Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erregistro aldaketa

Aldaketak ez dira beti errazak, eta gizakia ohitura-izaki denez, nahiago izaten du jorratutako bideei jarraitu, egoera beste bat izanda ere. 10 Uztaila 2011 Berria

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Erregistro aldaketa

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: EnekoitzTelleria Edizioarduraduna: AndoniAlvarez Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:10/07/2011 Exemplaire:2.497 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Erregistro aldaketa A ldaketakezdirabeti errazak,etagizakia ohitura-izakidenez, nahiagoizatendu jorratutakobideei jarraitu,egoerabestebatizanda ere.Askotan,inertziahutsagatik gertatzendahori,edobestelakoiri- tziaduelako,aldaketarekinadosez egoteagatik;edointeresmaltzu- rrengatik;edo;kasubatzuetan,ar- duragabekeriagatik;edo,azkenik, jarraibideezagatikizandaiteke, besterikgabe:alegia,inorezdela- kogogoratuaginduakbetetzenzi- tuenariaginduhoriekindarrean egoteariutzidiotelajakinarazten. Horiekhorrela,agertokiaereal- datzendabatzuetan;ingurua,ar- nastendenairea,bainagizakiak berdin-berdinjarraitzendu,pro- gramazioberarekin,eta,hortaz,ez duberejokaeraaldatzen;horrek errealitatetikkanpouztendu,gai- nera.Besteherrialdeetakoespe- rientziakezdirabetihemengoego- erarekinalderatzekomodukoak, noski,bainabete-beteansaihestu beharrekoarenadierazlegarbiak eskaindiezazkigukete:inertziak edoarduragabekeriakgiza-eskubi- deakerrespetatzearenaldeko agertokibatsaboteatzea. 1989.urtekoabuztuan,Ostiral Santukoakordioasinatuondoren, BenetakoIRAk,behin-behineko IRArenzatiketatiksortutakoak, bonba-autobatleherrarazizuen Omagh-en,eta29lagunhilziren (bikiakesperozituenemakume batbarne),eta220zauritu.Hegoa- frikan,indarkeriapolitikooroko- rraktentsioajarrizuennegoziake- tetan.AfrikakoKongresuNazio- nalarenetaInkhataAlderdiNazio- nalarenartekoliskarreieskuinzu- riarenelementuenindarkeriabatu zitzaien.AfrikanerWeerstandsbe- wegung-ekin(AWB)lotutakoeuro- parzuribatekChrisHanihilzuen, garaihartanNelsonMandelaren ondorengozena,etagertakari harkkaoserabatekoansartuzuen iaherrialdea.AmnistiaInternacio- nal-ekjasotakodatuenarabera, 1994.urtean2.683lagunhilziren, gutxienez,indarkeriapolitikoaren ondorioz,etahildakohorienguz- tienherenakapirilaren27anizan- dakoapartheidikgabekolehenen- gohauteskundeenondorenhilzi- ren.Arrazoipolitikoetadelitu arruntengatikatxilotutakoeiegin- dakotortureiburuzkotxostenuga- riereizanzirenurtehartan,eta Gobernukoagenteakzeudenbatik batsalaketahorietaninplikatuta. Zorionez,bestelakoadahemen- goegoera.Besteakbeste,indarke- riaezdelakohainbortitza.Aldake- takgertatubadiraere,erregistroa aldatzenezdutenengandikkosta ahalakostababestubeharreko prozesubatenhasierangaude,or- dea.Batzuentzat,aldaketaezda hasiereegin;bestebatzuentzat, berriz,amaitutadagoia.Dena dela,begibistakoadagiza-eskubi- deakerrespetatukodituenagerto- kirairistekobertarantzmugitube- hardugula,etaegoeraaldatzerik nahiezdutenenezustekoetatik blindatubehardugula. Faseberrihonetan,gizaeskubi- deeningurukokontuaskodugu konpontzeko,oraindik.ETAk behinbetikoirtenbeharduagerto- kihonetatik,su-etenanazioartean egiaztatuta,etzibainohobebihar bertanetorribeharduenbehinbe- tikoarma-uztealortzekolehen urratsgisa.Egiaagerianuzteko etasozializatzekoprozesubaten zaingaude,oraindik.Estatukri- menak,ETArenak,tortura,meha- txuaketaabarbildubeharkoditu; etakrimenhorienegilezuzenakez ezik,baitakrimenhoriekagindu zituztenarduradunhierarkikoak ere.Herrihonetan,jendeakezdu bizkartzainekinjoanbehartalde sozialedopolitikojakinbatekoa izateagatik,etaElorriokozinego- tziedogazte-mugimendukoaizan, ezduinorkzertanbeldurrikeduki bereoinarrizkoeskubideakurra diezazkioten. Horrekinbatera,legeabetetzeaz arduratuzirenfuntzionarioenga- naerezabaldubehardagertaerak argitzekoariketahori.Historiaren bidebazterreangeratutakobikti- meiaurrezaurrebegiratzekoor- duada;uneegokiaomenezzelako, komeniezzelakoedohaienkasuak besteenakbezalakoakezomenzi- relakoberenminaetasufrimen- duaaitortuezzaienei.Ezinditugu ahaztu,eztaere,«nahasketabaten- gatik»,zerbitzuzkanpoedukitako liskarrengatikedomanifestazio etamobilizazioaskotarikoengatik errepideetakokontroletanhiledo zauritutakoak.Etaargiketahoriek egiteko,NazioBatuekonartutako nazioartekozuzenbideaerabilibe- harda,LegeaBetearazibehardu- tenFuntzionarioentzakoJarraibi- deenKodeaedoLegeaBetearazi behardutenFuntzionarioenIndar- keriarenetaArmenErabilerari buruzkoOinarrizkoPrintzipioak, besteakbeste. Egiafaltada,halaber,atenta- tuen,bahiketen,torturen,meha- txuen,sexu-erasoenetataldepara- polizialek,ultrek,«kontrolikgabe- koek»etabestekmanifestazioetan egindakoesku-sartzeeninguruan. Argitueginbehardiragertakari horiekguztiak,baietaegiteedoez- egiteengatikoerantzukizunakere. Martxoaren30a,izendatuberrida egiajakitekoeskubideaaitortzeko nazioartekoeguna,ElSalvadorren hildakoRomeromonsinorearen erailketarenurteurrenarena,eta behar-beharrezkoadaaitortzahori hemenereegitea. Espetxeenmunduanereegiafal- tada.EtaNazioBatuenarauekin aztertubehardagurekartzeletako egoera:EdozeinAtxiloketaedo KartzelatzepeandaudenPertso- nakBabestekoPrintzipioekineta AtxilotuakArtatzekoOinarrizko PrintzipioetaGutxienekoAraue- kin.GerraZibileanetaFrankismo garaiangertatutakoakereezindi- tuguutziegiaosoajakitekoahale- ginorokorhonetatikkanpo. Gertaerahorieningurukoegia jakindabakarrikjarriahalizango dituguabianjustiziaetakonpon- ketaneurriak,eta,horretarako, biktimekezezik,gizarteosoakere badueskubidea,orohar.Horixeda zauriakixtekomoduegokietaera- gingarribakarra.Etaardurazeta ekimenahartuzbakarriklortuko dugu,garbiutzitanorberarensi- nesmenak,jarraibideofizialikeza edoarduragabekeriaezdirelaino- lazereaitzakiagizarteakzilegi duennahihoriukatzeko:alegia,gi- zarteaosatzendutenpertsonaguz- tiekgiza-eskubideguztiakeduki- tzea. Artikuluhauhonakohauekere sinatudute: XabierUrmenetak, BerthaGaztelumendik,EllaClar- kek,PedroLarraiak,FernandoAr- mendarizek,IñakiLekuonaketa BenitoMorentinek;denekGiza EskubideenAldekoArgituzelkar- tearenizeneansinatudutearti- kuluhau. AndresKrakenberger JonM.Landa SabinoOrmazabal Argituz Egia jakinda bakarrik jarri ahal izango ditugu abian justizia eta konponketa neurriak,eta, horretarako,biktimek ez ezik,gizarte osoak ere badu eskubidea Zintzoa E urentzatetaeurenlagunentzatkon- tratuak,laguntzak,lanpostuakeska- tuetalortzendituztenenaldean,dirupu- blikoaknahieranbanatzendituztenus- telenaldean,irribarrea,gezurra,lausen- gua,koipeaetazurikeriaegunerokoogia dutenenaldean,barkatukodidazuhon- dartzarakoetaiganderakogaipoto- loegiabaldinbada,bainaesanegin beharnuen:horienguztienaldean, CyrilMacqgizonzintzoada. Espainiakoerregeabotatzen saiatuomenzen,halaesan dupoliziak,halaesandute gaizkilearenerretratuaida- tzidutenkazetariek:er- tzainbathilzuenkoman- dokoazen,gernikarra,orainCambridgen bizizen,informatikaenpresabateanegi- tenzuenlan,herrikosquashtaldeanze- bilen,klubeanidazkarilanakegitenzi- tuen,sasoibeteanzegoen,bihaurrenai- tazen,isila,zintzoa.CyrilMacqgizonzin- tzoada. BainabaitaEnekoGogeaskoetxeaere. CambridgeSquashClubekolehenda- kariSteveCaseyharrituarenhitzakjaso dituzte,etakidearenmozorroaken- tzensaiatzeko:«Betiirudituzait osogizonzintzoa.Bizitzanormala egitenzuen.Atseginazen,etadis- kretua.Klubeanharritutagaude, etaatsekabetuta». Ezdagomozorrorik:Cyril MacqetaEneko Gogeaskoetxeagizon batetaberadira. Zintzoa. Jira XabierGantzarain Harizkideak U ztailaren14ean,militarmusikarik gabe,ibiltzekoaukeraluzatzendi- guteAHTlineaxedearenaurkaborroka- tzenduenUrdazubi-Bidasoaelkarteki- deek.Bibilgunefinkatudituzte,goizeko bederatziaketaerditanabiatzeko:bata PausukoHerrikoEtxeanetabestea Ziburu-Azkainekozamabidean.Biak UrrunakoIbildoxenjuntatukodira, zikirobatenkarietara.Arratsaldean lesrailsdeladéraisonliburuaaur- keztukoda. Oinezkoekhalazberaien begizikustenahalkodute balizkoburdinbideberriak zitzikatukoduenpaisaia naturala.Ardietaahuntz hazkuntzadaramanXalbatBaitaeta Ezpeleteniabaserriaurratukoditubere- ziki.Ezpeleteniakoharitzzaharraketa egurrarenkudeantzairaunkorraaipatu- kodizkigute,madarikatzehutsadelako horrelakoeremuaksuntsitzeaaurrera- penarenhegalpean.Gizarteneolibera- lakjendearruntakpartidaditu,bainaez bakarrik,zuhaitzakereetsaidituelako. Antolatzaileeklabanakekartzeaeska- tzendutebaietaizenakematea nivellebidasoa@gmail.comgu- nean. Ezpeleteniakobakean behinIsturitzekoharpeetanes- kaintzekoOctavioPazenPiedra deSolpoemaerrepikatu genuenJeanPhilippeeta Corinnekin.Zerpizudute sarraskiindustrialenal- deanoroitzapenek? Bira ItxaroBorda Harian›Iritzia 4 berria 2011kouztailaren10a,igandea

×