SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Digital News Update
N O V 30
D E C 06
Facebook ปล่ อยฟี เจอร์ ใหม่ ให้ ผ้ ูใช้ สามารถสร้ างอีเวนต์ ในอดีต
    ซาได้ แล้ ว
    ้
                06
                                                                                                     Digital
DEC
                                                                                                 Global
Veedvil


http://www.veedvil.com/news/user-create-a-repeat-event-on-facebook/

Create Repeat Event คือฟี เจอร์ ใหม่ที่ให้ ผ้ ใช้ เฟซบุ๊คสามารถสร้ างอีเวนต์ที่ผ่านมาแล้ วซ ้าได้ ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิก ผู้ที่จะใช้ คาสังนี ้ได้ จะต้ องเป็ นผู้สร้ างหรือผู้ที่เข้ าร่วมอีเวนต์ครั ้ง
                         ู                                 ๊         ่
นั ้นๆ วิธีการก็ไม่ได้ ยากอะไรเลยแค่ย้อนกลับไปในเหตุการณ์อดีตที่เราอาจจะเป็ นผู้เชิญหรือเข้ าร่วมงานที่แท็ป Event ซ้ ายมือในหน้ า Home แล้ วเลือกวันจากนั ้นกดปุ่ ม
dropdown list (อยู่ประมาณมุมบนขวามือ) ก็จะเห็นฟี เจอร์ ใหม่ที่ว่าหลังจากกดเลือกแล้ วจะมีหน้ าต่าง Create Repeat Event ขึ ้นมา
                                                                                                      1
นีลเส็นเผยผลวิจัยผู้บริโภคยุคโซเชี่ยลมีเดียประจาปี 2012
               05
                                                                                               Digital
DEC
                                                                                          Global
Marketingoops


http://www.marketingoops.com/reports/research/%E0%B8%B7nielsen-socialmedia-2012/

คนรุ่นใหม่ใช้ พีซีในการเสพข้ อมูลบนเน็ตยาวนานกว่ามือถือ โดยเลือกใช้ เวลาอยู่กบแอปฯ และเมื่อเทียบอัตราการใช้ เว็บนมือถือก็สงขึ ้นกว่า 80% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว แต่เมื่อเทียบระหว่าง
                                       ั                      ู
เวลาที่ใช้ เว็บบนมือถือกับแอปฯ เห็นได้ ชดว่ามีคนใช้ เวลาอยู่กบแอปฯนานกว่า
                    ั          ั

โซเชี่ยลเน็ตเวิร์กที่มีคนใช้ มากที่สดย่อมหนีไม้ พ้นเฟซบุ๊ก ที่มีผ้ ใช้ มากกว่า 1 พันล้ านคนทัวโลก แต่อนดับ 2 กลับเป็ นบล็อก ที่เก่าแก่และยังไม่ตาย อันดับ 3 คือ ทวิตเตอร์ ที่นบวันจะมีฐาน
                   ุ               ู             ่    ั                                    ั
ลูกค้ าเพิ่มยิ่งขึ ้น แต่เว็บที่มาแรงแซงโค้ งเห็นจะเป็ น Pinterest ที่ปีเดียวมีอตราการเติบโตถึงกว่า 1000%
                                          ั                                                                                                2
Uniqlo จุดพลุโปรโมชันออนไลน์ “GIF Box”
              05
                                                                                            Digital
DEC
                                                                                        Global
Marketingoops


http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/uniqlo-gif-box-ads/

Uniqo เปิ ดให้ ผ้ ใช้ แชร์ ภาพเหล่านี ้บน Facebook หรือ Twitter โดยคูปองที่ Uniqo อภินนทนาการให้ มีตั ้งแต่สวนลด 5 เหรียญต่อการใช้ งานทุก 50 เหรียญผ่านเว็บไซต์
         ู                                       ั          ่
Uniqlo.com รวมถึงส่วนลดอื่นๆที่ถกค้ าจะได้ รับเมื่อซื ้อสินค้ าภายในปี นี ้ อย่างไรก็ตาม ระบบเปิ ดให้ มีการลงทะเบียนรับส่วนลด 1 อีเมลต่อการเปิ ดกล่องของขวัญ 1 ครั ้งเท่านั ้น ผู้
                     ู
ลงทะเบียนซ ้าจะพบกับแมวน้ อยตัวนี ้แทนที่จะได้ เห็นคูปองส่วนลด
                                                                                             3
Swarovski ประกวดถ่ ายรูปลงอินสตาแกรมผ่ านแอปฯ AR
             04
                                                                                   Digital
DEC
                                                                              Global
Marketingoops


http://www.marketingoops.com/digital/swarovski-multifacets/

ชวารอฟสกี ้ (Swarovski) แบรนด์เครื่องประดับคริสตัลชั ้นนาของโลก เพิ่งเปิ ดตัวแอปฯใหม่ของตัวเองในชื่อว่า Swarovski Multiface(t)s โดยในแอปฯ มีฟีเจอร์ ที่โดดเด่นคือ
การฝั งเทคโนโลยีระบบเสมือนเสริ ม (Augmented Reality : AR) เพื่อให้ ลกค้ าได้ ลองใส่เครื่องประดับเสมือนจริงเช่น แหวน นาฬิกา กาไร บนอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึงช่วย
                                      ู                                       ่
เปิ ดโอกาสให้ ลกค้ าได้ ใกล้ ชิดกับสินค้ าได้ โดยไม่ต้องไปลองถึงที่ร้าน
        ู
                                                                                    4
ChocoTweets for Santa
          03
                                                                 Digital
DEC
                                                            Global
Adverblog


http://www.adverblog.com/2012/12/03/chocotweets-for-santa/

“Sweet” campaign made in Holland where chocolate brand Jamin is welcoming the arrival of Sinterklaas with a Twitter-
based contest. If you’re not familiar with the Dutch tradition, you gotta know that Sinterklaas (the local version of Santa
Claus) arrives every year on December 5th, distributing chocolate letters and candies to all the children (and not only)
who behaved and wrote him a short poem. So this time Jamin is encouraging young and old to tweet their poems and
transform them in 140 virtual chocoletters.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lfsD1J6VpM4
                                                                  5
Philips Hue Wireless LED สั่งหลอดไฟหลากสีได้ ด้วย App
            03
                                                                                 Digital
DEC
                                                                            Global
Blog.butthun


http://blog.butthun.com/tech-news/philips-hue-wireless-led-

Philips Hue Wireless LED Lighting หรือ Philips Hue มันคือหลอดไฟ LED ที่ติดตั ้งได้ กบขั ้วหลอดไฟที่บ้านปกติที่เราใช้ กนอยู่เพียงแต่การจะทาให้ มนทางานได้ ต้อง
                                                  ั            ั         ั
ติดตั ้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกเพราะมันสังงานด้ วย Wifi หลอดไฟนี ้เปลียนสีได้ ตามที่เราสังผ่าน iPhone iPad ที่มี Application ควบคุม
                   ่              ่         ่

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IT5W_Mjuz5I
                                                                                  6
TYPlive Pus สมุดหน้ าเหลืองในยุค 3G ข้ อมูลร้ านค้ าเบอร์ โทร
   ทุกอย่ างใน App เดียว
             03
                                                                                        Digital
DEC
                                                                                   Global
Blog.butthun


http://blog.butthun.com/featured/typlive-pus-

เมื่อ SmartPhone มันมาก็ต้องปรับตัวให้ เข้ ากับผู้ใช้ การมี Application ช่วยตอบโจทย์ได้ อย่างมากในเรื่องความสะดวก เพราะใช้ เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ สะดวกสบายมีตวช่วยเสริ ม
                                                                                  ั
เยอะแยะไปหมด Maps แผนที่ ที่ทาให้ เห็นร้ านค้ าเอย หรือรวมข้ อมูลอื่นๆ ที่จาเป็ นเอย สาหรับ Hilight ที่ทาให้ น่าสนใจมากกว่านั ้นอีกก็คือ การเปิ ดส่วน Promotion รวมดีล
พิเศษให้ กบสมาชิกที่ใช้ Application มันก็คงไม่ต่างจากพวก Group Deal อย่าง Ensogo หรืออีกหลายๆ อันหรอกครับ แต่ความพิเศษคือมันเป็ นดีลที่แทบจะแตกต่างกับกลุ่ม
      ั
นั ้นซึงมักเป็ น สปา คอสความงาม ร้ านอาหารหรู แต่สาหรับของ TYPlive Plus จะเป็ นร้ านอร่อยเล็กๆ ธุรกิจท้ องถิ่นมากมาย อาจจะเป็ นร้ านบะหมี่เล็กๆ แต่อร่อยข้ างทางก็เป็ นไปได้
    ่
                                                                                         7
Google Now Updated With Boarding Passes,
  Improved Voice Search
          03
                                                                  Digital
DEC
                                                             Global
Mashable


http://mashable.com/2012/12/06/google-now/

Google Now unveiled its latest update Wednesday, introducing instant access to your boarding pass and other travel-
friendly features. Packing for a trip? Google Now will also provide users with the weather forecast for their destination on
one of its many cards.

Upon arrival, the assistant acts like a local guide, offering tips for nearby activities and events, the post said. It also
suggests websites for users to consult when researching their destination. For those interested in cultural attractions,
Google Now gives more information about specific pieces while users are at a museum.
                                                                   8
Red Stripe กับโฆษณา ณ จุดขายที่ขีเ้ ล่ นได้ ใจลูกค้ า
              30
                                                                                         Digital
NOV
                                                                                    Global
Marketingoops


http://www.marketingoops.com/ads-ideas/red-stripe/

Red Stripe เบียร์ เลเกอร์ จากจาไมก้ า ตลอดหลายปี ที่ผ่านมาใช้ กลยุทธ์ การตลาดแบบ Music & Sport Marketing มาโดยตลอด และล่าสุดเพิ่มกลยุทธ์ การโฆษณา ณ จุด
ซื ้อลงไปด้ วย โดยจุดขายนี ้มิใช่ห้างในซุปเปอร์ มาเก็ต แต่เป็ นร้ านขายของชาในลอนดอนต่างหาก เมื่อลูกค้ าหยิบเบียร์ Red Stripe ออกจากตู้ ขวดน ้า กระป๋ อง และของอื่นๆ ก็ถกเปิ ด
                                                                                    ู
และขยับเป็ นเสียงเพลง รวมถึงจอทีวีจากกล้ องวงจรปิ ดก็กลายเป็ นจอทีวีโฆษณาไปในตัวด้ วย

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GJ-RIbBFQAk                                                                                          9

More Related Content

Viewers also liked

Análisis cámaras fotográficas
Análisis cámaras fotográficasAnálisis cámaras fotográficas
Análisis cámaras fotográficasloberluck
 
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(insert into)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(insert into)คำสั่ง Sql เบื้องต้น(insert into)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(insert into)Nattipong Siangyen
 
8 acre property in North Bangalore available for joint development
8 acre property in North Bangalore available for joint development8 acre property in North Bangalore available for joint development
8 acre property in North Bangalore available for joint developmentflatpundits
 
Women and ncds
Women and ncdsWomen and ncds
Women and ncdshansens55
 
Turn Your Credit Card Processing Into An Investment
Turn Your Credit Card Processing Into An InvestmentTurn Your Credit Card Processing Into An Investment
Turn Your Credit Card Processing Into An InvestmentUpserve
 
Unique restaurants
Unique restaurantsUnique restaurants
Unique restaurantsschellke
 
Herramientas web 2.0
Herramientas web 2.0 Herramientas web 2.0
Herramientas web 2.0 Magdalyla
 
Yinhe V18 User Manual
Yinhe V18 User ManualYinhe V18 User Manual
Yinhe V18 User ManualStarry Liu
 
edtech-lesson 8-hypermedia guided projects
edtech-lesson 8-hypermedia guided projectsedtech-lesson 8-hypermedia guided projects
edtech-lesson 8-hypermedia guided projectsCath Laxa
 
Flameproof Highproof Low Range DP Switch FC Series
Flameproof Highproof Low Range DP Switch FC SeriesFlameproof Highproof Low Range DP Switch FC Series
Flameproof Highproof Low Range DP Switch FC SeriesNK Instruments Pvt. Ltd.
 
URI 101 Mentor Portfolio
URI 101 Mentor PortfolioURI 101 Mentor Portfolio
URI 101 Mentor Portfoliokvelez89
 
News Mar 2-8
News Mar 2-8News Mar 2-8
News Mar 2-8nuthorn
 

Viewers also liked (20)

Ha nam
Ha namHa nam
Ha nam
 
Análisis cámaras fotográficas
Análisis cámaras fotográficasAnálisis cámaras fotográficas
Análisis cámaras fotográficas
 
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(insert into)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(insert into)คำสั่ง Sql เบื้องต้น(insert into)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(insert into)
 
8 acre property in North Bangalore available for joint development
8 acre property in North Bangalore available for joint development8 acre property in North Bangalore available for joint development
8 acre property in North Bangalore available for joint development
 
Women and ncds
Women and ncdsWomen and ncds
Women and ncds
 
Vacuum Switch MZ Series
Vacuum Switch MZ SeriesVacuum Switch MZ Series
Vacuum Switch MZ Series
 
Why Buy Flowers?
Why Buy Flowers?Why Buy Flowers?
Why Buy Flowers?
 
Turn Your Credit Card Processing Into An Investment
Turn Your Credit Card Processing Into An InvestmentTurn Your Credit Card Processing Into An Investment
Turn Your Credit Card Processing Into An Investment
 
Pasos scratch
Pasos scratchPasos scratch
Pasos scratch
 
Unique restaurants
Unique restaurantsUnique restaurants
Unique restaurants
 
Head Mounted Temperature Transmitter
Head Mounted Temperature TransmitterHead Mounted Temperature Transmitter
Head Mounted Temperature Transmitter
 
Herramientas web 2.0
Herramientas web 2.0 Herramientas web 2.0
Herramientas web 2.0
 
Yinhe V18 User Manual
Yinhe V18 User ManualYinhe V18 User Manual
Yinhe V18 User Manual
 
edtech-lesson 8-hypermedia guided projects
edtech-lesson 8-hypermedia guided projectsedtech-lesson 8-hypermedia guided projects
edtech-lesson 8-hypermedia guided projects
 
Flameproof Highproof Low Range DP Switch FC Series
Flameproof Highproof Low Range DP Switch FC SeriesFlameproof Highproof Low Range DP Switch FC Series
Flameproof Highproof Low Range DP Switch FC Series
 
URI 101 Mentor Portfolio
URI 101 Mentor PortfolioURI 101 Mentor Portfolio
URI 101 Mentor Portfolio
 
07 e r model
07 e r model07 e r model
07 e r model
 
Ultrasonic Flow Meter ASIONIC 400S
Ultrasonic Flow Meter ASIONIC 400SUltrasonic Flow Meter ASIONIC 400S
Ultrasonic Flow Meter ASIONIC 400S
 
News Mar 2-8
News Mar 2-8News Mar 2-8
News Mar 2-8
 
Essaywriting
EssaywritingEssaywriting
Essaywriting
 

Similar to News Nov 30 - Dec 6

News Dec 7-13
News Dec 7-13 News Dec 7-13
News Dec 7-13 nuthorn
 
News Jul 6-19
News Jul 6-19 News Jul 6-19
News Jul 6-19 nuthorn
 
News feb 8 14
News feb 8 14News feb 8 14
News feb 8 14nuthorn
 
News Nov 23-29
News Nov 23-29News Nov 23-29
News Nov 23-29nuthorn
 
News Jan 11 -17
News Jan 11 -17News Jan 11 -17
News Jan 11 -17nuthorn
 
News June 1-7
News June 1-7 News June 1-7
News June 1-7 nuthorn
 
Digital brand experience people, content and technology
Digital brand experience people, content and technologyDigital brand experience people, content and technology
Digital brand experience people, content and technologymarsloner
 
News Aug 10-16
News Aug 10-16News Aug 10-16
News Aug 10-16nuthorn
 
News May 18-24
News May 18-24News May 18-24
News May 18-24nuthorn
 
News Apr 13-19
News Apr 13-19News Apr 13-19
News Apr 13-19nuthorn
 
News June 8-14
News June 8-14 News June 8-14
News June 8-14 nuthorn
 
บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้องBeeiiz Gubee
 
News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12nuthorn
 
News May 11-17
News May 11-17News May 11-17
News May 11-17nuthorn
 
News May 4-10
News May 4-10News May 4-10
News May 4-10nuthorn
 
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลงการตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลงKai Janghoo
 
digital marketing
digital marketingdigital marketing
digital marketingAew Zhiitzu
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้องTanyarad Chansawang
 
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์asdasd สถิตแสงบนดวงจันทร์
 
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...Software Park Thailand
 

Similar to News Nov 30 - Dec 6 (20)

News Dec 7-13
News Dec 7-13 News Dec 7-13
News Dec 7-13
 
News Jul 6-19
News Jul 6-19 News Jul 6-19
News Jul 6-19
 
News feb 8 14
News feb 8 14News feb 8 14
News feb 8 14
 
News Nov 23-29
News Nov 23-29News Nov 23-29
News Nov 23-29
 
News Jan 11 -17
News Jan 11 -17News Jan 11 -17
News Jan 11 -17
 
News June 1-7
News June 1-7 News June 1-7
News June 1-7
 
Digital brand experience people, content and technology
Digital brand experience people, content and technologyDigital brand experience people, content and technology
Digital brand experience people, content and technology
 
News Aug 10-16
News Aug 10-16News Aug 10-16
News Aug 10-16
 
News May 18-24
News May 18-24News May 18-24
News May 18-24
 
News Apr 13-19
News Apr 13-19News Apr 13-19
News Apr 13-19
 
News June 8-14
News June 8-14 News June 8-14
News June 8-14
 
บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12
 
News May 11-17
News May 11-17News May 11-17
News May 11-17
 
News May 4-10
News May 4-10News May 4-10
News May 4-10
 
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลงการตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง
การตลาดและประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง
 
digital marketing
digital marketingdigital marketing
digital marketing
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
 
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...
 

More from nuthorn

News Jun 21-27
News Jun 21-27News Jun 21-27
News Jun 21-27nuthorn
 
News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6nuthorn
 
News Jul 20-26
News Jul 20-26News Jul 20-26
News Jul 20-26nuthorn
 
News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5nuthorn
 
News Mar 9-15
News Mar 9-15News Mar 9-15
News Mar 9-15nuthorn
 
News feb24 mar1
News feb24 mar1News feb24 mar1
News feb24 mar1nuthorn
 

More from nuthorn (6)

News Jun 21-27
News Jun 21-27News Jun 21-27
News Jun 21-27
 
News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6
 
News Jul 20-26
News Jul 20-26News Jul 20-26
News Jul 20-26
 
News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5News Mar 30 - Apr 5
News Mar 30 - Apr 5
 
News Mar 9-15
News Mar 9-15News Mar 9-15
News Mar 9-15
 
News feb24 mar1
News feb24 mar1News feb24 mar1
News feb24 mar1
 

News Nov 30 - Dec 6

 • 1. Digital News Update N O V 30 D E C 06
 • 2. Facebook ปล่ อยฟี เจอร์ ใหม่ ให้ ผ้ ูใช้ สามารถสร้ างอีเวนต์ ในอดีต ซาได้ แล้ ว ้ 06 Digital DEC Global Veedvil http://www.veedvil.com/news/user-create-a-repeat-event-on-facebook/ Create Repeat Event คือฟี เจอร์ ใหม่ที่ให้ ผ้ ใช้ เฟซบุ๊คสามารถสร้ างอีเวนต์ที่ผ่านมาแล้ วซ ้าได้ ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิก ผู้ที่จะใช้ คาสังนี ้ได้ จะต้ องเป็ นผู้สร้ างหรือผู้ที่เข้ าร่วมอีเวนต์ครั ้ง ู ๊ ่ นั ้นๆ วิธีการก็ไม่ได้ ยากอะไรเลยแค่ย้อนกลับไปในเหตุการณ์อดีตที่เราอาจจะเป็ นผู้เชิญหรือเข้ าร่วมงานที่แท็ป Event ซ้ ายมือในหน้ า Home แล้ วเลือกวันจากนั ้นกดปุ่ ม dropdown list (อยู่ประมาณมุมบนขวามือ) ก็จะเห็นฟี เจอร์ ใหม่ที่ว่าหลังจากกดเลือกแล้ วจะมีหน้ าต่าง Create Repeat Event ขึ ้นมา 1
 • 3. นีลเส็นเผยผลวิจัยผู้บริโภคยุคโซเชี่ยลมีเดียประจาปี 2012 05 Digital DEC Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/reports/research/%E0%B8%B7nielsen-socialmedia-2012/ คนรุ่นใหม่ใช้ พีซีในการเสพข้ อมูลบนเน็ตยาวนานกว่ามือถือ โดยเลือกใช้ เวลาอยู่กบแอปฯ และเมื่อเทียบอัตราการใช้ เว็บนมือถือก็สงขึ ้นกว่า 80% เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว แต่เมื่อเทียบระหว่าง ั ู เวลาที่ใช้ เว็บบนมือถือกับแอปฯ เห็นได้ ชดว่ามีคนใช้ เวลาอยู่กบแอปฯนานกว่า ั ั โซเชี่ยลเน็ตเวิร์กที่มีคนใช้ มากที่สดย่อมหนีไม้ พ้นเฟซบุ๊ก ที่มีผ้ ใช้ มากกว่า 1 พันล้ านคนทัวโลก แต่อนดับ 2 กลับเป็ นบล็อก ที่เก่าแก่และยังไม่ตาย อันดับ 3 คือ ทวิตเตอร์ ที่นบวันจะมีฐาน ุ ู ่ ั ั ลูกค้ าเพิ่มยิ่งขึ ้น แต่เว็บที่มาแรงแซงโค้ งเห็นจะเป็ น Pinterest ที่ปีเดียวมีอตราการเติบโตถึงกว่า 1000% ั 2
 • 4. Uniqlo จุดพลุโปรโมชันออนไลน์ “GIF Box” 05 Digital DEC Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/uniqlo-gif-box-ads/ Uniqo เปิ ดให้ ผ้ ใช้ แชร์ ภาพเหล่านี ้บน Facebook หรือ Twitter โดยคูปองที่ Uniqo อภินนทนาการให้ มีตั ้งแต่สวนลด 5 เหรียญต่อการใช้ งานทุก 50 เหรียญผ่านเว็บไซต์ ู ั ่ Uniqlo.com รวมถึงส่วนลดอื่นๆที่ถกค้ าจะได้ รับเมื่อซื ้อสินค้ าภายในปี นี ้ อย่างไรก็ตาม ระบบเปิ ดให้ มีการลงทะเบียนรับส่วนลด 1 อีเมลต่อการเปิ ดกล่องของขวัญ 1 ครั ้งเท่านั ้น ผู้ ู ลงทะเบียนซ ้าจะพบกับแมวน้ อยตัวนี ้แทนที่จะได้ เห็นคูปองส่วนลด 3
 • 5. Swarovski ประกวดถ่ ายรูปลงอินสตาแกรมผ่ านแอปฯ AR 04 Digital DEC Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/swarovski-multifacets/ ชวารอฟสกี ้ (Swarovski) แบรนด์เครื่องประดับคริสตัลชั ้นนาของโลก เพิ่งเปิ ดตัวแอปฯใหม่ของตัวเองในชื่อว่า Swarovski Multiface(t)s โดยในแอปฯ มีฟีเจอร์ ที่โดดเด่นคือ การฝั งเทคโนโลยีระบบเสมือนเสริ ม (Augmented Reality : AR) เพื่อให้ ลกค้ าได้ ลองใส่เครื่องประดับเสมือนจริงเช่น แหวน นาฬิกา กาไร บนอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึงช่วย ู ่ เปิ ดโอกาสให้ ลกค้ าได้ ใกล้ ชิดกับสินค้ าได้ โดยไม่ต้องไปลองถึงที่ร้าน ู 4
 • 6. ChocoTweets for Santa 03 Digital DEC Global Adverblog http://www.adverblog.com/2012/12/03/chocotweets-for-santa/ “Sweet” campaign made in Holland where chocolate brand Jamin is welcoming the arrival of Sinterklaas with a Twitter- based contest. If you’re not familiar with the Dutch tradition, you gotta know that Sinterklaas (the local version of Santa Claus) arrives every year on December 5th, distributing chocolate letters and candies to all the children (and not only) who behaved and wrote him a short poem. So this time Jamin is encouraging young and old to tweet their poems and transform them in 140 virtual chocoletters. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lfsD1J6VpM4 5
 • 7. Philips Hue Wireless LED สั่งหลอดไฟหลากสีได้ ด้วย App 03 Digital DEC Global Blog.butthun http://blog.butthun.com/tech-news/philips-hue-wireless-led- Philips Hue Wireless LED Lighting หรือ Philips Hue มันคือหลอดไฟ LED ที่ติดตั ้งได้ กบขั ้วหลอดไฟที่บ้านปกติที่เราใช้ กนอยู่เพียงแต่การจะทาให้ มนทางานได้ ต้อง ั ั ั ติดตั ้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกเพราะมันสังงานด้ วย Wifi หลอดไฟนี ้เปลียนสีได้ ตามที่เราสังผ่าน iPhone iPad ที่มี Application ควบคุม ่ ่ ่ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IT5W_Mjuz5I 6
 • 8. TYPlive Pus สมุดหน้ าเหลืองในยุค 3G ข้ อมูลร้ านค้ าเบอร์ โทร ทุกอย่ างใน App เดียว 03 Digital DEC Global Blog.butthun http://blog.butthun.com/featured/typlive-pus- เมื่อ SmartPhone มันมาก็ต้องปรับตัวให้ เข้ ากับผู้ใช้ การมี Application ช่วยตอบโจทย์ได้ อย่างมากในเรื่องความสะดวก เพราะใช้ เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ สะดวกสบายมีตวช่วยเสริ ม ั เยอะแยะไปหมด Maps แผนที่ ที่ทาให้ เห็นร้ านค้ าเอย หรือรวมข้ อมูลอื่นๆ ที่จาเป็ นเอย สาหรับ Hilight ที่ทาให้ น่าสนใจมากกว่านั ้นอีกก็คือ การเปิ ดส่วน Promotion รวมดีล พิเศษให้ กบสมาชิกที่ใช้ Application มันก็คงไม่ต่างจากพวก Group Deal อย่าง Ensogo หรืออีกหลายๆ อันหรอกครับ แต่ความพิเศษคือมันเป็ นดีลที่แทบจะแตกต่างกับกลุ่ม ั นั ้นซึงมักเป็ น สปา คอสความงาม ร้ านอาหารหรู แต่สาหรับของ TYPlive Plus จะเป็ นร้ านอร่อยเล็กๆ ธุรกิจท้ องถิ่นมากมาย อาจจะเป็ นร้ านบะหมี่เล็กๆ แต่อร่อยข้ างทางก็เป็ นไปได้ ่ 7
 • 9. Google Now Updated With Boarding Passes, Improved Voice Search 03 Digital DEC Global Mashable http://mashable.com/2012/12/06/google-now/ Google Now unveiled its latest update Wednesday, introducing instant access to your boarding pass and other travel- friendly features. Packing for a trip? Google Now will also provide users with the weather forecast for their destination on one of its many cards. Upon arrival, the assistant acts like a local guide, offering tips for nearby activities and events, the post said. It also suggests websites for users to consult when researching their destination. For those interested in cultural attractions, Google Now gives more information about specific pieces while users are at a museum. 8
 • 10. Red Stripe กับโฆษณา ณ จุดขายที่ขีเ้ ล่ นได้ ใจลูกค้ า 30 Digital NOV Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/ads-ideas/red-stripe/ Red Stripe เบียร์ เลเกอร์ จากจาไมก้ า ตลอดหลายปี ที่ผ่านมาใช้ กลยุทธ์ การตลาดแบบ Music & Sport Marketing มาโดยตลอด และล่าสุดเพิ่มกลยุทธ์ การโฆษณา ณ จุด ซื ้อลงไปด้ วย โดยจุดขายนี ้มิใช่ห้างในซุปเปอร์ มาเก็ต แต่เป็ นร้ านขายของชาในลอนดอนต่างหาก เมื่อลูกค้ าหยิบเบียร์ Red Stripe ออกจากตู้ ขวดน ้า กระป๋ อง และของอื่นๆ ก็ถกเปิ ด ู และขยับเป็ นเสียงเพลง รวมถึงจอทีวีจากกล้ องวงจรปิ ดก็กลายเป็ นจอทีวีโฆษณาไปในตัวด้ วย http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GJ-RIbBFQAk 9