Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
IñakiPetxarroman
Edizioarduraduna:
JoseAnjelAldai
Argitaratzailea:
EuskalEdit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Eta eskandalua ekarri zuten

Download to read offline

Femenekoen ekintza urratzaileek zenbaiten begiko bihurtzea lortu dute, bat-batean
agendan sartu zuelako emakumeek euren gorputzei buruz erabakitzeko eskubidea hein handi batean mugatuko dituen berehalako lege erreforma. 21 Noviembre 2013 Berria

  • Be the first to like this

Eta eskandalua ekarri zuten

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: JoseAnjelAldai Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:21/11/2013 Exemplaire:3.231 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Eta eskandalua ekarri zuten L anzailadahedabideei atentzioaematea,iaezi- nezkoa,batikbatmugi- mendusozialentzateta gizaeskubideenaldeko- entzat.Egoerabidegabeensalake- tekhedabideetanislaizandezaten, etagizarteanhorrenbestekoeragi- naizateko,berritzaileizanbeharra dago,osoberritzaile.Haatik,errea- litateaaregehiagokonplikatzen daprotestakemakumeeneskubi- deendefentsarekinzerikusia badu.Emakumeenkausakilara amaierandirau. AstebatzukigarodiraFemene- koek(emakumeak,ukraineraz)sa- latzekolehenekintzapublikoa eginzutenetikEspainian.Diputa- tuenKongresuaneginzutenekin- tza,abortuariburuzkoGallardón ministroarenlegeproiektuariau- rreegiteko,etaaurretikbesteekin- tzaaskoriekinizandieteeuren gorputzezbaliatuta.Davosenhala jokatuzuten,MundukoEkonomia Foroarenaurrean,emakumezko herritarrakberezikizigortzendi- tuenmundukoekonomiarenmen- deratzearenaurka;Londongo 2012koOlinpiarJokoetanerehala jokatuzuten,emakumeakzapal- tzendituztenerregimenislamiar odolgiroeiNOBNazioartekoOlin- piarBatzordeaksostenguaemate- arenaurka.Duelaaregutxiago, Madrilen,Femenekobostekintzai- leabortuarenaurkakomanifesta- ziobatenaurreanagerizirenpro- testan,etahorrenondoriozatxilo- tueginzituzten. Hasizirenean,Ukrainanbaino ezzutenjarduten,emakumeen sexuesplotazioarenaurka,herrial- dearenbarruanetakanpoan;izan ere,herrialdeaprostituzio-etxe erraldoibihurtudadefacto,eta bortxaketeksarritandirautezigo- rrikgabe.Protestatzekomoduari dagokionez,jantzigutxirekinedo topless-enagertzeandatza,eta,eu- rekdiotenez,ikusgarriizateko modubakarrada.Egiaesan,arra- kastaeztabaidaezinalortudute aldehorretatik.Badakiteosoera eraginkorreannabarmentzen,eu- renekintzaososoilekoihartzun handixamarralortzenbaitutehe- dabideetan.Erantzunsuharraren arabera,«hedabideetanagertzen lortzendutebiluztendirelako,bes- terikez»,bainaerabatokerdabil; kontuada,egiazki,horiezdelaFe- menekoemakumeenaurkakokri- tika,baiziketastatuquoa-renaur- kakoa,horrenbaitanhedabideek gorputzbiluzianjartzendutelako arreta,berezikipatriarkatuakbe- raksozialkiezarritakoemakumez- koenedertasunarenkanonakbete- tzenbaditu,etabadirudiFemenek horrenkontraegitenduela.Argi etagarbi,hedabideekezlieketeto- kirikemangomanifestariak«be- harbezala»jantzitajoangobalira. Gobernuespainiarraosatzen duenalderdiakezdubularraldebi- luzianidatziazeramatenleloaongi hartu:«elabortoessagrado»(abor- tuasakratuada).EtabadirudiFe- menekondobainohobetokalkula- tuzuela,hainzuzen,PPrenbera- renerreakzioak,hainbiziak, anplifikadorelanakeginzitzan. Sakratukalifikatzaileaerabiltze- aksortudueneskandaluazgain, Gallardónekhauxeesanduekin- tzariburuz:«herrisubiranotasu- naribegiruneezarenadierazpena da».GonzálezPonsekministroare- nagainditueta«demokraziaren aurkakoerasoa»delaesanzuen. PPkodiputatuAnaBelénVázquez BlancoketaBeatrizEscuderok «higuingarri»,«patetiko»eta«fa- natismo»ekintzatzatjozuten. Erreakziohoriekguztiekatentzioa desbideratzealortuduteetaezzaio benetakoarazoarierreparatu, hots,aldebaterautzidaongizate estatuarendesegitea,hezkuntzan etaosasunsistemaneginikomu- rrizketakizanikondorionagusia, etaorain,emakumeeneskubidee- tanegindakomurrizketaerebai. Herrisubiranotasunaribegiru- neeza?Demokraziarenaurkako erasoa?Abortuarenlegeproiek- tua,Gallardónsustatzendabilena, duelagutxionetsidenWertLegea- renildoberetikdoa,atzerapena- renildotik.Haatik,ezdezagunes- perobezainbestekoeztabaidasen- doa,eztaoposiziosendoaere.Bes- teakbeste,abortuatabuadelako. Bainabadaarrazoihandiagobat: nolalitekeemakumeek,emaku- meeksoilik,libreerabakitzeaeu- rengorputzeninguruan? Feminismoamugimenduplura- ladaoso,etaeztabaidaetengabe zabalikdu.Esaterako,iritziosoez- berdinakdaudeprostituzioalegez- tatzeariburuz,etaFemenhorren aurkaagertudaerabat.Erabere- an,besteaukerafeministabatzuk osokritikodiraerakundehorre- kin,biluztendirenFemenekoema- kumeekedertasunereduonartua etapatriarkatuakdefinitutakoa betetzendutelako.Alabaina,Fe- menekoenekintzaurratzaileek zenbaitenbegikobihurtzealortu dute,bat-bateanagendansartu zuelakoemakumeekeurengorpu- tzeiburuzerabakitzekoeskubidea heinhandibateanmugatukodi- tuenberehalakolegeerreforma. Horreneraginez,Espainia 1985ekoabainolehenagokoegoera- raitzulikoda,etagaurkoegunez, Europaniadesagertuadagoenera. Izanere,hedabideekezzutenarre- tajarritokikofeminismoarenaha- legin,manifestazio,txosten,ezta- baidaetagogoetetan. Gizaeskubideenaldekoekin- tzailegarenheinean,ustedugu emakumebatekereezduelazer- tanosasunfisikoaedopsikikoa arriskuanizanezinabortatzeaga- tik. Femenekoeijendaurrekoeskan- daluasorraraztealeporatudiete, parlamentusaiobatetenzutelako. Epaitegiekerabakikodute,nahiz eta,ZigorKodeko497.2artikuluan xedatutakoarenarabera,zailadi- rudieneurenprotestaekintzana- hasmendularritzatjotzea,Kon- gresuanordenapublikoaeralda- tzekodelitugisazigortuta. Indarkeriarikezbadago,etaesku arteandugunkasuanezzenhala- korikgertatu,ezdiraekintzazigor- garriak,gukuste.Bestekontubat da,jakina,batetortzeaeurenalda- rrikapenekineta,batezere,sala- tzekoerabiltzendituztenmetodoe- kin. Andrés Krakenberger, Bertha Gaztelumendieta MatíaNaredo Argituz Giza Eskubideen Aldeko Elkartearen izenean Femenekoen ekintza urratzaileek zenbaiten begiko bihurtzea lortu dute,bat-batean agendan sartu zuelako emakumeek euren gorputzei buruz erabakitzeko eskubidea hein handi batean mugatuko dituen berehalako lege erreforma Argazkia B aldinjakinizanbanuIsaacRosano- belistabezainiritzi-emailefinaIru- ñeraetortzekoazela,osolitekeenada entzuteraagertuizana.Gauerdikosola- sakizenekoekimeneraekarridute.Uste dutezdirelagauerdianizaten. Eznaizinoizjoan.Orohar,ezdituda- lakoekarriohidituztenidazleak gustuko.Nafarroakoegunkariba- tekoargazkiaikusita,jendegutxi agertudahonakohonetan.Rosa- gatikpenahartudut.Etadau- denetatikerdiekezdirudite joanizanazosoharro;aur- pegiaezkutatzekoahalegin nabarmeneanaridira. (Norabaitjoanetaikus ezzaitzatelaosohemengoada,osohau irakurtzenarizarenarentokikoa,edo- zeindelarikere.Zertarakojakinbehar duteIsaacRosagustatzenzaizula,edo areirakurtzeaduzulagogoko,edozer- tanzabiltzanustezkogauerdian,etxean goxoegonbeharrean.Salatarietakikil- duenherribateanbizigara.Hobeezzai- tzatelaseinala). Aurpegiaezkutatzekoahalegintriste- enkatalogoa:batekbetaurrekoak goratzenditu,bestebateztulka hasidajustuargazkikounean,hi- rugarrenbatekkopetanazkura du,laugarrenbatalferrikbiratuda ondokolagunarengana,argaz- kilariarieskortzoaeskainiz, bosgarrenbattxikieginda eserlekubigunean. Tira,behintzat,ezdami- tinbat. Jira AngelErro Erasmus L aurogeigarrenekohamarkadan bezalaCojoMantecalagunhartuta ikasleenmanifestazioetanpartehartze- koprestsumatuditutegunotanhainbat guraso,sumindutaetabeldurtuta.Hori baitukrisiizendatudigutenhonek,sine- tsidugula,ezinbestean,funanbulisten alanbrebatdelaetorkizuna,eta gutxibatzukeutsikodiotelazutik: abilenek,indartsuenek,prestatue- nek.Eta,noski,multzohorretan nahiditugugurealaba- semeak.Horregatik,arran- guratugarahainbeste EspainiakoGobernuak Erasmusbekekinegindako prestidigitaziojokoarekin: oraintxeez,oraintxebai,lasterbetiko kentzeko. Esaterako,5urtekoumebatenamak esanditprestdagoelaitxialdibatabia- tzeko,edogosegrebabat.Inorkezindiola berealabarihizkuntzaketakulturakeza- gutzekoaukeraebatsi,globalizaziorako prestakuntzaukatu,etorkizunaezabatu. Erasmusaoinarrizkoadela. EtaAbdourekingogoratunaiz.Orain egunbatzukadiskidebatzuekkaleanal- derraietagaixorikaurkitutakoadin- gabekosenegaldarrarekin.Itsasoz- koetabasamortuzkoinfernubat gurutzatudupaperikgabekoeta debekuzkobestebatekintopo egiteko.Etaharkereizango duhanurrunamabat,se- mearenetorkizunagatik dena—betikogaleraonar- tzeraino—ematekoprest. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 4 berria 2013koazaroaren21a,osteguna

Femenekoen ekintza urratzaileek zenbaiten begiko bihurtzea lortu dute, bat-batean agendan sartu zuelako emakumeek euren gorputzei buruz erabakitzeko eskubidea hein handi batean mugatuko dituen berehalako lege erreforma. 21 Noviembre 2013 Berria

Views

Total views

102

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×