SlideShare a Scribd company logo
İnternet
 Ortamında
Pazarlama
Giriş
   Pazarlama kavramına ve kapsamına yeni bir
  anlam kazandıran en büyük teknolojik gelişme
  olarak «internet» karşımıza çıkmaktadır.
    İnternetin sağladıkları;
   İnteraktiflik
   Evrensellik
   Düşük maliyet
   Coğrafi sınırsızlık
   Sonsuz kapasite
   Esnek zaman
İnternet ortamında pazarlamanın ne demek
 olduğunu açıklamadan önce pazarlamanın
 dönüşümünde internetin rolüne değinelim.


   Pazarlamanın DönüĢümünde
      Ġnternetin Rolü
  İlk zamanlarda basit bir iletişim ortamı olduğu ileri
sürülen internet, dijital ağların gelişmesiyle sadece bir
iletişim ortamı olmadığını bundan daha fazlası
olduğunu gösterdi.
  İnternet ortamı kişiselleştirme ve isteğe göre
uyarlama olanağı ile müşterilerle birebir ilişkiler ve
interaktif iletişimler kurulması imkanını ortaya
çıkarmıştır.
Ġnternet Ortamında Pazarlamanın
       Tanımı

 Dijital teknolojileri kullanarak pazarlama
amaçlarının başarılması demektir. Bu teknolojilere
web siteleri ve e-posta gibi internet medya araçları
kadar kablosuz ya da mobil ve dijital televizyon
medya araçları da dahildir.
  İnternet ortamında pazarlamanın geleneksel
pazarlamadan farkı; internet ortamında
pazarlamada internetin doğrudan satış kanalı
olarak kullanılmasıdır. Böylece alıcı ile satıcı
ilişkileri anında kurulabilir ve geleneksel pazarlama
sonrasındaki bekleme periyodunu ortadan kaldırır.
Ġnternet Ortamında Pazarlama
        Çevresi
  Kotler’e göre bir iĢletmenin pazarlama çevresi, hedef
müĢterileriyle baĢarılı iliĢkiler geliĢtirme ve sürdürmede,
pazarlama yönetiminin becerisini etkileyen, pazarlama dıĢındaki
aktörler ve güçlerden oluĢur. Aynı zamanda bu çevre hem
fırsatlar hem de tehditler sunmaktadır.
  Ġnternet Ortamında Pazarlama'da çevresel faktörler iki
grupta incelenir;
  A.) MĠKRO ÇEVRESEL FAKTÖRLER
1.Tedarikçiler
2. Distribütörler
3. Pay sahipleri
4. Rakipler
B.) MAKRO ÇEVRESEL FAKTÖRLER
1. Sosyal faktörler
2. Teknolojik faktörler
3. Ekonomik faktörler
4. Politik faktörler
Ġnternet Ortamında Pazarlama
   Karmasının OluĢumu  «4p» olarak da bilinen pazarlama karması
elemanları (ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım) daha
sonra 3p daha eklenmiştir. Bob Lauterborn 4p’yi
yetersiz bularak müşteriye yönelik 4c’yi ileri
sürmüştür.
Ġnternet ortamında pazarlamada, pazarlama
karması bileĢenlerinin yeniden Ģekillenen yapısı Ģu
Ģekilde gerçekleĢmiĢtir ;


1. Ürün(product)
2. Fiyat(price)
3. Dağıtım(place)
4. Tutundurma(promossion)
5. Ġnsan(person)
6. Süreç(proses)
7. Fiziksel kanıtlar(physical evidence)
Constantinides ise fiziksel ortam için
geçerli olan pazarlama karması yerine
internet için yeni bir pazarlama karmasını
gerektiğini ifade etmektedir.
Constantinides‘ın web pazarlama karması 4S
olarak da ifade edilebilecek 4 kritik online
pazarlama faktörünü
(stratejik,iĢlevsel,örgütsel
 ve teknik) tanımlanacak Ģekilde oluĢmuĢtur.
Bunlar:
1.Kapsam(scope):Strateji ve amaçlar
2.Site(side):Web deneyimi
3.Sinerji(syenergy):Ön ofis ve arka ofis bütünleşmesi
4.Sistem(system):Teknik konular
Ġnternette Pazarlamanın 10c’si
1. MüĢteri (Customer): İnternet müşteriyi arama motorlarıyla,
fiyat karşılaştırma siteleriyle, gerçek zamanlılığın beklentisiyle ve
kullanıcı dostu teknolojiler aracılığında çok kanallı sunumlarla
beslenerek daha güçlü ve talep edici haline getirmiştir.
2. ġirket Kültürü (corporate culture): İnternet başarı hikayeleri
değerlendirildiğinde sürekli müşteri merkezli yenilik kültürü çok
fazla göze çarpmaktadır. Bunun için teknolojik ilerleme yeni
hizmet ve özelliklere, pahalı yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır.
3. Uygunluk ( convenience): İnternet ve diğer dijital medya
daha fazla esneklik, özgürlük ve uygunluğu mümkün kılmaktadır.
İnternet ve dijital teknolojiler gece ve hafta sonlarını kapsayacak
şekilde aynı zamanda müşteri ve işletmelere mobil araçlarla
uygunluk sağlar.
4. Rekabet (competition): Online pazarlamacıların rekabeti
farklı şekilde görmeleri ve aynı zamanda rekabetin fiziksel
sınırının olmadığını ifade eder. Şirketler stratejik planlamalar için
rekabetçi bilgiye yatırım yapmalıdır.
5. ĠletiĢim (communication): İnternet ile birebir iletişim
mümkün hale gelmiştir. Pazarlamacılar, isteğe göre
uyarlanmış e-posta pazarlama fırsatlarıyla, gerçek zamanlı
kampanya yönetimi sağlayabilirler.
6.Tutarlılık (Consistencey): Tutarlılık, özellikle hem sanal
hem fiziksel ortamda faaliyet gösteren işletmeler için
değişmez marka deneyimi sağlayarak tüm iletişim ve tüm
kanalların bir taraftan diğer tarafına garanti edilmesini
gerektirir.
7. Yaratıcı Ġçerik (Creative Content): Yaratıcı ileti ve
sunumlarla site tasarımı sayesinde daha hızlı bir şekilde
müşterilerin aradıklarını kontrol edebilmeleri sağlanabilir.
Böylece marka yaratımı sağlamak mümkündür.
.
8. Ġsteğe Göre Uyarlama ( Custamisation): İnternet hem
alıcı hem de satıcılar için isteğe göre uyarlanmış yararlar
sağlar. Yığın isteğe göre uyarlama daha fazla
kişiselleştirilmiş, uygun hale getirilmiş iletişimlerle ilgili
kullanılmaktadır
9. Koordinasyon (Coordination): Bir e-işletmenin etkili
çalışabilmesi için müşteriden bilginin gerçek zamanlı
dağıtımına alışveriş kartı teknolojisinden sipariş ve sevk
etmeye kadar tüm destekleme fonksiyonları boyunca örgütsel
beceri tarafından desteklenen bir bilgi teknolojisi
gerekmektedir.
10. Kontrol (Control): İnternet doğrudan pazarlama şekli
olarak olayları ve aktiviteleri test etmede güçlü bir ustalığa
sahiptir. İnternet E-CRM aracılığıyla müşteri ilişkileri yürüterek
gerçek zamanlı kontrolü mümkün kılar.
Ġnternet Ortamında Pazarlama Ġle
BaĢarılabilecek Pazarlama Amaçları
  İnternet ve Web’in sadece satış amaçlı olarak kullanılması söz
konusu değildir. Diğer pazarlama amaçları şunlardır;
 Marka ya da ürün farkındalığını arttırma
 Pazar liderliği elde etme
 Mal ya da hizmet örneklerini gösterme ya da bilgi sağlama
 Potansiyel müşterilerin bir listesini oluşturma
 Müşterilerle sadık ilişkiler kurma
 Ürün geliştirmeye rehberlik edecek müşteri tercih ve ihtiyaçları ile
 ilgili bilgi toplama
 Diğer özel sunumlar ya da indirimlerde müşteri yanıtlarını test
 etme
 Stratejik iş ortakları, satıcılar, franchise verenler ya da tedarikçiler
 bulma
Ġnternet Ortamında Pazarlamanın
        Avantajları
  Pazarlama aktivitesi 3 kanal türü aracılığıyla gerçekleşir. Bunlar
iletişim, işlem yapma ve dağıtım kanallarıdır. Bu kanallara göre
internet ortamında pazarlamanın avantajları şunlardır;


ĠLETĠġĠM
 Geliştirilmiş ürün bilgisi
 Geliştirilmiş fiyat bilgisi
 7/24 hizmet erişilebilirliği
 Daha düşük iletişim maliyeti
 İnteraktiflik ve istenildiğinde bilgi sağlama
yeteneği
 Gerçek zamanlı envanter güncelleme
 Online teknik destek
 Sorgulamalara hızlı yanıt
 İsteğe göre uyarlanmış siparişler
 Satış sonrası hizmet
 Kişisel temasın olmaması


ĠġLEM YAPMA
 Tüm internet kullanıcıları tarafından ulaşılabilir sanal ön
 mağaza
 Daha düşük işlem maliyeti
 Daha küçük para miktarlarında işlem yapmanın mümkün
 olması’’ mikro işlem yapma’’
 Bireysel müşteriler için isteğe göre uyarlanmış satış ve
 tutundurmanın mümkün olması
 Esnek fiyatlandırma nispeten düşük giriş ve kuruluş
 giderleri
 İnsan hatalarını azaltma
 Alım devir süresini azaltma
 Daha düşük toplam stok ve diğer ilgili genel giderler
DAĞITIM
 Dijital ürünleri /hizmetleri almada azaltılmış bekleme süresi
 Dijital ürünler hizmetler için daha düşük dağıtım maliyeti
 Müşterilere siparişleri izlemeyi mümkün kılması
 Azaltılmış müşteri hizmet temsilci sayısı
ELEġTĠREL YÖNLER
  Sanal ve herkese açık bir platformda faaliyetlerin
gerçekleşmesi sebebiyle 4 ana başlıkla sıralayabileceğimiz
olumsuzlar taşır. Bunlar;


1.Dijital Bölünme/Uçurum
  Teknolojiye sahip olanla olmayan arasındaki fark olarak
ifade edilir. Güçlü bir iletişim ve teknolojik altyapı gerektiren
internetten pazarlama bunlara sahip olan ve olmayan ülkeler
arasında dijital bölünme/uçurum oluşturacaktır. Ayrıca bu
durum o ülkede yaşayanlar arasında ya da farklı ülkede
yaşayan kişiler arasında daha dijital bölünmeye yol açacaktır.
Sonuçta hem ülkeler hem de bireyler arasında dijital bölünme
azaltılmaya çalışılmalıdır.
3.Gizlilik
  Verilen ya da elde edilen kişisel ve özel veri ya da bilgilerin
korunması ve saklanmasını gerekli kılmaktadır. İnternet üzerinden
yapılan işlemlerde gizliliğin göz ardı edilmesi güveni ortadan kaldırarak
bireyleri işletmeleri internet ortamından uzak tutacaktır. Ayrıca elde
edilen verilerin izin dahilinde kullanılması gerekir.
2.Güvenlik
  İnternetin kabullenilmesi için en önemli unsurdur. Bu
platformda güvenliğin sağlanması zordur. Ödeme bilgilerinin
saklanması ve çalınmasının önlenmesi için güvenlik tedbirleri
alarak kullanıcıların ikna edilmesi sağlanmalıdır. Böylece
internetten pazarlama kazançlı bir şekilde gerçekleşebilir.
4.Fiziksel Temassızlık
  Sanallık, internet ortamında pazarlamanın
gücünü oraya çıkarırken eleştirel boyutunu da
teşkil etmektedir. Çünkü fiziksel temassızlık
(dokunma, hissetme, deneme, yüz yüze
konuşma) tedirginlik ve endişe yaratmaktadır .
Bu da «güvenliğin ve güvenin» sağlanmasıyla
aşılabilecektir.
Örnekler
İnternet ortamında pazarlama
1.hepsiburada.com: 1998’den beri faaliyet gösteren
hepsiburada.com Doğan Holding’e ait olup yalnızca
internet üzerinden hizmet vermektedir. 8000 m2 alana
kurulu olan hepsiburada.com yaklaĢık 1100 tedarikçi
firma ile çalıĢmaktadır ve bu sayı sürekli artmaktadır.
2.GittiGidiyor.com: 2001 yılında faaliyete baĢlayan
GittiGidiyor.com 10 milyona yakın satıĢ iĢlemi ile
Türkiye’nin her bir yanında popüler bir alıĢveriĢ ortamı
olarak online hayatına devam etmektedir.
3.eBay.com: Dünyanın en büyük alıĢveriĢ sitelerinden
biridir. 2007 yılında GittiGidiyor.com’a ortak olarak
Türkiye’deki online pazarlamanın büyüklüğünün farkına
vararak sektörde yerini almak istediğini göstermiĢtir.
4.Morhipo.com: Boyner grubu e-ticarete bu site ile adım
atmıştır. Sezon ürünlerini hem de indirimli kampanyaları bir
arada sunan Morhipo’nun üye sayısı 1 yılda 2 milyonu geçmiştir.
Ayrıca tedarikçi sayısını 400’den 900’e çıkarmıştır.
İnternet ortamında pazarlama
5. Trendyol.com: byDeDe ( DeDe grup). En çok aranan marka ve
tasarımcıları herkes için ulaĢılabilir yapma hedefiyle Mart 2010’da
yola çıktı. Kurulduğu günden itibaren modaya öncülük ederek, bu
doğrultuda Türk tasarımcılara destek olma misyonu ile bir cok
Türk tasarımcının ürünlerini internette satıĢa sunan ilk site oldu.
2011 yılsonu itibarı ile 4 milyondan fazla üyesine 600 kiĢilik genç
bir ekip ve 1000’den fazla marka seçeneği ile hizmet veren
trendyol.com, kurduğu dev Operasyon Merkezinden her gün on
binlerce paketin sevkiyatını gerçekleĢtirmektedir. Trendyol.com’un
vizyonu, kendisine yatırım yapan fonların prestiji ile tescillidir.
KuruluĢunu izleyen 6 ay içerisinde ABD merkezli dev yatırım
Ģirketi Tiger Global’dan yatırım almıĢtır. Ağustos 2011’de ise
Google, Amazon, Groupon, Zynga ve Twitter gibi Ģirketlerinin
yatırımcısı olan; dünyanın en prestijli fonlarından Kleiner Perkins
Caufield & Byers’ın yatırımı ile daha da güçlenmiĢtir. Hadise,
Merve BOLUĞUR reklam yıldızları oldu.
İLGİNİZE
TEŞEKKÜRLER  
 Cemre Tur
Tuğba Örnek

More Related Content

What's hot

Doğrudan Pazarlama
Doğrudan PazarlamaDoğrudan Pazarlama
Doğrudan Pazarlama
Gülşah Uygun
 
REKLAM KAMPANYASI
REKLAM KAMPANYASIREKLAM KAMPANYASI
REKLAM KAMPANYASI
106350
 
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇
Berna Birkan
 
Koton
KotonKoton
Pest analizi
Pest analiziPest analizi
Pest analizi
muazzezserbest
 
Trendyol presentation
Trendyol  presentationTrendyol  presentation
Trendyol presentation
Omurbek Mamasaliev
 
Vakko Reklam Analizi
Vakko Reklam AnaliziVakko Reklam Analizi
Vakko Reklam Analizi
Merve Şahin
 
Vodafone swot pest ödevi
Vodafone swot pest ödeviVodafone swot pest ödevi
Vodafone swot pest ödevi
CDKiziltas
 
Algida Medya Planlaması
Algida Medya PlanlamasıAlgida Medya Planlaması
Algida Medya Planlaması
yaseminbig
 
Swot ve pest analiz
Swot ve pest analizSwot ve pest analiz
Swot ve pest analiz
zzmegreli77
 
Swot ve pest anali̇zi̇ züleyha
Swot ve pest anali̇zi̇ züleyhaSwot ve pest anali̇zi̇ züleyha
Swot ve pest anali̇zi̇ züleyha
zuleyhatryakii
 
Bütünleşik pazarlama iletişimi
Bütünleşik pazarlama iletişimiBütünleşik pazarlama iletişimi
Bütünleşik pazarlama iletişimi
106350
 
Arda.Güner.1.Dönem.Bitirme.Sunumu
Arda.Güner.1.Dönem.Bitirme.SunumuArda.Güner.1.Dönem.Bitirme.Sunumu
Arda.Güner.1.Dönem.Bitirme.Sunumu
Arda Güner
 
Hizmet Pazarlamasında Marka Yaratma
Hizmet Pazarlamasında Marka Yaratma Hizmet Pazarlamasında Marka Yaratma
Hizmet Pazarlamasında Marka Yaratma
Cansu Arslan
 
Trendyol.com Sitesi İncelemesinin Sunumu
Trendyol.com Sitesi İncelemesinin SunumuTrendyol.com Sitesi İncelemesinin Sunumu
Trendyol.com Sitesi İncelemesinin Sunumu
Firat Demiralp
 
'Mavi̇' IAB sunum
'Mavi̇' IAB sunum'Mavi̇' IAB sunum
'Mavi̇' IAB sunum
Anıl Yuvalı
 
Doğrudan pazarlama
Doğrudan pazarlamaDoğrudan pazarlama
Doğrudan pazarlama
Suleyman Bayindir
 

What's hot (20)

Doğrudan Pazarlama
Doğrudan PazarlamaDoğrudan Pazarlama
Doğrudan Pazarlama
 
E ticaret nedir
E ticaret nedirE ticaret nedir
E ticaret nedir
 
REKLAM KAMPANYASI
REKLAM KAMPANYASIREKLAM KAMPANYASI
REKLAM KAMPANYASI
 
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇
 
Vodafone
VodafoneVodafone
Vodafone
 
Koton
KotonKoton
Koton
 
Pest analizi
Pest analiziPest analizi
Pest analizi
 
Trendyol presentation
Trendyol  presentationTrendyol  presentation
Trendyol presentation
 
Vakko Reklam Analizi
Vakko Reklam AnaliziVakko Reklam Analizi
Vakko Reklam Analizi
 
Vodafone swot pest ödevi
Vodafone swot pest ödeviVodafone swot pest ödevi
Vodafone swot pest ödevi
 
Algida Medya Planlaması
Algida Medya PlanlamasıAlgida Medya Planlaması
Algida Medya Planlaması
 
Swot ve pest analiz
Swot ve pest analizSwot ve pest analiz
Swot ve pest analiz
 
Swot ve pest anali̇zi̇ züleyha
Swot ve pest anali̇zi̇ züleyhaSwot ve pest anali̇zi̇ züleyha
Swot ve pest anali̇zi̇ züleyha
 
Bütünleşik pazarlama iletişimi
Bütünleşik pazarlama iletişimiBütünleşik pazarlama iletişimi
Bütünleşik pazarlama iletişimi
 
Arda.Güner.1.Dönem.Bitirme.Sunumu
Arda.Güner.1.Dönem.Bitirme.SunumuArda.Güner.1.Dönem.Bitirme.Sunumu
Arda.Güner.1.Dönem.Bitirme.Sunumu
 
Hizmet Pazarlamasında Marka Yaratma
Hizmet Pazarlamasında Marka Yaratma Hizmet Pazarlamasında Marka Yaratma
Hizmet Pazarlamasında Marka Yaratma
 
Trendyol.com Sitesi İncelemesinin Sunumu
Trendyol.com Sitesi İncelemesinin SunumuTrendyol.com Sitesi İncelemesinin Sunumu
Trendyol.com Sitesi İncelemesinin Sunumu
 
Reklam analizi
Reklam analiziReklam analizi
Reklam analizi
 
'Mavi̇' IAB sunum
'Mavi̇' IAB sunum'Mavi̇' IAB sunum
'Mavi̇' IAB sunum
 
Doğrudan pazarlama
Doğrudan pazarlamaDoğrudan pazarlama
Doğrudan pazarlama
 

Viewers also liked

Internette Pazarlama Ders Notları , sunu
Internette Pazarlama Ders Notları , sunuInternette Pazarlama Ders Notları , sunu
Internette Pazarlama Ders Notları , sunu
erdal oral
 
İnternette pazarlama yöneti̇mi̇
İnternette pazarlama yöneti̇mi̇İnternette pazarlama yöneti̇mi̇
İnternette pazarlama yöneti̇mi̇
Burak Gümüşay
 
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Suleyman Bayindir
 
11. bölüm e pazarlama
11. bölüm e pazarlama11. bölüm e pazarlama
11. bölüm e pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Ağızdan Ağıza Pazarlama
Ağızdan Ağıza PazarlamaAğızdan Ağıza Pazarlama
Ağızdan Ağıza Pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Dijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama SunumuDijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama Sunumu
Onur Can Koç
 
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaDijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Mehmet Cebeci
 
Sosyal Medya Ve E Pazarlama
Sosyal Medya Ve E PazarlamaSosyal Medya Ve E Pazarlama
Sosyal Medya Ve E Pazarlama
guest54a8cad
 
Pazarlama karması
Pazarlama karmasıPazarlama karması
Pazarlama karması
İsak Uzun
 
Gerilla Pazarlama ve Uygulamaları
Gerilla Pazarlama ve UygulamalarıGerilla Pazarlama ve Uygulamaları
Gerilla Pazarlama ve Uygulamaları
Gülper Basmacı
 
Pazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileriPazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileri
Murat Tarık İpek
 
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap ÖzetiPazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Murat Can Demir
 
Pazarlanın Kuralları
Pazarlanın KurallarıPazarlanın Kuralları
Pazarlanın Kuralları
İrem Daştan
 
Online pazarlama sözlüğü
Online pazarlama sözlüğüOnline pazarlama sözlüğü
Online pazarlama sözlüğü
Burak Gümüşay
 
İçerik Kuralları
İçerik Kurallarıİçerik Kuralları
İçerik Kuralları
Burak Gümüşay
 
Beta kullanıcılara ulaşmanızı sağlayacak 5 platform
Beta kullanıcılara ulaşmanızı sağlayacak 5 platformBeta kullanıcılara ulaşmanızı sağlayacak 5 platform
Beta kullanıcılara ulaşmanızı sağlayacak 5 platform
Burak Gümüşay
 
Online Reklamlar
Online ReklamlarOnline Reklamlar
Online Reklamlar
Emre Göksin
 
Doğrudan Satış
Doğrudan Satış Doğrudan Satış
Doğrudan Satış
SELENGCN
 
Vi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlamaVi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlama
Omer1536
 

Viewers also liked (20)

Internette Pazarlama Ders Notları , sunu
Internette Pazarlama Ders Notları , sunuInternette Pazarlama Ders Notları , sunu
Internette Pazarlama Ders Notları , sunu
 
İnternette pazarlama yöneti̇mi̇
İnternette pazarlama yöneti̇mi̇İnternette pazarlama yöneti̇mi̇
İnternette pazarlama yöneti̇mi̇
 
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
Pazarlama İlkeleri 9.bölüm internet ortamında pazarlama
 
11. bölüm e pazarlama
11. bölüm e pazarlama11. bölüm e pazarlama
11. bölüm e pazarlama
 
E Pazar Sunum
E Pazar SunumE Pazar Sunum
E Pazar Sunum
 
Ağızdan Ağıza Pazarlama
Ağızdan Ağıza PazarlamaAğızdan Ağıza Pazarlama
Ağızdan Ağıza Pazarlama
 
Dijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama SunumuDijital Pazarlama Sunumu
Dijital Pazarlama Sunumu
 
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaDijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
 
Sosyal Medya Ve E Pazarlama
Sosyal Medya Ve E PazarlamaSosyal Medya Ve E Pazarlama
Sosyal Medya Ve E Pazarlama
 
Pazarlama karması
Pazarlama karmasıPazarlama karması
Pazarlama karması
 
Gerilla Pazarlama ve Uygulamaları
Gerilla Pazarlama ve UygulamalarıGerilla Pazarlama ve Uygulamaları
Gerilla Pazarlama ve Uygulamaları
 
Pazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileriPazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileri
 
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap ÖzetiPazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
Pazarlama ve İletişimin Yeni Kuralları Kitap Özeti
 
Pazarlanın Kuralları
Pazarlanın KurallarıPazarlanın Kuralları
Pazarlanın Kuralları
 
Online pazarlama sözlüğü
Online pazarlama sözlüğüOnline pazarlama sözlüğü
Online pazarlama sözlüğü
 
İçerik Kuralları
İçerik Kurallarıİçerik Kuralları
İçerik Kuralları
 
Beta kullanıcılara ulaşmanızı sağlayacak 5 platform
Beta kullanıcılara ulaşmanızı sağlayacak 5 platformBeta kullanıcılara ulaşmanızı sağlayacak 5 platform
Beta kullanıcılara ulaşmanızı sağlayacak 5 platform
 
Online Reklamlar
Online ReklamlarOnline Reklamlar
Online Reklamlar
 
Doğrudan Satış
Doğrudan Satış Doğrudan Satış
Doğrudan Satış
 
Vi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlamaVi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlama
 

Similar to İnternet ortamında pazarlama

İnternette Pazarlama Açısından Müzayede Siteleri ve Tüketicilerin Müzayede Si...
İnternette Pazarlama Açısından Müzayede Siteleri ve Tüketicilerin Müzayede Si...İnternette Pazarlama Açısından Müzayede Siteleri ve Tüketicilerin Müzayede Si...
İnternette Pazarlama Açısından Müzayede Siteleri ve Tüketicilerin Müzayede Si...
Bengü Boyacıgil
 
9.bölüm internet ortamında pazarlama
9.bölüm internet ortamında pazarlama9.bölüm internet ortamında pazarlama
9.bölüm internet ortamında pazarlama
Suleyman Bayindir
 
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama
Suleyman Bayindir
 
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiDijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Cem Uysal
 
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Oya Yaşayan
 
E-Ticaret Sunum 2013
E-Ticaret Sunum 2013E-Ticaret Sunum 2013
E-Ticaret Sunum 2013
Hakan TOPUZOĞLU
 
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & Dezavantajlar
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & DezavantajlarMobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & Dezavantajlar
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & Dezavantajlar
Murat Can Demir
 
Yenimedyavereklamcılık
YenimedyavereklamcılıkYenimedyavereklamcılık
Yenimedyavereklamcılık
Zeynep Zelan
 
E ti̇caret
E ti̇caretE ti̇caret
E ti̇caret
Fotovoltaik Enerji
 
DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ - DERS 7.pptx
DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ - DERS 7.pptxDİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ - DERS 7.pptx
DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ - DERS 7.pptx
osmannurisahin
 
Sosyal medya pazarlaması
Sosyal medya pazarlamasıSosyal medya pazarlaması
Sosyal medya pazarlaması
mercangrel1
 
Eticaret
EticaretEticaret
E-Ticaretin Geleceği
E-Ticaretin GeleceğiE-Ticaretin Geleceği
E-Ticaretin Geleceği
GokselCayir
 
Epazarlama
EpazarlamaEpazarlama
Epazarlama
kobikobi
 
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Zorluhan Zorlu
 
İnternette pazarlama
İnternette pazarlamaİnternette pazarlama
İnternette pazarlama
Buse Akdik
 
Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri
Özge Subaşı
 

Similar to İnternet ortamında pazarlama (20)

İnternette Pazarlama Açısından Müzayede Siteleri ve Tüketicilerin Müzayede Si...
İnternette Pazarlama Açısından Müzayede Siteleri ve Tüketicilerin Müzayede Si...İnternette Pazarlama Açısından Müzayede Siteleri ve Tüketicilerin Müzayede Si...
İnternette Pazarlama Açısından Müzayede Siteleri ve Tüketicilerin Müzayede Si...
 
9.bölüm internet ortamında pazarlama
9.bölüm internet ortamında pazarlama9.bölüm internet ortamında pazarlama
9.bölüm internet ortamında pazarlama
 
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama
12. bölüm elektroni̇k ti̇caret süreci̇nde pazarlama
 
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki EtkisiDijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
Dijital Pazarlamanın Satışlar Üzerindeki Etkisi
 
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones YasayanDijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
Dijital Dunya ve Turkiye 2010 - Oya Ones Yasayan
 
E-Ticaret Sunum 2013
E-Ticaret Sunum 2013E-Ticaret Sunum 2013
E-Ticaret Sunum 2013
 
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & Dezavantajlar
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & DezavantajlarMobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & Dezavantajlar
Mobil Pazarlama Özellikleri: Avantajlar & Dezavantajlar
 
Yenimedyavereklamcılık
YenimedyavereklamcılıkYenimedyavereklamcılık
Yenimedyavereklamcılık
 
E ti̇caret
E ti̇caretE ti̇caret
E ti̇caret
 
Sunu1
Sunu1Sunu1
Sunu1
 
DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ - DERS 7.pptx
DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ - DERS 7.pptxDİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ - DERS 7.pptx
DİJİTAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ - DERS 7.pptx
 
Sosyal medya pazarlaması
Sosyal medya pazarlamasıSosyal medya pazarlaması
Sosyal medya pazarlaması
 
Eticaret
EticaretEticaret
Eticaret
 
E direct pazarlama
E direct pazarlamaE direct pazarlama
E direct pazarlama
 
E-Ticaretin Geleceği
E-Ticaretin GeleceğiE-Ticaretin Geleceği
E-Ticaretin Geleceği
 
Epazarlama
EpazarlamaEpazarlama
Epazarlama
 
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
Um Turkiye, DMEXCO 2020 özeti
 
Vi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlamaVi̇ral pazarlama
Vi̇ral pazarlama
 
İnternette pazarlama
İnternette pazarlamaİnternette pazarlama
İnternette pazarlama
 
Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri Pazarlama bilgi sistemleri
Pazarlama bilgi sistemleri
 

İnternet ortamında pazarlama

 • 2. Giriş Pazarlama kavramına ve kapsamına yeni bir anlam kazandıran en büyük teknolojik gelişme olarak «internet» karşımıza çıkmaktadır. İnternetin sağladıkları;  İnteraktiflik  Evrensellik  Düşük maliyet  Coğrafi sınırsızlık  Sonsuz kapasite  Esnek zaman
 • 3. İnternet ortamında pazarlamanın ne demek olduğunu açıklamadan önce pazarlamanın dönüşümünde internetin rolüne değinelim. Pazarlamanın DönüĢümünde Ġnternetin Rolü İlk zamanlarda basit bir iletişim ortamı olduğu ileri sürülen internet, dijital ağların gelişmesiyle sadece bir iletişim ortamı olmadığını bundan daha fazlası olduğunu gösterdi. İnternet ortamı kişiselleştirme ve isteğe göre uyarlama olanağı ile müşterilerle birebir ilişkiler ve interaktif iletişimler kurulması imkanını ortaya çıkarmıştır.
 • 4. Ġnternet Ortamında Pazarlamanın Tanımı Dijital teknolojileri kullanarak pazarlama amaçlarının başarılması demektir. Bu teknolojilere web siteleri ve e-posta gibi internet medya araçları kadar kablosuz ya da mobil ve dijital televizyon medya araçları da dahildir. İnternet ortamında pazarlamanın geleneksel pazarlamadan farkı; internet ortamında pazarlamada internetin doğrudan satış kanalı olarak kullanılmasıdır. Böylece alıcı ile satıcı ilişkileri anında kurulabilir ve geleneksel pazarlama sonrasındaki bekleme periyodunu ortadan kaldırır.
 • 5. Ġnternet Ortamında Pazarlama Çevresi Kotler’e göre bir iĢletmenin pazarlama çevresi, hedef müĢterileriyle baĢarılı iliĢkiler geliĢtirme ve sürdürmede, pazarlama yönetiminin becerisini etkileyen, pazarlama dıĢındaki aktörler ve güçlerden oluĢur. Aynı zamanda bu çevre hem fırsatlar hem de tehditler sunmaktadır. Ġnternet Ortamında Pazarlama'da çevresel faktörler iki grupta incelenir; A.) MĠKRO ÇEVRESEL FAKTÖRLER 1.Tedarikçiler 2. Distribütörler 3. Pay sahipleri 4. Rakipler
 • 6. B.) MAKRO ÇEVRESEL FAKTÖRLER 1. Sosyal faktörler 2. Teknolojik faktörler 3. Ekonomik faktörler 4. Politik faktörler
 • 7. Ġnternet Ortamında Pazarlama Karmasının OluĢumu «4p» olarak da bilinen pazarlama karması elemanları (ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım) daha sonra 3p daha eklenmiştir. Bob Lauterborn 4p’yi yetersiz bularak müşteriye yönelik 4c’yi ileri sürmüştür.
 • 8. Ġnternet ortamında pazarlamada, pazarlama karması bileĢenlerinin yeniden Ģekillenen yapısı Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir ; 1. Ürün(product) 2. Fiyat(price) 3. Dağıtım(place) 4. Tutundurma(promossion) 5. Ġnsan(person) 6. Süreç(proses) 7. Fiziksel kanıtlar(physical evidence)
 • 9. Constantinides ise fiziksel ortam için geçerli olan pazarlama karması yerine internet için yeni bir pazarlama karmasını gerektiğini ifade etmektedir. Constantinides‘ın web pazarlama karması 4S olarak da ifade edilebilecek 4 kritik online pazarlama faktörünü (stratejik,iĢlevsel,örgütsel ve teknik) tanımlanacak Ģekilde oluĢmuĢtur. Bunlar: 1.Kapsam(scope):Strateji ve amaçlar 2.Site(side):Web deneyimi 3.Sinerji(syenergy):Ön ofis ve arka ofis bütünleşmesi 4.Sistem(system):Teknik konular
 • 10. Ġnternette Pazarlamanın 10c’si 1. MüĢteri (Customer): İnternet müşteriyi arama motorlarıyla, fiyat karşılaştırma siteleriyle, gerçek zamanlılığın beklentisiyle ve kullanıcı dostu teknolojiler aracılığında çok kanallı sunumlarla beslenerek daha güçlü ve talep edici haline getirmiştir. 2. ġirket Kültürü (corporate culture): İnternet başarı hikayeleri değerlendirildiğinde sürekli müşteri merkezli yenilik kültürü çok fazla göze çarpmaktadır. Bunun için teknolojik ilerleme yeni hizmet ve özelliklere, pahalı yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 3. Uygunluk ( convenience): İnternet ve diğer dijital medya daha fazla esneklik, özgürlük ve uygunluğu mümkün kılmaktadır. İnternet ve dijital teknolojiler gece ve hafta sonlarını kapsayacak şekilde aynı zamanda müşteri ve işletmelere mobil araçlarla uygunluk sağlar. 4. Rekabet (competition): Online pazarlamacıların rekabeti farklı şekilde görmeleri ve aynı zamanda rekabetin fiziksel sınırının olmadığını ifade eder. Şirketler stratejik planlamalar için rekabetçi bilgiye yatırım yapmalıdır.
 • 11. 5. ĠletiĢim (communication): İnternet ile birebir iletişim mümkün hale gelmiştir. Pazarlamacılar, isteğe göre uyarlanmış e-posta pazarlama fırsatlarıyla, gerçek zamanlı kampanya yönetimi sağlayabilirler. 6.Tutarlılık (Consistencey): Tutarlılık, özellikle hem sanal hem fiziksel ortamda faaliyet gösteren işletmeler için değişmez marka deneyimi sağlayarak tüm iletişim ve tüm kanalların bir taraftan diğer tarafına garanti edilmesini gerektirir. 7. Yaratıcı Ġçerik (Creative Content): Yaratıcı ileti ve sunumlarla site tasarımı sayesinde daha hızlı bir şekilde müşterilerin aradıklarını kontrol edebilmeleri sağlanabilir. Böylece marka yaratımı sağlamak mümkündür. .
 • 12. 8. Ġsteğe Göre Uyarlama ( Custamisation): İnternet hem alıcı hem de satıcılar için isteğe göre uyarlanmış yararlar sağlar. Yığın isteğe göre uyarlama daha fazla kişiselleştirilmiş, uygun hale getirilmiş iletişimlerle ilgili kullanılmaktadır 9. Koordinasyon (Coordination): Bir e-işletmenin etkili çalışabilmesi için müşteriden bilginin gerçek zamanlı dağıtımına alışveriş kartı teknolojisinden sipariş ve sevk etmeye kadar tüm destekleme fonksiyonları boyunca örgütsel beceri tarafından desteklenen bir bilgi teknolojisi gerekmektedir. 10. Kontrol (Control): İnternet doğrudan pazarlama şekli olarak olayları ve aktiviteleri test etmede güçlü bir ustalığa sahiptir. İnternet E-CRM aracılığıyla müşteri ilişkileri yürüterek gerçek zamanlı kontrolü mümkün kılar.
 • 13. Ġnternet Ortamında Pazarlama Ġle BaĢarılabilecek Pazarlama Amaçları İnternet ve Web’in sadece satış amaçlı olarak kullanılması söz konusu değildir. Diğer pazarlama amaçları şunlardır;  Marka ya da ürün farkındalığını arttırma  Pazar liderliği elde etme  Mal ya da hizmet örneklerini gösterme ya da bilgi sağlama  Potansiyel müşterilerin bir listesini oluşturma  Müşterilerle sadık ilişkiler kurma  Ürün geliştirmeye rehberlik edecek müşteri tercih ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi toplama  Diğer özel sunumlar ya da indirimlerde müşteri yanıtlarını test etme  Stratejik iş ortakları, satıcılar, franchise verenler ya da tedarikçiler bulma
 • 14. Ġnternet Ortamında Pazarlamanın Avantajları Pazarlama aktivitesi 3 kanal türü aracılığıyla gerçekleşir. Bunlar iletişim, işlem yapma ve dağıtım kanallarıdır. Bu kanallara göre internet ortamında pazarlamanın avantajları şunlardır; ĠLETĠġĠM  Geliştirilmiş ürün bilgisi  Geliştirilmiş fiyat bilgisi  7/24 hizmet erişilebilirliği  Daha düşük iletişim maliyeti  İnteraktiflik ve istenildiğinde bilgi sağlama yeteneği  Gerçek zamanlı envanter güncelleme
 • 15.  Online teknik destek  Sorgulamalara hızlı yanıt  İsteğe göre uyarlanmış siparişler  Satış sonrası hizmet  Kişisel temasın olmaması ĠġLEM YAPMA  Tüm internet kullanıcıları tarafından ulaşılabilir sanal ön mağaza  Daha düşük işlem maliyeti  Daha küçük para miktarlarında işlem yapmanın mümkün olması’’ mikro işlem yapma’’
 • 16.  Bireysel müşteriler için isteğe göre uyarlanmış satış ve tutundurmanın mümkün olması  Esnek fiyatlandırma nispeten düşük giriş ve kuruluş giderleri  İnsan hatalarını azaltma  Alım devir süresini azaltma  Daha düşük toplam stok ve diğer ilgili genel giderler
 • 17. DAĞITIM  Dijital ürünleri /hizmetleri almada azaltılmış bekleme süresi  Dijital ürünler hizmetler için daha düşük dağıtım maliyeti  Müşterilere siparişleri izlemeyi mümkün kılması  Azaltılmış müşteri hizmet temsilci sayısı
 • 18. ELEġTĠREL YÖNLER Sanal ve herkese açık bir platformda faaliyetlerin gerçekleşmesi sebebiyle 4 ana başlıkla sıralayabileceğimiz olumsuzlar taşır. Bunlar; 1.Dijital Bölünme/Uçurum Teknolojiye sahip olanla olmayan arasındaki fark olarak ifade edilir. Güçlü bir iletişim ve teknolojik altyapı gerektiren internetten pazarlama bunlara sahip olan ve olmayan ülkeler arasında dijital bölünme/uçurum oluşturacaktır. Ayrıca bu durum o ülkede yaşayanlar arasında ya da farklı ülkede yaşayan kişiler arasında daha dijital bölünmeye yol açacaktır. Sonuçta hem ülkeler hem de bireyler arasında dijital bölünme azaltılmaya çalışılmalıdır.
 • 19. 3.Gizlilik Verilen ya da elde edilen kişisel ve özel veri ya da bilgilerin korunması ve saklanmasını gerekli kılmaktadır. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde gizliliğin göz ardı edilmesi güveni ortadan kaldırarak bireyleri işletmeleri internet ortamından uzak tutacaktır. Ayrıca elde edilen verilerin izin dahilinde kullanılması gerekir.
 • 20. 2.Güvenlik İnternetin kabullenilmesi için en önemli unsurdur. Bu platformda güvenliğin sağlanması zordur. Ödeme bilgilerinin saklanması ve çalınmasının önlenmesi için güvenlik tedbirleri alarak kullanıcıların ikna edilmesi sağlanmalıdır. Böylece internetten pazarlama kazançlı bir şekilde gerçekleşebilir.
 • 21. 4.Fiziksel Temassızlık Sanallık, internet ortamında pazarlamanın gücünü oraya çıkarırken eleştirel boyutunu da teşkil etmektedir. Çünkü fiziksel temassızlık (dokunma, hissetme, deneme, yüz yüze konuşma) tedirginlik ve endişe yaratmaktadır . Bu da «güvenliğin ve güvenin» sağlanmasıyla aşılabilecektir.
 • 24. 1.hepsiburada.com: 1998’den beri faaliyet gösteren hepsiburada.com Doğan Holding’e ait olup yalnızca internet üzerinden hizmet vermektedir. 8000 m2 alana kurulu olan hepsiburada.com yaklaĢık 1100 tedarikçi firma ile çalıĢmaktadır ve bu sayı sürekli artmaktadır. 2.GittiGidiyor.com: 2001 yılında faaliyete baĢlayan GittiGidiyor.com 10 milyona yakın satıĢ iĢlemi ile Türkiye’nin her bir yanında popüler bir alıĢveriĢ ortamı olarak online hayatına devam etmektedir. 3.eBay.com: Dünyanın en büyük alıĢveriĢ sitelerinden biridir. 2007 yılında GittiGidiyor.com’a ortak olarak Türkiye’deki online pazarlamanın büyüklüğünün farkına vararak sektörde yerini almak istediğini göstermiĢtir. 4.Morhipo.com: Boyner grubu e-ticarete bu site ile adım atmıştır. Sezon ürünlerini hem de indirimli kampanyaları bir arada sunan Morhipo’nun üye sayısı 1 yılda 2 milyonu geçmiştir. Ayrıca tedarikçi sayısını 400’den 900’e çıkarmıştır.
 • 26. 5. Trendyol.com: byDeDe ( DeDe grup). En çok aranan marka ve tasarımcıları herkes için ulaĢılabilir yapma hedefiyle Mart 2010’da yola çıktı. Kurulduğu günden itibaren modaya öncülük ederek, bu doğrultuda Türk tasarımcılara destek olma misyonu ile bir cok Türk tasarımcının ürünlerini internette satıĢa sunan ilk site oldu. 2011 yılsonu itibarı ile 4 milyondan fazla üyesine 600 kiĢilik genç bir ekip ve 1000’den fazla marka seçeneği ile hizmet veren trendyol.com, kurduğu dev Operasyon Merkezinden her gün on binlerce paketin sevkiyatını gerçekleĢtirmektedir. Trendyol.com’un vizyonu, kendisine yatırım yapan fonların prestiji ile tescillidir. KuruluĢunu izleyen 6 ay içerisinde ABD merkezli dev yatırım Ģirketi Tiger Global’dan yatırım almıĢtır. Ağustos 2011’de ise Google, Amazon, Groupon, Zynga ve Twitter gibi Ģirketlerinin yatırımcısı olan; dünyanın en prestijli fonlarından Kleiner Perkins Caufield & Byers’ın yatırımı ile daha da güçlenmiĢtir. Hadise, Merve BOLUĞUR reklam yıldızları oldu.
 • 27. İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER  Cemre Tur Tuğba Örnek