Digital     News Update
กรี๊ด!!! LINE ออกอัพเดตตัวใหม่ เริ่ดมากจนลืม Facebook             16                     ...
Facebook ทดสอบ News Feed โฆษณาสาหรับ “คนที่ไม่ ได้ กด Like”            15                   ...
LG อาสาแปลง Newsfeed บน Facebook เป็ นภาพ 3D             14                          ...
2 สายการบินอเมริกันเปิ ดเน็ตฟรีช้อปปิ ้ งออนไลน์ บนเครื่องบิน            14                  ...
ตู้โทรศัพท์ อนเทอร์ แอคทีฟของ Levis        ิ             14                      ...
วอลโว่ ออกแอปฯ เอ็กซ์ เรย์ รถ            13                                  ...
Angry Birds: A Tangible Slingshot Controller         12                             ...
Digitalarti: Water Light Graffiti Installation          11                            ...
Converting Text to Audio for Convenience and Saving Time          11                       ...
บิลบอร์ ดล่ องหน กลโฆษณาใหม่ ของเครื่องดื่มนาเมา                       ้             1...
NFC GUMBALL MACHINE          10                                         ...
BEN & JERRY’S PROMOTES SPOONING WITH NEW FACEBOOK APP          10                        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

News Aug 10-16

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

News Aug 10-16

 1. 1. AUG 10 16 Digital News Update
 2. 2. กรี๊ด!!! LINE ออกอัพเดตตัวใหม่ เริ่ดมากจนลืม Facebook 16 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/mobiletablets-apps/line-timeline/• LINE แอพพลิเคชันดังจากญี่ปน ออกอัพเดตตัวใหม่ซงมาพร้ อมฟั งก์ชนใหม่ “Timeline” เพื่อสร้ างความเป็ นคอมมูนิตี ้ระหว่างผู้ใช้ แอพพลิเคชัน LINE โดยใน Timeline นัน ่ ุ่ ึ่ ั่ ่ ้ผู้ใช้ สามารถเห็นสิงที่เพื่อนๆ อัพเดตได้ ไม่วาจะเป็ นรูป หรื อ สถานะ โดยผู้ใช้ สามารถเลือกสติกเกอร์ นารักๆตามที่ตนต้ องการได้ แทนการกด Like ใน Facebook หรื อจะคอมเม้ นท์ ่ ่ ่status หรื อสถานะของเพื่อนๆได้ เหมือนกัน 1
 3. 3. Facebook ทดสอบ News Feed โฆษณาสาหรับ “คนที่ไม่ ได้ กด Like” 15 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/news/online/facebook-promoted-post/•ข้ อความโฆษณานี ้จะมีลกษณะเหมือน news feed ทัวไป แต่จะมีปายคาเล็กๆระบุวา “sponsored” ซึงระบุวาบนโฆษณานันจะมีตัวเลือกให้ ผ้ ูใช้ คลิก Like เพจของบริษัท ั ่ ้ ่ ่ ่ ้ได้ ง่าย ตัวเลือกดังกล่ าวจะแสดงบนมุมขวามือของโพสต์ โฆษณา•ก่ อนหน้ านี ้ Facebook เคยเปิ ดเผยสถิติว่าสามารถส่ งผู้ใช้ ไปยังแอปสโตร์ มากกว่ า 146 ล้ านครังด้ วยพลังจาก news feed, timeline, bookmarks และ App ้Center ซึงราวเดือนมิถนายน Facebook จึงเปิ ดตัวบริ การ Sponsored Stories เพื่อลงโฆษณาบน news feed อย่างเป็ นทางการ ่ ุ 2
 4. 4. LG อาสาแปลง Newsfeed บน Facebook เป็ นภาพ 3D 14 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/3d-facebook-newsfeed/• LG สร้ างสรรค์โครงการนี ้ด้ วยการจับมือกับเอเจนซี่สดครี เอทอย่าง Perfect Fools กาเนิดโครงการ ‘LG 3D Studio’ เพื่อให้ สอดรับกับแคมเปญ ‘Life is better in 3D’ ุที่ LG ให้ ความสาคัญมาตลอด โครงการดังกล่าวต้ องการสะท้ อนให้ ชาวออนไลน์ได้ เห็นประสบการณ์ที่เหนือกว่าบนโลก 3 มิติ จึงลงมือสร้ างสรรค์ “3D Newsfeed” ซึงจะทาให้ ชาว ่Facebook ได้ เห็นข้ อมูลข่าวสารใหม่ในรูป 3 มิติ•http://www.youtube.com/watch?v=vroYS2GKrN8&feature=player_embedded•http://3dnewsfeed.lg3dstudio.com/ 3
 5. 5. 2 สายการบินอเมริกันเปิ ดเน็ตฟรีช้อปปิ ้ งออนไลน์ บนเครื่องบิน 14 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/reports/behaviors/free-wifi-on-plane/โดยล่าสุด บริ ษัทผู้ทาระบบเน็ตบนเครื่ องบินอย่าง Gogo ได้ ประกาศความร่วมมือใหม่กบอีเบย์ และสายการบินใหญ่อย่าง Delta Air Lines และ Virgin America เพื่อให้ ัลูกค้ าเล่นเน็ตฟรี ตลอดเที่ยวบิน แต่เว็บที่เข้ าได้ คือเว็บช้ อปปิ งล้ วนๆ ไม่วาจะเป็ น amazon.com, ebay.com, StubHub, OpenTable และ Hotel Tonight ้ ่ 4
 6. 6. ตู้โทรศัพท์ อนเทอร์ แอคทีฟของ Levis ิ 14 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/levis-interactive-phone-booth/คือผู้เล่ นจะสามารถเลือกตอบคาถามหรือเลือกแสดงความสามารถพิเศษสุดคลั่ง เมื่อยิ่งตอบถูกหรือยิ่งคลั่งเท่ าไร อุณหภูมิในตู้จะสูงขึนเหมือนเป็ นคะแนน และของ ้รางวัลจาก Levis ก็จะใหญ่ เล็กตามอุณหภูมิท่ ีได้ รับ ในเวลาเพียง 3 วัน แคมเปญนีสามารถดึงคนมากกว่ า 5 แสนคนเข้ าไปร่ วมเล่ นเกมในตู้โทรศัพท์ จาลองนี ้ ถือว่ า ้ประสบความสาเร็จมากเมื่อพบว่ ายอดจาหน่ ายของ Levis เพิ่มขึน 30% ในช่ วงเวลาดังกล่ าว ้http://www.youtube.com/watch?v=tQWd3KFtYmA&feature=player_embedded 5
 7. 7. วอลโว่ ออกแอปฯ เอ็กซ์ เรย์ รถ 13 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/volvo-v40-x-ray/เทคนิค Augmented Reality ถูกนามาใช้ ในการโปรโมทและให้ ข้อมูลกับรถยนต์รุ่นใหม่อย่าง “วอลโว่ วี40″ โดยแอปฯ นี ้ชื่อว่า Volvo V40 X-Ray เปิ ดตัวครังแรกในงาน ้Geneva Auto Show 2012 สามารถสแกนเพื่อเอ็กซ์เรย์รถยนต์วอลโว่ V40 ทังภายนอกและภายในแบบ 360 องศา เพื่อเห็นทุกรายละเอียดของตัวโครงรถรวมถึงนวัตกรรมที่ ้เป็ นสิทธิบตรเฉพาะของวอลโว่ด้วย ั•http://vimeo.com/43571631 6
 8. 8. Angry Birds: A Tangible Slingshot Controller 12 DigitalAUG GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/super-angry-birds-a-tangible-controller/Just when you thought people were getting over Angry Birds, comes this, a super cool, force feedback USB controller forAngry Birds that literally simulates the feeling of a slingshot and comes complete with a TNT activation plunger. And asyou can see, everything is controlled by the slingshot, you can control the power, the angle, and of course trigger thespecial power of the bird.http://vimeo.com/46975682 7
 9. 9. Digitalarti: Water Light Graffiti Installation 11 DigitalAUG GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/digitalarti-water-light-graffiti-installation/From Digitalarti Labs comes this very cool Water Light Graffiti Installation. It’s basically an interactive surface made oftens of thousands of LED’s that are illuminated by the contact of water or moisture, meaning that you can draw with justabout anything, water pistols, paint brushes, a wet hand or a moist cloth•http://vimeo.com/47095462 8
 10. 10. Converting Text to Audio for Convenience and Saving Time 11 DigitalAUG GlobalNowlab.isobarhttp://nowlab.isobar.com/page/3/An interesting concept, converting text to the spoken word, brilliant for people with sight problems, or for “reading”whilst driving and saving time on the way to meetings where you need to have read notes prior to the event.•http://soundgecko.com/ 9
 11. 11. บิลบอร์ ดล่ องหน กลโฆษณาใหม่ ของเครื่องดื่มนาเมา ้ 10 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/ads-ideas/cooper-beer-billoard/คูเปอร์ (Coopers) ใช้ ขึ ้นโฆษณาผ่านบิลบอร์ ดในย่านที่ค้างคาวราตรี ไปกัน นันคือ Brunswick St and Rose St, ในเมลเบิร์น (Melbourne) ออสเตรเลีย แต่มนต้ องไม่ใช่ ่ ัการโฆษณาโต้ งๆ เพราะถึงแม้ ตอนกลางวันจะเห็นว่าปายโฆษณานันดูเป็ นแค่พื ้นขาวๆ และมีขวดเบียร์ ตงตกระหง่านอยู่ ้ ้ ั้แต่เมื่อมืดลงเท่านันปายโฆษณานี ้เริ่ มออกลาย! ซึงก็เป็ นลายศิลปะจากศิลปิ นแนวกราฟฟิ ตี ้มาลงลายเอาไว้ ด้วยเทคนิคการทาด้ วยสีฉาบ UV ซึงจะมองไม่เห็นท่ามกลางแดดจ้ า แต่จะโผล่ ้ ้ ่ ่สีสนชัดเจนเมื่อยามมืด ั•http://www.youtube.com/watch?v=Y8l7dRvbbr4&feature=player_embedded 10
 12. 12. NFC GUMBALL MACHINE 10 DigitalAUG GlobalEmergingexperienceshttp://emergingexperiences.com/2012/06/digitalgum/This is an NFC-enabled Gum Machine we have built at Razorfish that is packed with all sorts of digital goodies: Apps,movies, songs, ebooks, as well as other exclusive and location-based content that can be pushed to a phone. Simplyenter a coin and turn the lever – then follow the animation and tap your smartphone next to the release chute.•http://vimeo.com/45964147 11
 13. 13. BEN & JERRY’S PROMOTES SPOONING WITH NEW FACEBOOK APP 10 DigitalAUG GlobalFastcocreatehttp://www.fastcocreate.com/1681449/ben-jerrys-promotes-spooning-with-new-facebook-appWanna Spoon? matches Facebook friends based on likes, interests, music, books, movies, the number of things you like,the number of friends you have, your zodiac sign, and even things as far out as having a sibling or relative with the samename or martial status. Download the app and you’re an algorithm away from finding the perfect spooning partner!•http://vimeo.com/47330911 12

Views

Total views

365

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×