SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
14/03/2015
1
Ανοιχτές και δημιουργικές τάξεις
ΟιΤΠΕ στο σχεδιασμό και υλοποίηση νέων
περιβαλλόντων μάθησης στο ελληνικό σχολείο
Καθηγητής ΑθανάσιοςΤζιμογιάννης
Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πανελλήνιο Συνέδριο «Καλές πρακτικές και καινοτομία στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Αθήνα, 14 Μαρτίου 2015
Το πλαίσιο
Εκπαίδευση και Σχολείο του 21ου αιώνα
Ο ρόλος των ΤΠΕ
Από τις εκπαιδευτικές καινοτομίες στις
ανοιχτές και δημιουργικές τάξεις
Παραδείγματα
Συμπεράσματα
Τα τελευταία 30 χρόνια στη
χώρα μας…
Προσπάθειες εκπαιδευτικών αλλαγών
Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Εκπαιδευτικές καινοτομίες …
Δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές
μέθοδοι, τα περιβάλλοντα και οι τρόποι με τους
οποίους μαθαίνουν οι μαθητές
Υπάρχουν νησίδες πολύ καλών εκπαιδευτικών
παραδειγμάτων και πρακτικών
Εκπαιδευτικές καινοτομίες
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΑγωγήΥγείας
Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες
Πολιτιστικές δράσεις
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Comenius
e-Twinning
Erasmus+
Εκπαιδευτικές καινοτομίες
Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες θεωρούνται
πρώτη προτεραιότητα στις αναπτυγμένες χώρες
(European Commission, 2010;US Department of
Education, 2012).
Europe 2020 strategy
έξυπνη ανάπτυξη
προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της
ψηφιακής κοινωνίας
βιώσιμη ανάπτυξη
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Καλή η καινοτομία αλλά… δεν την
προτιμούμε!
14/03/2015
2
Διάχυση-αποδοχή των καινοτομιών
2.5% 13.5% 34% 34% 16%
Καινοτόμοι
Πρώτοι
αποδέκτες
Πρώτη πλειονότητα
Αδρανείς
Ύστερη πλειονότητα
Πηγή: E. Rogers (2003). Diffusion of Innovations. NewYork: Free Press
Εκπαιδευτικές καινοτομίες
Περιορίζονται συνήθως στο πλαίσιο της δράσης
Δεν διαχέονται στα άλλα αντικείμενα του
ΠρογράμματοςΣπουδών
Δεν έχουν ευρύτερη επίδραση στις εκπαιδευτικές
πρακτικές που ακολουθούνται στη σχολική μονάδα
Είναι συνήθως ένα εξαιρετικό γεγονός στην τάξη
ή στο σχολείο
Δεν είναι βιώσιμες
Δεν εξελίσσονται
Δεν διαμορφώνουν μια κουλτούρα ευρύτερων
εκπαιδευτικών αλλαγών
ΟιΤΠΕ στην εκπαίδευση
ΟιΤΠΕ δεν αποτελούν καινοτομία για την
εκπαίδευση
ΟιΤΠΕ διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για την
εκπαίδευση του 21ου αιώνα
Παιδαγωγική θεμελίωση
Μαθησιακοί στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα
Νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
Παιδαγωγικές στρατηγικές και εκπαιδευτικοί
σχεδιασμοί
Τα ερωτήματα
Πώς το σημερινό σχολείο (2015) θα προετοιμάσει
αποτελεσματικά όλους τους μαθητές-πολίτες του
2025;
Μήπως το σχολείο επιμένει να εκπαιδεύει τους
μαθητές για ένα κόσμο που δεν θα υπάρχει;
Μπορεί ένα μοντέλο εκπαίδευσης που καθορίζεται
από ξεπερασμένες αντιλήψεις για τη γνώση και
τη μάθηση (βασίζεται σε στόχους, μεθοδολογίες
και μέσα που χαρακτήριζαν μια άλλη εποχή), να
ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες της
γενιάς της Ψηφιακής Εποχής;
Από την Κοινωνία της Πληροφορίας
στην Κοινωνία της Γνώσης (απαιτεί…)
Λιγότερη μνήμη
Λιγότερη δουλειά ρουτίνας
Ενίσχυση ικανοτήτων
συσχέτισης περιεχομένου-γνώσης (κριτική
ικανότητα)
δημιουργίας περιεχομένου (δημιουργική ικανότητα)
επικοινωνίας ιδεών και συνεργασίας
αξιοποίησης γνώσης σε διαφορετικά πλαίσια
(μεταφορά γνώσης)
Μια εκπαίδευση που να καλλιεργεί και να προωθεί την
ανακάλυψη, τη φαντασία και την καινοτομία
14/03/2015
3
Expert thinking
21st Century skills
Σχεδιασµός-µοντελοποίηση έρευνας
και λύσεων
Εφαρµογή γνώσεων για την επίλυση
µη ‘τυποποιηµένων’ προβληµάτων
Κριτική σκέψη, δηµιουργική ικανότητα,
καινοτοµία
Complex
communication
Ανάλυση, σύνθεση, επιχειρηµατολογία
Συµµετοχή σε κοινωνικά δίκτυα
Παγκόσµια κουλτούρα
Ψηφιακές
Ικανότητες
Αναζήτηση και αξιολόγηση
πληροφοριών
Επεξεργασία πληροφοριών
∆ηµιουργία πληροφοριακού υλικού
George Siemens
«Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αδυνατεί
να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά της
πληροφορίας της εποχής είναι
καταδικασμένο να αποτύχει»
Η πληροφορία σήμερα είναι
Open
Distributed
Social
Scalable
Networked
Self-organized
Adaptive
Global
Μαθησιακές
δεξιότητες
Γενική Παιδεία
Πολλαπλά μέσα
Ψηφιακό Υλικό
Ανοικτά-Ευέλικτα
Προγράμματα Σπουδών
Στοχοθεσία,
περιεχόμενο
Κοινωνικές στάσεις
και δεξιότητες
Ανοιχτές
προσεγγίσεις
Από τη διδασκαλία
στη μάθηση
ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Οι στόχοι του σχολείου του
21ου αιώνα
Βασικά αντικείμενα
Νέα αντικείμενα
Ψηφιακός γραμματισμός Τεχνολογική διάσταση
Θεµελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
Γνωστική διάσταση
∆ιαχείριση πληροφοριών, επικοινωνία, συνεργασία
Επίλυση προβληµάτων µε ΤΠΕ
∆ηµιουργικότητα, µοντελοποίηση, κριτική ικανότητα,
καινοτοµία
Ψηφιακή κουλτούρα
στάσεις-συµπεριφορές (e-learner, e-citizen, e-safety)
Οι διαστάσεις τωνΤΠΕ στο
σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών
Εκπαιδευτικοί
στόχοι
21ου αιώνα
Το Σχολείο του 21ου αιώνα
Μαθητές 21ου
αιώνα
Π.Σ. 20ου αιώνα
Σχολικές
υποδοµές
20ου αιώνα
Εκπαιδευτικοί
?
Ανοιχτή εκπαίδευση
Δημιουργικές τάξεις
14/03/2015
4
Δημιουργικές τάξεις
Ο όρος creative classrooms αναφέρεται για
πρώτη φορά σε μια πρωτοβουλία-πρόσκληση
της ΕΕ που αφορά στην πειραματική υλοποίηση
καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων
βασισμένων σεΤΠΕ
European Commission (2012)
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_et_20
12_en.php
Ψηφιακές
δεξιότητες
Ανοιχτή μάθηση
Αυθεντική μάθηση
Επίλυση προβλήματος
Δημιουργικότητα
Καινοτομία
Συνεργασία και
αλληλεπίδραση
Αλληλοδιδασκαλία
Πολλαπλό
εκπαιδευτικό υλικό
Διαθεματικότητα
Σχέδια εργασίας
Παιδαγωγικές
στρατηγικές
Κριτική σκέψη
γνωστικές ικανότητες
Ανοιχτές παιδαγωγικές
στρατηγικές
Σύνδεση με την
Κοινωνία
Αναστοχασμός
αυτορρυθμιζόμενη
μάθηση
Ανοιχτή τάξη, δίκτυα σκέψης
Συνεργατική γνώση
Ηλεκτρονικές
κοινότητες
Επίσημο Π.Σ.
εκπαιδευτικό υλικό Ανοιχτές παιδαγωγικές
στρατηγικές
Ειδικοί
επιστήμονες
Οικογένεια
Τοπική
κοινωνία
Κοινωνικά δίκτυα
Blogs, Wikis
e-portfolios
Φωτόδεντρο
Ηλεκτρονικές
πλατφόρμες
Καινοτόμες δράσεις
και προγράμματα
Μη τυπικές και άτυπες
στρατηγικές μάθησης
Δίκτυα σχολείων
Αποθετήρια
ψηφιακού
περιεχομένου
Συνεχής
μάθηση
Δίκτυα σκέψης
και γνώσης
Το πλαίσιο της ανοιχτής μάθησης
Δημιουργικότητα
Καινοτομία
Κριτική ικανότητα
Επίλυση
προβλήματος
Διερεύνηση
διαχείριση
πληροφοριών
Επικοινωνία
Συνεργασία
Ψηφιακή
κουλτούρα
Ψηφιακές
δεξιότητες
Κοινωνική
διάσταση
Ατομική διάσταση
Στοχοθεσία
αυτορρυθμιζόμενη
μάθηση
Μάθηση 2.0
Πέρα από το διδακτικό παράδειγμα
Νέοι ρόλοι και νέες προσεγγίσεις
Ενεργητική, αναστοχαστική μάθηση
Διερεύνηση, έρευνα, πειραματισμός
Αυτονομία στη μάθηση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω)
Αυτορρυθμιζόμενη (και εξατομικευμένη) μάθηση
Αναστοχαστική μάθηση
Συνεργατική μάθηση
Συνεχής μάθηση (πανταχού παρούσα, ubiquitous learning)
Δημιουργία κοινότητας
Δικτυακή-συλλογική γνώση
Παραδείγματα
Αναστοχαστική μάθηση
Ιστολόγια
Συνεργατική γραφή
Wiki
GoogleDocs
Κινητή μάθηση (σχέδιο έρευνας)
Ανεστραμμένη τάξη
14/03/2015
5
Συνεργατική γραφή σε
διαδικτυακά περιβάλλοντα
Εννοιολογικό μοντέλο
α) Άμεση επικοινωνία μαθητών 1,2
β) Έμμεση επικοινωνία μέσω του
εγγράφου
γ) Αλληλεπίδραση μέσω του
κειμένου (στο περιβάλλον
επεξεργασίας κειμένου)
δ) Ατομική συμβολή περιεχομένου
ε) Άμεση επικοινωνία μέσω οn-line
συζήτησης (σύγχρονα ή ασύγχρονα)
ζ) Αλληλεπίδραση μέσω οn-line
συζήτησης
η) Συν-δημιουργία περιεχομένου
θ) Συνεργατική οικοδόμηση γνώσης
Μαθητής 1
Μαθητής 2
α
β
ε
ε
β
δ η
θ
γ
ζ
Κείµενο
Chat
Κείµενο
επεξεργασία
Παραδείγματα
Ταυτόχρονη επεξεργασία
Διαδοχική επεξεργασία
14/03/2015
6
Wiki editing
Wiki forum
νέα σελίδα
αναδιοργάνωσηαλλαγή
μηνύματα
Κινητή μάθηση
Η εικόνα της τάξης
Project Ιστορίας
(Μικρασιατική Καταστροφή)
Η εικόνα της τάξης
14/03/2015
7
Project (Μικρασιατική
Καταστροφή)
Επίσκεψη στις προσφυγικές
κατοικίες της Δραπετσώνας
Διαδικτυακό εργαλείο: Evernote
Project (Μικρασιατική
Καταστροφή)
Project (Μικρασιατική
Καταστροφή)
Έργα μαθητών
Εννοιολογικοί Χάρτες
Έργα μαθητών
Εννοιολογικοί Χάρτες
14/03/2015
8
Έργα μαθητών
Διαμοίραση στην τάξη
Ανεστραμμένη τάξη
Η αντιστροφή της τάξης
Αντεστραμμένητάξη
Ο μαθητής προετοιμάζεται στο
σπίτι (βιντεομάθημα, βιβλίο,
δικτυακές πηγές, λογισμικά,
πλατφόρμες ΣΔΜ)
Στην τάξη ο μαθητής εμβαθύνει,
εξασκείται, λύνει προβλήματα
Συνεργάζεται με συμμαθητές
Δέχεται υποστήριξη και βοήθεια
από τον διδάσκοντα
Παραδοσιακή τάξη
Ο διδάσκων παραδίδει και
αναλύει τις έννοιες
Ο μαθητής παρακολουθεί-
κρατά σημειώσεις
Ο διδάσκων αναθέτει εργασίες
για το σπίτι
Ο μαθητής μόνος μελετά και
λύνει προβλήματα
Ανεστραμμένη τάξη: Από τη
διδασκαλία στη μάθηση
Διερευνητική
Μάθηση
Διερευνητική
Μάθηση
Επίλυση
προβλήματος
Επίλυση
προβλήματος
Ενεργητική
μάθηση
Ενεργητική
μάθηση
Πώς υλοποιείται στην πράξη;
Οι μαθητές παρακολουθούν τη διάλεξη
(βιντεομάθημα) εκτός τάξης
Μελετούν το συνοδευτικό υλικό
Θέτουν τους δικούς τους ρυθμούς
Αλληλεπιδρούνμε συμμαθητές και διδάσκοντα (π.χ.
forum)
Ο χρόνος στην τάξη αφιερώνεται για διερεύνηση
και επίλυση προβλημάτων
Δραστηριότητες, παρουσιάσεις
Πειράματα, Projects
Γιατί να το επιλέξω;
Ανάστροφη ταξινομία!!
Γ
ν
ω
σ
τ
ι
κ
ό
ς
φ
ό
ρ
τ
ο
ςΓνωρίζω
Κατανοώ
Εφαρμόζω
Αναλύω
Αξιολογώ
Δημιουργώ
Διάλεξη στην τάξη
Παρουσίαση υλικού-
εννοιών
Ατομική εργασία
Μελέτη υλικού
επίλυση
προβλημάτων
14/03/2015
9
Γιατί να το επιλέξω;
Ανάστροφη ταξινομία!!
Γνωρίζω
Κατανοώ
Εφαρμόζω
Αναλύω
Αξιολογώ
Δημιουργώ
Ατομική εργασία
Παρουσίαση υλικού-
εννοιών
Μελέτη υλικού
Εργασία στην τάξη
Δημιουργικές
δραστηριότητες
επίλυση
προβλημάτων
Γ
ν
ω
σ
τ
ι
κ
ό
ς
φ
ό
ρ
τ
ο
ς
Ψηφιακή κουλτούρα και παιδεία
Κουλτούρα ανοιχτής εκπαίδευσης
για όλους τους μαθητές
Δικτύωση
Κοινότητες
Μάθησης
Ανοιχτές πηγές
υλικού
Ψηφιακά Μέσα
Ανοιχτό Περιεχόμενο
Ανοιχτά ΠΣ
Ανοιχτές
Δημιουργικές
Τάξεις
Παιδαγωγικές στρατηγικές
Ενεργοποίηση
Δημιουργικότητα
Συνεργασία
Ικανότητες εκπαιδευτικού σχεδιασμού με ΤΠΕ
Επίλογος
ΟιΤΠΕ πυλώνας του σύγχρονου σχολείου (για
μαθητές και εκπαιδευτικούς)
Ανοιχτές και δημιουργικές τάξεις επιτρέπουν
την αποτελεσματική χρήση τωνΤΠΕ στην πράξη
ως εργαλείων μάθησης
Πέρα από το παράδειγμα της διδασκαλίας
Συμμετοχή – διαμοίραση περιεχομένου
Επικοινωνία – αλληλεπίδραση – συνεργασία
Επίλυση προβλημάτων
Δημιουργικότητα-καινοτομία
Ενίσχυση της αυτονομίας και της ευελιξίας της
σχολικής μονάδας
Επιμύθιο
“If we teach today’s students as we taught
yesterday’s, we rob them of tomorrow”
“Εάν διδάσκουμε τους σημερινούς μαθητές
όπως τους παλαιοτέρους, τούς κλέβουμε το
μέλλον”
John Dewey (1859 –1952 )
14/03/2015
10
Ευχαριστίες στους συνεργάτες
ΠαναγιώτηΤσιωτάκη
Δημήτρη Ρούσσινο
Γιώργο Κούτρα
ΚωνσταντίναΔράκου
Ευχαριστώ θερμά
τον πρόεδρο της ΠΑ.ΠΕ.ΔΕ. κ. Δημητρόπουλο
για την τιμητική πρόσκληση
&
όλους τους συμμετέχοντες για την προσοχή
και τα εποικοδομητικά τους σχόλια!
Αθήνα 14 Μαρτίου 2015

More Related Content

What's hot

1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinningPanagiotis Papadopoulos
 
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...kougiou
 
απαντήσεις υπολογιστών
απαντήσεις υπολογιστώναπαντήσεις υπολογιστών
απαντήσεις υπολογιστώνnatasa08
 
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείουΣενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείουΣπύρος Κυριαζίδης
 
Mobile leaning nik amanatidis.τπε
Mobile leaning nik amanatidis.τπεMobile leaning nik amanatidis.τπε
Mobile leaning nik amanatidis.τπεNikos Amanatidis
 
New technologies in education
New technologies in educationNew technologies in education
New technologies in educationSofia Rallatou
 
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...Giorgos Papanikolaou
 
μανάρας νικόλαος M.e. 2016
μανάρας νικόλαος M.e. 2016μανάρας νικόλαος M.e. 2016
μανάρας νικόλαος M.e. 2016Nikolaos Manaras
 
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Giorgos Basmatzidis
 
Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014Nikolaos Manaras
 
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοΕρευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοGeorgios Dimakopoulos
 
εισηγηση σπυριαδου κωνσταντια
εισηγηση σπυριαδου κωνσταντιαεισηγηση σπυριαδου κωνσταντια
εισηγηση σπυριαδου κωνσταντιαD K
 
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους Makis Triantafillidis
 
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...Giorgos Papanikolaou
 
Εκπαιδευτικό Σενάριο Μελέτης
Εκπαιδευτικό Σενάριο ΜελέτηςΕκπαιδευτικό Σενάριο Μελέτης
Εκπαιδευτικό Σενάριο ΜελέτηςGeorgia Palapela
 
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.sofia
 

What's hot (17)

1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
 
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...
eMotion in the Mediterranean: μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρω...
 
απαντήσεις υπολογιστών
απαντήσεις υπολογιστώναπαντήσεις υπολογιστών
απαντήσεις υπολογιστών
 
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείουΣενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου
 
Mobile leaning nik amanatidis.τπε
Mobile leaning nik amanatidis.τπεMobile leaning nik amanatidis.τπε
Mobile leaning nik amanatidis.τπε
 
Interactice Whiteboard 22.10.14
Interactice Whiteboard 22.10.14Interactice Whiteboard 22.10.14
Interactice Whiteboard 22.10.14
 
New technologies in education
New technologies in educationNew technologies in education
New technologies in education
 
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...
 
μανάρας νικόλαος M.e. 2016
μανάρας νικόλαος M.e. 2016μανάρας νικόλαος M.e. 2016
μανάρας νικόλαος M.e. 2016
 
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
 
Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014
 
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοΕρευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο
 
εισηγηση σπυριαδου κωνσταντια
εισηγηση σπυριαδου κωνσταντιαεισηγηση σπυριαδου κωνσταντια
εισηγηση σπυριαδου κωνσταντια
 
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους
Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου και τους Άλλους
 
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...
λόγοι για τη χρήση του Comic lab στον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των θρ...
 
Εκπαιδευτικό Σενάριο Μελέτης
Εκπαιδευτικό Σενάριο ΜελέτηςΕκπαιδευτικό Σενάριο Μελέτης
Εκπαιδευτικό Σενάριο Μελέτης
 
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ...Η ΦΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙ.
 

Similar to Jimoyiannis 2015 open and creative classrooms

αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώνΜάχη Χούλη
 
Συζητώντας για τον σχεδιασμό του σχολείου του 21ου αιώνα
Συζητώντας για τον σχεδιασμό του σχολείου του 21ου αιώναΣυζητώντας για τον σχεδιασμό του σχολείου του 21ου αιώνα
Συζητώντας για τον σχεδιασμό του σχολείου του 21ου αιώναUniversity of Peloponnese
 
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdfΣοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdfSofosLoisos
 
παρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 newπαρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 newlelman
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinningPanagiotis Papadopoulos
 
ψηφιακές δεξιότητες και 21ος αιώνας
ψηφιακές δεξιότητες και 21ος αιώναςψηφιακές δεξιότητες και 21ος αιώνας
ψηφιακές δεξιότητες και 21ος αιώναςAngelos Rondogiannis
 
καπετανακης γ. μ1
καπετανακης γ. μ1καπετανακης γ. μ1
καπετανακης γ. μ1geo kap
 
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.sophieklim
 
παρουσίαση περιοδικού σε ημερίδα
παρουσίαση περιοδικού σε ημερίδαπαρουσίαση περιοδικού σε ημερίδα
παρουσίαση περιοδικού σε ημερίδαipoutis
 
Information literacy 16o_sinedrio
Information literacy 16o_sinedrioInformation literacy 16o_sinedrio
Information literacy 16o_sinedrioDominiki Rouggeri
 
Πρακτικές προτάσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης
Πρακτικές προτάσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξηςΠρακτικές προτάσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης
Πρακτικές προτάσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξηςekati
 
Διδακτική ιστορίας κ ΤΠΕ
Διδακτική ιστορίας κ ΤΠΕΔιδακτική ιστορίας κ ΤΠΕ
Διδακτική ιστορίας κ ΤΠΕMaria Palaska
 
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο ΣχολείοΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο ΣχολείοPanagiotes Anastasiades
 
Παρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού
Παρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου ΠαιδαγωγούΠαρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού
Παρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγούmkazakou
 
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...ekati
 
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...hmouzak
 
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίαςπροσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίαςD K
 

Similar to Jimoyiannis 2015 open and creative classrooms (20)

αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
 
Συζητώντας για τον σχεδιασμό του σχολείου του 21ου αιώνα
Συζητώντας για τον σχεδιασμό του σχολείου του 21ου αιώναΣυζητώντας για τον σχεδιασμό του σχολείου του 21ου αιώνα
Συζητώντας για τον σχεδιασμό του σχολείου του 21ου αιώνα
 
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdfΣοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf
 
ΤΠΕ και Δημοτικό Σχολείο
ΤΠΕ και Δημοτικό ΣχολείοΤΠΕ και Δημοτικό Σχολείο
ΤΠΕ και Δημοτικό Σχολείο
 
παρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 newπαρουσίαση Web2 new
παρουσίαση Web2 new
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
 
Teachers for Europe 2013
Teachers for Europe 2013Teachers for Europe 2013
Teachers for Europe 2013
 
ψηφιακές δεξιότητες και 21ος αιώνας
ψηφιακές δεξιότητες και 21ος αιώναςψηφιακές δεξιότητες και 21ος αιώνας
ψηφιακές δεξιότητες και 21ος αιώνας
 
1163-3164-1-PB.pdf
1163-3164-1-PB.pdf1163-3164-1-PB.pdf
1163-3164-1-PB.pdf
 
καπετανακης γ. μ1
καπετανακης γ. μ1καπετανακης γ. μ1
καπετανακης γ. μ1
 
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.
νεες τεχνολογιες και μουσειακη αγωγη παιδιων προσχολικης ηλικιας.
 
παρουσίαση περιοδικού σε ημερίδα
παρουσίαση περιοδικού σε ημερίδαπαρουσίαση περιοδικού σε ημερίδα
παρουσίαση περιοδικού σε ημερίδα
 
Information literacy 16o_sinedrio
Information literacy 16o_sinedrioInformation literacy 16o_sinedrio
Information literacy 16o_sinedrio
 
Πρακτικές προτάσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης
Πρακτικές προτάσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξηςΠρακτικές προτάσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης
Πρακτικές προτάσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης
 
Διδακτική ιστορίας κ ΤΠΕ
Διδακτική ιστορίας κ ΤΠΕΔιδακτική ιστορίας κ ΤΠΕ
Διδακτική ιστορίας κ ΤΠΕ
 
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο ΣχολείοΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο
 
Παρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού
Παρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου ΠαιδαγωγούΠαρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού
Παρουσίαση στο 4ο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού
 
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...
Αξιοποίηση του εποικοδομητικού εκπαιδευτικού λογισμικού Κασταλία στη διδασκαλ...
 
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
 
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίαςπροσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας
προσέγγιση της συμπερίληψης μέσα από διαθεματικά σχέδια εργασίας
 

Recently uploaded

Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLouisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLampriniMagaliou
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςTassos Karampinis
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxssuser0e846e
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxPapanikolaou Dimitris
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxLampriniMagaliou
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...LampriniMagaliou
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxLampriniMagaliou
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxLampriniMagaliou
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxLampriniMagaliou
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfLampriniMagaliou
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxLampriniMagaliou
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxLampriniMagaliou
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfLampriniMagaliou
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxLampriniMagaliou
 

Recently uploaded (20)

YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLouisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
 
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
 
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 

Jimoyiannis 2015 open and creative classrooms

 • 1. 14/03/2015 1 Ανοιχτές και δημιουργικές τάξεις ΟιΤΠΕ στο σχεδιασμό και υλοποίηση νέων περιβαλλόντων μάθησης στο ελληνικό σχολείο Καθηγητής ΑθανάσιοςΤζιμογιάννης Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πανελλήνιο Συνέδριο «Καλές πρακτικές και καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Αθήνα, 14 Μαρτίου 2015 Το πλαίσιο Εκπαίδευση και Σχολείο του 21ου αιώνα Ο ρόλος των ΤΠΕ Από τις εκπαιδευτικές καινοτομίες στις ανοιχτές και δημιουργικές τάξεις Παραδείγματα Συμπεράσματα Τα τελευταία 30 χρόνια στη χώρα μας… Προσπάθειες εκπαιδευτικών αλλαγών Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Εκπαιδευτικές καινοτομίες … Δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά οι εκπαιδευτικές μέθοδοι, τα περιβάλλοντα και οι τρόποι με τους οποίους μαθαίνουν οι μαθητές Υπάρχουν νησίδες πολύ καλών εκπαιδευτικών παραδειγμάτων και πρακτικών Εκπαιδευτικές καινοτομίες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΑγωγήΥγείας Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Πολιτιστικές δράσεις Ευρωπαϊκά προγράμματα Comenius e-Twinning Erasmus+ Εκπαιδευτικές καινοτομίες Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες θεωρούνται πρώτη προτεραιότητα στις αναπτυγμένες χώρες (European Commission, 2010;US Department of Education, 2012). Europe 2020 strategy έξυπνη ανάπτυξη προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της ψηφιακής κοινωνίας βιώσιμη ανάπτυξη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς Καλή η καινοτομία αλλά… δεν την προτιμούμε!
 • 2. 14/03/2015 2 Διάχυση-αποδοχή των καινοτομιών 2.5% 13.5% 34% 34% 16% Καινοτόμοι Πρώτοι αποδέκτες Πρώτη πλειονότητα Αδρανείς Ύστερη πλειονότητα Πηγή: E. Rogers (2003). Diffusion of Innovations. NewYork: Free Press Εκπαιδευτικές καινοτομίες Περιορίζονται συνήθως στο πλαίσιο της δράσης Δεν διαχέονται στα άλλα αντικείμενα του ΠρογράμματοςΣπουδών Δεν έχουν ευρύτερη επίδραση στις εκπαιδευτικές πρακτικές που ακολουθούνται στη σχολική μονάδα Είναι συνήθως ένα εξαιρετικό γεγονός στην τάξη ή στο σχολείο Δεν είναι βιώσιμες Δεν εξελίσσονται Δεν διαμορφώνουν μια κουλτούρα ευρύτερων εκπαιδευτικών αλλαγών ΟιΤΠΕ στην εκπαίδευση ΟιΤΠΕ δεν αποτελούν καινοτομία για την εκπαίδευση ΟιΤΠΕ διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα Παιδαγωγική θεμελίωση Μαθησιακοί στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα Νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Παιδαγωγικές στρατηγικές και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί Τα ερωτήματα Πώς το σημερινό σχολείο (2015) θα προετοιμάσει αποτελεσματικά όλους τους μαθητές-πολίτες του 2025; Μήπως το σχολείο επιμένει να εκπαιδεύει τους μαθητές για ένα κόσμο που δεν θα υπάρχει; Μπορεί ένα μοντέλο εκπαίδευσης που καθορίζεται από ξεπερασμένες αντιλήψεις για τη γνώση και τη μάθηση (βασίζεται σε στόχους, μεθοδολογίες και μέσα που χαρακτήριζαν μια άλλη εποχή), να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες της γενιάς της Ψηφιακής Εποχής; Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία της Γνώσης (απαιτεί…) Λιγότερη μνήμη Λιγότερη δουλειά ρουτίνας Ενίσχυση ικανοτήτων συσχέτισης περιεχομένου-γνώσης (κριτική ικανότητα) δημιουργίας περιεχομένου (δημιουργική ικανότητα) επικοινωνίας ιδεών και συνεργασίας αξιοποίησης γνώσης σε διαφορετικά πλαίσια (μεταφορά γνώσης) Μια εκπαίδευση που να καλλιεργεί και να προωθεί την ανακάλυψη, τη φαντασία και την καινοτομία
 • 3. 14/03/2015 3 Expert thinking 21st Century skills Σχεδιασµός-µοντελοποίηση έρευνας και λύσεων Εφαρµογή γνώσεων για την επίλυση µη ‘τυποποιηµένων’ προβληµάτων Κριτική σκέψη, δηµιουργική ικανότητα, καινοτοµία Complex communication Ανάλυση, σύνθεση, επιχειρηµατολογία Συµµετοχή σε κοινωνικά δίκτυα Παγκόσµια κουλτούρα Ψηφιακές Ικανότητες Αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών Επεξεργασία πληροφοριών ∆ηµιουργία πληροφοριακού υλικού George Siemens «Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αδυνατεί να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά της πληροφορίας της εποχής είναι καταδικασμένο να αποτύχει» Η πληροφορία σήμερα είναι Open Distributed Social Scalable Networked Self-organized Adaptive Global Μαθησιακές δεξιότητες Γενική Παιδεία Πολλαπλά μέσα Ψηφιακό Υλικό Ανοικτά-Ευέλικτα Προγράμματα Σπουδών Στοχοθεσία, περιεχόμενο Κοινωνικές στάσεις και δεξιότητες Ανοιχτές προσεγγίσεις Από τη διδασκαλία στη μάθηση ΤΠΕ στην εκπαίδευση Οι στόχοι του σχολείου του 21ου αιώνα Βασικά αντικείμενα Νέα αντικείμενα Ψηφιακός γραμματισμός Τεχνολογική διάσταση Θεµελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Γνωστική διάσταση ∆ιαχείριση πληροφοριών, επικοινωνία, συνεργασία Επίλυση προβληµάτων µε ΤΠΕ ∆ηµιουργικότητα, µοντελοποίηση, κριτική ικανότητα, καινοτοµία Ψηφιακή κουλτούρα στάσεις-συµπεριφορές (e-learner, e-citizen, e-safety) Οι διαστάσεις τωνΤΠΕ στο σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαιδευτικοί στόχοι 21ου αιώνα Το Σχολείο του 21ου αιώνα Μαθητές 21ου αιώνα Π.Σ. 20ου αιώνα Σχολικές υποδοµές 20ου αιώνα Εκπαιδευτικοί ? Ανοιχτή εκπαίδευση Δημιουργικές τάξεις
 • 4. 14/03/2015 4 Δημιουργικές τάξεις Ο όρος creative classrooms αναφέρεται για πρώτη φορά σε μια πρωτοβουλία-πρόσκληση της ΕΕ που αφορά στην πειραματική υλοποίηση καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων βασισμένων σεΤΠΕ European Commission (2012) http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/call_et_20 12_en.php Ψηφιακές δεξιότητες Ανοιχτή μάθηση Αυθεντική μάθηση Επίλυση προβλήματος Δημιουργικότητα Καινοτομία Συνεργασία και αλληλεπίδραση Αλληλοδιδασκαλία Πολλαπλό εκπαιδευτικό υλικό Διαθεματικότητα Σχέδια εργασίας Παιδαγωγικές στρατηγικές Κριτική σκέψη γνωστικές ικανότητες Ανοιχτές παιδαγωγικές στρατηγικές Σύνδεση με την Κοινωνία Αναστοχασμός αυτορρυθμιζόμενη μάθηση Ανοιχτή τάξη, δίκτυα σκέψης Συνεργατική γνώση Ηλεκτρονικές κοινότητες Επίσημο Π.Σ. εκπαιδευτικό υλικό Ανοιχτές παιδαγωγικές στρατηγικές Ειδικοί επιστήμονες Οικογένεια Τοπική κοινωνία Κοινωνικά δίκτυα Blogs, Wikis e-portfolios Φωτόδεντρο Ηλεκτρονικές πλατφόρμες Καινοτόμες δράσεις και προγράμματα Μη τυπικές και άτυπες στρατηγικές μάθησης Δίκτυα σχολείων Αποθετήρια ψηφιακού περιεχομένου Συνεχής μάθηση Δίκτυα σκέψης και γνώσης Το πλαίσιο της ανοιχτής μάθησης Δημιουργικότητα Καινοτομία Κριτική ικανότητα Επίλυση προβλήματος Διερεύνηση διαχείριση πληροφοριών Επικοινωνία Συνεργασία Ψηφιακή κουλτούρα Ψηφιακές δεξιότητες Κοινωνική διάσταση Ατομική διάσταση Στοχοθεσία αυτορρυθμιζόμενη μάθηση Μάθηση 2.0 Πέρα από το διδακτικό παράδειγμα Νέοι ρόλοι και νέες προσεγγίσεις Ενεργητική, αναστοχαστική μάθηση Διερεύνηση, έρευνα, πειραματισμός Αυτονομία στη μάθηση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) Αυτορρυθμιζόμενη (και εξατομικευμένη) μάθηση Αναστοχαστική μάθηση Συνεργατική μάθηση Συνεχής μάθηση (πανταχού παρούσα, ubiquitous learning) Δημιουργία κοινότητας Δικτυακή-συλλογική γνώση Παραδείγματα Αναστοχαστική μάθηση Ιστολόγια Συνεργατική γραφή Wiki GoogleDocs Κινητή μάθηση (σχέδιο έρευνας) Ανεστραμμένη τάξη
 • 5. 14/03/2015 5 Συνεργατική γραφή σε διαδικτυακά περιβάλλοντα Εννοιολογικό μοντέλο α) Άμεση επικοινωνία μαθητών 1,2 β) Έμμεση επικοινωνία μέσω του εγγράφου γ) Αλληλεπίδραση μέσω του κειμένου (στο περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου) δ) Ατομική συμβολή περιεχομένου ε) Άμεση επικοινωνία μέσω οn-line συζήτησης (σύγχρονα ή ασύγχρονα) ζ) Αλληλεπίδραση μέσω οn-line συζήτησης η) Συν-δημιουργία περιεχομένου θ) Συνεργατική οικοδόμηση γνώσης Μαθητής 1 Μαθητής 2 α β ε ε β δ η θ γ ζ Κείµενο Chat Κείµενο επεξεργασία Παραδείγματα Ταυτόχρονη επεξεργασία Διαδοχική επεξεργασία
 • 6. 14/03/2015 6 Wiki editing Wiki forum νέα σελίδα αναδιοργάνωσηαλλαγή μηνύματα Κινητή μάθηση Η εικόνα της τάξης Project Ιστορίας (Μικρασιατική Καταστροφή) Η εικόνα της τάξης
 • 7. 14/03/2015 7 Project (Μικρασιατική Καταστροφή) Επίσκεψη στις προσφυγικές κατοικίες της Δραπετσώνας Διαδικτυακό εργαλείο: Evernote Project (Μικρασιατική Καταστροφή) Project (Μικρασιατική Καταστροφή) Έργα μαθητών Εννοιολογικοί Χάρτες Έργα μαθητών Εννοιολογικοί Χάρτες
 • 8. 14/03/2015 8 Έργα μαθητών Διαμοίραση στην τάξη Ανεστραμμένη τάξη Η αντιστροφή της τάξης Αντεστραμμένητάξη Ο μαθητής προετοιμάζεται στο σπίτι (βιντεομάθημα, βιβλίο, δικτυακές πηγές, λογισμικά, πλατφόρμες ΣΔΜ) Στην τάξη ο μαθητής εμβαθύνει, εξασκείται, λύνει προβλήματα Συνεργάζεται με συμμαθητές Δέχεται υποστήριξη και βοήθεια από τον διδάσκοντα Παραδοσιακή τάξη Ο διδάσκων παραδίδει και αναλύει τις έννοιες Ο μαθητής παρακολουθεί- κρατά σημειώσεις Ο διδάσκων αναθέτει εργασίες για το σπίτι Ο μαθητής μόνος μελετά και λύνει προβλήματα Ανεστραμμένη τάξη: Από τη διδασκαλία στη μάθηση Διερευνητική Μάθηση Διερευνητική Μάθηση Επίλυση προβλήματος Επίλυση προβλήματος Ενεργητική μάθηση Ενεργητική μάθηση Πώς υλοποιείται στην πράξη; Οι μαθητές παρακολουθούν τη διάλεξη (βιντεομάθημα) εκτός τάξης Μελετούν το συνοδευτικό υλικό Θέτουν τους δικούς τους ρυθμούς Αλληλεπιδρούνμε συμμαθητές και διδάσκοντα (π.χ. forum) Ο χρόνος στην τάξη αφιερώνεται για διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων Δραστηριότητες, παρουσιάσεις Πειράματα, Projects Γιατί να το επιλέξω; Ανάστροφη ταξινομία!! Γ ν ω σ τ ι κ ό ς φ ό ρ τ ο ςΓνωρίζω Κατανοώ Εφαρμόζω Αναλύω Αξιολογώ Δημιουργώ Διάλεξη στην τάξη Παρουσίαση υλικού- εννοιών Ατομική εργασία Μελέτη υλικού επίλυση προβλημάτων
 • 9. 14/03/2015 9 Γιατί να το επιλέξω; Ανάστροφη ταξινομία!! Γνωρίζω Κατανοώ Εφαρμόζω Αναλύω Αξιολογώ Δημιουργώ Ατομική εργασία Παρουσίαση υλικού- εννοιών Μελέτη υλικού Εργασία στην τάξη Δημιουργικές δραστηριότητες επίλυση προβλημάτων Γ ν ω σ τ ι κ ό ς φ ό ρ τ ο ς Ψηφιακή κουλτούρα και παιδεία Κουλτούρα ανοιχτής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές Δικτύωση Κοινότητες Μάθησης Ανοιχτές πηγές υλικού Ψηφιακά Μέσα Ανοιχτό Περιεχόμενο Ανοιχτά ΠΣ Ανοιχτές Δημιουργικές Τάξεις Παιδαγωγικές στρατηγικές Ενεργοποίηση Δημιουργικότητα Συνεργασία Ικανότητες εκπαιδευτικού σχεδιασμού με ΤΠΕ Επίλογος ΟιΤΠΕ πυλώνας του σύγχρονου σχολείου (για μαθητές και εκπαιδευτικούς) Ανοιχτές και δημιουργικές τάξεις επιτρέπουν την αποτελεσματική χρήση τωνΤΠΕ στην πράξη ως εργαλείων μάθησης Πέρα από το παράδειγμα της διδασκαλίας Συμμετοχή – διαμοίραση περιεχομένου Επικοινωνία – αλληλεπίδραση – συνεργασία Επίλυση προβλημάτων Δημιουργικότητα-καινοτομία Ενίσχυση της αυτονομίας και της ευελιξίας της σχολικής μονάδας Επιμύθιο “If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow” “Εάν διδάσκουμε τους σημερινούς μαθητές όπως τους παλαιοτέρους, τούς κλέβουμε το μέλλον” John Dewey (1859 –1952 )
 • 10. 14/03/2015 10 Ευχαριστίες στους συνεργάτες ΠαναγιώτηΤσιωτάκη Δημήτρη Ρούσσινο Γιώργο Κούτρα ΚωνσταντίναΔράκου Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της ΠΑ.ΠΕ.ΔΕ. κ. Δημητρόπουλο για την τιμητική πρόσκληση & όλους τους συμμετέχοντες για την προσοχή και τα εποικοδομητικά τους σχόλια! Αθήνα 14 Μαρτίου 2015