SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
J U N 22  Digital
JUL 5   News Update
ค่ ายมือถืออังกฤษออกโมเดลธุรกิจใหม่
 ดูโฆษณาแลกค่ าเน็ตบนเว็บ-แท็ปเบล็ต
             05
                                                                                         Digital
JUL
                                                                                    Global
Marketingoops

http://www.marketingoops.com/digital/sambamobile/

•ใช้ บริ การจะต้ องซื ้อซิม หรื อไมโครซิม ราคา 260 บาทจากเครื อข่ายก่อน จากนันก็จะได้ รับ USB Dongle สาหรับเล่นเน็ตผ่านโน้ ตบุ๊ก หรื อลงแอปฯ พิเศษในไอแพด รวมถึงติดตังปลักอินที่
                                       ้                                            ้ ๊
เบราว์เซอร์ ด้วย เพื่อให้ ทางค่ายสามารถส่งโฆษณาต่างๆ มาให้ คณเลือกคลิกชม
                                ุ

•ปั จจุบนแซมบ้ าได้ ลกค้ ารายใหญ่ๆ อย่าง Volvo, Xbox Kinect, Dell และ Clinique. แล้ ว
    ั      ู
                                                                                          1
04
                                                               Digital
JUL
                                                           Global
Adverblog             Grandma Hilda’s Renault 4

http://www.adverblog.com/2012/07/04/grandma-hildes-renault-4/

•The concept centred on a classic Renault 4 owned by the character Grandma Hilda. As she wasn’t able to drive it
anymore, she decided to give it away to the most ardent Renault fan online.
•The key to her ‘beauty in the barn’ was said to be somewhere in Grandma Hilda’s house. Renault Netherlands Facebook
fans were invited to see if they could find it and tag the location correctly. Grandma Hilde was there to help with frequent
content updates.

•http://www.youtube.com/watch?v=JR3RgtAj0ts&feature=player_embedded

                                                                2
Martini ชวนนักดื่มเป่ าแล้ วส่ งเข้ าเฟซบุ๊ค
             04
                                                                                        Digital
JUL
                                                                                    Global
Marketingoops

http://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-application/martini-breathalyzer/

•มาร์ ตินี่ได้ เซ็ตเครื่ องเป่ าเวอร์ ชนพิเศษ มีกล้ อง มีจอมอนิเตอร์ มีซอฟต์แวร์ พิเศษ และเชื่อมต่อเข้ าเฟซบุ๊ค วางไว้ หลายๆไนท์คลับ ในรัสเซีย นักเที่ยวคนไหนสนใจก็ไปเป่ าได้
                    ั่
• ผลออกมาบนจอจะมีคาแนะนาแถมด้ วยว่า ดื่มต่อได้ หรื อควรหยุดพักแล้ ว หรื อว่าควรรี บเรี ยกแท๊ กซี่กลับบ้ านจะดีกว่า หรื อว่าอย่างหนักก็ โทรบอกที่บ้านให้ มารับเลย
•และลูกเล่นเด่นสุดคือ เครื่ องนี ้จะไปเชื่อมต่อกับ Facebook App ที่ทางมาร์ ตินี่สร้ างขึ ้น ให้ ผ้ เู ป่ าสามารถกด Facebook Login ส่งผลการเป่ าและภาพถ่ายตอนเป่ าขึ ้นเฟซบุ๊
คส่วนตัวได้ ทนที ั

•LINK: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WHMe1UgHmxw


                                                                                         3
ไนกีเ้ ปิ ดตัวโฆษณาใหม่ ใช้ คนเป็ นมาริโอ้
            03
                                                                                    Digital
JUL
                                                                               Global
Marketingoops

http://www.marketingoops.com/digital/nike-game-on/

•การเปิ ดตัวแคมเปญใหม่ GAME ON, World แคมเปญที่เน้ นรูปแบบการออกกาลังกายที่สดไฮเทค ซึงมาพร้ อมกับ รองเท้ ารุ่นใหม่ และแอปฯ ที่ทนสมัย
                                          ุ    ่                    ั
•นอกจากนี ้ทางไนกี ้ยังเปิ ดตัวแอปฯฟรี Nike+Trainning ที่มีนกกีฬาดังจากประเภทกีฬายอดฮิตมาถ่ายคลิปวิดีโอแนะนาวิธีการฝึ กซ้ อมอย่างแชมปเปี ยนด้ วย ไม่วาจะเป็ น ชกหมัด
                              ั                                    ์ ้       ่
หนักอย่างปาเกียว กระโดดชู้ทลูกบาสอย่างเลอบอร์ น เป็ นต้ น

•LINK: http://www.youtube.com/watch?v=SjpYA95oxyA&feature=player_embedded
                                                                                     4
ตอกยา”เพศแม่ ”คือพลังหลักบนโลกโซเชียล
  ้
           02
                                                                           Digital
JUL
                                                                      Global
Marketingoops

http://www.marketingoops.com/reports/research/moms-most-influenced-brand-likes-on-facebook-infographic/

•บริ ษัท Burst Media ทาสารวจเรื่ อง How we follow brands on social media? ไว้ ได้ อย่างน่าสนใจ โดยการสารวจพบว่ากลุมคุณแม่คือกลุมหลักที่มีการคลิก
                                                          ่     ่
Like แบรนด์สนค้ าบน Facebook โดย 58% ของกลุมคุณแม่ยอมรับว่าติดตามหรื อ follow แบรนด์สนค้ าในเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
       ิ               ่                    ิ
                                                                            5
Missing Children: The Social Search Party
         30
                                                               Digital
JUN
                                                          Global
Digitalbuzzblog

http://www.digitalbuzzblog.com/missing-children-the-social-search-party/

•Missing Children Society of Canada aiming to create the world’s most valuable social network, by allowing people in
Canada to donate their Facebook and Twitter accounts to the cause, so that when a child is reported missing, it activates
each of the donated account and uses them somewhat like a sort of government warning system to raise awareness and
hopefully, because it’s location based, can help find that child faster… It also just picked up a Lion in Cannes

•VDO link: http://www.youtube.com/watch?v=sDkwLp477Lk&feature=player_embedded


                                                                6
Google Now อีกหนึ่งผู้ช่วยบอกข้ อมูลคู่แข่ ง Siri
             28
                                                                                        Digital
JUN
                                                                                   Global
Veedvil

http://www.veedvil.com/news/google-now/

•การเปิ ดตัวแท๊ ปเล็ตใหม่ Nexus 7 และ Nexus Q กูเกิลยังเปิ ดตัวบริ การใหม่ที่จะมาอยูในระบบ Android 4.1 Jelly Bean อีกด้ วยนันคือบริ การ Google Now ซึงพูดให้ เห็นง่ายๆว่ามัน
                                             ่                    ่           ่
เป็ นบริ การคูแข่งของอะไรนันก็คงต้ องเทียบกับ Siri ในฝั่ งแอปเปิ ลนันเอง แม้ จะไม่ได้ สงงานผ่านเสียงอย่างชัดเจนอย่าง Siri แต่การแสดงผลลัพธ์นนก็ไม่ตางกัน
       ่      ้                   ้ ่          ั่                          ั้   ่

•http://www.youtube.com/watch?v=pPqliPzHYyc&feature=player_embedded
                                                                                         7
iTunes Store เปิ ดขายเพลงและหนังในเอเชียเพิ่มอีก 12 ประเทศแล้ ว
  (มีไทยด้ วย)
            27
                                                                                    Digital
JUN
                                                                               Global
Veedvil

http://www.veedvil.com/news/itunes-in-asia/

•Apple ได้ แถลงข่าวเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการแล้ วในฮ่องกงว่าเปิ ดให้ บริ การ iTunes ใน 12 ประเทศได้ แก่ Hong Kong, Singapore, Taiwan, Brunei, Cambodia, Laos, Macau,
Malaysia, Philippines, Thailand, Sri Lanka และ Vietnam พร้ อมให้ ดาวน์โหลดเพลงกว่า 20 ล้ านเพลง และบริ การซื ้อภาพยนต์จากค่ายหนังชันนาอย่าง 20th Century Fox, Paramount
                                                                   ่
Pictures, Sony Pictures Home Entertainment, The Walt Disney Studios และ Warner Bros. Pictures ในรูปแบบ HD
                                                                                     8
UNIQLO: The Pinterest
                               Dry Mesh Project
         27
                                                             Digital
JUN
                                                        Global
Digitalbuzzblog

http://www.digitalbuzzblog.com/uniqlo-the-pinterest-dry-mesh-project/

•The UNIQLO “Dry Mesh Project” on Pinterest, designed as the first-ever branded mosaics to wake Pinterest users from
their scrolling slumber.

•http://www.youtube.com/watch?v=e5FM-VcE7UA&feature=player_embedded
                                                              9
22
                                                              Digital
JUN
                                                         Global
Adverblog

http://www.adverblog.com/2012/06/22/tweets-for-sweets/

•From Toyota Etios in South Africa comes this sweet window installation driven by tweets. It rewarded South Africans for
stopping and tweeting with the right hashtag (#etiossmile). Then the sweet released by the tweet and rolling through the
Rube Goldberg-style machine was theirs.

•http://www.youtube.com/watch?v=Kgw51_PtDSs&feature=player_embedded
                                                               10
FORD TAPS SEACREST FOR SOCIAL LAUNCH CAMPAIGN
 FOR 2013 FUSION
         22
                                                              Digital
JUN
                                                          Global
Fastcocreatehttp://www.fastcocreate.com/1681029/ford-taps-seacrest-for-social-launch-campaign-for-2013-fusion

•Random Acts of Fusion campaign’s introduction video has to reach 1,000 likes to unlock the next pieces of content,
ultimately leading to a broad reveal that will allow consumers to experience the new Fusion before it hits showrooms in
the fall with a dedicated site, interactive elements, and celebrity appearances.

•http://www.youtube.com/watch?v=crWHplUbeWg&feature=player_embedded


                                                               11

More Related Content

Viewers also liked

Farmington high school yearbook 1934
Farmington high school yearbook  1934Farmington high school yearbook  1934
Farmington high school yearbook 1934Lanse Nye-Madden
 
Uwf future of tech
Uwf future of techUwf future of tech
Uwf future of techkseder
 
Yinhe King User Manual
Yinhe King User ManualYinhe King User Manual
Yinhe King User ManualStarry Liu
 
Playstation 3 Market Analysis
Playstation 3 Market AnalysisPlaystation 3 Market Analysis
Playstation 3 Market Analysiskvelez89
 
Rational Expressions
Rational ExpressionsRational Expressions
Rational ExpressionsDan Lester
 
DRAFT Designing a collaborative and blended learning academy
DRAFT Designing a collaborative and blended learning academyDRAFT Designing a collaborative and blended learning academy
DRAFT Designing a collaborative and blended learning academyAlexandra Lederer
 
White Paper: Social Media ROI and Digital Customer Experience
White Paper: Social Media ROI and Digital Customer ExperienceWhite Paper: Social Media ROI and Digital Customer Experience
White Paper: Social Media ROI and Digital Customer ExperienceCasey Hall
 

Viewers also liked (17)

Hizb 22
Hizb 22Hizb 22
Hizb 22
 
Farmington high school yearbook 1934
Farmington high school yearbook  1934Farmington high school yearbook  1934
Farmington high school yearbook 1934
 
Uwf future of tech
Uwf future of techUwf future of tech
Uwf future of tech
 
Moral
MoralMoral
Moral
 
Yinhe King User Manual
Yinhe King User ManualYinhe King User Manual
Yinhe King User Manual
 
Savings Bond Training Webinar
Savings Bond Training WebinarSavings Bond Training Webinar
Savings Bond Training Webinar
 
Hizb 32
Hizb 32Hizb 32
Hizb 32
 
Playstation 3 Market Analysis
Playstation 3 Market AnalysisPlaystation 3 Market Analysis
Playstation 3 Market Analysis
 
Earthquake
EarthquakeEarthquake
Earthquake
 
Rational Expressions
Rational ExpressionsRational Expressions
Rational Expressions
 
srikanthmuvvalacvone
srikanthmuvvalacvonesrikanthmuvvalacvone
srikanthmuvvalacvone
 
ENEM não Tira Férias!
ENEM não Tira Férias!ENEM não Tira Férias!
ENEM não Tira Férias!
 
DRAFT Designing a collaborative and blended learning academy
DRAFT Designing a collaborative and blended learning academyDRAFT Designing a collaborative and blended learning academy
DRAFT Designing a collaborative and blended learning academy
 
SUSE Manager 3 y SaltStack - OpenExpo 2016
SUSE Manager 3 y SaltStack - OpenExpo 2016SUSE Manager 3 y SaltStack - OpenExpo 2016
SUSE Manager 3 y SaltStack - OpenExpo 2016
 
Matha15
Matha15Matha15
Matha15
 
Hizb 21
Hizb 21Hizb 21
Hizb 21
 
White Paper: Social Media ROI and Digital Customer Experience
White Paper: Social Media ROI and Digital Customer ExperienceWhite Paper: Social Media ROI and Digital Customer Experience
White Paper: Social Media ROI and Digital Customer Experience
 

Similar to News June 22-Jul 5

News May 4-10
News May 4-10News May 4-10
News May 4-10nuthorn
 
News feb 8 14
News feb 8 14News feb 8 14
News feb 8 14nuthorn
 
News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5nuthorn
 
News Nov 2-8
News Nov 2-8News Nov 2-8
News Nov 2-8nuthorn
 
Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้...
Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้...Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้...
Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้...Somkiat Lilitprapun
 
News Jul 6-19
News Jul 6-19 News Jul 6-19
News Jul 6-19 nuthorn
 
News Nov 23-29
News Nov 23-29News Nov 23-29
News Nov 23-29nuthorn
 
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For BrandDAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For BrandDAAT_TH
 
การตลาดผ่าน Social Media
การตลาดผ่าน Social Mediaการตลาดผ่าน Social Media
การตลาดผ่าน Social Medianattatira
 
News Apr 13-19
News Apr 13-19News Apr 13-19
News Apr 13-19nuthorn
 
E-Commerce in Action - Facebook
E-Commerce in Action - FacebookE-Commerce in Action - Facebook
E-Commerce in Action - Facebookgaschan
 
News Dec 21-27
News Dec 21-27News Dec 21-27
News Dec 21-27nuthorn
 
News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12nuthorn
 
News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13 News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13 nuthorn
 
News Dec 7-13
News Dec 7-13 News Dec 7-13
News Dec 7-13 nuthorn
 
Why social media
Why social mediaWhy social media
Why social mediaThenet Asia
 

Similar to News June 22-Jul 5 (20)

News May 4-10
News May 4-10News May 4-10
News May 4-10
 
News feb 8 14
News feb 8 14News feb 8 14
News feb 8 14
 
News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5
 
News Nov 2-8
News Nov 2-8News Nov 2-8
News Nov 2-8
 
Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้...
Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้...Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้...
Facebook เครื่องมือ CRM 2.0 พลิกกลยุทธ์ ผูกใจลูกค้า - TIPCO SEMINAR SLIDE นี้...
 
News Jul 6-19
News Jul 6-19 News Jul 6-19
News Jul 6-19
 
News Nov 23-29
News Nov 23-29News Nov 23-29
News Nov 23-29
 
Business and Social Media
Business and Social MediaBusiness and Social Media
Business and Social Media
 
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For BrandDAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
 
การตลาดผ่าน Social Media
การตลาดผ่าน Social Mediaการตลาดผ่าน Social Media
การตลาดผ่าน Social Media
 
News Apr 13-19
News Apr 13-19News Apr 13-19
News Apr 13-19
 
E-Commerce in Action - Facebook
E-Commerce in Action - FacebookE-Commerce in Action - Facebook
E-Commerce in Action - Facebook
 
Social media for media_business
Social media for media_businessSocial media for media_business
Social media for media_business
 
News Dec 21-27
News Dec 21-27News Dec 21-27
News Dec 21-27
 
News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12
 
News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13 News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13
 
News Dec 7-13
News Dec 7-13 News Dec 7-13
News Dec 7-13
 
What's Social Commerce
What's Social CommerceWhat's Social Commerce
What's Social Commerce
 
Social media2011 15dec10_arnut
Social media2011 15dec10_arnutSocial media2011 15dec10_arnut
Social media2011 15dec10_arnut
 
Why social media
Why social mediaWhy social media
Why social media
 

More from nuthorn

News Jun 21-27
News Jun 21-27News Jun 21-27
News Jun 21-27nuthorn
 
News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6nuthorn
 
News Jan 11 -17
News Jan 11 -17News Jan 11 -17
News Jan 11 -17nuthorn
 
News Jul 20-26
News Jul 20-26News Jul 20-26
News Jul 20-26nuthorn
 
News Mar 9-15
News Mar 9-15News Mar 9-15
News Mar 9-15nuthorn
 
News Mar 2-8
News Mar 2-8News Mar 2-8
News Mar 2-8nuthorn
 
News feb24 mar1
News feb24 mar1News feb24 mar1
News feb24 mar1nuthorn
 

More from nuthorn (7)

News Jun 21-27
News Jun 21-27News Jun 21-27
News Jun 21-27
 
News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6
 
News Jan 11 -17
News Jan 11 -17News Jan 11 -17
News Jan 11 -17
 
News Jul 20-26
News Jul 20-26News Jul 20-26
News Jul 20-26
 
News Mar 9-15
News Mar 9-15News Mar 9-15
News Mar 9-15
 
News Mar 2-8
News Mar 2-8News Mar 2-8
News Mar 2-8
 
News feb24 mar1
News feb24 mar1News feb24 mar1
News feb24 mar1
 

News June 22-Jul 5

 • 1. J U N 22 Digital JUL 5 News Update
 • 2. ค่ ายมือถืออังกฤษออกโมเดลธุรกิจใหม่ ดูโฆษณาแลกค่ าเน็ตบนเว็บ-แท็ปเบล็ต 05 Digital JUL Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/sambamobile/ •ใช้ บริ การจะต้ องซื ้อซิม หรื อไมโครซิม ราคา 260 บาทจากเครื อข่ายก่อน จากนันก็จะได้ รับ USB Dongle สาหรับเล่นเน็ตผ่านโน้ ตบุ๊ก หรื อลงแอปฯ พิเศษในไอแพด รวมถึงติดตังปลักอินที่ ้ ้ ๊ เบราว์เซอร์ ด้วย เพื่อให้ ทางค่ายสามารถส่งโฆษณาต่างๆ มาให้ คณเลือกคลิกชม ุ •ปั จจุบนแซมบ้ าได้ ลกค้ ารายใหญ่ๆ อย่าง Volvo, Xbox Kinect, Dell และ Clinique. แล้ ว ั ู 1
 • 3. 04 Digital JUL Global Adverblog Grandma Hilda’s Renault 4 http://www.adverblog.com/2012/07/04/grandma-hildes-renault-4/ •The concept centred on a classic Renault 4 owned by the character Grandma Hilda. As she wasn’t able to drive it anymore, she decided to give it away to the most ardent Renault fan online. •The key to her ‘beauty in the barn’ was said to be somewhere in Grandma Hilda’s house. Renault Netherlands Facebook fans were invited to see if they could find it and tag the location correctly. Grandma Hilde was there to help with frequent content updates. •http://www.youtube.com/watch?v=JR3RgtAj0ts&feature=player_embedded 2
 • 4. Martini ชวนนักดื่มเป่ าแล้ วส่ งเข้ าเฟซบุ๊ค 04 Digital JUL Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-application/martini-breathalyzer/ •มาร์ ตินี่ได้ เซ็ตเครื่ องเป่ าเวอร์ ชนพิเศษ มีกล้ อง มีจอมอนิเตอร์ มีซอฟต์แวร์ พิเศษ และเชื่อมต่อเข้ าเฟซบุ๊ค วางไว้ หลายๆไนท์คลับ ในรัสเซีย นักเที่ยวคนไหนสนใจก็ไปเป่ าได้ ั่ • ผลออกมาบนจอจะมีคาแนะนาแถมด้ วยว่า ดื่มต่อได้ หรื อควรหยุดพักแล้ ว หรื อว่าควรรี บเรี ยกแท๊ กซี่กลับบ้ านจะดีกว่า หรื อว่าอย่างหนักก็ โทรบอกที่บ้านให้ มารับเลย •และลูกเล่นเด่นสุดคือ เครื่ องนี ้จะไปเชื่อมต่อกับ Facebook App ที่ทางมาร์ ตินี่สร้ างขึ ้น ให้ ผ้ เู ป่ าสามารถกด Facebook Login ส่งผลการเป่ าและภาพถ่ายตอนเป่ าขึ ้นเฟซบุ๊ คส่วนตัวได้ ทนที ั •LINK: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WHMe1UgHmxw 3
 • 5. ไนกีเ้ ปิ ดตัวโฆษณาใหม่ ใช้ คนเป็ นมาริโอ้ 03 Digital JUL Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/nike-game-on/ •การเปิ ดตัวแคมเปญใหม่ GAME ON, World แคมเปญที่เน้ นรูปแบบการออกกาลังกายที่สดไฮเทค ซึงมาพร้ อมกับ รองเท้ ารุ่นใหม่ และแอปฯ ที่ทนสมัย ุ ่ ั •นอกจากนี ้ทางไนกี ้ยังเปิ ดตัวแอปฯฟรี Nike+Trainning ที่มีนกกีฬาดังจากประเภทกีฬายอดฮิตมาถ่ายคลิปวิดีโอแนะนาวิธีการฝึ กซ้ อมอย่างแชมปเปี ยนด้ วย ไม่วาจะเป็ น ชกหมัด ั ์ ้ ่ หนักอย่างปาเกียว กระโดดชู้ทลูกบาสอย่างเลอบอร์ น เป็ นต้ น •LINK: http://www.youtube.com/watch?v=SjpYA95oxyA&feature=player_embedded 4
 • 6. ตอกยา”เพศแม่ ”คือพลังหลักบนโลกโซเชียล ้ 02 Digital JUL Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/reports/research/moms-most-influenced-brand-likes-on-facebook-infographic/ •บริ ษัท Burst Media ทาสารวจเรื่ อง How we follow brands on social media? ไว้ ได้ อย่างน่าสนใจ โดยการสารวจพบว่ากลุมคุณแม่คือกลุมหลักที่มีการคลิก ่ ่ Like แบรนด์สนค้ าบน Facebook โดย 58% ของกลุมคุณแม่ยอมรับว่าติดตามหรื อ follow แบรนด์สนค้ าในเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม ิ ่ ิ 5
 • 7. Missing Children: The Social Search Party 30 Digital JUN Global Digitalbuzzblog http://www.digitalbuzzblog.com/missing-children-the-social-search-party/ •Missing Children Society of Canada aiming to create the world’s most valuable social network, by allowing people in Canada to donate their Facebook and Twitter accounts to the cause, so that when a child is reported missing, it activates each of the donated account and uses them somewhat like a sort of government warning system to raise awareness and hopefully, because it’s location based, can help find that child faster… It also just picked up a Lion in Cannes •VDO link: http://www.youtube.com/watch?v=sDkwLp477Lk&feature=player_embedded 6
 • 8. Google Now อีกหนึ่งผู้ช่วยบอกข้ อมูลคู่แข่ ง Siri 28 Digital JUN Global Veedvil http://www.veedvil.com/news/google-now/ •การเปิ ดตัวแท๊ ปเล็ตใหม่ Nexus 7 และ Nexus Q กูเกิลยังเปิ ดตัวบริ การใหม่ที่จะมาอยูในระบบ Android 4.1 Jelly Bean อีกด้ วยนันคือบริ การ Google Now ซึงพูดให้ เห็นง่ายๆว่ามัน ่ ่ ่ เป็ นบริ การคูแข่งของอะไรนันก็คงต้ องเทียบกับ Siri ในฝั่ งแอปเปิ ลนันเอง แม้ จะไม่ได้ สงงานผ่านเสียงอย่างชัดเจนอย่าง Siri แต่การแสดงผลลัพธ์นนก็ไม่ตางกัน ่ ้ ้ ่ ั่ ั้ ่ •http://www.youtube.com/watch?v=pPqliPzHYyc&feature=player_embedded 7
 • 9. iTunes Store เปิ ดขายเพลงและหนังในเอเชียเพิ่มอีก 12 ประเทศแล้ ว (มีไทยด้ วย) 27 Digital JUN Global Veedvil http://www.veedvil.com/news/itunes-in-asia/ •Apple ได้ แถลงข่าวเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการแล้ วในฮ่องกงว่าเปิ ดให้ บริ การ iTunes ใน 12 ประเทศได้ แก่ Hong Kong, Singapore, Taiwan, Brunei, Cambodia, Laos, Macau, Malaysia, Philippines, Thailand, Sri Lanka และ Vietnam พร้ อมให้ ดาวน์โหลดเพลงกว่า 20 ล้ านเพลง และบริ การซื ้อภาพยนต์จากค่ายหนังชันนาอย่าง 20th Century Fox, Paramount ่ Pictures, Sony Pictures Home Entertainment, The Walt Disney Studios และ Warner Bros. Pictures ในรูปแบบ HD 8
 • 10. UNIQLO: The Pinterest Dry Mesh Project 27 Digital JUN Global Digitalbuzzblog http://www.digitalbuzzblog.com/uniqlo-the-pinterest-dry-mesh-project/ •The UNIQLO “Dry Mesh Project” on Pinterest, designed as the first-ever branded mosaics to wake Pinterest users from their scrolling slumber. •http://www.youtube.com/watch?v=e5FM-VcE7UA&feature=player_embedded 9
 • 11. 22 Digital JUN Global Adverblog http://www.adverblog.com/2012/06/22/tweets-for-sweets/ •From Toyota Etios in South Africa comes this sweet window installation driven by tweets. It rewarded South Africans for stopping and tweeting with the right hashtag (#etiossmile). Then the sweet released by the tweet and rolling through the Rube Goldberg-style machine was theirs. •http://www.youtube.com/watch?v=Kgw51_PtDSs&feature=player_embedded 10
 • 12. FORD TAPS SEACREST FOR SOCIAL LAUNCH CAMPAIGN FOR 2013 FUSION 22 Digital JUN Global Fastcocreate http://www.fastcocreate.com/1681029/ford-taps-seacrest-for-social-launch-campaign-for-2013-fusion •Random Acts of Fusion campaign’s introduction video has to reach 1,000 likes to unlock the next pieces of content, ultimately leading to a broad reveal that will allow consumers to experience the new Fusion before it hits showrooms in the fall with a dedicated site, interactive elements, and celebrity appearances. •http://www.youtube.com/watch?v=crWHplUbeWg&feature=player_embedded 11