SlideShare a Scribd company logo
In The Name Of GOD
‫در‬ ‫موضعی‬ ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫اصول‬
‫دندانپزشکی‬
‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫عوارض‬
‫نظری‬ ‫جراحی‬ ‫درس‬
‫حسینی‬ ‫هادی‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬
‫صورت‬ ‫و‬ ‫فک‬ ‫جراحی‬ ‫متخصص‬
www.drhadihoseini.com
‫در‬ ‫اسالید‬ ‫دانلود‬:
http://www.slideshare.net/hadidezyan
‫موضعی‬ ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫دارو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫عوارض‬
‫موضعی‬ ‫عوارض‬
‫سیستمیک‬ ‫عوارض‬
Local Complications
1) Needle breakage
2) Prolonged Anesthesia or Paresthesia
3) Facial Nerve palsy
4) Trismus
5) Soft tissues injury
6) Hematoma :
7) Pain on injection
8) Burning on Injection
9) Infection :
10) Edema
11) Postanesthetic Intra-oral lesion:
12) Sloughing of tissue
Needle breakage
Prevention
• Do not use short needles for inferior alveolar nerve
block in adults or larger children.
• Do not use 30-gauge needles for inferior alveolar nerve
block in adults or children.
• Do not bend needles when inserting them into soft
tissue.
• Do not insert a needle into soft tissue to its hub, unless
it is absolutely essential for the success of the injection.
• Observe extra caution when inserting needles in
younger children or in extremely phobic adult or child
patients.
Prolonged Anesthesia or Paresthesia
• Strict adherence to injection protocol
• Most paresthesias resolve within approximately 8
weeks to 2 months without treatment.
• Determine the degree and extent of paresthesia.
• Explain to the patient that paresthesia
• Record all findings
• Second opinion
• Examination every 2 months
• It would be prudent to contact your liability insurance
carrier should the paresthesia persist without evident
improvement beyond 1 to 2 months.
Facial Nerve palsy
• Reassure the patient
• Contact lenses should be removed until muscular
movement returns.
• An eye patch should be applied to the affected eye
until muscle tone returns
• Record the incident on the patient's chart.
• Although no contraindication is known to
reanesthetizing the patient to achieve mandibular
anesthesia, it may be prudent to forego further
dental care at this appointment.
Trismus
• Prescribe heat therapy, warm saline rinses,
analgesics (Aspirin 325 mg)
• If necessary, muscle relaxants to manage the
initial phase of muscle spasm - Diazepam
(approximately 10 mg bid)
• Initiate physiotherapy
• Antibiotics should be added to the treatment
regimen described and continued for 7 full days
• Patients report improvement within 48 to 72 hours
Soft tissues injury
• Analgesics, antibiotics, lukewarn saline rinse,
petroleum jelly
• Cotton roll placed between lips and teeth,
secured with dental floss, minimizes risk of
accidental mechanical trauma to anesthetized
tissues.
Hematoma
• Hematoma is not always preventable. Whenever a
needle is inserted into tissue, the risk of inadvertent
puncturing of a blood vessel is present.
• When swelling becomes evident during or immediately
after a local anesthetic injection, direct pressure should
be applied to the site of bleeding.
• For most injections, the blood vessel is located between
the surface of the mucous membrane and the bone;
localized pressure should be applied for not less than 2
minutes. This effectively stops the bleeding.
• Ice may be applied to the region immediately on
recognition of a developing hematoma.
Pain on injection
• Adhere to proper techniques of injection, both anatomic
and psychological.
• Use sharp needles.
• Use topical anesthetic properly before injection.
• Use sterile local anesthetic solutions.
• Inject local anesthetics slowly.
• Make certain that the temperature of the solution is
correct
• Buffered local anesthetics, at a pH of approximately
7.4, have been demonstrated to be more comfortable on
administration
Burning on Injection
• By buffering the local anesthetic solution to a
pH of approximately 7.4 immediately before
injection, it is possible to eliminate the burning
sensation that some patients experience during
injection of a local anesthetic solution
containing a vasopressor.
• Slowing the speed of injection also helps
Edema
If edema occurs in any area where it compromises breathing, treatment consists of the
following:
• P (position): if unconscious, the patient is placed supine.
• A-B-C (airway, breathing, circulation): basic life support is administered, as
needed.
• D (definitive treatment): emergency medical services (e.g., 9-1-1) is summoned.
• Epinephrine is administered: 0.3 mg (0.3 mL of a 1:1000 epinephrine solution)
(adult), 0.15 mg (0.15 mL of a 1:1000 epinephrine solution) (child [15 to 30 kg]),
intramuscularly (IM) or 3 mL of a 1:10,000 epinephrine solution intravenously (IV-
adult), every 5 minutes until respiratory distress resolves.
• Histamine blocker is administered IM or IV.
• Corticosteroid is administered IM or IV.
• Preparation is made for cricothyrotomy if total airway obstruction appears to be
developing. This is
• extremely rare but is the reason for summoning emergency medical services early.
• The patient's condition is thoroughly evaluated before his or her next appointment
to determine the cause of the reaction.
Infection
• Use sterile disposable needles.
• Properly care for and handle needles.
• Properly prepare the tissues before penetration.
• Prescribe 29 (or 41, if 10 days) tablets of
penicillin V (250-mg tablets).
• Erythromycin may be substituted if the patient
is allergic to penicillin.
Sloughing of tissue
• Usually, no formal management is necessary
for epithelial desquamation or sterile abscess.
Be certain to reassure the patient of this fact.
• For pain, analgesics such as aspirin or other
NSAIDs and a topically applied ointment
(Orabase)
• The course of a sterile abscess may run 7 to 10
days
Postanesthetic Intra-oral lesion:
• Primary management is symptomatic
• No management is necessary if the pain is not severe
• Topical anesthetic solutions (e.g., viscous lidocaine)
• A mixture of equal amounts of diphenhydramine
(Benadryl) and milk of magnesia rinsed in the mouth
effectively coats the ulcerations and provides relief
from pain.
• Orabase, a protective paste, without Kenalog can
provide a degree of pain relief.
• A tannic acid preparation (Zilactin) can be applied
topically to the lesions extraorally or intraorally (dry
the tissues first).
Local Anesthetic Systemic
Complications and Treatment
• Toxicity Caused by Direct Extension of the Usual Pharmacologic Effects
of the Drug:
1) Side effects
2) Overdose reactions
3) Local toxic effects
• Toxicity Caused by Alteration in the Recipient of the Drug:
1) A disease process (hepatic dysfunction, heart failure, renal dysfunction)
2) Emotional disturbances
3) Genetic aberrations (atypical plasma cholinesterase, malignant hyperthermia)
4) Idiosyncrasy
• Toxicity Caused by Allergic Responses to the Drug
Adverse drug reaction
Signs and Symptoms – Toxic Reaction
to Local Anesthesia
• Talkativeness
• Slurred speech
• Dizziness
• Nausea
• Depression
• Euphoria
• Excitement
• Convulsions
‫حسی‬ ‫بی‬ ‫داری‬ ‫اوردوز‬ ‫واکنش‬
Clinical signs and symptoms that
develop as a result of an
over-administration of a drug
Overdose Contributing Factors
• Age
• Weight
• Other medications
• Presence of disease
• Genetics
• Mental wellbeing
Drug Factors
• Vasoactivity
• Concentration
• Dose
• Route of administration
• Rate of injection
• Vascularity of the injection site
• Presence of vasoconstrictors
‫حسی‬ ‫بی‬ ‫اوردوز‬ ‫کلینیکی‬ ‫عالیم‬
LOW TO MODERATE OVERDOSE LEVELS:
Confusion
Talkativeness
Apprehension
Excitedness
Slurred speech
Generalized stutter
Muscular twitching, tremor of face and
extremities
Elevated BP, heart rate and respiratory rate
‫حسی‬ ‫بی‬ ‫اوردوز‬ ‫کلینیکی‬ ‫عالیم‬
MODERATE TO HIGH BLOOD LEVELS:
 Generalized tonic clonic seizure, followed by
 Generalized CNS depression
 Depressed BP, heart rate and respiratory rate
SYMPTOMS:
 Headache
 Light headedness
 Auditory distrurbances
 Dizziness
 Blurred vision
 Numbness of tongue and perioral tissues
 Loss of consciousness
‫سیستمیک‬ ‫عوارض‬ ‫کنترل‬
1) Basic emergency management : A-B-C-D
approach
2) Allergy : Medical history questionnaire is
important.
3) Elective dental care
4) Emergency dental care:
- Protocol no.1 : no treatment of an invasive nature
- Protocol no.2 : use general anesthesia
- Protocol no.3: Histamine blockers
- Protocol no.4 : Electronic dental anesthesia/hypnosis
‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬
• Uncooperative child
The maximum safe dose of lidocaine for a
child is 4.5 mg/kg per dental appointment.
Local infiltration of anesthesia is sufficient for
all dental treatment procedures in 90% of cases
even in the mandible.
‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬
• Handicapped Patient
• retarded patients
choose a shorter needle and/or a larger
gauge needle which is less likely to be
bent or broken.
better to use general anesthesia
‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬
Patients receiving anticoagulation or suffering from bleeding
disorders
 Oral procedures must be done at the beginning of the day & must be
performed early in the week, allowing delayed re-bleeding episodes,
usually occurring after 24-48 h, to be dealt with during the working
weekdays.
 Local anesthetic containing a vasoconstrictor should be
administered by infiltration or by intraligamentary injection
wherever practical.
Regional nerve blocks should be avoided when possible.
 Local vasoconstriction may be encouraged by infiltrating a small
amount of local anesthetic containing adrenaline (epinephrine) close
to the site of surgery.
‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬
PREGNANCY
• Lidocaine + vasoconstrictor: most common
local anesthetic used in dentistry extensively
used in pregnancy with no proven ill effects,
Esters are better to be used.
• Accidental intravascular injections of lidocaine
pass through the placenta but the
concentrations are too low to harm fetus.
FDA Category of Prescription
Drugs
Drug Category Use During
Pregnancy
Risk
Lidocaine B Yes -
Prilocaine B Yes -
Mepivacaine C Use with caution-
Consult physician
Fetal
bradycardia
Bupivacaine C Use with caution-
Consult physician
Fetal
bradycardia
‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬
GERIATRIC PATIENT
– When choosing an anesthetic, we are largely
concerned with the effect of the anesthetic agent upon
the patient's cardiovascular and respiratory systems.
– increased tissue sensitivity to drugs acting on the CNS
– Decreased hepatic size and blood flow may reduce
hepatic metabolism of drugs
– hypertension is common and can reduce renal function
– Same prevention procedures used with children
‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬
LIVER DISORDERS
– Advanced liver diseases include:
Liver cirrhosis - Jaundice
- Potential complications:
1 . Impaired drug detoxication e.g. sedative, analgesics,
general anesthesia.
2. Bleeding disorders ( decrease clotting factors, excess
fibrinolysis, impaired vitamin K absorption).
3. Transmission of viral hepatitis.
Management
– Avoid LA metabolized in liver: Amides (Lidocaine,
Mepicaine), esters should be used
DRUG-DRUG INTERACTION
35
‫آلرژی‬
• Incidents of allergy are low
• Often allergic reaction is to one of the
ingredients within the cartridge, not the
local anesthesia itself
• Hypersensitive state as a result of
exposure to an allergen
• Re-exposure can heighten the initial
reaction
‫آلرژی‬ ‫کلینیکی‬ ‫عالیم‬
• Fever
• Angioedema
• Urticaria
• Dermatitis
• Depression of blood-forming organs
• Photosensitivity
• Anaphylaxis
Angioedema
‫کنیم‬ ‫جلوگیری‬ ‫آلرژی‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫چگونه‬
• Take a thorough medical history
• Dialogue the medical history with the
patient
‫رایج‬ ‫سواالت‬
• Allergic to any medications?
• Have you ever had a reaction to local
anesthesia?
• If yes, describe what happened
• Was treatment given? If so, what?
‫موضعی‬ ‫های‬ ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫به‬ ‫آلرژیک‬ ‫های‬ ‫واکنش‬
• Dermatitis
• Bronchospasm
• Systemic anaphylaxis
• Hypersensitivity to esters
(atypical pseudo cholinesterase, PABA)
‫دارو‬ ‫گیرنده‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلت‬ ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫داروی‬ ‫سمیت‬
1) Disease process
2) Emotional disturbances
3) Genetic aberrations
4) Idiosyncrasy
‫نفرین‬ ‫اپی‬ ‫اوردوز‬
Very rare for patient to experience an
epinephrine overdose
‫عروقی‬ ‫کننده‬ ‫تنگ‬ ‫با‬ ‫اوردوز‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫و‬ ‫عالیم‬
• Fear, anxiety
• Tenseness
• Restlessness
• Throbbing headache
• Tremor
• Perspiration
• Weakness
• Dizziness
• Pallor
• Respiratory difficulty
• Palpitations
‫عروقی‬ ‫کننده‬ ‫تنگ‬ ‫دوز‬ ‫اور‬ ‫در‬ ‫کنترل‬
• Terminate dental procedure
• Sit patient upright in the dental chair
• Reassure patient
• Monitor blood pressure
• Administer oxygen
‫حسی‬ ‫بی‬ ‫مصرف‬ ‫های‬ ‫کنتراندیکاسیون‬
‫عروقی‬ ‫کننده‬ ‫تنگ‬ ‫با‬ ‫موضعی‬ ‫های‬
• Uncontrolled hypertension
• Myocardial infarction (within 6 months)
• Unstable angina
• Coronary artery bypass graft (> 3 months)
Asthma Patient
• Thorough medical and dental history
• Avoid use of anesthesia that contain
epinephrine or levonordefrin because of
sulfites (may cause wheezing)
• Asthma patient that is steroid dependant
may develop brochospasms
• Establish rapport and calm environment
‫خون‬ ‫فشار‬
• Stress and anxiety may raise the patient’s blood
pressure (>160/100)
• Thorough medical, dental and patient history
• Norepinephrine and levonordefrin should not be
used because of alpha1 stimulation
(2% Mepivacaine with 1:20,000 levonordefrin)
• Up to two cartridges of 2% lidocaine with
1:100,000 epinephrine is safe
local anesthesia in dentistry 7 copmlicatin

More Related Content

What's hot

Complications of Local anesthesia (part I) for B.D.S & M.D.S
Complications of Local anesthesia (part I) for B.D.S & M.D.S Complications of Local anesthesia (part I) for B.D.S & M.D.S
Complications of Local anesthesia (part I) for B.D.S & M.D.S
bhavana valvi
 
FUTURE TRENDS IN PAIN CONTROL
FUTURE TRENDS IN PAIN CONTROLFUTURE TRENDS IN PAIN CONTROL
FUTURE TRENDS IN PAIN CONTROL
Suba Shree
 
Complications of local anesthesia
Complications of local anesthesiaComplications of local anesthesia
Complications of local anesthesia
Geetika Gupta
 
Mx of pain
Mx of painMx of pain
Mx of pain
Parth Thakkar
 
Local anesthesia & details of surgical instruments in pedodontics
Local anesthesia & details of surgical instruments in pedodonticsLocal anesthesia & details of surgical instruments in pedodontics
Local anesthesia & details of surgical instruments in pedodontics
Dr Ramesh R
 
Complications Of Dental Local Anesthesia
Complications Of Dental Local AnesthesiaComplications Of Dental Local Anesthesia
Complications Of Dental Local Anesthesia
Hesham El-Hawary
 
Local anesthetic systemic_complications
Local anesthetic systemic_complicationsLocal anesthetic systemic_complications
Local anesthetic systemic_complications
Ahmed Amer
 
Newer LA tech
Newer LA techNewer LA tech
Newer LA tech
Dr. SHEETAL KAPSE
 
Local anaesthesia complications
Local anaesthesia complicationsLocal anaesthesia complications
Local anaesthesia complications
People's Dental Academy and Research Center
 
Local anesthesia in dentistry : RECENT ADVANCES
Local anesthesia in dentistry : RECENT ADVANCESLocal anesthesia in dentistry : RECENT ADVANCES
Local anesthesia in dentistry : RECENT ADVANCES
Pooja Jayan
 
Complications of local anaesthesia
Complications of local anaesthesiaComplications of local anaesthesia
Complications of local anaesthesia
sgt university
 
Recent advances in Local anesthesia
Recent advances in Local anesthesiaRecent advances in Local anesthesia
Recent advances in Local anesthesia
Nitesh Chaurasia
 
Newer advances in la
Newer advances in laNewer advances in la
Newer advances in la
Dr. Vishal Gohil
 
La local complications
La local complicationsLa local complications
La local complications
Faisal Kodungookkaran
 
Complications of local anasthesia in dentistry
Complications of local anasthesia in dentistryComplications of local anasthesia in dentistry
Complications of local anasthesia in dentistry
Mohammed Rhael
 
Maxillary injection techniques
Maxillary injection techniquesMaxillary injection techniques
Maxillary injection techniques
Nishant Khurana
 
Local anesthetic - for minor surgical procedures
Local anesthetic - for minor surgical proceduresLocal anesthetic - for minor surgical procedures
Local anesthetic - for minor surgical procedures
Chaithanya Malalur
 
LA part 5
LA part 5LA part 5
LA part 5
Cairo university
 
ent pharmacology
ent pharmacologyent pharmacology
ent pharmacology
AnjanaAravinda
 
Updates in local anesthesia technique
Updates in local anesthesia techniqueUpdates in local anesthesia technique
Updates in local anesthesia technique
Hanan Shanab
 

What's hot (20)

Complications of Local anesthesia (part I) for B.D.S & M.D.S
Complications of Local anesthesia (part I) for B.D.S & M.D.S Complications of Local anesthesia (part I) for B.D.S & M.D.S
Complications of Local anesthesia (part I) for B.D.S & M.D.S
 
FUTURE TRENDS IN PAIN CONTROL
FUTURE TRENDS IN PAIN CONTROLFUTURE TRENDS IN PAIN CONTROL
FUTURE TRENDS IN PAIN CONTROL
 
Complications of local anesthesia
Complications of local anesthesiaComplications of local anesthesia
Complications of local anesthesia
 
Mx of pain
Mx of painMx of pain
Mx of pain
 
Local anesthesia & details of surgical instruments in pedodontics
Local anesthesia & details of surgical instruments in pedodonticsLocal anesthesia & details of surgical instruments in pedodontics
Local anesthesia & details of surgical instruments in pedodontics
 
Complications Of Dental Local Anesthesia
Complications Of Dental Local AnesthesiaComplications Of Dental Local Anesthesia
Complications Of Dental Local Anesthesia
 
Local anesthetic systemic_complications
Local anesthetic systemic_complicationsLocal anesthetic systemic_complications
Local anesthetic systemic_complications
 
Newer LA tech
Newer LA techNewer LA tech
Newer LA tech
 
Local anaesthesia complications
Local anaesthesia complicationsLocal anaesthesia complications
Local anaesthesia complications
 
Local anesthesia in dentistry : RECENT ADVANCES
Local anesthesia in dentistry : RECENT ADVANCESLocal anesthesia in dentistry : RECENT ADVANCES
Local anesthesia in dentistry : RECENT ADVANCES
 
Complications of local anaesthesia
Complications of local anaesthesiaComplications of local anaesthesia
Complications of local anaesthesia
 
Recent advances in Local anesthesia
Recent advances in Local anesthesiaRecent advances in Local anesthesia
Recent advances in Local anesthesia
 
Newer advances in la
Newer advances in laNewer advances in la
Newer advances in la
 
La local complications
La local complicationsLa local complications
La local complications
 
Complications of local anasthesia in dentistry
Complications of local anasthesia in dentistryComplications of local anasthesia in dentistry
Complications of local anasthesia in dentistry
 
Maxillary injection techniques
Maxillary injection techniquesMaxillary injection techniques
Maxillary injection techniques
 
Local anesthetic - for minor surgical procedures
Local anesthetic - for minor surgical proceduresLocal anesthetic - for minor surgical procedures
Local anesthetic - for minor surgical procedures
 
LA part 5
LA part 5LA part 5
LA part 5
 
ent pharmacology
ent pharmacologyent pharmacology
ent pharmacology
 
Updates in local anesthesia technique
Updates in local anesthesia techniqueUpdates in local anesthesia technique
Updates in local anesthesia technique
 

Similar to local anesthesia in dentistry 7 copmlicatin

Local complication of local anaesthesia
Local complication of local anaesthesiaLocal complication of local anaesthesia
Local complication of local anaesthesia
EhsanAnwar6
 
Local Anesthesia in Pediatric Dentistry.pptx
Local Anesthesia in Pediatric Dentistry.pptxLocal Anesthesia in Pediatric Dentistry.pptx
Local Anesthesia in Pediatric Dentistry.pptx
mohamedAbdelbaset44
 
local anesthesiainpediatricdentistry.ppt
local anesthesiainpediatricdentistry.pptlocal anesthesiainpediatricdentistry.ppt
local anesthesiainpediatricdentistry.ppt
Neeraj1980
 
Drugs used in pediatric dentistry
Drugs used in pediatric dentistryDrugs used in pediatric dentistry
Drugs used in pediatric dentistry
Alvi Fatima
 
Complications and management of local anesthesia
Complications and management of local anesthesiaComplications and management of local anesthesia
Complications and management of local anesthesia
Muhammad Rafay Imran
 
lec 19&20.pptx
lec 19&20.pptxlec 19&20.pptx
lec 19&20.pptx
Dr. Haydar Muneer Salih
 
Complications of local anaesthesia
Complications of local anaesthesiaComplications of local anaesthesia
Complications of local anaesthesia
Dr. Vishal Gohil
 
Hazards of local anesthesia
Hazards of local anesthesiaHazards of local anesthesia
Hazards of local anesthesia
Iyad Abou Rabii
 
Anaesthesia.pdf
Anaesthesia.pdfAnaesthesia.pdf
Anaesthesia.pdf
Islam Kassem
 
Techniques of regional anesthesia
Techniques of regional anesthesiaTechniques of regional anesthesia
Techniques of regional anesthesia
Dr. SHEETAL KAPSE
 
Pain & Anxiety control in Endodontics
Pain & Anxiety control in EndodonticsPain & Anxiety control in Endodontics
Pain & Anxiety control in Endodontics
Dr.Sachin Sunny Otta
 
Techniques of local anaesthesia
Techniques of local anaesthesiaTechniques of local anaesthesia
Techniques of local anaesthesia
People's Dental Academy and Research Center
 
Local anesthetic complications
Local anesthetic complicationsLocal anesthetic complications
Local anesthetic complications
Abhishek Shah
 
localanestheticscomplications-170125061150.pdf
localanestheticscomplications-170125061150.pdflocalanestheticscomplications-170125061150.pdf
localanestheticscomplications-170125061150.pdf
HishamEssam5
 
231125 Group 6 Sedation and Regional Anesthesia.pptx
231125 Group 6 Sedation and Regional Anesthesia.pptx231125 Group 6 Sedation and Regional Anesthesia.pptx
231125 Group 6 Sedation and Regional Anesthesia.pptx
DakaneMaalim
 
local anesthesia in dentistry definition of terms and indications and contrai...
local anesthesia in dentistry definition of terms and indications and contrai...local anesthesia in dentistry definition of terms and indications and contrai...
local anesthesia in dentistry definition of terms and indications and contrai...
SagharMousavi1
 
Post operative emergency management in periodontics
Post operative emergency management in periodonticsPost operative emergency management in periodontics
Post operative emergency management in periodontics
Parth Thakkar
 
Ohthalmic drugs arya
Ohthalmic drugs  aryaOhthalmic drugs  arya
Ohthalmic drugs arya
arya das
 
Local Anesthesia for pediatric dentistry
Local Anesthesia for pediatric dentistryLocal Anesthesia for pediatric dentistry
Local Anesthesia for pediatric dentistry
Rahaf Sn
 
Blind oral and nasal intubation
Blind oral and nasal intubationBlind oral and nasal intubation
Blind oral and nasal intubation
ZIKRULLAH MALLICK
 

Similar to local anesthesia in dentistry 7 copmlicatin (20)

Local complication of local anaesthesia
Local complication of local anaesthesiaLocal complication of local anaesthesia
Local complication of local anaesthesia
 
Local Anesthesia in Pediatric Dentistry.pptx
Local Anesthesia in Pediatric Dentistry.pptxLocal Anesthesia in Pediatric Dentistry.pptx
Local Anesthesia in Pediatric Dentistry.pptx
 
local anesthesiainpediatricdentistry.ppt
local anesthesiainpediatricdentistry.pptlocal anesthesiainpediatricdentistry.ppt
local anesthesiainpediatricdentistry.ppt
 
Drugs used in pediatric dentistry
Drugs used in pediatric dentistryDrugs used in pediatric dentistry
Drugs used in pediatric dentistry
 
Complications and management of local anesthesia
Complications and management of local anesthesiaComplications and management of local anesthesia
Complications and management of local anesthesia
 
lec 19&20.pptx
lec 19&20.pptxlec 19&20.pptx
lec 19&20.pptx
 
Complications of local anaesthesia
Complications of local anaesthesiaComplications of local anaesthesia
Complications of local anaesthesia
 
Hazards of local anesthesia
Hazards of local anesthesiaHazards of local anesthesia
Hazards of local anesthesia
 
Anaesthesia.pdf
Anaesthesia.pdfAnaesthesia.pdf
Anaesthesia.pdf
 
Techniques of regional anesthesia
Techniques of regional anesthesiaTechniques of regional anesthesia
Techniques of regional anesthesia
 
Pain & Anxiety control in Endodontics
Pain & Anxiety control in EndodonticsPain & Anxiety control in Endodontics
Pain & Anxiety control in Endodontics
 
Techniques of local anaesthesia
Techniques of local anaesthesiaTechniques of local anaesthesia
Techniques of local anaesthesia
 
Local anesthetic complications
Local anesthetic complicationsLocal anesthetic complications
Local anesthetic complications
 
localanestheticscomplications-170125061150.pdf
localanestheticscomplications-170125061150.pdflocalanestheticscomplications-170125061150.pdf
localanestheticscomplications-170125061150.pdf
 
231125 Group 6 Sedation and Regional Anesthesia.pptx
231125 Group 6 Sedation and Regional Anesthesia.pptx231125 Group 6 Sedation and Regional Anesthesia.pptx
231125 Group 6 Sedation and Regional Anesthesia.pptx
 
local anesthesia in dentistry definition of terms and indications and contrai...
local anesthesia in dentistry definition of terms and indications and contrai...local anesthesia in dentistry definition of terms and indications and contrai...
local anesthesia in dentistry definition of terms and indications and contrai...
 
Post operative emergency management in periodontics
Post operative emergency management in periodonticsPost operative emergency management in periodontics
Post operative emergency management in periodontics
 
Ohthalmic drugs arya
Ohthalmic drugs  aryaOhthalmic drugs  arya
Ohthalmic drugs arya
 
Local Anesthesia for pediatric dentistry
Local Anesthesia for pediatric dentistryLocal Anesthesia for pediatric dentistry
Local Anesthesia for pediatric dentistry
 
Blind oral and nasal intubation
Blind oral and nasal intubationBlind oral and nasal intubation
Blind oral and nasal intubation
 

More from دکتر سید هادی حسینی

digital Surgical guide final
digital Surgical guide finaldigital Surgical guide final
digital Surgical guide final
دکتر سید هادی حسینی
 
Thread lifting principles
Thread lifting principlesThread lifting principles
Thread lifting principles
دکتر سید هادی حسینی
 
Oral considration in Radiotherapy
Oral considration in RadiotherapyOral considration in Radiotherapy
Oral considration in Radiotherapy
دکتر سید هادی حسینی
 
Oral considration in Chemotherapy
Oral considration in Chemotherapy Oral considration in Chemotherapy
Oral considration in Chemotherapy
دکتر سید هادی حسینی
 
bisphosphonate osteonecrosis of jaws
bisphosphonate osteonecrosis of jawsbisphosphonate osteonecrosis of jaws
bisphosphonate osteonecrosis of jaws
دکتر سید هادی حسینی
 
endodontic surgery
endodontic surgeryendodontic surgery
implant post operative cares
implant post operative caresimplant post operative cares
implant post operative cares
دکتر سید هادی حسینی
 
دستورات رینوپلاستی
دستورات رینوپلاستیدستورات رینوپلاستی
دستورات رینوپلاستی
دکتر سید هادی حسینی
 
local anesthesia in dentistry 6 techinques
local anesthesia in dentistry 6 techinqueslocal anesthesia in dentistry 6 techinques
local anesthesia in dentistry 6 techinques
دکتر سید هادی حسینی
 
local anesthesia in dentistry 5 armamentarium
local anesthesia in dentistry 5 armamentariumlocal anesthesia in dentistry 5 armamentarium
local anesthesia in dentistry 5 armamentarium
دکتر سید هادی حسینی
 
local anesthesia in dentistry 4 drugs
local anesthesia in dentistry 4 drugslocal anesthesia in dentistry 4 drugs
local anesthesia in dentistry 4 drugs
دکتر سید هادی حسینی
 
local anesthesia in dentistry 3 pharmacology
local anesthesia in dentistry 3 pharmacologylocal anesthesia in dentistry 3 pharmacology
local anesthesia in dentistry 3 pharmacology
دکتر سید هادی حسینی
 
local anesthesia in dentistry 2 form and drugs
local anesthesia in dentistry 2 form and drugslocal anesthesia in dentistry 2 form and drugs
local anesthesia in dentistry 2 form and drugs
دکتر سید هادی حسینی
 
local anesthesia in dentistry 1 neurophysiology
local anesthesia in dentistry 1 neurophysiologylocal anesthesia in dentistry 1 neurophysiology
local anesthesia in dentistry 1 neurophysiology
دکتر سید هادی حسینی
 
postsurgical orders for oral surgery
postsurgical orders for oral surgerypostsurgical orders for oral surgery
postsurgical orders for oral surgery
دکتر سید هادی حسینی
 
Luna dental implant principles
Luna dental implant principlesLuna dental implant principles
Luna dental implant principles
دکتر سید هادی حسینی
 
wisdom teeth surgery
wisdom teeth surgerywisdom teeth surgery
treatments of orofacial Clefts
treatments of orofacial Cleftstreatments of orofacial Clefts
treatments of orofacial Clefts
دکتر سید هادی حسینی
 
Orthognathic surgery
Orthognathic surgeryOrthognathic surgery

More from دکتر سید هادی حسینی (20)

digital Surgical guide final
digital Surgical guide finaldigital Surgical guide final
digital Surgical guide final
 
Thread lifting principles
Thread lifting principlesThread lifting principles
Thread lifting principles
 
Oral considration in Radiotherapy
Oral considration in RadiotherapyOral considration in Radiotherapy
Oral considration in Radiotherapy
 
Oral considration in Chemotherapy
Oral considration in Chemotherapy Oral considration in Chemotherapy
Oral considration in Chemotherapy
 
bisphosphonate osteonecrosis of jaws
bisphosphonate osteonecrosis of jawsbisphosphonate osteonecrosis of jaws
bisphosphonate osteonecrosis of jaws
 
endodontic surgery
endodontic surgeryendodontic surgery
endodontic surgery
 
implant post operative cares
implant post operative caresimplant post operative cares
implant post operative cares
 
دستورات رینوپلاستی
دستورات رینوپلاستیدستورات رینوپلاستی
دستورات رینوپلاستی
 
local anesthesia in dentistry 6 techinques
local anesthesia in dentistry 6 techinqueslocal anesthesia in dentistry 6 techinques
local anesthesia in dentistry 6 techinques
 
local anesthesia in dentistry 5 armamentarium
local anesthesia in dentistry 5 armamentariumlocal anesthesia in dentistry 5 armamentarium
local anesthesia in dentistry 5 armamentarium
 
local anesthesia in dentistry 4 drugs
local anesthesia in dentistry 4 drugslocal anesthesia in dentistry 4 drugs
local anesthesia in dentistry 4 drugs
 
local anesthesia in dentistry 3 pharmacology
local anesthesia in dentistry 3 pharmacologylocal anesthesia in dentistry 3 pharmacology
local anesthesia in dentistry 3 pharmacology
 
local anesthesia in dentistry 2 form and drugs
local anesthesia in dentistry 2 form and drugslocal anesthesia in dentistry 2 form and drugs
local anesthesia in dentistry 2 form and drugs
 
local anesthesia in dentistry 1 neurophysiology
local anesthesia in dentistry 1 neurophysiologylocal anesthesia in dentistry 1 neurophysiology
local anesthesia in dentistry 1 neurophysiology
 
postsurgical orders for oral surgery
postsurgical orders for oral surgerypostsurgical orders for oral surgery
postsurgical orders for oral surgery
 
Luna dental implant principles
Luna dental implant principlesLuna dental implant principles
Luna dental implant principles
 
implant principles
implant principlesimplant principles
implant principles
 
wisdom teeth surgery
wisdom teeth surgerywisdom teeth surgery
wisdom teeth surgery
 
treatments of orofacial Clefts
treatments of orofacial Cleftstreatments of orofacial Clefts
treatments of orofacial Clefts
 
Orthognathic surgery
Orthognathic surgeryOrthognathic surgery
Orthognathic surgery
 

Recently uploaded

PGx Analysis in VarSeq: A User’s Perspective
PGx Analysis in VarSeq: A User’s PerspectivePGx Analysis in VarSeq: A User’s Perspective
PGx Analysis in VarSeq: A User’s Perspective
Golden Helix
 
Tele Optometry (kunj'sppt) / Basics of tele optometry.
Tele Optometry (kunj'sppt) / Basics of tele optometry.Tele Optometry (kunj'sppt) / Basics of tele optometry.
Tele Optometry (kunj'sppt) / Basics of tele optometry.
Kunj Vihari
 
Helminthiasis or Worm infestation in Children for Nursing students
Helminthiasis or Worm infestation in Children for Nursing studentsHelminthiasis or Worm infestation in Children for Nursing students
Helminthiasis or Worm infestation in Children for Nursing students
RAJU B N
 
Spontaneous Bacterial Peritonitis - Pathogenesis , Clinical Features & Manage...
Spontaneous Bacterial Peritonitis - Pathogenesis , Clinical Features & Manage...Spontaneous Bacterial Peritonitis - Pathogenesis , Clinical Features & Manage...
Spontaneous Bacterial Peritonitis - Pathogenesis , Clinical Features & Manage...
Jim Jacob Roy
 
“Psychiatry and the Humanities”: An Innovative Course at the University of Mo...
“Psychiatry and the Humanities”: An Innovative Course at the University of Mo...“Psychiatry and the Humanities”: An Innovative Course at the University of Mo...
“Psychiatry and the Humanities”: An Innovative Course at the University of Mo...
Université de Montréal
 
biomechanics of running. Dr.dhwani.pptx
biomechanics of running.  Dr.dhwani.pptxbiomechanics of running.  Dr.dhwani.pptx
biomechanics of running. Dr.dhwani.pptx
Dr. Dhwani kawedia
 
Pharmacology of 5-hydroxytryptamine and Antagonist
Pharmacology of 5-hydroxytryptamine and AntagonistPharmacology of 5-hydroxytryptamine and Antagonist
Pharmacology of 5-hydroxytryptamine and Antagonist
Dr. Nikhilkumar Sakle
 
June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan PatroJune 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
Kanhu Charan
 
All about shoulder Joint ..
All about shoulder Joint .. All about shoulder Joint ..
All about shoulder Joint ..
Aswan University Hospital
 
Medical Quiz ( Online Quiz for API Meet 2024 ).pdf
Medical Quiz ( Online Quiz for API Meet 2024 ).pdfMedical Quiz ( Online Quiz for API Meet 2024 ).pdf
Medical Quiz ( Online Quiz for API Meet 2024 ).pdf
Jim Jacob Roy
 
acne vulgaris -Mpharm (2nd semester) Cosmetics and cosmeceuticals
acne vulgaris -Mpharm (2nd semester) Cosmetics and cosmeceuticalsacne vulgaris -Mpharm (2nd semester) Cosmetics and cosmeceuticals
acne vulgaris -Mpharm (2nd semester) Cosmetics and cosmeceuticals
MuskanShingari
 
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.GawadHemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
NephroTube - Dr.Gawad
 
Nutritional deficiency disorder in Child
Nutritional deficiency disorder in ChildNutritional deficiency disorder in Child
Nutritional deficiency disorder in Child
Bhavyakelawadiya
 
STUDIES IN SUPPORT OF SPECIAL POPULATIONS: GERIATRICS E7
STUDIES IN SUPPORT OF SPECIAL POPULATIONS: GERIATRICS E7STUDIES IN SUPPORT OF SPECIAL POPULATIONS: GERIATRICS E7
STUDIES IN SUPPORT OF SPECIAL POPULATIONS: GERIATRICS E7
shruti jagirdar
 
RESPIRATORY DISEASES by bhavya kelavadiya
RESPIRATORY DISEASES by bhavya kelavadiyaRESPIRATORY DISEASES by bhavya kelavadiya
RESPIRATORY DISEASES by bhavya kelavadiya
Bhavyakelawadiya
 
13. PROM premature rupture of membranes
13. PROM premature rupture of membranes13. PROM premature rupture of membranes
13. PROM premature rupture of membranes
TigistuMelak
 
Nano-gold for Cancer Therapy chemistry investigatory project
Nano-gold for Cancer Therapy chemistry investigatory projectNano-gold for Cancer Therapy chemistry investigatory project
Nano-gold for Cancer Therapy chemistry investigatory project
SIVAVINAYAKPK
 
Local anesthetics 2024/ Medicinal Chemistry pdf
Local anesthetics 2024/ Medicinal Chemistry pdfLocal anesthetics 2024/ Medicinal Chemistry pdf
Local anesthetics 2024/ Medicinal Chemistry pdf
NarminHamaaminHussen
 
Pune Call Girls 7339748667 AVAILABLE HOT GIRLS AUNTY BOOK NOW
Pune Call Girls 7339748667 AVAILABLE HOT GIRLS AUNTY BOOK NOWPune Call Girls 7339748667 AVAILABLE HOT GIRLS AUNTY BOOK NOW
Pune Call Girls 7339748667 AVAILABLE HOT GIRLS AUNTY BOOK NOW
Get New Sim
 
Travel Clinic Cardiff: Health Advice for International Travelers
Travel Clinic Cardiff: Health Advice for International TravelersTravel Clinic Cardiff: Health Advice for International Travelers
Travel Clinic Cardiff: Health Advice for International Travelers
NX Healthcare
 

Recently uploaded (20)

PGx Analysis in VarSeq: A User’s Perspective
PGx Analysis in VarSeq: A User’s PerspectivePGx Analysis in VarSeq: A User’s Perspective
PGx Analysis in VarSeq: A User’s Perspective
 
Tele Optometry (kunj'sppt) / Basics of tele optometry.
Tele Optometry (kunj'sppt) / Basics of tele optometry.Tele Optometry (kunj'sppt) / Basics of tele optometry.
Tele Optometry (kunj'sppt) / Basics of tele optometry.
 
Helminthiasis or Worm infestation in Children for Nursing students
Helminthiasis or Worm infestation in Children for Nursing studentsHelminthiasis or Worm infestation in Children for Nursing students
Helminthiasis or Worm infestation in Children for Nursing students
 
Spontaneous Bacterial Peritonitis - Pathogenesis , Clinical Features & Manage...
Spontaneous Bacterial Peritonitis - Pathogenesis , Clinical Features & Manage...Spontaneous Bacterial Peritonitis - Pathogenesis , Clinical Features & Manage...
Spontaneous Bacterial Peritonitis - Pathogenesis , Clinical Features & Manage...
 
“Psychiatry and the Humanities”: An Innovative Course at the University of Mo...
“Psychiatry and the Humanities”: An Innovative Course at the University of Mo...“Psychiatry and the Humanities”: An Innovative Course at the University of Mo...
“Psychiatry and the Humanities”: An Innovative Course at the University of Mo...
 
biomechanics of running. Dr.dhwani.pptx
biomechanics of running.  Dr.dhwani.pptxbiomechanics of running.  Dr.dhwani.pptx
biomechanics of running. Dr.dhwani.pptx
 
Pharmacology of 5-hydroxytryptamine and Antagonist
Pharmacology of 5-hydroxytryptamine and AntagonistPharmacology of 5-hydroxytryptamine and Antagonist
Pharmacology of 5-hydroxytryptamine and Antagonist
 
June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan PatroJune 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
June 2024 Oncology Cartoons By Dr Kanhu Charan Patro
 
All about shoulder Joint ..
All about shoulder Joint .. All about shoulder Joint ..
All about shoulder Joint ..
 
Medical Quiz ( Online Quiz for API Meet 2024 ).pdf
Medical Quiz ( Online Quiz for API Meet 2024 ).pdfMedical Quiz ( Online Quiz for API Meet 2024 ).pdf
Medical Quiz ( Online Quiz for API Meet 2024 ).pdf
 
acne vulgaris -Mpharm (2nd semester) Cosmetics and cosmeceuticals
acne vulgaris -Mpharm (2nd semester) Cosmetics and cosmeceuticalsacne vulgaris -Mpharm (2nd semester) Cosmetics and cosmeceuticals
acne vulgaris -Mpharm (2nd semester) Cosmetics and cosmeceuticals
 
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.GawadHemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
Hemodialysis: Chapter 5, Dialyzers Overview - Dr.Gawad
 
Nutritional deficiency disorder in Child
Nutritional deficiency disorder in ChildNutritional deficiency disorder in Child
Nutritional deficiency disorder in Child
 
STUDIES IN SUPPORT OF SPECIAL POPULATIONS: GERIATRICS E7
STUDIES IN SUPPORT OF SPECIAL POPULATIONS: GERIATRICS E7STUDIES IN SUPPORT OF SPECIAL POPULATIONS: GERIATRICS E7
STUDIES IN SUPPORT OF SPECIAL POPULATIONS: GERIATRICS E7
 
RESPIRATORY DISEASES by bhavya kelavadiya
RESPIRATORY DISEASES by bhavya kelavadiyaRESPIRATORY DISEASES by bhavya kelavadiya
RESPIRATORY DISEASES by bhavya kelavadiya
 
13. PROM premature rupture of membranes
13. PROM premature rupture of membranes13. PROM premature rupture of membranes
13. PROM premature rupture of membranes
 
Nano-gold for Cancer Therapy chemistry investigatory project
Nano-gold for Cancer Therapy chemistry investigatory projectNano-gold for Cancer Therapy chemistry investigatory project
Nano-gold for Cancer Therapy chemistry investigatory project
 
Local anesthetics 2024/ Medicinal Chemistry pdf
Local anesthetics 2024/ Medicinal Chemistry pdfLocal anesthetics 2024/ Medicinal Chemistry pdf
Local anesthetics 2024/ Medicinal Chemistry pdf
 
Pune Call Girls 7339748667 AVAILABLE HOT GIRLS AUNTY BOOK NOW
Pune Call Girls 7339748667 AVAILABLE HOT GIRLS AUNTY BOOK NOWPune Call Girls 7339748667 AVAILABLE HOT GIRLS AUNTY BOOK NOW
Pune Call Girls 7339748667 AVAILABLE HOT GIRLS AUNTY BOOK NOW
 
Travel Clinic Cardiff: Health Advice for International Travelers
Travel Clinic Cardiff: Health Advice for International TravelersTravel Clinic Cardiff: Health Advice for International Travelers
Travel Clinic Cardiff: Health Advice for International Travelers
 

local anesthesia in dentistry 7 copmlicatin

 • 1. In The Name Of GOD
 • 2. ‫در‬ ‫موضعی‬ ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫اصول‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫عوارض‬ ‫نظری‬ ‫جراحی‬ ‫درس‬ ‫حسینی‬ ‫هادی‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫فک‬ ‫جراحی‬ ‫متخصص‬ www.drhadihoseini.com ‫در‬ ‫اسالید‬ ‫دانلود‬: http://www.slideshare.net/hadidezyan
 • 3. ‫موضعی‬ ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫دارو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫عوارض‬ ‫موضعی‬ ‫عوارض‬ ‫سیستمیک‬ ‫عوارض‬
 • 4. Local Complications 1) Needle breakage 2) Prolonged Anesthesia or Paresthesia 3) Facial Nerve palsy 4) Trismus 5) Soft tissues injury 6) Hematoma : 7) Pain on injection 8) Burning on Injection 9) Infection : 10) Edema 11) Postanesthetic Intra-oral lesion: 12) Sloughing of tissue
 • 5. Needle breakage Prevention • Do not use short needles for inferior alveolar nerve block in adults or larger children. • Do not use 30-gauge needles for inferior alveolar nerve block in adults or children. • Do not bend needles when inserting them into soft tissue. • Do not insert a needle into soft tissue to its hub, unless it is absolutely essential for the success of the injection. • Observe extra caution when inserting needles in younger children or in extremely phobic adult or child patients.
 • 6. Prolonged Anesthesia or Paresthesia • Strict adherence to injection protocol • Most paresthesias resolve within approximately 8 weeks to 2 months without treatment. • Determine the degree and extent of paresthesia. • Explain to the patient that paresthesia • Record all findings • Second opinion • Examination every 2 months • It would be prudent to contact your liability insurance carrier should the paresthesia persist without evident improvement beyond 1 to 2 months.
 • 7. Facial Nerve palsy • Reassure the patient • Contact lenses should be removed until muscular movement returns. • An eye patch should be applied to the affected eye until muscle tone returns • Record the incident on the patient's chart. • Although no contraindication is known to reanesthetizing the patient to achieve mandibular anesthesia, it may be prudent to forego further dental care at this appointment.
 • 8. Trismus • Prescribe heat therapy, warm saline rinses, analgesics (Aspirin 325 mg) • If necessary, muscle relaxants to manage the initial phase of muscle spasm - Diazepam (approximately 10 mg bid) • Initiate physiotherapy • Antibiotics should be added to the treatment regimen described and continued for 7 full days • Patients report improvement within 48 to 72 hours
 • 9. Soft tissues injury • Analgesics, antibiotics, lukewarn saline rinse, petroleum jelly • Cotton roll placed between lips and teeth, secured with dental floss, minimizes risk of accidental mechanical trauma to anesthetized tissues.
 • 10. Hematoma • Hematoma is not always preventable. Whenever a needle is inserted into tissue, the risk of inadvertent puncturing of a blood vessel is present. • When swelling becomes evident during or immediately after a local anesthetic injection, direct pressure should be applied to the site of bleeding. • For most injections, the blood vessel is located between the surface of the mucous membrane and the bone; localized pressure should be applied for not less than 2 minutes. This effectively stops the bleeding. • Ice may be applied to the region immediately on recognition of a developing hematoma.
 • 11. Pain on injection • Adhere to proper techniques of injection, both anatomic and psychological. • Use sharp needles. • Use topical anesthetic properly before injection. • Use sterile local anesthetic solutions. • Inject local anesthetics slowly. • Make certain that the temperature of the solution is correct • Buffered local anesthetics, at a pH of approximately 7.4, have been demonstrated to be more comfortable on administration
 • 12. Burning on Injection • By buffering the local anesthetic solution to a pH of approximately 7.4 immediately before injection, it is possible to eliminate the burning sensation that some patients experience during injection of a local anesthetic solution containing a vasopressor. • Slowing the speed of injection also helps
 • 13. Edema If edema occurs in any area where it compromises breathing, treatment consists of the following: • P (position): if unconscious, the patient is placed supine. • A-B-C (airway, breathing, circulation): basic life support is administered, as needed. • D (definitive treatment): emergency medical services (e.g., 9-1-1) is summoned. • Epinephrine is administered: 0.3 mg (0.3 mL of a 1:1000 epinephrine solution) (adult), 0.15 mg (0.15 mL of a 1:1000 epinephrine solution) (child [15 to 30 kg]), intramuscularly (IM) or 3 mL of a 1:10,000 epinephrine solution intravenously (IV- adult), every 5 minutes until respiratory distress resolves. • Histamine blocker is administered IM or IV. • Corticosteroid is administered IM or IV. • Preparation is made for cricothyrotomy if total airway obstruction appears to be developing. This is • extremely rare but is the reason for summoning emergency medical services early. • The patient's condition is thoroughly evaluated before his or her next appointment to determine the cause of the reaction.
 • 14. Infection • Use sterile disposable needles. • Properly care for and handle needles. • Properly prepare the tissues before penetration. • Prescribe 29 (or 41, if 10 days) tablets of penicillin V (250-mg tablets). • Erythromycin may be substituted if the patient is allergic to penicillin.
 • 15. Sloughing of tissue • Usually, no formal management is necessary for epithelial desquamation or sterile abscess. Be certain to reassure the patient of this fact. • For pain, analgesics such as aspirin or other NSAIDs and a topically applied ointment (Orabase) • The course of a sterile abscess may run 7 to 10 days
 • 16. Postanesthetic Intra-oral lesion: • Primary management is symptomatic • No management is necessary if the pain is not severe • Topical anesthetic solutions (e.g., viscous lidocaine) • A mixture of equal amounts of diphenhydramine (Benadryl) and milk of magnesia rinsed in the mouth effectively coats the ulcerations and provides relief from pain. • Orabase, a protective paste, without Kenalog can provide a degree of pain relief. • A tannic acid preparation (Zilactin) can be applied topically to the lesions extraorally or intraorally (dry the tissues first).
 • 17.
 • 19. • Toxicity Caused by Direct Extension of the Usual Pharmacologic Effects of the Drug: 1) Side effects 2) Overdose reactions 3) Local toxic effects • Toxicity Caused by Alteration in the Recipient of the Drug: 1) A disease process (hepatic dysfunction, heart failure, renal dysfunction) 2) Emotional disturbances 3) Genetic aberrations (atypical plasma cholinesterase, malignant hyperthermia) 4) Idiosyncrasy • Toxicity Caused by Allergic Responses to the Drug Adverse drug reaction
 • 20. Signs and Symptoms – Toxic Reaction to Local Anesthesia • Talkativeness • Slurred speech • Dizziness • Nausea • Depression • Euphoria • Excitement • Convulsions
 • 21. ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫داری‬ ‫اوردوز‬ ‫واکنش‬ Clinical signs and symptoms that develop as a result of an over-administration of a drug
 • 22. Overdose Contributing Factors • Age • Weight • Other medications • Presence of disease • Genetics • Mental wellbeing
 • 23.
 • 24. Drug Factors • Vasoactivity • Concentration • Dose • Route of administration • Rate of injection • Vascularity of the injection site • Presence of vasoconstrictors
 • 25. ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫اوردوز‬ ‫کلینیکی‬ ‫عالیم‬ LOW TO MODERATE OVERDOSE LEVELS: Confusion Talkativeness Apprehension Excitedness Slurred speech Generalized stutter Muscular twitching, tremor of face and extremities Elevated BP, heart rate and respiratory rate
 • 26. ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫اوردوز‬ ‫کلینیکی‬ ‫عالیم‬ MODERATE TO HIGH BLOOD LEVELS:  Generalized tonic clonic seizure, followed by  Generalized CNS depression  Depressed BP, heart rate and respiratory rate SYMPTOMS:  Headache  Light headedness  Auditory distrurbances  Dizziness  Blurred vision  Numbness of tongue and perioral tissues  Loss of consciousness
 • 27. ‫سیستمیک‬ ‫عوارض‬ ‫کنترل‬ 1) Basic emergency management : A-B-C-D approach 2) Allergy : Medical history questionnaire is important. 3) Elective dental care 4) Emergency dental care: - Protocol no.1 : no treatment of an invasive nature - Protocol no.2 : use general anesthesia - Protocol no.3: Histamine blockers - Protocol no.4 : Electronic dental anesthesia/hypnosis
 • 28. ‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬ • Uncooperative child The maximum safe dose of lidocaine for a child is 4.5 mg/kg per dental appointment. Local infiltration of anesthesia is sufficient for all dental treatment procedures in 90% of cases even in the mandible.
 • 29. ‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬ • Handicapped Patient • retarded patients choose a shorter needle and/or a larger gauge needle which is less likely to be bent or broken. better to use general anesthesia
 • 30. ‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬ Patients receiving anticoagulation or suffering from bleeding disorders  Oral procedures must be done at the beginning of the day & must be performed early in the week, allowing delayed re-bleeding episodes, usually occurring after 24-48 h, to be dealt with during the working weekdays.  Local anesthetic containing a vasoconstrictor should be administered by infiltration or by intraligamentary injection wherever practical. Regional nerve blocks should be avoided when possible.  Local vasoconstriction may be encouraged by infiltrating a small amount of local anesthetic containing adrenaline (epinephrine) close to the site of surgery.
 • 31. ‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬ PREGNANCY • Lidocaine + vasoconstrictor: most common local anesthetic used in dentistry extensively used in pregnancy with no proven ill effects, Esters are better to be used. • Accidental intravascular injections of lidocaine pass through the placenta but the concentrations are too low to harm fetus.
 • 32. FDA Category of Prescription Drugs Drug Category Use During Pregnancy Risk Lidocaine B Yes - Prilocaine B Yes - Mepivacaine C Use with caution- Consult physician Fetal bradycardia Bupivacaine C Use with caution- Consult physician Fetal bradycardia
 • 33. ‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬ GERIATRIC PATIENT – When choosing an anesthetic, we are largely concerned with the effect of the anesthetic agent upon the patient's cardiovascular and respiratory systems. – increased tissue sensitivity to drugs acting on the CNS – Decreased hepatic size and blood flow may reduce hepatic metabolism of drugs – hypertension is common and can reduce renal function – Same prevention procedures used with children
 • 34. ‫خاص‬ ‫بیماران‬ ‫کنترل‬ LIVER DISORDERS – Advanced liver diseases include: Liver cirrhosis - Jaundice - Potential complications: 1 . Impaired drug detoxication e.g. sedative, analgesics, general anesthesia. 2. Bleeding disorders ( decrease clotting factors, excess fibrinolysis, impaired vitamin K absorption). 3. Transmission of viral hepatitis. Management – Avoid LA metabolized in liver: Amides (Lidocaine, Mepicaine), esters should be used
 • 36. ‫آلرژی‬ • Incidents of allergy are low • Often allergic reaction is to one of the ingredients within the cartridge, not the local anesthesia itself
 • 37. • Hypersensitive state as a result of exposure to an allergen • Re-exposure can heighten the initial reaction
 • 38. ‫آلرژی‬ ‫کلینیکی‬ ‫عالیم‬ • Fever • Angioedema • Urticaria • Dermatitis • Depression of blood-forming organs • Photosensitivity • Anaphylaxis
 • 40. ‫کنیم‬ ‫جلوگیری‬ ‫آلرژی‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ • Take a thorough medical history • Dialogue the medical history with the patient
 • 41. ‫رایج‬ ‫سواالت‬ • Allergic to any medications? • Have you ever had a reaction to local anesthesia? • If yes, describe what happened • Was treatment given? If so, what?
 • 42. ‫موضعی‬ ‫های‬ ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫به‬ ‫آلرژیک‬ ‫های‬ ‫واکنش‬ • Dermatitis • Bronchospasm • Systemic anaphylaxis • Hypersensitivity to esters (atypical pseudo cholinesterase, PABA)
 • 43. ‫دارو‬ ‫گیرنده‬ ‫تغییرات‬ ‫بعلت‬ ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫داروی‬ ‫سمیت‬ 1) Disease process 2) Emotional disturbances 3) Genetic aberrations 4) Idiosyncrasy
 • 44. ‫نفرین‬ ‫اپی‬ ‫اوردوز‬ Very rare for patient to experience an epinephrine overdose
 • 45. ‫عروقی‬ ‫کننده‬ ‫تنگ‬ ‫با‬ ‫اوردوز‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫و‬ ‫عالیم‬ • Fear, anxiety • Tenseness • Restlessness • Throbbing headache • Tremor • Perspiration • Weakness • Dizziness • Pallor • Respiratory difficulty • Palpitations
 • 46. ‫عروقی‬ ‫کننده‬ ‫تنگ‬ ‫دوز‬ ‫اور‬ ‫در‬ ‫کنترل‬ • Terminate dental procedure • Sit patient upright in the dental chair • Reassure patient • Monitor blood pressure • Administer oxygen
 • 47. ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫مصرف‬ ‫های‬ ‫کنتراندیکاسیون‬ ‫عروقی‬ ‫کننده‬ ‫تنگ‬ ‫با‬ ‫موضعی‬ ‫های‬ • Uncontrolled hypertension • Myocardial infarction (within 6 months) • Unstable angina • Coronary artery bypass graft (> 3 months)
 • 48. Asthma Patient • Thorough medical and dental history • Avoid use of anesthesia that contain epinephrine or levonordefrin because of sulfites (may cause wheezing) • Asthma patient that is steroid dependant may develop brochospasms • Establish rapport and calm environment
 • 49. ‫خون‬ ‫فشار‬ • Stress and anxiety may raise the patient’s blood pressure (>160/100) • Thorough medical, dental and patient history • Norepinephrine and levonordefrin should not be used because of alpha1 stimulation (2% Mepivacaine with 1:20,000 levonordefrin) • Up to two cartridges of 2% lidocaine with 1:100,000 epinephrine is safe