SlideShare a Scribd company logo
DAILY LESSON
LOG
(Pang araw-araw na tala sa Pagtuturo)
Paaralan QGHS Baitang/Antas 8
Guro DEBIE-ANNE
G. CIANO
Asignatura FILIPINO
Petsa/Oras Markahan Ikalawang
Markahan
Bilang ng Sesyon 1 Petsa: Pebrero 7,2019
MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 8
I. LAYUNIN Pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang:
A.Pamantayang
Pangnilalaman
Ang mga mag-aaral ay nakapagmamalas ng kahusayan na mapagyaman ang mga
natatamong kaalaman at kakayahan sa paglinang ng pangangailangang
pangkomunikakatibo
B.Pamantayan sa
Pagganap
Ang mga mag-aaral ay nakapagsasadula ukol sa kanilang pag-unawa at pagbabahagi ng
kanilang damdamin sa teksto o pahayag na napakinggan.
C.Mga Pamantayan sa
Pagkatuto
a. Nabibigyang kahulugan ang mga makabuluhang salita/
matatalinghagang pahayag na ginamit sa akdang napakinggan;
b. Naipahahayag ang mga makabuluhang kaisipang nais ipabatid ng may-
akda;
c. Nasasagot nang wasto at may katapatan ang pagsusulit
II. NILALAMAN Paglalayag sa Puso ng isang Bata ni Genoveva Edroza-Matute
III. KAGAMITANG
PAMPAGTURO
A. Sanggunian
1. Mga kagamitan
sa Kagamitang
Pang Mag-aaral
Modyul 2… Sandigan ng Lahi… Ikararangal natin!
2. Mga Pahina sa
Teksbuk
342-345
B. Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resource
PPT Presentation, Cartolina, Pentel Pen,
IV. PAMAMARAAN Gawaing-Guro Gawaing-Mag-aaral
A.Balik-aral sa
nakaraang at/o
pagsisimula ng
bagongaralin
Simulan natin ang ating pag-aaral sa
pamamagitan ng panalangin. Tumayo
tayong lahat at manalangin sa
pamamagitan ng video presentation.
Magandang umaga mga mahal kong mag-
aaral!
Bago tayo magpatuloy ay atin munang
alamin kung sino ang mga lumiban sa
araw na ito. Class monitor, sino ang
lumiban sa ngayon?
(Panonoorin at sasabayan ng mga mag-aaral
ang panalangin sa harapan)
Magandang umaga din po guro!
Wala po Ma’am
Mahusay! Gaya ng lagi kong sinasabi sa
inyo klas, dapat ay iwasan ang pagliban
sa klase upang hindi mapag- iwanan sa
mga aralin.
Ok,handa na ba ang lahat? Opo ma’am
B.Pagganyak Para sa mga mag-aaral, bubunot sila ng
isang ginupit na larawan na
naglalaman ng may salitang “PUSO” at
“BATA”. Ang sinumang makabubunot
ng “BATA” ay maaari nang maupo,
samantalang ang makabunot ng “PUSO”
at magbibigay ng ideya tungkol sa
salitang “guro
Ano ang masasabi ninyo tungkol sa
puso ng isang guro?
Mahusay!
.
Alam naman natin na ang guro ay marami ang
nakaatang sa kanilang mga balikat.
Ang mga guro ay mababait at masisipag.
Ang katangian din ng isang guro ay masungit.
Masungit kapag ang kaniyang mag-aaral ay
malilikot at maiingay.
C. Pagtalakay
1. Paghawan ng
Sagabal Bago natin babasahin ang akda ay
inyo munang bigyang-kahulugan
ang mga salitang ginamit sa akda
na maaring makasagabal sa
inyong pag-unawa.
Panuto: Tukuyin ang kasingkahulugan ng mga
salita at gamitin ito sa pangungusap. Ilagay
ang nararapat na ekspresyon sa tabi ng salita.
1. ipinipinid
TINAKPAN
2. pinagtakhan
PAGDUDAHAN
3. minindal MIRYENDA
4. nagkakandirit PAGLUNDAG
5 malumbay
MALUNGKOT
Batid kong wala ng
makasasagabal pa sainyong pag-
unawa sa akda.
1. Tinakpan ko ang takip ng kaserola.
2. Si Mario ay napagdudahan na
magnanakaw.
3. Si Tina ay gusto ng magmiryenda dahil
siya ay nagugutom.
4. Huwag lumundag baka ikaw ay
mapilayan.
5. Si Lara ay malungkot.
2. Pagpapalalim
ng kaalaman
Batid ko naman na kayo ay pamilyar sa
isang napakamahusay na manunulat at
kwentista sa panahon ng Amerikano.
(pagbalik tanaw sa talambuhay ni Genoveva
Edroza-Matute)
3. Pagtalakay ng
bagong konsepto
at paglalahad ng
bagong kasanayan
#1
Handa na ba kayong pakinggan ang isang
akda ni Genoveva E. Matute na
pinamagatang, “Paglalayag sa Puso ng
Isang Bata”?
Ano ang nahinuha niyo nang marinig
niyo ang pamagat ng akda?
Magaling!
Ngunit bago niyo alamin ang kwento ay
narito ang mga ilan sa mga gabay na
katanungan upang mas maintindihan pa
lalo ang akda.
1. Bakit nais ng guro na mapalapit
sa bata?
2. Patunayan na ang guro sa
akda’y naturuan ng bata sa
kanyang buhay?
3. Kung ikaw ang bata, babalikan
at magpapaalam ka pa ba sa
iyong guro kapag ikaw ay
napagalitan niya?
Nahinuha ko na ang akda ay tungkol sa
mag-ina.
Sa palagay ko ito ay tungkol sa buhay
ng guro at ng estudyante.
Pangutuwiranan.
4. Ano ang tema o paksa ng
nasabing akda?
Ano ang dapat gawin kapag may
pinapanood?
Tama!
Handa na ba kayong saksihan ang isang
kwento sa panahon ng Amerikano na
pinamagatang Paglalayag sa Puso ng
Isang Bata?
Matapos Panoorin ay ang pagsagot sa
mga gabay na katanungan:
Magaling!
Ma’am walang magulo at maingay.
Dapat makinig at manood nang mabuti.
Opo Ma’am
Papanood ng short film sa akda ni
Genoveva E. Matute na pinamagatang
Paglalayag sa Puso ng isang Bata.(mula
sa youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=lV
Rcauhwcj0
1. Nais ng guro na mapalapit sa bata
dahil sa taglay na kabaitan ng bata
sa kaniya
2. Naturuan ng bata ang guro sa
pamamagitan ng pagpapakita ng
pagmamalasakit sa kapwa.
3. Oo, kahit ganon pa man ang
nagawa sa akin ng guro ay
kailangan ko pa rin na pasalamatan
at bigyang halaga ang aking guro.
4. Kahit gano man kalupit ang guro ay
hindi pa rin ito hadlang upang
ipakita ang pagmamalasakit sa
kapwa. Dahil sa kanila ay natuto
tayong bigyang halaga ang mga
taong nakapaligid sa atin.
4. Malikhaing
Gawain
Ngayon, Upang mas lalo pang
maintindihan at maunwaan ang akda,
kayo ay maglalaro na pinamagatang,
Kwento ko, Isadula mo!
Ang pangkat niyo ay nakabase sa kulay
na hawak niyong mga ginupit na
larawan. Magkakasama ang kulay dilaw,
pula at orange.
Pamantayan:
10 8 6
Lahat ng
miyembro
ay
naipapakita
ang
magandang
ekspresyon
ng mukha
Mayroong 2
o 3 sa
miyembro
ang hindi
naipakita ang
magandang
ekspresyon
ng mukha
Wala sa
miyembro
ang hindi
naipakita ang
magandang
ekspresyon
ng mukha
Makakitaan
ng pagiging
malikhain sa
presentasyon
Hindi
gaanong
makakikitaan
ng pagiging
malikhain sa
presentasyon
Walang
nakitang
pagiging
malikhain sa
presentasyon
Malakasang
dating sa
manonood
(Audience
Impact)
Hindi
gaanong
malakasang
dating sa
manonood
(Audience
Impact)
Walang
malakasang
dating sa
manonood
(Audience
Impact)
Unang Pangkat – Ikaw ay naging isang guro
sa isang paaralang malayo sa kabihasnan.
Walang sapat na mapagkukunan ng
panibagong kaalaman, walang maayos na
palikuran at kulang ang mga kagamitang
pampagtuturo. Nasanay ka na sa mga
marurusing at maiingay na mga estudyante
sa paaralang iyon. Isang araw ay inalok ka
ng isang kilala at pampribadong institusyon
sa bayan. Tatanggapin mo ba ang
Mahusay ang ipinakita niyo klas!
magandang oportunidad o mananatili sa
piling ng mga batang nangangailangan sa
iyo bilang isang pangalawang ina?
Pangalawang Pangkat – Narinig mong nag-
uusap ang mga kaklase mo tungkol sa isa
niyong guro. Nalaman mong usap-usapan na
sa bayan ang pagpapakasal niya sa nobyo
niyang German. Balak daw nilang
manirahan na sa ibang bansa. Ang gurong
iyon pa naman ang pinakamalapit sa iyong
puso. Marami kayong mga bagay na
pinagkakaisahan at natutunan sa isa’t isa.
Ano ang gagawin mo kung totoo nga ang
mga narinig mo?
Pangatlong Pangkat – Magreretiro na sa
serbisyo ang inyong guro. Ilang beses ka na
niyang pinagalitan sa klase. Magdaraos ang
buong klase ng isang malaking salu-salo.
Linapitan ka niya bago ang araw ng
pagdiriwang ng naturang okasyon. Kinausap
ka niya na pumunta ngunit may lakad sana
ang buong pamilya sa araw na iyon, ang
unang pagkakataong mamamasyal ang
pamliya niyo. Alam mong magagalit sa iyo
ang iyong guro sapagkat minsan lamang
siya kung mang-imbita ngunit nakatakda rin
ang pamamasyal ng inyong pamilya. Saan ka
dadalo? Sa salu-salo o sa pamamasyal?
5. Paglalahat
Batid kong naunawaan niyo ang ating
talakayan.
Ano ang tema ng inyong binasa/pinanood
na akda?
Magaling!
Base sa aking napanood/ nabasa ay kahit gaano
man ka strikto ang isang guro sa atin ay doon
natin makikita ang isang halaga, pagmamahal
at pagmamalasakit ng isang guro.
6. Paglalapat ng
aralin sa pang-
araw-
arawnabuhay
Ang gawain niyo ay dugtungan lamang
ang mga pahayag sa ginupit na hugis
kamay at pagkatapos ay inyong ididikit sa
kartolina na aking inihanda.
Maliwanag ba Klas?
May mga katanungan pa ba kayo ukol sa
ating paksa?
Opo Ma’am
Panuto: Dugtungang pagpapahayag at idikit ito
sa kartolina
Payo ng aking guro na ____________
Masasabi kong __________________
Maipapangako kong ______________
Wala na po Ma’am
IV. Pagtataya
ng aralin
Sa puntong ito klas, magkakaroon tayo
ng isang maikling pagsusulit. Maglabas
ng ballpen upang sagutan ang pagsusulit
na aking ibibigay sa inyo. Mayroon
lamang kayong limang minuto upang
tapusin. Maliwanag ba klas?
Opo
A. Panuto: Hanapin sa kahon ang 10
katangian at pagkakakilanlan sa
batang lalaki sa kuwento.
bilog/pipis ang ilong maliit mataba
mahiyain mapagkumbaba pilyo pangit
maitim matangkad masipag 8 taong gulang
maputi ulila tamad
B. Panuto: Pagsunod-sunurin ang mga
pangyayari sa kuwentong binasa.
___1. Unti-unti kong napagdugtong-dugtong
ang mga katotohanan tungkol sa kaniyang
buhay.
___2. Sa simula, pinagtakhan ko ang kaniyang
pagiging mahiyain.
___3. Nadama ko ang kakaibang kalungutan.
___4. Isang tahimik na pakikipagkaibigan
ang nag-ugnay samunti’t pangit nabatangito atsaakin.
___5. Tinatawag ko siya nang madalas sa
klase.
___6. Naisip ko napopoot siya sa akin.
___7. Isang araw, nangyari ang hindi
inaasahan.
___8. Nagbalik siya upang sabihin iyon sa
akin.
___9. Nagtungo siya sa pintuan at ang
kaniyang mga yabag ay mabibigat na tila sa
Inihanda Ni:
DEBIE-ANNE G. CIANO
Aplikanteng Guro
isang matandang pagod.
___10. Tumagal siya sa pagpapantay sa mga
upuan
V. Takdang-
aralin
Gumawa o gumuhit ng isang
larawan ng gurong
nagpapakita ng katangiang
gustong-gusto mo sa isang
guro. Idikit o iguhit ito sa
isang malinis na puting
papel (bond paper). Tukuyin
ang katangian at ipaliwanag
kung bakit iyon ang
katangiang gusto mo sa
isang guro.

More Related Content

What's hot

Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9
Geneveve Templo
 
MASS MEDIA, KATOTOHANAN,OPINYON,HINUHA.pptx
MASS MEDIA, KATOTOHANAN,OPINYON,HINUHA.pptxMASS MEDIA, KATOTOHANAN,OPINYON,HINUHA.pptx
MASS MEDIA, KATOTOHANAN,OPINYON,HINUHA.pptx
DanilynSukkie
 
Filipino 10 Curriculum Guide rev.2016
Filipino 10 Curriculum Guide rev.2016Filipino 10 Curriculum Guide rev.2016
Filipino 10 Curriculum Guide rev.2016
Chuckry Maunes
 
ARALIN 1.8 PAGSULAT NG TALATA.pptx
ARALIN 1.8 PAGSULAT NG TALATA.pptxARALIN 1.8 PAGSULAT NG TALATA.pptx
ARALIN 1.8 PAGSULAT NG TALATA.pptx
mystereoheart04
 
Tuwiran at Di Tuwirang Pagpapahayag
Tuwiran at Di Tuwirang PagpapahayagTuwiran at Di Tuwirang Pagpapahayag
Tuwiran at Di Tuwirang Pagpapahayag
Allan Lloyd Martinez
 
simbolo at pahiwatig.pptx
simbolo at pahiwatig.pptxsimbolo at pahiwatig.pptx
simbolo at pahiwatig.pptx
ElTisoy
 
Filipino 8 Elemento ng Alamat
Filipino 8 Elemento ng AlamatFilipino 8 Elemento ng Alamat
Filipino 8 Elemento ng Alamat
Juan Miguel Palero
 
01 Popular na Babasahin - Talakayan at Gawain.pptx
01 Popular na Babasahin - Talakayan at Gawain.pptx01 Popular na Babasahin - Talakayan at Gawain.pptx
01 Popular na Babasahin - Talakayan at Gawain.pptx
MichaelAngeloPar1
 
Detailed lesson plan - Anekdota
Detailed lesson plan - AnekdotaDetailed lesson plan - Anekdota
Detailed lesson plan - Anekdota
Krystal Pearl Dela Cruz
 
Modyul 7 rama at sita (epiko ng india)
Modyul 7 rama at sita (epiko ng india)Modyul 7 rama at sita (epiko ng india)
Modyul 7 rama at sita (epiko ng india)
faithdenys
 
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)
Joan Bahian
 
Lesson Plan Sir Bambico
Lesson Plan Sir BambicoLesson Plan Sir Bambico
Lesson Plan Sir Bambico
guest9f5e16cbd
 
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYONDULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
Emma Sarah
 
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOSUnang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
ESMAEL NAVARRO
 
Kontemporaryong programang panradyo
Kontemporaryong programang panradyoKontemporaryong programang panradyo
Kontemporaryong programang panradyo
Dianah Martinez
 
Pagsusuri-ng-Pelikula-Copy-1 (1) (1).pptx
Pagsusuri-ng-Pelikula-Copy-1 (1) (1).pptxPagsusuri-ng-Pelikula-Copy-1 (1) (1).pptx
Pagsusuri-ng-Pelikula-Copy-1 (1) (1).pptx
catherineCerteza
 
Maikling Kwento
Maikling KwentoMaikling Kwento
Maikling Kwento
Mirasol Rocha
 
Filipino 8 Epiko
Filipino 8 EpikoFilipino 8 Epiko
Filipino 8 Epiko
Juan Miguel Palero
 
Kontemporaryong programang pantelebisyon
Kontemporaryong programang pantelebisyonKontemporaryong programang pantelebisyon
Kontemporaryong programang pantelebisyon
ErnitaLimpag1
 
Pagsasaad ng Saloobin at Damdamin
Pagsasaad ng Saloobin at DamdaminPagsasaad ng Saloobin at Damdamin
Pagsasaad ng Saloobin at Damdamin
RoyetteCometaSarmien
 

What's hot (20)

Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9Pretest filipino grade 9
Pretest filipino grade 9
 
MASS MEDIA, KATOTOHANAN,OPINYON,HINUHA.pptx
MASS MEDIA, KATOTOHANAN,OPINYON,HINUHA.pptxMASS MEDIA, KATOTOHANAN,OPINYON,HINUHA.pptx
MASS MEDIA, KATOTOHANAN,OPINYON,HINUHA.pptx
 
Filipino 10 Curriculum Guide rev.2016
Filipino 10 Curriculum Guide rev.2016Filipino 10 Curriculum Guide rev.2016
Filipino 10 Curriculum Guide rev.2016
 
ARALIN 1.8 PAGSULAT NG TALATA.pptx
ARALIN 1.8 PAGSULAT NG TALATA.pptxARALIN 1.8 PAGSULAT NG TALATA.pptx
ARALIN 1.8 PAGSULAT NG TALATA.pptx
 
Tuwiran at Di Tuwirang Pagpapahayag
Tuwiran at Di Tuwirang PagpapahayagTuwiran at Di Tuwirang Pagpapahayag
Tuwiran at Di Tuwirang Pagpapahayag
 
simbolo at pahiwatig.pptx
simbolo at pahiwatig.pptxsimbolo at pahiwatig.pptx
simbolo at pahiwatig.pptx
 
Filipino 8 Elemento ng Alamat
Filipino 8 Elemento ng AlamatFilipino 8 Elemento ng Alamat
Filipino 8 Elemento ng Alamat
 
01 Popular na Babasahin - Talakayan at Gawain.pptx
01 Popular na Babasahin - Talakayan at Gawain.pptx01 Popular na Babasahin - Talakayan at Gawain.pptx
01 Popular na Babasahin - Talakayan at Gawain.pptx
 
Detailed lesson plan - Anekdota
Detailed lesson plan - AnekdotaDetailed lesson plan - Anekdota
Detailed lesson plan - Anekdota
 
Modyul 7 rama at sita (epiko ng india)
Modyul 7 rama at sita (epiko ng india)Modyul 7 rama at sita (epiko ng india)
Modyul 7 rama at sita (epiko ng india)
 
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)
Ibong Adarna aralin 13.2 (Ang Bundok Armenya)
 
Lesson Plan Sir Bambico
Lesson Plan Sir BambicoLesson Plan Sir Bambico
Lesson Plan Sir Bambico
 
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYONDULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
DULOG AT ISTRATEHIYA SA PAGLINANG NG KOMPREHENSYON
 
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOSUnang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
Unang markahang pagsusulit fil 9 w/ TOS
 
Kontemporaryong programang panradyo
Kontemporaryong programang panradyoKontemporaryong programang panradyo
Kontemporaryong programang panradyo
 
Pagsusuri-ng-Pelikula-Copy-1 (1) (1).pptx
Pagsusuri-ng-Pelikula-Copy-1 (1) (1).pptxPagsusuri-ng-Pelikula-Copy-1 (1) (1).pptx
Pagsusuri-ng-Pelikula-Copy-1 (1) (1).pptx
 
Maikling Kwento
Maikling KwentoMaikling Kwento
Maikling Kwento
 
Filipino 8 Epiko
Filipino 8 EpikoFilipino 8 Epiko
Filipino 8 Epiko
 
Kontemporaryong programang pantelebisyon
Kontemporaryong programang pantelebisyonKontemporaryong programang pantelebisyon
Kontemporaryong programang pantelebisyon
 
Pagsasaad ng Saloobin at Damdamin
Pagsasaad ng Saloobin at DamdaminPagsasaad ng Saloobin at Damdamin
Pagsasaad ng Saloobin at Damdamin
 

Similar to Lesson plan 8

DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docxDLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
shevidallo
 
Masusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-AralinMasusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-Aralin
ar_yhelle
 
Fil3 m2 (1)
Fil3 m2 (1)Fil3 m2 (1)
Fil3 m2 (1)
LLOYDSTALKER
 
Fil3 m2
Fil3 m2Fil3 m2
Fil3 m2
LLOYDSTALKER
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
MyleneDiaz5
 
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
ChristianPaulEtor
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
 
Grade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers GuideGrade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers Guide
Lance Razon
 
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014Filipino 3-tg-draft-4-10-2014
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014
jennifer Tuazon
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
EDITHA HONRADEZ
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014
PRINTDESK by Dan
 
Filipino 3 tg draft complete
Filipino 3 tg draft completeFilipino 3 tg draft complete
Filipino 3 tg draft complete
JMarie Fernandez
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
EDITHA HONRADEZ
 
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
GeraldCanapi
 
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdf
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdfKPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdf
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdf
JohnnyJrAbalos1
 
Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wika
dionesioable
 
1st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 21st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 2
Sally Manlangit
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
reychelgamboa2
 

Similar to Lesson plan 8 (20)

DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docxDLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
DLL_Edukasyon sa pagkakatao 5_Q1_W8.docx
 
Masusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-AralinMasusing Banghay-Aralin
Masusing Banghay-Aralin
 
Fil3 m2 (1)
Fil3 m2 (1)Fil3 m2 (1)
Fil3 m2 (1)
 
Fil3 m2
Fil3 m2Fil3 m2
Fil3 m2
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
 
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
 
Grade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers GuideGrade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers Guide
 
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014Filipino 3-tg-draft-4-10-2014
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014
 
Filipino 3 tg draft complete
Filipino 3 tg draft completeFilipino 3 tg draft complete
Filipino 3 tg draft complete
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
 
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
Filipino5 q1 mod4_pagsulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at ...
 
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdf
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdfKPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdf
KPWKP_Q1_Module12 Sanaysay.pdf
 
Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wika
 
Filipino 3 tg full
Filipino 3 tg fullFilipino 3 tg full
Filipino 3 tg full
 
DLP.docx
DLP.docxDLP.docx
DLP.docx
 
1st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 21st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 2
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
 

Recently uploaded

Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
luzviminda birung
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
carmelitalamug
 

Recently uploaded (11)

Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
 

Lesson plan 8

 • 1. DAILY LESSON LOG (Pang araw-araw na tala sa Pagtuturo) Paaralan QGHS Baitang/Antas 8 Guro DEBIE-ANNE G. CIANO Asignatura FILIPINO Petsa/Oras Markahan Ikalawang Markahan Bilang ng Sesyon 1 Petsa: Pebrero 7,2019 MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO 8 I. LAYUNIN Pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang: A.Pamantayang Pangnilalaman Ang mga mag-aaral ay nakapagmamalas ng kahusayan na mapagyaman ang mga natatamong kaalaman at kakayahan sa paglinang ng pangangailangang pangkomunikakatibo B.Pamantayan sa Pagganap Ang mga mag-aaral ay nakapagsasadula ukol sa kanilang pag-unawa at pagbabahagi ng kanilang damdamin sa teksto o pahayag na napakinggan. C.Mga Pamantayan sa Pagkatuto a. Nabibigyang kahulugan ang mga makabuluhang salita/ matatalinghagang pahayag na ginamit sa akdang napakinggan; b. Naipahahayag ang mga makabuluhang kaisipang nais ipabatid ng may- akda; c. Nasasagot nang wasto at may katapatan ang pagsusulit II. NILALAMAN Paglalayag sa Puso ng isang Bata ni Genoveva Edroza-Matute III. KAGAMITANG PAMPAGTURO A. Sanggunian 1. Mga kagamitan sa Kagamitang Pang Mag-aaral Modyul 2… Sandigan ng Lahi… Ikararangal natin! 2. Mga Pahina sa Teksbuk 342-345 B. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource PPT Presentation, Cartolina, Pentel Pen, IV. PAMAMARAAN Gawaing-Guro Gawaing-Mag-aaral A.Balik-aral sa nakaraang at/o pagsisimula ng bagongaralin Simulan natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Tumayo tayong lahat at manalangin sa pamamagitan ng video presentation. Magandang umaga mga mahal kong mag- aaral! Bago tayo magpatuloy ay atin munang alamin kung sino ang mga lumiban sa araw na ito. Class monitor, sino ang lumiban sa ngayon? (Panonoorin at sasabayan ng mga mag-aaral ang panalangin sa harapan) Magandang umaga din po guro! Wala po Ma’am
 • 2. Mahusay! Gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo klas, dapat ay iwasan ang pagliban sa klase upang hindi mapag- iwanan sa mga aralin. Ok,handa na ba ang lahat? Opo ma’am B.Pagganyak Para sa mga mag-aaral, bubunot sila ng isang ginupit na larawan na naglalaman ng may salitang “PUSO” at “BATA”. Ang sinumang makabubunot ng “BATA” ay maaari nang maupo, samantalang ang makabunot ng “PUSO” at magbibigay ng ideya tungkol sa salitang “guro Ano ang masasabi ninyo tungkol sa puso ng isang guro? Mahusay! . Alam naman natin na ang guro ay marami ang nakaatang sa kanilang mga balikat. Ang mga guro ay mababait at masisipag. Ang katangian din ng isang guro ay masungit. Masungit kapag ang kaniyang mag-aaral ay malilikot at maiingay. C. Pagtalakay 1. Paghawan ng Sagabal Bago natin babasahin ang akda ay inyo munang bigyang-kahulugan ang mga salitang ginamit sa akda na maaring makasagabal sa inyong pag-unawa. Panuto: Tukuyin ang kasingkahulugan ng mga salita at gamitin ito sa pangungusap. Ilagay ang nararapat na ekspresyon sa tabi ng salita. 1. ipinipinid TINAKPAN 2. pinagtakhan PAGDUDAHAN 3. minindal MIRYENDA 4. nagkakandirit PAGLUNDAG 5 malumbay MALUNGKOT
 • 3. Batid kong wala ng makasasagabal pa sainyong pag- unawa sa akda. 1. Tinakpan ko ang takip ng kaserola. 2. Si Mario ay napagdudahan na magnanakaw. 3. Si Tina ay gusto ng magmiryenda dahil siya ay nagugutom. 4. Huwag lumundag baka ikaw ay mapilayan. 5. Si Lara ay malungkot. 2. Pagpapalalim ng kaalaman Batid ko naman na kayo ay pamilyar sa isang napakamahusay na manunulat at kwentista sa panahon ng Amerikano. (pagbalik tanaw sa talambuhay ni Genoveva Edroza-Matute) 3. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Handa na ba kayong pakinggan ang isang akda ni Genoveva E. Matute na pinamagatang, “Paglalayag sa Puso ng Isang Bata”? Ano ang nahinuha niyo nang marinig niyo ang pamagat ng akda? Magaling! Ngunit bago niyo alamin ang kwento ay narito ang mga ilan sa mga gabay na katanungan upang mas maintindihan pa lalo ang akda. 1. Bakit nais ng guro na mapalapit sa bata? 2. Patunayan na ang guro sa akda’y naturuan ng bata sa kanyang buhay? 3. Kung ikaw ang bata, babalikan at magpapaalam ka pa ba sa iyong guro kapag ikaw ay napagalitan niya? Nahinuha ko na ang akda ay tungkol sa mag-ina. Sa palagay ko ito ay tungkol sa buhay ng guro at ng estudyante.
 • 4. Pangutuwiranan. 4. Ano ang tema o paksa ng nasabing akda? Ano ang dapat gawin kapag may pinapanood? Tama! Handa na ba kayong saksihan ang isang kwento sa panahon ng Amerikano na pinamagatang Paglalayag sa Puso ng Isang Bata? Matapos Panoorin ay ang pagsagot sa mga gabay na katanungan: Magaling! Ma’am walang magulo at maingay. Dapat makinig at manood nang mabuti. Opo Ma’am Papanood ng short film sa akda ni Genoveva E. Matute na pinamagatang Paglalayag sa Puso ng isang Bata.(mula sa youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lV Rcauhwcj0 1. Nais ng guro na mapalapit sa bata dahil sa taglay na kabaitan ng bata sa kaniya 2. Naturuan ng bata ang guro sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. 3. Oo, kahit ganon pa man ang nagawa sa akin ng guro ay kailangan ko pa rin na pasalamatan at bigyang halaga ang aking guro. 4. Kahit gano man kalupit ang guro ay hindi pa rin ito hadlang upang ipakita ang pagmamalasakit sa kapwa. Dahil sa kanila ay natuto tayong bigyang halaga ang mga taong nakapaligid sa atin.
 • 5. 4. Malikhaing Gawain Ngayon, Upang mas lalo pang maintindihan at maunwaan ang akda, kayo ay maglalaro na pinamagatang, Kwento ko, Isadula mo! Ang pangkat niyo ay nakabase sa kulay na hawak niyong mga ginupit na larawan. Magkakasama ang kulay dilaw, pula at orange. Pamantayan: 10 8 6 Lahat ng miyembro ay naipapakita ang magandang ekspresyon ng mukha Mayroong 2 o 3 sa miyembro ang hindi naipakita ang magandang ekspresyon ng mukha Wala sa miyembro ang hindi naipakita ang magandang ekspresyon ng mukha Makakitaan ng pagiging malikhain sa presentasyon Hindi gaanong makakikitaan ng pagiging malikhain sa presentasyon Walang nakitang pagiging malikhain sa presentasyon Malakasang dating sa manonood (Audience Impact) Hindi gaanong malakasang dating sa manonood (Audience Impact) Walang malakasang dating sa manonood (Audience Impact) Unang Pangkat – Ikaw ay naging isang guro sa isang paaralang malayo sa kabihasnan. Walang sapat na mapagkukunan ng panibagong kaalaman, walang maayos na palikuran at kulang ang mga kagamitang pampagtuturo. Nasanay ka na sa mga marurusing at maiingay na mga estudyante sa paaralang iyon. Isang araw ay inalok ka ng isang kilala at pampribadong institusyon sa bayan. Tatanggapin mo ba ang
 • 6. Mahusay ang ipinakita niyo klas! magandang oportunidad o mananatili sa piling ng mga batang nangangailangan sa iyo bilang isang pangalawang ina? Pangalawang Pangkat – Narinig mong nag- uusap ang mga kaklase mo tungkol sa isa niyong guro. Nalaman mong usap-usapan na sa bayan ang pagpapakasal niya sa nobyo niyang German. Balak daw nilang manirahan na sa ibang bansa. Ang gurong iyon pa naman ang pinakamalapit sa iyong puso. Marami kayong mga bagay na pinagkakaisahan at natutunan sa isa’t isa. Ano ang gagawin mo kung totoo nga ang mga narinig mo? Pangatlong Pangkat – Magreretiro na sa serbisyo ang inyong guro. Ilang beses ka na niyang pinagalitan sa klase. Magdaraos ang buong klase ng isang malaking salu-salo. Linapitan ka niya bago ang araw ng pagdiriwang ng naturang okasyon. Kinausap ka niya na pumunta ngunit may lakad sana ang buong pamilya sa araw na iyon, ang unang pagkakataong mamamasyal ang pamliya niyo. Alam mong magagalit sa iyo ang iyong guro sapagkat minsan lamang siya kung mang-imbita ngunit nakatakda rin ang pamamasyal ng inyong pamilya. Saan ka dadalo? Sa salu-salo o sa pamamasyal? 5. Paglalahat Batid kong naunawaan niyo ang ating talakayan. Ano ang tema ng inyong binasa/pinanood na akda? Magaling! Base sa aking napanood/ nabasa ay kahit gaano man ka strikto ang isang guro sa atin ay doon natin makikita ang isang halaga, pagmamahal at pagmamalasakit ng isang guro. 6. Paglalapat ng aralin sa pang- araw- arawnabuhay Ang gawain niyo ay dugtungan lamang ang mga pahayag sa ginupit na hugis kamay at pagkatapos ay inyong ididikit sa kartolina na aking inihanda.
 • 7. Maliwanag ba Klas? May mga katanungan pa ba kayo ukol sa ating paksa? Opo Ma’am Panuto: Dugtungang pagpapahayag at idikit ito sa kartolina Payo ng aking guro na ____________ Masasabi kong __________________ Maipapangako kong ______________ Wala na po Ma’am IV. Pagtataya ng aralin Sa puntong ito klas, magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. Maglabas ng ballpen upang sagutan ang pagsusulit na aking ibibigay sa inyo. Mayroon lamang kayong limang minuto upang tapusin. Maliwanag ba klas? Opo A. Panuto: Hanapin sa kahon ang 10 katangian at pagkakakilanlan sa batang lalaki sa kuwento. bilog/pipis ang ilong maliit mataba mahiyain mapagkumbaba pilyo pangit maitim matangkad masipag 8 taong gulang maputi ulila tamad B. Panuto: Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kuwentong binasa. ___1. Unti-unti kong napagdugtong-dugtong ang mga katotohanan tungkol sa kaniyang buhay. ___2. Sa simula, pinagtakhan ko ang kaniyang pagiging mahiyain. ___3. Nadama ko ang kakaibang kalungutan. ___4. Isang tahimik na pakikipagkaibigan ang nag-ugnay samunti’t pangit nabatangito atsaakin. ___5. Tinatawag ko siya nang madalas sa klase. ___6. Naisip ko napopoot siya sa akin. ___7. Isang araw, nangyari ang hindi inaasahan. ___8. Nagbalik siya upang sabihin iyon sa akin. ___9. Nagtungo siya sa pintuan at ang kaniyang mga yabag ay mabibigat na tila sa
 • 8. Inihanda Ni: DEBIE-ANNE G. CIANO Aplikanteng Guro isang matandang pagod. ___10. Tumagal siya sa pagpapantay sa mga upuan V. Takdang- aralin Gumawa o gumuhit ng isang larawan ng gurong nagpapakita ng katangiang gustong-gusto mo sa isang guro. Idikit o iguhit ito sa isang malinis na puting papel (bond paper). Tukuyin ang katangian at ipaliwanag kung bakit iyon ang katangiang gusto mo sa isang guro.