SlideShare a Scribd company logo
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA THƯƠNG MẠI
SVTH: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
LỚP: 11DTM1 KHÓA: 08
MSSV: 1112050096
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Tên đề tài: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP
ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY
LOGISTICS
CHUYÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. PHẠM GIA LỘC
TP.HCM
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA THƯƠNG MẠI
SVTH: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
LỚP: 11DTM1 KHÓA: 08
MSSV: 1112050096
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Tên đề tài: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP
ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY
LOGISTICS
TP.HCM
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ngày…… tháng…… năm……
Chữ ký của GVHD
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
DANH MỤC BẢNG BIỂU
BẢNG 2.1 - NHỮNG NGÀNH HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU VÀ THƯỜNG XUYÊN
CỦA CÔNG TY........................................................................................................42
BẢNG 2.2 – TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN
2010 – 2014...............................................................................................................43
BẢNG 2.3 – MỨC CHÊNH LỆCH (MCL) VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG (TDTT)
CỦA DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LNST GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 ....................44
BẢNG 2.4 – LỢI NHUẬN THUẦN VỀ CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010 – 2014.............................................................46
BẢNG 2.5 – DOANH THU NHẬP KHẨU THEO CÁC MẶT HÀNG CỦA CÔNG
TY GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 ..................................................................................50
i
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
DANH MỤC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ
HÌNH 2.1 - SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY .................................................................................................................38
HÌNH 2.2 – SƠ ĐỒ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA
CÔNG TY MSL........................................................................................................54
BIỂU ĐỒ 2.1 - DOANH THU, CHI PHÍ, LNST CỦA CÔNG TY TỪ NĂM
2010 – 2014...............................................................................................................44
BIỂU ĐỒ 2.2 - TỶ TRỌNG DOANH THU THEO CƠ CẤU DỊCH VỤ ...............47
BIỂU ĐỒ 2.3 – TÌNH HÌNH DOANH THU NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
GIAI ĐOẠN 2010-2014............................................................................................49
BIỂU ĐỒ 2.4 – DOANH THU NHẬP KHẨU THEO THỊ TRƯỜNG CỦA
CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 ......................................................................52
ii
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................ i
DANH MỤC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ ................................................................................. ii
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ................................. 4
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ............................ 4
1.1.1. Khái niệm ................................................................................................... 4
1.1.2. Vai trò ........................................................................................................ 4
1.1.3. Cơ sở pháp lý ............................................................................................. 6
1.1.4. Đặc điểm .................................................................................................... 6
1.1.5. Các hình thức nhập khẩu ........................................................................... 7
1.1.5.1. Nhập khẩu tự doanh ........................................................................ 7
1.1.5.2. Nhập khẩu ủy thác .......................................................................... 8
1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU................................ 9
1.2.1. Khái niệm và vai trò .................................................................................. 9
1.2.2. Đặc điểm ..................................................................................................10
1.2.3. Các nội dung cơ bản trong hợp đồng .......................................................10
1.2.3.1. Tên hàng (Commodity) .................................................................10
1.2.3.2. Chất lượng (Quality) ....................................................................11
1.2.3.3. Số lượng (Quantity) ......................................................................12
1.2.3.4. Giao hàng (Shipment/ Delivery) ...................................................13
1.2.3.5. Giá cả (Price) ...............................................................................14
1.2.3.6. Thanh toán (Settlement) ................................................................15
1.2.3.7. Bao bì và kí mã hiệu (Packing and Marking) ...............................16
1.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM ...17
1.3.1. Làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của Nhà nước ..............................17
1.3.2. Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán ...........................18
1.3.3. Thuê phương tiện vận tải .........................................................................19
1.3.4. Mua bảo hiểm ..........................................................................................21
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
1.3.5. Làm thủ tục hải quan ...............................................................................21
1.3.6. Nhận hàng ................................................................................................26
1.3.7. Kiểm tra hàng nhập khẩu .........................................................................27
1.3.8. Khiếu nại (nếu có) ...................................................................................28
1.3.9. Thanh toán ...............................................................................................30
1.3.10. Thanh lý hợp đồng ................................................................................... 30
1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU ............................................................. 31
1.4.1. Những nhân tố bên trong doanh nghiệp .................................................. 31
1.4.1.1. Cơ cấu tổ chức và cơ sở hạ tầng ................................................. 31
1.4.1.2. Mặt hàng kinh doanh ....................................................................32
1.4.1.3. Khả năng về tài chính ...................................................................33
1.4.1.4. Nguồn nhân lực ............................................................................. 33
1.4.2. Những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ..................................................34
1.4.2.1. Các chế độ chính sách pháp luật trong nước và quốc tế..............34
1.4.2.2. Tỷ giá hối đoái ..............................................................................34
1.4.2.3. Yếu tố hạ tầng cơ sở phục vụ mua bán hàng hóa quốc tế ............35
1.4.2.4. Yếu tố thị trường trong và ngoài nước .........................................35
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP
ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS ....37
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH MARINE SKY
LOGISTICS .............................................................................................................
37
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Marine Sky Logistics ....................37
2.1.2. Mô hình bộ máy tổ chức của Công ty .....................................................37
2.1.3. Cơ sở vật chất ..........................................................................................41
2.1.4. Các loại hình kinh doanh .........................................................................42
2.1.5. Tình hình kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây ................43
2.1.5.1. Xét theo doanh thu, chi phí và lợi nhuận ......................................43
2.1.5.2. Xét theo cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty .....................46
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2.2. THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM
GẦN ĐÂY ................................................................................................................48
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY .............................................................................53
2.3.1. Xin giấy phép nhập khẩu .........................................................................55
2.3.2. Hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa.....................................................55
2.3.3. Kiểm tra nguồn hàng tại đầu xuất............................................................56
2.3.4. Thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm.............................................57
2.3.5. Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán ...........................58
2.3.6. Làm thủ tục Hải quan...............................................................................58
2.3.7. Nhận hàng và kiểm tra hàng nhập khẩu...................................................63
2.3.8. Thanh toán và thanh lý hợp đồng.............................................................66
2.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY ..............................66
2.4.1. Nhân tố bên trong.....................................................................................66
2.4.1.1. Cơ cấu tổ chức ..............................................................................66
2.4.1.2. Cơ sở hạ tầng ................................................................................66
2.4.1.3. Khả năng về tài chính ...................................................................67
2.4.2. Nhân tố bên ngoài: Tỷ giá hối đoái..........................................................67
2.5. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP
KHẨU CỦA CÔNG TY..........................................................................................67
2.5.1. Những kết quả đạt được...........................................................................67
2.5.2. Những tồn tại ...........................................................................................68
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ
CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH
MARINE SKY LOGISTICS..................................................................................71
3.1. CƠ SỞ VÀ QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .....................................71
3.1.1. Dự báo ngành...........................................................................................71
3.1.2. Mục tiêu, định hướng của Công ty ..........................................................72
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE
SKY LOGISTICS....................................................................................................73
3.2.1. Giải pháp 1: Phát triển và cải tiến phương thức nhập khẩu.....................73
3.2.2. Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của nguồn
nhân lực.................................................................................................................74
3.2.3. Giải pháp 3: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro trong khâu
thanh toán..............................................................................................................76
3.2.4. Giải pháp 4: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa
bằng việc mua bảo hiểm .......................................................................................77
3.2.5. Giải pháp 5: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa
trong việc lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp..........................................78
3.2.6. Giải pháp 6: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa
trong việc thuê kho bãi đối với hàng hóa của mình..............................................79
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE
SKY LOGISTICS....................................................................................................79
KẾT LUẬN ..............................................................................................................82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................83
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Năm 2007, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu bước sang những sự thay đổi lớn khi
chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong
những năm qua, việc gia nhập này đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế cũng như xã
hội Việt Nam tiên tiến hơn, đặc biệt là hoạt động ngoại thương. Hoạt động ngoại
thương cụ thể là xuất nhập khẩu vô cùng quan trọng đối với một quốc gia đang
phát triển như Việt Nam, là tiền đề giúp cho đất nước nhanh chóng hội nhập với
nền kinh tế thế giới. Để đạt được điều này, các doanh nghiệp cần nỗ lực xây dựng
thương hiệu và hình ảnh cũng như nâng cao uy tín của mình để có thể đứng vững
và cạnh tranh với các nước trên thế giới trong một thị trường đầy hấp dẫn và cũng
đầy rủi ro này.
Ngày nay, không chỉ xuất khẩu đem lại hiệu quả cao cho nền kinh tế mà nhập
khẩu ngày càng có ý nghĩa hơn đối với một đất nước đang phát triển, chẳng hạn
như việc nhập khẩu các máy móc thiết bị hay các nguyên liệu tốt mà đất nước Việt
Nam chưa thể chế tạo ra được hoặc không có mà lại vô cùng cần thiết cho các hoạt
động sản xuất và mua bán trong nước. Chính vì thế, hiện nay, Nhà nước Việt Nam
đã có nhìn nhận tích cực về việc thúc đẩy nhập khẩu đối với một số mặt hàng mà
đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam.
Để thực hiện hoạt động nhập khẩu cũng như xuất khẩu tốt và đạt hiệu quả thì
các doanh nghiệp phải nắm rõ quy trình nghiệp vụ và trình độ chuyên môn mà phải
được tuân thủ theo đúng trình tự và cam kết do hai bên tham gia xuất nhập khẩu đã
thỏa thuận. Đây chính là mấu chốt quyết định sự thành công hay không của hoạt
động ngoại thương vì từng bước trong quy trình dù nhỏ hay lớn đều có những rủi
ro riêng. Vì thế, công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu là một mắc xích
quan trọng trong việc làm thế nào để giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm được ngoại
tệ nhập khẩu vừa mang lại hiệu quả kinh doanh.
Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, trong thời gian thực tập tại Công ty
TNHH Marine Sky Logistics, tác giả đã cố gắng nắm bắt những vấn đề trong khâu
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 1
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa và cùng với sự kết hợp với các kiến thức đã học
trong sách tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng
nhập khẩu của Công ty TNHH Marine Sky Logistics” cho đề án tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết liên quan đến tổ chức thực hiện hợp đồng
nhập khẩu.
- Phân tích thực trạng tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty
TNHH Marine Sky Logistics.
- Đề ra giải pháp dựa trên kết quả phân tích thực trạng.
3. Đối tượng nghiên cứu
Các bước thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty TNHH Marine Sky
Logistics.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Không gian: tại Công ty TNHH Marine Sky Logistics.
- Thời gian: giai đoạn 2010-2014.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài đã sử dụng những phương pháp sau:
- Phương pháp thống kê: đưa ra các số liệu thứ cấp đã được thu thập và thống
kê từ phòng Kế toán của Công ty TNHH Marine Sky Logistics.
- Phương pháp nghiên cứu so sánh: so sánh bộ số liệu, các thông tin nhằm
sáng tỏ vấn đề.
- Phương pháp suy diễn: phân tích các thông tin trong đề án, đưa ra các kết
luận, nhận xét và cách giải quyết vấn đề.
- Phương pháp nghiên cứu tại bàn: thu thập, đánh giá và phân tích thông tin.
6. Kết cấu chương
Với mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, ngoài lời mở đầu, kết luận, đề án
gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 2
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
Chương 2: Thực trạng tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty
TNHH Marine Sky Logistics
Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức thực hiện hợp đồng
nhập khẩu của Công ty TNHH Marine Sky Logistics
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 3
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1. Khái quát chung về hoạt động nhập khẩu
1.1.1. Khái niệm
Theo điều 28, Luật Thương mại Việt Nam (2005), nhập khẩu hàng hóa là
việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc
biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định
của pháp luật.
Ngoài ra nhập khẩu còn được hiểu là để bổ sung các hàng hóa mà trong nước
không sản xuất được, hoặc sản xuất không đáp ứng nhu cầu. Nhập khẩu còn để thay
thế, nghĩa là nhập khẩu về những hàng hóa mà sản xuất trong nước sẽ không có lợi
bằng nhập khẩu.
Theo nhìn nhận của tác giả, nhập khẩu còn là một cầu nối thương mại giữa
các quốc gia hay còn là hoạt động để cập nhật kịp thời xu thế luôn thay đổi của thế
giới mới.
1.1.2. Vai trò
Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng của thương mại quốc tế. Nhập khẩu
tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống trong nước.
Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nhập khẩu có vai trò rất quan trọng được thể hiện ở
các khía cạnh sau đây:
1.1.2.1. Đối với nền kinh tế của quốc gia nhập khẩu
Thứ nhất, nhập khẩu tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa đất nước. Công nghiệp hóa là quá trình
chuyển đổi nền kinh tế một cách cơ bản từ lao động thủ công sang lao động bằng cơ
khí ngày càng hiện đại hơn. Trong khi đó, Việt Nam lại là một nước cơ bản xuất
phát từ một nền sản xuất nông nghiệp; chính vì thế khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế
từ nông nghiệp sang công nghiệp thì là một điều hết sức khó khăn khi máy móc
thiết bị còn quá thô sơ. Do đó, để từng bước đẩy mạnh nền kinh tế theo hướng công
nghiệp hóa hiện đại hóa thì bắt buộc phải nhập khẩu những máy móc tiên tiến mà
thay thế cho các công đoạn thủ công, nhất là các trang thiết bị mới cho các ngành
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 4
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
điện tử, công nghiệp đóng tàu, chế biến dầu khí, chế biến nông sản… để việc sản
xuất hàng hóa trong nước được cải thiện và tăng nhanh năng suất vì bản thân Việt
Nam chưa thể chế tạo ra được các loại máy móc đó. Từ việc nhập khẩu như vậy sẽ
càng hướng các ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.
Thứ hai, nhập khẩu giúp bổ sung kịp thời những mặt cân đối của nền kinh tế
đảm bảo phát triển kinh tế cân đối và ổn định. Một nền kinh tế muốn phát triển tốt
cần đảm bảo sự cân đối theo những tỷ lệ nhất định như: Cân đối giữa khu vực 1 và
khu vực 2; giữa tích lũy và tiêu dùng; giữa hàng hóa và lượng tiền trong lưu thông;
giữa xuất khẩu với nhập khẩu và cán cân thanh toán quốc tế. Nhập khẩu có tác động
rất tích cực thông qua việc cung cấp các điều kiện đầu vào làm cho sản xuất phát
triển, mặt khác tạo điều kiện để các quốc gia chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tận
hưởng được những lợi thế từ thị trường thế giới và khắc phục những mặt mất cân
đối thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển.
Thứ ba, nhập khẩu góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân.
Nhập khẩu có vai trò làm thỏa mãn nhu cầu trực tiếp của nhân dân về hàng tiêu
dùng, mà trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất không đủ như thuốc chữa
bệnh, đồ điện gia dụng, lương thực, thực phẩm… Đảm bảo đầu vào cho sản xuất,
khôi phục lại những ngành nghề cũ, mở ra những ngành nghề mới tạo nhiều việc
làm ổn định cho người lao động, từ đó tăng khả năng thanh toán. Mặc khác nhập
khẩu còn trực tiếp góp phần xây dựng những ngành nghề sản xuất hàng tiêu dùng,
làm cho số lượng lẫn chủng loại hàng hóa tiêu dùng tăng, khả năng lựa chọn của
người dân sẽ được mở rộng, đời sống ngày càng tăng lên.
Thứ tư, nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy xuất khẩu. Sự tác động này thể
hiện ở chỗ nhập khẩu tạo đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu, điều này đặc biệt
quan trọng đối với các nước đang và kém phát triển, vì khả năng sản xuất của các
quốc gia này còn có hạn. Do vậy, nhiều quan niệm còn cho rằng, đây chính là hiện
tượng “lấy nhập khẩu nuôi xuất khẩu” và sự phát triển gia công xuất khẩu ở Trung
Quốc, Việt Nam là những minh chứng cụ thể. Tạo môi trường thuận lợi cho việc mở
rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia ra nước ngoài, thông qua
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 5
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
quan hệ nhập khẩu cũng như các hình thức thanh toán đòi hỏi kết hợp nhập khẩu với
xuất khẩu.
1.1.2.2. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu
Thứ nhất, nhập khẩu góp phần đổi mới, cải tiến các máy móc thiết bị, phương
thức quản lý, sản xuất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả trong hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp.
Thứ hai, nhập khẩu giúp cho các doanh nghiệp được mở rộng quan hệ thương
mại với các doanh nghiệp đối tác quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho
doanh nghiệp trên thị trường thế giới.
Thứ ba, nhập khẩu giúp các doanh nghiệp nhập khẩu đảm bảo và đạt được
mục tiêu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó, tức là nhập khẩu để sản
xuất hay để buôn bán ở thị trường trong nước.
1.1.3. Cơ sở pháp lý
Các văn bản cần nắm vững trong cơ chế quản lý nhập khẩu là:
(1) Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước
ngoài.
(2) Căn cứ Nghị định số 59/2006/ NĐ-CP ban hành ngày 12/06/2006 quy định chi
tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh
và kinh doanh có điều kiện.
(3) Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02/03/2005 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa.
(4) Căn cứ Thông tư 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010 có hiệu lực từ ngày
01/07/2010 quy định về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động
đối với một số mặt hàng.
1.1.4. Đặc điểm
Nhập khẩu hàng hóa là một nội dung của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế
chính vì vậy hoạt động này cũng có đầy đủ những đặc điểm đặc trưng như:
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 6
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Chủ thể của hoạt động nhập khẩu là các thương nhân có trụ sở thương mại ở
các quốc gia khác nhau hoặc các khu vực hải quan khác nhau trên cùng một
lãnh thổ.

 Hàng hóa có sự di chuyển qua biên giới hải quan.

 Đồng tiền sử dụng trong giao dịch là ngoại tệ của ít nhất một trong các bên.

 Các nguồn luật dẫn chiếu mang tính quốc tế đối với ít nhất một trong các
bên.
1.1.5. Các hình thức nhập khẩu
Hoạt động nhập khẩu hàng hóa được thực hiện dưới nhiều hình thức khác
nhau, điều này căn cứ vào đặc điểm sở hữu hàng hóa trước khi nhập khẩu, căn cứ
vào nguồn hàng nhập khẩu, căn cứ vào quy mô và khả năng của doanh nghiệp….
Do đó, hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu rất phức tạp nên có thể căn
cứ vào chủ thể của hoạt động nhập khẩu (cách phân loại phổ biến nhất và được áp
dụng rộng rãi) có các hình thức sau:
1.1.5.1. Nhập khẩu tự doanh
Theo PGS.TS.Phạm Duy Liên – Giáo trình Thương mại quốc tế, nhập khẩu
tự doanh (hay còn được gọi là nhập khẩu trực tiếp) là phương thức nhập khẩu mà
nhà nhập khẩu giao dịch trực triếp với nhà xuất khẩu để đàm phán ký kết hợp đồng
mua bán hàng hóa quốc tế và trở thành chủ thể của giao dịch này.
Theo Thư viện Học liệu mở Việt Nam (VOER), nhập khẩu tự doanh là hình
thức nhập khẩu độc lập của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên cơ sở nghiên cứu
kỹ thị trường trong và ngoài nước, tính toán đầy đủ các chi phí đảm bảo kinh doanh
có lãi, đúng phương hướng, chính sách luật pháp của Nhà nước cũng như quốc tế.
Theo nhìn nhận của tác giả, nhập khẩu trực tiếp có thể được hiểu cụ thể là
hình thức nhập khẩu khi mà doanh nghiệp cần nguyên liệu hay một hàng hóa thành
phẩm để phục vụ cho nhu cầu sản xuất hoặc buôn bán trực tiếp mà trong nước
không có để đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp thì họ sẽ tự động nghiên cứu
thị trường, đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu hay hàng hóa
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 7
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
thành phẩm đó với một đối tác xuất khẩu trực tiếp ở nước ngoài mà không thông
qua bất ký bên thứ ba hay sự ủy thác nào.
Trong hoạt động nhập khẩu tự doanh, doanh nghiệp hoàn toàn nắm quyền chủ
động và phải tự tiến hành các nghiệp vụ của hoạt động nhập khẩu từ nghiên cứu thị
trường, lựa chọn bạn hàng, lựa chọn phương thức giao dịch, đến việc ký kết và thực
hiện hợp đồng. Doanh nghiệp phải tự bỏ vốn để chi trả các chi phí phát sinh trong
hoạt động kinh doanh và được hưởng toàn bộ phần lãi thu được cũng như phải tự
chịu trách nhiệm nếu hoạt động đó thua lỗ. Ngoài ra, khi nhập khẩu tự doanh thì
doanh nghiệp được trích kim ngạch nhập khẩu, khi tiêu thụ hàng nhập khẩu doanh
nghiệp phải chịu thuế doanh thu, thuế lợi tức.
Thông thường, doanh nghiệp chỉ cần lập một hợp đồng nhập khẩu với nước
ngoài, còn hợp đồng tiêu thụ hàng hoá trong nước thì sau khi hàng về sẽ lập.
1.1.5.2. Nhập khẩu ủy thác
Theo Quyết định số 1172-TM/XNK ngày 22-9-1994 thì nhập khẩu ủy thác là
hoạt động thương mại dưới hình thức thuê và nhập làm dịch vụ nhập khẩu. Hoạt
động này được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ủy thác nhập khẩu giữa các doanh
nghiệp, phù hợp với những quy định Pháp lệnh Hợp pháp của Hợp đồng kinh tế.
Theo Thư viện Học liệu mở Việt Nam (VOER), nhập khẩu uỷ thác là hình
thức nhập khẩu hình thành giữa một doanh nghiệp hoạt động trong nước có ngành
hàng kinh doanh một số mặt hàng nhập khẩu nhưng không đủ điều kiện về khả năng
tài chính hay về đối tác kinh doanh... nên đã uỷ thác cho doanh nghiệp có chức năng
trực tiếp giao dịch ngoại thương tiến hành nhập khẩu hàng hoá theo yêu cầu của
mình. Bên nhận uỷ thác phải tiến hành đàm phán với nước ngoài để làm thủ tục
nhập khẩu theo yêu cầu của bên uỷ thác và được hưởng một hoa hồng gọi là phí uỷ
thác. Quan hệ giữa doanh nghiệp uỷ thác và doanh nghiệp nhận uỷ thác được quy
định đầy đủ trong hợp đồng uỷ thác.
Nhập khẩu uỷ thác có đặc điểm: trong hoạt động nhập khẩu này, doanh nghiệp
xuất nhập khẩu (nhận uỷ thác) không phải bỏ vốn, không phải xin hạn ngạch (nếu
có), không phải nghiên cứu thị trường tiêu thụ vì không phải tiêu thụ hàng nhập mà
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 8
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
chỉ đứng ra đại diện cho bên uỷ thác để giao dịch với bạn hàng nước ngoài, ký hợp
đồng và làm thủ tục nhập hàng cũng như thay mặt cho bên uỷ thác khiếu nại đòi bồi
thường với nước ngoài khi có tổn thất.
Khi tiến hành nhập khẩu uỷ thác thì đại diện của các doanh nghiệp xuất nhập
khẩu chỉ được tính kim ngạch xuất nhập khẩu chứ không được tính doanh số, không
chịu thuế doanh thu. Khi nhận uỷ thác, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu này (nhận
uỷ thác) phải lập hai hợp đồng:
- Một hợp đồng mua bán hàng hoá với nước ngoài
- Một hợp đồng nhận uỷ thác với bên uỷ thác.
Theo nhìn nhận của tác giả, mặc dù khái niệm theo Quyết định số 1172-
TM/XNK được ban hành khá lâu nhưng trong các văn bản ban hành những năm sau
đó đều không có ghi chú chỉnh sửa về khái niệm này nên tại thời điểm này hoàn
toàn có thể áp dụng và thật sự là khái niệm đó bao quát hết được hàm ý của “nhập
khẩu ủy thác”. Trong khi đó khái niệm từ VOER chỉ mới nói được một phần bản
chất của “nhập khẩu ủy thác” vì còn chưa bao gồm một trường hợp là bên ủy thác
lại là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, còn bên nhận ủy thác lại là một doanh nghiệp
không có kinh doanh xuất nhập khẩu nhưng có khả năng thực hiện toàn bộ tiến
trình nhập khẩu và tất nhiên là trên danh nghĩa là doanh nghiệp xuất nhập khẩu
kia.
1.2. Khái quát chung về hợp đồng nhập khẩu
1.2.1. Khái niệm và vai trò
Hợp đồng nhập khẩu là hợp đồng mua bán của nước ngoài rồi để đưa hàng
hóa đó vào nước mình nhằm phục vụ cho sản xuất, chế biến, tiêu dùng trong nước.
Vai trò:
 Là bằng chứng việc mua bán trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia.

 Là công cụ pháp lý duy nhất và có hiệu quả để các bên bảo vệ lợi ích của
mình trong hoạt động mua bán quốc tế.

 Là công cụ pháp lý quy định chặt chẽ quyền và nghĩa vụ của các bên tham
gia.
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 9
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Là công cụ góp phần quan trọng vào việc củng cố, mở rộng và phát triển
quan hệ kinh tế giữa các quốc gia với nhau.
1.2.2. Đặc điểm
Hợp đồng nhập khẩu là một hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
nên cũng sẽ có ba đặc điểm chính:
 Một là, hợp đồng nhập khẩu phải mang tính chất quốc tế, nghĩa là chủ thể của
hợp đồng – người mua, người bán – có cơ sở kinh doanh đăng ký tại hai quốc
gia khác nhau. Ở Việt Nam còn quy định thêm: giữa các bên có trụ sở cùng
nằm trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng một bên ở trong nội địa và bên kia ở trong
các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là quốc tịch
không phải là yếu tố để phân biệt, dù người mua và người bán có quốc tịch
khác nhau nhưng nếu việc mua bán được thực hiện trên lãnh thổ của cùng một
quốc gia thì hợp đồng mua bán cũng không mang tính chất quốc tế.

 Hai là, đồng tiền thanh toán có thể là ngoại tệ của một trong hai hoặc cả hai
bên.

 Ba là, hàng hóa – đối tượng mua bán của hợp đồng chuyển ra khỏi đất nước
người bán trong quá trình thực hiện hợp đồng.
1.2.3. Các nội dung cơ bản trong hợp đồng
1.2.3.1. Tên hàng (Commodity)
Điều khoản này phải xác định được tên gọi của hàng hóa cần mua bán một
cách chính xác và ngắn gọn, không để nhầm lẫn từ thứ nọ sang thứ kia. Để làm
được việc này người ta thường dùng các biện pháp sau:
 Ghi tên hàng bao gồm tên thông thường, tên thương mại, tên khoa học. Áp
dụng cho các loại hóa chất, giống cây …

 Ghi tên hàng kèm theo tên địa phương sản xuất ra nó, nếu nơi đó ảnh hưởng
đến chất lượng sản phẩm, ví dụ: Sâm Hàn Quốc, gạo Việt Nam …

 Ghi tên hàng kèm với quy cách của hàng hóa đó, ví dụ: gạo hạt dài (6mm),
thép xây dựng 10, chiều dài 10m (min) …
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 10
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Ghi tên hàng kèm với tên nhà sản xuất ra nó. Hình thức này áp dụng đối với
những sản phẩm của những hãng có uy tín.

 Ghi tên hàng kèm với công dụng của hàng. Theo cách này người ta ghi thêm
công dụng chủ yếu của sản phẩm, theo tập quán nếu hợp đồng ghi kèm theo
công dụng thì người bán phải giao hàng đáp ứng được công dụng đó mặc dù
giá cao …

 Ghi tên hàng kèm với mã HS của hàng đó. Ví dụ: Ren, mã số HS 5804290000

…
1.2.3.2. Chất lượng (Quality)
“Chất lượng” là điều khoản nói lên mwjt “Chất” của hàng hóa mua bán, quy
định tính năng, quy cách, kích thước, tác dụng, công suất, hiệu suất, tiêu chuẩn chế
tạo …của hàng hóa đó. Xác định cụ thể phẩm chất của sản phẩm là cơ sở để xác
định giá cả.Có nhiều phương pháp để xác định phẩm chất hàng hóa, dưới đây là một
số phương pháp chủ yếu:
 Dựa vào mẫu hàng: là phương pháp đánh giá phẩm chất của lô hàng dựa vào
phẩm chất của một số ít hàng hóa lấy ra làm đại diện cho lô hàng đó. Có nghĩa
là phương pháp chọn mẫu.

 Dựa vào tiêu chuẩn: Đối với những sản phẩm đã có những tiêu chuẩn như tên
tiêu chuẩn thứ hạng, số, ngày tháng và tên cơ quan ban hành tiêu chuẩn thì dựa
vào tiêu chuẩn để xác định phẩm chất của sản phẩm.

 Dựa vào nhãn hiệu hàng hóa: Nhãn hiệu là những ký hiệu, hình vẽ, chữ …để
phân biệt hàng hóa của cơ sở sản xuất này với cơ sở sản xuất khác.

 Dựa vào tài liệu kỹ thuật: Trong mua bán máy móc, thiết bị thì phẩm chất
thường được xác định dựa trên các thông số kỹ thuật được ghi trên tài liệu kỹ
thuật như bảng thuyết minh, hướng dẫn vận hành, lắp ráp, catalog …

 Dựa vào hàm lượng của một chất nào đó trong sản phẩm: Khi mua bán các
loại quặng, dược liệu … cách hay được áp dụng là xác định phẩm chất hàng
theo các chất chủ yếu có trong hàng hóa.
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 11
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Dựa vào trọng lượng riêng của hàng hóa: là dựa vào việc xác định trọng lượng
tự nhiên của một đơn vị thể tích hàng hóa để đánh giá phẩm chất của hàng hóa
đó.

 Dựa vào xem hàng trước: Nếu áp dụng phương pháp này thì hợp đồng đã được
ký nhưng phải có người mua hàng xem hàng hóa và đồng ý, lúc đó hợp đồng
mới có hiệu lực. Nếu người mua không đến xem trong thời gian quy định thì
quá thời gian đó coi như đồng ý.

 Dựa vào hiện trạng của hàng hóa (có sao bán vậy): người bán chỉ giao sản
phẩm chứ không chịu trách nhiệm về phẩm chất của sản phẩm.

 Dựa vào sự mô tả: nêu tất cả các đặc điểm về hình dạng, màu sắc, kích cỡ,
công dụng … của sản phẩm có khả năng mô tả được.

 Dựa vào chỉ tiêu đại khái quen dùng: áp dụng khi mua bán nông sản, nguyên
liệu mà phẩm chất của chúng khó tiêu chuẩn hóa, trên thị trường thế giới
thường dùng một số tiêu chuẩn phỏng chừng như FAQ (phẩm chất trung bình
khá), GMQ (phẩm chất tiêu thụ tốt).
1.2.3.3. Số lượng (Quantity)
Trong điều khoản này các bên sẽ xác định rõ mặt lượng của hàng hóa được
giao dịch. Khi quy định điều khoản số lượng trong hợp đồng, người mua – người
bán thường quan tâm đến các vấn đề: đơn vị tính số lượng (hoặc trọng lượng) của
hàng hóa, phương pháp quy định số lượng và phương pháp xác định khối lượng, các
giấy tờ chứng minh.
 Đơn vị tính số lượng: Cần lưu ý về hệ thống đo lường vì bên cạnh hệ mét,
nhiều nước còn sử dụng những hệ thống đo lường khác như hệ thống đo lường
của Anh, của Mỹ … do đó để tránh hiểu nhầm nên thống nhất dùng hệ mét
hoặc quy định lượng tương đương của chúng tính bằng hệ mét.

 Phương pháp quy định số lượng: trogn các hợp đồng ngoại thương, người ta
sử dụng hai phương pháp quy định số lượng hàng hóa, đó là: phương pháp quy
định dứt khoát số lượng (ví dụ: 100 xe hơi), phương pháp quy định phỏng
chừng (ví dụ: khoảng 1.000 MT gạo, xấp xỉ 5.000 MT cà phê).
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 12
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Phương pháp quy định trọng lượng: Đại đa sốhàng hóa trong ngoại thương
được đóng trong bao kiện hoặc là những mặt hàng dễ thay đổi trọng lượng
hàng, vì vậy khi mua bán, người mua và người bán phải thống nhất với nhau
cách xác định trọng lượng hàng hóa, thường là những phương pháp quy định
trọng lượng như: trọng lượng cả bì, trọng lượng tịnh, trọng lượng thương mại
và trọng lượng lý thuyết.
1.2.3.4. Giao hàng (Shipment/ Delivery)
Nội dung cơ bản của điều khoản giao hàng là sự xác định:
 Thời hạn giao hàng: là thời hạn mà người bán phải hoàn thành nghĩa vụ giao
hàng, thường có 3 kiểu quy định thời hạn giao hàng như: có định kỳ (vào một
ngày cố định hoặc vào một khoảng thời gian), không định kỳ (giao hàng khi
L/C được mở hoặc giao hàng cho chuyến tàu đầu tiên) hoặc giao ngay.

 Địa điểm giao hàng: thường quy định theo các phương pháp sau:

 Quy định rõ cảng (ga) giao hàng, cảng (ga) đến và cảng (ga) thông qua.

 Quy định một cảng (ga) và nhiều cảng (ga).

 Quy định nhiều địa điểm gửi hàng hoặc nhiều địa điểm hàng đến đối với
hàng bách hóa.

 Quy định cảng (ga) khẳng định và cảng (ga) lựa chọn (đi kèm với điều kiện
cơ sở giao hàng).

 Phương thức giao hàng: có nhiều phương thức giao hàng, có thể quy định việc
giao hàng được tiến hành ở một nơi nào đó là giao nhận sơ bộ (bước đầu xem
xét hàng hóa để kiểm tra số lượng và chất lượng so với hợp đồng) hoặc là giao
nhận cuối cùng (xác nhận việc người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng).
Ngoài ra còn có thể quy định việc giao hàng về số lượng (xác định số lượng
thực tế hàng hóa được giao bằng phương pháp cân, đo, đong, đếm) hoặc về
chất lượng (kiểm tra hàng hóa về tính năng, công dụng, hiệu suất, kích thước,
hình dáng …).

 Thông báo giao hàng: Thông thường trước khi giao hàng, người bán thông báo
hàng sẵn sàng để giao hoặc ngày đem hàng đến để giao. Người mua thông báo
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 13
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
cho người bán những điều cần thiết để gửi hàng hoặc về chi tiết của phương
tiện đến nhận hàng (nếu người mua thuê phương tiện). Sau khi giao hàng,
người bán phải thông báo tình hình hàng đã giao, kết quả giao hàng.
Ngoài ra còn có một số quy định khác về giao hàng như: giao từng phần hoặc
một lần đối với hàng hóa có khối lượng lớn; cho phép chuyển tải nếu dọc đường cần
thay đổi phương tiện vận chuyển…
1.2.3.5. Giá cả (Price)
Trong điều kiện này cần xác định:
 Đồng tiền tính giá: có thể là đồng tiền của nước người bán hoặc nước người
mua, cũng có thể là của nước thứ ba.

 Xác định mức giá: Giá cả trong hợp đồng ngoại thương là giá quốc tế.

 Phương pháp định giá: có thể lựa chọn trong các phương pháp như:

 Giá cố định: giá lúc ký kết hợp đồng và không thay đổi trong quá trình thực
hiện hợp đồng.

 Giá quy định sau: được xác định sau khi ký hợp đồng hoặc bằng cách đàm
phán, thỏa thuận trong một thời gian nào đó, hoặc dựa vào giá thế giới của một
ngày nào đó trước khi giao hàng.

 Giá có thể xét lại: đã được xác định trong lúc ký hợp đồng nhưng có thể được
xem xét lại nếu lúc giao hàng, giá thị trường của hàng hóa đó có sự biến động
tới mức nhất định.

 Giá di động: là giá cả được tính toán dứt khoát vào lúc thực hiên hợp đồng
trên cơ sở giá cả quy định ban đầu, có thể đề cập tới những biến động về chi
phí sản xuất trong thời kỳ thực hiện hợp đồng.

 Giảm giá: Trong thực tế mua bán hiện nay, người ta sử dụng rất nhiều loại
giảm giá (khoảng 20 loại giảm giá), một số loại giảm giá thường gặp mà xét
theo nguyên nhân giảm giá đó là: giảm giá do mua với số lượng lớn; giảm giá
thời vụ (giành cho những người mua hàng trai thời vụ, nhằm khuyến khích
người mua, mua hàng vào lúc nhu cầu ít căng thẳng); giảm giá do hoàn lại
hàng mà trước đó đã mua.
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 14
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Điều kiện cơ sở giao hàng tương ứng: Trong việc xác định giá cả, người ta
luôn định rõ điều kiện cơ sở giao hàng có liên quan đến giá đó. Vì vậy, trong
các hợp đồng mua bán, mức giá bao giờ cũng được ghi bên cạnh một điều kiện
cơ sở giao hàng nhất định – Incoterms; đặc biệt là phải ghi chính xác và đầy
đủ - theo Incoterms năm nào.
1.2.3.6. Thanh toán (Settlement)
Trong mục này của hợp đồng quy định: đồng tiền thanh toán, thời hạn trả tiền,
hình thức trả tiền, các chứng từ căn cứ để trả tiền.
 Đồng tiền thanh toán:

 Việc thanh toán tiền hàng được tiến hành bằng đồng tiền của nước xuất khẩu,
của nước nhập khẩu hoặc một nước thứ ba. Đôi khi trong hợp đồng còn cho
quyền người nhập khẩu được thanh toán bằng các ngoại tệ khác nhau tùy
theo sự lựa chọn của mình.

 Đồng tiền dùng trong thanh toán hàng hóa được gọi là đồng tiền thanh toán.

 Đồng tiền thanh toán có thể trùng hoặc không trùng với đồng tiền ghi giá.
Nếu không trùng thì phải quy định tỷ giá chuyển đổi.

 Thời hạn thanh toán: có thể trả ngay, trả trước hoặc trả sau.

 Trả ngay: trả tiền được thực hiện trong thời gian hợp lý cho phép người mua
xem xét chứng từ giao hàng.

 Trả trước: là việc người mua cung cấp tín dụng cho người bán dưới hình thức
ứng tiền trước hoặc ứng trước hiện vật (máy móc, nguyên vật liệu …); trả
trước cũng có nghĩa là người mua đặt cọc hoặc cam kết thực hiện hợp đồng.

 Trả sau: là việc người bán cung cấp tín dụng cho người mua.
Người ta có thể áp dụng kết hợp việc trả ngay, trả trước và trả sau trong một
hợp đồng.
 Hình thức thanh toán: Có nhiều hình thức thanh toán khác nhau như thư tín
dụng (L/C), nhờ thu phiếu trơn (Clean collection), nhờ thu chấp nhận thanh
toán giao chứng từ (D/A); chuyển tiền bằng điện (T/T); tiền mặt, séc … mỗi
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 15
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
phương thức có những ưu và nhược điểm khác nhau. Cần nghiên cứu kỹ để có
thể chọn được phương thức thanh toán thích hợp.
 Bộ chứng từ thanh toán: gồm phương tiện thanh toán (thường là hối phiếu) và
các chứng từ gửi hàng, cụ thể gồm: hối phiếu; hóa đơn thương mại; vận đơn;
chứng thư bảo hiểm (nếu có); giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa; giấy
chứng nhận số lượng/ trọng lượng hàng hóa; giấy chứng nhận xuất xứ hàng
hóa; phiếu đóng gói hàng hóa và các chứng từ khác.
1.2.3.7. Bao bì và kí mã hiệu (Packing and Marking)

Bao bì: trong điều khoản này các bên giao dịch thường thỏa thuận về:


 Yêu cầu chất lượng bao bì

 Quy định chung: Chất lượng bao bì phù hợp với một phương tiện vận tải
nào đó như “bao bì phù hợp với vận chuyển đường sắt hay đường biển hay
đường hàng không”. Phương pháp này có nhược điểm là có thể dẫn đến
tranh chấp vì hai bên không hiểu giống nhau.

 Quy định cụ thể:


Yêu cầu vật liệu làm bao bì.



Yêu cầu về hình thức của bao bì: Hộp (case), bao (bales), thùng


(drums), cuộn (roll), bao tải (bags)…

Yêu cầu về kích thước bao bì.



Yêu cầu về số lớp bao bì và cách thức cấu tạo của mỗi lớp đó.



Yêu cầu về đai nẹp bao bì…


 Phương thức cung cấp bao bì

 Phương pháp phổ biến nhất: bên bán cung cấp bao bì cùng với việc giao
hàng cho bên mua.

 Bên bán ứng trước bao bì để đóng gói hàng hóa, nhưng sau khi nhận hàng
bên mua phải trả lại bao bì/ thuê bao bì. Phương pháp này dùng với các loại
bao bì có giá trị cao hơn giá hàng/ bao bì chuyên dùng (container).

 Bên mua gửi bao bì đến trước để đóng gói: phương pháp này áp dụng khi
bao bì khan hiếm và thị trường thuộc về người bán.
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 16
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Giá cả bao bì: được xác định theo các cách sau:

 Được tính như giá của hàng hóa theo phương pháp “cả bì coi như tịnh”.

 Được tính vào giá của hàng hóa, không tính riêng.

 Bao bì được tính riêng: do bên mua trả riêng thường được áp dụng khi trị
giá bao bì khác xa so với trị giá hàng.


Ký mã hiệu: là những ký hiệu, hàng chữ hướng dẫn sự giao nhận, vận
chuyển, bảo quản hàng hóa. Yêu cầu của ký mã hiệu:


 Được viết bằng sơn hoặc mực không phai, không nhòe.

 Phải dễ đọc, dễ thấy.

 Có kích thước lớn hơn hoặc bằng 2 cm.

 Không làm ảnh hưởng đến phẩm chất hàng hóa.

 Phải dùng màu đen hoặc tím đối với hàng háo thông thường, màu đỏ đối
với hàng hóa nguy hiểm, màu cam đối với hàng hóa độc hại – bề mặt viết
ký mã hiệu phải bào nhẵn.

 Phải viết theo thứ tự nhất định.

 Ký mã hiệu phải được kẻ ít nhất trên hai mặt giáp nhau.
1.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Việt Nam
1.3.1. Làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của Nhà nước
Giấy phép là tiền đề quan trọng về mặt pháp lý để tiến hành các khâu khác
trong mỗi chuyến hàng nhập khẩu cũng như xuất khẩu. Thủ tục xin giấy phép xuất
nhập khẩu ở mỗi nước, trong mỗi thời kỳ có đặc điểm khác nhau.
Ở Việt Nam thủ tục xin giấy phép được thay đổi rất nhiều trong thời gian qua,
theo hướng ngày càng đơn giản và thuận lợi. Trước đây (trước 1.9.1998) muốn kinh
doanh xuất nhập khẩu thì phải có Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu thì phải có
Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)
cấp. Để nhập khẩu hàng hóa, việc đầu tiên phải quan tâm là loại hàng đó có được
nhập khẩu không? Có phải xin giấy phép hoặc làm thủ tục đặc biệt gì không? Nếu
có thì là loại giấy phép gì? Do cơ quan nào cấp?
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 17
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cần phải nắm vững điều 3,
điều 4 và cả phụ lục kèm theo của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định về
quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, thủ tục xuất nhập khẩu và về Danh mục hàng hóa
cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu để thực hiện khâu làm thủ tục nhập khẩu một cách
dễ dàng và thuận lợi.
Lưu ý rằng với mỗi mặt hàng cụ thể, ở từng thời điểm cụ thể sẽ phải tuân
theo những quy định cụ thể của Nhà nước/ cơ quan hữu trách về giấy phép/ thủ tục
nhập khẩu nên các doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật các nghị định của
Chính phủ.
1.3.2. Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán
1.3.2.1. Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng L/C
Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng L/C thì cần thực hiện các công việc
sau:

Làm đơn đề nghị/ giấy yêu cầu phát hành L/C

Điều kiện để mở L/C:
Muốn được mở L/C tại Ngân hàng, người nhập khẩu phải có tài khoản ngoại tệ
tại Ngân hàng, làm đơn xin mở L/C và thực hiện đầy đủ các quy định của ngân hàng
về thủ tục xin mở L/C.

Cách thức mở L/C:



Đối với L/C trả ngay:

Những giấy tờ cần nộp khi đến ngân hàng xin mở L/C:
 Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (nếu hàng quản lý bằng giấy phép).

 Hợp đồng nhập khẩu.

 Đơn xin mở L/C trả ngay (theo mẫu).

Đối với L/C trả chậm:

Những giấy tờ cần nộp khi đến Ngân hàng xin mở L/C:
 Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (nếu hàng quản lý bằng giấy phép).

 Hợp đồng nhập khẩu.

 Phương án kinh doanh hàng trả chậm.
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 18
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Bảng quyết toán tài chính của đơn vị trong thời điểm gần nhất.

 Thế chấp tài sản khi Công ty thực hiện vay vốn của ngân hàng để ký quỹ.

 Đơn xin mở L/C trả chậm (theo mẫu).


Thực thi ký quỹ để mở L/C

Việc ký quỹ mở L/C tùy thuộc theo qui định của Ngân hàng Nhà nước trong
từng thời kỳ và thường mỗi ngân hàng có mức ký quỹ ấn định khác nhau đối với
từng đối tượng khách hàng.

Nếu số dư tài khoản tiền gởi của đơn vị lớn hơn số tiền ký quỹ thì ngân hàng
sẽ trích số tiền ký quỹ từ tài khoản tiền gởi chuyển sang tài khoản ký quỹ.



Nếu số dư tài khoản tiền gởi nhỏ hơn số tiền ký quỹ, thì sẽ giải quyết bằng
một trong hai sách sau :


 Mua ngoại tệ để ký quỹ.

 Vay ngoại tệ để ký quỹ.
1.3.2.2. Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng CAD
CAD là phương thức giao chứng từ trả tiền. Nếu hợp đồng quy định thanh
toán bằng CAD thì nhà nhập khẩu cần tới Ngân hàng yêu cầu mở tài khoản tín thác
để thanh toán tiền cho hà xuất khẩu.
1.3.2.3. Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng T/T
T/T là hình thức chuyển tiền trả trước. Do đó, nếu hợp đồng quy định thanh
toán bằng hình thức này thì nhà nhập khẩu cần làm thủ tục chuyển tiền theo đúng
quy định trong hợp đồng.
1.3.2.4. Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng nhờ thu/ chuyển tiền trả sau
Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng nhờ thu hoặc chuyển tiền trả sau thì
nhà nhập khẩu chờ người bán giao hàng rồi mới tiến hành công việc của khâu thanh
toán.
1.3.3. Thuê phương tiện vận tải
Nếu trong hợp đồng xuất nhập khẩu quy định: hàng được giao ở nước người
xuất khẩu, phương tiện vận tải do người mua lo (điều kiện giao hàng EXW, FAS,
FCA, FOB) thì người mua sẽ thuê phương tiện vận tải.
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 19
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
Việc thuê tàu, lưu cước là một nghiệp vụ không đơn giản, đòi hỏi phải có kinh
nghiệm, có thông tin về tình hình vật giá và giá cước, hiểu biết tinh thông về các
điều khoản của hợp đồng thuê tàu, nên trong nhiều trường hợp, đơn vị kinh doanh
xuất nhập khẩu thường ủy thác việc thuê tàu cho môi giới – các Công ty vận tải thuê
tàu.
Tùy trường hợp cụ thể, người nhập khẩu lựa chọn một trong các phương thức
thuê tàu sau:
 Thuê tàu chợ (liner): Chủ tàu đồng thời là người chuyên chở. Quan hệ giữa
người chuyên chở với chủ hàng được điều chỉnh bằng vận đơn đường biển
(B/L). Thuê tàu chợ còn gọi là lưu cước tàu chợ là người chủ hàng thông qua
môi giới hoặc tự mình đứng ra yêu cầu chủ tàu giành cho thuê một phần chiếc
tàu để chở hàng từ cảng này qua cảng khác. Đặc điểm của phương thức này là:
khối lượng hàng hóa chuyên chở không lớn; mặt hàng chủ yếu là mặt hàng khô;
mặt hàng đóng bao; tuyến đường tàu đi được quy định trước; thời gian tàu chạy
được biết trước; cước phí được hãng tàu quy định trước; hai bên không đàm
phán ký kết hợp đồng mà chỉ tuân theo những điều khoản có sẵn trên mặt trái
của B/L in sẵn của chủ tàu. Chính vì thế, thủ tục thuê tàu chợ đơn giản nhưng
cước phí lại cao.

 Thuê tàu chuyến (voyage charter): Chủ tàu cho người thuê tàu thuê toàn bộ
hay một phần chiếc tàu chạy rông để chuyên chở hàng hóa từ một hay một vài
cảng này đến một hay vài cảng khác. Mối quan hệ giữa người chủ tàu và người
thuê tàu được điều chỉnh bằng một văn bản gọi là hợp đồng thuê tàu chuyến.
Đặc điểm của phương thức này là: hàng hóa thường chuyên chở đầy tàu (90-
95%), thường là hàng có khối lượng lớn như: ngũ cốc, khoáng sản, phân bón
…; hai bên phải đàm phán ký kết hợp đồng thuê tàu; thường sử dụng B/L theo
hợp đồng tàu chuyến; thường sử dụng môi giới hàng hải; giá cước thấp, nhưng
nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi người đi thuê phải giỏi và nắm chắc các thông tin
có liên quan.
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 20
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Thuê tàu định hạn (time charter): Chủ tàu cho người thuê tàu thuê con tàu để
sử dụng vào mục đích chuyên chở hàng hóa hoặc cho thuê lại trong thời gian
nhất định, chủ tàu có trách nhiệm chuyển giao quyền sử dụng chiếc tàu cho
người thuê và đảm bảo “Khả năng đi biển” của chiếc tàu trong suốt thời gian
thuê. Còn người thuê tàu có trách nhiệm trả tiền thuê và chịu trách nhiệm về
việc kinh doanh khai thác tàu, sau khi hết thời gian thuê phải trả cho chủ tàu
trong tình trạng kỹ thuật tốt tại cảng và trong thời gian quy định.
1.3.4. Mua bảo hiểm

Cơ sở để xác định người nhập khẩu nên mua bảo hiểm hàng hóa
Mặc dù trong Incoterms 2010 không quy định người nhập khẩu có nghĩa vụ
mua bảo hiểm hàng hóa, nhưng khi mua hàng theo điều kiện nhóm E (EXW), nhóm
F (FCA, FAS, FOB) và điều kiện CFR, CPT thì người nhập khẩu cũng nên tự thu
xếp việc mua bảo hiểm hàng hóa cho chính mình để nếu có rủi ro xảy ra trong quá
trình vận chuyển mới được Công ty bảo hiểm bồi thường.

Một số vấn đề cần lưu ý khi mua bảo hiểm hàng hóa
Về việc lựa chọn điều kiện bảo hiểm, người nhập khẩu khi mua bảo hiểm cần
xét tới các yếu tố sau mà yêu cầu bảo hiểm theo những điều kiện bảo hiểm thích
hợp:
 Tính chất hàng hóa.

 Tính chất bao bì và phương thức xếp dỡ hàng.

 Loại hình phương tiện chuyên chở.

 Khoảng cách và thời gian vận chuyển.

 Khí hậu, thời tiết trong quá trình vận chuyển.

 Những rủi ro, bất trắc có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển, giao nhận.

 Hành trình chuyên chở.
1.3.5. Làm thủ tục hải quan
1.3.5.1. Khai báo và nộp tờ khai hải quan
Theo Luật sửa đổi một số điều của Luật Hải quan đã được Quốc hội Khóa XI,
kỳ họp thứ 7 thông qua, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2006; Nghị định số
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 21
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
154/2006/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Hải quan; Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ
tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, trong đó quy định khi làm thủ tục hải
quan, người khai hải quan phải:
 Người khai hải quan phải khai và nộp tờ khai; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ
sơ hải quan; trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải
quan được khai và gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử
của Hải quan.

 Việc khai hải quan được thực hiện theo mẫu tờ khai hải quan do Bộ Tài chính
quy định.

 Người khai hải quan khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng về tên và mã số hàng hóa,
đơn vị tính, số lượng, trọng lượng, chất lượng, xuất xứ, đơn giá, trị giá hải quan,
các loại thuế suất và các tiêu chí khác quy định tại tờ khai hải quan; tự tính để
xác định số thuế, các khoản thu khác phải nộp ngân sách Nhà nước và chịu
trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

 Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Người khai hải quan phải
nộp cho cơ quan Hải quan hồ sơ hải quan. Bộ hồ sơ hải quan gồm các chứng từ
sau:

 Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu: 2 bản chính;

 Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương
hợp đồng: 1 bản sao;

 Vận tải đơn: 1 bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chính của các bản vận tải
đơn có ghi chữ COPY.
Tuỳ trường hợp cụ thể, bộ hồ sơ hải quan được bổ sung thêm các chứng từ
sau:
 Bảng kê chi tiết hàng hóa đối với hàng có nhiều chủng loại hoặc hàng đóng
gói không đồng nhất: 1 bản chính và 1 bản sao;

 Giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa hoặc Giấy thông
báo miễn kiểm tra Nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý Nhà nước có
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 22
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
thẩm quyền cấp trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm tra
Nhà nước về chất lượng: 1 bản chính;
 Chứng thư giám định trường hợp hàng hóa được giải phóng hàng trên cơ sở
kết quả giám định: 1 bản chính;

 Tờ khai trị giá hàng nhập khẩu trường hợp hàng hóa thuộc diện phải khai tờ
khai trị giá hàng hóa: 1 bản chính;

 Giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa phải có
giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: 1 bản (là bản chính nếu
nhập khẩu một lần hoặc bản sao khi nhập khẩu nhiều lần và phải xuất trình
bản chính để đối chiếu).

 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trường hợp chủ hàng có yêu cầu được
hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: 1 bản gốc và 1 bản sao;

 Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật liên quan phải có: 1 bản
chính.
1.3.5.2. Đưa hàng đến địa điểm quy định để kiểm tra
Theo quy trình thủ tục hải quan của Tổng cục Hải quan, hàng hóa của chủ
hàng nhập khẩu được phân ra làm 3 luồng theo nguyên tắc sau:
 Luồng xanh: Đối với hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp có quá trình chấp
hành tốt Luật Hải quan nếu có điều kiện sau: Hàng hóa không thuộc danh mục
cấm nhập khẩu, hoặc thuộc danh mục nhập khẩu phải có giấy phép hoặc phải
giám định, phân tích, phân loại nhưng chủ hàng đã nộp, xuất trình văn bản cho
phép cho cơ quan Hải quan. Hàng hóa của chủ hàng thuộc luồng này được miễn
kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

 Luồng vàng: Hàng hóa của chủ hàng thuộc luồng này phải kiểm tra chi tiết hồ
sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

 Hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc phải
giám định, phân tích, phân loại nhưng chưa nộp văn bản cho phép của cơ
quan có thẩm quyền cho cơ quan Hải quan;

 Hàng hóa thuộc diện phải nộp thuế ngay;
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 23
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Hàng hóa phát hiện có nghi vấn về hồ sơ hải quan.

 Luồng đỏ: Hàng hóa của chủ hàng thuộc luồng này phải kiểm tra chi tiết hồ sơ,
kiểm tra thực tế hàng hóa.

 Hàng hóa của chủ hàng nhập khẩu nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan;

 Hàng hoá của chủ hàng nhập khẩu có khả năng vi phạm pháp luật;

 Hàng hóa của chủ hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Có 3 mức độ kiểm tra ở luồng đỏ:

Mức (a): kiểm tra toàn bộ lô hàng;



Mức (b): kiểm tra 10% lô hàng, nếu không phát hiện thì kết thúc kiểm tra,
nếu phát hiện vi phạm thì tiếp tục kiểm tra để kết luận mức độ vi phạm.



Mức (c): kiểm tra 5% lô hàng, nếu phát hiện thì kết thúc kiểm tra, nếu phát
hiện vi phạm thì tiếp tục kiểm tra để kết luận mức độ vi phạm.

1.3.5.3. Làm nghĩa vụ nộp thuế
Theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng
06 năm 2005 đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua, có hiệu lực thi
hành từ ngày 1/1/2006; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính
phủ; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trong đó quy định:

Đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hóa
do Bộ Thương mại công bố thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Nếu
đối tượng có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn
bảo lãnh, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ
khai hải quan. Hết thời hạn bảo lãnh mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế xong
thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế
(nếu có) thay cho đối tượng nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế được tính từ ngày
hết thời hạn bảo lãnh.


Đối với hàng hóa nhập khẩu khác được quy định cụ thể sau:



Đối với đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế

SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 24
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
Đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế là chủ hàng chấp hành tốt
pháp luật hải quan và không còn nợ thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạt chậm nộp
thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì thời hạn nộp thuế như sau:
 Hàng hóa nhập khẩu là vật tư nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng xuất
khẩu thì thời hạn nộp thuế là 275 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng
ký tờ khai hải quan. Đối với một số trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất
dự trữ vật tư, nguyên vật liệu kéo dài hơn 275 ngày thì thời hạn nộp thuế có
thể kéo dài hơn 275 ngày. Đối tượng nộp thuế có văn bản đề nghị Cục Hải
quan xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể. Trường hợp xuất khẩu sản
phẩm ngoài thời hạn nộp thuế thì phải nộp thuế khi hết thời hạn nộp thuế

được áp dụng và được hoàn lại số thuế đã nộp khi sản phẩm thực tế xuất
khẩu.

 Đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất hoặc tạm
xuất tái nhập thì thời hạn nộp thuế là 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm
nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập (áp dụng cho cả trường hợp được phép
gia hạn).

 Đối với các trường hợp khác (bao gồm cả hàng hóa tiêu dùng trong Danh
mục hàng hóa do Bộ Thương mại công bố nhưng là vật tư, nguyên liệu nhập
khẩu để trực tiếp dùng cho sản xuất) ngoài hai trường hợp nêu trên thì thời
hạn nộp thuế là 30 ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải
quan.

Đối với đối tượng nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế


 Nếu được tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác hoạt động theo quy định
của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn
nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn quy định đối với
từng trường hợp nêu trên. Hết thời hạn bảo lãnh mà đối tượng nộp thuế chưa
nộp thuế xong thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền
phạt chậm nộp thuế (nếu có) thay cho đối tượng nộp thuế. Thời hạn chậm
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 25
Dịch vụ viết thuê đề tài
– KB Zalo/Tele
0917.193.864 –
luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí
– Kết bạn Zalo/Tele
mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh
hơn thời hạn nộp thuế) hoặc hết thời hạn nộp thuế
(nếu thời hạn bảo lãnh dài
theo quy định.
 Nếu không được tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác hoạt động theo quy
định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì phải
nộp xong thuế trước khi nhận hàng.
Đối tượng nộp thuế nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày cuối cùng trong
thời hạn quy định phải nộp hoặc ngày cuối cùngtrong thời hạn được ghi trong quyết
định xử lý về thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, mỗi ngày nộp
chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% số tiền chậm nộp; nếu thời hạn chậm nộp là quá
90 ngày thì bị cưỡng chế theo quy định trong Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu đã ban
hành.
Ngoài số tiền thuế nhập khẩu phải nộp, người nhập khẩu còn phải nộp thuế giá
trị gia tăng (VAT) thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc các khoản thu 9 (nếu có) theo quy
định của các luật thuế, các văn bản của Nhà nước có liên quan.
1.3.6. Nhận hàng

Nhận hàng từ kho bãi cảng: Thủ tục nhận hàng như sau:


 Khi nhận được Giấy thông báo tàu đến (Notice of Arrival), người nhập khẩu
mang vận đơn đường biển bản gốc, giấy giới thiệu đến đại lý hãng tàu làm
lệnh giao hàng (Delivery Order – D/O);

 Nộp phí lưu kho, phí xếp dỡ và biên lai thanh toán phí;

 Cảng nhận hàng từ tàu và đưa hàng về kho bãi cảng;

 Đem biên lai nộp phí, 3 bản D/O, hoá đơn thương mại và phiếu đóng gói đến
văn phòng quản lý tàu tại cảng để xác nhận D/O (tại đây lưu 1 bản D/O) và
tìm vị trí hàng;

 Mang 2 bản D/O còn lại đến Phòng Thương vụ cảng để làm phiếu xuất kho;

 Đem phiếu xuất kho đến kho cảng để liên hệ nhận hàng;

 Làm thủ tục hải quan;

Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
 Chở hàng về kho riêng của mình.


Nhận hàng trực tiếp từ người vận tải giao không qua lưu kho bãi cảng

SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 26
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Người nhập khẩu lập các giấy tờ cần thiết để trực tiếp nhận hàng từ tàu giao;

 Làm thủ tục hải quan;

 Chở hàng về kho riêng của mình.


Nhận hàng bằng container.


Hàng nguyên container (FCL)


 Khi nhận được giấy thông báo tàu đến, người nhập khẩu mang vận đơn
đường biển bản gốc và giấy giới thiệu đến đại lý hãng tàu để lấy D/O;

 Mang D/O đến Hải quan làm thủ tục hải quan;

 Làm xong các thủ tục cần thiết, chủ hàng đem bộ chứng từ nhận hàng trong
đó có D/O đến cảng để nhận hàng.
Tùy theo từng hãng tàu đưa ra thời hạn để giải phóng container khác nhau,
trong số ngày quy định đó, chủ hàng không phải chịu phí, nếu quá thời hạn, chủ
hàng sẽ bị phạt “chậm lấy hàng”, cũng tùy mỗi chủ tàu mà sẽ có mức phạt khác
nhau.

Hàng lẻ (LCL)


 Khi nhận được giấy thông báo tàu đến, người nhập khẩu mang vận đơn
đường biển bản gốc đến hãng tàu hoặc đại lý của người giao nhận hoặc người
gom hàng để lấy D/O;

 Nộp tiền lưu kho, phí xếp dỡ và lấy biên lai thanh toán;

 Đem biên lai nộp phí, 3 bản D/O, hoá đơn thương mại và phiếu đóng gói đến
văn phòng quản lý tàu tại cảng để xác nhận D/O (tại đây lưu 1 bản D/O) và
tìm vị trí hàng;

 Mang 2 bản D/O còn lại đến Phòng Thương vụ cảng để làm phiếu xuất kho;

 Đem phiếu xuất kho đến kho cảng để liên hệ nhận hàng;

 Làm thủ tục hải quan;

 Chở hàng về kho riêng của mình.
1.3.7. Kiểm tra hàng nhập khẩu
Theo quy định của Nhà nước, hàng nhập khẩu khi về qua cửa khẩu cần được
kiểm tra kỹ càng.
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 27
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
Đối với mọi hàng hóa nhập khẩu, mỗi cơ quan tùy theo chức năng của mình
phải tiến hành công việc kiểm tra.
Cơ quan giao thông (ga, cảng) phải kiểm tra niêm phong kẹp chì trước khi dỡ
hàng ra khỏi phương tiện. Nếu hàng có thể có tổn thất hoặc xếp đặt không theo vị trí
vận đơn thì cơ quan giao thông mời Công ty giám định lập biên bản giám định. Nếu
hàng chuyên chở đường biển mà thiếu hụt mất mát thì phải có “biên bản kết toán
nhận hàng với chủ tàu”, còn nếu có đổ vỡ phải có “biên bản hàng đổ vỡ. hư hỏng”.
Đơn vị kinh doanh nhập khẩu, với tư cách là một bên đứng tên trên vận đơn,
phải lập thư dự kháng (letter of reservation) nếu nghi ngờ hoặc thực sự thấy hàng có
tổn thất, thì phải yêu cầu lập biên bản giám định nếu hàng hóa thực sự bị tổn thất,
thiếu hụt, không đồng bộ, không phù hợp với hợp đồng…
Các cơ quan kiểm dịch phải thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch nếu hàng nhập khẩu
là động vật và thực vật.
1.3.8. Khiếu nại (nếu có)
1.3.8.1. Khiếu nại người bán
Người nhập khẩu có quyền khiếu nại người xuất khẩu khi người xuất khẩu
không giao hàng hoặc giao hàng chậm, giao thiếu, hoặc phẩm chất hàng hóa không
phù hợp với qui định của hợp đồng, hoặc bao bì xấu, ký mã hiệu sai, hoặc không
giao, giao chậm tài liệu kỹ thuật …. Thể thức và hồ sơ khiếu nại: thư khiếu nại phải
làm bằng văn bản, nội dung bao gồm:
 Tên, địa chỉ của bên khiếu nại, bên bị khiếu nại;

 Cơ sở pháp lý của việc khiếu nại;

 Lý do khiếu nại;

 Yêu sách cụ thể đối với người bán;

 Các chứng từ kèm theo (hợp đồng, vận đơn, biên lai giám định …).
1.3.8.2. Khiếu nại người chuyên chở, người giao nhận, người gom hàng
Người nhập khẩu tiến hành khiếu nại người chuyên chở, người giao nhận,
người gom hàng khi người này vi phạm hợp đồng vận tải, giao nhận như người
chuyên chở không mang tàu hoặc mang tàu đến chậm, hoặc khi hàng hóa bị tổn
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 28
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
thất, mất mát, thiếu hụt hoặc khi hàng kém phẩm chất… do lỗi của người chuyên
chở, người giao nhận, người gom hàng gây ra. Thể thức và hồ sơ khiếu nại: thư
khiếu nại phải làm bằng văn bản, nội dung bao gồm:
 Tên, địa chỉ của bên khiếu nại, bên bị khiếu nại;

 Cơ sở pháp lý của việc khiếu nại;

 Lý do khiếu nại;

 Yêu sách cụ thể đối với người chuyên chở, người giao nhận, người gom hàng;

 Các chứng từ kèm theo;

 Hợp đồng chuyên chở hàng hóa;

 Vận đơn;

 Tùy theo trường hợp kèm theo các chứng từ sau:

 Biên bản kết toán nhận hàng với tàu ROROC (Report on Receipt of cargo).

 Giấy chứng nhận hàng thiếu CSC (Certificate of Shortlanded Cargo).

 Biên bản đổ vỡ hư hỏng do tàu gây ra COR (Cargo Outturn Report).
1.3.8.3. Khiếu nại người bảo hiểm
Người nhập khẩu có quyền khiếu nại Công ty bảo hiểm để đòi bồi thường thiệt
hại, tổn thất xảy ra cho đối tượng đã được bảo hiểm. Thể thức và hồ sơ khiếu nại:
thư khiếu nại phải làm bằng văn bản, kèm theo các chứng từ sau:
 Đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

 Vận đơn đường biển bản gốc.

 Bản sao hóa đơn thương mại và các hóa đơn chi phí.

 Các yêu cầu, tính toán số tiền khiếu nại.

 Các chứng từ khác kèm theo va tùy từng trường hợp khiếu nại khác nhau:

 Đối với hàng hóa bị hư hỏng hay mất mát:

 Biên bản giám định do bảo hiểm hoặc đại lý của bảo hiểm cấp.

 Biên bản đổ vỡ hư hỏng do tàu gây ra (COR: Cargo Outturn Report).

 Đối với hàng hóa bị thiếu nguyên kiện:

 Biên bản kết toán nhận hàng với tàu (ROROC: Report on Receipt of cargo).
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 29
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
 Giấy chứng nhận hàng thiếu (CSC: Certificate of Shortlanded Cargo).

 Đối với tổn thất chung:

 Văn bản tuyên bố tổn thất chung của chủ tàu.

 Bảng tính toán phân bổ tổn thất chung.

 Các văn bản có liên quan khác.

 Đối với hàng hóa bị tổn thất toàn bộ:

 Thư thông báo của người chuyên chở về tổn thất toàn bộ.

 Xác nhận của người chuyên chở về lô hàng đã được xếp lên tàu.
1.3.9. Thanh toán
Thanh toán là nghĩa vụ chủ yếu của nhà nhập khẩu trong quá trình mua bán.
Tùy theo từng phương thức, công việc thanh toán có khác nhau.
 Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng L/C thì khi nhận bộ chứng từ do bên
bán chuyển tới, ngân hàng mở L/C sẽ kiểm tra hết sức kỹ lưỡng. Nếu chứng từ
hoàn hảo thì ngân hàng thanh toán lại cho ngân hàng, rồi nhận bộ chứng từ đi
lấy hàng. Nếu chứng từ không hoàn hảo, thì hỏi ý kiến nhà nhập khẩu, rồi tùy
lỗi nặng nhẹ mà có phương pháp xử lý thích hợp…

 Nếu thanh toán theo phương thức chuyển tiền thì người nhập khẩu lập lệnh
chuyển tiền gửi đến ngân hàng phục vụ mình để yêu cầu ngân hàng trích trong
tài khoản ngoại tệ của mình để thanh toán cho người xuất khẩu.

 Nếu thanh toán nhờ thu trơn thì người nhập khẩu phải thực hiện thủ tục thanh
toán cho người xuất khẩu sau khi người xuất khẩu giao hàng và giao bộ chứng
từ hành hóa cho người nhập khẩu.

 Nếu thanh toán nhờ thu kèm chứng từ thì người nhập khẩu phải thực hiện việc
trả tiền (trong trường hợp D/P) hoặc chấp nhận hối phiếu của người xuất khẩu

(trong trường hợp D/A) thì ngân hàng mới giao bộ chứng từ cho người nhập
khẩu để họ tổ chức việc nhận hàng.
1.3.10. Thanh lý hợp đồng
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 30
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc
Sau khi thực hiện khâu thanh toán hoặc không có bất cứ khiếu nại hoặc việc
khiếu nại đã hoàn tất thì nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu sẽ tiến hành thanh lý kết
thúc hợp đồng.
Công việc tổ chức thanh lý hợp đồng sẽ được hai bên thực hiện bằng văn bản
sau khi hai bên đã hoàn thành tất cả quyền và nghĩa vụ đối với bên còn lại hoặc văn
bản thanh lý hợp đồng đó sẽ được gửi cho bên thứ ba nếu có quy định bằng một
điều khoản trong hợp đồng ngoại thương giữa hai bên. Sau khi văn bản thanh lý hợp
đồng được thực hiện thì quyền và nghĩa vụ của hai bên tham gia hợp đồng đó hoàn
toàn chấm dứt hay nói cách khác hai bên không còn bị ràng buộc bởi hợp đồng
ngoại thương đó nữa.
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng
nhập khẩu
1.4.1. Những nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.1.1. Cơ cấu tổ chức và cơ sở hạ tầng

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức là một hệ thống chính thức về các mối quan hệ vừa độc lập
vừa phụ thuộc trong tổ chức, thể hiện những nhiệm vụ rõ ràng do ai làm, làm cái gì
và liên kết với các nhiệm vụ khác trong tổ chức như thế nào nhằm tạo ra một sự hợp
tác nhịp nhàng để ứng với mục tiêu của tổ chức.
Cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp là vô cùng quan trọng vì để mọi hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp kể cả hoạt động nhập khẩu đạt hiệu quả thì bộ
máy quản lý không được cồng kềnh hay bộ máy quản lý, lãnh đạo cần phải hoàn
chỉnh, không thừa cũng không thiếu và tổ chức phân cấp quản lý, phân công lao
động phải thật phù hợp. Và nếu bộ máy quản lý rắc rối và phức tạp thì việc phân
công nhiệm vụ sẽ không rõ ràng, dễ sinh ra tình trạng người thừa việc người thiếu
việc và sẽ không có sự thống nhất giữa các bộ phận với nhau trong công việc; do
đó, không phát huy được hết khả năng của các nhân viên cũng như sẽ không khai
thác hết được khả năng và tài năng tiềm tàng của từng nhân viên và sự đoàn kết của
một tập thể khi giải quyết một vấn đề phát sinh trong hoạt động nhập khẩu.
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 31
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc

Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng mà tác giả muốn đề cập ở đây đó là những trang thiết bị, máy
móc, văn phòng, phương tiện vận tải … mà được một doanh nghiệp trang bị cho
hoạt động kinh doanh của mình.
Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp cũng là một trong những yếu tố tác động đến
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp được trang bị công cụ
kỹ thuật cải tiến, nâng cấp như máy vi tính kết nối mạng thì doanh nghiệp sẽ có điều
kiện dễ dàng nắm bắt được những thông tin quan trọng về tình hình của thị trường
hay có thể trao đổi, làm việc với các đối tác nước ngoài một cách thuận tiện và
nhanh chóng. Hoặc cơ sở hạ tầng có thể là các phương tiện vận chuyển hàng hóa
hay hệ thống kho hàng mà hiện đại mà được trang bị, quản lý và giữ gìn tốt thì
doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí trong việc vận chuyển cũng như bảo
quản hàng hóa mà được nhập khẩu về trước khi tiến hành việc buôn bán các hàng
hóa đó.
Tuy nhiên, khi doanh nghiệp không biết chăm chút, tu sửa và nâng cấp kỹ
thuật cho các thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh như mạng nội bộ hay việc
kết nối mạng quốc tế sẽ làm cho công việc thương mại với các đối tác nước ngoài
dễ bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như nếu việc đàm phán hợp đồng thường qua mail hay
khi gửi mail các chứng từ quan trọng và khẩn cấp mà hệ thống mạng gặp trục trặc
thì hoạt động nhập khẩu nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung sẽ bị gián
đoạn nghiêm trọng và có thể gây thiệt hại về tài chính cho doanh nghiệp đó.
1.4.1.2. Mặt hàng kinh doanh
Mặt hàng kinh doanh là những hàng hóa mà doanh nghiệp lựa chọn cho hoạt
động kinh doanh của mình, đặc biệt mặt hàng mà tác giả muốn đề cập ở đây đó là
những hàng hóa mà phục vụ cho các hoạt động ngoại thương của các doanh nghiệp
xuất nhập khẩu.
Việc lựa chọn mặt hàng kinh doanh nhất là mặt hàng nhập khẩu của doanh
nghiệp ảnh hưởng rất nhiều trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. Quyết
định mặt hàng kinh doanh cần phải xem xét rất kĩ đến từng yếu tố như là mặt
SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 32
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc

More Related Content

Similar to Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc

Luận Văn Giải Pháp Gia Tăng Nguồn Vốn Huy Động Tại Ngân Hàng.doc
Luận Văn Giải Pháp Gia Tăng Nguồn Vốn Huy Động Tại Ngân Hàng.docLuận Văn Giải Pháp Gia Tăng Nguồn Vốn Huy Động Tại Ngân Hàng.doc
Luận Văn Giải Pháp Gia Tăng Nguồn Vốn Huy Động Tại Ngân Hàng.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Báo cáo thực tập khoa kinh tế - du lịch Trường Đại học Quảng Bình.docx
Báo cáo thực tập khoa kinh tế - du lịch Trường Đại học Quảng Bình.docxBáo cáo thực tập khoa kinh tế - du lịch Trường Đại học Quảng Bình.docx
Báo cáo thực tập khoa kinh tế - du lịch Trường Đại học Quảng Bình.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👍👍👍 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864
 
Luận Văn Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Xanh Tại Công Ty Sợi Mekong.doc
Luận Văn Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Xanh Tại Công Ty Sợi Mekong.docLuận Văn Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Xanh Tại Công Ty Sợi Mekong.doc
Luận Văn Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Xanh Tại Công Ty Sợi Mekong.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Luận Văn Tổ Chức Công Tác Lập Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty.doc
Luận Văn Tổ Chức Công Tác Lập Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty.docLuận Văn Tổ Chức Công Tác Lập Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty.doc
Luận Văn Tổ Chức Công Tác Lập Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm tại Công ty thùng xe bán tải Vi Khang.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm tại Công ty thùng xe bán tải Vi Khang.docxXây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm tại Công ty thùng xe bán tải Vi Khang.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm tại Công ty thùng xe bán tải Vi Khang.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍
 
Luận Văn Chiến Lược Phát Triển Nhân Sự Cho Ngân Hàng An Bình.doc
Luận Văn Chiến Lược Phát Triển Nhân Sự Cho Ngân Hàng An Bình.docLuận Văn Chiến Lược Phát Triển Nhân Sự Cho Ngân Hàng An Bình.doc
Luận Văn Chiến Lược Phát Triển Nhân Sự Cho Ngân Hàng An Bình.doc
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Luận Văn Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Tri Thức Tại Công Ty Cổ Phần Vng.doc
Luận Văn Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Tri Thức Tại Công Ty Cổ Phần Vng.docLuận Văn Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Tri Thức Tại Công Ty Cổ Phần Vng.doc
Luận Văn Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Tri Thức Tại Công Ty Cổ Phần Vng.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864
 
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Áp Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Do...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Áp Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Do...Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Áp Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Do...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Áp Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Do...
Dịch vụ viết đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Dệt May.docx
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Dệt May.docxBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Dệt May.docx
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Dệt May.docx
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Luận văn Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.doc
Luận văn Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.docLuận văn Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.doc
Luận văn Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍
 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cô...
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cô...Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cô...
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cô...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥰🥰 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤
 
Luận Văn Ứng Dụng Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Theo Basel II.doc
Luận Văn Ứng Dụng Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Theo Basel II.docLuận Văn Ứng Dụng Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Theo Basel II.doc
Luận Văn Ứng Dụng Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Theo Basel II.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Hoàng Giang Sơn.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Hoàng Giang Sơn.docGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Hoàng Giang Sơn.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Hoàng Giang Sơn.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👍👍 Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Giải Pháp Nâng Cao Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì...
Giải Pháp Nâng Cao Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì...Giải Pháp Nâng Cao Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì...
Giải Pháp Nâng Cao Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì...
Dịch vụ viết đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Lĩnh Vực Chuyển Phát Hàng Không.doc
Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Lĩnh Vực Chuyển Phát Hàng Không.docNâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Lĩnh Vực Chuyển Phát Hàng Không.doc
Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Lĩnh Vực Chuyển Phát Hàng Không.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 📢📢📢 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Tác động sở hữu nƣớc ngoài đến biến động lợi nhuận cổ phiếu tại sở giao dịch ...
Tác động sở hữu nƣớc ngoài đến biến động lợi nhuận cổ phiếu tại sở giao dịch ...Tác động sở hữu nƣớc ngoài đến biến động lợi nhuận cổ phiếu tại sở giao dịch ...
Tác động sở hữu nƣớc ngoài đến biến động lợi nhuận cổ phiếu tại sở giao dịch ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đếntính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đếntính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ...Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đếntính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đếntính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ...
Dịch vụ viết đề tài trọn gói Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Tại Tòa Nhà Vietcombank.doc
Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Tại Tòa Nhà Vietcombank.docLuận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Tại Tòa Nhà Vietcombank.doc
Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Tại Tòa Nhà Vietcombank.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Tự Nguyện Áp Dụng IFRS Tại Các Doanh Nghiệp Việt...
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Tự Nguyện Áp Dụng IFRS Tại Các Doanh Nghiệp Việt...Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Tự Nguyện Áp Dụng IFRS Tại Các Doanh Nghiệp Việt...
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Tự Nguyện Áp Dụng IFRS Tại Các Doanh Nghiệp Việt...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 

Similar to Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc (20)

Luận Văn Giải Pháp Gia Tăng Nguồn Vốn Huy Động Tại Ngân Hàng.doc
Luận Văn Giải Pháp Gia Tăng Nguồn Vốn Huy Động Tại Ngân Hàng.docLuận Văn Giải Pháp Gia Tăng Nguồn Vốn Huy Động Tại Ngân Hàng.doc
Luận Văn Giải Pháp Gia Tăng Nguồn Vốn Huy Động Tại Ngân Hàng.doc
 
Báo cáo thực tập khoa kinh tế - du lịch Trường Đại học Quảng Bình.docx
Báo cáo thực tập khoa kinh tế - du lịch Trường Đại học Quảng Bình.docxBáo cáo thực tập khoa kinh tế - du lịch Trường Đại học Quảng Bình.docx
Báo cáo thực tập khoa kinh tế - du lịch Trường Đại học Quảng Bình.docx
 
Luận Văn Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Xanh Tại Công Ty Sợi Mekong.doc
Luận Văn Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Xanh Tại Công Ty Sợi Mekong.docLuận Văn Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Xanh Tại Công Ty Sợi Mekong.doc
Luận Văn Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Xanh Tại Công Ty Sợi Mekong.doc
 
Luận Văn Tổ Chức Công Tác Lập Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty.doc
Luận Văn Tổ Chức Công Tác Lập Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty.docLuận Văn Tổ Chức Công Tác Lập Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty.doc
Luận Văn Tổ Chức Công Tác Lập Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty.doc
 
Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm tại Công ty thùng xe bán tải Vi Khang.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm tại Công ty thùng xe bán tải Vi Khang.docxXây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm tại Công ty thùng xe bán tải Vi Khang.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm tại Công ty thùng xe bán tải Vi Khang.docx
 
Luận Văn Chiến Lược Phát Triển Nhân Sự Cho Ngân Hàng An Bình.doc
Luận Văn Chiến Lược Phát Triển Nhân Sự Cho Ngân Hàng An Bình.docLuận Văn Chiến Lược Phát Triển Nhân Sự Cho Ngân Hàng An Bình.doc
Luận Văn Chiến Lược Phát Triển Nhân Sự Cho Ngân Hàng An Bình.doc
 
Luận Văn Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Tri Thức Tại Công Ty Cổ Phần Vng.doc
Luận Văn Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Tri Thức Tại Công Ty Cổ Phần Vng.docLuận Văn Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Tri Thức Tại Công Ty Cổ Phần Vng.doc
Luận Văn Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Tri Thức Tại Công Ty Cổ Phần Vng.doc
 
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Áp Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Do...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Áp Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Do...Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Áp Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Do...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Áp Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Do...
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Dệt May.docx
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Dệt May.docxBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Dệt May.docx
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Dệt May.docx
 
Luận văn Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.doc
Luận văn Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.docLuận văn Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.doc
Luận văn Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.doc
 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cô...
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cô...Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cô...
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại cô...
 
Luận Văn Ứng Dụng Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Theo Basel II.doc
Luận Văn Ứng Dụng Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Theo Basel II.docLuận Văn Ứng Dụng Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Theo Basel II.doc
Luận Văn Ứng Dụng Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Theo Basel II.doc
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Hoàng Giang Sơn.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Hoàng Giang Sơn.docGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Hoàng Giang Sơn.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Hoàng Giang Sơn.doc
 
Giải Pháp Nâng Cao Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì...
Giải Pháp Nâng Cao Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì...Giải Pháp Nâng Cao Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì...
Giải Pháp Nâng Cao Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì...
 
Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Lĩnh Vực Chuyển Phát Hàng Không.doc
Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Lĩnh Vực Chuyển Phát Hàng Không.docNâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Lĩnh Vực Chuyển Phát Hàng Không.doc
Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Lĩnh Vực Chuyển Phát Hàng Không.doc
 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty chánh s...
 
Tác động sở hữu nƣớc ngoài đến biến động lợi nhuận cổ phiếu tại sở giao dịch ...
Tác động sở hữu nƣớc ngoài đến biến động lợi nhuận cổ phiếu tại sở giao dịch ...Tác động sở hữu nƣớc ngoài đến biến động lợi nhuận cổ phiếu tại sở giao dịch ...
Tác động sở hữu nƣớc ngoài đến biến động lợi nhuận cổ phiếu tại sở giao dịch ...
 
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đếntính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đếntính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ...Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đếntính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đếntính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ...
 
Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Tại Tòa Nhà Vietcombank.doc
Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Tại Tòa Nhà Vietcombank.docLuận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Tại Tòa Nhà Vietcombank.doc
Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Cho Thuê Văn Phòng Tại Tòa Nhà Vietcombank.doc
 
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Tự Nguyện Áp Dụng IFRS Tại Các Doanh Nghiệp Việt...
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Tự Nguyện Áp Dụng IFRS Tại Các Doanh Nghiệp Việt...Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Tự Nguyện Áp Dụng IFRS Tại Các Doanh Nghiệp Việt...
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Tự Nguyện Áp Dụng IFRS Tại Các Doanh Nghiệp Việt...
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docxPhân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docxMột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.docGiải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docxHoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.docHoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docxBáo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 (20)

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docxPhân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docxMột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
 
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.docGiải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
 
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
 
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
 
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
 
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
 
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docxHoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
 
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
 
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
 
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
 
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
 
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
 
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
 
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
 
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.docHoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
 
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
 
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
 
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docxBáo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
 
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
 

Recently uploaded

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
Hebemart Official
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
Luận Văn Uy Tín
 
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
QuangTrn963971
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
drdoantam
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
liunisau24
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 

Recently uploaded (11)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
KL_Phân Tích Mức Độ Hài Lòng Của Khách Hàng Cá Nhân Đối Với Dịch Vụ Thẻ Thanh...
 
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
Bai giang DAI LY TAU BIEN GIAO NHAN HANG HOA-PHAN 2-CHUONG 4 GIAO NHAN HANG ...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
 
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptxPhòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
Phòng chống bắt cóc trẻ em bản quyề.pptx
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 

Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty Marine Sky Logistics.doc

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI SVTH: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ LỚP: 11DTM1 KHÓA: 08 MSSV: 1112050096 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Tên đề tài: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS CHUYÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. PHẠM GIA LỘC TP.HCM
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI SVTH: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ LỚP: 11DTM1 KHÓA: 08 MSSV: 1112050096 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Tên đề tài: HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS TP.HCM
 • 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Ngày…… tháng…… năm…… Chữ ký của GVHD
 • 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG 2.1 - NHỮNG NGÀNH HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU VÀ THƯỜNG XUYÊN CỦA CÔNG TY........................................................................................................42 BẢNG 2.2 – TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010 – 2014...............................................................................................................43 BẢNG 2.3 – MỨC CHÊNH LỆCH (MCL) VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG (TDTT) CỦA DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LNST GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 ....................44 BẢNG 2.4 – LỢI NHUẬN THUẦN VỀ CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010 – 2014.............................................................46 BẢNG 2.5 – DOANH THU NHẬP KHẨU THEO CÁC MẶT HÀNG CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 ..................................................................................50 i
 • 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ HÌNH 2.1 - SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .................................................................................................................38 HÌNH 2.2 – SƠ ĐỒ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY MSL........................................................................................................54 BIỂU ĐỒ 2.1 - DOANH THU, CHI PHÍ, LNST CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2010 – 2014...............................................................................................................44 BIỂU ĐỒ 2.2 - TỶ TRỌNG DOANH THU THEO CƠ CẤU DỊCH VỤ ...............47 BIỂU ĐỒ 2.3 – TÌNH HÌNH DOANH THU NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010-2014............................................................................................49 BIỂU ĐỒ 2.4 – DOANH THU NHẬP KHẨU THEO THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 ......................................................................52 ii
 • 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................ i DANH MỤC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ ................................................................................. ii LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ................................. 4 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ............................ 4 1.1.1. Khái niệm ................................................................................................... 4 1.1.2. Vai trò ........................................................................................................ 4 1.1.3. Cơ sở pháp lý ............................................................................................. 6 1.1.4. Đặc điểm .................................................................................................... 6 1.1.5. Các hình thức nhập khẩu ........................................................................... 7 1.1.5.1. Nhập khẩu tự doanh ........................................................................ 7 1.1.5.2. Nhập khẩu ủy thác .......................................................................... 8 1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU................................ 9 1.2.1. Khái niệm và vai trò .................................................................................. 9 1.2.2. Đặc điểm ..................................................................................................10 1.2.3. Các nội dung cơ bản trong hợp đồng .......................................................10 1.2.3.1. Tên hàng (Commodity) .................................................................10 1.2.3.2. Chất lượng (Quality) ....................................................................11 1.2.3.3. Số lượng (Quantity) ......................................................................12 1.2.3.4. Giao hàng (Shipment/ Delivery) ...................................................13 1.2.3.5. Giá cả (Price) ...............................................................................14 1.2.3.6. Thanh toán (Settlement) ................................................................15 1.2.3.7. Bao bì và kí mã hiệu (Packing and Marking) ...............................16 1.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM ...17 1.3.1. Làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của Nhà nước ..............................17 1.3.2. Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán ...........................18 1.3.3. Thuê phương tiện vận tải .........................................................................19 1.3.4. Mua bảo hiểm ..........................................................................................21
 • 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.3.5. Làm thủ tục hải quan ...............................................................................21 1.3.6. Nhận hàng ................................................................................................26 1.3.7. Kiểm tra hàng nhập khẩu .........................................................................27 1.3.8. Khiếu nại (nếu có) ...................................................................................28 1.3.9. Thanh toán ...............................................................................................30 1.3.10. Thanh lý hợp đồng ................................................................................... 30 1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU ............................................................. 31 1.4.1. Những nhân tố bên trong doanh nghiệp .................................................. 31 1.4.1.1. Cơ cấu tổ chức và cơ sở hạ tầng ................................................. 31 1.4.1.2. Mặt hàng kinh doanh ....................................................................32 1.4.1.3. Khả năng về tài chính ...................................................................33 1.4.1.4. Nguồn nhân lực ............................................................................. 33 1.4.2. Những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ..................................................34 1.4.2.1. Các chế độ chính sách pháp luật trong nước và quốc tế..............34 1.4.2.2. Tỷ giá hối đoái ..............................................................................34 1.4.2.3. Yếu tố hạ tầng cơ sở phục vụ mua bán hàng hóa quốc tế ............35 1.4.2.4. Yếu tố thị trường trong và ngoài nước .........................................35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS ....37 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS ............................................................................................................. 37 2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Marine Sky Logistics ....................37 2.1.2. Mô hình bộ máy tổ chức của Công ty .....................................................37 2.1.3. Cơ sở vật chất ..........................................................................................41 2.1.4. Các loại hình kinh doanh .........................................................................42 2.1.5. Tình hình kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây ................43 2.1.5.1. Xét theo doanh thu, chi phí và lợi nhuận ......................................43 2.1.5.2. Xét theo cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty .....................46
 • 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2. THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY ................................................................................................................48 2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY .............................................................................53 2.3.1. Xin giấy phép nhập khẩu .........................................................................55 2.3.2. Hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa.....................................................55 2.3.3. Kiểm tra nguồn hàng tại đầu xuất............................................................56 2.3.4. Thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm.............................................57 2.3.5. Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán ...........................58 2.3.6. Làm thủ tục Hải quan...............................................................................58 2.3.7. Nhận hàng và kiểm tra hàng nhập khẩu...................................................63 2.3.8. Thanh toán và thanh lý hợp đồng.............................................................66 2.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY ..............................66 2.4.1. Nhân tố bên trong.....................................................................................66 2.4.1.1. Cơ cấu tổ chức ..............................................................................66 2.4.1.2. Cơ sở hạ tầng ................................................................................66 2.4.1.3. Khả năng về tài chính ...................................................................67 2.4.2. Nhân tố bên ngoài: Tỷ giá hối đoái..........................................................67 2.5. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY..........................................................................................67 2.5.1. Những kết quả đạt được...........................................................................67 2.5.2. Những tồn tại ...........................................................................................68 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS..................................................................................71 3.1. CƠ SỞ VÀ QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .....................................71 3.1.1. Dự báo ngành...........................................................................................71 3.1.2. Mục tiêu, định hướng của Công ty ..........................................................72
 • 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS....................................................................................................73 3.2.1. Giải pháp 1: Phát triển và cải tiến phương thức nhập khẩu.....................73 3.2.2. Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của nguồn nhân lực.................................................................................................................74 3.2.3. Giải pháp 3: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán..............................................................................................................76 3.2.4. Giải pháp 4: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa bằng việc mua bảo hiểm .......................................................................................77 3.2.5. Giải pháp 5: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa trong việc lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp..........................................78 3.2.6. Giải pháp 6: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa trong việc thuê kho bãi đối với hàng hóa của mình..............................................79 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS....................................................................................................79 KẾT LUẬN ..............................................................................................................82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................83
 • 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Năm 2007, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu bước sang những sự thay đổi lớn khi chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong những năm qua, việc gia nhập này đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế cũng như xã hội Việt Nam tiên tiến hơn, đặc biệt là hoạt động ngoại thương. Hoạt động ngoại thương cụ thể là xuất nhập khẩu vô cùng quan trọng đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, là tiền đề giúp cho đất nước nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Để đạt được điều này, các doanh nghiệp cần nỗ lực xây dựng thương hiệu và hình ảnh cũng như nâng cao uy tín của mình để có thể đứng vững và cạnh tranh với các nước trên thế giới trong một thị trường đầy hấp dẫn và cũng đầy rủi ro này. Ngày nay, không chỉ xuất khẩu đem lại hiệu quả cao cho nền kinh tế mà nhập khẩu ngày càng có ý nghĩa hơn đối với một đất nước đang phát triển, chẳng hạn như việc nhập khẩu các máy móc thiết bị hay các nguyên liệu tốt mà đất nước Việt Nam chưa thể chế tạo ra được hoặc không có mà lại vô cùng cần thiết cho các hoạt động sản xuất và mua bán trong nước. Chính vì thế, hiện nay, Nhà nước Việt Nam đã có nhìn nhận tích cực về việc thúc đẩy nhập khẩu đối với một số mặt hàng mà đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Để thực hiện hoạt động nhập khẩu cũng như xuất khẩu tốt và đạt hiệu quả thì các doanh nghiệp phải nắm rõ quy trình nghiệp vụ và trình độ chuyên môn mà phải được tuân thủ theo đúng trình tự và cam kết do hai bên tham gia xuất nhập khẩu đã thỏa thuận. Đây chính là mấu chốt quyết định sự thành công hay không của hoạt động ngoại thương vì từng bước trong quy trình dù nhỏ hay lớn đều có những rủi ro riêng. Vì thế, công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu là một mắc xích quan trọng trong việc làm thế nào để giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm được ngoại tệ nhập khẩu vừa mang lại hiệu quả kinh doanh. Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Marine Sky Logistics, tác giả đã cố gắng nắm bắt những vấn đề trong khâu SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 1
 • 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa và cùng với sự kết hợp với các kiến thức đã học trong sách tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty TNHH Marine Sky Logistics” cho đề án tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết liên quan đến tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. - Phân tích thực trạng tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty TNHH Marine Sky Logistics. - Đề ra giải pháp dựa trên kết quả phân tích thực trạng. 3. Đối tượng nghiên cứu Các bước thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty TNHH Marine Sky Logistics. 4. Phạm vi nghiên cứu - Không gian: tại Công ty TNHH Marine Sky Logistics. - Thời gian: giai đoạn 2010-2014. 5. Phương pháp nghiên cứu Đề tài đã sử dụng những phương pháp sau: - Phương pháp thống kê: đưa ra các số liệu thứ cấp đã được thu thập và thống kê từ phòng Kế toán của Công ty TNHH Marine Sky Logistics. - Phương pháp nghiên cứu so sánh: so sánh bộ số liệu, các thông tin nhằm sáng tỏ vấn đề. - Phương pháp suy diễn: phân tích các thông tin trong đề án, đưa ra các kết luận, nhận xét và cách giải quyết vấn đề. - Phương pháp nghiên cứu tại bàn: thu thập, đánh giá và phân tích thông tin. 6. Kết cấu chương Với mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, ngoài lời mở đầu, kết luận, đề án gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 2
 • 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc Chương 2: Thực trạng tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty TNHH Marine Sky Logistics Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty TNHH Marine Sky Logistics SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 3
 • 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1. Khái quát chung về hoạt động nhập khẩu 1.1.1. Khái niệm Theo điều 28, Luật Thương mại Việt Nam (2005), nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra nhập khẩu còn được hiểu là để bổ sung các hàng hóa mà trong nước không sản xuất được, hoặc sản xuất không đáp ứng nhu cầu. Nhập khẩu còn để thay thế, nghĩa là nhập khẩu về những hàng hóa mà sản xuất trong nước sẽ không có lợi bằng nhập khẩu. Theo nhìn nhận của tác giả, nhập khẩu còn là một cầu nối thương mại giữa các quốc gia hay còn là hoạt động để cập nhật kịp thời xu thế luôn thay đổi của thế giới mới. 1.1.2. Vai trò Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng của thương mại quốc tế. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống trong nước. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nhập khẩu có vai trò rất quan trọng được thể hiện ở các khía cạnh sau đây: 1.1.2.1. Đối với nền kinh tế của quốc gia nhập khẩu Thứ nhất, nhập khẩu tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa đất nước. Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi nền kinh tế một cách cơ bản từ lao động thủ công sang lao động bằng cơ khí ngày càng hiện đại hơn. Trong khi đó, Việt Nam lại là một nước cơ bản xuất phát từ một nền sản xuất nông nghiệp; chính vì thế khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp thì là một điều hết sức khó khăn khi máy móc thiết bị còn quá thô sơ. Do đó, để từng bước đẩy mạnh nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa thì bắt buộc phải nhập khẩu những máy móc tiên tiến mà thay thế cho các công đoạn thủ công, nhất là các trang thiết bị mới cho các ngành SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 4
 • 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc điện tử, công nghiệp đóng tàu, chế biến dầu khí, chế biến nông sản… để việc sản xuất hàng hóa trong nước được cải thiện và tăng nhanh năng suất vì bản thân Việt Nam chưa thể chế tạo ra được các loại máy móc đó. Từ việc nhập khẩu như vậy sẽ càng hướng các ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Thứ hai, nhập khẩu giúp bổ sung kịp thời những mặt cân đối của nền kinh tế đảm bảo phát triển kinh tế cân đối và ổn định. Một nền kinh tế muốn phát triển tốt cần đảm bảo sự cân đối theo những tỷ lệ nhất định như: Cân đối giữa khu vực 1 và khu vực 2; giữa tích lũy và tiêu dùng; giữa hàng hóa và lượng tiền trong lưu thông; giữa xuất khẩu với nhập khẩu và cán cân thanh toán quốc tế. Nhập khẩu có tác động rất tích cực thông qua việc cung cấp các điều kiện đầu vào làm cho sản xuất phát triển, mặt khác tạo điều kiện để các quốc gia chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tận hưởng được những lợi thế từ thị trường thế giới và khắc phục những mặt mất cân đối thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển. Thứ ba, nhập khẩu góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân. Nhập khẩu có vai trò làm thỏa mãn nhu cầu trực tiếp của nhân dân về hàng tiêu dùng, mà trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất không đủ như thuốc chữa bệnh, đồ điện gia dụng, lương thực, thực phẩm… Đảm bảo đầu vào cho sản xuất, khôi phục lại những ngành nghề cũ, mở ra những ngành nghề mới tạo nhiều việc làm ổn định cho người lao động, từ đó tăng khả năng thanh toán. Mặc khác nhập khẩu còn trực tiếp góp phần xây dựng những ngành nghề sản xuất hàng tiêu dùng, làm cho số lượng lẫn chủng loại hàng hóa tiêu dùng tăng, khả năng lựa chọn của người dân sẽ được mở rộng, đời sống ngày càng tăng lên. Thứ tư, nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy xuất khẩu. Sự tác động này thể hiện ở chỗ nhập khẩu tạo đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu, điều này đặc biệt quan trọng đối với các nước đang và kém phát triển, vì khả năng sản xuất của các quốc gia này còn có hạn. Do vậy, nhiều quan niệm còn cho rằng, đây chính là hiện tượng “lấy nhập khẩu nuôi xuất khẩu” và sự phát triển gia công xuất khẩu ở Trung Quốc, Việt Nam là những minh chứng cụ thể. Tạo môi trường thuận lợi cho việc mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa của một quốc gia ra nước ngoài, thông qua SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 5
 • 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc quan hệ nhập khẩu cũng như các hình thức thanh toán đòi hỏi kết hợp nhập khẩu với xuất khẩu. 1.1.2.2. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu Thứ nhất, nhập khẩu góp phần đổi mới, cải tiến các máy móc thiết bị, phương thức quản lý, sản xuất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ hai, nhập khẩu giúp cho các doanh nghiệp được mở rộng quan hệ thương mại với các doanh nghiệp đối tác quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp trên thị trường thế giới. Thứ ba, nhập khẩu giúp các doanh nghiệp nhập khẩu đảm bảo và đạt được mục tiêu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó, tức là nhập khẩu để sản xuất hay để buôn bán ở thị trường trong nước. 1.1.3. Cơ sở pháp lý Các văn bản cần nắm vững trong cơ chế quản lý nhập khẩu là: (1) Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. (2) Căn cứ Nghị định số 59/2006/ NĐ-CP ban hành ngày 12/06/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. (3) Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02/03/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa. (4) Căn cứ Thông tư 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010 có hiệu lực từ ngày 01/07/2010 quy định về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng. 1.1.4. Đặc điểm Nhập khẩu hàng hóa là một nội dung của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chính vì vậy hoạt động này cũng có đầy đủ những đặc điểm đặc trưng như: SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 6
 • 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Chủ thể của hoạt động nhập khẩu là các thương nhân có trụ sở thương mại ở các quốc gia khác nhau hoặc các khu vực hải quan khác nhau trên cùng một lãnh thổ.   Hàng hóa có sự di chuyển qua biên giới hải quan.   Đồng tiền sử dụng trong giao dịch là ngoại tệ của ít nhất một trong các bên.   Các nguồn luật dẫn chiếu mang tính quốc tế đối với ít nhất một trong các bên. 1.1.5. Các hình thức nhập khẩu Hoạt động nhập khẩu hàng hóa được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, điều này căn cứ vào đặc điểm sở hữu hàng hóa trước khi nhập khẩu, căn cứ vào nguồn hàng nhập khẩu, căn cứ vào quy mô và khả năng của doanh nghiệp…. Do đó, hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu rất phức tạp nên có thể căn cứ vào chủ thể của hoạt động nhập khẩu (cách phân loại phổ biến nhất và được áp dụng rộng rãi) có các hình thức sau: 1.1.5.1. Nhập khẩu tự doanh Theo PGS.TS.Phạm Duy Liên – Giáo trình Thương mại quốc tế, nhập khẩu tự doanh (hay còn được gọi là nhập khẩu trực tiếp) là phương thức nhập khẩu mà nhà nhập khẩu giao dịch trực triếp với nhà xuất khẩu để đàm phán ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trở thành chủ thể của giao dịch này. Theo Thư viện Học liệu mở Việt Nam (VOER), nhập khẩu tự doanh là hình thức nhập khẩu độc lập của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên cơ sở nghiên cứu kỹ thị trường trong và ngoài nước, tính toán đầy đủ các chi phí đảm bảo kinh doanh có lãi, đúng phương hướng, chính sách luật pháp của Nhà nước cũng như quốc tế. Theo nhìn nhận của tác giả, nhập khẩu trực tiếp có thể được hiểu cụ thể là hình thức nhập khẩu khi mà doanh nghiệp cần nguyên liệu hay một hàng hóa thành phẩm để phục vụ cho nhu cầu sản xuất hoặc buôn bán trực tiếp mà trong nước không có để đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp thì họ sẽ tự động nghiên cứu thị trường, đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu hay hàng hóa SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 7
 • 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc thành phẩm đó với một đối tác xuất khẩu trực tiếp ở nước ngoài mà không thông qua bất ký bên thứ ba hay sự ủy thác nào. Trong hoạt động nhập khẩu tự doanh, doanh nghiệp hoàn toàn nắm quyền chủ động và phải tự tiến hành các nghiệp vụ của hoạt động nhập khẩu từ nghiên cứu thị trường, lựa chọn bạn hàng, lựa chọn phương thức giao dịch, đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng. Doanh nghiệp phải tự bỏ vốn để chi trả các chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh và được hưởng toàn bộ phần lãi thu được cũng như phải tự chịu trách nhiệm nếu hoạt động đó thua lỗ. Ngoài ra, khi nhập khẩu tự doanh thì doanh nghiệp được trích kim ngạch nhập khẩu, khi tiêu thụ hàng nhập khẩu doanh nghiệp phải chịu thuế doanh thu, thuế lợi tức. Thông thường, doanh nghiệp chỉ cần lập một hợp đồng nhập khẩu với nước ngoài, còn hợp đồng tiêu thụ hàng hoá trong nước thì sau khi hàng về sẽ lập. 1.1.5.2. Nhập khẩu ủy thác Theo Quyết định số 1172-TM/XNK ngày 22-9-1994 thì nhập khẩu ủy thác là hoạt động thương mại dưới hình thức thuê và nhập làm dịch vụ nhập khẩu. Hoạt động này được thực hiện trên cơ sở hợp đồng ủy thác nhập khẩu giữa các doanh nghiệp, phù hợp với những quy định Pháp lệnh Hợp pháp của Hợp đồng kinh tế. Theo Thư viện Học liệu mở Việt Nam (VOER), nhập khẩu uỷ thác là hình thức nhập khẩu hình thành giữa một doanh nghiệp hoạt động trong nước có ngành hàng kinh doanh một số mặt hàng nhập khẩu nhưng không đủ điều kiện về khả năng tài chính hay về đối tác kinh doanh... nên đã uỷ thác cho doanh nghiệp có chức năng trực tiếp giao dịch ngoại thương tiến hành nhập khẩu hàng hoá theo yêu cầu của mình. Bên nhận uỷ thác phải tiến hành đàm phán với nước ngoài để làm thủ tục nhập khẩu theo yêu cầu của bên uỷ thác và được hưởng một hoa hồng gọi là phí uỷ thác. Quan hệ giữa doanh nghiệp uỷ thác và doanh nghiệp nhận uỷ thác được quy định đầy đủ trong hợp đồng uỷ thác. Nhập khẩu uỷ thác có đặc điểm: trong hoạt động nhập khẩu này, doanh nghiệp xuất nhập khẩu (nhận uỷ thác) không phải bỏ vốn, không phải xin hạn ngạch (nếu có), không phải nghiên cứu thị trường tiêu thụ vì không phải tiêu thụ hàng nhập mà SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 8
 • 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc chỉ đứng ra đại diện cho bên uỷ thác để giao dịch với bạn hàng nước ngoài, ký hợp đồng và làm thủ tục nhập hàng cũng như thay mặt cho bên uỷ thác khiếu nại đòi bồi thường với nước ngoài khi có tổn thất. Khi tiến hành nhập khẩu uỷ thác thì đại diện của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chỉ được tính kim ngạch xuất nhập khẩu chứ không được tính doanh số, không chịu thuế doanh thu. Khi nhận uỷ thác, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu này (nhận uỷ thác) phải lập hai hợp đồng: - Một hợp đồng mua bán hàng hoá với nước ngoài - Một hợp đồng nhận uỷ thác với bên uỷ thác. Theo nhìn nhận của tác giả, mặc dù khái niệm theo Quyết định số 1172- TM/XNK được ban hành khá lâu nhưng trong các văn bản ban hành những năm sau đó đều không có ghi chú chỉnh sửa về khái niệm này nên tại thời điểm này hoàn toàn có thể áp dụng và thật sự là khái niệm đó bao quát hết được hàm ý của “nhập khẩu ủy thác”. Trong khi đó khái niệm từ VOER chỉ mới nói được một phần bản chất của “nhập khẩu ủy thác” vì còn chưa bao gồm một trường hợp là bên ủy thác lại là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, còn bên nhận ủy thác lại là một doanh nghiệp không có kinh doanh xuất nhập khẩu nhưng có khả năng thực hiện toàn bộ tiến trình nhập khẩu và tất nhiên là trên danh nghĩa là doanh nghiệp xuất nhập khẩu kia. 1.2. Khái quát chung về hợp đồng nhập khẩu 1.2.1. Khái niệm và vai trò Hợp đồng nhập khẩu là hợp đồng mua bán của nước ngoài rồi để đưa hàng hóa đó vào nước mình nhằm phục vụ cho sản xuất, chế biến, tiêu dùng trong nước. Vai trò:  Là bằng chứng việc mua bán trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia.   Là công cụ pháp lý duy nhất và có hiệu quả để các bên bảo vệ lợi ích của mình trong hoạt động mua bán quốc tế.   Là công cụ pháp lý quy định chặt chẽ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 9
 • 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Là công cụ góp phần quan trọng vào việc củng cố, mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế giữa các quốc gia với nhau. 1.2.2. Đặc điểm Hợp đồng nhập khẩu là một hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nên cũng sẽ có ba đặc điểm chính:  Một là, hợp đồng nhập khẩu phải mang tính chất quốc tế, nghĩa là chủ thể của hợp đồng – người mua, người bán – có cơ sở kinh doanh đăng ký tại hai quốc gia khác nhau. Ở Việt Nam còn quy định thêm: giữa các bên có trụ sở cùng nằm trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng một bên ở trong nội địa và bên kia ở trong các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là quốc tịch không phải là yếu tố để phân biệt, dù người mua và người bán có quốc tịch khác nhau nhưng nếu việc mua bán được thực hiện trên lãnh thổ của cùng một quốc gia thì hợp đồng mua bán cũng không mang tính chất quốc tế.   Hai là, đồng tiền thanh toán có thể là ngoại tệ của một trong hai hoặc cả hai bên.   Ba là, hàng hóa – đối tượng mua bán của hợp đồng chuyển ra khỏi đất nước người bán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 1.2.3. Các nội dung cơ bản trong hợp đồng 1.2.3.1. Tên hàng (Commodity) Điều khoản này phải xác định được tên gọi của hàng hóa cần mua bán một cách chính xác và ngắn gọn, không để nhầm lẫn từ thứ nọ sang thứ kia. Để làm được việc này người ta thường dùng các biện pháp sau:  Ghi tên hàng bao gồm tên thông thường, tên thương mại, tên khoa học. Áp dụng cho các loại hóa chất, giống cây …   Ghi tên hàng kèm theo tên địa phương sản xuất ra nó, nếu nơi đó ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, ví dụ: Sâm Hàn Quốc, gạo Việt Nam …   Ghi tên hàng kèm với quy cách của hàng hóa đó, ví dụ: gạo hạt dài (6mm), thép xây dựng 10, chiều dài 10m (min) … SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 10
 • 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Ghi tên hàng kèm với tên nhà sản xuất ra nó. Hình thức này áp dụng đối với những sản phẩm của những hãng có uy tín.   Ghi tên hàng kèm với công dụng của hàng. Theo cách này người ta ghi thêm công dụng chủ yếu của sản phẩm, theo tập quán nếu hợp đồng ghi kèm theo công dụng thì người bán phải giao hàng đáp ứng được công dụng đó mặc dù giá cao …   Ghi tên hàng kèm với mã HS của hàng đó. Ví dụ: Ren, mã số HS 5804290000  … 1.2.3.2. Chất lượng (Quality) “Chất lượng” là điều khoản nói lên mwjt “Chất” của hàng hóa mua bán, quy định tính năng, quy cách, kích thước, tác dụng, công suất, hiệu suất, tiêu chuẩn chế tạo …của hàng hóa đó. Xác định cụ thể phẩm chất của sản phẩm là cơ sở để xác định giá cả.Có nhiều phương pháp để xác định phẩm chất hàng hóa, dưới đây là một số phương pháp chủ yếu:  Dựa vào mẫu hàng: là phương pháp đánh giá phẩm chất của lô hàng dựa vào phẩm chất của một số ít hàng hóa lấy ra làm đại diện cho lô hàng đó. Có nghĩa là phương pháp chọn mẫu.   Dựa vào tiêu chuẩn: Đối với những sản phẩm đã có những tiêu chuẩn như tên tiêu chuẩn thứ hạng, số, ngày tháng và tên cơ quan ban hành tiêu chuẩn thì dựa vào tiêu chuẩn để xác định phẩm chất của sản phẩm.   Dựa vào nhãn hiệu hàng hóa: Nhãn hiệu là những ký hiệu, hình vẽ, chữ …để phân biệt hàng hóa của cơ sở sản xuất này với cơ sở sản xuất khác.   Dựa vào tài liệu kỹ thuật: Trong mua bán máy móc, thiết bị thì phẩm chất thường được xác định dựa trên các thông số kỹ thuật được ghi trên tài liệu kỹ thuật như bảng thuyết minh, hướng dẫn vận hành, lắp ráp, catalog …   Dựa vào hàm lượng của một chất nào đó trong sản phẩm: Khi mua bán các loại quặng, dược liệu … cách hay được áp dụng là xác định phẩm chất hàng theo các chất chủ yếu có trong hàng hóa. SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 11
 • 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Dựa vào trọng lượng riêng của hàng hóa: là dựa vào việc xác định trọng lượng tự nhiên của một đơn vị thể tích hàng hóa để đánh giá phẩm chất của hàng hóa đó.   Dựa vào xem hàng trước: Nếu áp dụng phương pháp này thì hợp đồng đã được ký nhưng phải có người mua hàng xem hàng hóa và đồng ý, lúc đó hợp đồng mới có hiệu lực. Nếu người mua không đến xem trong thời gian quy định thì quá thời gian đó coi như đồng ý.   Dựa vào hiện trạng của hàng hóa (có sao bán vậy): người bán chỉ giao sản phẩm chứ không chịu trách nhiệm về phẩm chất của sản phẩm.   Dựa vào sự mô tả: nêu tất cả các đặc điểm về hình dạng, màu sắc, kích cỡ, công dụng … của sản phẩm có khả năng mô tả được.   Dựa vào chỉ tiêu đại khái quen dùng: áp dụng khi mua bán nông sản, nguyên liệu mà phẩm chất của chúng khó tiêu chuẩn hóa, trên thị trường thế giới thường dùng một số tiêu chuẩn phỏng chừng như FAQ (phẩm chất trung bình khá), GMQ (phẩm chất tiêu thụ tốt). 1.2.3.3. Số lượng (Quantity) Trong điều khoản này các bên sẽ xác định rõ mặt lượng của hàng hóa được giao dịch. Khi quy định điều khoản số lượng trong hợp đồng, người mua – người bán thường quan tâm đến các vấn đề: đơn vị tính số lượng (hoặc trọng lượng) của hàng hóa, phương pháp quy định số lượng và phương pháp xác định khối lượng, các giấy tờ chứng minh.  Đơn vị tính số lượng: Cần lưu ý về hệ thống đo lường vì bên cạnh hệ mét, nhiều nước còn sử dụng những hệ thống đo lường khác như hệ thống đo lường của Anh, của Mỹ … do đó để tránh hiểu nhầm nên thống nhất dùng hệ mét hoặc quy định lượng tương đương của chúng tính bằng hệ mét.   Phương pháp quy định số lượng: trogn các hợp đồng ngoại thương, người ta sử dụng hai phương pháp quy định số lượng hàng hóa, đó là: phương pháp quy định dứt khoát số lượng (ví dụ: 100 xe hơi), phương pháp quy định phỏng chừng (ví dụ: khoảng 1.000 MT gạo, xấp xỉ 5.000 MT cà phê). SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 12
 • 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Phương pháp quy định trọng lượng: Đại đa sốhàng hóa trong ngoại thương được đóng trong bao kiện hoặc là những mặt hàng dễ thay đổi trọng lượng hàng, vì vậy khi mua bán, người mua và người bán phải thống nhất với nhau cách xác định trọng lượng hàng hóa, thường là những phương pháp quy định trọng lượng như: trọng lượng cả bì, trọng lượng tịnh, trọng lượng thương mại và trọng lượng lý thuyết. 1.2.3.4. Giao hàng (Shipment/ Delivery) Nội dung cơ bản của điều khoản giao hàng là sự xác định:  Thời hạn giao hàng: là thời hạn mà người bán phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thường có 3 kiểu quy định thời hạn giao hàng như: có định kỳ (vào một ngày cố định hoặc vào một khoảng thời gian), không định kỳ (giao hàng khi L/C được mở hoặc giao hàng cho chuyến tàu đầu tiên) hoặc giao ngay.   Địa điểm giao hàng: thường quy định theo các phương pháp sau:   Quy định rõ cảng (ga) giao hàng, cảng (ga) đến và cảng (ga) thông qua.   Quy định một cảng (ga) và nhiều cảng (ga).   Quy định nhiều địa điểm gửi hàng hoặc nhiều địa điểm hàng đến đối với hàng bách hóa.   Quy định cảng (ga) khẳng định và cảng (ga) lựa chọn (đi kèm với điều kiện cơ sở giao hàng).   Phương thức giao hàng: có nhiều phương thức giao hàng, có thể quy định việc giao hàng được tiến hành ở một nơi nào đó là giao nhận sơ bộ (bước đầu xem xét hàng hóa để kiểm tra số lượng và chất lượng so với hợp đồng) hoặc là giao nhận cuối cùng (xác nhận việc người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng). Ngoài ra còn có thể quy định việc giao hàng về số lượng (xác định số lượng thực tế hàng hóa được giao bằng phương pháp cân, đo, đong, đếm) hoặc về chất lượng (kiểm tra hàng hóa về tính năng, công dụng, hiệu suất, kích thước, hình dáng …).   Thông báo giao hàng: Thông thường trước khi giao hàng, người bán thông báo hàng sẵn sàng để giao hoặc ngày đem hàng đến để giao. Người mua thông báo SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 13
 • 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc cho người bán những điều cần thiết để gửi hàng hoặc về chi tiết của phương tiện đến nhận hàng (nếu người mua thuê phương tiện). Sau khi giao hàng, người bán phải thông báo tình hình hàng đã giao, kết quả giao hàng. Ngoài ra còn có một số quy định khác về giao hàng như: giao từng phần hoặc một lần đối với hàng hóa có khối lượng lớn; cho phép chuyển tải nếu dọc đường cần thay đổi phương tiện vận chuyển… 1.2.3.5. Giá cả (Price) Trong điều kiện này cần xác định:  Đồng tiền tính giá: có thể là đồng tiền của nước người bán hoặc nước người mua, cũng có thể là của nước thứ ba.   Xác định mức giá: Giá cả trong hợp đồng ngoại thương là giá quốc tế.   Phương pháp định giá: có thể lựa chọn trong các phương pháp như:   Giá cố định: giá lúc ký kết hợp đồng và không thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng.   Giá quy định sau: được xác định sau khi ký hợp đồng hoặc bằng cách đàm phán, thỏa thuận trong một thời gian nào đó, hoặc dựa vào giá thế giới của một ngày nào đó trước khi giao hàng.   Giá có thể xét lại: đã được xác định trong lúc ký hợp đồng nhưng có thể được xem xét lại nếu lúc giao hàng, giá thị trường của hàng hóa đó có sự biến động tới mức nhất định.   Giá di động: là giá cả được tính toán dứt khoát vào lúc thực hiên hợp đồng trên cơ sở giá cả quy định ban đầu, có thể đề cập tới những biến động về chi phí sản xuất trong thời kỳ thực hiện hợp đồng.   Giảm giá: Trong thực tế mua bán hiện nay, người ta sử dụng rất nhiều loại giảm giá (khoảng 20 loại giảm giá), một số loại giảm giá thường gặp mà xét theo nguyên nhân giảm giá đó là: giảm giá do mua với số lượng lớn; giảm giá thời vụ (giành cho những người mua hàng trai thời vụ, nhằm khuyến khích người mua, mua hàng vào lúc nhu cầu ít căng thẳng); giảm giá do hoàn lại hàng mà trước đó đã mua. SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 14
 • 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Điều kiện cơ sở giao hàng tương ứng: Trong việc xác định giá cả, người ta luôn định rõ điều kiện cơ sở giao hàng có liên quan đến giá đó. Vì vậy, trong các hợp đồng mua bán, mức giá bao giờ cũng được ghi bên cạnh một điều kiện cơ sở giao hàng nhất định – Incoterms; đặc biệt là phải ghi chính xác và đầy đủ - theo Incoterms năm nào. 1.2.3.6. Thanh toán (Settlement) Trong mục này của hợp đồng quy định: đồng tiền thanh toán, thời hạn trả tiền, hình thức trả tiền, các chứng từ căn cứ để trả tiền.  Đồng tiền thanh toán:   Việc thanh toán tiền hàng được tiến hành bằng đồng tiền của nước xuất khẩu, của nước nhập khẩu hoặc một nước thứ ba. Đôi khi trong hợp đồng còn cho quyền người nhập khẩu được thanh toán bằng các ngoại tệ khác nhau tùy theo sự lựa chọn của mình.   Đồng tiền dùng trong thanh toán hàng hóa được gọi là đồng tiền thanh toán.   Đồng tiền thanh toán có thể trùng hoặc không trùng với đồng tiền ghi giá. Nếu không trùng thì phải quy định tỷ giá chuyển đổi.   Thời hạn thanh toán: có thể trả ngay, trả trước hoặc trả sau.   Trả ngay: trả tiền được thực hiện trong thời gian hợp lý cho phép người mua xem xét chứng từ giao hàng.   Trả trước: là việc người mua cung cấp tín dụng cho người bán dưới hình thức ứng tiền trước hoặc ứng trước hiện vật (máy móc, nguyên vật liệu …); trả trước cũng có nghĩa là người mua đặt cọc hoặc cam kết thực hiện hợp đồng.   Trả sau: là việc người bán cung cấp tín dụng cho người mua. Người ta có thể áp dụng kết hợp việc trả ngay, trả trước và trả sau trong một hợp đồng.  Hình thức thanh toán: Có nhiều hình thức thanh toán khác nhau như thư tín dụng (L/C), nhờ thu phiếu trơn (Clean collection), nhờ thu chấp nhận thanh toán giao chứng từ (D/A); chuyển tiền bằng điện (T/T); tiền mặt, séc … mỗi SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 15
 • 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc phương thức có những ưu và nhược điểm khác nhau. Cần nghiên cứu kỹ để có thể chọn được phương thức thanh toán thích hợp.  Bộ chứng từ thanh toán: gồm phương tiện thanh toán (thường là hối phiếu) và các chứng từ gửi hàng, cụ thể gồm: hối phiếu; hóa đơn thương mại; vận đơn; chứng thư bảo hiểm (nếu có); giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa; giấy chứng nhận số lượng/ trọng lượng hàng hóa; giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; phiếu đóng gói hàng hóa và các chứng từ khác. 1.2.3.7. Bao bì và kí mã hiệu (Packing and Marking)  Bao bì: trong điều khoản này các bên giao dịch thường thỏa thuận về:    Yêu cầu chất lượng bao bì   Quy định chung: Chất lượng bao bì phù hợp với một phương tiện vận tải nào đó như “bao bì phù hợp với vận chuyển đường sắt hay đường biển hay đường hàng không”. Phương pháp này có nhược điểm là có thể dẫn đến tranh chấp vì hai bên không hiểu giống nhau.   Quy định cụ thể:   Yêu cầu vật liệu làm bao bì.    Yêu cầu về hình thức của bao bì: Hộp (case), bao (bales), thùng   (drums), cuộn (roll), bao tải (bags)…  Yêu cầu về kích thước bao bì.    Yêu cầu về số lớp bao bì và cách thức cấu tạo của mỗi lớp đó.    Yêu cầu về đai nẹp bao bì…    Phương thức cung cấp bao bì   Phương pháp phổ biến nhất: bên bán cung cấp bao bì cùng với việc giao hàng cho bên mua.   Bên bán ứng trước bao bì để đóng gói hàng hóa, nhưng sau khi nhận hàng bên mua phải trả lại bao bì/ thuê bao bì. Phương pháp này dùng với các loại bao bì có giá trị cao hơn giá hàng/ bao bì chuyên dùng (container).   Bên mua gửi bao bì đến trước để đóng gói: phương pháp này áp dụng khi bao bì khan hiếm và thị trường thuộc về người bán. SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 16
 • 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Giá cả bao bì: được xác định theo các cách sau:   Được tính như giá của hàng hóa theo phương pháp “cả bì coi như tịnh”.   Được tính vào giá của hàng hóa, không tính riêng.   Bao bì được tính riêng: do bên mua trả riêng thường được áp dụng khi trị giá bao bì khác xa so với trị giá hàng.   Ký mã hiệu: là những ký hiệu, hàng chữ hướng dẫn sự giao nhận, vận chuyển, bảo quản hàng hóa. Yêu cầu của ký mã hiệu:    Được viết bằng sơn hoặc mực không phai, không nhòe.   Phải dễ đọc, dễ thấy.   Có kích thước lớn hơn hoặc bằng 2 cm.   Không làm ảnh hưởng đến phẩm chất hàng hóa.   Phải dùng màu đen hoặc tím đối với hàng háo thông thường, màu đỏ đối với hàng hóa nguy hiểm, màu cam đối với hàng hóa độc hại – bề mặt viết ký mã hiệu phải bào nhẵn.   Phải viết theo thứ tự nhất định.   Ký mã hiệu phải được kẻ ít nhất trên hai mặt giáp nhau. 1.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại Việt Nam 1.3.1. Làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của Nhà nước Giấy phép là tiền đề quan trọng về mặt pháp lý để tiến hành các khâu khác trong mỗi chuyến hàng nhập khẩu cũng như xuất khẩu. Thủ tục xin giấy phép xuất nhập khẩu ở mỗi nước, trong mỗi thời kỳ có đặc điểm khác nhau. Ở Việt Nam thủ tục xin giấy phép được thay đổi rất nhiều trong thời gian qua, theo hướng ngày càng đơn giản và thuận lợi. Trước đây (trước 1.9.1998) muốn kinh doanh xuất nhập khẩu thì phải có Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu thì phải có Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) cấp. Để nhập khẩu hàng hóa, việc đầu tiên phải quan tâm là loại hàng đó có được nhập khẩu không? Có phải xin giấy phép hoặc làm thủ tục đặc biệt gì không? Nếu có thì là loại giấy phép gì? Do cơ quan nào cấp? SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 17
 • 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cần phải nắm vững điều 3, điều 4 và cả phụ lục kèm theo của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định về quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, thủ tục xuất nhập khẩu và về Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu để thực hiện khâu làm thủ tục nhập khẩu một cách dễ dàng và thuận lợi. Lưu ý rằng với mỗi mặt hàng cụ thể, ở từng thời điểm cụ thể sẽ phải tuân theo những quy định cụ thể của Nhà nước/ cơ quan hữu trách về giấy phép/ thủ tục nhập khẩu nên các doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật các nghị định của Chính phủ. 1.3.2. Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán 1.3.2.1. Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng L/C Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng L/C thì cần thực hiện các công việc sau:  Làm đơn đề nghị/ giấy yêu cầu phát hành L/C  Điều kiện để mở L/C: Muốn được mở L/C tại Ngân hàng, người nhập khẩu phải có tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng, làm đơn xin mở L/C và thực hiện đầy đủ các quy định của ngân hàng về thủ tục xin mở L/C.  Cách thức mở L/C:    Đối với L/C trả ngay:  Những giấy tờ cần nộp khi đến ngân hàng xin mở L/C:  Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (nếu hàng quản lý bằng giấy phép).   Hợp đồng nhập khẩu.   Đơn xin mở L/C trả ngay (theo mẫu).  Đối với L/C trả chậm:  Những giấy tờ cần nộp khi đến Ngân hàng xin mở L/C:  Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (nếu hàng quản lý bằng giấy phép).   Hợp đồng nhập khẩu.   Phương án kinh doanh hàng trả chậm. SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 18
 • 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Bảng quyết toán tài chính của đơn vị trong thời điểm gần nhất.   Thế chấp tài sản khi Công ty thực hiện vay vốn của ngân hàng để ký quỹ.   Đơn xin mở L/C trả chậm (theo mẫu).   Thực thi ký quỹ để mở L/C  Việc ký quỹ mở L/C tùy thuộc theo qui định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ và thường mỗi ngân hàng có mức ký quỹ ấn định khác nhau đối với từng đối tượng khách hàng.  Nếu số dư tài khoản tiền gởi của đơn vị lớn hơn số tiền ký quỹ thì ngân hàng sẽ trích số tiền ký quỹ từ tài khoản tiền gởi chuyển sang tài khoản ký quỹ.    Nếu số dư tài khoản tiền gởi nhỏ hơn số tiền ký quỹ, thì sẽ giải quyết bằng một trong hai sách sau :    Mua ngoại tệ để ký quỹ.   Vay ngoại tệ để ký quỹ. 1.3.2.2. Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng CAD CAD là phương thức giao chứng từ trả tiền. Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng CAD thì nhà nhập khẩu cần tới Ngân hàng yêu cầu mở tài khoản tín thác để thanh toán tiền cho hà xuất khẩu. 1.3.2.3. Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng T/T T/T là hình thức chuyển tiền trả trước. Do đó, nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng hình thức này thì nhà nhập khẩu cần làm thủ tục chuyển tiền theo đúng quy định trong hợp đồng. 1.3.2.4. Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng nhờ thu/ chuyển tiền trả sau Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng nhờ thu hoặc chuyển tiền trả sau thì nhà nhập khẩu chờ người bán giao hàng rồi mới tiến hành công việc của khâu thanh toán. 1.3.3. Thuê phương tiện vận tải Nếu trong hợp đồng xuất nhập khẩu quy định: hàng được giao ở nước người xuất khẩu, phương tiện vận tải do người mua lo (điều kiện giao hàng EXW, FAS, FCA, FOB) thì người mua sẽ thuê phương tiện vận tải. SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 19
 • 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc Việc thuê tàu, lưu cước là một nghiệp vụ không đơn giản, đòi hỏi phải có kinh nghiệm, có thông tin về tình hình vật giá và giá cước, hiểu biết tinh thông về các điều khoản của hợp đồng thuê tàu, nên trong nhiều trường hợp, đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu thường ủy thác việc thuê tàu cho môi giới – các Công ty vận tải thuê tàu. Tùy trường hợp cụ thể, người nhập khẩu lựa chọn một trong các phương thức thuê tàu sau:  Thuê tàu chợ (liner): Chủ tàu đồng thời là người chuyên chở. Quan hệ giữa người chuyên chở với chủ hàng được điều chỉnh bằng vận đơn đường biển (B/L). Thuê tàu chợ còn gọi là lưu cước tàu chợ là người chủ hàng thông qua môi giới hoặc tự mình đứng ra yêu cầu chủ tàu giành cho thuê một phần chiếc tàu để chở hàng từ cảng này qua cảng khác. Đặc điểm của phương thức này là: khối lượng hàng hóa chuyên chở không lớn; mặt hàng chủ yếu là mặt hàng khô; mặt hàng đóng bao; tuyến đường tàu đi được quy định trước; thời gian tàu chạy được biết trước; cước phí được hãng tàu quy định trước; hai bên không đàm phán ký kết hợp đồng mà chỉ tuân theo những điều khoản có sẵn trên mặt trái của B/L in sẵn của chủ tàu. Chính vì thế, thủ tục thuê tàu chợ đơn giản nhưng cước phí lại cao.   Thuê tàu chuyến (voyage charter): Chủ tàu cho người thuê tàu thuê toàn bộ hay một phần chiếc tàu chạy rông để chuyên chở hàng hóa từ một hay một vài cảng này đến một hay vài cảng khác. Mối quan hệ giữa người chủ tàu và người thuê tàu được điều chỉnh bằng một văn bản gọi là hợp đồng thuê tàu chuyến. Đặc điểm của phương thức này là: hàng hóa thường chuyên chở đầy tàu (90- 95%), thường là hàng có khối lượng lớn như: ngũ cốc, khoáng sản, phân bón …; hai bên phải đàm phán ký kết hợp đồng thuê tàu; thường sử dụng B/L theo hợp đồng tàu chuyến; thường sử dụng môi giới hàng hải; giá cước thấp, nhưng nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi người đi thuê phải giỏi và nắm chắc các thông tin có liên quan. SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 20
 • 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Thuê tàu định hạn (time charter): Chủ tàu cho người thuê tàu thuê con tàu để sử dụng vào mục đích chuyên chở hàng hóa hoặc cho thuê lại trong thời gian nhất định, chủ tàu có trách nhiệm chuyển giao quyền sử dụng chiếc tàu cho người thuê và đảm bảo “Khả năng đi biển” của chiếc tàu trong suốt thời gian thuê. Còn người thuê tàu có trách nhiệm trả tiền thuê và chịu trách nhiệm về việc kinh doanh khai thác tàu, sau khi hết thời gian thuê phải trả cho chủ tàu trong tình trạng kỹ thuật tốt tại cảng và trong thời gian quy định. 1.3.4. Mua bảo hiểm  Cơ sở để xác định người nhập khẩu nên mua bảo hiểm hàng hóa Mặc dù trong Incoterms 2010 không quy định người nhập khẩu có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa, nhưng khi mua hàng theo điều kiện nhóm E (EXW), nhóm F (FCA, FAS, FOB) và điều kiện CFR, CPT thì người nhập khẩu cũng nên tự thu xếp việc mua bảo hiểm hàng hóa cho chính mình để nếu có rủi ro xảy ra trong quá trình vận chuyển mới được Công ty bảo hiểm bồi thường.  Một số vấn đề cần lưu ý khi mua bảo hiểm hàng hóa Về việc lựa chọn điều kiện bảo hiểm, người nhập khẩu khi mua bảo hiểm cần xét tới các yếu tố sau mà yêu cầu bảo hiểm theo những điều kiện bảo hiểm thích hợp:  Tính chất hàng hóa.   Tính chất bao bì và phương thức xếp dỡ hàng.   Loại hình phương tiện chuyên chở.   Khoảng cách và thời gian vận chuyển.   Khí hậu, thời tiết trong quá trình vận chuyển.   Những rủi ro, bất trắc có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển, giao nhận.   Hành trình chuyên chở. 1.3.5. Làm thủ tục hải quan 1.3.5.1. Khai báo và nộp tờ khai hải quan Theo Luật sửa đổi một số điều của Luật Hải quan đã được Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2006; Nghị định số SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 21
 • 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc 154/2006/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan; Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, trong đó quy định khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải:  Người khai hải quan phải khai và nộp tờ khai; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan được khai và gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của Hải quan.   Việc khai hải quan được thực hiện theo mẫu tờ khai hải quan do Bộ Tài chính quy định.   Người khai hải quan khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng về tên và mã số hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, trọng lượng, chất lượng, xuất xứ, đơn giá, trị giá hải quan, các loại thuế suất và các tiêu chí khác quy định tại tờ khai hải quan; tự tính để xác định số thuế, các khoản thu khác phải nộp ngân sách Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.   Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Người khai hải quan phải nộp cho cơ quan Hải quan hồ sơ hải quan. Bộ hồ sơ hải quan gồm các chứng từ sau:   Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu: 2 bản chính;   Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: 1 bản sao;   Vận tải đơn: 1 bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chính của các bản vận tải đơn có ghi chữ COPY. Tuỳ trường hợp cụ thể, bộ hồ sơ hải quan được bổ sung thêm các chứng từ sau:  Bảng kê chi tiết hàng hóa đối với hàng có nhiều chủng loại hoặc hàng đóng gói không đồng nhất: 1 bản chính và 1 bản sao;   Giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra Nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý Nhà nước có SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 22
 • 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc thẩm quyền cấp trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm tra Nhà nước về chất lượng: 1 bản chính;  Chứng thư giám định trường hợp hàng hóa được giải phóng hàng trên cơ sở kết quả giám định: 1 bản chính;   Tờ khai trị giá hàng nhập khẩu trường hợp hàng hóa thuộc diện phải khai tờ khai trị giá hàng hóa: 1 bản chính;   Giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: 1 bản (là bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc bản sao khi nhập khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu).   Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trường hợp chủ hàng có yêu cầu được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: 1 bản gốc và 1 bản sao;   Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật liên quan phải có: 1 bản chính. 1.3.5.2. Đưa hàng đến địa điểm quy định để kiểm tra Theo quy trình thủ tục hải quan của Tổng cục Hải quan, hàng hóa của chủ hàng nhập khẩu được phân ra làm 3 luồng theo nguyên tắc sau:  Luồng xanh: Đối với hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp có quá trình chấp hành tốt Luật Hải quan nếu có điều kiện sau: Hàng hóa không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, hoặc thuộc danh mục nhập khẩu phải có giấy phép hoặc phải giám định, phân tích, phân loại nhưng chủ hàng đã nộp, xuất trình văn bản cho phép cho cơ quan Hải quan. Hàng hóa của chủ hàng thuộc luồng này được miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.   Luồng vàng: Hàng hóa của chủ hàng thuộc luồng này phải kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.   Hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc phải giám định, phân tích, phân loại nhưng chưa nộp văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan Hải quan;   Hàng hóa thuộc diện phải nộp thuế ngay; SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 23
 • 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Hàng hóa phát hiện có nghi vấn về hồ sơ hải quan.   Luồng đỏ: Hàng hóa của chủ hàng thuộc luồng này phải kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa.   Hàng hóa của chủ hàng nhập khẩu nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan;   Hàng hoá của chủ hàng nhập khẩu có khả năng vi phạm pháp luật;   Hàng hóa của chủ hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Có 3 mức độ kiểm tra ở luồng đỏ:  Mức (a): kiểm tra toàn bộ lô hàng;    Mức (b): kiểm tra 10% lô hàng, nếu không phát hiện thì kết thúc kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì tiếp tục kiểm tra để kết luận mức độ vi phạm.    Mức (c): kiểm tra 5% lô hàng, nếu phát hiện thì kết thúc kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì tiếp tục kiểm tra để kết luận mức độ vi phạm.  1.3.5.3. Làm nghĩa vụ nộp thuế Theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trong đó quy định:  Đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hóa do Bộ Thương mại công bố thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Nếu đối tượng có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan. Hết thời hạn bảo lãnh mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế xong thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) thay cho đối tượng nộp thuế. Thời hạn chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh.   Đối với hàng hóa nhập khẩu khác được quy định cụ thể sau:    Đối với đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế  SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 24
 • 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc Đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế là chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan và không còn nợ thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạt chậm nộp thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì thời hạn nộp thuế như sau:  Hàng hóa nhập khẩu là vật tư nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu thì thời hạn nộp thuế là 275 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan. Đối với một số trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất dự trữ vật tư, nguyên vật liệu kéo dài hơn 275 ngày thì thời hạn nộp thuế có thể kéo dài hơn 275 ngày. Đối tượng nộp thuế có văn bản đề nghị Cục Hải quan xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể. Trường hợp xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế thì phải nộp thuế khi hết thời hạn nộp thuế  được áp dụng và được hoàn lại số thuế đã nộp khi sản phẩm thực tế xuất khẩu.   Đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập thì thời hạn nộp thuế là 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập (áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn).   Đối với các trường hợp khác (bao gồm cả hàng hóa tiêu dùng trong Danh mục hàng hóa do Bộ Thương mại công bố nhưng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp dùng cho sản xuất) ngoài hai trường hợp nêu trên thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.  Đối với đối tượng nộp thuế chưa chấp hành tốt pháp luật về thuế    Nếu được tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn quy định đối với từng trường hợp nêu trên. Hết thời hạn bảo lãnh mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế xong thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) thay cho đối tượng nộp thuế. Thời hạn chậm
 • 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 25
 • 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn bảo lãnh hơn thời hạn nộp thuế) hoặc hết thời hạn nộp thuế (nếu thời hạn bảo lãnh dài theo quy định.  Nếu không được tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng. Đối tượng nộp thuế nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày cuối cùng trong thời hạn quy định phải nộp hoặc ngày cuối cùngtrong thời hạn được ghi trong quyết định xử lý về thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% số tiền chậm nộp; nếu thời hạn chậm nộp là quá 90 ngày thì bị cưỡng chế theo quy định trong Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu đã ban hành. Ngoài số tiền thuế nhập khẩu phải nộp, người nhập khẩu còn phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc các khoản thu 9 (nếu có) theo quy định của các luật thuế, các văn bản của Nhà nước có liên quan. 1.3.6. Nhận hàng  Nhận hàng từ kho bãi cảng: Thủ tục nhận hàng như sau:    Khi nhận được Giấy thông báo tàu đến (Notice of Arrival), người nhập khẩu mang vận đơn đường biển bản gốc, giấy giới thiệu đến đại lý hãng tàu làm lệnh giao hàng (Delivery Order – D/O);   Nộp phí lưu kho, phí xếp dỡ và biên lai thanh toán phí;   Cảng nhận hàng từ tàu và đưa hàng về kho bãi cảng;   Đem biên lai nộp phí, 3 bản D/O, hoá đơn thương mại và phiếu đóng gói đến văn phòng quản lý tàu tại cảng để xác nhận D/O (tại đây lưu 1 bản D/O) và tìm vị trí hàng;   Mang 2 bản D/O còn lại đến Phòng Thương vụ cảng để làm phiếu xuất kho;   Đem phiếu xuất kho đến kho cảng để liên hệ nhận hàng;   Làm thủ tục hải quan; 
 • 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Chở hàng về kho riêng của mình.   Nhận hàng trực tiếp từ người vận tải giao không qua lưu kho bãi cảng  SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 26
 • 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Người nhập khẩu lập các giấy tờ cần thiết để trực tiếp nhận hàng từ tàu giao;   Làm thủ tục hải quan;   Chở hàng về kho riêng của mình.   Nhận hàng bằng container.   Hàng nguyên container (FCL)    Khi nhận được giấy thông báo tàu đến, người nhập khẩu mang vận đơn đường biển bản gốc và giấy giới thiệu đến đại lý hãng tàu để lấy D/O;   Mang D/O đến Hải quan làm thủ tục hải quan;   Làm xong các thủ tục cần thiết, chủ hàng đem bộ chứng từ nhận hàng trong đó có D/O đến cảng để nhận hàng. Tùy theo từng hãng tàu đưa ra thời hạn để giải phóng container khác nhau, trong số ngày quy định đó, chủ hàng không phải chịu phí, nếu quá thời hạn, chủ hàng sẽ bị phạt “chậm lấy hàng”, cũng tùy mỗi chủ tàu mà sẽ có mức phạt khác nhau.  Hàng lẻ (LCL)    Khi nhận được giấy thông báo tàu đến, người nhập khẩu mang vận đơn đường biển bản gốc đến hãng tàu hoặc đại lý của người giao nhận hoặc người gom hàng để lấy D/O;   Nộp tiền lưu kho, phí xếp dỡ và lấy biên lai thanh toán;   Đem biên lai nộp phí, 3 bản D/O, hoá đơn thương mại và phiếu đóng gói đến văn phòng quản lý tàu tại cảng để xác nhận D/O (tại đây lưu 1 bản D/O) và tìm vị trí hàng;   Mang 2 bản D/O còn lại đến Phòng Thương vụ cảng để làm phiếu xuất kho;   Đem phiếu xuất kho đến kho cảng để liên hệ nhận hàng;   Làm thủ tục hải quan;   Chở hàng về kho riêng của mình. 1.3.7. Kiểm tra hàng nhập khẩu Theo quy định của Nhà nước, hàng nhập khẩu khi về qua cửa khẩu cần được kiểm tra kỹ càng. SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 27
 • 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc Đối với mọi hàng hóa nhập khẩu, mỗi cơ quan tùy theo chức năng của mình phải tiến hành công việc kiểm tra. Cơ quan giao thông (ga, cảng) phải kiểm tra niêm phong kẹp chì trước khi dỡ hàng ra khỏi phương tiện. Nếu hàng có thể có tổn thất hoặc xếp đặt không theo vị trí vận đơn thì cơ quan giao thông mời Công ty giám định lập biên bản giám định. Nếu hàng chuyên chở đường biển mà thiếu hụt mất mát thì phải có “biên bản kết toán nhận hàng với chủ tàu”, còn nếu có đổ vỡ phải có “biên bản hàng đổ vỡ. hư hỏng”. Đơn vị kinh doanh nhập khẩu, với tư cách là một bên đứng tên trên vận đơn, phải lập thư dự kháng (letter of reservation) nếu nghi ngờ hoặc thực sự thấy hàng có tổn thất, thì phải yêu cầu lập biên bản giám định nếu hàng hóa thực sự bị tổn thất, thiếu hụt, không đồng bộ, không phù hợp với hợp đồng… Các cơ quan kiểm dịch phải thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch nếu hàng nhập khẩu là động vật và thực vật. 1.3.8. Khiếu nại (nếu có) 1.3.8.1. Khiếu nại người bán Người nhập khẩu có quyền khiếu nại người xuất khẩu khi người xuất khẩu không giao hàng hoặc giao hàng chậm, giao thiếu, hoặc phẩm chất hàng hóa không phù hợp với qui định của hợp đồng, hoặc bao bì xấu, ký mã hiệu sai, hoặc không giao, giao chậm tài liệu kỹ thuật …. Thể thức và hồ sơ khiếu nại: thư khiếu nại phải làm bằng văn bản, nội dung bao gồm:  Tên, địa chỉ của bên khiếu nại, bên bị khiếu nại;   Cơ sở pháp lý của việc khiếu nại;   Lý do khiếu nại;   Yêu sách cụ thể đối với người bán;   Các chứng từ kèm theo (hợp đồng, vận đơn, biên lai giám định …). 1.3.8.2. Khiếu nại người chuyên chở, người giao nhận, người gom hàng Người nhập khẩu tiến hành khiếu nại người chuyên chở, người giao nhận, người gom hàng khi người này vi phạm hợp đồng vận tải, giao nhận như người chuyên chở không mang tàu hoặc mang tàu đến chậm, hoặc khi hàng hóa bị tổn SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 28
 • 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc thất, mất mát, thiếu hụt hoặc khi hàng kém phẩm chất… do lỗi của người chuyên chở, người giao nhận, người gom hàng gây ra. Thể thức và hồ sơ khiếu nại: thư khiếu nại phải làm bằng văn bản, nội dung bao gồm:  Tên, địa chỉ của bên khiếu nại, bên bị khiếu nại;   Cơ sở pháp lý của việc khiếu nại;   Lý do khiếu nại;   Yêu sách cụ thể đối với người chuyên chở, người giao nhận, người gom hàng;   Các chứng từ kèm theo;   Hợp đồng chuyên chở hàng hóa;   Vận đơn;   Tùy theo trường hợp kèm theo các chứng từ sau:   Biên bản kết toán nhận hàng với tàu ROROC (Report on Receipt of cargo).   Giấy chứng nhận hàng thiếu CSC (Certificate of Shortlanded Cargo).   Biên bản đổ vỡ hư hỏng do tàu gây ra COR (Cargo Outturn Report). 1.3.8.3. Khiếu nại người bảo hiểm Người nhập khẩu có quyền khiếu nại Công ty bảo hiểm để đòi bồi thường thiệt hại, tổn thất xảy ra cho đối tượng đã được bảo hiểm. Thể thức và hồ sơ khiếu nại: thư khiếu nại phải làm bằng văn bản, kèm theo các chứng từ sau:  Đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.   Vận đơn đường biển bản gốc.   Bản sao hóa đơn thương mại và các hóa đơn chi phí.   Các yêu cầu, tính toán số tiền khiếu nại.   Các chứng từ khác kèm theo va tùy từng trường hợp khiếu nại khác nhau:   Đối với hàng hóa bị hư hỏng hay mất mát:   Biên bản giám định do bảo hiểm hoặc đại lý của bảo hiểm cấp.   Biên bản đổ vỡ hư hỏng do tàu gây ra (COR: Cargo Outturn Report).   Đối với hàng hóa bị thiếu nguyên kiện:   Biên bản kết toán nhận hàng với tàu (ROROC: Report on Receipt of cargo). SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 29
 • 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Giấy chứng nhận hàng thiếu (CSC: Certificate of Shortlanded Cargo).   Đối với tổn thất chung:   Văn bản tuyên bố tổn thất chung của chủ tàu.   Bảng tính toán phân bổ tổn thất chung.   Các văn bản có liên quan khác.   Đối với hàng hóa bị tổn thất toàn bộ:   Thư thông báo của người chuyên chở về tổn thất toàn bộ.   Xác nhận của người chuyên chở về lô hàng đã được xếp lên tàu. 1.3.9. Thanh toán Thanh toán là nghĩa vụ chủ yếu của nhà nhập khẩu trong quá trình mua bán. Tùy theo từng phương thức, công việc thanh toán có khác nhau.  Nếu hợp đồng quy định thanh toán bằng L/C thì khi nhận bộ chứng từ do bên bán chuyển tới, ngân hàng mở L/C sẽ kiểm tra hết sức kỹ lưỡng. Nếu chứng từ hoàn hảo thì ngân hàng thanh toán lại cho ngân hàng, rồi nhận bộ chứng từ đi lấy hàng. Nếu chứng từ không hoàn hảo, thì hỏi ý kiến nhà nhập khẩu, rồi tùy lỗi nặng nhẹ mà có phương pháp xử lý thích hợp…   Nếu thanh toán theo phương thức chuyển tiền thì người nhập khẩu lập lệnh chuyển tiền gửi đến ngân hàng phục vụ mình để yêu cầu ngân hàng trích trong tài khoản ngoại tệ của mình để thanh toán cho người xuất khẩu.   Nếu thanh toán nhờ thu trơn thì người nhập khẩu phải thực hiện thủ tục thanh toán cho người xuất khẩu sau khi người xuất khẩu giao hàng và giao bộ chứng từ hành hóa cho người nhập khẩu.   Nếu thanh toán nhờ thu kèm chứng từ thì người nhập khẩu phải thực hiện việc trả tiền (trong trường hợp D/P) hoặc chấp nhận hối phiếu của người xuất khẩu  (trong trường hợp D/A) thì ngân hàng mới giao bộ chứng từ cho người nhập khẩu để họ tổ chức việc nhận hàng. 1.3.10. Thanh lý hợp đồng SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 30
 • 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc Sau khi thực hiện khâu thanh toán hoặc không có bất cứ khiếu nại hoặc việc khiếu nại đã hoàn tất thì nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu sẽ tiến hành thanh lý kết thúc hợp đồng. Công việc tổ chức thanh lý hợp đồng sẽ được hai bên thực hiện bằng văn bản sau khi hai bên đã hoàn thành tất cả quyền và nghĩa vụ đối với bên còn lại hoặc văn bản thanh lý hợp đồng đó sẽ được gửi cho bên thứ ba nếu có quy định bằng một điều khoản trong hợp đồng ngoại thương giữa hai bên. Sau khi văn bản thanh lý hợp đồng được thực hiện thì quyền và nghĩa vụ của hai bên tham gia hợp đồng đó hoàn toàn chấm dứt hay nói cách khác hai bên không còn bị ràng buộc bởi hợp đồng ngoại thương đó nữa. 1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 1.4.1. Những nhân tố bên trong doanh nghiệp 1.4.1.1. Cơ cấu tổ chức và cơ sở hạ tầng  Cơ cấu tổ chức  Cơ cấu tổ chức là một hệ thống chính thức về các mối quan hệ vừa độc lập vừa phụ thuộc trong tổ chức, thể hiện những nhiệm vụ rõ ràng do ai làm, làm cái gì và liên kết với các nhiệm vụ khác trong tổ chức như thế nào nhằm tạo ra một sự hợp tác nhịp nhàng để ứng với mục tiêu của tổ chức. Cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp là vô cùng quan trọng vì để mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kể cả hoạt động nhập khẩu đạt hiệu quả thì bộ máy quản lý không được cồng kềnh hay bộ máy quản lý, lãnh đạo cần phải hoàn chỉnh, không thừa cũng không thiếu và tổ chức phân cấp quản lý, phân công lao động phải thật phù hợp. Và nếu bộ máy quản lý rắc rối và phức tạp thì việc phân công nhiệm vụ sẽ không rõ ràng, dễ sinh ra tình trạng người thừa việc người thiếu việc và sẽ không có sự thống nhất giữa các bộ phận với nhau trong công việc; do đó, không phát huy được hết khả năng của các nhân viên cũng như sẽ không khai thác hết được khả năng và tài năng tiềm tàng của từng nhân viên và sự đoàn kết của một tập thể khi giải quyết một vấn đề phát sinh trong hoạt động nhập khẩu. SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 31
 • 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 GVHD: ThS. Phạm Gia Lộc  Cơ sở hạ tầng  Cơ sở hạ tầng mà tác giả muốn đề cập ở đây đó là những trang thiết bị, máy móc, văn phòng, phương tiện vận tải … mà được một doanh nghiệp trang bị cho hoạt động kinh doanh của mình. Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp cũng là một trong những yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp được trang bị công cụ kỹ thuật cải tiến, nâng cấp như máy vi tính kết nối mạng thì doanh nghiệp sẽ có điều kiện dễ dàng nắm bắt được những thông tin quan trọng về tình hình của thị trường hay có thể trao đổi, làm việc với các đối tác nước ngoài một cách thuận tiện và nhanh chóng. Hoặc cơ sở hạ tầng có thể là các phương tiện vận chuyển hàng hóa hay hệ thống kho hàng mà hiện đại mà được trang bị, quản lý và giữ gìn tốt thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí trong việc vận chuyển cũng như bảo quản hàng hóa mà được nhập khẩu về trước khi tiến hành việc buôn bán các hàng hóa đó. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp không biết chăm chút, tu sửa và nâng cấp kỹ thuật cho các thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh như mạng nội bộ hay việc kết nối mạng quốc tế sẽ làm cho công việc thương mại với các đối tác nước ngoài dễ bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như nếu việc đàm phán hợp đồng thường qua mail hay khi gửi mail các chứng từ quan trọng và khẩn cấp mà hệ thống mạng gặp trục trặc thì hoạt động nhập khẩu nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng và có thể gây thiệt hại về tài chính cho doanh nghiệp đó. 1.4.1.2. Mặt hàng kinh doanh Mặt hàng kinh doanh là những hàng hóa mà doanh nghiệp lựa chọn cho hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt mặt hàng mà tác giả muốn đề cập ở đây đó là những hàng hóa mà phục vụ cho các hoạt động ngoại thương của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Việc lựa chọn mặt hàng kinh doanh nhất là mặt hàng nhập khẩu của doanh nghiệp ảnh hưởng rất nhiều trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. Quyết định mặt hàng kinh doanh cần phải xem xét rất kĩ đến từng yếu tố như là mặt SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 32