Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zuzendaria:
MartxeloOtamendi
Zuzendariordea:
IñakiPetxarroman
Edizioarduraduna:
JoseAnjelAldai
Argitaratzailea:
EuskalEdit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eta eskandalua ekarri zuten

Femenekoen ekintza urratzaileek zenbaiten begiko bihurtzea lortu dute, bat-batean
agendan sartu zuelako emakumeek euren gorputzei buruz erabakitzeko eskubidea hein handi batean mugatuko dituen berehalako lege erreforma. 21 Noviembre 2013 Berria

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Eta eskandalua ekarri zuten

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: JoseAnjelAldai Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:21/11/2013 Exemplaire:3.231 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Eta eskandalua ekarri zuten L anzailadahedabideei atentzioaematea,iaezi- nezkoa,batikbatmugi- mendusozialentzateta gizaeskubideenaldeko- entzat.Egoerabidegabeensalake- tekhedabideetanislaizandezaten, etagizarteanhorrenbestekoeragi- naizateko,berritzaileizanbeharra dago,osoberritzaile.Haatik,errea- litateaaregehiagokonplikatzen daprotestakemakumeeneskubi- deendefentsarekinzerikusia badu.Emakumeenkausakilara amaierandirau. AstebatzukigarodiraFemene- koek(emakumeak,ukraineraz)sa- latzekolehenekintzapublikoa eginzutenetikEspainian.Diputa- tuenKongresuaneginzutenekin- tza,abortuariburuzkoGallardón ministroarenlegeproiektuariau- rreegiteko,etaaurretikbesteekin- tzaaskoriekinizandieteeuren gorputzezbaliatuta.Davosenhala jokatuzuten,MundukoEkonomia Foroarenaurrean,emakumezko herritarrakberezikizigortzendi- tuenmundukoekonomiarenmen- deratzearenaurka;Londongo 2012koOlinpiarJokoetanerehala jokatuzuten,emakumeakzapal- tzendituztenerregimenislamiar odolgiroeiNOBNazioartekoOlin- piarBatzordeaksostenguaemate- arenaurka.Duelaaregutxiago, Madrilen,Femenekobostekintzai- leabortuarenaurkakomanifesta- ziobatenaurreanagerizirenpro- testan,etahorrenondoriozatxilo- tueginzituzten. Hasizirenean,Ukrainanbaino ezzutenjarduten,emakumeen sexuesplotazioarenaurka,herrial- dearenbarruanetakanpoan;izan ere,herrialdeaprostituzio-etxe erraldoibihurtudadefacto,eta bortxaketeksarritandirautezigo- rrikgabe.Protestatzekomoduari dagokionez,jantzigutxirekinedo topless-enagertzeandatza,eta,eu- rekdiotenez,ikusgarriizateko modubakarrada.Egiaesan,arra- kastaeztabaidaezinalortudute aldehorretatik.Badakiteosoera eraginkorreannabarmentzen,eu- renekintzaososoilekoihartzun handixamarralortzenbaitutehe- dabideetan.Erantzunsuharraren arabera,«hedabideetanagertzen lortzendutebiluztendirelako,bes- terikez»,bainaerabatokerdabil; kontuada,egiazki,horiezdelaFe- menekoemakumeenaurkakokri- tika,baiziketastatuquoa-renaur- kakoa,horrenbaitanhedabideek gorputzbiluzianjartzendutelako arreta,berezikipatriarkatuakbe- raksozialkiezarritakoemakumez- koenedertasunarenkanonakbete- tzenbaditu,etabadirudiFemenek horrenkontraegitenduela.Argi etagarbi,hedabideekezlieketeto- kirikemangomanifestariak«be- harbezala»jantzitajoangobalira. Gobernuespainiarraosatzen duenalderdiakezdubularraldebi- luzianidatziazeramatenleloaongi hartu:«elabortoessagrado»(abor- tuasakratuada).EtabadirudiFe- menekondobainohobetokalkula- tuzuela,hainzuzen,PPrenbera- renerreakzioak,hainbiziak, anplifikadorelanakeginzitzan. Sakratukalifikatzaileaerabiltze- aksortudueneskandaluazgain, Gallardónekhauxeesanduekin- tzariburuz:«herrisubiranotasu- naribegiruneezarenadierazpena da».GonzálezPonsekministroare- nagainditueta«demokraziaren aurkakoerasoa»delaesanzuen. PPkodiputatuAnaBelénVázquez BlancoketaBeatrizEscuderok «higuingarri»,«patetiko»eta«fa- natismo»ekintzatzatjozuten. Erreakziohoriekguztiekatentzioa desbideratzealortuduteetaezzaio benetakoarazoarierreparatu, hots,aldebaterautzidaongizate estatuarendesegitea,hezkuntzan etaosasunsistemaneginikomu- rrizketakizanikondorionagusia, etaorain,emakumeeneskubidee- tanegindakomurrizketaerebai. Herrisubiranotasunaribegiru- neeza?Demokraziarenaurkako erasoa?Abortuarenlegeproiek- tua,Gallardónsustatzendabilena, duelagutxionetsidenWertLegea- renildoberetikdoa,atzerapena- renildotik.Haatik,ezdezagunes- perobezainbestekoeztabaidasen- doa,eztaoposiziosendoaere.Bes- teakbeste,abortuatabuadelako. Bainabadaarrazoihandiagobat: nolalitekeemakumeek,emaku- meeksoilik,libreerabakitzeaeu- rengorputzeninguruan? Feminismoamugimenduplura- ladaoso,etaeztabaidaetengabe zabalikdu.Esaterako,iritziosoez- berdinakdaudeprostituzioalegez- tatzeariburuz,etaFemenhorren aurkaagertudaerabat.Erabere- an,besteaukerafeministabatzuk osokritikodiraerakundehorre- kin,biluztendirenFemenekoema- kumeekedertasunereduonartua etapatriarkatuakdefinitutakoa betetzendutelako.Alabaina,Fe- menekoenekintzaurratzaileek zenbaitenbegikobihurtzealortu dute,bat-bateanagendansartu zuelakoemakumeekeurengorpu- tzeiburuzerabakitzekoeskubidea heinhandibateanmugatukodi- tuenberehalakolegeerreforma. Horreneraginez,Espainia 1985ekoabainolehenagokoegoera- raitzulikoda,etagaurkoegunez, Europaniadesagertuadagoenera. Izanere,hedabideekezzutenarre- tajarritokikofeminismoarenaha- legin,manifestazio,txosten,ezta- baidaetagogoetetan. Gizaeskubideenaldekoekin- tzailegarenheinean,ustedugu emakumebatekereezduelazer- tanosasunfisikoaedopsikikoa arriskuanizanezinabortatzeaga- tik. Femenekoeijendaurrekoeskan- daluasorraraztealeporatudiete, parlamentusaiobatetenzutelako. Epaitegiekerabakikodute,nahiz eta,ZigorKodeko497.2artikuluan xedatutakoarenarabera,zailadi- rudieneurenprotestaekintzana- hasmendularritzatjotzea,Kon- gresuanordenapublikoaeralda- tzekodelitugisazigortuta. Indarkeriarikezbadago,etaesku arteandugunkasuanezzenhala- korikgertatu,ezdiraekintzazigor- garriak,gukuste.Bestekontubat da,jakina,batetortzeaeurenalda- rrikapenekineta,batezere,sala- tzekoerabiltzendituztenmetodoe- kin. Andrés Krakenberger, Bertha Gaztelumendieta MatíaNaredo Argituz Giza Eskubideen Aldeko Elkartearen izenean Femenekoen ekintza urratzaileek zenbaiten begiko bihurtzea lortu dute,bat-batean agendan sartu zuelako emakumeek euren gorputzei buruz erabakitzeko eskubidea hein handi batean mugatuko dituen berehalako lege erreforma Argazkia B aldinjakinizanbanuIsaacRosano- belistabezainiritzi-emailefinaIru- ñeraetortzekoazela,osolitekeenada entzuteraagertuizana.Gauerdikosola- sakizenekoekimeneraekarridute.Uste dutezdirelagauerdianizaten. Eznaizinoizjoan.Orohar,ezdituda- lakoekarriohidituztenidazleak gustuko.Nafarroakoegunkariba- tekoargazkiaikusita,jendegutxi agertudahonakohonetan.Rosa- gatikpenahartudut.Etadau- denetatikerdiekezdirudite joanizanazosoharro;aur- pegiaezkutatzekoahalegin nabarmeneanaridira. (Norabaitjoanetaikus ezzaitzatelaosohemengoada,osohau irakurtzenarizarenarentokikoa,edo- zeindelarikere.Zertarakojakinbehar duteIsaacRosagustatzenzaizula,edo areirakurtzeaduzulagogoko,edozer- tanzabiltzanustezkogauerdian,etxean goxoegonbeharrean.Salatarietakikil- duenherribateanbizigara.Hobeezzai- tzatelaseinala). Aurpegiaezkutatzekoahalegintriste- enkatalogoa:batekbetaurrekoak goratzenditu,bestebateztulka hasidajustuargazkikounean,hi- rugarrenbatekkopetanazkura du,laugarrenbatalferrikbiratuda ondokolagunarengana,argaz- kilariarieskortzoaeskainiz, bosgarrenbattxikieginda eserlekubigunean. Tira,behintzat,ezdami- tinbat. Jira AngelErro Erasmus L aurogeigarrenekohamarkadan bezalaCojoMantecalagunhartuta ikasleenmanifestazioetanpartehartze- koprestsumatuditutegunotanhainbat guraso,sumindutaetabeldurtuta.Hori baitukrisiizendatudigutenhonek,sine- tsidugula,ezinbestean,funanbulisten alanbrebatdelaetorkizuna,eta gutxibatzukeutsikodiotelazutik: abilenek,indartsuenek,prestatue- nek.Eta,noski,multzohorretan nahiditugugurealaba- semeak.Horregatik,arran- guratugarahainbeste EspainiakoGobernuak Erasmusbekekinegindako prestidigitaziojokoarekin: oraintxeez,oraintxebai,lasterbetiko kentzeko. Esaterako,5urtekoumebatenamak esanditprestdagoelaitxialdibatabia- tzeko,edogosegrebabat.Inorkezindiola berealabarihizkuntzaketakulturakeza- gutzekoaukeraebatsi,globalizaziorako prestakuntzaukatu,etorkizunaezabatu. Erasmusaoinarrizkoadela. EtaAbdourekingogoratunaiz.Orain egunbatzukadiskidebatzuekkaleanal- derraietagaixorikaurkitutakoadin- gabekosenegaldarrarekin.Itsasoz- koetabasamortuzkoinfernubat gurutzatudupaperikgabekoeta debekuzkobestebatekintopo egiteko.Etaharkereizango duhanurrunamabat,se- mearenetorkizunagatik dena—betikogaleraonar- tzeraino—ematekoprest. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 4 berria 2013koazaroaren21a,osteguna

×